<<
>>

Наказ МВС України від 05.04.2012 N 288 " Про внесення змін до наказу МВС України від 31.12.2007 N 499". МВС України. 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.04.2012 N 288
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2012 р.
за N 623/20936
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1131 ( z1503-16 ) від 31.10.2016 }
Про внесення змін до наказу МВС України
від 31.12.2007 N 499

Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року
N 405 ( 405/2011 ) "Питання Державної міграційної служби України"
та з метою приведення нормативно-правових актів МВС України
у відповідність до законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС України від
31 грудня 2007 року N 499 ( z0205-08 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за N 205/14896,
та додатків до наказу МВС України від 31 грудня 2007 року N 499,
що додаються.
2. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського
обліку (Копитов С.М.) виплату грошового забезпечення здійснювати
відповідно до цього наказу.
3. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського
обліку (Копитов С.М.) у встановленому порядку подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України - керівника апарату Лекаря С.І.
5. Наказ надіслати за належністю.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
генерал внутрішньої
служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.М.Коломієць
Голова професійної спілки
атестованих працівників
органів внутрішніх
справ України А.С.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
05.04.2012 N 288
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2012 р.

за N 623/20936

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виплати грошового
забезпечення особам рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, затвердженої наказом
МВС України від 31 грудня 2007 року N 499
( z0205-08 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
12 березня 2008 року за N 205/14896,
та додатків до наказу МВС України
від 31 грудня 2007 року N 499

1. У розділі I: пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Постанови
Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року N 3720-XII
( 3720-12 ) "Про затвердження Положення про порядок
комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового
та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України", постанов Кабінету Міністрів України від 15 червня
1994 року N 414 ( 414-94-п ) "Про види, розміри і порядок надання
компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає допуск
до державної таємниці", від 20 січня 1997 року N 30 ( 30-97-п )
"Про допомогу на поховання", від 11 серпня 1995 року N 648
( 648-95-п ) "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських
районах", від 04 квітня 2001 року N 325 ( 325-2001-п ) "Про
встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з
питань таємниць", від 17 липня 2003 року N 1078 ( 1078-2003-п )
"Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів
населення" та від 7 листопада 2007 року N 1294 ( 1294-2007-п )
"Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та
деяких інших осіб."; пункти 1.16, 1.17 викласти в такій редакції: "1.16. У разі коли день виплати грошового забезпечення
збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, грошове
забезпечення виплачується напередодні.
1.17. Особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, відрядженим до органів державної влади, на
підприємства, в установи, організації, прикомандированим до
Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування або сформованих ними органів із
залишенням на службі, а також які направлені для проходження
служби в інші правоохоронні органи, якщо вони до дня відрядження
(прикомандирування, направлення) не отримали грошове забезпечення
за поточний місяць, виплата належного грошового забезпечення
здійснюється до дня виключення зі списків особового складу у
зв'язку з відрядженням (прикомандируванням, направленням) включно
з урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця
служби. Грошове забезпечення (заробітна плата) цим особам
виплачується за місцем відрядження, служби (прикомандирування)
у порядку та розмірах, визначених законодавством.".
2. У розділі II: підпункт 2.2.3 пункту 2.2 доповнити новим абзацом такого
змісту: "Строк тимчасового виконання обов'язків за невакантними
посадами не обмежується, якщо ці посади займають особи рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, що перебувають у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
(шестирічного віку - за медичними показниками)."; підпункт 2.2.7 пункту 2.2 виключити; підпункт 2.4.2 пункту 2.4 викласти в такій редакції: "2.4.2. Обчислення вислуги років для виплати надбавки за
вислугу років особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ проводиться підрозділами кадрового забезпечення
(за матеріалами особової справи особи рядового чи начальницького
складу). До вислуги років для виплати їм надбавки за вислугу років
зараховуються періоди, які визначені пунктами 1 та 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393
( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та
виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та
військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей."; пункт 2.5 доповнити новим підпунктом 2.5.3 такого змісту: "2.5.3. Під розробленням проекту нормативно-правового акта
слід розуміти як самостійне, так і спільне з іншими визначеними
виконавцями безпосереднє опрацювання проекту акта, його погодження
(візування), здійснення фінансово-економічного та правового
обґрунтування, супроводження та здійснення інших заходів,
спрямованих на прийняття та введення в дію нормативно-правового
акта. Експертизою проекту нормативно-правового акта уважається
правова експертиза проекту нормативно-правового акта, що надійшов
на погодження (візування) до структурного підрозділу."; підпункт 2.15.1 пункту 2.15 доповнити новим абзацом такого
змісту: "Індивідуальні розміри премії не обмежуються максимальними
розмірами та встановлюються за рішенням керівника підрозділу
в межах фонду преміювання."; пункт 2.15 доповнити новим підпунктом 2.15.6 такого змісту: "2.15.6. Премія не виплачується особам рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ: які звільняються зі служби за порушення дисципліни, за
дискредитацію звання особи начальницького складу, через службову
невідповідність або у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що
набрав законної сили в місяці звільнення; направленим за кордон для виконання обов'язків у складі
миротворчих контингентів і миротворчого персоналу - за весь період
перебування за кордоном, якщо інший порядок виплати
не передбачений законодавством України."; підпункти 2.16.2 та 2.16.3 пункту 2.16 після слів "у розмірі"
доповнити словами "що не перевищує"; підпункт 2.16.2 пункту 2.16 доповнити новим абзацом такого
змісту: "Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством
випадках - до шести років, матеріальна допомога не надається."; підпункт 2.16.4 пункту 2.16 доповнити новим абзацом такого
змісту: "Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ, які мають право на отримання щорічної основної відпустки
тривалістю 30 діб і більше і використовують її частинами, допомога
для оздоровлення надається при вибутті в першу частину
відпустки.".
3. У розділі III: пункт 3.4 доповнити новим підпунктом 3.4.4 такого змісту: "3.4.4. При здійсненні організаційно-штатних заходів, які
тягнуть за собою зарахування осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ у розпорядження відповідного органу на
строк до двох місяців, таким особам встановлюється премія за
мотивованими рапортами начальників структурних підрозділів. Підставою для виплати премії цим особам є наказ керівника
органу про покладання на особу тимчасового виконання обов'язків на
термін скасування старого та набрання чинності нового штатного
розпису."; підпункт 3.5.2 пункту 3.5 після слів "були звільнені"
доповнити словами "але не більше як за один рік."; пункт 3.5 доповнити новими підпунктами 3.5.3 та 3.5.4 такого
змісту: "3.5.3. Особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, відстороненим від посад відповідно до
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ), з
наступного дня після відсторонення від посад за період, протягом
якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за
спеціальними званнями та надбавка за вислугу років. 3.5.4. Особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, відповідно до яких обрано запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою, виплата грошового забезпечення
призупиняється з дня арешту. У разі якщо до осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, відсторонених від посад, яких утримували під
вартою, обрано інший запобіжний захід, а не утримання під вартою,
з дня прибуття до органу (підрозділу) внутрішніх справ і до дня
отримання повідомлення суду про набрання вироком законної сили про
засудження особи рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ до позбавлення волі грошове забезпечення
виплачується в порядку, передбаченому підпунктом 3.5.3 пункту 3.5
цього розділу."; підпункт 3.6.1 пункту 3.6 викласти в такій редакції: "3.6.1. Особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, які відповідно до законодавства України мають
право на відпустки (чергові та додаткові, короткострокові,
соціальні, у зв'язку з вагітністю та пологами), виплата грошового
забезпечення здійснюється в розмірі, встановленому за основною (а
не тимчасовою) штатною посадою на день вибуття у відпустку. Якщо в період перебування в цих відпустках в особи рядового
або начальницького складу органів внутрішніх справ змінено оклад
за займаною посадою, виникло право на збільшення надбавки за
вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне звання
начальницького складу, то після повернення з відпустки провадиться
відповідний перерахунок."; підпункт 3.6.3 пункту 3.6 викласти в такій редакції: "3.6.3. Особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, яким відповідно до законодавства надано
додаткові відпустки без збереження грошового забезпечення, за час
перебування в цих додаткових відпустках грошове забезпечення
не виплачується.".
4. У додатки до наказу МВС України від 31.12.2007 N 499
( z0205-08 ):
4.1. У додатку 6 "Схема посадових окладів осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ для підрозділів, що діють при МВС
та йому підпорядковані" у підрозділі "Центр безпеки дорожнього
руху та автоматизованих систем": у позиції "Заступник начальника відділу, начальник сектору"
посаду "начальник сектору" виключити; після позиції "Заступник начальника відділу 1350-1450"
доповнити позицією "Начальник сектору 1250-1350".
4.2. Додаток 11 "Схема посадових окладів осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ для підрозділів та установ, що
підпорядковані головним управлінням, управлінням МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі, на
залізницях, міськрайлінорганам" доповнити новими позиціями такого
змісту:
" ---------------------------------------------------------------------------- | Міські, районні та міжрайонні відділення міліції міграційного контролю | |--------------------------------------------------------------------------| |Начальник відділення | 900-950 | |---------------------------------+----------------------------------------| |Заступник начальника відділення | 850-900 | |---------------------------------+----------------------------------------| |Старший інспектор | 700-750 | |---------------------------------+----------------------------------------| |Інспектор | 650-700 | ---------------------------------------------------------------------------- ".
4.3. У розділі III додатка 20 "Схема посадових окладів осіб
начальницького складу органів внутрішніх справ для навчальних
закладів МВСФ позиції "Начальник інституту; Перший заступник
начальника інституту; Заступник начальника інституту" замінити
позиціями: "Ректор інституту; Перший проректор інституту;
Проректор інституту.".
Директор ДФЗБО МВС України С.М.Копитов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.05.2012 — 2012 р., № 34, стор. 270, стаття 1275, код акта 61467/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -