>>

Наказ МВС України від 05.05.2021 № 339 "Про затвердження Порядку складення та подання запитів на інформацію в Міністерстві внутрішніх справ України та Форми для подання таких запитів". МВС України. 2021

Документ актуальний на 20.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.05.2021  № 339

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 червня 2021 р.

за № 821/36443

Про затвердження Порядку складення та подання запитів на інформацію в Міністерстві внутрішніх справ України та Форми для подання таких запитів

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», пункту 1 статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок складення та подання запитів на інформацію в Міністерстві внутрішніх справ України;

2) Форму для подання запитів на інформацію.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21 липня 2011 року № 459 «Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2011 року за № 1109/19847.

3. Департаменту забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ України (Бондар Н.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05 травня 2021 року № 339

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 червня 2021 р.

за № 821/36443

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на інформацію в Міністерстві внутрішніх справ України

1. Цей Порядок визначає процедуру надання доступу до публічної інформації в апараті МВС, Головному сервісному центрі МВС, Національній гвардії України, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС (далі - органи, підрозділи МВС), або відмови в наданні інформації за запитом на інформацію.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

3. Доступ до публічної інформації в органах, підрозділах МВС забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію (далі - запит) та її оприлюднення.

4. Запитувачами інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

5. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

6. Запитувач має право звернутися до органів, підрозділів МВС із запитом незалежно від того стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

7. Запит може бути індивідуальним або колективним.

8. Запит подається до органів, підрозділів МВС в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

9. Запити приймаються в робочі дні з 09:00 до 18:00, напередодні святкових, неробочих і вихідних днів із 09:00 до 16:45 за місцем знаходження органів, підрозділів МВС.

Запити, які надійшли після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються наступного робочого дня.

10. Письмовий запит подається в довільній формі.

11. Запит повинен містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

12. З метою спрощення процедури оформлення запиту в письмовій формі запитувач може використати форму для подання запиту (далі - Форма запиту).

13. Форма запиту розміщується на офіційних вебсайтах органів, підрозділів МВС.

14. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - на поштову адресу, телефоном/факсом, на електронну адресу.

15. Запит може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу (відповідальної особи), який/яка організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, в органах, підрозділах МВС.

16. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник спеціального структурного підрозділу (відповідальна особа), який (яка) організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, в органах, підрозділах МВС, із зазначенням імені (найменування) запитувача, контактного телефону в запиті та надає його копію особі, яка його подала.

17. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток із штрих-кодом або штампа із зазначенням найменування органу, підрозділу МВС, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

18. При надходженні запиту до органу, підрозділу МВС працівник спеціального структурного підрозділу (відповідальна особа), який (яка) організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, невідкладно реєструє запит та надсилає в установленому порядку для подальшого розгляду його керівництвом.

Після розгляду запиту керівництвом невідкладно, але не пізніше ніж на другий робочий день з дня отримання запиту, надсилає оригінал запиту керівникам структурних підрозділів для виконання відповідно до компетенції.

Структурні підрозділи - співвиконавці не пізніше ніж за два дні до закінчення строку надають головному виконавцю запиту інформацію та/або проєкт відповіді у межах своєї компетенції.

19. Посадова особа, яка визначена головним виконавцем запиту, не пізніше ніж за день до закінчення строку виконання запиту надає керівництву проєкт відповіді запитувачу.

20. Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня його отримання безпосередньо виконавцями розгляду запиту.

21. Якщо документ містить публічну інформацію з обмеженим доступом для ознайомлення запитувачу надається інформація, доступ до якої необмежений.

22. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

23. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів із обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

24. Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України, здійснюється відповідно до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 2020 року № 525, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2020 року за № 712/34995 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30 листопада 2020 року № 834).

Запитувачу надається можливість ознайомлення із необхідними йому документами у спеціальному місці для роботи запитувачів із документами та їх копіями, а також робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

25. У задоволенні запиту відмовляється в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, передбачені статтею 21 Закону, що пов’язані з копіюванням або друком документів;

4) не дотримано вимог до запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

26. Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

27. Відстрочка в задоволенні запиту на допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки в разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача в письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Директор Департаменту

забезпечення діяльності

апарату Міністерства

внутрішніх справ України

Н. Бондар


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05 травня 2021 року № 339

ФОРМА

для подання запитів на інформацію


Документи та файли

Сигнальний документ — f507355n72.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.07.2021 — 2021 р., № 51, стор. 107, стаття 3171, код акта 105680/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -