<<
>>

Наказ МВС України від 07.09.2009 N 381 " Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС". МВС України. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.09.2009 N 381

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 вересня 2009 р.

за N 911/16927

Про затвердження Положення про порядок

відрахування, переривання навчання,

поновлення і переведення курсантів (слухачів)

вищих навчальних закладів МВС

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), вимог

Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту"

( 2984-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), Положення про порядок

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України

від 15.07.96 N 245 ( z0427-96 ), зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 07.08.96 за N 427/1452, Положення про вищі

навчальні заклади МВС, затвердженого наказом МВС від 14.02.2008

N 62 ( z0193-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

11.03.2008 за N 193/14884, та з метою вдосконалення порядку

підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про порядок відрахування, переривання

навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих

навчальних закладів МВС (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту освіти та науки (Горбачевський В.Я.),

керівникам вищих навчальних закладів МВС:

2.1. Забезпечити діяльність підпорядкованих вищих навчальних

закладів відповідно до вимог Положення.

2.2. Довести вимоги Положення до відома курсантів (слухачів)

вищих навчальних закладів МВС.

3. Департаменту освіти та науки (Горбачевський В.Я.) у

встановлений законодавством строк забезпечити подання наказу на

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра - начальника Головного штабу генерал-лейтенанта міліції

Вербенського М.Г.

6. Наказ надіслати за належністю.

Міністр Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра

освіти і науки України Т.В.Фініков

Голова Профспілки атестованих

працівників органів

внутрішніх справ України А.С.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС

07.09.2009 N 381

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 вересня 2009 р.

за N 911/16927

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відрахування, переривання

навчання, поновлення і переведення курсантів

(слухачів) вищих навчальних закладів МВС

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює питання відрахування та поновлення

у вищих навчальних закладах МВС (далі - ВНЗ) курсантів (слухачів)

ВНЗ, переведення їх з однієї спеціальності (напряму) на іншу, з

однієї форми навчання на іншу, з одного ВНЗ до іншого, а також

переривання навчання.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Законів України

"Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про

міліцію" ( 565-12 ), "Про відпустки" ( 504/96-ВР ), Положення про

проходження служби рядовим і начальницьким складом органів

внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР

від 29 липня 1991 року N 114 ( 114-91-п ).

1.3. Переведення, відрахування, поновлення курсантів, які

перебувають на військовій службі, визначається чинним

законодавством.

2. Відрахування курсантів (слухачів)

2.1. Курсант (слухач) може бути відрахований з ВНЗ: за власним бажанням; за невиконання навчального плану (незадовільне складання

іспитів і заліків протягом семестру (триместру); отримання під час

екзаменаційної сесії чи перескладання модулів (модульних

контролів) більше двох незадовільних оцінок; отримання

незадовільної оцінки під час складання державного екзамену, при

захисті дипломної роботи або результатів практики; у разі

повторного невиконання програми практики, отримання негативного

висновку про якість її відпрацювання); за порушення умов договору (контракту); за одноразове грубе порушення навчальної (службової)

дисципліни, правил внутрішнього розпорядку ВНЗ; за станом здоров'я, на підставі висновку військово-лікарської

комісії (далі - ВЛК); у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної

сили; в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

2.2. Курсанти, відраховані з ВНЗ (крім направлених для

подальшого проходження служби до органів внутрішніх справ),

звільняються ВНЗ зі служби в органах внутрішніх справ та

направляються у військові комісаріати за місцем проживання для

взяття на військовий облік, про що повідомляється останнім, при

цьому вони повинні відшкодувати витрати, пов'язані з їх утриманням

у ВНЗ. У разі коли відрахована особа відмовляється добровільно

відшкодувати зазначені витрати, стягнення їх суми здійснюється в

судовому порядку.

2.3. Курсанти жіночої статі, відраховані з ВНЗ, звільняються

зі служби в органах внутрішніх справ у випадках, якщо вони: не мають військово-облікової спеціальності - без узяття на

військовий облік; мають військово-облікову спеціальність - із зарахуванням у

запас і направленням у військові комісаріати за місцем проживання

для взяття на військовий облік.

2.4. Курсанти, відраховані з ВНЗ і направлені для подальшого

проходження служби до комплектуючих органів внутрішніх справ,

підписують угоду про розірвання договору, відповідно до якої в

разі звільнення зі служби в органах внутрішніх справ протягом

трьох років після відрахування з навчального закладу повинні

відшкодувати ВНЗ вартість навчання.

2.5. Курсанти (слухачі) у разі смерті під час навчання

виключаються зі списків особового складу навчального закладу

відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Переривання навчання курсантів (слухачів)

3.1. Курсант (слухач) може взяти перерву в навчанні

(академічну відпустку) або пройти повторний курс. Порядок надання

академічної відпустки та проходження повторного курсу визначається

відповідно до Положення про академічні відпустки та повторне

навчання у вищих закладах освіти, затвердженого спільним наказом

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони

здоров'я України від 06.06.96 N 191/153 ( z0325-96 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.06.96 за

N 325/1350.

3.2. Перерва в навчанні може бути надана курсантові

(слухачеві) відповідно до вимог чинного законодавства за рішенням

керівництва ВНЗ, у тому числі у зв'язку з вагітністю та пологами,

для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо

немає підстав для продовження терміну догляду за дитиною. У разі

продовження терміну догляду за дитиною перерва в навчанні може

бути надана рішенням керівництва ВНЗ. Не пізніше ніж за два тижні до завершення терміну зазначених

відпусток та ніж через два тижні від початку відповідного

навчального семестру курсант (слухач) подає керівництву вищого

навчального закладу рапорт про продовження навчання (із

зазначенням дати) та висновок ВЛК про стан здоров'я (для тих, що

навчаються за рахунок державного замовлення).

3.3. У разі надання курсантам (слухачам) перерви в навчанні

ВНЗ відряджає їх до відповідних комплектуючих органів внутрішніх

справ і повідомляє про це Департамент освіти та науки МВС (далі -

ДОН). Одночасно вносяться відповідні зміни до умов договору

(контракту), що укладається з курсантами ВНЗ на першому курсі.

4. Поновлення на навчання

4.1. Курсанти (слухачі), які були відраховані з ВНЗ, рішенням

керівника навчального закладу можуть бути поновлені на навчанні,

якщо: їх було відраховано з другого і наступних курсів; є клопотання відповідного комплектуючого органу внутрішніх

справ.

4.2. Поновлення курсантів (слухачів) на перший курс ВНЗ

забороняється. Керівник ВНЗ має право поновити на другий курс

курсантів (слухачів), які були відраховані з першого курсу, за

умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку

навчальних занять на другому курсі.

4.3. Поновлення на навчання за державним замовленням

здійснюється за наявності вакантних місць, за погодженням з ДОН.

4.4. Курсанти (слухачі), які навчалися за

освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра, можуть

бути поновлені на навчання в тих самих ВНЗ, з яких були

відраховані, або в інших ВНЗ на спеціальність, за якою

здійснювалася їх підготовка.

4.5. Поновлення на навчання курсантів (слухачів), які

відраховані з ВНЗ, здійснюється, як правило, до початку навчальних

занять.

4.6. У разі поновлення на навчання особи, що була відрахована

з ВНЗ, стягнення суми витрат припиняється. Якщо таке поновлення

здійснено після відкриття виконавчого провадження щодо

відшкодування витрат, стягнення їх суми припиняється на підставі

вимоги стягувача.

5. Переведення курсантів (слухачів)

5.1. Переведення курсантів (слухачів) до іншого навчального

закладу незалежно від форми навчання, спеціальності (напряму

підготовки) дозволяється після закінчення першого курсу і до

початку нового навчального року, а на наступних курсах, крім

випускного, - у період між семестрами за згодою керівників обох

ВНЗ та за погодженням з керівництвом головних управлінь, управлінь

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві

та Севастополі, на залізницях, які направляли курсанта (слухача)

на навчання, і ДОН.

5.2. Переведення курсантів (слухачів), які навчаються за

освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста,

бакалавра, з однієї спеціальності (напряму підготовки) на іншу, з

однієї форми навчання на іншу у межах ВНЗ здійснюється керівником

навчального закладу за умови погодження з відповідним

комплектуючим органом внутрішніх справ та з обов'язковим

повідомленням ДОН.

5.3. Будь-які переведення курсантів (слухачів) на першому та

випускному курсах ВНЗ, а також з одного напряму підготовки (галузі

знань) на інший забороняються. За виняткових обставин таке

переведення може бути здійснено Міністром внутрішніх справ України

за поданням начальника ДОН. Подання начальника ДОН формується на підставі клопотання

керівника ВНЗ, у якому навчається особа, з обов'язковим

зазначенням причини переведення, згоди керівника ВНЗ, до якого

особа має бажання перевестись (у разі переведення до іншого

навчального закладу), погодження з комплектуючим органом

внутрішніх справ, який направив особу на навчання.

5.4. Переведення курсантів (слухачів), які навчаються за

освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра, з однієї

спеціальності на іншу не допускаються. Переведення їх з одного ВНЗ

до іншого, з однієї форми навчання на іншу дозволяється тільки за

умови переведення на ті самі спеціальності, за якими здійснювалась

їх підготовка, у порядку, визначеному цим Положенням.

5.5. Переведення курсантів, які навчаються за

освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста,

бакалавра, здійснюється з обов'язковим унесенням відповідних змін

до умов договору (контракту), що укладається з ними на першому

курсі.

5.6. Курсанти (слухачі) ВНЗ можуть бути переведені до іншого

ВНЗ або в межах навчального закладу: за власним бажанням; за станом здоров'я; за сімейними обставинами; у зв'язку зі службовою необхідністю.

5.7. При переведенні з одного ВНЗ до іншого курсант (слухач)

додає до рапорта копію договору (контракту) про навчання в

попередньому навчальному закладі, академічну довідку за весь

період навчання до моменту переведення з обов'язковим зазначенням

назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів,

передбачених на їх вивчення, та форм контролю. У разі позитивного вирішення питання щодо переведення

здійснюється зарахування результатів вивчення дисциплін шляхом

порівняння кількості залікових кредитів і обсягу змістових модулів

та визначається академічна різниця нормативних змістових модулів

(у кредитах та годинах), яка не повинна перевищувати, як правило,

10 навчальних дисциплін.

5.8. Переведення осіб, які навчаються на умовах договору з

фізичними та юридичними особами, на навчання за державним

замовленням у ВНЗ здійснюється відповідно до вимог чинного

законодавства за наявності вакантних місць, у межах ліцензійного

обсягу, після завершення курсу навчання на наступний курс, за

умови успішного навчання (отримання оцінок "відмінно" та "добре" з

усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань), за

рекомендацією Вченої ради ВНЗ, за умови проходження ВЛК та

психологічного обстеження, погодження та оформлення особової

справи підрозділом кадрового забезпечення органу внутрішніх справ

за місцем реєстрації особи. Рішення про переведення ухвалюється приймальною комісією ВНЗ

після проведення перевірки рівня фізичної підготовленості особи та

погодження з ДОН. На останній курс навчання за державним замовленням

переведення не здійснюється. Якщо особа, яка навчається на умовах договору з фізичними та

юридичними особами, сплатила за весь термін навчання та стосовно

неї прийнято рішення щодо переведення на навчання за державним

замовленням, їй повертаються кошти в розмірі, зменшеному на суму

фактичної вартості періоду навчання на договірній основі.

5.9. Особи, які переведені з навчання на умовах договору з

фізичними та юридичними особами на навчання за державним

замовленням у межах одного навчального закладу, повинні скласти

академічну різницю в навчальних планах у терміни, визначені у

відповідному наказі керівника ВНЗ, та пройти початкову підготовку.

Начальник Департаменту

освіти та науки МВС

генерал-майор міліції В.Я.Горбачевський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.10.2009 — 2009 р., № 77, стор. 48, стаття 2630

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -