Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Наказ МВС України від 08.12.2017 № 1005 "Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС". МВС України. 2017

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.12.2017  № 1005

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 січня 2018 р.

за № 5/31457

Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 317 від 13.04.2018}

Відповідно до пункту 7, абзацу третього пункту 12 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548, та підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о.

Міністра охорони здоров'я України

У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

08.12.2017 № 1005

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 січня 2018 р.

за № 5/31457

ПОРЯДОК

формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги та застосовується закладами охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України (далі - заклади) для розрахунку тарифів на послуги, які вони надають згідно з Переліком платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

замовник послуги - фізична особа або юридична особа усіх форм власності, що виявила бажання отримати послугу, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її сплати;

{Абзац другий пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 317 від 13.04.2018}

тариф на послугу - вартість одиниці послуги відповідної якості, що реалізується замовнику послуги, визначена як грошове вираження планованих економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням, які включаються до собівартості такої послуги.

3. Інформація щодо переліку послуг, які надає заклад, їх вартості та порядку оплати розміщується на інформаційних стендах у доступних для відвідувачів закладу місцях, а також на офіційному веб-сайті закладу.

4. Документальне оформлення та порядок оплати послуги, що надається замовнику послуги, здійснюється відповідно до вимог законодавства.

5. Кошти, отримані закладом від надання послуги, зараховуються на відповідний рахунок, відкритий в органі Державної казначейської служби України, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом закладу відповідно до законодавства.

6. Захист та обробка персональних даних замовника послуги здійснюються з дотриманням норм законодавства про захист персональних даних.

II. Загальні вимоги до формування витрат, що включаються до собівартості послуги

1. Формування тарифів на послуги здійснюється закладами відповідно до річного планового обсягу їх надання, економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, чинних або прогнозованих цін на матеріальні ресурси, роботи та послуги, а також розміру мінімальної заробітної плати у планованому періоді.

2. Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів зміни цін на матеріальні ресурси, роботи та послуги, а також зміни розміру мінімальної заробітної плати у планованому періоді.

3. Облік фактичних витрат, які включаються до виробничої собівартості послуги, ведеться окремо щодо кожної послуги, та є підставою для формування тарифів на послуги, які розраховуються для кожної калькуляційної одиниці послуги.

Заклад самостійно визначає калькуляційну одиницю послуги.

4. У разі зміни протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов’язаних із наданням послуги, з причин, які не залежать від закладу, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може здійснюватися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

5. Тарифи на послуги розраховуються закладами та затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. Керівник закладу є відповідальним за правильність формування тарифів на послуги та належну організацію доведення їх до замовників послуг.

ІІI. Визначення величини і групування витрат, що включаються до собівартості послуги

1. Витрати, що включаються до собівартості послуги, групуються відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 903/21215.

2. До складу виробничої собівартості послуги включають:

1) прямі матеріальні витрати:

витрати, які безпосередньо можуть бути віднесені до конкретної послуги, та складаються з вартості продуктів харчування, предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, використаних під час проживання, харчування та лікування замовника послуги, тощо;

2) прямі витрати на оплату праці:

заробітна плата за встановленими посадовими окладами (тарифними ставками) або розцінками штатних працівників, які залучаються до надання послуги, у тому числі за трудовими договорами; надбавка за вислугу років; надбавки та доплати обов'язкового характеру (оплата роботи в нічний час, доплати за науковий ступінь, за знання та використання в роботі іноземної мови тощо); премії та інші види заохочень чи винагород відповідно до законодавства; допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та в інших випадках за рішенням адміністрації закладу;

у разі залучення штатних працівників закладу (лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу), які утримуються за рахунок коштів загального фонду, до надання послуги оплата їх праці за час надання послуги здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду;

3) інші прямі витрати:

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників;

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, безпосередньо задіяних у процесі надання конкретної послуги, розрахована відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних із наданням конкретної послуги, зокрема витрати на технічне обслуговування та ремонт основних засобів, безпосередньо задіяних у процесі надання послуги;

4) змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати:

витрати на управління процесом надання послуги та його обслуговування, зокрема оплата праці завідувачів відділень, старших медсестер, сестер-господинь, та відрахування на соціальні заходи, оплата службових відряджень, витрати на здійснення технологічного контролю за процесом надання послуги та її якістю тощо;

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення, розрахована відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

витрати на удосконалення технології та організації процесу надання послуги;

витрати на оплату теплопостачання, електроенергії (освітлення), водопостачання, водовідведення, природного газу, інших енергоносіїв, послуг сторонніх організацій (прання білизни, вивезення сміття, дератизація, дезінфекція та дезінсекція, перевезення тощо) та інші заходи, пов’язані з утриманням приміщень загальновиробничого призначення;

витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

витрати, пов’язані з використанням предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, використаних на загальновиробничі цілі;

інші витрати, зокрема витрати на оплату збору за спеціальне використання води (за наявності бальнеологічних процедур).

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між видами послуг пропорційно сумі прямих витрат.

3. До тарифу на послугу не включаються вартість матеріальних цінностей, які згідно з договором надає замовник або які заклад отримує як набувач благодійної допомоги для виконання зазначених послуг; наднормативні виробничі витрати; оплата штрафних санкцій.

4. Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативно-витратного методу (економічно обґрунтованих норм витрат матеріальних і трудових ресурсів) на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у плановому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

Економічне обґрунтування прямих витрат, включених до тарифу на послугу, наводиться в розшифруваннях статей калькулювання виробничої собівартості за кожною послугою, в яких зазначаються, зокрема, найменування ресурсу, його кількість у натуральних показниках, ціна за одиницю, загальна вартість тощо.

Для економічного обґрунтування загальновиробничих витрат здійснюється розшифрування статей калькулювання виробничої собівартості для послуг, які надаються закладом, в яких зазначаються, зокрема, найменування ресурсів (витрати), їх кількість у натуральних показниках, ціна за одиницю, загальна вартість тощо.

5. Капітальні витрати включаються до тарифу на послугу в частині нарахованої амортизації на об’єкти основних засобів та нематеріальних активів, які використовує заклад для надання відповідної послуги.

6. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості послуг, що надаються закладами охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, визначено в додатку до цього Порядку.

Начальник Управління

охорони здоров’я

та реабілітації МВС

В.І. Коробка

Додаток

до Порядку формування тарифів

на платні послуги, що надаються

закладами охорони здоров’я

Міністерства внутрішніх справ України

(пункт 6 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК І СКЛАД

статей калькулювання виробничої собівартості послуг, що надаються закладами охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України

№ з/п

Найменування статей калькулювання собівартості послуг

1

Прямі матеріальні витрати, які безпосередньо можуть бути віднесені до конкретної послуги, у тому числі витрати на:

1.1

харчування (вартість продуктів харчування або вартість дієтичних столів)

1.2

перебування (проживання) в палатах (вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

1.3

лікування, інші послуги, у тому числі:

1.3.1

вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

1.3.2

вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів

2

Прямі витрати на оплату праці, у тому числі:

2.1

фонд оплати праці персоналу за час виконання послуги (лікарі, середній та молодший медичний персонал, інші працівники)

2.2

фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах (середній та молодший медичний персонал)

2.3

фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування (працівники кухонь та їдалень)

3

Інші прямі витрати, які безпосередньо можуть бути віднесені до конкретної послуги, у тому числі:

3.1

відрахування на соціальні заходи (нарахування на оплату праці)

3.2

амортизація основних засобів, безпосередньо задіяних у наданні послуги

3.3

вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з наданням послуги

4

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати, у тому числі:

4.1

управління процесом надання послуг, у тому числі:

4.1.1

фонд оплати праці апарату управління процесом надання послуг (завідувач відділення, старша медсестра, сестра-господиня тощо)

4.1.2

відрахування на соціальні заходи (нарахування на оплату праці)

4.1.3

службові відрядження

4.2

амортизація основних засобів загальновиробничого призначення

4.3

амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення

4.4

утримання, експлуатація та поточний ремонт, страхування, операційна оренда основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення

4.5

вартість комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:

4.5.1

теплопостачання

4.5.2

водопостачання і водовідведення

4.5.3

електроенергія

4.5.4

природний газ

4.5.5

інші енергоносії

4.5.6

енергосервіс

4.6

оплата послуг сторонніх організацій (прання білизни, вивезення сміття, дератизація, дезінфекція та дезінсекція, перевезення тощо)

4.7

вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, використаних на загальновиробничі цілі

4.8

інші витрати, зокрема витрати на оплату збору за спеціальне використання води (за наявності бальнеологічних процедур)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.01.2018 — 2018 р., № 6, стор. 146, стаття 252, код акта 88778/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -