<<
>>

Наказ МВС України від 11.01.2016  № 4/5 "Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2016  № 4/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 лютого 2016 р.
за № 169/28299

Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Відповідно до статті 13 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» та з метою забезпечення взаємодії органів та установ, на які покладаються функції з виконання заходів щодо протидії торгівлі людьми, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, що додається.

2. Департаменту сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України (Федорович Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Національної поліції України.

Міністр соціальної
політики України


П.В. Розенко

Міністр внутрішніх
справ України


А.Б.

АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України,
Міністерства внутрішніх
справ України
11.01.2016  № 4/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 лютого 2016 р.
за № 169/28299

ІНСТРУКЦІЯ
зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок збору та моніторингу статистичної інформації щодо виявлення та направлення за допомогою осіб, які постраждали від торгівлі людьми, структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій, відповідальними за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (далі – відповідальний підрозділ), службами у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, підрозділами боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції як складової кримінальної поліції (далі – підрозділ кримінальної поліції).

2. У своїй діяльності щодо протидії торгівлі людьми відповідальні підрозділи, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, підрозділи кримінальної поліції керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цією Інструкцією.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, визначених статтею 1 Закону України «Про протидію торгівлі людьми».

II. Порядок збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми

1. Відповідальний підрозділ, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, підрозділ кримінальної поліції у разі виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми, інформує під підпис про ознайомлення таку особу або її законного представника про можливість отримання допомоги, види такої допомоги, умови та порядок її надання відповідно до чинного законодавства із врученням «Пам’ятки для особи, яка постраждала від торгівлі людьми» (далі – Пам’ятка) згідно з додатком 1 до цієї Інструкції. Особа або її законний представник ставить особистий підпис про ознайомлення з Пам’яткою.

2. Відповідальний підрозділ:

проводить процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, з урахуванням результатів оцінювання потреб, що проводиться центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

веде облік осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

направляє постраждалу особу до центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді для проведення оцінювання потреб і надання соціальних послуг;

залучає у разі необхідності до організації надання допомоги постраждалій особі інших суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми, ініціює проведення спільних засідань за участю таких суб’єктів;

забезпечує взаємодію суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

у робочому порядку за потреби надає підрозділу кримінальної поліції консультації щодо проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, для інформування осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

інформує постраждалу особу про її право звернутись до підрозділу кримінальної поліції для надання інформації або подання заяви про скоєний щодо неї злочин з торгівлі людьми;

надає постраждалій особі в письмовому вигляді контактні дані підрозділу кримінальної поліції з врученням Пам’ятки;

невідкладно в телефонному режимі та не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня отримання інформації про особу, яка постраждала від торгівлі людьми, письмово інформує підрозділ кримінальної поліції про виявлення такої особи (за згодою постраждалої особи або її законного представника);

у разі коли постраждала особа не зверталася та не бажає співпрацювати з територіальним органом поліції, протягом п’яти робочих днів з дня отримання інформації про постраждалу особу подає до підрозділу кримінальної поліції інформацію про вчинення злочину з торгівлі людьми та детальний опис обставин справи без зазначення анкетних даних постраждалої особи з поміткою про її відмову співпрацювати з відповідним територіальним органом Національної поліції;

невідкладно в телефонному режимі та не пізніше ніж через добу письмово інформує підрозділ кримінальної поліції та службу у справах дітей про виявлення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми;

інформує постраждалу особу про види та порядок отримання допомоги, порядок отримання компенсації за моральну та/або матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок експлуатації особами, які вчинили правопорушення, відповідно до законодавства;

контролює та аналізує стан виконання плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, складеного для дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми.

3. Відповідальні підрозділи районних державних адміністрацій щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, узагальнюють інформацію щодо осіб, які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, яка надходить від центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, та надсилають її відповідальним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Відповідальні підрозділи обласних та Київської міської державних адміністрацій щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним, узагальнюють інформацію, яка надходить від відповідальних підрозділів районних державних адміністрацій та підрозділів кримінальної поліції, інформацію щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надсилають її до Міністерства соціальної політики України.

4. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

приймає інформацію про осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня отримання інформації про випадки торгівлі людьми повідомляє орган кримінальної поліції (у разі згоди постраждалої особи або її законного представника);

у разі коли постраждалою особою є дитина, невідкладно інформує службу у справах дітей, відповідальний підрозділ та територіальний орган Національної поліції;

у разі виявлення загрози вчинення злочину торгівлі особою, а також за наявності загрози життю чи здоров’ю особи невідкладно в телефонному режимі повідомляє відповідальний підрозділ, службу у справах дітей та орган Національної поліції;

оцінює потреби особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та не пізніше ніж через три робочі дні передає результати оцінювання відповідальному підрозділу для врахування при заповненні опитувального листа щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та забезпечує його виконання;

організовує засідання суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми, для затвердження плану реабілітації, моніторингу його виконання та, за потреби, внесення змін;

надає відповідальному підрозділу щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, інформацію щодо осіб, які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції з метою моніторингу та аналізу ситуації з торгівлею людьми, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, та організації надання допомоги всім виявленим особам, які постраждали від торгівлі людьми;

інформує відповідальний підрозділ про стан виконання плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми, за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

у разі участі особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в кримінальному судочинстві сприяє пріоритетному забезпеченню такої особи юридичною допомогою та психологічною підтримкою на весь період участі такої особи в кримінальному судочинстві.

5. Служба у справах дітей:

виявляє дітей, які постраждали від торгівлі людьми, та організовує надання їм допомоги;

невідкладно інформує територіальний орган Національної поліції про виявлену дитину, яка постраждала від торгівлі дітьми;

інформує законного представника дитини про можливість та порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також про види допомоги із врученням Пам’ятки;

за наявності підозр про причетність батьків або їх законних представників до втягнення дитини у торгівлю людьми, разом із підрозділом кримінальної поліції оцінює рівень безпеки дитини та вживає необхідних заходів;

надає відповідальному підрозділу щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, інформацію щодо осіб, які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми, згідно з додатком 2 до цієї Інструкції з метою моніторингу та аналізу ситуації з торгівлею людьми, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, та організації надання допомоги всім виявленим особам, які постраждали від торгівлі людьми;

розробляє індивідуальний план соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, складений для дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми;

інформує відповідальний підрозділ про стан виконання індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, складеного за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції;

вживає невідкладних заходів у разі виникнення безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини відповідно до законодавства України.

6. Структурний підрозділ органів Національної поліції:

приймає, розглядає заяви та повідомлення щодо випадків торгівлі людьми, здійснює оперативні та слідчі дії відповідно до законодавства України;

постійно проводить обмін інформацією із відповідальним підрозділом, зокрема, щоквартальну звірку статистичних даних стосовно осіб, які потерпіли від торгівлі людьми, з метою моніторингу та аналізу ситуації щодо торгівлі людьми та організації надання допомоги всім виявленими особам, які постраждали від торгівлі людьми;

у робочому порядку постійно надає відповідальному підрозділу інформацію щодо діяльності підрозділу кримінальної поліції для перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

інформує у триденний строк за згодою постраждалої особи або її законного представника про виявлення такої особи відповідальний підрозділ, у разі виявлення дитини, постраждалої від торгівлі людьми, – невідкладно інформує службу у справах дітей;

інформує постраждалу особу або її законного представника про можливість установлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, про види та порядок отримання допомоги, порядок компенсації за моральну та/або матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок експлуатації особами, які вчинили правопорушення, відповідно до законодавства;

надає особі, яка постраждала від торгівлі людьми, в письмовому вигляді контактні дані відповідального підрозділу із врученням Пам’ятки;

направляє постраждалих осіб (за згодою особи або її законного представника) до відповідального підрозділу для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та отримання необхідної допомоги;

у разі виявлення дитини, постраждалої від торгівлі людьми, разом зі службою у справах дітей терміново з’ясовує причетність батьків або осіб, які їх замінюють, до втягнення дитини у торгівлю людьми;

за наявності підозр про причетність батьків або осіб, які їх замінюють, до втягнення дитини у торгівлю людьми, разом зі службою у справах дітей оцінює рівень безпеки дитини та вживає передбачені законодавством заходи;

надає відповідальному підрозділу щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, інформацію щодо осіб, які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції з метою моніторингу та аналізу ситуації з торгівлею людьми, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, та організації надання допомоги всім виявленим особам, які постраждали від торгівлі людьми;

у разі участі особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в кримінальному судочинстві за згодою особи або її законного представника не пізніше ніж через три робочі дні подає до відповідального підрозділу інформацію, необхідну для пріоритетного забезпечення такої особи юридичною допомогою та психологічною підтримкою на весь період участі такої особи в кримінальному судочинстві.

Директор Департаменту
сімейної, ґендерної політики
та протидії торгівлі людьми
Міністерства соціальної
політики України

Н.В. Федорович

Т.в.о. директора
Департаменту юридичного
забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України
О.М. ГубареваДодаток 1
до Інструкції зі збору та моніторингу
статистичної інформації щодо осіб,
які постраждали від торгівлі людьми
(пункт 1 розділу ІІ)

ПАМ’ЯТКА
для особи, яка постраждала від торгівлі людьмиДодаток 2
до Інструкції зі збору та моніторингу
статистичної інформації щодо осіб,
які постраждали від торгівлі людьми
(пункт 3 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо осіб, які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми*
(за __ квартал 20__ року)

Область / район / місто

Загальна кількість осіб, які звернулися за допомогою в центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або були виявлені як особи, які постраждали від торгівлі людьми

з них

з них

з них

Загальна кількість дітей, які звернулися за допомогою до служб у справах дітей або були виявлені як діти, які постраждали від торгівлі людьми

з них

з них

з них

Загальна кількість осіб, які звернулися за допомогою або були виявлені органами поліції як особи, які потерпіли від торгівлі людьми

з них

з них

з них

жінок

чоловіків

хлопчиків

дівчаток

громадян України

іноземців та осіб без громадянства

внутрішньо переміщених осіб

хлопчиків

дівчаток

громадян України

іноземців та осіб без громадянства

внутрішньо переміщених осіб

жінок

чоловіків

хлопчиків

дівчаток

громадян України

іноземців та осіб без громадянства

внутрішньо переміщених осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

_________
* Таблиця не є накопичувальною, заповнюється лише за один квартал.Додаток 3
до Інструкції зі збору та моніторингу
статистичної інформації щодо осіб,
які постраждали від торгівлі людьми
(пункт 4 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Особа, яка постраждала від торгівлі людьми

_________________________________________________________________________
(П.І.Б.)

Дата складання плану реабілітації ____________________________________________

Дата початку виконання плану реабілітації ____________________________________

Продовження дії плану реабілітації ___________________________________________

Дата завершення виконання плану __________________________________________

Напрям реабілітаційної роботи

Заходи

Строки виконання

Результати

Стан виконання (виконано / не виконано/ потребує перегляду)

Соціальний

Психологічний

Медичний

Правовий

Освітній, профорієнтаційний

Повернення до країни походження (для іноземців або осіб без громадянства)

Представник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

________________
(П.І.Б.)

_______________
(підпис)


Додаток 4
до Інструкції зі збору та моніторингу
статистичної інформації щодо осіб,
які постраждали від торгівлі людьми
(пункт 5 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

Дитина, яка постраждала від торгівлі людьми

________________________________________________________________________________ _
(П.І.Б.)

Дата складання плану ____________________________________________________

Дата початку виконання плану ____________________________________________

Продовження дії плану ___________________________________________________

Дата завершення виконання плану _________________________________________

Напрями забезпечення потреб дитини

Заходи для подолання проблеми

Строк виконання

Результати

Стан виконання (виконано/ не виконано/ потребує перегляду)

Набуття статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Встановлення стосунків дитини з біологічними батьками

Створення та підтримка умов проживання
Реалізація права на виховання у сім’ї

Захист майнових прав

Нагляд за станом здоров’я

Навчання та здобуття освіти

Формування поведінкових моделей
Формування навичок із самообслуговування

Розвиток талантів та здібностей

Підготовка до самостійного життя

Інше

Представник служби у справах дітей

________________
(П.І.Б.)

_______________
(підпис)


Документи та файли

Сигнальний документ — f453503n104.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.02.2016 — 2016 р., № 13, стор. 109, стаття 545, код акта 80728/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -