<<
>>

Наказ МВС України від 11.06.2019 № 474 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань організації добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських". МВС України. 2019

Документ актуальний на 05.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2019  № 474

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2019 р.

за № 744/33715

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань організації добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських

Відповідно до статті 52 Закону України «Про Національну поліцію», з метою вдосконалення процесу відбору кандидатів для вступу на службу до Національної поліції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з питань організації добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією МВС (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

С.М. Князєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

11 червня 2019 року № 474

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2019 р.

за № 744/33715

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів з питань організації добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських

1.

У Порядку діяльності поліцейських комісій, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 грудня 2015 року № 1631, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 січня 2016 року за № 49/28179:

1) пункт 2 розділу I викласти в такій редакції:

«2. Поліцейські комісії - постійно діючі колегіальні органи, що утворюються в центральному органі управління поліцією та в її територіальних (міжрегіональних) органах (закладах, установах) (далі - органи поліції) для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських на підставі об’єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції.»;

2) у розділі II:

у пунктах 3, 9 слова та цифру «випадку, передбаченому пунктом 7» замінити словами та цифрою «випадках, передбачених пунктом 5»;

абзац другий пунктів 4, 5, 10, 11, 12 виключити;

3) у розділі IV:

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом, який підписують голова, секретар, присутні на її засіданні члени комісії, не пізніше трьох календарних днів після його проведення і зберігається в службі персоналу (кадрового забезпечення) відповідного органу поліції, у якому проводився конкурс, п’ять років після проведення відповідного засідання.»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«11. Рішення поліцейської комісії може бути оскаржено до завершення конкурсу безпосередньо до цієї поліцейської комісії, а після завершення конкурсу - в судовому порядку.»;

4) у тексті Порядку слова «апарат Національної поліції України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган управління поліцією» у відповідних відмінках.

2. У Типовому порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 грудня 2015 року № 1631, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 січня 2016 року за № 50/28180:

1) пункт 2 розділу I викласти в такій редакції:

«2. Конкурс на службу в поліції та/або на зайняття вакантної посади (далі - конкурс) проводиться в центральному органі управління поліцією та в її територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах (закладах, установах) (далі - органи поліції) з метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов’язки за відповідною вакантною посадою.

Конкурс оголошується наказом відповідного органу поліції, якому надано право приймати громадян на службу в поліції та/або призначати на відповідну вакантну посаду, і проводиться відповідною поліцейською комісією.

До завершення конкурсу забороняється призначати інших осіб на посади, на які він оголошений.

Конкурс вважається завершеним після призначення переможців на вакантні посади або за рішенням поліцейської комісії, якщо переможців визначити неможливо.»;

2) у розділі II:

пункт 1 після слова «оприлюднюється» доповнити словами «поліцейською комісією»;

підпункт 8 пункту 2 викласти в такій редакції:

«8) дата і місце проведення конкурсу (етапів конкурсу із зазначенням дати їх завершення);»;

3) у розділі III:

пункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Особи, що претендують на зайняття посад, визначених пунктом 1 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (далі - Порядок), додатково подають документи, передбачені пунктом 8 Порядку.

Усі документи для участі в конкурсі подаються кандидатами особисто.»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«4. Особі, яка припинила участь у конкурсі або за результатом конкурсу не визначена переможцем, за її письмовим зверненням до поліцейської комісії повертаються документи, що надавалися нею для участі в цьому конкурсі.»;

4) у розділі IV:

пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Повноваження поліцейської комісії визначаються Законом України «Про Національну поліцію» та поширюються лише на конкурси, що тривають.

Забезпечення діяльності і проведення засідань поліцейських комісій здійснює відповідний орган поліції, в якому проводиться конкурс.»;

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Результати конкурсних етапів, які визначені в підпункті 1 (крім психологічного тесту) та підпункті 2 цього пункту, чинні протягом шести місяців з дня закінчення конкурсу та можуть використовуватися кандидатом для участі в інших конкурсах на службу до поліції. Кандидатові, що брав участь у конкурсі, за його письмовим зверненням поліцейською комісією надається довідка з результатами цих конкурсних етапів.»;

доповнити розділ після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Конкурсант, який за результатами проходження одного з конкурсних етапів не набрав мінімальної кількості балів або виконав одну з контрольних вправ на оцінку нижче ніж «задовільно», не допускається до наступних етапів та вибуває з конкурсу.».

У зв’язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 5-7;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед кожним конкурсним етапом пред’являє паспорт громадянина України.»;

пункти 6, 7 виключити;

5) у розділі V:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Організація тестування здійснюється органом поліції, що забезпечує діяльність поліцейської комісії.»;

у пункті 3 слова «апаратом Національної поліції України» замінити словами «центральним органом управління поліцією»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Залежно від кількості кандидатів та робочих місць для тестування формуються групи кандидатів для його проходження.»;

пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6-12 вважати відповідно пунктами 5-11;

у пункті 5:

в абзаці другому слова «робочою групою» виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких надається особі, яка відсторонена, під підпис, інший - долучається до відомості.»;

в абзаці другому пункту 6 слово «конкурсу» замінити словами «етапу тестування»;

у пункті 10 слова «з числа осіб, визначених підпунктами 1, 2 пункту 3 розділу I цього Типового порядку» виключити;

6) у розділі VII:

у пункті 1:

після слів «медичних працівників» доповнити словами «із застосуванням за потреби та за наявності технічної можливості технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, про що учасники інформуються усно перед початком конкурсного етапу»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Фото- та відеозаписи перевірки рівня фізичної підготовки зберігаються поліцейською комісією до завершення конкурсу, після чого знищуються.

Перед проходженням етапу конкурсу з перевірки рівня фізичної підготовки кандидати, які приймаються на службу в поліцію, обов’язково проходять лікарську експертизу в медичних (військово-лікарських) комісіях МВС у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України відповідно до вимог законодавства.»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«3. Кандидати, які не згодні з рішенням комісії з перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів, мають право оскаржити це рішення до поліцейської комісії не пізніше робочого дня, наступного за днем її проведення.

Поліцейська комісія на підставі всебічного розгляду всіх матеріалів, які були зібрані під час перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів, фото-, відеоматеріалів (у разі наявності) шляхом відкритого голосування приймає рішення про відхилення скарги кандидата або про її задоволення з установленням точного результату контрольної вправи.

Якщо в ході розгляду матеріалів неможливо встановити точний результат контрольної вправи, поліцейська комісія призначає кандидатові дату повторної перевірки, під час якої він заново виконує відповідну контрольну вправу.

Рішення за поданою скаргою поліцейська комісія приймає у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня її подання.

Про прийняте рішення поліцейська комісія не пізніше дня, наступного за днем підписання протоколу, інформує кандидата, який подав скаргу, електронною поштою та/або іншим засобом зв’язку.»;

7) розділ VIII доповнити новим пунктом такого змісту:

«4. Після завершення співбесіди поліцейська комісія за згодою кандидата може направити його для проходження тестування на поліграфі в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України відповідно до вимог законодавства.

Рішення щодо таких кандидатів приймаються поліцейською комісією після отримання результатів тестування на поліграфі.»;

8) в абзаці третьому пункту 3 розділу IХ слово «справи» замінити словом «протоколу»;

9) у розділі Х:

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Переможці конкурсу надають службі персоналу (кадрового забезпечення) органу поліції передбачені законодавством України документи для оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання службових обов’язків потрібен такий допуск.»;

доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

«6. Переможці конкурсу з числа осіб, визначених підпунктами 1, 2 пункту 3 розділу I цього Типового порядку, призначаються на посади не пізніше ніж за 6 календарних днів до направлення їх для проходження професійної підготовки.

7. Кандидати на службу, які успішно пройшли всі етапи конкурсу та поліцейською комісією рекомендовані до проходження служби в поліції на відповідній посаді, але за рейтингом не стали переможцями, за їх згодою протягом шести місяців можуть бути призначені на інші вакантні посади з урахуванням кваліфікаційних вимог.»;

10) розділ ХI доповнити новими абзацами такого змісту:

«якщо переможець притягався на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

якщо переможець притягався до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.».

Начальник Управління

взаємодії з Національною

поліцією Міністерства

внутрішніх справ України

О.О. Соколовський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.08.2019 — 2019 р., № 60, стор. 135, стаття 2096, код акта 95390/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -