Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Наказ МВС України від 11.08.2021 № 597 "Про затвердження Змін до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського". МВС України. 2021

Документ актуальний на 02.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2021  № 597

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 2021 р.

за № 1329/36951

Про затвердження Змін до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

Відповідно до статей 97-101 Закону України «Про Національну поліцію», з метою вдосконалення порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги поліцейським НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 2016 року № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 163/28293 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 вересня 2017 року № 788), що додаються.

2. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Лизогуб Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д. Монастирський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Перший заступник

Голови Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Урядовий уповноважений

з прав осіб з інвалідністю

Генеральний Секретар Громадської Спілки

«Всеукраїнське Громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

І.

Клименко

О.О. Шубін

Р. Іллічов

Т. Баранцова

В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

11 серпня 2021 року № 597

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 2021 р.

за № 1329/36951

ЗМІНИ

до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

1. У пункті 1 розділу І слова «в т.ч. слухачів та курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - навчальних закладів), поліцейських, відряджених до інших органів державної влади, установ, організацій (далі - інших органів)» замінити словами «у тому числі курсантів, слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - заклади освіти), поліцейських, які були відряджені до державних (міждержавних) органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції, але зі звільненням із займаної посади (далі - органи державної влади)».

2. У розділі III:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1. Формування документів для призначення та виплати ОГД в органах поліції, закладах освіти здійснюється бухгалтерською службою у взаємодії з підрозділами кадрового забезпечення, службами державного нагляду за охороною праці (далі - СДНОП), підрозділами правового забезпечення органів поліції та закладів освіти, а також працівниками медичних (військово-лікарських) комісій МВС (далі - ВЛК).»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Формування документів для призначення та виплати ОГД поліцейським, які були відряджені до органів державної влади, здійснюється органом поліції, в якому особа займала посаду до відрядження, або органом поліції, наказом якого особа була звільнена зі служби в поліції.».

У зв’язку із цим абзаци другий-шостий вважати відповідно абзацами третім-сьомим;

2) у пункті 4:

абзац перший підпункту 3 викласти в такій редакції:

«3) копії акта (актів) розслідування нещасного випадку, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) поліцейського, за формами, визначеними МВС, зокрема про те, що цей випадок не пов’язаний з учиненням поліцейським кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства.».

доповнити пункт новим абзацом двадцятим такого змісту:

«У разі наявності рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати ОГД члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та виплачується допомога, подають до органу поліції документи, зазначені в підпунктах 1, 3-13 цього пункту, та належним чином засвідчену копію відповідного рішення суду, за винятком випадків, коли орган поліції був учасником у справі.»;

3) у пункті 5:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) копії акта (актів) розслідування нещасного випадку, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва) поліцейського, за формами, визначеними МВС, зокрема про те, що цей випадок не пов’язаний з учиненням поліцейським кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;»;

доповнити пункт новим абзацом дванадцятим такого змісту:

«У разі наявності рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати ОГД члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та виплачується допомога, подають до органу поліції документи, копії документів, зазначених у підпунктах 1-9 цього пункту, та належним чином засвідчену копію відповідного рішення суду, за винятком випадків, коли орган поліції був учасником у справі.».

3. У розділі IV:

1) в абзаці другому пункту 1 слова «інших органів (підрозділів) поліції,» замінити словами «органів поліції, інших»;

2) пункти 3, 4 викласти в такій редакції:

«3. У разі затвердження висновку про призначення ОГД керівником органу поліції або закладу освіти, в якому проходив (проходить) службу поліцейський, у п’ятнадцятиденний строк з дня його затвердження видається наказ про виплату ОГД.

У разі відмови у призначенні ОГД чи повернення документів на доопрацювання (документи подано не в повному обсязі, потребують уточнення чи подано не за належністю) заявника письмово інформують про прийняте рішення з обґрунтуванням підстав відмови чи повернення документів на доопрацювання.

Розрахунок потреби в коштах для виплати ОГД в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського за формою, яку наведено в додатку 3 до цього Порядку, подається органами поліції до бухгалтерської служби центрального органу управління поліції, а щодо поліцейських, які займають посаду або на день звільнення з органів поліції займали посаду в органах державної влади,- до органів державної влади, до яких вони були відряджені.

До розрахунку потреби в коштах для виплати ОГД відрядженим поліцейським додаються належним чином засвідчені копії висновку про призначення ОГД, наказу про виплату ОГД та документів, зазначених у пункті 4 або пункті 5 розділу III цього Порядку.

ОГД призначається і виплачується рівними частинами членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) поліцейського.

Якщо особа відмовляється від отримання ОГД, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

Заява про відмову від отримання ОГД має бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.».

4. У Департаменті поліції охорони Національної поліції України (далі - ДПО) та територіальних органах поліції охорони висновок про призначення ОГД складає працівник бухгалтерської служби.

Висновок про призначення ОГД підписують:

у ДПО - керівники бухгалтерської служби та кадрового підрозділу;

у територіальному органі поліції охорони - керівники бухгалтерської служби, кадрового підрозділу та територіального органу поліції охорони.

Керівник територіального органу поліції охорони, в якому проходив (проходить) службу поліцейський, у п’ятнадцятиденний строк із дня реєстрації документів, зазначених у пункті 4 або пункті 5 розділу III цього Порядку, подає до ДПО зазначені документи та висновок про призначення ОГД.

Висновок про призначення ОГД затверджує або відмовляє в призначенні ОГД керівник ДПО або особа, яка виконує його обов’язки.

Керівник ДПО (територіального органу поліції охорони) у п’ятнадцятиденний строк із дня затвердження висновку про призначення ОГД приймає рішення про призначення виплати ОГД шляхом видання наказу про виплату такої допомоги. У разі відмови у призначенні ОГД чи повернення документів на доопрацювання (документи подано не в повному обсязі, потребують уточнення чи подано не за належністю) заявника письмово інформують про прийняте рішення з обґрунтуванням підстав відмови чи повернення документів на доопрацювання.

Виплата ОГД поліцейським поліції охорони здійснюється ДПО в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом для Національної поліції України за відповідним кодом економічної класифікації видатків на зазначені цілі.

Розподіл та використання бюджетних коштів для виплати ОГД поліцейським поліції охорони здійснюється ДПО, який визначається одержувачем бюджетних коштів. У разі призначення виплати ОГД поліцейським поліції охорони, які проходять (проходили) службу в територіальних органах поліції охорони, ДПО перераховує необхідну суму на небюджетний рахунок територіального органу поліції охорони, де поліцейський проходив (проходить) службу, відкритий в органах Державної казначейської служби України для цих цілей.

ДПО отримує бюджетні кошти та використовує їх відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів.

Підставою для здійснення реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення видатків ДПО з перерахування коштів для виплати ОГД поліцейським є висновок про призначення ОГД.

Територіальні органи поліції охорони здійснюють виплату поліцейському ОГД не пізніше трьох робочих днів після надходження коштів на небюджетний рахунок та наступного робочого дня звітують про їх виплату ДПО з наданням завіреної копії виписки про перерахування цих коштів поліцейському. Невикористаний залишок коштів територіальні органи поліції охорони зараховують на відповідний рахунок ДПО, з якого проводиться перерахування для подальшої виплати іншим особам.»;

3) доповнити пункт 5 після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:

«Виплата ОГД закладами освіти здійснюється в межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисах на зазначені цілі.

Виплата ОГД поліцейським, які на день їх звільнення з органів поліції займали посади в органах державної влади, здійснюється за рахунок бюджетних коштів тих органів державної влади, до яких вони були відряджені.».

У зв’язку із цим абзац другий вважати відповідно абзацом четвертим;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Поліцейським або членам сім’ї загиблого поліцейського нарахування та виплата ОГД здійснюються після надходження бюджетних коштів на зазначені цілі до відповідного органу поліції, ДПО та територіального органу поліції охорони, закладу освіти. Виплата проводиться бухгалтерською службою за останнім місцем проходження служби поліцейським, за винятком поліцейських, відряджених до органів державної влади, шляхом перерахування суми виплати через касу органу поліції, закладу освіти або на рахунок, відкритий заявником в установі банку. Реквізити для проведення операції переказу коштів на поточний рахунок зазначаються в заяві (додаток 4).

Перерахування коштів відрядженим поліцейським здійснюється бухгалтерськими службами органів державної влади, до яких вони були відряджені, на рахунок, відкритий заявником в установі банку.».

4. У тексті Порядку слова «навчальний заклад» у всіх відмінках замінити словами «заклад освіти» у відповідних відмінках.

5. У тексті Порядку слова «інших органів» у всіх відмінках замінити словами «органів державної влади» у відповідних відмінках.

6. У тексті Порядку слова «фінансовий підрозділ» у всіх відмінках замінити словами «бухгалтерською службою» у відповідних відмінках.

7. Додатки 1, 2, 4 до Порядку викласти в нових редакціях, що додаються.

Директор

Директорату публічної безпеки,

протидії злочинності

та забезпечення правопорядку

Міністерства внутрішніх

справ України

Б. Лизогуб

Додаток 1

до Порядку та умов виплати

одноразової грошової допомоги

в разі загибелі (смерті) чи втрати

працездатності поліцейського

(пункт 3 розділу III)

ЗАЯВА (РАПОРТ)

про виплату ОГД в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності

Додаток 2

до Порядку та умов виплати

одноразової грошової допомоги

в разі загибелі (смерті) чи втрати

працездатності поліцейського

(пункт 1 розділу IV)

ВИСНОВОК

про призначення одноразової грошової допомоги

Додаток 4

до Порядку та умов виплати

одноразової грошової допомоги

в разі загибелі (смерті) чи втрати

працездатності поліцейського

(пункт 6 розділу IV)

ЗАЯВА


Документи та файли

Сигнальний документ — f511403n74.doc
Сигнальний документ — f511403n75.doc
Сигнальний документ — f511403n76.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.10.2021 — 2021 р., № 82, стор. 630, стаття 5314, код акта 107729/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -