<<
>>

Наказ МВС України від 14.07.2015  № 856 "Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Національної гвардії України". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.07.2015  № 856


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2015 р.
за № 916/27361

Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Національної гвардії України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 594 від 18.07.2017
№ 524 від 24.06.2019}

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року № 1644 «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам» та з метою впорядкування виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Національної гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Національної гвардії України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ  Міністерства внутрішніх справ України від 04 липня 2014 року № 639 «Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 липня 2014 року за № 851/25628 (зі змінами).

3.

Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України


П. РозенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
14.07.2015 № 856


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2015 р.
за № 916/27361

ІНСТРУКЦІЯ
про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Національної гвардії України

1. Військовозобов'язаним та резервістам (далі - військовозобов’язані), призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування в дорозі від місця проживання до місця проведення зборів і назад виплачуються добові (у відсотках від добових за кожний день службових відряджень) у таких розмірах:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 594 від 18.07.2017}

вищому офіцерському складу - 50 %;

старшому офіцерському складу - 40 %;

молодшому офіцерському складу - 35 %;

сержантському і старшинському складу:

прапорщикам, старшим прапорщикам - 35 %;

молодшим сержантам, сержантам,

старшим сержантам, старшинам,

головним старшинам - 30 %;

рядовому складу - 20 %.

2. За період тимчасової непрацездатності в дні перебування на зборах, але лише до дня їх закінчення чи звільнення від них через хворобу, а також за час перебування в дорозі від місця зборів до місця проживання добові виплачуються військовозобов’язаним у розмірах, передбачених пунктом 1 цієї Інструкції.

3. Витрати на проїзд до місця проведення зборів і назад до місця проживання військовозобов’язаних у розмірі фактичних витрат, але не більше встановлених норм відшкодовуються військовими частинами за місцем проведення зборів.

4. Військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, уключаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, на місяць.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 594 від 18.07.2017}

5. За військовозобов’язаними, призваними на збори, зберігаються на весь період зборів, уключаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток як на основній, так і на сумісних роботах.

Зазначені особи не підлягають звільненню з роботи з ініціативи власника або вповноваженого ним органу незалежно від підпорядкування і форм власності з дня отримання повістки про призов і до повернення, крім випадків ліквідації установи, підприємства, організації тощо, де вони працювали.

У разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу), на якому працює військовозобов’язаний, за період зборів виплати йому здійснюють:

у разі злиття підприємства з іншим підприємством - підприємство, що виникло в результаті злиття;

у разі приєднання одного підприємства до іншого підприємства - останнє;

у разі поділу підприємства або виділу від нього - нове підприємство, що утворилося в результаті цього поділу або виділу, у якому залишився працювати військовозобов’язаний;

у разі перетворення одного підприємства в інше - підприємство, яке в результаті виникло.

Особам, зайнятим на сезонних роботах, які працюють за трудовим договором на визначений строк, установлений за погодженням сторін, а також тимчасовим працівникам, призваним на збори, за місцем роботи виплачується середня заробітна плата протягом усього часу тривалості зборів та перебування в дорозі до військової частини і назад. Займана посада (місце роботи) за ними зберігається на час цих робіт, обумовлених трудовим договором.

Особам, призваним на збори, виплачується заробітна плата за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середня заробітна плата за першу половину місяця зборів.

За решту часу перебування на зборах виплата заробітної плати проводиться у звичайні строки, установлені на підприємстві, в установі чи організації, де працює військовозобов’язаний.

Особи, які проходять збори з відривом від виробництва, використовують вихідні, святкові та неробочі дні згідно з розпорядком, установленим командуванням, що проводить збори.

У разі якщо військовозобов’язаний був призваний на збори зі щорічної чи додаткової відпустки, вона підлягає продовженню після закінчення зборів або перенесенню на інший строк.

Виплата середнього заробітку військовозобов’язаним, призваним на збори, проводиться підприємствами, установами та організаціями, де працюють (працювали) призвані на збори, з подальшим відшкодуванням цих витрат військовими частинами, у яких військовозобов’язані проходили збори.

Середній заробіток військовозобов’язаних, призваних на збори, розраховується підприємствами, установами та організаціями, де працюють (працювали) призвані на збори, відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобов’язаним, призваним на збори, подають до військової частини, у якій військовозобов’язаний проходив збори, рахунки для оплати.

До рахунків додаються відомості на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов’язаним, призваним на збори, за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції.

Відшкодування витрат підприємства, установи та організації, передбачених цим пунктом, здійснюється військовою частиною за кодами економічної класифікації видатків: 2112 "Грошове забезпечення військовослужбовців" та 2120 "Нарахування на оплату праці".

6. Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов’язаних з проходженням служби у військовому резерві, виплачується одноразове грошове заохочення (далі - заохочення) у таких розмірах, гривень на рік:

вищому офіцерському складу - 3100;

старшому офіцерському складу - 2800;

молодшому офіцерському складу - 2500;

сержантському і старшинському складу:

прапорщикам, старшим прапорщикам - 2200;

молодшим сержантам, сержантам, старшим

сержантам, старшинам, головним старшинам - 1900;

рядовому складу - 1600.

7. Резервістам, які прослужили у військовому резерві неповний календарний рік, заохочення, визначене пунктом 6 цієї Інструкції, виплачується пропорційно прослуженому часу з розрахунку 1/12 річного розміру заохочення за кожний повний календарний місяць служби.

У разі виплати заохочення резервістам за неповний календарний рік період служби обчислюється:

тим, які протягом року прийняті на службу у військовому резерві, - з дня набрання контрактом чинності та видання наказу командира військової частини про прийняття громадянина на службу у військовому резерві і призначення його на посаду;

тим, які протягом року звільнені зі служби у військовому резерві, - до дня закінчення дії (розірвання) контракту, але не раніше дня видання наказу командира військової частини про звільнення громадянина зі служби у військовому резерві.

У разі смерті резервіста розмір заохочення обчислюється пропорційно часу, прослуженому в році настання смерті.

8. Виплата заохочення резервістам провадиться на підставі наказу командира військової частини, де проходять службу резервісти. Наказ про виплату одноразового грошового заохочення видається в кінці року, а у випадках, передбачених пунктом 7 цієї Інструкції, - під час вибуття резервіста з військової частини. Виплата здійснюється за місцем проходження служби у військовому резерві.

Командир має право позбавляти резервістів одноразового грошового заохочення повністю або частково тільки за:

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (стані наркотичного сп’яніння);

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров’ю військовослужбовців або інших осіб;

порушення статутних правил несення вартової (вахтової), внутрішньої служб, патрулювання, що не спричинило тяжких наслідків;

порушення статутних правил взаємовідносин між резервістами (військовослужбовцями), що не містять у собі складу злочину;

недбале ставлення до служби в резерві, якщо це не містить у собі складу злочину;

невихід резервіста на заняття (збори), а також самовільне залишення місця проведення занять (зборів) без поважних причин більше ніж на 3 години протягом робочого дня;

невиконання програми підготовки.

У таких випадках у наказі про виплату резервістам заохочення зазначається причина зменшення розміру заохочення або його повного позбавлення.

9. Одноразове грошове заохочення не виплачується резервістам:

які звільняються зі служби у військовому резерві за службовою невідповідністю та у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини резервістів під час виконання ними службових обов’язків, чи вчинення злочинів;

у зв’язку із систематичним невиконанням резервістом умов контракту.

10. Командири, приймаючи рішення про виплату заохочення, ретельно аналізують внесок кожного резервіста у справу підвищення бойової готовності та укріплення військової дисципліни, об’єктивно визначають підстави для зменшення розміру заохочення або його повного позбавлення.

11. Підготовка проекту наказу про виплату заохочення покладається на начальника штабу, керівника кадрового (стройового) підрозділу, а за відсутності таких посад - на осіб, які здійснюють облік особового складу та підготовку відповідних проектів наказів.

12. Підставою для визначення розміру заохочення є рапорти, які подаються безпосередніми командирами (начальниками) на підпорядкованих посадових осіб.

Розгляд рапортів і прийняття остаточного рішення здійснюються відповідними командирами.

13. Військовозобов’язані, які прибули на збори до військової частини, подають заяву на ім’я командира військової частини, у якій зазначають:

місце роботи або про те, що вони не працюють;

реквізити рахунку в банку (за наявності).

До заяви додаються документи, необхідні для проведення виплат військовозобов’язаному (копії паспорта громадянина України, документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, а для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті громадянина України, - копія сторінки паспорта з такою відміткою, та інші документи за потреби).

14. Резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах (кількість прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, на місяць):

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 594 від 18.07.2017}

вищому офіцерському складу - 2;

старшому офіцерському складу - 1,9;

молодшому офіцерському складу - 1,8;

сержантському і старшинському складу:

прапорщикам, старшим прапорщикам - 1,7;

молодшим сержантам, сержантам, старшим

сержантам, старшинам, головним старшинам - 1,6;

рядовому складу - 1,5.

15. Виплати, які передбачені цією Інструкцією, проводяться за місцем проходження служби у військовому резерві, при цьому виплати, які передбачені пунктами 1 - 3 цієї Інструкції, проводяться за кодом економічної класифікації видатків 2250 «Видатки на відрядження», а виплати, які передбачені пунктами 4, 6, 14 цієї Інструкції, здійснюються за кодом економічної класифікації видатків 2112 «Грошове забезпечення військовослужбовців».

Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов’язків, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов’язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

16. За призваними на збори військовозобов’язаними, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім’ям зазначених військовозобов’язаних виплачується належне грошове забезпечення на підставі заяви отримувача та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують родинні стосунки. Дія цього пункту не поширюється на військовозобов’язаних, які добровільно здалися в полон.

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовозобов’язаних:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. При цьому виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовозобов’язаних у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовозобов’язаного зі списків особового складу військової частини.

{Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 524 від 24.06.2019}

Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенантО.В. КривенкоДодаток
до Інструкції про умови виплати
грошового забезпечення та заохочення
військовозобов’язаних та резервістів,
грошової виплати резервістам
Національної гвардії України
(пункт 5)

ВІДОМОСТІ
на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов’язаним, призваним на збори

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Середня заробітна плата за місяць

Нарахування на оплату праці

Період перебування на зборах

Нарахована сума середньої заробітної плати за період перебування на зборах

Нарахована сума на оплату праці за період перебування на зборах

Разом

М.П.

Керівник підприємства

_____________________
(підпис)


Головний бухгалтер

_____________________
(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.08.2015 — 2015 р., № 64, стор. 500, стаття 2143, код акта 78080/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 20. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -