<<
>>

Наказ МВС України від 14.11.2013  № 1095 "Про порядок замовлення та виготовлення документів про освіту державного зразка для навчальних закладів системи МВС України, обліку і видачі їх карток". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2013  № 1095

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 грудня 2013 р.

за № 2054/24586

Про порядок замовлення та виготовлення документів про освіту державного зразка для навчальних закладів системи МВС України, обліку і видачі їх карток

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", пунктів 4, 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383 (зі змінами), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання", пункту 3 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 року № 114, пункту 2.6 розділу ІІ Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737), з метою забезпечення захисту даних про осіб, які перебувають на спеціальному обліку Міністерства внутрішніх справ України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок замовлення та виготовлення документів про освіту державного зразка для навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України, обліку і видачі їх карток, що додається.

2. Керівникам навчальних закладів, що перебувають у сфері управління МВС України, забезпечити виконання цього наказу.

3. Департаменту матеріального забезпечення (Зінов П.І.), Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Копитов С.М.) МВС України забезпечити придбання та подальше обслуговування спеціалізованого програмного забезпечення за рахунок та в межах видатків, передбачених на утримання апарату МВС України у 2014 році та в наступних роках.

4.

Департаменту кадрового забезпечення МВС України (Дивак М.М.) забезпечити:

1) належне функціонування спеціалізованого програмного забезпечення;

2) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України

В.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра -

керівник апарату Міністерства освіти і науки України

О.С. Дніпров


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

14.11.2013  № 1095

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 грудня 2013 р.

за № 2054/24586

ПОРЯДОК

замовлення та виготовлення документів про освіту державного зразка для навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України, обліку і видачі їх карток

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 2.6 розділу ІІ Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737) (далі - Загальний порядок).

Цей Порядок установлює процедуру замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій для навчальних закладів, що перебувають у сфері управління МВС України (далі - НЗ МВС України).

1.2. Терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених у Законі України "Про захист персональних даних", Загальному порядку та інших нормативно-правових актах.

1.3. Цей Порядок поширюється на документи про освіту, зразки яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260.

1.4. Обробка персональних даних вступників, отримувачів освітніх послуг та випускників НЗ МВС України здійснюється виключно в базах даних, що функціонують у системі Міністерства внутрішніх справ України.

ІІ. Замовлення документів

2.1. НЗ МВС України визначають у своїй структурі підрозділ (далі - відповідальний підрозділ) та посадових осіб (далі - відповідальна особа), відповідальних за організацію замовлень (далі - замовлення) на створення документів про освіту державного зразка (далі - документ) та відтворення їх у пластикових картках (далі - картка).

2.2. НЗ МВС України мають підтвердити своє право на організацію Замовлень. Для цього вони не пізніше ніж за сім днів до подання Замовлень подають документи до підрозділу інформаційно-технічного адміністратора державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти (далі - виконавець). Перелік необхідних документів, які подаються навчальним закладом, наведений у додатку 3 до Загального порядку. Зразок відбитка печатки та підпису керівника навчального закладу подається за формою, наведеною в додатку 4 до Загального порядку, з дотриманням вимог абзацу другого пункту 2.3 розділу ІІ Загального порядку.

2.3. Замовлення створюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, яке надається виконавцем, та підтверджується на паперовому носії за формами, наведеними в додатках 7 - 13 та 19 - 22 до Загального порядку.

2.4. У замовленні документ має один із трьох статусів, визначених пунктом 1.4 розділу І Загального порядку.

2.5. Основою для створення первинних та виправлених документів, виготовлення їх карток і дублікатів карток є замовлення в електронному вигляді, створені за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

2.6. Зведене попереднє підтвердження замовлення, де вказується кількість та тип документів, НЗ МВС України подають відповідному уповноваженому органу за формою, наведеною в додатку 33 до Загального порядку.

2.7. Основою для створення замовлення є дані щодо осіб, для яких створюються документи та виготовляються їх картки. Форми документів, що подаються випускниками до відповідального підрозділу, наведені в додатках 23 - 26 до Загального порядку.

2.8. За достовірність та повноту даних, що подає НЗ МВС України, відповідає його керівник.

2.9. Замовлення разом з їх паперовими підтвердженнями подаються особисто відповідальною особою виконавцю в день виготовлення документів на електронних носіях у формі закодованого пакета інформації, яка засвідчена електронним підписом. Після виготовлення карток документів (дублікатів карток) замовлення та їх паперові підтвердження повертаються відповідальній особі.

2.10. Паперові підтвердження замовлень роздруковуються на бланк навчального закладу в єдиному примірнику. Кожна сторінка підтвердження замовлення завіряється особистим підписом керівника НЗ МВС України і печаткою.

Після виготовлення карток документів (дублікатів карток) на кожній сторінці підтвердження замовлення виконавцем проставляється відмітка про виконання замовлення, яка підписується представником виконавця, відповідального за виконання замовлення, та завіряється печаткою.

ІІІ. Порядок виготовлення документів

3.1. Картки документів (дублікати карток) виготовляються виконавцем у день подання замовлення та паперового підтвердження замовлення в присутності відповідальної особи, після звірки виконавцем відповідності даних у замовленні з його паперовим підтвердженням, а також права НЗ МВС України замовляти документи та видавати їх картки.

Під час виготовлення документів виконавець забезпечує захист персональних даних, що містяться у замовленні НЗ МВС України.

3.2. Дата виготовлення документів завчасно узгоджується НЗ МВС України з виконавцем.

3.3. НЗ МВС України подає виконавцю замовлення на виправлення або виготовлення дубліката з дотриманням вимог пункту 3.14 розділу ІІІ, пунктів 5.6 та 5.7 розділу V Загального порядку.

3.4. Усі витрати, пов’язані з повторним виготовленням карток з вини НЗ МВС України, несе НЗ МВС України, а з вини виконавця - виконавець.

3.5. Картка документа, що виправляється, утрачає чинність з моменту подання замовлення на виправлення. Видача картки виправленого документа здійснюється тільки після повернення картки первинного документа.

3.6. Виправлення документів та виготовлення їх дублікатів здійснюється відповідно до пунктів 3.16, 3.17 розділу ІІІ та пунктів 5.1 - 5.4 розділу V Загального порядку.

3.7. При виготовленні дубліката втраченої або пошкодженої картки документа з моменту виготовлення дубліката попередня картка втрачає чинність. Інформація про це заноситься до бази випускників НЗ МВС України.

3.8. Картки документів та дублікати карток видаються виконавцем відповідальним особам у день їх виготовлення відповідно до законодавства.

ІV. Видача та облік карток документів

4.1. Облік карток документів та організацію їх видачі здійснює відповідальний підрозділ з дотриманням вимог пунктів 4.2, 4.3 розділу ІV та пункту 5.9 розділу V Загального порядку.

4.2. З метою виконання своїх функцій відповідальний підрозділ здійснює такі заходи:

1) забезпечує збір даних щодо осіб, для яких створюються документи та виготовляються їх картки;

2) готує звіти щодо виданих та невиданих документів (далі - звіт) та забезпечує їх зберігання;

3) веде базу даних випускників;

4) забезпечує зберігання, видачу та знищення карток.

4.3. Невидані картки або картки, що виправлялися, а також пошкоджені картки, на заміну яких виготовлялися дублікати, підлягають знищенню в установленому законодавством порядку. Інформацію про знищені картки НЗ МВС України надсилають виконавцю.

4.4. Контроль за організацією видачі та обліку карток документів здійснюється структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України з кадрових питань (далі - кадровий підрозділ МВС України).

4.5. Звіт готується у двох примірниках за формою, установленою у додатках 27 - 29 Загального порядку, та затверджується керівником НЗ МВС України.

Один примірник звіту надсилається до кадрового підрозділу МВС України, інший - зберігається у НЗ МВС України.

4.6. Файли з електронними замовленнями НЗ МВС України також подають до кадрового підрозділу МВС України на електронних носіях або засобами електронного зв’язку в день подання замовлення виконавцю.

4.7. Керівник НЗ МВС України відповідає за правильність видачі документів і додатків до них, за зберігання документів та книги їх реєстрації відповідно до законодавства.

Начальник Департаменту

кадрового забезпечення МВС

генерал-лейтенант міліції

М.М. Дивак


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.12.2013 — 2013 р., № 98, стор. 113, стаття 3616, код акта 70734/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -