<<
>>

Наказ МВС України від 15.06.2011 N 333 " Про вдосконалення порядку обліку атестованих судових експертів Експертної служби МВС України". МВС України. 2011

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.06.2011 N 333
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2011 р.
за N 1060/19798
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 19 ( z0146-18 ) від 15.01.2018 }
Про вдосконалення порядку обліку
атестованих судових експертів
Експертної служби МВС України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 917 ( z1857-12 ) від 16.10.2012
N 395 ( z0735-13 ) від 23.04.2013 }

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 Положення про
Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом
Президента України від 6 квітня 2011 року N 383 ( 383/2011 ), на
виконання статті 21 Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ), з метою вдосконалення роботи з вивчення потреб у
підготовці, перепідготовці, спеціалізації, підвищенні кваліфікації
судових експертів та розроблення і реалізації пропозицій щодо
задоволення цих потреб Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про базу даних атестованих судових
експертів Експертної служби МВС України (далі - Положення), що
додається.
2. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному
центру МВС України (Красюк І.П.):
2.1. Організувати ведення бази даних атестованих судових
експертів Експертної служби МВС України, підтримання її в
актуальному стані, надання в установленому порядку інформації з
використанням фонду бази даних.
2.2. На підставі аналізу якісного складу Експертної служби
МВС України своєчасно визначати науково обґрунтовані та обумовлені
практикою судово-експертного забезпечення діяльності органів, що
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового
розслідування та суду із запобігання, виявлення, розкриття і
розслідування злочинів та інших правопорушень потреби в
підготовці, перепідготовці, спеціалізації та підвищенні
кваліфікації судових експертів, розробляти та реалізовувати заходи
щодо задоволення цих потреб. { Підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 917 ( z1857-12 ) від 16.10.2012 }
2.3.
Забезпечити подання наказу до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації в установленому порядку.
3. Начальникам головних управлінь, управлінь Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на транспорті забезпечити своєчасне
подання керівниками підпорядкованих підрозділів Експертної служби
МВС України Державному науково-дослідному
експертно-криміналістичному центру МВС України повної інформації
та документів відповідно до вимог Положення. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 395 ( z0735-13 ) від 23.04.2013 }
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С.Є.
5. Наказ надіслати за належністю.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.06.2011 N 333
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2011 р.
за N 1060/19798

ПОЛОЖЕННЯ
про базу даних атестованих судових експертів
Експертної служби МВС України
{ У тексті Положення слова "завірена" та "завірені" замінено
словами "засвідчена" та "засвідчені" відповідно, а також
цифри "15.04.97 N 149/7" замінено цифрами і словами
"29 березня 2012 року N 492/5", цифри і слово "06.05.97 за
N 166/1970" замінено цифрами і словами "30 березня 2012
року за N 484/20797" згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 395 ( z0735-13 ) від 23.04.2013 }
I. Загальні положення
1.1. Це Положення регулює порядок ведення Експертною службою
Міністерства внутрішніх справ України (далі - Експертна служба)
бази даних атестованих судових експертів Експертної служби МВС
України (далі - База даних).
1.2. База даних містить інформацію про працівників Експертної
служби, яким у встановленому Законом України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) порядку присвоєно кваліфікацію судового
експерта з правом проведення певного виду судової експертизи.
1.3. База даних ведеться з метою: створення систематизованого інформаційного фонду про
працівників Експертної служби, яким у встановленому законодавством
порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом
проведення певного виду судової експертизи; комплексного аналізу якісного складу фахівців для визначення
науково обґрунтованих потреб у підготовці, перепідготовці,
спеціалізації, підвищенні кваліфікації експертних кадрів; планування атестації судових експертів у порядку оцінки рівня
їх професійних знань; забезпечення в установленому порядку необхідною інформацією
державного Реєстру атестованих судових експертів (далі - державний
Реєстр), ведення якого відповідно до законодавства здійснює
Міністерство юстиції України.
1.4. База даних складається з офіційних відомостей про
працівників Експертної служби, яким у встановленому порядку
присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення
певного виду судової експертизи.
1.5. Фонд Бази даних складають: документи з офіційними відомостями про осіб, зазначених у
пункті 1.4 цього розділу, що подаються підрозділами Експертної
служби; електронна база даних з інформацією про осіб, зазначених у
пункті 1.4 цього розділу.
1.6. До Бази даних вносяться такі відомості про атестованих
судових експертів Експертної служби: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; дані про освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень та
спеціальність за освітою; дата призначення на посаду в органах внутрішніх справ (далі -
ОВС); дата призначення на посаду в експертному підрозділі; місце роботи та посада; інформація про науковий ступінь; види судової експертизи, з правом проведення яких особі
присвоєно кваліфікацію судового експерта, назва
експертно-кваліфікаційної комісії, номери відповідних свідоцтв,
дати їх видачі; інформація про підтвердження кваліфікації судового експерта з
правом проведення певного виду судової експертизи; інформація про позбавлення кваліфікації судового експерта з
правом проведення певного виду судової експертизи; інформація про припинення діяльності судового експерта з
інших причин.
1.7. База даних ведеться в Державному науково-дослідному
експертно-криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ
України (далі - ДНДЕКЦ).
1.8. ДНДЕКЦ: виконує в повному обсязі функції щодо зберігання та контролю
доступу до Бази даних; забезпечує своєчасне внесення відомостей про атестованих
судових експертів Експертної служби до Бази даних; здійснює розроблення і вдосконалення технології та програмних
засобів функціонування електронної бази даних; зберігає документи, на підставі яких формується фонд Бази
даних; готує і направляє подання про включення атестованих судових
експертів Експертної служби, унесення змін та доповнень до
державного Реєстру.
1.9. Ведення Бази даних покладається на спеціально
уповноважених працівників ДНДЕКЦ, що відображається в їх
функціональних обов'язках, які затверджуються начальником ДНДЕКЦ.
II. Порядок унесення інформації
до Бази даних
2.1. Інформація про атестованого судового експерта Експертної
служби вноситься до Бази даних після присвоєння йому кваліфікації
судового експерта з правом проведення певного виду судової
експертизи або призначення на посаду в експертному підрозділі
особи, якій раніше в установленому порядку присвоєно кваліфікацію
судового експерта.
2.2. Підставою для внесення інформації до Бази даних є
подання про включення до бази даних атестованих судових експертів
Експертної служби МВС України (далі - Подання) (додаток 1), до
якого додаються: картка атестованого судового експерта (додаток 2), заповнена
відповідно до рекомендацій щодо заповнення реквізитів картки
атестованого судового експерта (додаток 3); засвідчена в установленому законодавством порядку копія
свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом
проведення певного виду судової експертизи; засвідчена в установленому законодавством порядку копія
наказу (або витяг з наказу) про призначення судового експерта на
посаду, передбачену штатною структурою підрозділу Експертної
служби; засвідчені в установленому законодавством порядку копії
документів установленого зразка про здобуття судовим експертом
вищої освіти, присудження наукового ступеня.
2.3. За організацію підготовки та правильність заповнення
всіх реквізитів Подання відповідають керівники підрозділів
Експертної служби.
2.4. Упродовж десяти робочих днів з дня отримання свідоцтва
про присвоєння особі кваліфікації судового експерта з правом
проведення певного виду судової експертизи або призначення на
передбачену штатною структурою посаду в підрозділі Експертної
служби особи, якій раніше в установленому порядку присвоєно
кваліфікацію судового експерта, Подання за підписом керівника
експертного підрозділу та додані до нього документи направляються
начальникові ДНДЕКЦ.
2.5. Спеціально уповноважені працівники ДНДЕКЦ упродовж
десяти робочих днів з дня надходження матеріалів перевіряють
правильність оформлення Подання та доданих до нього документів,
повноту та відповідність інформації, занесеної до Подання, даним
доданих документів, передбачених пунктом 2.2 цього розділу.
2.6. У разі правильності оформлення Подання та доданих до
нього документів, повноти поданої інформації, відповідності
інформації, занесеної до Подання, даним доданих документів
спеціально уповноважені працівники ДНДЕКЦ уносять інформацію до
Бази даних з одночасним складанням проекту подання про включення
до державного Реєстру атестованих судових експертів за формою,
установленою наказом Міністерства юстиції України від 29 березня
2012 року N 492/5 ( z0484-12 ) "Про затвердження Порядку ведення
державного Реєстру атестованих судових експертів", зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за
N 484/20797.
2.7. Після підписання начальником ДНДЕКЦ або особою, яка його
заміщує, подання про включення до державного Реєстру атестованих
судових експертів направляється Міністерству юстиції України.
2.8. При неправильності оформлення Подання, невідповідності
інформації, занесеної до Подання, даним доданих документів,
передбачених пунктом 2.2 цього розділу, неповноти поданої
інформації Подання з усіма додатками повертається за належністю з
умотивованим листом начальника ДНДЕКЦ. Якщо Подання потребує
доопрацювання, строк доопрацювання не повинен перевищувати
п'яти робочих днів з дня отримання повернутих матеріалів.
III. Порядок унесення змін
та доповнень до Бази даних
3.1. Для підтримання Бази даних в актуальному стані до неї
вносяться зміни та доповнення за поданням про внесення змін та
доповнень до бази даних атестованих судових експертів Експертної
служби МВС України (далі - Подання про внесення змін та доповнень
до Бази даних) керівника експертного підрозділу (додаток 4).
3.2. Підставою для внесення змін та доповнень до Бази даних
є: офіційна зміна прізвища, імені, по батькові чи дати
народження судового експерта; зміна даних про освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень,
науковий ступінь судового експерта; переміщення (просування) по службі судового експерта в
Експертній службі; присвоєння особі кваліфікації судового експерта з правом
проведення іншого виду (видів) судової експертизи; підтвердження (відмова в підтвердженні) особі кваліфікації
судового експерта з правом проведення певного виду судової
експертизи; відновлення особи на посаді в експертному підрозділі; позбавлення особи кваліфікації судового експерта з правом
проведення певного виду судової експертизи; звільнення, переведення судового експерта до іншої служби або
підрозділу ОВС, іншого міністерства чи центрального органу
виконавчої влади; припинення діяльності судового експерта з інших причин.
3.3. Упродовж десяти робочих днів з дня виникнення або
юридичного оформлення обставин, зазначених у пункті 3.2 цього
розділу, Подання про внесення змін та доповнень до Бази даних за
підписом керівника експертного підрозділу направляється
начальникові ДНДЕКЦ.
3.4. До Подання про внесення змін та доповнень до Бази даних
додаються картка атестованого судового експерта та засвідчені в
установленому законодавством порядку копії документів, які
засвідчують виникнення обставин, передбачених пунктом 3.2 цього
розділу.
3.5. Спеціально уповноважені працівники ДНДЕКЦ упродовж
десяти робочих днів з дня надходження матеріалів перевіряють
відповідність та повноту інформації, занесеної до Подання про
внесення змін та доповнень до Бази даних, даним доданих
документів, які засвідчують виникнення обставин, передбачених
пунктом 3.2 цього розділу.
3.6. У разі оформлення Подання про внесення змін та доповнень
до Бази даних відповідно до вимог, визначених пунктом 2.6
розділу II цього Положення, спеціально уповноважені працівники
ДНДЕКЦ уносять зміни до Бази даних з одночасним складанням проекту
подання про внесення змін та доповнень до державного Реєстру
атестованих судових експертів за формою, установленою наказом
Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року N 492/5
( z0484-12 ) "Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру
атестованих судових експертів", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 30 березня 2012 року за N 484/20797.
3.7. Після підписання начальником ДНДЕКЦ або особою, яка його
заміщує, подання про внесення змін та доповнень до державного
Реєстру атестованих судових експертів направляється Міністерству
юстиції України.
3.8. При неправильності оформлення Подання про внесення змін
та доповнень до Бази даних, неповноти або невідповідності
занесеної до нього інформації даним доданих документів Подання про
внесення змін та доповнень до Бази даних з усіма додатками
повертається за належністю з умотивованим листом начальника
ДНДЕКЦ. Якщо Подання про внесення змін та доповнень до Бази даних
потребує доопрацювання, строк доопрацювання не повинен
перевищувати п'яти робочих днів з дня отримання повернутих
матеріалів.
Начальник Експертної служби
МВС України
генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк

Додаток 1
до Положення про базу даних
атестованих судових
експертів Експертної служби
МВС України
Зразок
Начальникові ДНДЕКЦ МВС
України ____________________________
(звання)
____________________________
(П.І.Б.)

ПОДАННЯ
про включення до бази даних
атестованих судових експертів
Експертної служби МВС України

Прошу включити до бази даних атестованих судових експертів
Експертної служби МВС України працівників ДНДЕКЦ/НДЕКЦ __________
(непотрібне
закреслити)
_________________________________________________________________
(МВС, при головному управлінні, управлінні МВС)
України в (у, на) _______________________________________________
(Автономній Республіці Крим, області, місті,
залізниці)
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я, по | Вид судової | Назва ЕКК*, дата | |з/п | батькові | експертизи | видачі і номер | | | | | свідоцтва, термін | | | | | дії свідоцтва | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 1 |Перепелиця |Дактилоскопічна |ЕКК МВС України, | | |Іван | |21.06.2010; N 3172;| | |Михайлович | |до 31.12.2015 | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2 |Франко |Імунологічна |ЕКК МВС України, | | |Ганна | |07.03.2011; N 3414;| | |Іванівна | |до 31.12.2016 | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Експертно-кваліфікаційна комісія.
Додатки: 1. Картки атестованих судових експертів на __ арк.
2. Копії наказів про призначення (витяги) на __ арк.
3. Копії дипломів на __ арк.
4. Копії свідоцтв на __ арк.
______________________________
(найменування посади керівника
експертного підрозділу)
__________________________ ___________ __________________
(звання) М.П. (підпис) (П.І.Б.)

___.___.20___
__________________
(прізвище
телефон виконавця)

Додаток 2
до Положення про базу даних
атестованих судових
експертів Експертної служби
МВС України

КАРТКА
атестованого судового експерта

1. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________
2. Дата народження ______________________________________________
3. Які навчальні заклади, у якому році закінчив _________________ _________________________________________________________________
4. Спеціальність за освітою _____________________________________
5. Освітньо-кваліфікаційний рівень ______________________________
(спеціаліст, магістр)
6. Науковий ступінь _____________________________________________
7. В органах внутрішніх справ працює з __________________________
(число, місяць, рік)
8. На експертній посаді працює з ________________________________
(число, місяць, рік)
9. Посада _______________________________________________________
(повна назва посади на дату оформлення картки)
10. Присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення:
------------------------------------------------------------------ | Вид судової | Дата | Дати підтвердження | | експертизи | присвоєння, | кваліфікації, NN свідоцтв | | | N свідоцтва | | |------------------+---------------+-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------+---------------+-------+-------+------+------| | | | | | | | |------------------+---------------+-------+-------+------+------| | | | | | | | |------------------+---------------+-------+-------+------+------| | | | | | | | |------------------+---------------+-------+-------+------+------| | | | | | | | |------------------+---------------+-------+-------+------+------| | | | | | | | |------------------+---------------+-------+-------+------+------| | | | | | | | |------------------+---------------+-------+-------+------+------| | | | | | | | |------------------+---------------+-------+-------+------+------| | | | | | | | |------------------+---------------+-------+-------+------+------| | | | | | | | |------------------+---------------+-------+-------+------+------| | | | | | | | |------------------+---------------+-------+-------+------+------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
___________________________________________________ ___.___.20___
(прізвище, ініціали, підпис судового експерта,
щодо якого внесено відомості до картки)
___________________________________________________ ___.___.20___
(посада, прізвище, ініціали, підпис
посадової особи, яка вносила відомості до картки)
Достовірність і повноту даних підтверджую ________________________________
(найменування посади керівника
експертного підрозділу)
__________________________ ___________ __________________
(звання) М.П. (підпис) (П.І.Б.)
___.___.20___

Додаток 3
до Положення про базу даних
атестованих судових
експертів Експертної служби
МВС України

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення реквізитів картки
атестованого судового експерта

Картка атестованого судового експерта (далі - Картка)
оформлюється на аркуші паперу формату А4. Графи Картки
заповнюються друкованим способом.
1. Прізвище, ім'я, по батькові - подається без скорочень у
називному відмінку. Якщо прізвище змінювалося, то в дужках
зазначаються прізвища, за якими експертові присвоєно кваліфікацію
судового експерта з правом проведення певного виду судової
експертизи.
2. Дата народження - указується дата в цифровому форматі.
3. Які навчальні заклади, у якому році закінчив - наводяться
повні назви навчальних закладів на момент їх закінчення (незалежно
від назви на момент заповнення Картки) та роки їх закінчення.
4. Спеціальність за освітою - назва спеціальності, яка
вказана в дипломі встановленого зразка про закінчення вищого
навчального закладу.
5. Освітньо-кваліфікаційний рівень - указується з переліку:
спеціаліст, магістр.
6. Науковий ступінь - указується науковий ступінь кандидата
або доктора наук у відповідній галузі.
7. В органах внутрішніх справ працює з - указується дата
призначення на посаду в органах внутрішніх справ у цифровому
форматі.
8. На експертній посаді працює з - указується дата
призначення на посаду, передбачену штатною структурою підрозділу
Експертної служби МВС України, незалежно від дати присвоєння
кваліфікації судового експерта.
9. Посада - указується повна назва посади атестованого
судового експерта на дату оформлення Картки в редакції наказу про
його призначення.
Види судової експертизи, з правом проведення яких особі в
установленому порядку присвоєно чи підтверджено кваліфікацію
судового експерта, проставляються у відповідних колонках таблиці
із зазначенням дати присвоєння, підтвердження та номера свідоцтва.
Картка підписується судовим експертом, щодо якого внесено
відомості до Картки, особою, яка її заповнювала, та керівником
експертного підрозділу. Підпис керівника експертного підрозділу
скріплюється печаткою.

Додаток 4
до Положення про базу даних
атестованих судових
експертів Експертної служби
МВС України
Зразок
Начальникові ДНДЕКЦ МВС
України ____________________________
(звання)
____________________________
(П.І.Б.)

ПОДАННЯ
про внесення змін та доповнень
до бази даних атестованих судових
експертів Експертної служби МВС України

Прошу внести зміни (доповнення) до бази даних атестованих
експертів Експертної служби МВС України відносно працівників
ДНДЕКЦ/НДЕКЦ ____________________________________________________
(непотрібне (МВС, при головному управлінні, управлінні МВС)
закреслити)
України в (у, на) _______________________________________________
(Автономній Республіці Крим, області, місті,
залізниці)
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я, по | Причина | Суть зміни | |з/п | батькові | | (доповнення) | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 1 |Перепелиця |Присвоєння |Балістична | | |Іван |кваліфікації |ЕКК МВС України, | | |Михайлович |судового експерта з|15.12.2010 N 3244; | | | |правом проведення |до 31.12.2015 | | | |іншого виду судової| | | | |експертизи | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2 |Франко |Зміна прізвища у |Нове прізвище: | | |Ганна |зв'язку з |Поліщук | | |Іванівна |одруженням |Наказ УМВС України | | | |(з іншої причини) |в Сумській області | | | | |від 07.12.2010 | | | | |N 315 о/с | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3 |Свириденко |Присудження |Доктор хімічних | | |Петро |наукового ступеня |наук | | |Сидорович | |Диплом серії МА | | | | |N 686760 | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4 |Іванов |Зміна місця роботи |Призначено на | | |Олександр |(у межах Експертної|посаду начальника | | |Степанович |служби МВС України)|відділу | | | | |криміналістичних | | | | |досліджень НДЕКЦ | | | | |при УМВС України в | | | | |Сумській області | ------------------------------------------------------------------
Додатки: 1. Копія (ї) свідоцтва (свідоцтв) на __ арк.
2. Витяг з наказу про зміну прізвища на __ арк.
3. Копія диплома на __ арк.
4. Копія (витяг) з наказу про призначення на посаду
на __ арк.
______________________________
(найменування посади керівника
експертного підрозділу)
__________________________ ___________ __________________
(звання) М.П. (підпис) (П.І.Б.)
___.___.20___
_____________________
(прізвище
телефон виконавця)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.09.2011 — 2011 р., № 72, стор. 68, стаття 2720, код акта 58281/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -