<<
>>

Наказ МВС України від 15.10.2013 N 982 " Про затвердження Змін до Положення про вищі навчальні заклади МВС, затвердженого наказом МВС України від 14 лютого 2008 року N 62, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2008 року за N 193/14884". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

15.10.2013 N 982

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 листопада 2013 р.

за N 1892/24424

Про затвердження Змін

до Положення про вищі навчальні заклади МВС,

затвердженого наказом МВС України

від 14 лютого 2008 року N 62,

зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 11 березня 2008 року

за N 193/14884

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 1992 року N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів

міністерств та інших органів виконавчої влади" та з метою

приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність

до законодавства України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Положення про вищі навчальні заклади

МВС, затвердженого наказом МВС України від 14 лютого 2008 року

N 62 ( z0193-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

11 березня 2008 року за N 193/14884, що додаються.

2. Департаменту кадрового забезпечення МВС України

(Дивак М.М. ) забезпечити подання цього наказу на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому

порядку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України В.Ю.Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра освіти і науки України Є.М.Суліма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

15.10.2013 N 982

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 листопада 2013 р.

за N 1892/24424

ЗМІНИ

до Положення про вищі навчальні заклади МВС

( z0193-08 )

1. У главі 1: 1) пункт 1.3 після слова "є" доповнити словами "забезпечення

умов, необхідних для отримання особою вищої освіти,"; 2) у пункті 1.5: слово "шеврон" замінити словами "нарукавну вишивку"; слово "банках" замінити словами "органах Державної

казначейської служби України,"; 3) у пункті 1.6: слова "освіти та науки" замінити словами "кадрового

забезпечення"; абревіатуру "ДОН" замінити абревіатурою "ДКЗ"; 4) у пункті 1.7 слова "Правила відбору та прийому до вищих

навчальних закладів МВС" замінити словами "Порядок відбору

кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства

внутрішніх справ України"; 5) у пункті 1.8 слова та цифри "від 24 травня 1997 року N 507

"Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними

освітньо-кваліфікаційними рівнями" замінити словами та цифрами

"від 27 серпня 2010 року N 787 ( 787-2010-п ) "Про затвердження

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців

у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями

спеціаліста і магістра"; 6) пункт 1.9 викласти в такій редакції: "1.9.

Державне замовлення на підготовку фахівців, наукових,

науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та

перепідготовку у ВНЗ формується відповідно до чинного

законодавства."; 7) підпункти 1.12.1, 1.12.2 пункту 1.12 викласти в такій

редакції: "1.12.1. План інспектування (перевірки) ВНЗ комісіями МВС

щороку розробляється і затверджується Міністром внутрішніх справ

України, його заступниками або начальником ДКЗ. 1.12.2. За рішенням Міністра внутрішніх справ України, його

заступників, начальника ДКЗ проводяться перевірки ВНЗ."; 8) пункт 1.15 викласти в такій редакції: "1.15. ВНЗ можуть створювати навчальні та навчально-наукові

комплекси, які об'єднують на добровільних засадах споріднені

факультети, інститути, філії, коледжі, технікуми, наукові та

науково-дослідні інститути (лабораторії), інші підрозділи, які

забезпечують підготовку, післядипломну освіту фахівців з певних

напрямів підготовки (спеціальностей), наукові дослідження з

актуальних проблем правоохоронної діяльності. Усі учасники

комплексу, які є юридичними особами, зберігають статус юридичних

осіб. У ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань

"Право", створюються юридичні клініки та забезпечується їх

функціонування згідно з наказом Міністерства освіти і науки

України від 03 серпня 2006 року N 592 ( z0956-06 ) "Про

затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого

навчального закладу України", зареєстрованим у Міністерстві

юстиції України 08 серпня 2006 року за N 956/12830."; 9) у пункті 1.16 слово "спеціалістів" замінити словом

"фахівців", а слова "керівництвом ВНЗ за погодженням з МВС" -

словами "відповідно до чинного законодавства"; 10) пункт 1.17 викласти в такій редакції: "1.17. Особовий склад ВНЗ поділяється на постійний і

перемінний.".

2. У главі 2: 1) абзац п'ятий пункту 2.1 після абревіатури "МВС" доповнити

словами "та їх атестація"; 2) пункт 2.2 викласти в такій редакції: "2.2. ВНЗ здійснюють освітню діяльність на підставі ліцензій

та сертифікатів про акредитацію, які видаються в порядку,

установленому Кабінетом Міністрів України."; 3) у пункті 2.3 слова та цифри "від 20 січня 1997 року N 38

"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися

державними навчальними закладами" (із змінами) та від 4 червня

2007 року N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які

можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх

справ" замінити словами та цифрами "від 27 серпня 2010 року N 796

( 796-2010-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які

можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та

закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної

форм власності" та від 04 червня 2007 року N 795 ( 795-2007-п )

"Про затвердження переліку платних послуг, які надаються

підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної

міграційної служби, і розміру плати за їх надання.".

3. У главі 3: 1) абзац перший підпункту 3.5.1 пункту 3.5 після слова

"кафедри" доповнити словами ", наукові та науково-дослідні

лабораторії"; 2) у підпункті 3.5.2 пункту 3.5 слово "очної" замінити

словами "денної (очної)"; 3) у пункті 3.6: абзац третій після слів "чинного законодавства" доповнити

словами "в тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів

України, МВС"; слова "напрямами (спеціальностями) замінити словом

"спеціальностями"; 4) у пункті 3.8 слова "Науково-дослідна лабораторія

створюється" замінити словами "Наукова та науково-дослідна

лабораторії створюються"; 5) пункт 3.10 викласти в такій редакції: "3.10. Підрозділи післядипломної освіти створюються для

спеціалізованого вдосконалення освіти та професійної підготовки

працівників органів внутрішніх справ шляхом поглиблення,

розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок або

отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше

освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду."; 6) у пункті 3.12 слова "штатними розкладами" замінити словами

"штатними розписами, які затверджуються відповідно до чинного

законодавства"; 7) у пункті 3.13 слова "Штатні розклади розробляються та"

замінити словами "Штатні розписи".

4. У главі 4: 1) у підпункті 4.4.2 пункту 4.4: абзац другий після абревіатури "ВНЗ" доповнити словами "та

контролювати їх виконання"; доповнити підпункт новим абзацом такого змісту: "організовувати взаємодію підпорядкованого ВНЗ та органів

внутрішніх справ щодо проходження служби випускниками ВНЗ протягом

перших трьох років після завершення навчання."; 2) доповнити главу після пункту 4.6 новими пунктами 4.7, 4.8

такого змісту: "4.7. Вчена рада інституту (факультету) ВНЗ є колегіальним

органом інституту (факультету) ВНЗ. 4.8. Склад та повноваження Вченої та Наглядової рад ВНЗ

визначаються відповідно до чинного законодавства.". У зв'язку з цим пункти 4.7 - 4.11 вважати відповідно пунктами

4.9 - 4.13; 3) у пункті 4.11 слова "та дорадчі" виключити; 4) абзац перший пункту 4.13 та підпункт 4.13.6 пункту 4.13

після слова "групи" доповнити словом "(взводу)".

5. У главі 5: 1) у пункті 5.1: підпункт 5.1.1 після слова "законодавства" доповнити словами

"в тому числі нормативно-правових актів, що регламентують

призначення працівників органів внутрішніх справ"; підпункт 5.1.3 викласти в такій редакції: "5.1.3. Залучення постійного складу ВНЗ до заходів, які не

пов'язані з виконанням ними посадових інструкцій (функціональних

обов'язків), проведенням чи забезпеченням навчально-виховного

процесу, не допускається, за винятком випадків, визначених

законодавством. У таких випадках залучення вищезазначених

працівників ВНЗ здійснюється за рішенням Міністра внутрішніх справ

України (або особи, яка виконує його обов'язки), заступника

Міністра внутрішніх справ, що відповідає за кадрове забезпечення

органів внутрішніх справ та підготовку працівників органів

внутрішніх справ, або начальника ДКЗ."; 2) пункт 5.6 викласти в такій редакції: "5.6. На посади науково-педагогічних (наукових) працівників у

ВНЗ призначаються випускники ад'юнктури (аспірантури), а також

особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним

рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну

діяльність. На посади науково-педагогічних (наукових) працівників

профільних кафедр (лабораторій) призначаються особи, які мають

наукові ступені або вчені звання та досвід роботи у відповідних

органах внутрішніх справ. Статутом ВНЗ може бути встановлено додаткові вимоги до осіб,

які приймаються на посади науково-педагогічних працівників."; 3) доповнити пункт 5.8 новим абзацом такого змісту: "залучати перемінний склад ВНЗ до науково-дослідної роботи з

виконання наукових досліджень за замовленнями структурних

підрозділів апарату МВС."; 4) підпункт 5.11.4 пункту 5.11 після слова "передбачені"

доповнити словами "чинним законодавством та"; 5) у пункті 5.12: абзац третій викласти в такій редакції: "Посади керівників підрозділів курсантів (слухачів) займають

особи середнього та старшого начальницького складу органів

внутрішніх справ (офіцери внутрішніх військ) з вищою освітою (не

нижче базової), які мають стаж роботи в органах внутрішніх справ,

служби у внутрішніх військах МВС."; абзац другий підпункту 5.12.1 викласти в такій редакції: "особисто проводити заняття з курсантами (слухачами) зі

стройової підготовки, брати участь у проведенні навчань і занять з

тактичної, тактико-спеціальної підготовки, в організації та

проведенні практичної підготовки курсантів (слухачів) в органах

внутрішніх справ;"; 6) в абзаці десятому підпункту 5.12.2 слова "укладенні

договору про підготовку фахівця у ВНЗ" виключити.

6. У главі 6: 1) підпункти 6.1.1 - 6.1.6 пункту 6.1 викласти в такій

редакції: "6.1.1. Статус "докторант" надається особам середнього та

старшого начальницького складу органів внутрішніх справ

(офіцерського складу внутрішніх військ) та цивільним особам, що

працюють в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в

установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які

мають науковий ступінь кандидата наук і зараховані до докторантури

ВНЗ для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора наук. 6.1.2. Статус "ад'юнкт" надається особам середнього та

старшого начальницького складу органів внутрішніх справ

(офіцерського складу внутрішніх військ), цивільним особам, що

працюють в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в

установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які

мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем

магістра або спеціаліста, навчаються за рахунок коштів державного

бюджету в ад'юнктурі ВНЗ для підготовки дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук. 6.1.3. Статус "аспірант" надається особам, які мають повну

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або

спеціаліста, навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних

осіб в ад'юнктурі (аспірантурі) ВНЗ для підготовки дисертації на

здобуття наукового ступеня кандидата наук. 6.1.4. Статус "слухач" надається особам середнього та

старшого начальницького складу органів внутрішніх справ

(офіцерського складу внутрішніх військ), які в установленому

порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за денною (очною), заочною,

дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього

та освітньо-кваліфікаційного рівнів або проходять підвищення

кваліфікації чи спеціалізацію. Також статус "слухач" надається особам рядового та молодшого

начальницького складу органів внутрішніх справ

(військовослужбовцям, що не мають звань офіцерського складу), які

в установленому порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за заочною,

дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього

та освітньо-кваліфікаційного рівнів, і особам, яких уперше

прийнято на службу в органи внутрішніх справ на посади середнього

та старшого начальницького складу, які в установленому порядку

зараховані до ВНЗ для проходження початкової підготовки

(спеціалізації). 6.1.5. Статус "курсант" надається особам рядового та

молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ

(військовослужбовцям, що не мають звань офіцерського складу), які

в установленому порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за денною

(очною) формою навчання з метою здобуття певних освітнього та

освітньо-кваліфікаційного рівнів за рахунок коштів державного

бюджету. 6.1.6. Статус "студент" надається особам, які в установленому

порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за денною (очною), заочною

або дистанційною формами навчання з метою здобуття певних

освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів за рахунок коштів

фізичних або юридичних осіб."; 2) у підпункті 6.7.3 пункту 6.7: абзац третій після абревіатури "ВНЗ" доповнити словом

"правомірні"; абзац п'ятий після слова "дотримуватися" доповнити словами

"норм моралі, професійної та службової етики,"; 3) в абзаці першому пункту 6.13: перше речення доповнити словами "(для внутрішніх військ -

контракт про проходження громадянами України військової служби

(навчання))"; слова "У разі, коли особа є неповнолітньою, договір з нею

укладається за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або

піклувальників" замінити словами та цифрами "Установлення правових

відносин між курсантами ВНЗ, яким не виповнилося 18 років, і

державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу

України ( 435-15 )"; 4) у пункті 6.16: в абзаці другому слова "практики чи стажування" замінити

словами "практичної підготовки"; в абзаці п'ятому слово "конференціях" замінити словом

"заходах"; в абзаці шостому слова ", які провадять дізнання чи досудове

слідство," замінити словами "досудового розслідування"; 5) пункт 6.19 викласти в такій редакції: ".19. Відпустка у зв'язку із закінченням ВНЗ надається

структурним підрозділом внутрішніх справ, до якого направили

випускника для проходження служби, після призначення на штатну

посаду відповідно до чинного законодавства. Ця відпустка

включається в тривалість чергової відпустки за поточний рік."; 6) пункт 6.22 виключити. У зв'язку з цим пункти 6.23 - 6.36 вважати відповідно

пунктами 6.22 - 6.35; 7) пункти 6.26 - 6.29 викласти в такій редакції: "6.26. Курсанти (слухачі, студенти) несуть дисциплінарну,

адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність

згідно із законодавством. 6.27. Порядок та підстави для відшкодування фактичних витрат,

пов'язаних з утриманням у ВНЗ осіб, які навчалися за державним

замовленням, визначаються відповідно до чинного законодавства. 6.28. У разі відмови осіб, які навчалися за державним

замовленням, від добровільного відшкодування витрат таке

відшкодування здійснюється в судовому порядку. 6.29. Питання відрахування та поновлення у ВНЗ курсантів

(слухачів, студентів), переведення їх з однієї спеціальності

(напряму) на іншу (інший), з однієї форми навчання на іншу, з

одного ВНЗ до іншого ВНЗ, а також переривання навчання

здійснюється відповідно до Положення про порядок відрахування,

переривання навчання, поновлення і переведення курсантів

(слухачів) вищих навчальних закладів МВС, затвердженого наказом

МВС від 07 вересня 2009 року N 381 ( z0911-09 ), зареєстрованого у

Міністерстві юстиції України 29 вересня 2009 року

за N 911/16927."; 8) пункти 6.30 - 6.35 виключити.

7. У главі 7: 1) у пункті 7.2: абзац четвертий після слова "навчальної" доповнити словами

"та наукової"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "вивчення та впровадження вітчизняного та зарубіжного

позитивного передового досвіду в практичну діяльність органів

внутрішніх справ України"; 2) доповнити главу новим пунктом такого змісту: "7.6. До проведення наукових досліджень у ВНЗ, крім

постійного складу, залучається перемінний склад.".

8. Пункт 9.8 глави 9 доповнити новим абзацом такого змісту: "інші джерела, не заборонені законодавством.".

9. У тексті цього Положення ( z0193-08 ): 1) слово "спеціальність" в усіх відмінках та числах замінити

словами "напрям підготовки, спеціальність" у відповідних відмінках

та числах; 2) слова "захист інформації, що становить державну таємницю"

в усіх відмінках замінити словами "захист персональних даних та

інформації, що становить державну таємницю" у відповідних

відмінках.

Начальник Департаменту

кадрового забезпечення МВС

генерал-лейтенант міліції М.М.Дивак


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.11.2013 — 2013 р., № 89, стор. 242, стаття 3289, код акта 70025/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -