<<
>>

Наказ МВС України від 15.12.2015  № 1577 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2015  № 1577


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2015 р.
за № 1574/28019

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських

Відповідно до статті 57 Закону України «Про Національну поліцію», з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 листопада 2015 року № 1465, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2015 року за № 1445/27890 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Губарева О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Національної поліції УкраїниО.Ф. ВакуленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.12.2015  № 1577


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2015 р.
за № 1574/28019

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських

1.

У розділі II:

1) підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:

«1) центральні атестаційні комісії, персональний склад яких затверджується наказом Національної поліції України.

До повноважень центральних атестаційних комісій належить проведення атестування всіх поліцейських;»;

2) у пункті 3:

у підпункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1) у центральних атестаційних комісіях:»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«У разі відсутності голови (секретаря) атестаційної комісії його обов’язки виконує член атестаційної комісії, який обраний більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії.»;

абзац третій підпункту 2 викласти в такій редакції:

«У разі відсутності голови (секретаря) атестаційної комісії його обов’язки виконує член атестаційної комісії, який обраний більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії.».

2. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 12 слово «тестування» замінити словом «атестування»;

2) пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Рішення атестаційної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії.»;

3) в абзаці другому пункту 25 цифри та слово «10 календарних» замінити цифрою та словом «5 робочих»;

4) пункт 27 виключити.

У зв’язку з цим пункти 28, 29 вважати відповідно пунктами 27, 28;

5) пункти 27, 28 викласти в такій редакції:

«27. Протоколи за результатами атестування зберігаються в підрозділі кадрового забезпечення органів поліції, де проходить службу поліцейський, який атестувався.

Атестаційний лист та висновки тестування на поліграфі (за наявності) долучаються до особової справи поліцейського, який атестувався.

28. Керівники органів поліції, яким надано право призначення поліцейського на посаду та звільнення з посади або зі служби в поліції, зобов’язані через 15 календарних днів з дня підписання атестаційного листа з висновками, визначеними підпунктом 3 або 4 пункту 15 цього розділу, забезпечити його виконання шляхом видання відповідного наказу.».

3. Доповнити Інструкцію новим розділом VІ такого змісту:

«VІ. Апеляційні атестаційні комісії

1. У Національній поліції України створюються такі апеляційні атестаційні комісії:

1) центральні апеляційні атестаційні комісії.

До повноважень центральних апеляційних атестаційних комісій входить розгляд скарг поліцейських на висновок центральних атестаційних комісій та атестаційних комісій, які були створені в територіальних (міжрегіональних) органах Національної поліції України;

2) апеляційні атестаційні комісії північного регіону.

До повноважень апеляційних атестаційних комісій північного регіону входить розгляд скарг поліцейських на висновки атестаційних комісій, які були створені в головних управліннях Національної поліції у м. Києві, Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській областях;

3) апеляційні атестаційні комісії східного регіону.

До повноважень апеляційних атестаційних комісій східного регіону входить розгляд скарг поліцейських на висновки атестаційних комісій, які були створені в головних управліннях Національної поліції в Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях;

4) апеляційні атестаційні комісії південного регіону.

До повноважень апеляційних атестаційних комісій південного регіону входить розгляд скарг поліцейських на висновки атестаційних комісій, які були створені в головних управліннях Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях;

5) апеляційні атестаційні комісії західного регіону.

До повноважень апеляційних атестаційних комісій західного регіону входить розгляд скарг поліцейських на висновки атестаційних комісій, які були створені в головних управліннях Національної поліції у Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Волинській, Рівненській областях.

2. До складу апеляційних атестаційних комісій входять:

1) у центральних апеляційних атестаційних комісіях:

голова комісії - Голова Національної поліції України або особа, яку визначає Голова Національної поліції України;

секретар комісії - особа, яку визначає Голова Національної поліції України.

У разі відсутності голови або секретаря центральної апеляційної атестаційної комісії його обов’язки виконує член центральної апеляційної атестаційної комісії, який обраний більшістю голосів присутніх на засіданні членів центральної апеляційної атестаційної комісії, про що робиться запис у протоколі засідання;

2) в апеляційних атестаційних комісіях регіонів:

голова та секретар комісії, які визначаються Головою Національної поліції України.

У разі відсутності голови або секретаря апеляційної атестаційної комісії його обов’язки виконує член апеляційної атестаційної комісії, який обраний більшістю голосів присутніх на засіданні членів апеляційної атестаційної комісії, про що робиться запис у протоколі засідання.

3. До зазначених вище атестаційних комісій можуть бути включені працівники підрозділів кадрового забезпечення, Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, практичної психології та інші працівники апарату Національної поліції України чи органу поліції, а також працівники МВС, народні депутати України, представники громадських, правозахисних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації (за їх згодою).

Кандидати з числа народних депутатів України, працівників МВС, громадських, правозахисних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації включаються до складу атестаційних комісій за пропозиціями, які були отримані після розміщення відповідних оголошень на офіційних веб-сайтах МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції, та за наявності їхньої згоди.

4. Персональний склад апеляційних атестаційних комісій затверджується наказом Національної поліції України.

5. Поліцейський, щодо якого центральною атестаційною комісією чи атестаційною комісією органу поліції прийнято висновок, визначений підпунктом 3 або 4 пункту 15 розділу IV цієї Інструкції, за умови набрання ним загалом за професійний тест та тест на загальні здібності та навички 60 балів і більше має право протягом 5 робочих днів з дня ознайомлення або оприлюднення на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції результатів атестування подати скаргу на висновок відповідної атестаційної комісії.

Скарга подається безпосередньо до апеляційної атестаційної комісії відповідно до компетенції, яка визначена пунктом 1 цього розділу, чи шляхом надсилання на адресу відповідної апеляційної атестаційної комісії рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою).

Одночасно з подачею скарги поліцейський зобов’язаний повідомити про її подання керівника відповідного органу поліції.

6. Скарги, подані з порушенням строку чи установленого порядку, не приймаються і не розглядаються.

7. Місцезнаходження апеляційних атестаційних комісій визначається наказом Національної поліції України та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції.

8. До повноважень голови, секретаря та членів апеляційної атестаційної комісії, крім повноважень, визначених розділом III цієї Інструкції, належить витребовування матеріалів атестування поліцейського, який подав скаргу, з кадрового підрозділу відповідного органу поліції.

Після отримання запиту кадровий підрозділ зобов’язаний протягом доби надіслати матеріали атестування на адресу відповідної апеляційної атестаційної комісії.

Витребовування матеріалів здійснюється шляхом надсилання до відповідного кадрового підрозділу письмового запиту або надсилання тексту запиту факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефонограмою.

9. Формою роботи комісій є засідання. Засідання апеляційної атестаційної комісії є правомочним за умови участі в її роботі не менше половини від її складу.

10. З метою повного всебічного та об’єктивного розгляду скарги апеляційна атестаційна комісія може прийняти рішення щодо виклику поліцейського, який подав скаргу, на співбесіду.

Запрошення на співбесіду проводиться шляхом персонального запрошення та/або розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції.

Якщо поліцейський, який атестувався, не з’явився на співбесіду з апеляційною атестаційною комісією, то комісією приймається висновок без проведення співбесіди за наявними матеріалами, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання комісії.

11. Апеляційна атестаційна комісія проводить розгляд матеріалів та голосування за відсутності скаржника.

12. Апеляційна атестаційна комісія на підставі всебічного розгляду всіх матеріалів, які були зібрані на поліцейського, шляхом відкритого голосування приймає рішення про відхилення скарги поліцейського або скасовує висновок відповідної атестаційної комісії та приймає новий висновок.

13. Рішення апеляційної атестаційної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів апеляційної атестаційної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови апеляційної атестаційної комісії.

Рішення апеляційної атестаційної комісії оформляються протоколом. У протоколі зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, мотиви прийнятого рішення. Протокол підписує головуючий і члени комісії, які брали участь у прийнятті рішення.

14. Висновки апеляційної атестаційної комісії заносяться до атестаційного листа, який підписують голова та секретар комісії, та протягом 5 робочих днів надсилаються для обов’язкового негайного виконання керівнику, якому надано право на призначення поліцейського на посаду та звільнення з посади або зі служби в поліції.

15. Скаржник ознайомлюється з висновком апеляційної атестаційної комісії, зазначає дату та підпис.

Якщо протягом 5 робочих днів скаржник не ознайомився без поважних причин, що підтверджуються документально, з висновком апеляційної атестаційної комісії, його результати оприлюднюються на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України або відповідного органу поліції.

16. Протоколи апеляційної атестаційної комісії зберігаються в підрозділі кадрового забезпечення органів поліції, де проходить службу поліцейський, який атестувався.».

4. Додаток 1 до Інструкції викласти у новій редакції, що додається.

Т.в.о. директора
Департаменту юридичного
забезпечення МВСО.М. Губарева


Додаток 1
до Інструкції про порядок проведення
атестування поліцейських
(підпункт 4 пункту 7 розділу IV)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Документи та файли

Сигнальний документ — f451126n87.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.12.2015 — 2015 р., № 98, стор. 243, стаття 3382, код акта 79900/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 20. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -