<<
>>

Наказ МВС України від 18.09.2014  № 967 "Про затвердження Типового положення про музей цивільного захисту територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу, науково-дослідної установи Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2014

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2014  № 967


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2014 р.
за № 1222/25999

Про затвердження Типового положення про музей цивільного захисту територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу, науково-дослідної установи Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до Законів України «Про музеї та музейну справу» та «Про культуру», з метою розвитку музейної справи в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про музей цивільного захисту територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу, науково-дослідної установи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Міністр культури УкраїниС.С.

Бочковський

Є.М. Нищук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
18.09.2014  № 967


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2014 р.
за № 1222/25999

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про музей цивільного захисту територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу, науково-дослідної установи Державної служби України з надзвичайних ситуацій

І. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує діяльність музею, що діє у складі територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу та науково-дослідної установи ДСНС України (далі - орган управління (підрозділ)).

1.2. Музей цивільного захисту територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу, науково-дослідної установи ДСНС України (далі - Музей) підпорядковується керівнику відповідного органу управління (підрозділу).

1.3. У своїй діяльності Музей керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

1.4. Рішення щодо створення Музею приймає Голова ДСНС України за поданням керівника органу управління (підрозділу).

1.5. У разі ліквідації Музею порядок подальшого використання музейних зібрань та фондів, що входять до складу державної частини Музейного фонду України, визначається наказом Голови ДСНС України.

1.6. Положення про Музей затверджується наказом керівника відповідного органу управління (підрозділу).

1.7. Організаційне і функціональне управління Музеєм забезпечує орган управління (підрозділ) шляхом створення умов для нормальної роботи працівників Музею, забезпечення їх відповідно обладнаним приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, місцем для зберігання, експонування музейних зібрань та фондів.

1.8. У Музеї повинна бути така документація:

копія наказу про створення Музею;

наказ відповідного органу управління (підрозділу) щодо затвердження Положення про Музей;

тематико-експозиційний план;

план роботи Музею;

керівні та облікові документи з питань музейної справи;

режим роботи Музею;

книга відгуків відвідувачів.

1.9. Виконання завдань і функцій Музею забезпечують його завідувач та зберігач фондів Музею.

У разі потреби за поданням керівника органу управління (підрозділу) та шляхом внесення змін до відповідного наказу ДСНС України до штату Музею додатково вводяться інші посади.

1.10. Призначення, переміщення та звільнення працівників Музею здійснюються наказом керівника відповідного органу управління (підрозділу) згідно з вимогами трудового законодавства України.

1.11. З метою вдосконалення та координації роботи Музею в органі управління (підрозділі) за рішенням його керівника можуть створюватись на добровільних засадах дорадчі органи.

1.12. До дорадчих органів Музею залучаються працівники Музею, фахівці різного профілю (за згодою).

1.13. В архіві Музею збираються і зберігаються плани робіт і звіти про їх виконання, протоколи засідань дорадчих органів, тематичні експозиційні плани, тексти лекцій-екскурсій, методичні посібники і рекомендації до формування фондових та експозиційних матеріалів, заповнені книги відгуків відвідувачів, інші документи і матеріали, які створюються та накопичуються за час роботи Музею і мають фахову та наукову цінність.

1.14. Оригінальні пам’ятки історії, культури і природи, що мають наукову, історичну, художню чи іншу культурну цінність та зберігаються у фондах музею, входять до складу Музейного фонду України та підлягають обліку в порядку, встановленому законодавством України.

1.15. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Музею здійснюється відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу».

ІІ. Основні завдання та напрями діяльності Музею

2.1. Основними завданнями Музею є:

активне сприяння службовій і гуманітарній підготовці, навчально-методичній, пропагандистській, науковій та іншій діяльності особового складу і працівників ДСНС України;

проведення патріотичної, виховної, агітаційно-пропагандистської та профілактичної роботи з дітьми, молоддю та іншими громадянами;

виявлення і збір предметів музейного значення з метою постійного поповнення музейних зібрань, всебічне дослідження їх наукової та історичної цінності;

створення умов, що забезпечують повне збереження музейних цінностей;

організація та проведення роботи щодо дослідження історичних процесів створення, функціонування і розвитку пожежно-рятувальної справи в регіоні;

складання тематико-експозиційних планів, тематичних структур експозиції Музею та виставок, паспортизація пам’яток музейної колекції;

підготовка статей, монографій, методичних розробок з основних питань діяльності Музею;

організація та участь за дорученням керівника органу управління (підрозділу) в конференціях, семінарах, круглих столах, тематичних вечорах, присвячених історичним датам і подіям, становленню та розвитку пожежно-рятувальної справи в регіоні;

забезпечення представлення відвідувачам експонатів Музею, проведення екскурсій, лекцій щодо музейних колекцій.

2.2. Для виконання основних завдань Музей здійснює свою діяльність за такими напрямами:

навчально-просвітницька діяльність, що сприяє професійному, моральному, патріотичному вихованню особового складу і працівників ДСНС України, підвищенню їх загальноосвітнього рівня;

патріотичне виховання молоді, що сприяє формуванню особистості на засадах духовності, високої соціальної активності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, а також підвищенню інтересу молодого покоління до історії становлення, функціонування пожежно-рятувальної служби;

культурно-освітня діяльність, що реалізує освітню і виховну функцію під час роботи з різними категоріями відвідувачів як у самому Музеї, так і поза його межами;

фондова робота (облік і зберігання), що здійснюється з метою формування музейного зібрання, забезпечення збереження, вивчення музейних предметів і музейних колекцій та створення умов для їх використання;

комплектування музейного зібрання, що включає в себе комплекс заходів щодо систематичного поповнення, збору музейних матеріалів і їх практичного здійснення;

експозиційно-виставкова діяльність, спрямована на створення, розвиток і вдосконалення експозиції та здійснення функції музейної комунікації;

науково-дослідна робота, що полягає в отриманні нових знань на основі вивчення музейного зібрання.

ІІІ. Права та обов’язки Музею

3.1. Музей має право:

створювати експозиційні майданчики, інформаційно-виставкові та інші об’єкти для задоволення інтелектуальних і загальноосвітніх потреб громадян;

здійснювати роботу щодо пошуку та підбору музейних експонатів;

проводити конференції, семінари, круглі столи, конкурси, виставки тощо;

організовувати та проводити екскурсії, лекції, тематичні вечори, зустрічі з ветеранами, музейні свята, масові заходи, присвячені історичним датам і подіям пожежно-рятувальної справи;

здійснювати науково-дослідну роботу;

надавати пропозиції керівництву органу управління (підрозділу) щодо залучення до співпраці представників підприємств, установ та організацій регіону, підтримувати зв’язки з іншими музеями ДСНС України, громадськими об’єднаннями тощо (за їх згодою);

надавати пропозиції керівництву органу управління (підрозділу) щодо утворення в разі потреби комісій та експертних груп для вирішення питань діяльності Музею;

надавати пропозиції керівництву органу управління (підрозділу) щодо випуску видань, буклетів, плакатів, іншої інформаційної продукції, яка пропагує пожежно-рятувальну справу та діяльність Музею, підвищує історичну обізнаність суспільства;

надавати методичну допомогу іншим музеям з історії пожежно-рятувальної справи.

3.2. Музей зобов’язаний:

планувати свою діяльність;

вдосконалювати технологію, форми і методи роботи;

забезпечувати належний облік і збереження пам’яток, що знаходяться у фондах Музею;

створювати умови для належного користування музейними колекціями;

сприяти міжнародному співробітництву в галузі музейної справи.

ІV. Керівництво Музеєм

4.1. Безпосереднє керівництво Музеєм здійснює його завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника органу управління (підрозділу).

4.2. Завідувач Музею у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4.3. Завідувач Музею:

здійснює керівництво Музеєм;

визначає першочергові завдання та напрями діяльності Музею;

планує та координує всі види діяльності Музею;

забезпечує комплектування фондів Музею, їх вивчення і популяризацію;

керує науково-дослідною, експозиційно-виставковою, культурно-освітньою, агітаційно-пропагандистською, фондовою та іншою діяльністю Музею;

забезпечує здійснення документообігу в установленому порядку;

сприяє розвитку історико-культурної спадщини в підрозділах;

співпрацює з музеями системи ДСНС України та за дорученням керівника органу управління (підрозділу) - з іншими музеями;

аналізує та узагальнює результати діяльності Музею;

звітує керівництву органу управління (підрозділу) про проведену роботу Музею;

здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

4.4. Завідувач Музею відповідає за:

виконання планів роботи Музею, наказів, розпоряджень та доручень керівництва органу управління (підрозділу);

збереження та правильне використання фондів і майна Музею;

організацію обліку та інвентаризацію музейних цінностей;

стан трудової дисципліни;

утримання приміщення Музею в належному стані та дотримання виробничої санітарії, правил пожежної безпеки.

4.5. Завідувач Музею має право:

брати участь у розробленні документів, пов’язаних із діяльністю Музею;

за дорученням керівника органу управління (підрозділу) представляти Музей у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

надавати пропозиції керівництву органу управління (підрозділу) щодо вдосконалення роботи Музею, покращення умов праці, матеріального стану та соціального захисту працівників Музею;

надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників Музею.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх справ
України
полковник міліції

Д.В. Горбась


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.11.2014 — 2014 р., № 86, стор. 114, стаття 2446, код акта 74413/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -