<<
>>

Наказ МВС України від 19.10.2006 N 346/1025/685/53 " Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України". МВС України. 2006

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Н А К А З

19.10.2006 N 346/1025/685/53

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2006 р.

за N 1166/13040

Про затвердження Порядку взаємодії органів

державної контрольно-ревізійної служби, органів

прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України

Відповідно до Законів України "Про державну

контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), "Про

прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про Службу

безпеки України" ( 2229-12 ) та з метою підвищення ефективності

спільної роботи Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок взаємодії між органами державної

контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх

справ і Служби безпеки України, що додається.

2. Головному контрольно-ревізійному управлінню України,

Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх справ

України, Службі безпеки України довести цей наказ до відома

територіальних підрозділів.

3. Головному контрольно-ревізійному управлінню України

забезпечити реєстрацію цього наказу в установленому порядку в

Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної

реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова ГоловКРУ П.Андрєєв

Міністр внутрішніх справ України Ю.Луценко

Голова Служби безпеки України І.Дріжчаний

Генеральний прокурор України О.Медведько

ПОГОДЖЕНО:    

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва  А.В.Дашкевич

В.о. Міністра фінансів України  В.А.Копилов

В.о.Міністра економіки України  А.Максюта

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного контрольно-

ревізійного управління

України,

Міністерства внутрішніх

справ України,

Служби безпеки України,

Генеральної прокуратури

України

19.10.2006

N 346/1025/685/53

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2006 р.

за N 1166/13040

ПОРЯДОК

взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної

служби та органами прокуратури, внутрішніх справ

і Служби безпеки України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок спрямований на забезпечення ефективної

взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби

(далі - органи ДКРС) та органами прокуратури, внутрішніх справ і

Служби безпеки України (далі - правоохоронні органи) з питань

розгляду звернень правоохоронних органів, призначення, організації

та проведення ревізій за ними, передачі їм матеріалів ревізій за

власною ініціативою органів ДКРС, зворотного інформування про

результати розгляду переданих матеріалів, виділення спеціалістів

органів ДКРС, інших питань, що мають місце при виконанні органами

ДКРС та правоохоронними органами покладених на них завдань.

1.2. Порядок розроблений з урахуванням положень

Кримінально-процесуального кодексу України

( 1001-05, 1002-05, 1003-05), законів України "Про державну

контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ),"Про

прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про Службу

безпеки України" ( 2229-12 ), "Про організаційно-правові основи

боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ), "Про

оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), Порядку проведення

інспектування державною контрольно-ревізійною службою,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006

N 550 ( 550-2006-п ), та інших нормативно-правових актів.

1.3. Терміни "акт ревізії", "посадові особи служби", "об'єкт

контролю", "планова виїзна ревізія", "позапланова виїзна ревізія",

"зустрічна звірка" у цьому Порядку вживаються у значеннях,

визначених Законом України "Про державну контрольно-ревізійну

службу в Україні" ( 2939-12 ) (далі - Закон) та Порядком

проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006

N 550 ( 550-2006-п ). Інші терміни, що їх ужито у цьому Порядку, мають таке

значення: підконтрольні установи - міністерства та інші органи

виконавчої влади, державні фонди, бюджетні установи і суб'єкти

господарювання державного сектора економіки, підприємства і

організації, які отримують (отримували в період, який

перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів

або використовують (використовували у періоді, який перевіряється)

державне чи комунальне майно; місцезнаходження об'єкта контролю - адреса об'єкта контролю

або особи, яка відповідно до установчих документів юридичної особи

чи закону виступає від її імені; місце розташування об'єкта права

власності, стосовно якого проводиться ревізія; матеріальна шкода (збитки) - втрата активів чи недоотримання

належних доходів об'єктом контролю та/або державою, що сталися

внаслідок порушення законодавства об'єктом контролю шляхом дій або

бездіяльності його посадових (службових) осіб; втрата активів - безповоротне зменшення активів через:

перерахування (сплату) коштів; відчуження, недостачу, знищення

(псування) чи придбання неліквідного (зіпсованого) майна; втрату

боржника у зобов'язанні; зменшення частки державної (комунальної)

власності у статутному фонді господарського товариства; розмір матеріальної шкоди (збитків) - вартість втрачених

активів або недоотриманих доходів, яка визначається за даними

бухгалтерського обліку і фінансової звітності об'єкта контролю або

експертною оцінкою та іншими визначеними законодавством способами; звернення правоохоронного органу - супровідний лист до

постанови про призначення ревізії, винесеної слідчим, прокурором

або особою, що проводить дізнання, а також письмове доручення,

вимога, пропозиція керівника правоохоронного органу; керівник правоохоронного органу - керівники та заступники

керівників центральних апаратів правоохоронних органів, їх

самостійних структурних і територіальних підрозділів.

2. Порядок призначення і організації органами ДКРС

ревізій за зверненнями правоохоронних органів

2.1. Органи ДКРС проводять планові та позапланові виїзні

ревізії за зверненнями правоохоронних органів за місцезнаходженням

об'єкта контролю відповідно до Закону та Порядку проведення

інспектування державною контрольно-ревізійною службою,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006

N 550 ( 550-2006-п ). Посадові особи служби, які проводять ревізії, виконують

доручення й підпорядковуються безпосередньо керівнику органу ДКРС.

Посадові особи служби при проведенні ревізій одноосібно здійснюють

документальну і фактичну перевірку певного комплексу або окремих

питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю на

предмет наявності фактів порушення законодавства і несуть

визначену законом відповідальність за невиконання або неналежне

виконання своїх обов'язків. Працівники правоохоронних органів не

мають права зобов'язувати посадових осіб служби здійснювати інші

ревізійні дії, вимагати від них надання інформації про результати

ревізій у спосіб, що суперечить вимогам законодавства.

2.2. При проведенні за зверненнями правоохоронних органів

ревізій у підконтрольних установах органи ДКРС перевіряють питання

використання і збереження державних фінансових ресурсів,

необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в

бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану і достовірності

бухгалтерського обліку і фінансової звітності. При проведенні позапланової виїзної ревізії на підставі

постанови слідчого, прокурора або особи, що проводить дізнання,

винесеної для забезпечення розслідування кримінальної справи (далі

- постанова про призначення ревізії), або з інших установлених

законом підстав, у суб'єкта господарювання, який не віднесено

Законом ( 2939-12 ) до підконтрольних установ, посадові особи

служби перевіряють питання використання і збереження фінансових

ресурсів, необоротних та інших активів, стан і достовірність

бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Органи ДКРС не проводять ревізій з інших питань, якщо це не

передбачено законами, та з питань дотримання вимог законодавства,

перевірку яких віднесено до компетенції інших органів державної

влади.

2.3. Звернення правоохоронного органу щодо проведення ревізії

повинно містити такі відомості: повну назву об'єкта контролю, його місцезнаходження, код

ЄДРПОУ, дані про організаційно-правову форму; інформацію про належність об'єкта контролю до підконтрольних

установ - чи одержував об'єкт контролю у періоді, що підлягає

ревізії, бюджетні кошти або кошти державних фондів та/або

використовував державне чи комунальне майно; обґрунтування необхідності проведення ревізії - коротку суть

фактів, що свідчать про порушення об'єктом контролю законів

України, контроль за додержанням яких віднесено Законом

( 2939-12 ) до компетенції органів ДКРС; конкретні питання, які підлягають перевірці органом ДКРС в

межах його компетенції; період, за який слід перевірити діяльність об'єкта контролю з

визначених питань; найменування підрозділу правоохоронного органу, номер

телефону і прізвище його працівника, з яким слід підтримувати

зв'язок для вирішення питань, що потребують втручання

правоохоронного органу. За умови, якщо ці дані викладені в постанові про призначення

ревізії, допускається їх відсутність у зверненні правоохоронного

органу, до якого додається ця постанова. Звернення правоохоронного органу повинно містити дані (за

наявності), у яких матеріально відповідальних осіб обов'язково

потрібно ініціювати проведення інвентаризації та у яких суб'єктів

господарювання - зустрічні звірки і з яких питань (із зазначенням

місцезнаходження об'єктів зустрічних звірок). Забезпечення

проведення зустрічних звірок за межами регіону здійснюється

правоохоронним органом - ініціатором ревізії.

2.4. Позапланова виїзна ревізія на об'єкті контролю за

зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним: постанови про призначення ревізії та відповідного рішення

суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у

якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку

та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної

справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у

суб'єкта господарювання, який не віднесено Законом ( 2939-12 ) до

підконтрольних установ; постанови про призначення ревізії, винесеної після порушення

кримінальної справи проти посадових (службових) осіб об'єкта

контролю - підконтрольної установи. Якщо справу порушено не проти

цих осіб, а за певним фактом, що стосується діяльності

підконтрольної установи, до постанови додається дозвіл суду на

проведення ревізії; інформації про факти, що свідчать про порушення об'єктом

контролю - підконтрольною установою законів, та рішення суду про

дозвіл на проведення ревізії, який надає органам ДКРС право на

проведення ревізії, у якому зазначаються підстави проведення

ревізії, дата її початку та дата закінчення. Правоохоронний орган у робочому порядку (усно) узгоджує

орієнтовну дату початку ревізії із структурним підрозділом (або

працівником) органу ДКРС, відповідальним за вирішення оперативних

питань взаємодії. У разі отримання правоохоронним органом дозволу

суду на проведення позапланової виїзної ревізії, цей дозвіл за 5

робочих днів до дати початку ревізії, визначеної в рішенні суду,

надається відповідному органу ДКРС.

2.5. Звернення правоохоронного органу щодо проведення ревізії

розглядаються Головою ГоловКРУ України (його заступниками),

начальниками контрольно-ревізійних управлінь в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі (їх

заступниками), які за результатами розгляду приймають одне з таких

рішень: прийняти до виконання звернення, організувати та провести

позапланову виїзну ревізію; прийняти до виконання звернення, провести планову виїзну

ревізію; повідомити про неможливість проведення ревізії; повідомити правоохоронний орган про необхідність уточнення

звернення.

2.6. У разі ненадання правоохоронним органом рішення суду про

дозвіл органу ДКРС на проведення позапланової виїзної ревізії та

при відсутності в зверненні правоохоронного органу фактів, що

свідчать про порушення законів, контроль за додержанням яких

віднесено Законом ( 2939-12 ) до компетенції органів ДКРС, можливе

включення ревізії на об'єкті контролю - підконтрольній установі до

плану роботи органу ДКРС на наступний плановий період, за умови,

що така установа не ревізувалася органами ДКРС у плановому порядку

протягом поточного календарного року. Ревізії за такими

зверненнями можуть включатися в плани роботи органу ДКРС в порядку

черговості їх надходження та в залежності від важливості порушених

питань.

2.7. Для проведення ревізії за зверненням правоохоронного

органу складається відповідно до компетенції органу ДКРС програма

ревізії на підставі питань, що містяться у відповідному зверненні,

постанові про призначення ревізії, рішенні суду, яка до початку

ревізії письмово погоджується з правоохоронним органом, за

ініціативою якого проводиться ревізія.

2.8. У разі недопущення посадових осіб служби до проведення

ревізії (зустрічної звірки), перешкоджання будь-яким іншим чином у

її проведенні, правоохоронний орган у межах своєї компетенції

вирішує питання допуску на об'єкт контролю, надання необхідних

документів, забезпечує усунення перешкод та притягнення осіб, які

перешкоджали у проведенні ревізії (зустрічної звірки), до

відповідальності і застосування інших передбачених законодавством

заходів. Орган ДКРС вживає заходів для притягнення цих осіб до

відповідальності згідно з вимогами Закону ( 2939-12 ) та іншими

нормативно-правовими актами.

2.9. Органи ДКРС проводять ревізії за оригіналами документів

об'єкта контролю або завіреними належним чином об'єктом контролю

їх копіями за місцезнаходженням об'єкта контролю. Якщо відсутність

бухгалтерського обліку окремих операцій об'єкта контролю дозволяє

проводити ревізію з інших питань програми, то така ревізія

проводиться за цими питаннями. Органи ДКРС проводять позапланові виїзні ревізії за

вилученими правоохоронними органами документами за таких умов: пред'явлення посадовою особою служби керівнику об'єкта

контролю чи його заступнику під розписку направлення на ревізію та

копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової ревізії,

у якому мають міститись всі дані, передбачені частиною 14 статті

11 Закону ( 2939-12 ); представлення правоохоронним органом до ревізії вилучених

документів за місцезнаходженням об'єкта контролю. У разі відсутності керівника об'єкта контролю чи його

заступника та незабезпечення правоохоронним органом їх явки для

ознайомлення під розписку з передбаченими Законом ( 2939-12 )

документами, відсутності вилучених документів за місцезнаходженням

об'єкта контролю, посадові особи служби не вправі приступати до

проведення ревізії, а можуть бути залучені в установленому порядку

до перевірки, що проводиться правоохоронним органом, лише як

спеціалісти. За відсутності умов для проведення ревізії, наявності загрози

знищення документів або якщо об'єкт контролю, на якому потрібно

провести позапланову ревізію, знаходиться за місцем проживання

фізичної особи, то така ревізія може проводитись в узгодженому між

органом ДКРС та правоохоронним органом місці з повідомленням про

це об'єкта контролю. Перед початком проведення ревізії за вилученими документами

правоохоронний орган знайомить посадових осіб служби з реєстром

(переліком) цих документів. Збереження вилучених правоохоронним органом документів

забезпечує правоохоронний орган.

2.10. Документування результатів ревізії здійснюється

відповідно до законодавства з питань державного фінансового

контролю. При цьому в акті ревізії обов'язково відображаються

встановлені факти порушень законодавства (назва, дата, номер,

стаття чи пункт нормативно-правового акта), розмір матеріальної

шкоди (збитків), посадові (службові) особи, внаслідок дій або

бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано

матеріальну шкоду (збитки).

2.11. У разі неможливості визначення розміру матеріальної

шкоди (збитків) орган ДКРС інформує відповідний правоохоронний

орган для забезпечення організації проведення експертної оцінки

цього розміру.

2.12. У разі, якщо зазначені у зверненні правоохоронного

органу питання за вказаний період були перевірені раніше

проведеною органом ДКРС ревізією - повторна ревізія з тих самих

питань не проводиться. Ініціатору ревізії надається копія акта

раніше проведеної ревізії.

3. Порядок виділення спеціаліста для участі

у перевірках, що проводяться правоохоронними органами

3.1. Працівники органів ДКРС за зверненнями правоохоронних

органів можуть брати участь у перевірках, що проводяться

правоохоронними органами у підконтрольних установах (з питань,

визначених в абзаці першому пункту 2.2 цього Порядку), та на інших

об'єктах контролю (з питань, визначених в абзаці другому пункту

2.2 цього Порядку), - як спеціалісти. Підставами для звернення правоохоронних органів до органів

ДКРС стосовно виділення працівників у якості спеціалістів є норми

законів України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"

( 3341-12 ), "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ),

Кримінально-процесуального кодексу України

( 2229-12, 1002-05, 1003-05 ), Положення про Державну службу

боротьби з економічною злочинністю, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 N 510 ( 510-93-п ). Працівники органів ДКРС направляються для участі в

перевірках, що проводять правоохоронні органи, на підставі листа

відповідного органу ДКРС. Залучення працівників органів ДКРС в якості спеціалістів до

участі в перевірках, що проводять правоохоронні органи, може

здійснюватися на строк до 10 робочих днів. За письмовим зверненням

правоохоронного органу цей строк може бути подовжений службовою

особою органу ДКРС, визначеною в пункті 2.5 цього Порядку. У ході участі у перевірці спеціаліст використовує свої

спеціальні знання і в межах компетенції надає консультації та

відповіді на порушені питання, при цьому фіксує факти порушення

законодавства з питань використання і збереження фінансових

ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення

потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану і

достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності,

визначає розмір заподіяної матеріальної шкоди (збитків) та

посадових (службових) осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких

допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду

(збитки). Результати участі спеціаліста у перевірці оформляються

довідкою, яка складається на чистому аркуші та підписується

спеціалістом із зазначенням посади та назви органу, у якому він

працює. Довідка складається у двох примірниках, один з яких після

підписання спеціалістом надсилається правоохоронному органу -

ініціатору перевірки. Другий примірник довідки залишається у

відповідному органі ДКРС. Права та обов'язки посадової особи служби, яка залучається в

якості спеціаліста для участі у проведенні слідчої дії,

визначаються Кримінально-процесуальним кодексом України

( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ). За матеріалами участі працівників органів ДКРС як

спеціалістів у перевірках, що проводились правоохоронними

органами, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з

питань збереження і використання державної власності та фінансів

органами ДКРС не направляються, заходи щодо стягнення в судовому

порядку коштів або припинення бюджетного фінансування і

кредитування у випадках, передбачених статтею 11 Закону

( 2939-12 ), не вживаються, протоколи про адміністративне

правопорушення не складаються.

3.2. Звернення правоохоронного органу щодо виділення

працівника органу ДКРС в якості спеціаліста для участі у

перевірці, що проводиться правоохоронним органом, повинно містити: обґрунтування необхідності залучення спеціаліста; дату, з якої необхідно буде залучити спеціаліста до

проведення перевірки, та на який термін; повну назву об'єкта контролю, його місцезнаходження, дані про

організаційно-правову форму; питання, на які спеціалістові необхідно буде надати

відповідь. Звернення правоохоронного органу щодо виділення працівника

органу ДКРС в якості спеціаліста для участі у перевірці, що

проводиться правоохоронним органом, розглядається службовою особою

органу ДКРС, визначеною в пункті 2.5 цього Порядку. У разі неможливості виконання звернення про виділення

спеціалістів у зв'язку з проведенням планових та позапланових

виїзних ревізій, орган ДКРС протягом двох робочих днів письмово

повідомляє про це відповідний правоохоронний орган і визначає

дату, з якої буде можливим направлення спеціаліста.

4. Особливості підписання, розгляду та направлення

звернень правоохоронних органів та органів ДКРС

4.1. Звернення правоохоронного органу має бути підписане

керівником, визначеним в абзаці дев'ятому пункту 1.3 цього

Порядку. Звернення, підписане іншими службовими особами, крім

визначених цим пунктом, залишається без виконання. Звернення правоохоронного органу, яке не відповідає вимогам

пунктів 2.3 та 3.2 цього Порядку або стосується проведення ревізій

у суб'єктів господарювання, які не віднесено Законом ( 2939-12 )

до підконтрольних установ, а також з питань, які не належать до

компетенції органів ДКРС, залишається без виконання з

обґрунтуванням причин неможливості його виконання.

4.2. При здійсненні листування, органи ДКРС та правоохоронні

органи надають відповідь один одному протягом 10 робочих днів

після отримання (реєстрації) звернення, якщо інший термін не

визначений законодавством.

4.3. При листуванні між правоохоронними органами та органами

ДКРС звернення направляються адресатам відповідного або нижчого

адміністративно-територіального рівня (крім листування, що

здійснюється для забезпечення розслідування кримінальної справи

або перевірки заяви про злочин).

5. Взаємне інформування органів ДКРС

та правоохоронних органів

5.1. Правоохоронний орган відповідного рівня до 1 листопада,

1 лютого, 1 травня і 1 серпня кожного року надсилає відповідному

органу ДКРС пропозиції щодо включення до проектів планів

контрольно-ревізійної роботи ревізій на об'єктах контролю -

підконтрольних установах, із зазначенням конкретних фактів їх

фінансово-господарської діяльності, що можуть свідчити про

порушення законодавства. Керівник правоохоронного органу при вирішенні питання щодо

необхідності проведення органом ДКРС ревізії, за умови, якщо

обставини дозволяють уникнути проведення позапланової ревізії,

звертається до органу ДКРС з проханням уключити до програми

планової виїзної ревізії визначені ним питання. Службова особа органу ДКРС, визначена пунктом 2.5 цього

Порядку, та керівник правоохоронного органу визначають структурні

підрозділи або працівників, відповідальних за вирішення

оперативних питань взаємодії, які не потребують вирішення на їх

рівні.

5.2. При проведенні ревізії за зверненням правоохоронного

органу матеріали ревізії не пізніше десяти робочих днів після

реєстрації акта ревізії, а у випадках надходження заперечень

(зауважень) до нього - не пізніше трьох робочих днів після

направлення висновків на такі заперечення (зауваження),

передаються до правоохоронного органу.

5.3. У разі виявлення порушень законодавства ревізією,

проведеною не за зверненнями правоохоронних органів, ревізійні

матеріали, у яких зафіксовано порушення, що передбачають

кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь,

передаються до правоохоронного органу в повному обсязі у визначені

пунктом 5.2 цього Порядку строки. Якщо такою ревізією виявлено порушення законодавства, за які

не передбачено кримінальну відповідальність або які не містять

ознаки корупційних діянь, орган ДКРС у визначені пунктом 5.2 цього

Порядку строки письмово інформує про такі порушення правоохоронні

органи.

5.4. При передачі ревізійних матеріалів або інформуванні про

виявлені порушення в листі до правоохоронного органу коротко

зазначається: коли, ким, на якій підставі і за який період проводилась

ревізія; встановлені факти основних порушень законодавства (назва,

дата, номер, стаття чи пункт нормативно-правового акта), розмір

матеріальної шкоди (збитків) та посадові (службові) особи,

внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення

законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки); які заходи для усунення порушень законодавства та

відшкодування матеріальної шкоди (збитків) ужито органом ДКРС та

керівництвом об'єкта контролю. Матеріали ревізій, які передаються до правоохоронного органу

в повному обсязі, мають містити такі документи: оригінал акта ревізії з додатками, на які є посилання в

ньому; заперечення (зауваження) об'єкта контролю до акта ревізії та

висновки органу ДКРС до них; копію повідомлення правоохоронному органу про доцільність

вилучення документів (якщо в ході ревізії ревізорами тимчасово

вилучалися документи у зв'язку з їх підробленням або виявленими

порушеннями з ознаками зловживань); опис документів, що додаються до супровідного листа.

5.5. Матеріали ревізії, які передаються правоохоронному

органу, нумеруються за аркушами. В описі зазначається: порядковий

номер, назва документа, його дата, номер і кількість аркушів, а

також загальна кількість матеріалів і аркушів цифрами і літерами.

Опис підписується посадовою особою органу ДКРС, зазначається дата

його складення.

5.6. У разі недотримання вимог пункту 5.4 цього Порядку, що

не дає можливості у повному обсязі об'єктивно дослідити обставини

виявлених фактів порушення законодавства та/або матеріальної шкоди

(збитків), доопрацювання органом ДКРС ревізійних матеріалів

проводиться протягом 10 робочих днів з моменту надходження

відповідного звернення правоохоронного органу.

5.7. У разі надходження звернення правоохоронного органу про

надання матеріалів ревізій, які проводились за зверненням іншого

правоохоронного органу, або були йому передані за власною

ініціативою, орган ДКРС повідомляє назву правоохоронного органу,

до якого були направлені ці матеріали, реквізити супровідного

листа та видає завірену копію акта ревізії. У разі, якщо ревізія проведена для забезпечення розслідування

кримінальної справи або за результатами розгляду матеріалів

ревізії правоохоронним органом порушено кримінальну справу,

надання матеріалів такої ревізії будь-якому іншому правоохоронному

органу здійснюється за умови надання до органу ДКРС письмового

дозволу прокурора або слідчого, який розслідує цю кримінальну

справу.

5.8. Вичерпну інформацію про прийняте рішення за результатами

розгляду переданих органом ДКРС матеріалів ревізії правоохоронний

орган направляє відповідному органу ДКРС протягом 30 календарних

днів з дня надходження таких матеріалів у формі

картки-повідомлення (додаток 1). Правоохоронний орган, отримавши матеріали ревізії: організовує розгляд матеріалів ревізії з наступним прийняттям

відповідного рішення; у разі, якщо на підставі переданої відповідно до абзацу

другого пункту 5.3 цього Порядку до правоохоронного органу

інформації неможливо прийняти рішення, правоохоронний орган

здійснює запит до органу ДКРС про надання інформації з переліком

необхідних документів. У разі наявності зазначених у запиті

правоохоронного органу документів орган ДКРС протягом 7 робочих

днів направляє їх до правоохоронного органу, у іншому випадку

повідомляє про їх відсутність.

5.9. Одночасно з прийняттям рішень щодо кожного матеріалу

ревізії правоохоронний орган у межах компетенції вирішує питання

про усунення порушень законодавства та/або відшкодування

матеріальної шкоди (збитків) і вживає заходів щодо усунення причин

і умов, які сприяли їх учиненню.

5.10. Органи ДКРС проводять з правоохоронними органами

щоквартальні (у межах звітного року) звірки результатів розгляду

переданих їм у звітному кварталі матеріалів ревізій, у яких

зафіксовано факти порушень та про які у органів ДКРС немає

інформації. Для цього органом ДКРС складається акт звірки (додаток

2) за підписом керівника, два примірники якого до 10 числа місяця,

наступного за звітним кварталом, направляються до правоохоронного

органу. За матеріалами ревізій, проведених у рамках розслідування

порушених кримінальних справ, звірки не проводяться. Заповнений правоохоронним органом та повернутий протягом 10

календарних днів з дня надходження один примірник акта звірки

повертається відповідному органу ДКРС. У міру інформування правоохоронними органами про прийняті

рішення за матеріалами ревізій, переданими органами ДКРС у

попередніх періодах звітного року, органи ДКРС роблять відповідні

відмітки в обліку розглянутих правоохоронними органами ревізійних

матеріалів. Якщо за матеріалами ревізії, переданими у звітному році,

триває перевірка правоохоронного органу та не прийнято рішення про

порушення чи відмову у порушенні кримінальної справи, її закриття

чи направлення до суду тощо, органи ДКРС до 25 січня року,

наступного за звітним, подають до правоохоронних органів

узагальнений перелік (реєстр) таких матеріалів. Подальші звірки

між органами ДКРС та правоохоронними органами за такими

матеріалами не проводяться. Інформація, яка надходитиме від

правоохоронних органів про результати розгляду ними таких

матеріалів, узагальнюється органами ДКРС у робочому порядку.

Начальник Управління взаємодії з

правоохоронними органами Головного

контрольно-ревізійного управління України О.П.Лихицький

Начальник Головного управління нагляду за

додержанням законів щодо прав і свобод та

захисту інтересів держави Генеральної

прокуратури України C.В.Домбровський

Начальник Департаменту контррозвідувального

захисту економіки держави Служби безпеки

України Б.О.Волошенков

Начальник Департаменту Державної служби

боротьби з економічною злочинністю Міністерства

внутрішніх справ України Л.П.Скалозуб

Додаток 1

до Порядку взаємодії між

органами державної

контрольно-ревізійної

служби та органами

прокуратури, внутрішніх

справ і Служби безпеки

України

Картка-повідомлення

за матеріалами ревізії ________________, переданими для розгляду

(назва об'єкта контролю) ______________________________________________________ (назва правоохоронного органу, якому передано матеріали) ______________________________________________________

(назва органу ДКРС, який передав матеріали; номер і дата

супровідного листа, з яким передано ревізійні матеріали)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коли і яке прийнято рішення за результатами розгляду матеріалів ревізії | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |вхідний номер |порушено |відмовлено в|матеріали |внесено |порушено |складено |сума |матеріали |проводиться| |та дата |кримінальну|порушенні |долучено до |акт |дисциплінарне |протокол про |матеріальної|передано на |перевірка | |надходження |справу |кримінальної|кримінальної|реагування|чи |вчинення |шкоди |розгляд до | | |матеріалів до |(дата |справи або |справи |(подання, |адміністративне|корупційного |(збитків), |іншого | | |правоохоронного|порушення, |винесено |(номер |протест, |провадження |діяння чи |про |правоохоронного| | |органу |стаття, |постанову |кримінальної|припис, | |іншого |стягнення |органу | | | |пункт) |про закриття|справи, дата|постанову)| |правопорушення,|якої подано |(вказати його | | | | |кримінальної|порушення) | | |пов'язаного |позов до |назву, дату | | | | |справи | | | |з корупцією |суду; сума |і номер | | | | |(дата, | | | | |стягнутої |супровідного | | | | |стаття, | | | | |матеріальної|листа) | | | | |пункт) | | | | |шкоди | | | | | | | | | | |(збитків) | | | |---------------+-----------+------------+------------+----------+---------------+---------------+------------+---------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник правоохоронного органу __________________ "___"________20__р. підпис та прізвище

Примітка. Заповнена картка-повідомлення підлягає поверненню

органу ДКРС, що надіслав матеріали ревізії, протягом 30

календарних днів з дати їх надходження до правоохоронного органу.

Додаток 2

до Порядку взаємодії між

органами державної

контрольно-ревізійної

служби та органами

прокуратури, внутрішніх

справ і Служби безпеки

України

АКТ

звірки за матеріалами ревізій, переданих до _______________________________

(назва правоохоронного органу) ____________________

(назва органу ДКРС)

за період з _____________________________ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Заповнюється органом ДКРС | Заповнюється правоохоронним органом | |з/п|------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Назва |підстава |виявлені | Коли і яке прийнято рішення за результатами розгляду матеріалів ревізії | | |підприємства,|для |порушення,| | | | установи, |проведення | сума |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |організації, |ревізії. | |вхідний номер |порушено |відмовлено |матеріали |внесено |порушено |складено |сума |матеріали |проводиться| | |де |Якщо | |та дата |кримінальну|в |долучено до |акт |дисциплінарне |протокол про |матеріальної|передано на |перевірка | | |проводилась |ревізія | |надходження |справу |порушенні |кримінальної|реагування|чи |вчинення |шкоди |розгляд до | | | |ревізія, дата|позапланова| |матеріалів до |(дата |кримінальної|справи |(подання, |адміністративне|корупційного |(збитків), |іншого | | | |і номер |- вказати | |правоохоронного|порушення, |справи або |(номер |протест, |провадження |діяння чи |про |правоохоронного| | | |супровідного |реквізити | |органу |стаття, |винесено |кримінальної|припис, | |іншого |стягнення |органу | | | |листа органу |документів,| | |пункт) |постанову |справи, |постанову)| |правопорушення,|якої подано |(вказати | | | |ДКРС про |які були | | | |про |дата | | |пов'язаного з |позов до |його назву, | | | |передачу |підставою | | | |закриття |порушення) | | |корупцією |суду; сума |дату і | | | |матеріалів |для її | | | |кримінальної| | | | |стягнутої |номер | | | | |проведення | | | |справи | | | | |матеріальної|супровідного | | | | | | | | |(дата, | | | | |шкоди |листа) | | | | | | | | |стаття, | | | | |(збитків) | | | | | | | | | |пункт) | | | | | | | | |---+-------------+-----------+----------+---------------+-----------+------------+------------+----------+---------------+---------------+------------+---------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник органу ДКРС ________________ Керівник правоохоронного органу _________________ підпис, прізвище підпис, прізвище

"___"________20__р.

Примітка. Заповнений акт звірки підлягає поверненню органу

ДКРС протягом 10 календарних днів з дати його надходження до

правоохоронного органу.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.11.2006 — 2006 р., № 44, стор. 162, стаття 2962, код акта 37711/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -