<<
>>

Наказ МВС України від 20.01.2022 № 36 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725". МВС України. 2022

Документ актуальний на 05.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2022  № 36

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 березня 2022 р.

за № 351/37687

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за № 1162/29292, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами ДСНС матеріалів про адміністративні правопорушення»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Інструкцію з оформлення посадовими особами ДСНС матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за № 1162/29292, що додаються.

3.

Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д. Монастирський

ПОГОДЖЕНО:

Тимчасово виконуючий обов’язки

Голови Державної служби України з надзвичайних

ситуацій

С. Крук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

20 січня 2022 року № 36

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 березня 2022 р.

за № 351/37687

ЗМІНИ

до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Заголовок Інструкції викласти в такій редакції:

«Інструкція з оформлення посадовими особами ДСНС матеріалів про адміністративні правопорушення».

2. Пункт 1 розділу I викласти в такій редакції:

«1. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності, його територіальних органів (далі - посадові особи ДСНС) визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) та цією Інструкцією.».

3. У розділі II:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Протокол складається не пізніше двадцяти чотирьох годин із моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.»;

2) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2. Складати протокол у разі порушення вимог пожежної безпеки в лісах (стаття 77 КУпАП), самовільного випалювання рослинності або її залишків (стаття 77-1 КУпАП), встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки (стаття 175 КУпАП), здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (стаття 175-2 КУпАП) чи невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки (стаття 188-8 КУпАП), згідно зі статтею 255 КУпАП мають право уповноважені на те посадові особи ДСНС. Працівники відомчої, місцевої та члени добровільної пожежної охорони мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 120, 175, 188-8 КУпАП.»;

абзац третій після цифр «164» доповнити цифрами «, 185-14»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«створення перешкод у діяльності посадових осіб ДСНС, пов’язаній з проведенням перевірок (стаття 185-14 КУпАП);».

У зв’язку із цим абзаци п’ятий - сьомий уважати абзацами шостим - восьмим.

В абзаці восьмому слова «пожежної охорони» замінити словами «пожежно-рятувального підрозділу (частини)»;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком, державною мовою, ураховуючи вимоги чинного законодавства щодо державної мовної політики. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу. У разі допущення порушень при оформленні протоколу його заповнений бланк вважається зіпсованим.»;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. При складанні протоколу зазначається стаття КУпАП, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність, а також зазначаються дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи (за наявності), яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення (повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті КУпАП, за якою складено протокол); нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

З метою належного виконання вимог КУпАП посадові особи ДСНС під час складення відповідного протоколу мають право ознайомитися та зафіксувати дані, що містяться в документах, що посвідчують особу, щодо якої складається протокол.

При викладенні обставин правопорушення, передбаченого статтею 77 КУпАП зазначається, які саме вимоги пожежної безпеки в лісах порушено, які порушення призвели до знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем чи виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі.

У разі складання протоколу за статтею 77-1 КУпАП зазначається ким, де та коли здійснено самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання Порядку випалювання сухої рослинності або її залишків, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 12 серпня 2021 року № 541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1311/36933.

Під час складання протоколу відповідно до статті 164 КУпАП зазначається конкретна суть такого адміністративного правопорушення, а саме:

відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам чинного законодавства, заявленої в декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, перевіряється під час планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання;

щодо провадження господарської діяльності без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності або в період зупинення ліцензії, надання суб’єктом господарювання органу ліцензування недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, порушення ліцензіатом установленого строку повідомлення органу ліцензування про зміну відомостей, зазначених у заяві про отримання ліцензії та документах, що додавалися до неї, невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - під час планових (позапланових) перевірок ліцензіатів.

Під час складання протоколу відповідно до статті 175 КУпАП зазначається, які порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, а також використання протипожежної, аварійно-рятувальної або іншої спеціальної техніки або засобів протипожежного захисту не за призначенням вчинила особа, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі якщо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки призвели до виникнення пожежі, сприяли її розвитку або перешкоджали гасінню, про це обов’язково зазначається в протоколі при викладенні суті правопорушення.

При складанні протоколу відповідно до статті 175-2 КУпАП зазначається суть правопорушення, а саме початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим.

При викладенні обставин правопорушення, передбаченого статтею 183 КУпАП, зазначається хто та коли здійснив завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу (частини).

Під час складання протоколу відповідно до статті 185-14 КУпАП зазначаються де, коли, ким та які саме створено перешкоди в діяльності посадових осіб ДСНС, пов’язаній з проведенням перевірок.

При викладенні обставин правопорушення, передбаченого статтею 188-8 КУпАП, зазначаються дати складання та вручення приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб ДСНС, номери невиконаних пунктів або запропонованих заходів, установлений строк виконання яких на момент перевірки минув. Зазначаються також дата, до якої захід мав бути виконаний, та дата виявлення такого порушення (невиконання) із зазначенням чи є це порушення (невиконання) триваючим.

Якщо строки виконання запропонованих заходів, зазначених у приписі, розпорядженні чи постанові не минули, протокол не складається.

Під час складання протоколу відповідно до статті 188-16 КУпАП зазначається, які саме законні вимоги посадових осіб ДСНС за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру невиконано, з обґрунтуванням відповідно до чинного законодавства. Якщо порушення призвели до виникнення аварії, небезпечної події або надзвичайної ситуації техногенного характеру, сприяли її розвитку або перешкоджали ліквідації, це обов’язково зазначається в протоколі при викладенні суті порушення.

При складанні протоколу відповідно до статті 188-37 КУпАП зазначається про невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС щодо проведення перевірки, ненадання їм передбаченої законодавством інформації чи надання недостовірної інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов’язків.

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права, передбачені статтею 268 КУпАП, та зміст статті 63 Конституції України, а також повідомляється про час та місце розгляду адміністративної справи, про що робиться відмітка в протоколі. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу та пояснення по суті адміністративного правопорушення, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Складений протокол відповідно до статей 164, 185-14 та 188-16 КУпАП, а також відносно осіб віком від 16 до 18 років разом з повідомленням (додаток 2) та матеріалами, що підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, у триденний строк з моменту його складання надсилається до районного, районного в місті, міського, міськрайонного судів. У таких протоколах дата та час розгляду адміністративної справи не зазначаються (ставиться прочерк), а зазначаються тільки найменування районного, районного в місті, міського, міськрайонного суду та його місцезнаходження.

У разі виконання постанови районного, районного в місті, міського, міськрайонного суду щодо належного дооформлення (доопрацювання) протоколу складеного за статтями 77, 77-1, 120, 164, 175, 175-2, 183, 185-14, 188-8, 188-16 та 188-37 КУпАП, посадові особи ДСНС мають право користуватися в установленому порядку інформацією, яка міститься в Єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ, зокрема для встановлення відомостей, які особа, що вчинила адміністративне правопорушення, відмовилася надати (надала недостовірні відомості), про що письмово повідомляють цю особу протягом десяти робочих днів з моменту отримання відповідної інформації.

Якщо особа, стосовно якої складається протокол, не володіє українською мовою, протокол складається за участю перекладача.

Протокол підписується особою, яка його склала, й особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол підписується також і цими особами. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, у ньому робиться запис про це.».

4. У розділі III:

1) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, у тому числі оформлену працівниками відомчої, місцевої пожежної охорони, членами добровільної пожежної охорони, уповноважена посадова особа ДСНС виносить одну з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення;

про закриття справи.»;

2) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. У постанові обов’язково зазначаються дата розгляду справи та населений пункт, в якому її винесено. Зазначається посада, найменування органу, від імені якого посадова особа уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) посадової особи, яка винесла постанову, серія, номер та дата складання протоколу про адміністративне правопорушення, відповідно до якого розглядається справа.

У розділі «відомості про особу», щодо якої розглядається справа, зазначаються її прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата, рік та місце народження, адреса місця проживання або перебування, найменування і місцезнаходження установи, організації, підприємства чи суб’єкта господарювання, ким працює або де навчається.

У розділі «установив» зазначаються прізвище та ініціали особи, щодо якої розглядається справа, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення (повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті КУпАП, за якою складено протокол).

У розділі «постановив» посадова особа ДСНС, яка розглядала матеріали справи, зазначає прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, щодо якої виноситься постанова, та після встановлення обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність за вчинене правопорушення, і причетності цієї особи до виконання службових обов’язків визначає вид адміністративного стягнення.

При накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу зазначається цифрами та словами його сума, найменування установи банку, куди він сплачується, відповідний рахунок банку, а також подвійний розмір суми штрафу у випадку примусового стягнення штрафу органами державної виконавчої служби.

Постанова містить інформацію про порядок і строк її оскарження, дату набрання нею законної сили та строк пред’явлення її до виконання, а також відомості про її виконання та підписується посадовою особою, яка її винесла.»;

3) абзац третій пункту 14 виключити.

У зв’язку із цим абзац четвертий уважати абзацом третім.

5. Пункт 2 розділу IV доповнити новим абзацом такого змісту:

«Постанова, яка надсилається для примусового виконання відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», скріплюється печаткою відповідного територіального органу (підрозділу) ДСНС».

6. У тексті Інструкції слова «посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності», «посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку», «посадові особи органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки» в усіх відмінках і числах замінити словами «посадові особи ДСНС» у відповідних відмінках і числах.

7. У додатках до Інструкції:

1) у відмітках до додатків після слова «оформлення» доповнити словами «посадовими особами ДСНС»;

2) додатки 1-3, 5 викласти в новій редакції, що додається.

Т.в.о. директора

Директорату цивільного

захисту, запобігання

виникненню

надзвичайних ситуацій

та ліквідації їх наслідків

Міністерства внутрішніх

справ України

В. Скакун


Додаток 1

до Інструкції з оформлення посадовими

особами ДСНС матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 1 розділу II)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

Додаток 2

до Інструкції з оформлення посадовими

особами ДСНС матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 4 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Додаток 3

до Інструкції з оформлення посадовими

особами ДСНС матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 9 розділу III)

ПОСТАНОВА

про накладення адміністративного стягнення

Додаток 5

до Інструкції з оформлення посадовими

особами ДСНС матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 2 розділу IV)

{Додаток}


Документи та файли

Сигнальний документ — f515543n93.docx
Сигнальний документ — f515543n94.docx
Сигнальний документ — f515543n95.docx
Сигнальний документ — f515543n96.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.04.2022 — 2022 р., № 25, стор. 521, стаття 1384, код акта 110589/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 07.03.2022 № 175 "Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав". МВС України. 2022 рікк
 2. Наказ МВС України від 01.03.2022 № 170 "Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану". МВС України. 2022 рікк
 3. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 2 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ". МВС України. 2022 рікк
 4. Наказ МВС України від 06.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року № 436". МВС України. 2022 рікк
 5. Наказ МВС України від 25.02.2022 № 168 "Про внесення зміни до Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2022 рікк
 6. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 64 "Про затвердження Змін до Правил етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління". МВС України. 2022 рікк
 7. Наказ МВС України від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МВС України. 2022 рікк
 8. Наказ МВС України від 15.02.2022 № 133/96 "Про внесення змін до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України відповідно через Міністра внутрішніх справ України, Міністра інфраструктури України". МВС України. 2022 рікк
 9. Наказ МВС України від 14.02.2022 № 125/70/91/78/65/59/311 "Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами". МВС України. 2022 рікк
 10. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку видачі довідки про дорожньо-транспортну пригоду та її форми". МВС України. 2022 рікк
 11. Наказ МВС України від 17.03.2022 № 194 "Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 12. Наказ МВС України від 13.01.2022 № 18 "Про внесення зміни до Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2022 рікк
 13. Наказ МВС України від 18.03.2022 № 195 "Про продовження строку дії дозволів у сфері обігу зброї, пристроїв та вибухових матеріалів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 14. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 69 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України з питань затвердження тарифів на платні послуги". МВС України. 2022 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2022 № 34 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної прикордонної служби України". МВС України. 2022 рікк
 16. Наказ МВС України від 14.02.2022 № 122 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676". МВС України. 2022 рікк
 17. Наказ МВС України від 03.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 грудня 2018 року № 1007". МВС України. 2022 рікк
 18. Наказ МВС України від 08.02.2022 № 103 "Про внесення змін до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України". МВС України. 2022 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.03.2022 № 197 "Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в Україні". МВС України. 2022 рікк
 20. Наказ МВС України від 28.03.2022 № 203 "Про внесення змін до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події". МВС України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -