<<
>>

Наказ МВС України від 21.01.2020 № 51 "Про затвердження Змін до Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України". МВС України. 2020

Документ актуальний на 24.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2020  № 51


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 квітня 2020 р.
за № 326/34609

Про затвердження Змін до Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України

Відповідно до пункту 27 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», статті 72 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою вдосконалення системи службової підготовки поліцейських НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України, затвердженого наказом МВС від 26 січня 2016 року № 50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2016 року за № 260/28390, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Голова Національної поліції УкраїниГ.

Новосад

І. КлименкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
21 січня 2020 року № 51


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 квітня 2020 р.
за № 326/34609

ЗМІНИ
до Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України

1. У розділі I:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Вимоги цього Положення поширюються на поліцейських структурних підрозділів центрального органу управління поліцією (далі - центральний орган), міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України, територіальних органів Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - орган (підрозділ) поліції), закладів, установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - заклад, установа поліції).»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Організація службової підготовки поліцейських здійснюється відповідно до вимог законодавства України, а також цього Положення.

Контроль за організацією службової підготовки в межах компетенції покладається на:

1) структурний підрозділ центрального органу, що забезпечує реалізацію в Національній поліції України державної політики з питань кадрової роботи (далі - кадровий підрозділ центрального органу);

2) структурний підрозділ кадрового підрозділу центрального органу, що забезпечує виконання завдань з організації та розвитку в Національній поліції України системи професійного навчання поліцейських (далі - управління професійного навчання);

3) підрозділи міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України (далі - МТОНП), територіальних органів Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - ГУНП), що забезпечують організацію системи професійного навчання поліцейських в органах (підрозділах) поліції (далі - підрозділи професійного навчання), у тому числі із залученням тренінгових центрів органів поліції (далі - тренінгові центри), що у своїй діяльності підпорядковуються керівникам підрозділів професійного навчання;

4) посадових осіб територіальних (відокремлених) підрозділів органів поліції, органів поліції охорони, закладів, установ поліції, які наказом керівника призначені відповідальними за цей напрям діяльності (далі - відповідальні працівники).»;

3) абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:

«загальнопрофільна підготовка - це комплекс заходів, спрямований на набуття і вдосконалення поліцейським умінь та навичок практичного застосування теоретичних знань щодо формування психологічної надійності та стійкості, готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику, а також надання домедичної допомоги в процесі виконання службових завдань;»;

4) у пункті 7:

абзац третій викласти в такій редакції:

«навчальні збори - це форма організації службової підготовки поліцейських, яка передбачає підвищення їх професійної готовності до виконання службових завдань, що проводиться на базі тренінгового центру, а в разі його відсутності - у закладі, установі поліції або в територіальному (відокремленому) підрозділі органу поліції, навчально-тренувальна база якого дозволяє організувати вказаний захід на належному рівні (далі - базовий підрозділ);»;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«дистанційна підготовка - індивідуалізований процес набуття знань, умінь та навичок, який переважно відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі інформаційно-комунікаційних технологій, яка проводиться з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі - Освітній портал);».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п’ятим;

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Поліцейські зобов’язані відвідувати заняття зі службової підготовки. Виняток становлять особи, які перебувають на час їх проведення на добовому чергуванні, лікарняному, навчанні, у відпустці, відрядженні, а також ті, яким надано час відпочинку, у порядку компенсації за виконання службових обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні.»;

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Невиконання поліцейськими вимог наказу про організацію службової підготовки та цього Положення може бути підставою для притягнення їх до дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством України порядку.».

2. У розділі II:

1) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«журнал обліку результатів складання заліків зі службової підготовки перед призначенням поліцейських на вищі посади та з вогневої підготовки перед закріпленням за поліцейськими вогнепальної зброї (додаток 4);»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Звітною документацією в системі службової підготовки є:

звіт за результатами проведення практичних занять з вогневої підготовки (додаток 6);

звіт за результатами навчання поліцейських на навчально-перевірочних зборах за 20___ навчальний рік (додаток 7);

звіт за результатами навчання поліцейських на навчально-тренувальних зборах за ___ півріччя 20___ навчального року (додаток 8);

звіт за результатами проведення ___ етапу підсумкової перевірки рівня службової підготовленості поліцейських у 20___ навчальному році (додаток 9);

довідка за результатами навчання поліцейських органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції протягом навчального року.»;

3) абзац четвертий пункту 4 викласти в такій редакції:

«визначається день тижня, час та місце проведення занять, керівники навчальних груп, особи, відповідальні за ведення обліково-планової документації, інструктори (у тому числі позаштатні) з особистої безпеки;»;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Тематичний план зі службової підготовки розробляється з урахуванням розподілу годин за видами службової підготовки (додаток 10) та орієнтовної тематики, яку розробляють відповідні підрозділи:

1) орієнтовну тематику з тактичної, загальнопрофільної, вогневої і фізичної (тактики самозахисту та особистої безпеки) підготовок розробляє управління професійного навчання та забезпечує її розміщення (разом з навчально-методичним забезпеченням та тестовими завданнями до теоретичної її частини) в Освітньому порталі.

Орієнтовна тематика із загальнопрофільної та вогневої підготовок використовується підрозділами професійного навчання, відповідальними працівниками для розроблення відповідних розділів тематичного плану зі службової підготовки в повному обсязі.

Підрозділам професійного навчання, відповідальним працівникам при розробленні розділів тематичного плану зі службової підготовки «Тактична підготовка» та «Фізична підготовка» (тактика самозахисту та особистої безпеки) дозволяється вносити зміни (до 30 відсотків) у перелік тем, передбачених орієнтовною тематикою з цих видів підготовки;

2) орієнтовну тематику з функціональної підготовки, навчально-методичне забезпечення та тестові завдання до неї, яка розміщується управлінням професійного навчання на Освітньому порталі, розробляє:

структурний підрозділ центрального органу, що забезпечує проведення організаційно-аналітичних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, а також надання поліцейських послуг (далі - організаційно-аналітичний підрозділ центрального органу) - для поліцейських із числа керівників (заступників) структурних підрозділів центрального органу, керівників (заступників) МТОНП, ГУНП, органів поліції охорони, закладів, установ поліції, а також керівників (заступників) структурних підрозділів МТОНП, ГУНП, керівників територіальних (відокремлених) підрозділів органів поліції (далі - керівний склад органів (підрозділів) поліції, закладів, установ поліції);

підрозділи центрального органу, МТОНП, відповідних закладів, установ поліції - для поліцейських органів (підрозділів) поліції, закладів, установ поліції.

У разі внесення змін до орієнтовної тематики з функціональної підготовки, навчально-методичного забезпечення та тестових завдань до неї її розробники зобов’язані до початку навчального року надіслати до кадрового підрозділу центрального органу оновлену інформацію.

Опанування поліцейськими додаткової тематики зі службової підготовки може здійснюватися шляхом організації додаткових занять або за допомогою Освітнього порталу.

За необхідності розміщення додаткової тематики на Освітньому порталі заінтересовані підрозділи повинні надіслати до кадрового підрозділу центрального органу необхідне навчально-методичне забезпечення.

Структурні підрозділи центрального органу та МТОНП, що проводять діяльність, пов’язану з державною таємницею, розробляють власну орієнтовну тематику з функціональної підготовки та за 15 діб до початку навчального року в установленому порядку надсилають її разом з навчально-методичним забезпеченням та тестовими завданнями до відповідних органів (підрозділів) поліції для використання в навчанні.

Тематичний план зі службової підготовки затверджується керівником органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції.

Збільшення кількості годин на теоретичну підготовку за рахунок зменшення кількості годин на проведення практичних занять не допускається.»;

5) доповнити розділ після пункту 15 новим пунктом 16 такого змісту:

«16. Підрозділи професійного навчання та відповідальні працівники за результатами двох етапів підсумкової перевірки зобов’язанні готувати звіти за формою, наведеною в додатку 9 до цього Положення, та щороку надсилати їх до кадрового підрозділу центрального органу:

до 01 листопада - за результатами першого етапу;

до 15 грудня - за результатами другого етапу.».

У зв’язку з цим пункт 16 вважати відповідно пунктом 17.

3. У розділі III:

1) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3. Керівник навчальної групи призначається з числа осіб керівного складу структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції.»;

абзаци шостий-восьмий викласти в такій редакції:

«організовувати та проводити додаткові заняття зі службової підготовки, у тому числі з використанням мультимедійних комп’ютерних технологій (за необхідності);

забезпечувати участь особового складу навчальної групи в заняттях зі службової підготовки, у тому числі й тих, що організовуються в Освітньому порталі;

здійснювати контроль за відвідуванням поліцейськими занять зі службової підготовки, своєчасністю проходження ними щомісячного тестування в Освітньому порталі, а також їх успішністю та дотриманням правил носіння однострою, установлених законодавством України;»;

абзаци дев’ятий та десятий виключити.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати відповідно абзацом дев’ятим;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Особовий склад навчальної групи чисельністю 25-30 осіб (до 40 осіб, як виняток) формується з урахуванням специфіки службової діяльності поліцейських.

Особовий склад навчальної групи зобов’язаний:

перебувати на заняттях зі службової підготовки в однострої відповідно до тематики;

оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для виконання службових завдань;

підтримувати достатній рівень загальної фізичної підготовленості (згідно із визначеними критеріями);

підвищувати свій культурний рівень, удосконалювати та нести особисту відповідальність за власну підготовленість;

дбайливо ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчальному процесі;

виявляти повагу до учасників навчального процесу;

фіксувати інформацію, пов’язану з державною таємницею, у зошиті, зареєстрованому в установленому порядку в підрозділі поліції, що реалізує державну політику у сфері державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, контролю за її збереженням;

самостійно опановувати розміщену на Освітньому порталі навчальну тематику за видами службової підготовки та щомісячно проходити тестування в ньому для визначення власного рівня службової підготовленості;

дотримуватися правил охорони праці та заходів безпеки під час навчання;

відвідувати заняття, що проводяться відповідно до розкладу занять, а також додаткові заняття зі службової підготовки.».

4. У розділі IV:

1) у пункті 2:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«аналіз та узагальнення звітної документації, передбаченої пунктом 3 розділу II цього Положення;»;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

«інформаційне наповнення (за пропозиціями заінтересованих підрозділів) Освітнього порталу, моніторинг щодо відвідування його поліцейськими та аналіз їх успішності;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим;

2) доповнити пункт 3 після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

«моніторинг відвідування поліцейськими МТОНП, ГУНП, закладу, установи поліції Освітнього порталу та аналіз їх успішності;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами восьмим та дев’ятим;

3) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Навчальний рік у системі службової підготовки розпочинається 15 січня календарного року та закінчується 01 вересня відповідно. Після завершення навчального року організовується проведення підсумкової перевірки рівня службової підготовленості поліцейських (далі - підсумкова перевірка).»;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Навчання зі службової підготовки проводиться з:

1) керівним складом органів (підрозділів) поліції, закладів, установ поліції - у обсязі тематичного плану зі службової підготовки та/або за тематикою, розміщеною в Освітньому порталі (залежно від напряму діяльності підрозділу).

Керівний склад може також проходити навчання на семінарах, тренінгах, конференціях, які організовуються керівництвом Національної поліції України. За необхідності, під час проведення зазначених заходів, кадровий підрозділ центрального органу може організовувати перевірку рівня службової підготовленості вказаної категорії поліцейських;

2) поліцейськими органів (підрозділів) поліції, закладів, установ поліції - у обсязі тематичного плану зі службової підготовки та за тематикою, розміщеною на Освітньому порталі;

3) поліцейськими підрозділів поліції, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею,- у обсязі тематичного плану зі службової підготовки.».

5. Пункт 2 розділу V викласти в такій редакції:

«2. Протягом навчального року заняття з функціональної підготовки, що проводяться за місцем служби (у тому числі з використанням навчальних ресурсів Освітнього порталу), у плановому порядку обов’язково відвідує весь особовий склад навчальної групи.

Поліцейські органів поліції, закладів, установ поліції, які перебувають на посадах, що заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, опановують функціональну підготовку тільки під час проходження навчання на Освітньому порталі.

Поліцейські підрозділів, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею (центрального органу, МТОНП, ГУНП, закладів, установ поліції), які перебувають на посадах, що заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, самостійно опановують функціональну підготовку.».

6. Пункт 6 розділу VI викласти в такій редакції:

«6. Протягом навчального року заняття з тактичної підготовки, що проводяться за місцем служби, у плановому порядку обов’язково відвідують поліцейські:

підрозділів поліції особливого призначення;

територіальних (відокремлених) підрозділів органів поліції.».

7. У розділі VII:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. До складу загальнопрофільної підготовки входять:

безпека життєдіяльності;

домедична підготовка;

психологічна підготовка.»;

2) у пункті 2:

абзац другий після слів «безпеки життєдіяльності» доповнити словами «та психологічної підготовки»;

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новими абзацами п’ятнадцятим-вісімнадцятим такого змісту:

«Психологічна підготовка - це навчання, спрямоване на здобуття поліцейськими теоретичних знань та оволодіння практичними уміннями і навичками, необхідними для формування професійно-психологічної надійності, стійкості, готовності до різноманітних умов службової діяльності, а також конструктивної комунікації з населенням.

Заняття з психологічної підготовки організовуються в навчальних групах за місцем служби, на навчальних зборах та проводяться з використанням інноваційних методів, технологій, інтерактивних форм навчання (ділові ігри, моделювання ситуацій, тренінги тощо).

Формування психологічної надійності та стійкості поліцейських також відпрацьовується під час проведення практичних занять з вогневої, фізичної та тактичної підготовок.

Заняття із психологічної підготовки проводять працівники підрозділів психологічного забезпечення органів (підрозділів) поліції, закладів, установ поліції. До проведення занять можуть залучатися фахівці профільних кафедр закладів вищої освіти, спеціалізованих підприємств, установ та організацій (за необхідності).».

8. Пункт 6 розділу VIII викласти в такій редакції:

«6. Навчально-тренувальні стрільби проводить особа, відповідальна за їх проведення (далі - керівник стрільб), якою призначається:

в органі (підрозділі) поліції - інструктор, працівник підрозділу професійного навчання (за необхідності) або поліцейський з числа керівного складу відповідного підрозділу, який володіє методикою проведення занять, має необхідний рівень знань, умінь та навичок з вогневої підготовки та особисто виконує практичні вправи зі стрільби на оцінку не нижче ніж «добре»;

у тренінговому центрі - інструктор, поліцейський з числа інструкторо-інспекторського складу, якому відповідно до його посадових інструкцій надано право на проведення занять з вогневої підготовки;

у закладі, установі поліції - поліцейський із числа керівного складу закладу, установи, керівного та педагогічного складу профільної кафедри (циклу).».

9. У розділі IX:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Навчальні заняття з фізичної підготовки організовуються відповідно до таких категорій поліцейських та їх вікових груп:

1) категорії:

перша - поліцейські підрозділу поліції особливого призначення;

друга - поліцейські територіального (відокремленого) підрозділу органу поліції;

третя - поліцейські органу поліції, закладу, установи поліції;

2) вікові групи:

I - чоловіки та жінки віком до 25 років включно;

II - чоловіки та жінки віком від 26 до 30 років включно;

III - чоловіки та жінки віком від 31 до 35 років включно;

IV - чоловіки та жінки віком від 36 до 40 років включно;

V - чоловіки та жінки віком від 41 до 45 років включно;

VI - чоловіки та жінки віком від 46 до 50 років включно;

VII - чоловіки та жінки віком понад 50 років.»;

2) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Під час проведення занять, передбачених тематичним планом зі службової підготовки для поліцейських першої та другої категорій (незалежно від статі), змагань та тренувань використовується єдина смуга перешкод, технічні характеристики, вимоги до будівництва та порядок подолання якої описано в додатку 12 до цього Положення.».

10. Розділ Х викласти в такій редакції:

«Х. Умови і порядок виконання поліцейськими вправ із загальної фізичної підготовки

1. Комплексна силова вправа виконується на рівній поверхні підлоги або гімнастичному маті. Під час виконання вправи може використовуватися контактна платформа заввишки 5 см. Вправа складається із двох елементів, тривалість виконання яких становить 1 хвилину.

Вихідне положення першого елементу вправи - лежачи на спині, руки за головою, пальці зчеплені в «замок», лопатки торкаються поверхні підлоги, ноги прямі та притиснуті до підлоги.

Вихідне положення другого елементу вправи - упор лежачи, руки на ширині плечей, долонями вперед, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці ніг впираються в підлогу (мат) без будь-якої допоміжної опори.

Поліцейський приймає вихідне положення для першого елементу вправи та за командою: «Вправу починай!» протягом 30 секунд, піднімаючи тулуб у сід, торкається ліктями колін, які дозволяється при цьому дещо зігнути, та, повертаючись у вихідне положення, продовжує її виконання до команди: «Час!».

За командою: «Час!» поліцейський переходить до виконання другого елементу вправи, приймає вихідне положення, розводячи руки відносно тіла, повністю згинає їх у ліктьових суглобах, після чого, розгинаючи руки, повертається у вихідне положення та, зафіксувавши його, продовжує виконання вправи до команди «Стій!».

Результатом виконання вправи є загальна кількість безпомилково виконаних піднімань тулуба в сід та розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину.

Виконання першого елементу вправи не зараховується в разі:

відсутності торкання ліктями колін;

відсутності торкання лопатками поверхні;

розімкнення пальців із «замка»;

зміщення таза тіла відносно поверхні.

Виконання другого елементу вправи не зараховується в разі:

торкання підлоги колінами, стегнами, тазом;

порушення прямої лінії «плечі - тулуб - ноги»;

відсутності фіксації тіла у вихідному положенні;

почергового розгинання рук.

2. Вправа підтягування на перекладині виконується на горизонтальному брусі або перекладині, яка розміщується на такій висоті, щоб поліцейський у положенні вису на прямих руках не торкався ногами поверхні.

Вихідне положення - хвату зверху (долонями вперед), руки, тулуб і ноги випрямлені, ноги не торкаються підлоги, ступні одна до одної.

Поліцейський, беручись за перекладину на ширині плечей, приймає вихідне положення. За командою: «Вправу починай!», згинаючи руки, підтягується до того рівня, коли його підборіддя знаходиться над перекладиною. Потім повністю випрямляє руки, опускаючись у вис, і, зафіксувавши вихідне положення тіла на 0,5 секунди, продовжує виконання вправи максимальну кількість разів.

Результатом виконання вправи є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушено жодної із умов. Кожному поліцейському дозволяється лише один підхід до перекладини.

Виконання елементу не зараховується в разі:

якщо підтягування виконано ривками або з махами ніг (тулуба);

відсутності фіксації вихідного положення тіла;

почергового згинання рук;

розгойдування під час підтягування.

Виконання вправи припиняється, якщо поліцейський робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібне положення більше ніж двічі разів поспіль.

3. Вправа згинання і розгинання рук в упорі лежачи виконується на рівній поверхні підлоги або гімнастичному маті. Під час виконання вправи може використовуватися контактна платформа заввишки 5 см.

Вихідне положення - упор лежачи, руки на ширині плечей, долонями вперед, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці ніг впираються в підлогу (мат) без будь-якої допоміжної опори.

Поліцейський приймає вихідне положення та за командою: «Вправу починай!» повністю згинає руки у ліктьових суглобах, розводячи їх відносно тіла, після чого, розгинаючи руки, повертається у вихідне положення та, зафіксувавши його на 0,5 секунди, продовжує виконання вправи.

Результатом виконання вправи є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу.

Виконання елементу не зараховується в разі:

торкання підлоги колінами, стегнами, тазом;

порушення прямої лінії «плечі - тулуб - ноги»;

відсутності фіксації тіла у вихідному положенні;

почергового розгинання рук.

4. Вправи з бігу на 100 метрів, 1000 метрів та 3000 метрів виконуються на бігових доріжках стадіону або на іншій рівній місцевості, яка підготовлена для їх безпечного виконання і дозволяє визначити результати. Для виконання вправи з бігу на 100 метрів бігова доріжка повинна бути розподілена на окремі смуги.

Максимальна кількість учасників забігу на 100 метрів становить 4 особи, для бігу 1000 і 3000 метрів - 10 осіб.

Вихідне положення - високий чи низький старт.

Під час виконання вправи з бігу на 100 метрів поліцейські за командою: «На старт!» стають за стартову лінію і, зайнявши вихідне положення, зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера: «Руш!» вони мають якнайшвидше подолати задану дистанцію.

Під час виконання вправ з бігу на 1000, 3000 метрів поліцейські за командою: «На старт!» стають за стартову лінію і, зайнявши вихідне положення, зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера: «Руш!» вони починають біг, намагаючись закінчити дистанцію якомога швидше. За потреби дозволяється переходити на ходьбу.

Результатом виконання вправ з бігу є час з точністю до десятої частки секунди на 100 метрів і до секунди - на 1000 та 3000 метрів.

Вправа з бігу на 1000 метрів (на 3000 метрів) виконується останньою.

5. Вправа човниковий біг (10 ґ 10 метрів) виконується на рівному майданчику з твердим покриттям, на якому нанесено дві паралельні лінії, одна навпроти одної на відстані 10 метрів. За кожною лінією нанесено 2 півкола радіусом 50 сантиметрів із центром на лінії. Максимальна кількість учасників забігу становить 2 особи.

Вихідне положення - високий чи низький старт.

Поліцейський за командою: «На старт!» стає за лінію старту і, зайнявши вихідне положення, зберігає нерухомий стан. За командою: «Руш!» він пробігає 10 метрів до протилежної лінії, перетинає її обома ногами, торкається поверхні в зоні півкола однією рукою, повертається кругом і так само пробігає ще 9 відтинків по 10 метрів.

Результатом виконання вправи є час, витрачений на випробування.

Виконання вправи не зараховується в разі відсутності:

забігання за лінію обома ногами;

торкання рукою поверхні в зоні півкола.».

11. Розділ XI викласти в такій редакції:

«XI. Перевірка рівня службової підготовленості

1. Перевірка рівня службової підготовленості проводиться з метою оцінювання як окремого поліцейського, так і органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції в цілому та здійснюється відповідно до організаційно-розпорядчих актів Національної поліції України.

2. При здійсненні перевірки вивчається:

якість та ефективність навчання в системі службової підготовки;

обсяг вивченого на момент перевірки навчального матеріалу, передбаченого тематичним планом зі службової підготовки;

рівень засвоєння поліцейськими навчального матеріалу та вміння застосовувати ці знання на практиці;

готовність поліцейських до виконання службових завдань;

стан та наявність навчально-матеріальної бази, її оснащення;

роль керівника органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції в організації навчання.

3. При здійсненні комплексного інспектування, контрольної та цільової перевірок органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції, їх структурних підрозділів до перевірки рівня службової підготовленості залучається не менше 70 відсотків наявної чисельності поліцейських.

У МТОНП, ГУНП перевіркою повинно бути охоплено не менше двох структурних підрозділів МТОНП, ГУНП та не менше 20 відсотків підпорядкованих їм територіальних (відокремлених) підрозділів (відділів), а також не менше 25 відсотків підпорядкованих цьому підрозділу відділень поліції, перелік яких визначає голова комісії перед початком проведення перевірки.

Конкретну кількість структурних підрозділів органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції, які підлягають перевірці, визначає комісія або особа, яка здійснює перевірку.

До складу комісії, яка проводить перевірку рівня службової підготовленості поліцейських структурного підрозділу центрального органу, МТОНП, ГУНП, закладу, установи поліції під час проведення комплексного інспектування, контрольної та цільової перевірок, крім працівників управління професійного навчання, підрозділу професійного навчання, відповідальних працівників, у обов’язковому порядку залучаються працівники підрозділів, що забезпечують виконання завдань, пов’язаних з дотриманням дисципліни та законності в діяльності підрозділів поліції, захисту та дотримання прав і законних інтересів громадян, проведення службових розслідувань, а також у разі потреби представники інших заінтересованих структурних підрозділів.

Відносно керівників підрозділу кадрового забезпечення, підрозділу професійного навчання, тренінгового центру та відповідального працівника в атестаційному порядку виноситься питання щодо доцільності їх перебування на займаних посадах, якщо за результатами підсумкової перевірки більше 50 відсотків поліцейських підрозділу, що перевірявся, отримали позитивну оцінку, а за результатами комплексного інспектування (контрольної, цільової перевірок) отримали оцінку зі службової підготовки 2 - «незадовільно».

4. Перевірка рівня службової підготовленості поліцейських здійснюється в межах вивченого навчального матеріалу, передбаченого тематичними планами зі службової підготовки.

5. Контроль за рівнем службової підготовленості поліцейських здійснюється під час:

призначення поліцейського на вищу посаду, інструктажу перед заступанням на службу, проведення навчального (контрольно-перевірочного) заняття, складання заліків за підсумками проходження навчально-перевірочного збору, закріплення вогнепальної зброї;

проведення комплексного інспектування, контрольної, цільової та підсумкової перевірок.

6. Форми перевірки рівня знань та умінь поліцейського:

виконання тестових (ситуативних) завдань (проводиться письмово та/або за допомогою комп’ютерної техніки);

практичне виконання вправ, нормативів, ситуативних завдань;

усне опитування (проводиться виключно в межах навчального заняття, перед проведенням практичних стрільб та під час інструктажу перед заступанням на службу поліцейського).

7. Рівень знань поліцейського визначається під час:

1) комплексного інспектування, контрольної, цільової, підсумкової перевірок та призначення на вищу посаду - шляхом виконання тестових завдань з функціональної підготовки, тестових та/або ситуативних завдань із

загальнопрофільної і тактичної підготовок, тестових завдань, вправ зі стрільби та нормативів з вогневої підготовки, ситуативних завдань і контрольних вправ з фізичної підготовки;

2) проведення навчально-перевірочного збору - шляхом виконання тестових та/або ситуативних завдань із загальнопрофільної і тактичної підготовок, тестових завдань, вправ зі стрільби і нормативів з вогневої підготовки, ситуативних завдань і контрольних вправ з фізичної підготовки;

3) закріплення вогнепальної зброї - шляхом виконання тестових завдань щодо знань заходів безпеки при поводженні зі зброєю, порядку і правил її застосування та використання, матеріальної частини зброї, а також практичного виконання вправ зі стрільби та нормативів з вогневої підготовки;

4) проведення інструктажу перед заступанням поліцейських на службу - шляхом їх усного опитування щодо знань заходів безпеки при поводженні зі зброєю, порядку і правил її застосування та використання, матеріальної частини зброї, а також виконання ситуативних завдань з тактичної підготовки;

5) опанування навчальної тематики, розміщеної на Освітньому порталі,- шляхом проведення тестування за видами службової підготовки;

6) проведення аналізу стану успішності поліцейських за результатами щомісячного тестування на Освітньому порталі.

8. Тестові та ситуативні завдання із тактичної та вогневої підготовок розробляються управлінням професійного навчання, підрозділами професійного навчання із залученням заінтересованих структурних підрозділів.

Тестові (ситуативні) завдання із домедичної підготовки розробляє відповідний структурний підрозділ апарату МВС, що забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на МВС, у частині формування і реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

Тестові (ситуативні) завдання із безпеки життєдіяльності розробляє організаційно-аналітичний підрозділ центрального органу за погодженням із центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності, інші спеціалізовані підприємства, установи та організації (за необхідності).

Тестові (ситуативні) завдання з психологічної підготовки розробляє кадровий підрозділ центрального органу.

Тестові завдання з функціональної підготовки розробляються структурними підрозділами центрального органу, МТОНП, закладом, установою поліції та повинні ураховувати орієнтовну тематику з функціональної підготовки на навчальний рік.

У разі внесення змін до тестових завдань з функціональної підготовки їх розробники зобов’язані в п’ятиденний термін надіслати до кадрового підрозділу центрального органу оновлену інформацію.

Загальний перелік тестових (ситуативних) завдань, які використовуються для проведення перевірок, закріплення вогнепальної зброї, навчально-перевірочних зборів, а також для навчання на Освітньому порталі повинен становити не менше 300 запитань за кожним з видів підготовки. Тестові (ситуативні) завдання для перевірки одного поліцейського повинні формуватися із загального переліку, а їх кількість становить:

15 завдань з функціональної підготовки;

5 завдань з тактичної підготовки;

15 завдань із загальнопрофільної підготовки (по 5 завдань для визначення рівня знань по кожному з її видів);

15 завдань з вогневої підготовки (по 5 завдань для визначення рівня знань щодо заходів безпеки при поводженні зі зброєю, порядку і правил її застосування та використання, матеріальної частини зброї).

Добірка ситуативних завдань з тактичної та загальнопрофільної підготовки повинна вбачати розв’язання (наочну демонстрацію) поліцейським умовної ситуації службового характеру.

9. Перевірка рівня фізичної підготовленості поліцейського проводиться за сприятливих погодних умов (несприятливими погодними умовами є сильні опади і температура повітря нижче -10 °C або вище 30 °C) у такому порядку:

доведення послідовності проведення перевірки, умов виконання контрольних вправ;

проведення інструктажу щодо дотримання заходів безпеки під час перевірки;

проведення розминки тривалістю 15 хвилин (виконується поліцейським самостійно);

виконання контрольних вправ.

Перед початком перевірки з поліцейськими обов’язково проводиться цільовий інструктаж (дотримання заходів безпеки при виконанні вправ з фізичної підготовки та запобігання травматизму), про що робиться відповідний запис у журналі обліку інструктажів та медичного огляду за формою згідно з додатком 13 до цього Положення.

Поліцейські, які скаржаться на погане самопочуття, оглядаються лікарем і без його дозволу не допускаються до виконання контрольних вправ. У разі погіршення самопочуття під час перевірки поліцейський повинен негайно повідомити про це перевіряючого, який зобов’язаний організувати надання йому невідкладної медичної допомоги.

Для виконання контрольної вправи надається одна спроба. У разі якщо вправу не виконано з об’єктивних причин (вихід з ладу спортивних споруд, снарядів та приладів, настання несприятливих погодних умов), перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. Виконання вправи повторно з метою покращення результату не допускається.

Для об’єктивного оцінювання рівня фізичної підготовленості перевіряючим використовуються відповідні технічні засоби та прилади (секундомір, нагрудний номер, стартовий прапорець тощо).

Виконання контрольних вправ з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня. При цьому вправи з бігу на 1000 метрів та 3000 метрів виконуються в останню чергу. Для чоловіків і жінок умови і порядок виконання контрольних вправ однакові.

10. Оцінювання рівня службової підготовленості поліцейського, органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції здійснюється за наступною шкалою, де: 5 - це «відмінно», 4 - це «добре», 3 - це «задовільно», 2 - це «незадовільно».

11. Оцінка зі службової підготовки поліцейського та рівень підготовленості органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції, їх структурних підрозділів визначається відповідно до встановлених критеріїв, передбачених розділами XIV-XIX цього Положення.

12. Підсумкова перевірка проводиться комісійно після закінчення навчального року. До перевірки залучаються всі поліцейські органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції, крім:

випускників закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - ЗВО МВС),- у рік їх випуску із закладу освіти;

осіб, які пройшли професійну підготовку,- протягом перших 4 місяців після прибуття до підрозділу проходження служби;

осіб, які перебували у відпустці по догляду за дитиною,- протягом перших 6 місяців після прибуття до підрозділу проходження служби.

За організацію підсумкової перевірки, а також за об’єктивність отриманих за підсумками її проведення результатів відповідає керівник управління професійного навчання, керівники підрозділів професійного навчання та відповідальний працівник.

Етапи проведення підсумкової перевірки:

перший - складання заліків зі службової підготовки переважною більшістю поліцейських (не менше 60 відсотків від фактичної чисельності поліцейських) органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції (проводиться протягом 30 діб з моменту закінчення навчального року);

другий - складання заліків зі службової підготовки поліцейськими, які на першому етапі з різних причин їх не складали, перескладання заліків поліцейськими, які отримали оцінку 2 - «незадовільно» з одного з видів службової підготовки (проводиться не раніше ніж через 15 діб після завершення першого етапу).

Поліцейський, який перебуває в довготривалому (більше одного місяця) службовому відрядженні, у тому числі відряджений (прикомандирований) до іншого органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції, може залучатися до підсумкової перевірки за місцем відрядження. Витяг з відомості результатів перевірки рівня службової підготовленості поліцейських за 20___ навчальний рік (додаток 14), у якій відображена успішність такого працівника, у п’ятиденний термін надсилається до органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції, з якого він відряджався (відкомандировувався).

Склад комісії для проведення підсумкової перевірки затверджується наказом:

Голови (заступника) Національної поліції України - для перевірки поліцейських центрального органу та структурних підрозділів МТОНП;

керівника МТОНП, ГУНП - для перевірки поліцейських територіальних (відокремлених) підрозділів МТОНП, ГУНП;

керівника закладу, установи поліції - для перевірки поліцейських закладу, установи поліції.

Головою комісії призначається:

у центральному органі - заступник Голови Національної поліції України;

у МТОНП, ГУНП - керівник (заступник керівника) МТОНП, ГУНП;

у закладі, установі поліції - керівник (заступник керівника) закладу, установи поліції.

До складу комісії входять працівники управління професійного навчання, підрозділів професійного навчання, відповідальні працівники, керівники структурних підрозділів центрального органу, структурних підрозділів МТОНП, ГУНП. За необхідності до складу комісії можуть бути залучені керівники територіальних (відокремлених) підрозділів органів поліції, працівники профільних кафедр (циклів) ЗВО МВС, закладів, установ поліції, підрозділів охорони здоров’я та інших заінтересованих підрозділів.

Підсумкова перевірка здійснюється шляхом проведення диференційованих заліків з видів службової підготовки. Для складання заліків з теоретичної частини може використовуватися комп’ютерна техніка в разі наявності в органі (підрозділі) поліції, закладі, установі поліції відповідного програмного забезпечення.

Під час складання заліків поліцейським забороняється:

користуватися мобільними (технічними) пристроями, підручниками, навчальними посібниками, іншими навчальними матеріалами;

спілкуватися, розв’язувати завдання за інших осіб;

фальшувати власну відповідь, у тому числі розв’язувати завдання, не передбачені виданими їм білетами.

Поліцейський, який допустив порушення, отримує загальну оцінку зі службової підготовки 2 - «незадовільно» та відсторонюється від подальшої участі в підсумковій перевірці, про що комісією складається акт, відповідно до зразка, передбаченого додатком 15 до цього Положення.

Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких надається відстороненій особі під підпис. У разі відмови відстороненої особи від приймання (підписання) акта, він передається (під підпис) керівнику (уповноваженій особі) структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції, у якому проходить службу поліцейський.

Поліцейському, який за результатами першого етапу підсумкової перевірки отримав хоча б з одного з видів службової підготовки оцінку 2 - «незадовільно», надається право на перескладання заліку відповідно до встановлених цим розділом строків. На другому етапі перевірки він складає залік тільки з того напрямку підготовки (тестування, контрольна вправа тощо), з якого отримав оцінку 2 - «незадовільно» на першому етапі. За необхідності перескладання поліцейським вправи зі стрільби з ним попередньо проводиться усне опитування щодо заходів безпеки при поводженні зі зброєю, незалежно від оцінок з вогневої підготовки, отриманих на попередньому етапі.

Для самостійної підготовки до перескладання заліку поліцейському надається термін не менше 15 діб (обчислюється з дня отримання незадовільної оцінки зі службової підготовки).

Поліцейський, який був відсутній на підсумковій перевірці через хворобу, відпустку, навчання, відрядження, складає заліки зі службової підготовки в індивідуальному порядку, а саме на підставі вмотивованого рапорту, погодженого з керівником органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції. Умотивований рапорт подається в день виходу поліцейського на службу, проте не пізніше ніж через 15 діб після завершення другого етапу перевірки. Підставою для прийняття заліків зі службової підготовки в таких поліцейських є організаційно-розпорядчий акт керівника відповідного органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції, яким затверджується склад комісії для проведення підсумкової перевірки (критерії формування якої передбачені цим пунктом Положення), поіменний список осіб, які підлягають перевірці, та графік її проведення.

Поліцейські, які за результатами підсумкової перевірки або під час складання заліків в індивідуальному порядку отримали з тактичної, загальнопрофільної, фізичної та/або вогневої підготовок оцінку 2 - «незадовільно» (у тому числі відсторонені від складання заліків з цих видів підготовки), вважаються такими, які потребують підвищення професійного рівня і підлягають направленню на навчально-перевірочні збори, у порядку, визначеному цим Положенням.

Оцінка зі службової підготовки органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції, у тому числі їх структурним підрозділам, виставляється за підсумками проведення першого та другого етапів підсумкової перевірки, без урахування результатів перескладання заліків особами, які на першому етапі отримали оцінку 2 - «незадовільно», а також тих, які складатимуть заліки у індивідуальному порядку.

13. Поліцейські, які за результатами підсумкової перевірки отримали з функціональної підготовки оцінку 2 - «незадовільно» (у тому числі ті, які були відсторонені від складання заліків з цього виду підготовки), не брали участі в підсумковій перевірці без поважних причин, а також ті, які не змогли успішно закінчити навчання на навчально-перевірочних зборах або не брали в них участі, підлягають направленню на атестування (за винятком категорій осіб, передбачених абзацами другим - четвертим пункту 12 цього розділу).

14. Якщо за результатами підсумкової перевірки структурним підрозділом органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції отримано оцінку 2 - «незадовільно», відносно його керівника, за рішенням атестаційної комісії виноситься питання щодо доцільності його перебування на займаній посаді.

15. Результати перевірок службової підготовленості поліцейських виносяться для обговорення на оперативних нарадах керівництва поліції.».

12. Доповнити Положення після розділу XII новим розділом XIII такого змісту:

«XIII. Порядок проходження тестування поліцейським на Освітньому порталі та формування рейтингу його успішності

1. Рівень знань поліцейського з функціональної, загальнопрофільної та вогневої підготовок у межах проходження навчання на Освітньому порталі визначається шляхом виконання ним (щомісячно) тестових завдань, що оцінюються відповідно до критеріїв, передбачених розділами XIV-XVII цього Положення.

Кількість тестових завдань, що використовуються для проведення щомісячного тестування за видами службової підготовки, визначено пунктом 7 розділу XI цього Положення, а тривалість їх виконання є обмеженою в часі.

Комп’ютерна програма тестування генерує індивідуальний набір тестових завдань для кожного поліцейського.

Результати тестування (кількість набраних балів) зберігаються в електронному вигляді на сервері Національної поліції України та висвітлюються поліцейському на моніторі комп’ютера, телефону, планшета тощо безпосередньо після його завершення.

2. Рейтинг успішності поліцейського за результатами проходження тестування на Освітньому порталі (далі - рейтинг успішності) - це числова величина, яка виражається в балах та є комплексним (предметним) показником теоретичного рівня службової підготовленості окремого поліцейського порівняно з іншими, що визначається за бальною шкалою та формується протягом певного періоду навчання. Рейтинг успішності може розподілятися за показниками службової необхідності.

У рейтингу успішності поліцейські впорядковуються від вищого до нижчого показника отриманого рейтингового балу.

Рейтингова позиція - порядковий номер поліцейського в рейтингу.

Рейтинговий бал - сума балів, отриманих поліцейським за результатами щомісячних тестувань (7 тестувань) з кожного виду службової підготовки.

Види рейтингу успішності:

за видом службової підготовки:

комплексний - визначається за всіма видами службової підготовки в цілому;

предметний - визначається за окремими видами службової підготовки;

за структурною приналежністю:

загальносистемний - визначається за всіма органами (підрозділами) поліції, закладами, установами в цілому;

проміжний - визначається в органі поліції, закладі, установі;

локальний - визначається в підрозділі поліції.».

У зв’язку з цим розділи XIII-XVIII вважати відповідно розділами XIV-XIX.

13. У розділі XV:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Оцінювання тактичної підготовки поліцейського підрозділу поліції особливого призначення здійснюється за результатами практичного виконання ним (у складі групи або декількох груп) п’яти ситуативних завдань (відповідно до напряму діяльності підрозділу) та згідно з критеріями, передбаченими пунктом 10 розділу XVIII цього Положення.

Оцінювання тактичної підготовки таких поліцейських здійснюється відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 1 цього розділу.»;

2) доповнити розділ після пункту 3 пунктом 4 такого змісту:

«4. Оцінювання поліцейського з тактичної підготовки під час навчально-перевірочного збору здійснюється за результатами практичного виконання (наочної демонстрації) ним 3 ситуативних завдань (індивідуально або за участі двох і більше поліцейських), з урахуванням напряму діяльності його підрозділу, згідно з критеріями, передбаченими пунктом 10 розділу XVIII цього Положення.

Оцінка поліцейського з тактичної підготовки становить:

5 - «відмінно», якщо отримано оцінки: 5, 5, 5; 5, 5, 4;

4 - «добре», якщо отримано оцінки: 5, 4, 4; 4, 4, 4; 5, 5, 3; 5, 4, 3; 4, 4, 3;

3 - «задовільно», якщо отримано оцінки: 5, 3, 3; 4, 3, 3; 3, 3, 3;

2 - «незадовільно» - у всіх інших випадках, а також у разі відмови від виконання завдання.».

14. У розділі XVII:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Оцінка поліцейського із загальнопрофільної підготовки складається із оцінок, отриманих за знання безпеки життєдіяльності, домедичної та психологічної підготовок, і визначається відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 4 розділу XV цього Положення.»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Оцінка поліцейського за знання безпеки життєдіяльності, домедичної та психологічної підготовок визначається за результатами письмового виконання 5 тестових завдань за кожним напрямом та відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 1 розділу XV цього Положення.».

15. У розділі XVIII:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Рівень загальної фізичної підготовленості поліцейських другої та третьої категорій (незалежно від статі) визначається за результатами виконання трьох контрольних вправ:

комплексна силова вправа;

біг на 100 метрів;

біг на 1000 метрів.

При значних опадах, обледенінні (затопленні) поверхні землі (бігової доріжки стадіону), температурі повітря від -1 до -10 °C:

замість контрольної вправи біг на 100 метрів виконується вправа човниковий біг (10 × 10 метрів);

діє полегшення нормативу для поліцейських першої категорії з виконання контрольної вправи біг на 3000 метрів (30 сек.);

контрольна вправа з бігу на 1000 метрів поліцейськими другої та третьої категорій не виконується, а рівень їх загальної фізичної підготовленості визначається за результатами виконання двох контрольних вправ: комплексна силова вправа та човниковий біг (10 × 10 метрів).

Поліцейські (незалежно від статі) всіх категорій віком понад 45 років замість комплексної силової вправи виконують згинання та розгинання рук в упорі лежачи.»;

2) абзац четвертий пункту 6 викласти в такій редакції:

«3 - «задовільно», якщо отримано оцінки: 5, 4, 3, 3; 4, 4, 3, 3; 3, 3, 3, 3;»;

3) пункт 7 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«За умови виникнення обставин, передбачених пунктом 4 цього розділу, оцінка із загальної фізичної підготовки поліцейських другої та третьої категорій складається із оцінок, отриманих за результатами виконання двох контрольних вправ, і визначається відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 1 цього розділу.»;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Оцінка з тактики самозахисту виставляється за результатами практичного виконання поліцейським одного прийому затримання (спеціальний прийом боротьби (рукопашного бою) та виконання/розв’язання одного ситуативного завдання із застосування заходів примусу:

1) прийоми затримання:

больові прийоми;

задушливі прийоми;

прийоми захисту від ударів (руками, ногами, предметами);

прийоми захисту від загрози вогнепальною або холодною зброєю;

прийоми звільнення від захоплень (охоплень);

прийоми затримання за допомогою спеціальних засобів.

Усі спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою) проводяться з подальшим затриманням та конвоюванням.

Порядок виконання прийомів затримання передбачений навчальними програмами з організації підготовки поліцейських, затвердженими в установленому законодавством України порядку;

2) порядок виконання/розв’язання ситуативного завдання із застосування заходів примусу: комплексні дії поліцейського при затриманні особи будь-яким способом із застосуванням больових або задушливих прийомів, кидків, захисних та атакуючих дій, звільнень від захоплень і охоплень (з використанням гумового кийка (тонфи), нанесенням ударів руками, ногами, підручними засобами та протидія загрозі вогнепальною або холодною зброєю, тощо з подальшим надяганням кайданок, проведенням поверхневої перевірки, конвоюванням (у тому числі під загрозою застосування вогнепальної зброї).

Поліцейському, який отримав оцінку 2 - «незадовільно» за виконання прийому затримання та/або ситуативного завдання із застосування заходів примусу виставляється з тактики самозахисту оцінка 2 - «незадовільно».»;

5) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Техніка і тактика виконання прийому затримання та виконання/розв’язання ситуативного завдання із застосування заходів примусу оцінюється:

5 - «відмінно», якщо прийом затримання та ситуативне завдання із застосування заходів примусу виконано/розв’язано без помилок;

4 - «добре», якщо під час виконання/розв’язання прийому затримання та ситуативного завдання із застосування заходів примусу було допущено одну помилку;

3 - «задовільно», якщо під час виконання/розв’язання прийому затримання та ситуативного завдання із застосування заходів примусу було допущено дві помилки;

2 - «незадовільно», якщо при виконанні/розв’язанні прийому затримання та ситуативного завдання із застосування заходів примусу було допущено більше двох помилок або поліцейський відмовився від їх виконання.

Помилками при виконанні/розв’язанні прийому затримання та розв’язанні ситуативного завдання із застосування заходів примусу слід вважати:

порушення послідовності виконання;

невиконання складових елементів;

проведення дії із зупинками;

пропущення ударів руками, ногами, підручними засобами, холодною зброєю;

невміле застосування спеціальних засобів та/або їх застосування із порушенням правових підстав.»;

6) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Оцінка з тактики самозахисту складається із оцінок, отриманих за виконання/розв’язання поліцейським прийому затримання та розв’язання ситуативного завдання із застосування заходів примусу, і визначається відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 1 цього розділу.»;

7) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Оцінка з тактики самозахисту поліцейським, які віднесені до групи ЛФК, виставляється на основі однієї оцінки, отриманої ними за виконання/розв’язання тільки ситуативного завдання із застосування заходів примусу, відповідно до зазначених пунктом 10 цього розділу критеріїв.».

16. Пункт 5 розділу XIX викласти в такій редакції:

«Оцінювання рівня службової підготовленості поліцейських за результатами проведення навчального збору

Загальна оцінка поліцейського зі службової підготовки складається із оцінок, отриманих за тактичну підготовку, загальнопрофільну підготовку, фізичну підготовку, вогневу підготовку (критерії оцінювання передбачено розділами XV-XVIII цього Положення), і становить:

5 - «відмінно», якщо отримано не менше двох оцінок, у тому числі з тактичної підготовки, «відмінно», а решта - не нижче ніж «добре»;

4 - «добре», якщо отримано не менше двох оцінок, у тому числі з тактичної підготовки, не нижче ніж «добре», а решта - не нижче ніж «задовільно»;

3 - «задовільно», якщо отримано чотири оцінки не нижче ніж «задовільно»;

2 - «незадовільно» - у всіх інших випадках.

Загальна оцінка зі службової підготовки поліцейського органу (підрозділу) поліції, закладу, установи, де проведення тактичної підготовки не передбачено тематичним планом, складається із оцінок, отриманих із вогневої підготовки загальнопрофільної підготовки та фізичної підготовки (критерії оцінювання яких передбачено розділами XVI-XVIII цього Положення), і визначається відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 4 розділу XV цього Положення.».

17. Доповнити Положення новими додатками 8, 9, 15, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 8-13 вважати відповідно додатками 10-16.

18. Додатки 3, 4, 7, 10, 14, 16 викласти в новій редакції, що додається.

19. У тексті Положення та додатках до нього слова:

«апарат НП» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган» у відповідному відмінку;

«апарат МТОНП, ГУНП» у всіх відмінках та числових формах замінити словами «структурні підрозділи МТОНП, ГУНП» у відповідному відмінку та числовій формі;

«апарат МТОНП» у всіх відмінках та числових формах замінити словами «структурні підрозділи МТОНП» у відповідному відмінку та числовій формі;

«апарат ГУНП» у всіх відмінках та числових формах замінити словами «структурні підрозділи ГУНП» у відповідному відмінку та числовій формі;

«структурні підрозділи апарату МТОНП, ГУНП» у всіх відмінках та числових формах замінити словами «структурні підрозділи МТОНП, ГУНП» у відповідному відмінку та числовій формі;

«структурні підрозділи апарату МТОНП» у всіх відмінках та числових формах замінити словами «структурні підрозділи МТОНП» у відповідному відмінку та числовій формі;

«структурні підрозділи апарату ГУНП» у всіх відмінках та числових формах замінити словами «структурні підрозділи ГУНП» у відповідному відмінку та числовій формі;

«органи (заклади, установи) поліції» у всіх відмінках та числових формах замінити словами «органи (підрозділи) поліції, заклади, установи поліції» у відповідному відмінку та числовій формі;

«заклади (установи)», «(заклади, установи)» у всіх відмінках та числових формах замінити словами «заклади, установи поліції» у відповідному відмінку та числовій формі;

«підрозділ професійного навчання апарату НП» у всіх відмінках замінити словами «управління професійного навчання» у відповідному відмінку;

«підрозділ професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП» у всіх відмінках та числових формах замінити словами «підрозділ професійного навчання» у відповідному відмінку та числовій формі;

«(у тому числі територіального)» у всіх відмінках виключити.

Начальник
Управління взаємодії
з Національною поліцією
Міністерства внутрішніх
справ України

О. СоколовськийДодаток 3
до Положення про організацію
службової підготовки працівників
Національної поліції України
(пункт 2 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку відвідування та успішності поліцейських зі службової підготовки


Додаток 4
до Положення про організацію
службової підготовки працівників
Національної поліції України
(пункт 2 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку результатів складання заліків зі службової підготовки перед призначенням поліцейських на вищі посади та з вогневої підготовки перед закріпленням за поліцейськими вогнепальної зброї


Додаток 7
до Положення про організацію
службової підготовки працівників
Національної поліції України
(пункт 3 розділу II)

ЗВІТ
за результатами навчання поліцейських на навчально-перевірочних зборахДодаток 8
до Положення про організацію
службової підготовки працівників
Національної поліції України
(пункт 3 розділу II)

(зразок)

ЗВІТ
за результатами навчання поліцейських на навчально-тренувальних зборах за півріччя 20 __ навчального року

__________________________________________________________________________
найменування органу поліції

№ з/п

Найменування підрозділу

Загальна кількість поліцейських

Підлягали направленню на збори

Пройшли навчання на зборах

Позапланово пройшли навчання на зборах

кількість

%

кількість

%

кількість

%

1

2

3

Усього:

Керівник підрозділу
кадрового забезпечення
_____________________________
            (спеціальне звання)
_______________________________
(підпис)   (прізвище, ініціали)


Додаток 9
до Положення про організацію
службової підготовки працівників
Національної поліції України
(пункт 3 розділу II)

ЗВІТ
за результатами проведення етапу підсумкової перевірки рівня службової підготовленості поліцейськихДодаток 10
до Положення про організацію
службової підготовки працівників
Національної поліції України
(пункт 7 розділу II)

РОЗПОДІЛ
годин за видами службової підготовки

Категорія поліцейських

Усього годин

Вид службової підготовки

функціональна підготовка

тактична підготовка

Загальнопрофільна підготовка

вогнева підготовка

фізична підготовка

безпека життєдіяльності

домедична підготовка

психологічна підготовка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поліцейські підрозділів поліції особливого призначення

296

22

30

10

48

6

36

144

Поліцейські відокремлених підрозділів органів поліції

230

22

18

10

48

6

18

108

Поліцейські структурних підрозділів органів поліції, закладів, установ поліції

154

-

-

10

48

6

18

72

__________
Примітка.


Навантаження, відведене на теоретичну частину службової підготовки, реалізується під час проходження навчання (з використанням відповідного навчально-методичного забезпечення) на Освітньому порталі (за винятком підрозділів поліції, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею).
Видатки, відведені на організацію занять у системі службової підготовки (у тому числі на організацію навчально-тренувальних стрільб) протягом навчального року, здійснюються в межах кошторисних асигнувань, виділених на потреби Національної поліції України.Додаток 14
до Положення про організацію
службової підготовки працівників
Національної поліції України
(пункт 12 розділу XI)

ВІДОМІСТЬ
результатів перевірки рівня службової підготовленості поліцейських


Додаток 15
до Положення про організацію
службової підготовки працівників
Національної поліції України
(пункт 12 розділу XI)

АКТ
про відсторонення поліцейського від складання заліків зі службової підготовки під час проведення етапу підсумкової перевірки рівня службової підготовленості поліцейських


Додаток 16
до Положення про організацію
службової підготовки працівників
Національної поліції України
(пункт 5 розділу XVIII)

ТАБЛИЦЯ
нормативів із загальної фізичної підготовки


Документи та файли

Сигнальний документ — f494464n433.doc
Сигнальний документ — f494464n431.doc
Сигнальний документ — f494464n434.doc
Сигнальний документ — f494464n435.doc
Сигнальний документ — f494464n428.doc
Сигнальний документ — f494464n427.doc
Сигнальний документ — f494464n426.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.04.2020 — 2020 р., № 30, стор. 65, стаття 1065, код акта 98763/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -