<<
>>

Наказ МВС України від 21.07.2011 N 459 " Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України". МВС України. 2011

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

21.07.2011 N 459

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 вересня 2011 р.

за N 1109/19847

Про затвердження Порядку складання

і форми подання запитів на публічну інформацію,

розпорядником якої є Міністерство

внутрішніх справ України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 243 ( z0595-16 ) від 04.04.2016 }

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної

інформації" ( 2939-17 ) та Указу Президента України від 05.05.2011

N 547 ( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами виконавчої влади

доступу до публічної інформації" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання та подання запитів на отримання

публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх

справ України, що додається.

1.2. Форму для подання запиту на отримання публічної

інформації, що додається.

2. Заступникові Міністра - керівнику апарату Тахтаю О.В.,

керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх

справ України організувати вивчення цього Порядку. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 243 ( z0595-16 ) від 04.04.2016 }

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства

призначити з числа заступників відповідальних за роботу із

запитами на інформацію. Інформацію про відповідальних посадових

осіб подати до Департаменту режимно-секретного та документального

забезпечення. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 243 ( z0595-16 ) від 04.04.2016 }

4. Департаменту забезпечення та зв’язку (Шалієвська Л.І.) в

Департаменті режимно-секретного та документального забезпечення

(далі - ДРСДЗ) обладнати робочі місця для роботи із запитами на

інформацію відповідною копіювально-розмножувальною та оргтехнікою,

засобами телефонного зв'язку тощо. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 243 ( z0595-16 ) від 04.04.2016 }

5.

Департаменту комунікації (Шевченко А.В.) оприлюднити цей

Порядок на веб-сайті МВС України. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 243 ( z0595-16 ) від 04.04.2016 }

6. Керівникам Державного науково-дослідного

експертно-криміналістичного центру МВС, територіальних

науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, Головного

сервісного центру МВС, регіональних сервісних центрів МВС в

Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областей, в місті

Києві, Державного науково-дослідного інституту МВС, вищих

навчальних закладів МВС, а також закладів, установ і підприємств,

що належать до сфери управління МВС, розробити власний Порядок

роботи із запитами на інформацію. { Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 243

( z0595-16 ) від 04.04.2016 }

7. ДРСДЗ (Терещенко Ю.В.) забезпечити подання цього наказу у

п'ятиденний строк до Міністерства юстиції України для державної

реєстрації. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 243 ( z0595-16 ) від 04.04.2016 }

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра - керівника апарату Ворону Д.М.

9. Цей наказ надіслати за належністю.

10. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Т.в.о. Міністра

генерал-лейтенант міліції С.Є.Попков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

21.07.2011 N 459

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 вересня 2011 р.

за N 1109/19847

ПОРЯДОК

складання та подання запитів

на отримання публічної інформації,

розпорядником якої є Міністерство

внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про

доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) (далі - Закон), Указу

Президента України від 5 травня 2011 року N 547 ( 547/2011 )

"Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до

публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2011 року N 583 ( 583-2011-п ) "Питання виконання

Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті

Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах

виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права

кожного на доступ до публічної інформації. Право на доступ до публічної інформації гарантується

максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання

публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,

наведеному в Законі ( 2939-17 ).

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону

( 2939-17 ) є Міністерство внутрішніх справ України.

1.4. Доступ до публічної інформації Міністерства внутрішніх

справ України забезпечується шляхом надання інформації за запитами

на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону

( 2939-17 ) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без

статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при

здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом

України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).

II. Складання та подання запитів

на отримання публічної інформації

2.1. Запитувач має право звернутися до Міністерства

внутрішніх справ України із запитом на отримання публічної

інформації незалежно від того, стосується ця інформація його

особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути

індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до

Міністерства внутрішніх справ України в усній чи письмовій формі

під час особистого прийому, або шляхом надсилання поштою,

телефаксом, електронною поштою, або по телефону на вибір

запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації

подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,

поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу

зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст

документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту

запитувач може використати Форму для подання запиту на публічну

інформацію (далі - Форма запиту).

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті МВС

України.

2.8. Запитувач може заповнити Форму запиту безпосередньо на

веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України.

2.9. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати

форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.10. Запит на інформацію може бути подано запитувачем

особисто до спеціального структурного підрозділу (відповідальної

особи), який організовує в установленому порядку доступ до

отримання публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство

внутрішніх справ України.

2.11. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні

можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його

оформлює працівник відділу організації доступу до публічної

інформації Департаменту режимно-секретного та документального

забезпечення із зазначенням прізвища, імені, по батькові,

контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка

його подала. { Пункт 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 243 ( z0595-16 ) від 04.04.2016 }

2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту

проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування МВС

України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія

повертається запитувачу.

III. Проходження запитів

на отримання публічної інформації

3.1. При надходженні запиту на отримання публічної інформації

до МВС відділ забезпечення доступу до публічної інформації

Управління документального забезпечення: невідкладно реєструє запит та направляє у встановленому

порядку для подальшого розгляду керівництвом Міністерства

внутрішніх справ України; після розгляду запиту керівництвом МВС України невідкладно

направляє оригінал запиту керівникам структурних підрозділів для

виконання відповідно до компетенції.

3.2. Відповідь на запит структурні підрозділи готують

протягом чотирьох робочих днів і подають на підпис не менше ніж за

добу до закінчення терміну виконання.

3.3. Якщо запит на інформацію стосується інформації,

необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо

стану навколишнього природного середовища, якості харчових

продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних

природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або

можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається

протягом 48 годин з дня отримання запиту.

3.4. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації

або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,

строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з

обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку

запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж

протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

3.5 Якщо запитувана інформація містить документи обсягом

понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня

надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу

фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів,

та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання

інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після

підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

3.6. У задоволенні запиту відмовляється в таких випадках: 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний

відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,

володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії

інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої

статті 6 цього Закону ( 2939-17 ); 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, передбачені статтею

21 Закону ( 2939-17 ), що пов'язані з копіюванням або друком

документів; 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених

частиною п'ятою статті 19 Закону ( 2939-17 ).

3.7. У випадку відправлення відповіді електронною поштою або

телефаксом оригінал відповіді зберігається у структурному

підрозділі, який готував відповідь на запит.

3.8. Структурний підрозділ, який готує відповідь на запит,

надає копію відповіді після її реєстрації до відділу організації

доступу до публічної інформації Департаменту режимно-секретного та

документального забезпечення. { Пункт 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 243 ( z0595-16 ) від 04.04.2016 }

Начальник Управління

документального забезпечення

МВС України

полковник міліції Р.Ю.Ковальов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

21.07.2011 N 459

ФОРМА

для подання запиту

на отримання публічної інформації

Розпорядником інформації є Міністерство внутрішніх справ України.

Запитувач _______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,

найменування організації,

_________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові представника організації -

для юридичних

_________________________________________________________________

осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної

інформації" надати ______________________________________________ _________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва,

реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

(необхідне зазначити):

на поштову адресу _______________________________________________

(поштовий індекс, область, район,

населений пункт, вулиця,

_________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу ____________________________________________

телефаксом ______________________________________________________

за телефоном ____________________________________________________ _________ _____________

(дата) (підпис)

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які

перебувають у володінні Міністерства внутрішніх справ України,

розміщена на веб-сайті www.mvs.gov.ua.

2. Запит може бути поданий: на поштову адресу - вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601; на електронну адресу - vidkrytist@mvs.gov.ua; телефаксом - 256 10 34; за телефоном - (044) 254 96 12.

{ Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 243 ( z0595-16 ) від 04.04.2016 }

Начальник Управління

документального забезпечення

МВС України

полковник міліції Р.Ю.Ковальов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.10.2011 — 2011 р., № 75, стор. 107, стаття 2816, код акта 58400/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -