<<
>>

Наказ МВС України від 22.01.2016  № 39 "Про затвердження Типового положення про управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2016  № 39

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 лютого 2016 р.

за № 216/28346

Про затвердження Типового положення про управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 285 від 04.04.2018}

Відповідно до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Національну поліцію», Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та з метою організації діяльності підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24 травня 2013 року № 505 «Про організацію діяльності штабних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 червня 2013 року за № 924/23456.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Деканоідзе Х.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова

Національної поліції України

Х. Деканоідзе


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства внутрішніх

справ України

22.01.2016  № 39

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 лютого 2016 р.

за № 216/28346

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві

І. Загальні положення

1. Це Типове положення визначає основні завдання, функції, повноваження управлінь організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (далі - УОАЗОР), які є структурними підрозділами головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (далі - ГУ).

2. УОАЗОР здійснюють координацію, аналіз, планування, контроль та узгодження діяльності структурних підрозділів апарату ГУ та відокремлених структурних підрозділів ГУ (далі - підрозділи ГУ) з питань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги (далі - поліцейські послуги).

3. Діяльність УОАЗОР ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності.

4. Працівники УОАЗОР повинні поважати гідність особи, виявляти гуманне ставлення до неї, захищати права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого становища, расової і національної належності, громадянства, віку, статі, мови й освіти, ставлення до релігії, політичних та інших переконань.

5. У своїй діяльності УОАЗОР керуються Конституцією України та іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, іншими нормативно-правовими актами.

6. Діяльність УОАЗОР координує і контролює начальник ГУ або особа, яка виконує його обов’язки.

7. УОАЗОР організовують свою роботу згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами ГУ.

8. Контроль за організацією роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в УОАЗОР здійснюють працівники режимно-секретного підрозділу ГУ.

ІІ. Завдання УОАЗОР

Основними завданнями УОАЗОР є:

моніторинг оперативної обстановки на території обслуговування та організація реагування на її зміни;

вивчення, аналіз і узагальнення результатів та ефективності поліцейської діяльності на території обслуговування, виявлення причин та умов, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, організація ужиття в межах компетенції заходів щодо їх усунення;

організація діяльності чергових частин, ситуаційних центрів/відділів, підрозділів «102» ГУ;

{Абзац четвертий розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 285 від 04.04.2018}

організація діяльності з прийому повідомлень про кримінальні, адміністративні правопорушення або події за скороченим номером екстреної допомоги поліції «102» та оперативного реагування на них;

{Розділ II доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 285 від 04.04.2018}

здійснення організаційного та методичного забезпечення аналітичної роботи підрозділів ГУ, організація комплексного аналізу стану забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання поліцейських послуг на території обслуговування, аналіз відповідних результатів роботи підрозділів ГУ;

здійснення контролю за виконанням підрозділами ГУ Конституції України та інших законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МВС, інших актів законодавства України;

забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, територіальної оборони, організація та проведення заходів щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків (далі - цивільний захист) в підрозділах ГУ, у тому числі в особливий період, їх координація та методичне забезпечення;

здійснення в підрозділах ГУ систематичного аналізу та перевірок стану обліково-реєстраційної дисципліни.

ІІІ. Функції УОАЗОР

1. Моніторинг оперативної обстановки та організація реагування на її зміни:

1) збір, оцінка, аналіз інформації про криміногенну ситуацію на території обслуговування, кримінальні правопорушення, порушення публічної безпеки і порядку, інші надзвичайні події та заходи реагування, що вживаються підрозділами ГУ для усунення недоліків;

2) підготовка зведень про кримінальні правопорушення та інші, не пов’язані з ними, події, а також обмін інформацією стосовно них з іншими державними органами влади;

3) участь в організації діяльності оперативних штабів, ситуаційних центрів/відділів, робочих груп з координації дій та управління силами і засобами поліції під час проведення масових заходів, державних свят і надзвичайних подій;

{Підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 285 від 04.04.2018}

4) участь у розробленні та контролі за реалізацією типових планів операцій спільно із заінтересованими підрозділами ГУ.

2. Аналітична робота і планування:

1) підготовка з урахуванням пропозицій і матеріалів підрозділів ГУ:

комплексної оцінки криміногенної ситуації на території обслуговування за півріччя і рік;

узагальнених матеріалів за підсумками роботи засідань колегії та нарад керівництва ГУ;

аналітичних довідок про оперативну обстановку на території обслуговування і заходи, що вживаються підрозділами ГУ з метою зміцнення правопорядку;

доповідних записок керівництву ГУ з проблемних питань діяльності підрозділів ГУ;

2) організація і проведення спільно із підрозділами ГУ аналітичних та кримінологічних досліджень з актуальних питань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності.

3. Організаційне забезпечення діяльності колегії і нарад керівництва ГУ:

1) заслуховування звітів керівників підрозділів ГУ на засіданнях колегії та нарадах керівництва ГУ;

2) ведення протоколів засідань колегії та нарад керівництва ГУ.

4. Організація діяльності чергових частин, ситуаційних центрів/відділів, підрозділів «102» ГУ (на території обслуговування) щодо:

{Абзац перший пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 285 від 04.04.2018}

оперативного реагування на повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

забезпечення електронного моніторингу за місцезнаходженням осіб, які в установленому законом порядку зобов’язані носити електронні засоби контролю, ведення журналу обліку щодо таких осіб та оформлення їх особових справ;

управління силами та засобами реагування патрульної поліції, інших підрозділів, задіяних для підтримання публічної безпеки і порядку;

{Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 285 від 04.04.2018}

контролю за інформуванням структурними підрозділами ГУ центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб;

організаційного та методичного забезпечення.

5. Організація і проведення відповідно до планів ГУ і доручень керівництва ГУ семінарів, нарад працівників підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, а також заслуховування звітів їх керівників про проведену ними роботу.

6. Інформування керівництва ГУ про стан виконання підрозділами ГУ покладених на них керівництвом завдань у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання поліцейських послуг.

7. Діяльність УОАЗОР з організаційно-методичного забезпечення стосується:

надання організаційної, методичної допомоги у виконанні покладених на підрозділи ГУ завдань і функцій, удосконалення їх діяльності;

організації стажування в підрозділах УОАЗОР керівників та працівників аналітичних підрозділів поліції;

організації роботи з вивчення й поширення підрозділами ГУ передових форм і методів роботи, здійснення контролю за їх упровадженням в практичну діяльність Національної поліції України.

8. Опрацювання в установленому порядку проектів актів з питань, які містять службову інформацію або відомості, що становлять державну таємницю.

9. Забезпечення мобілізаційної підготовки та готовності, заходів цивільного захисту, а саме:

організаційне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізаційного планування в ГУ;

забезпечення організації планування та здійснення заходів цивільного захисту в підрозділах ГУ;

здійснення перевірок стану мобілізаційної та бойової готовності в підрозділах ГУ.

IV. Права УОАЗОР

При здійсненні службової діяльності УОАЗОР мають право:

організовувати та проводити:

перевірки стану виконання підрозділами ГУ Конституції України та інших законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МВС, інших нормативно-правових актів;

перевірку і контроль за дотриманням ведення єдиного обліку в підрозділах ГУ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

користуватись єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України, базами (банками) даних Національної поліції України для вирішення покладених на УОАЗОР завдань;

спільно із заінтересованими підрозділами ГУ надавати методичну допомогу структурним підрозділам ГУ;

за дорученням керівництва ГУ:

готувати проекти наказів організаційно-розпорядчого характеру;

приймати рішення про виконання, продовження строку виконання чи зняття з контролю документів, які перебувають на контролі в УОАЗОР.

V. Права та обов’язки начальника УОАЗОР

1. Начальник УОАЗОР зобов’язаний:

1) здійснювати безпосереднє керівництво та організовувати роботу УОАЗОР, відповідати за належне виконання покладених на підрозділ завдань та розподіляти обов’язки між своїми заступниками;

2) затверджувати посадові (функціональні) обов’язки працівників УОАЗОР;

3) подавати керівництву ГУ пропозиції щодо оцінки стану забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання поліцейських послуг (на території обслуговування);

4) за дорученням начальника ГУ представляти Головне управління Національної поліції України в органах державної влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції підрозділу;

5) координувати дії органів поліції під час виконання комплексних завдань щодо підвищення рівня публічної безпеки і порядку та протидії злочинності;

6) подавати пропозиції керівнику ГУ щодо призначення перевірок у підрозділах ГУ;

7) в межах компетенції погоджувати та підписувати документи ГУ;

8) за дорученням керівництва ГУ організовувати проведення службових розслідувань у порядку, визначеному законодавством;

9) вносити керівництву ГУ пропозиції щодо вдосконалення структури і штатної чисельності УОАЗОР.

2. Начальник УОАЗОР має право:

1) за дорученням керівництва ГУ отримувати від керівників підрозділів ГУ матеріали, необхідні для підготовки:

узагальненої інформації для апарату Національної поліції України, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

питань, що вносяться на розгляд колегії і нарад керівництва Національної поліції України, ГУ;

поточних і перспективних планів роботи Національної поліції України та ГУ;

аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів;

2) відповідно до законодавства вирішувати питання, пов’язані з проходженням служби, здійсненням трудової діяльності та соціальним захистом працівників УОАЗОР;

3) здійснювати контроль за станом та організацією роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в УОАЗОР;

4) за погодженням з керівництвом ГУ залучати до підготовки комплексних, методичних, інформаційно-аналітичних та інших документів керівників і працівників заінтересованих підрозділів ГУ;

5) надавати керівництву ГУ пропозиції щодо службових відряджень працівників УОАЗОР та надання їм відпусток.

У разі відсутності начальника УОАЗОР його обов’язки виконує один із заступників, визначений відповідно до розподілу посадових (функціональних) обов’язків.

Директор

Департаменту формування

політики щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.03.2016 — 2016 р., № 16, стор. 400, стаття 668, код акта 80835/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -