<<
>>

Наказ МВС України від 22.11.2016 № 1227 "Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів пожежної безпеки Національної поліції України". МВС України. 2016

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2016  № 1227


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2016 р.
за № 1625/29755

Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів пожежної безпеки Національної поліції України

Відповідно до частини сьомої статті 61 Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про Національну поліцію», підпункту 56 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, та з метою нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів пожежної безпеки Національної поліції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи підрозділів пожежної безпеки Національної поліції України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
22.11.2016  № 1227


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2016 р.
за № 1625/29755

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи підрозділів пожежної безпеки Національної поліції України

І.

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо організації та здійснення контролю посадовими особами підрозділу пожежної безпеки апарату центрального органу управління поліції та посадовими особами підрозділів пожежної безпеки головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві за додержанням і виконанням на об’єктах (підрозділах) Національної поліції України пожежної безпеки.

2. Підрозділ пожежної безпеки у своїй діяльності керується Кодексом цивільного захисту України, Положенням про Національну поліцію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 (зі змінами), цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки.

3. Посадові особи підрозділу пожежної безпеки здійснюють контроль у сфері пожежної безпеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок стану додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах (підрозділах) Національної поліції України.

4. Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додерженням керівниками об’єктів (підрозділів) вимог законодавства з питань пожежної безпеки, виявлення порушень з пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж, надзвичайних ситуацій, захисту життя та здоров'я людей.

5. Посадові особи підрозділу пожежної безпеки здійснюють контроль за системами пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, вогнезахисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів).

6. Перевірки проводяться за місцезнаходженням об'єктів (підрозділів) Національної поліції України в робочий час, встановлений правилами внутрішнього розпорядку дня, у присутності керівника або уповноваженої особи об’єкта (підрозділу) Національної поліції України.

7. Керівники об’єктів (підрозділів) зобов'язані безперешкодно допускати посадових осіб підрозділу пожежної безпеки для здійснення огляду (обстеження) будівель (споруд), службових приміщень (кабінетів), територій, надавати для ознайомлення довідки, відомості, документи та матеріали з питань, що виникають під час здійснення контролю у зазначеній сфері, а також їх копії у разі необхідності в порядку, визначеному законодавством.

8. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

об'єкт перевірки - окрема територія, будівля (споруда), службове приміщення (кабінет);

підрозділ пожежної безпеки поліції - структурний підрозділ чи окремо визначені уповноважені посадові особи з пожежної безпеки в органах Національної поліції;

підрозділ поліції - центральний орган управління поліції, міжрегіональні територіальні органи Національної поліції України та їх територіальні (відокремлені) підрозділи, головні управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві та їх територіальні (відокремлені) підрозділи, підприємства, заклади та установи що належать до сфери управління поліції;

посадова особа підрозділу пожежної безпеки Національної поліції України - посадова особа підрозділу пожежної безпеки апарату центрального органу управління поліції та посадова особа підрозділу чи окремо визначена уповноважена посадова особа з пожежної безпеки головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві (далі - ГУНП), яка здійснює контроль у сфері пожежної безпеки на об’єктах (підрозділах) Національної поліції України;

припис - обов'язкова для виконання керівником об’єкту (підрозділу) письмова вимога уповноваженої посадової особи підрозділу пожежної безпеки щодо усунення у визначені строки порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

II. Організація проведення перевірок

1. План-графік проведення планових перевірок протипожежного стану об’єктів (підрозділів) у апараті центрального органу управління поліції затверджується керівництвом Національної поліції України один раз на півріччя до 25 числа останнього місяця півріччя, що передує плановому.

План-графік проведення планових перевірок протипожежного стану об’єктів (підрозділів) у головних управліннях Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві затверджується керівництвом ГУНП один раз на півріччя до 25 числа останнього місяця півріччя, що передує плановому.

2. У плані-графіку проведення планових перевірок зазначаються найменування об’єкта (підрозділу), місцезнаходження об'єкта (підрозділу) перевірки.

3. Планові перевірки протипожежного стану об’єктів (підрозділів) Національної поліції України мають проводитись не менше одного разу на рік.

4. У разі взяття на облік нового об'єкта (підрозділу) в період, на який уже затверджено план-графік проведення перевірок, зазначений об'єкт (підрозділ) включається до плану-графіку проведення перевірок на наступний плановий період.

5. Для здійснення планової перевірки протипожежного стану об’єктів (підрозділів) у ГУНП на підставі плану-графіка проведення планових (позапланових) перевірок оформляється дозвіл на право проведення перевірки протипожежного стану об’єктів (підрозділів) (додаток 1).

Дозвіл на право проведення перевірки протипожежного стану об’єктів (підрозділів) ГУНП оформлюється на фірменому бланку для загального листування за підписом керівництва ГУНП та скріплюється гербовою печаткою.

6. Підставами для здійснення позапланової перевірки є:

перевірка приписів щодо виконання протипожежних заходів з питань пожежної безпеки, виданих за результатами проведення планових перевірок, виконання наказів, доручень або інших розпорядчих документів;

виникнення пожежі, іншої небезпечної події, що була пов'язана з порушенням вимог пожежної безпеки на об’єкті (підрозділі) Національної поліції України.

7. За наявності підстав для проведення позапланової перевірки підрозділ пожежної безпеки готує наказ або відповідний план-графік проведення позапланової перевірки протипожежного стану об’єктів (підрозділів), який затверджує керівництво Національної поліції України, керівництво ГУНП.

8. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення.

III. Проведення перевірок

1. Перевірка складається з таких основних частин:

підготовка до перевірки;

проведення перевірки;

оформлення результатів перевірки;

вжиття відповідних заходів реагування за результатами перевірки.

2. Під час підготовки до перевірки посадові особи підрозділу пожежної безпеки зобов'язані:

ознайомитися з матеріалами наглядової справи щодо кожного об'єкта (підрозділу) перевірки;

визначити перелік питань, необхідних для проведення перевірки;

ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері пожежної безпеки, з матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах (підрозділах) перевірки, а також з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну безпеку об'єкта (підрозділу) перевірки.

3. Перед початком перевірки посадові особи, які будуть її здійснювати, зобов'язані:

з'ясувати, хто від об’єкта (підрозділу) перевірки (керівник, уповноважена особа) братиме участь у її проведенні;

надати керівнику об’єкта (підрозділу) або уповноваженій ним особі затверджений план-графік на проведення планової (позапланової) перевірки протипожежного стану об’єкта (підрозділу).

4. Перед початком здійснення перевірки посадова особа підрозділу пожежної безпеки вносить запис до журналу реєстрації перевірок об’єкта (підрозділу) (за його наявності) про здійснення перевірки.

5. Під час перевірки посадові особи підрозділу пожежної безпеки зобов'язані дотримуватись установлених правил внутрішнього розпорядку дня об’єкта (підрозділу), правил перепускного, внутрішньооб'єктового режиму, особливостей здійснення режимних заходів (у випадку їх встановлення відповідно до Закону України «Про державну таємницю») та вимог охорони праці.

6. Посадові особи підрозділу пожежної безпеки під час здійснення перевірок мають право:

проводити огляд (обстеження) об'єкта (підрозділу) перевірки, перевіряти організацію роботи та виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

одержувати під час здійснення перевірки від керівника об’єкта (підрозділу) довідки, документацію щодо об'єкта (підрозділу) перевірки та інші матеріали, пояснення і відомості з питань пожежної безпеки, що виникають під час перевірки;

надавати (надсилати) керівникам об’єктів (підрозділів) обов'язкові для виконання приписи про усунення виявлених під час перевірок порушень пожежної безпеки;

фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо- та відеотехніки з наданням копії запису керівнику об'єкта (підрозділу).

7. Посадові особи підрозділу пожежної безпеки, які здійснюють перевірку, зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із керівниками об’єктів (підрозділів);

ознайомити керівника об'єкта (підрозділу) або уповноважену ним особу з результатами проведеної перевірки;

надавати керівнику об'єкта (підрозділу) консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки;

неухильно дотримуватися вимог Кодексу цивільного захисту України, інших законів України та цієї Інструкції.

8. За результатами проведеної перевірки об’єкта (підрозділу) посадовою особою підрозділу пожежної безпеки у разі виявлення порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки складається припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки згідно з додатком 2 до цієї Інструкції (далі - припис).

9. У разі відсутності на об’єкті (підрозділі) порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки посадова особа підрозділу пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, складає відповідний рапорт про відсутність порушень.

10. Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовою особою підрозділу пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, та керівником об’єкта (підрозділу) або уповноваженою ним особою із зазначенням строків усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Один примірник припису не пізніше п’яти робочих днів після закінчення перевірки надається керівнику об’єкта (підрозділу) або уповноваженій ним особі для виконання, а другий - долучається до наглядової справи підрозділу пожежної безпеки, посадова особа якого здійснювала перевірку.

11. У разі відмови керівника об’єкта (підрозділу) або уповноваженої ним особи від підписання та/або отримання припису посадова особа підрозділу пожежної безпеки вносить до такого припису відповідний запис, а такий припис надсилається поштою.

12. Копії документів, що підтверджують факт відправки через пошту, зберігаються в наглядовій справі на об'єкт (підрозділ) перевірки в підрозділі пожежної безпеки, який здійснював перевірку.

13. До припису включаються невиконані протипожежні заходи, які були виявлені під час проведення попередніх перевірок, із зазначенням строків, які пропонувалися для їх виконання. При цьому зазначаються нові протипожежні заходи, які були виявлені під час проведення перевірки, і строки їх усунення.

14. Під час проведення планової або позапланової перевірки у попередньому приписі, якщо такий є, посадова особа підрозділу пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, зобов'язана зробити відмітки. При виконанні запропонованих приписом протипожежних заходів навпроти кожного з них ставляться позначка «виконано», дата перевірки та підпис посадової особи, яка здійснювала перевірку, а при невиконанні - у кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, з чим ознайомлюється керівник об’єкта (підрозділу) або уповноважена ним особа.

15. Строки усунення порушень, зазначених у приписі, встановлюються посадовою особою підрозділу пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, залежно від виявлених порушень законодавства у сфері пожежної безпеки.

16. Контроль за виконанням заходів, зазначених у приписі, наданому за результатами перевірки, здійснюється підрозділом пожежної безпеки, який його видав.

17. На кожен об'єкт (підрозділ) перевірки в підрозділі пожежної безпеки заводиться окрема наглядова справа, в якій зберігаються документи, що складаються за результатами перевірок та характеризують дотримання на об'єкті (підрозділі) протипожежного стану, виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки відповідно до змісту наглядової справи (додаток 3), та загальні відомості про об'єкт (підрозділ) перевірки (додаток 4), які потрібно відобразити у наглядовій справі.

18. Наглядові справи повинні постійно зберігатись у спеціально визначених місцях та обліковуватись у спеціальному журналі обліку наглядових справ (додаток 5).

IV. Облік та аналіз пожеж

1. Облік пожеж і їх наслідків ведеться з метою здійснення аналізу обставин їх виникнення і прийняття рішення відповідно до чинного законодавства, розроблення запобіжних заходів та проведення профілактичної роботи, спрямованої на забезпечення безпеки людей, збереження від вогню матеріальних цінностей, створення умов для успішного гасіння пожеж з урахуванням вимог чинного порядку обліку пожеж і їх наслідків.

2. Облік пожеж, загиблих та травмованих громадян на пожежах, суми матеріальних втрат від пожеж визначено у Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030.

3. Обліку підлягають усі випадки пожеж, які сталися на об'єктах (підрозділах) та транспортних засобах Національної поліції України, з реєстрацією у журналі обліку пожеж (додаток 6).

4. Перевірка обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна проводиться за місцем виникнення пожежі з прийняттям рішення згідно з чинним законодавством.

5. Пожежі на транспортних засобах, що перебувають у дорозі, обліковуються за місцем їх виникнення.

6. Первинне донесення про пожежу (додаток 7) подається до підрозділу пожежної безпеки апарату центрального органу управління поліції не пізніше трьох годин з моменту її ліквідації. У первинному донесенні про пожежу вказуються всі обставини виникнення пожежі, з'ясовані на час підготовки донесення.

Уточнені дані про пожежу подаються протягом п’яти діб за встановленою формою (додаток 8).

7. Посадова особа підрозділу пожежної безпеки під час виникнення пожежі:

за дорученням слідчого як керівника слідчо-оперативної групи здійснює відповідні заходи та виконує дії на місці пожежі, встановлює обставини та причини виникнення пожежі, а також умови, що призвели до її виникнення і поширення;

як спеціаліст надає допомогу в огляді місця пожежі з метою виявлення осередку та причин виникнення і розповсюдження пожежі;

перевіряє стан і справність засобів протипожежного захисту, що є на об'єкті (підрозділі), виконання вимог пожежної безпеки, приписів;

вносить пропозиції слідчому щодо вжиття конкретних заходів для виявлення та усунення причин і умов, що призводять до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із пожежами;

у разі неможливості встановлення причин виникнення пожежі повідомляє керівництву відповідного підрозділу Національної поліції України про необхідність організації виїзду вибухотехнічного управління;

за результатами роботи для здійснення слідчим попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення на місці події оформляє та надає слідчому акт про пожежу. Протягом 3 діб надсилає до слідчого підрозділу разом із супровідним листом, який реєструється в канцелярії відповідного підрозділу, звіт про причину виникнення пожежі та інші матеріали стосовно пожежі. Звіт про причину виникнення пожежі повинен містити інформацію, отриману від очевидців пожежі, для встановлення причин і обставин її виникнення, осіб, причетних до пожежі (інформація від очевидців відбирається в усній формі), з відповідними роз’ясненнями.

8. Документом, який засвідчує факт виникнення пожежі, є акт про пожежу. Акт про пожежу складається комісією на місці виникнення події в термін 24 години з моменту ліквідації пожежі.

До складу комісії входять: особа, яка проводить перевірку, слідчий, представник об’єкта (підрозділу), посадова особа підрозділу пожежної безпеки, представник страхової організації (компанії), інші зацікавлені особи.

В акті про пожежу обов’язково зазначаються: дата оформлення; дата та час виявлення пожежі; назва об’єкта (підрозділу), де сталася пожежа, адреса та прізвище керівника об’єкта (підрозділу); місце та час виникнення пожежі; час повідомлення (надходження заяви) до пожежно-рятувальних підрозділів; сили та засоби, що залучалися, і хто був керівником гасіння пожежі; відомості про час ліквідації пожежі, пошкоджене або знищене майно, наявність майнової шкоди (прямі та побічні збитки), кількість загиблих (травмованих) людей, причина пожежі і відомості про врятованих людей та збережені матеріальні цінності. Члени комісії можуть робити особливі зауваження щодо відомостей, які вказуються в акті, та щодо правильності його складання.

Уточнені відомості про пожежу після їх установлення оформлюються додатком довільної форми до акта і підписуються особою, яка складала акт, та особами, які надали ці відомості.

У разі якщо акт про пожежу надано без уточнених відомостей, то після такого уточнення додатково повідомляються особи, яким було вручено акт.

9. Матеріали уразі виникнення пожежі розглядаються на нарадах в присутності керівників підрозділів Національної поліції України. Найбільш характерні випадки пожеж, зокрема ті, що призвели до травмування та загибелі працівників поліції, до порушення роботи підрозділів і завдали значних збитків, особливо важкі наслідки, незалежно від розгляду їх на місці, можуть також розглядатися на нараді в присутності керівництва Національної поліції України за участю керівників відповідних структурних підрозділів Національної поліції України.

10. Підрозділи пожежної безпеки ГУНП щомісяця до 3-го числа місяця, що настає за звітним, подають до підрозділу пожежної безпеки апарату центрального органу управління поліції статистичні дані про пожежі.

11. Підрозділ пожежної безпеки апарату центрального органу управління поліції щомісяця до 10-го числа місяця, що настає за звітним, подає до Державної служби України з надзвичайних ситуацій інформацію про всі випадки пожеж та їх наслідки за формами звітності.

12. Контроль за достовірністю обліку пожеж здійснюється підрозділом пожежної безпеки апарату центрального органу управління поліції.

V. Перевірка роботи та надання допомоги підрозділам пожежної безпеки ГУНП

1. Перевірка службової діяльності підрозділів пожежної безпеки ГУНП проводиться підрозділом пожежної безпеки апарату центрального органу управління поліції з метою дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах (підрозділах) Національної поліції України, здійснення відповідного контролю, попередження пожеж та надзвичайних ситуацій, втілення позитивних форм і методів профілактичної роботи, виконання наказів, доручень, вказівок Національної поліції України.

Під час перевірки надається допомога у вирішенні службових завдань, перевіряється рівень знань нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. Перевірки проводяться згідно з планом-графіком відряджень Національної поліції України.

2. За результатами перевірок посадові особи підрозділу пожежної безпеки апарату центрального органу управління поліції надають довідку про результати перевірки протипожежного стану підпорядкованих об’єктів (підрозділів) керівникам ГУНП.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. БоднарДодаток 1
до Інструкції з організації роботи
підрозділів пожежної безпеки
Національної поліції України
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОЗВІЛ
на право проведення перевірки протипожежного стану об’єктів (підрозділів)


Додаток 2
до Інструкції з організації роботи
підрозділів пожежної безпеки
Національної поліції України
(пункт 8 розділу ІІІ)

ПРИПИС
про усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпекиДодаток 3
до Інструкції з організації роботи
підрозділів пожежної безпеки
Національної поліції України
(пункт 19 розділу ІІІ)

ЗМІСТ
наглядової справи

1. У наглядовій справі зберігаються:

1) загальні відомості про об'єкт (підрозділ) перевірки;

2) приписи за результатами планових та позапланових перевірок;

3) листи щодо подання інформації з питань забезпечення (виконання вимог) пожежної безпеки до Національної поліції України та/або керівництву головного управління Національної поліції;

4) копії актів приймання в експлуатацію систем протипожежного захисту;

5) копії наказів, доручень керівництва об’єкта (підрозділу) з питань забезпечення пожежної безпеки;

6) інші матеріали, що стосуються забезпечення пожежної безпеки об'єкта (підрозділу).

2. Кожній наглядовій справі присвоюється відповідний номер, який відповідає номеру у журналі обліку наглядових справ.

3. На обкладинці справи вказуються її номер, назва та адреса розташування об'єкта (підрозділу).Додаток 4
до Інструкції з організації роботи
підрозділів пожежної безпеки
Національної поліції України
(пункт 19 розділу ІІІ)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про об'єкт (підрозділ) перевірки

1. Найменування та місцезнаходження об’єкта (підрозділу) ____________________

2. Прізвище, ім'я та по батькові:

керівника (телефон) _____________________________________________________

уповноваженої особи (телефон) ___________________________________________

посадової особи, відповідальної за стан пожежної безпеки (телефон) ____________

3. Поверховість _________________________________________________________

4. Ступінь вогнестійкості _________________________________________________

5. Категорія вибухопожежної небезпеки ____________________________________

6. Клас наслідків (відповідальності) та категорія складності об'єкта будівництва __

7. Перелік розташованих будівель та споруд ________________________________

8. Кількість осіб, які працюють на об'єкті (підрозділі), ____________, у тому числі:

1) посадових осіб ____, які пройшли навчання з питань пожежної безпеки _______;

2) осіб, задіяних на роботах з підвищеною небезпекою, ________________, осіб, які пройшли навчання з питань пожежної безпеки,______________________________

9. Наявність пожежних дружин (команд) (далі - ПД (ПК)) ___________________;

1) кількість членів ПД (ПК) ____________________, застраховано _____________;

2) кількість пожежних автомобілів ____________, у тому числі несправних _____;

3) кількість пожежних мотопомп _________________________________, у тому числі несправних ______.

10. Наявність протипожежного водопостачання:

1) пожежних гідрантів ___________________, з них несправних _______________; водоймищ ________________, з них не обладнаних __________________________;

2) необхідно побудувати пожежних гідрантів _______________________________, водоймищ ___________________;

3) внутрішніх пожежних кранів усього ___________, з них несправних __________, неукомплектованих _______________;

4) кількість будівель, де необхідно влаштування внутрішнього протипожежного водопроводу, ___________________________________________________________.

_______________________________________________________________________

11. Відомості про пожежі / надзвичайні ситуації та їх наслідки:

кількість _____/_____ , загинуло людей ___/___, травмовано людей____/___, матеріальні збитки (прямі/побічні) ____/____, ____/____.

12. Відомості щодо окремо розміщеної будівлі, споруди:

№ з/п

Основні характеристики будівлі, споруди

Вимагається згідно з нормами та правилами пожежної безпеки

У наявності

Технічний стан

Наявність сертифіката

1

2

3

4

5

6

1

Автоматичне пожежогасіння:
водяне
пінне
газове
порошкове аерозольне

2

Назва приладу управління автоматичними установками пожежогасіння

3

Наявність протипожежних дренчерних завіс

4

Наявність установок пожежогасіння, які працюють в автономному режимі

5

Автоматична пожежна сигналізація: адресна неадресна

6

Назва приймально-контрольного приладу

7

Виведення на пульт централізованого пожежного захисту

8

Наявність системи протидимного захисту

9

Наявність внутрішнього протипожежного водопроводу

10

Наявність блискавкозахисту

11

Вогнезахист конструкцій: дерев’яних конструкцій металевих конструкцій кабельних проходок (тунелів)

12

Протипожежні перешкоди:
стіни
перегородки
перекриття
двері
ворота
люки
завіси (екрани)
клапани
вікна

13

Первинні засоби пожежогасіння (кількість, марка):
вуглекислотні
порошкові
водяні
водопінні
пожежні щити


Додаток 5
до Інструкції з організації роботи
підрозділів пожежної безпеки
Національної поліції України
(пункт 20 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
обліку наглядових справ


з/п

Номер наглядової справи

Назва об’єкта (підрозділу), адреса

Дати планових та позапланових перевірок*

20__

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

6

7__________
*У графах 4-7 планові перевірки відмічаються у чисельнику з позначкою «П» та зазначенням дати, позапланові перевірки відмічаються у знаменнику з позначкою «ПЗ» та зазначенням дати.Додаток 6
до Інструкції з організації роботи
підрозділів пожежної безпеки
Національної поліції України
(пункт 3 розділу ІV)

ЖУРНАЛ
обліку пожеж

№ з/п

Дата, час виникнення пожежі

Найменування, адреса об’єкта

Причина пожежі

Матеріальні збитки (прямі, побічні), загибель та травмування людей

Прийняте рішення щодо пожежі (у порушенні кримінальної справи відмовлено, порушено кримінальну справу, дата, ким, за якими статтями ККУ, ким проводиться розслідування і його результати)

Вжиті заходи

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 7
до Інструкції з організації роботи
підрозділів пожежної безпеки
Національної поліції України
(пункт 6 розділу ІV)

ПЕРВИННЕ ДОНЕСЕННЯ
про пожежу


Додаток 8
до Інструкції з організації роботи
підрозділів пожежної безпеки
Національної поліції України
(пункт 6 розділу ІV)

УТОЧНЕНІ ДАНІ
про пожежу


Документи та файли

Сигнальний документ — f464209n169.doc
Сигнальний документ — f464209n170.doc
Сигнальний документ — f464209n171.doc
Сигнальний документ — f464209n172.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.01.2017 — 2017 р., № 7, стор. 145, стаття 207, код акта 84617/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -