<<
>>

Наказ МВС України від 23.04.2019 № 302 "Про деякі питання організації навчального процесу з функціонального навчання". МВС України. 2019

Документ актуальний на 24.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2019  № 302


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2019 р.
за № 501/33472

Про деякі питання організації навчального процесу з функціонального навчання

Відповідно до пункту 15 Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 (із змінами), з метою вдосконалення організації навчального процесу з функціонального навчання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 жовтня 2014 року № 1112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2014 року за № 1398/26175, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21 жовтня 2014 року № 1113 «Про затвердження Вимог до структури та змісту програм функціонального навчання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2014 року за № 1399/26176.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуаційЛ.М. Гриневич


М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
23 квітня 2019 року № 302


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2019 р.
за № 501/33472

ЗМІНИ
до Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання

1. Розділ I викласти в такій редакції:

«I. Загальні положення

1. Це Положення визначає єдині вимоги до організації навчального процесу з функціонального навчання.

2. Організація навчального процесу з функціонального навчання здійснюється навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту (далі - навчально-методичні центри) та Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту (далі - Інститут) і передбачає провадження ними функціонального навчання з набуття та систематичного оновлення особою спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту без вдосконалення раніше набутих нею компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

До навчально-методичних центрів, які організовують навчальний процес з функціонального навчання, належать навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності і територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, облік яких веде ДСНС.

3. Програма функціонального навчання містить загальні відомості, перелік категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - керівний склад та фахівці), які проходять навчання за програмою, тривалість навчання, його мету, ураховуючи функції, які виконують у сфері цивільного захисту особи керівного складу та фахівці, форми навчального процесу, їх основні завдання та зміст, засоби діагностики результатів навчання, його інформаційно-методичне та матеріально-технічне забезпечення, додатки.

Розподіл категорій осіб керівного складу і фахівців для проходження ними функціонального навчання у навчально-методичних центрах та Інституті здійснює ДСНС.

Програми функціонального навчання розробляються навчально-методичними центрами, Інститутом, погоджуються із відповідними структурними підрозділами з питань цивільного захисту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської міської державних адміністрацій, апарату ДСНС та затверджуються:

керівниками територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту - для потреб органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання;

Головою ДСНС - для потреб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

4. На підставі затверджених програм функціонального навчання для конкретизації планування навчального процесу на кожну відокремлену групу слухачів у рамках, визначених програмою функціонального навчання категорій осіб керівного складу та фахівців, які підлягають навчанню, навчально-методичні центри, Інститут складають робочі навчальні програми з функціонального навчання, що містять пояснювальну записку із зазначенням знань та умінь, якими повинні володіти слухачі, тематичний план, зміст навчальних питань тематичного плану, види навчальних занять із зазначенням кількості годин за кожним з них, форми індивідуальної роботи, засоби вхідного, поточного і підсумкового контролю та перелік питань з оцінювання знань, умінь і навичок, навчально-методичну літературу та інформаційні ресурси.

Робочі навчальні програми затверджуються керівниками навчально-методичних центрів, Інституту.

Реалізація робочих навчальних програм з функціонального навчання має забезпечувати вільний доступ кожного слухача до електронних баз даних, бібліотечних фондів, комп’ютерних технологій, навчально-методичної та іншої літератури з питань цивільного захисту на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.».

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

підпункт 3 після слів «план-графік проведення» доповнити словом «практичної»;

підпункт 7 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 8, 9 вважати відповідно підпунктами 7, 8;

доповнити пункт новими підпунктами 9-11 такого змісту:

«9) положення про організацію роботи слухачів з виконання індивідуальних завдань;

10) графік консультацій за індивідуальною формою навчання;

11) переліки навчально-виробничих робіт для проведення інструкторсько-методичних занять та інструктажів.»;

2) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

«3. План комплектування визначає конкретну кількість і склад навчальних груп за відповідними категоріями осіб керівного складу та фахівців, строки проходження ними навчального курсу і складається:»;

3) доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Потреба у навчанні керівного складу та фахівців визначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування з урахуванням відомостей щодо обліку осіб, які зобов’язані проходити функціональне навчання, що ведеться ними, а також середньорічного прогнозу обсягу проходження навчання з питань цивільного захисту, що здійснюється навчально-методичними центрами, Інститутом.».

3. Розділ III викласти в такій редакції:

«III. Форми навчального процесу з функціонального навчання

1. Навчальні заняття

1. Класно-групове заняття проводиться у навчальних класах, кабінетах із застосуванням наочних та мультимедійних засобів навчання та поєднує у своїй структурі викладання нового навчального матеріалу, контроль засвоєння і закріплення вивченого матеріалу, спрямування самостійної роботи слухачів.

2. Практичне заняття на закріплених за навчально-методичними центрами, Інститутом навчальних об’єктах проводиться з метою формування у слухачів умінь і навичок роботи з планувальними, обліковими і звітними документами, обладнанням, вимірювальними приладами, спеціальним спорядженням та майном цивільного захисту.

3. Групова вправа проводиться з метою набуття слухачами навичок з організації та планування заходів цивільного захисту, управління силами та їх всебічного забезпечення. На групових вправах слухачі тренуються у виконанні обов’язків за однією посадою. Для проведення групових вправ розробляються навчальні завдання, які охоплюють ведення дій на декількох рівнях та за різних умов обстановки.

4. Інструктивне заняття проводиться на навчальних місцях і майданчиках натурної дільниці із застосуванням спеціальної техніки, механізмів, апаратів, інструментів, приладів тощо та поєднує у своїй структурі показ (демонстрування) із поясненням будови та порядку практичної роботи з натурними зразками, а також детальний розгляд окремих положень організації та проведення заходів цивільного захисту.

5. Консультація є видом навчального заняття, що проводиться у складі навчальної групи, підгрупи з метою надання допомоги слухачам у самостійному вивченні навчального матеріалу або отриманні ними відповідей на конкретні питання чи пояснень певних теоретичних положень або аспектів їх практичного застосування.

6. Основними методами проведення навчальних занять є розповідь, демонстрування, пояснення, обговорення, аналіз конкретних ситуацій, вправа, тренування, практична робота, самостійна робота, опитування.

Інші види та форми проведення навчальних занять можуть обиратися навчально-методичними центрами, Інститутом залежно від специфіки навчального матеріалу та можливостей щодо використання засобів навчання.

7. За рішенням начальника центру або його заступника для осіб з числа керівників територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок заняття проводяться у формі навчальних зборів.

8. З метою наближення навчання до місця розташування замовника можуть організовуватися виїзні заняття. Основними умовами організації виїзних занять є комплектування на місцях нормативної чисельності навчальної групи (10-20 осіб) з однієї або декількох споріднених категорій слухачів та наявність навчально-матеріальної бази, що дає змогу якісно проводити навчальні заняття.

9. Для підготовки керівників та посередників, які призначаються під час проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, навчально-методичні центри проводять інструкторсько-методичні заняття та інструктажі, під час яких відпрацьовуються документи з проведення навчань (тренувань).

2. Індивідуальні завдання

1. Індивідуальне завдання - форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, а також застосування цих знань на практиці.

2. Індивідуальні завдання виконують слухачі, які вдруге (втретє тощо) проходять функціональне навчання за відповідною категорією осіб керівного складу та фахівців, за умови успішного виконання ними завдань вхідного контролю.

Індивідуальні завдання виконуються слухачами самостійно з консультуванням керівником навчальної групи.

3. Самостійна робота слухачів

1. Самостійна робота слухачів визначається робочою навчальною програмою з функціонального навчання і може складатися з таких видів робіт:

1) вивчення окремих тем або питань робочої навчальної програми, що передбачені для самостійного опрацювання;

2) огляд літературних джерел за наданою проблематикою;

3) виконання індивідуальних завдань;

4) підготовка до групової вправи, підсумкового контролю.

2. Під час самостійної роботи слухачі забезпечуються методичними рекомендаціями, навчальною, фаховою літературою та інформаційними джерелами.

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів мають містити питання (завдання) для проведення самоконтролю.

4. Навчальний матеріал, визначений програмою для засвоєння слухачем у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з навчальним матеріалом, що опрацьовувався під час проведення навчальних занять під керівництвом викладача, майстра виробничого навчання.

4. Контрольні заходи

1. Контрольні заходи включають вхідний, поточний, підсумковий та зовнішній контроль.

2. Вхідний тестовий контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості слухачів до виконання функціональних обов’язків з цивільного захисту.

3. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості слухачів до виконання конкретного завдання, роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань слухачів визначаються навчально-методичним центром, Інститутом самостійно.

4. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання слухачів шляхом письмового тестування або захисту ними індивідуальних робіт.

5. Зовнішній контроль результатів функціонального навчання здійснюється під час проведення загальнодержавних, регіональних і місцевих командно-штабних, штабних та спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.».

4. У розділі IV:

1) у пункті 1:

підпункт 2 після слів «за відповідний» доповнити словом «місяць,»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) журнал обліку посвідчень про функціональне навчання у сфері цивільного захисту, виданих слухачам за відповідний рік (додаток 10);»;

підпункт 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6, 7 вважати відповідно підпунктами 5, 6;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) журнал обліку консультацій у відповідному році;»;

абзац другий підпункту 6 викласти в такій редакції:

«Картки персонального обліку слухачів ведуться відповідно до вимог, визначених Законом України «Про захист персональних даних», для обліку та аналізу відомостей про стан проходження керівним складом та фахівцями функціонального навчання;»;

доповнити пункт новими підпунктами 7, 8 такого змісту:

«7) картки (журнали) обліку занять з практичної підготовки;

8) журнал обліку консультацій з практичної підготовки на рік.»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Після успішного закінчення повного курсу навчання за затвердженими в установленому порядку програмами функціонального навчання у сфері цивільного захисту слухачі отримують посвідчення встановленого зразка, що мають єдину наскрізну нумерацію в ДСНС.».

5. У розділі V:

1) у пункті 1 слова «програмою підвищення кваліфікації» замінити словами «робочою навчальною програмою»;

2) у пункті 2:

у третьому реченні підпункту 1 слова «(далі - пара)» замінити словами «, які без перерви становлять 1 годину 20 хвилин»;

підпункт 2 після слів «академічних годин» доповнити словами «, що включає час для проведення навчальних занять та самостійної роботи слухачів»;

підпункт 3 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 4 вважати підпунктом 3.

6. У розділі VI:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Обов’язковий обсяг навчального навантаження на одну ставку викладача в межах його робочого часу встановлюється 600 годин на навчальний рік.

Обсяг часу на навчальну, методичну, організаційну та інші види робіт встановлюється навчально-методичними центрами, Інститутом у порядку, передбаченому статутами навчально-методичних центрів, Інституту та колективним договором, з урахуванням рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.»;

2) у другому реченні абзацу першого пункту 4 слово «мінімального» виключити.

7. У розділі VII:

1) абзац перший після слів «на тиждень» доповнити словами «та визначається обсягом його практично-навчальних, консультаційно-методичних, організаційних та інших трудових обов’язків у поточному році»;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

«На проведення функціонального навчання та навчальних курсів із спеціальної підготовки майстру виробничого навчання може відводитися не більше 240 годин на один рік.»;

3) абзац третій після слів «навчання повинен» доповнити словами «займатися практично-навчальною роботою»;

4) абзаци четвертий, п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом четвертим;

5) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Обсяг часу на практично-навчальну, консультаційно-методичну, організаційну та інші види робіт встановлюється навчально-методичними центрами, Інститутом у порядку, передбаченому статутами навчально-методичних центрів, Інституту та колективним договором, з урахуванням рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.».

8. Розділ VIII виключити.

9. У тексті Положення:

слова «академічна година» в усіх відмінках і числах замінити словами «навчальна година» у відповідних відмінках і числах;

слова «навчально-методичний центр сфери цивільного захисту» в усіх відмінках і числах замінити словами «навчально-методичний центр» у відповідних відмінках і числах.

10. Додатки 2, 4, 6-9, 11-13 виключити.

У зв’язку з цим додатки 3, 5, 10, 14 вважати відповідно додатками 2-5.

У тексті Положення:

посилання на додатки 2, 4, 6-9, 11-13 виключити;

посилання на додатки 3, 5, 10, 14 замінити відповідно посиланнями на додатки 2-5.

11. Додатки 1-5 викласти в новій редакції, що додаються.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України


В.О. СкакунДодаток 1
до Положення про організацію
навчального процесу
з функціонального навчання
(пункт 2 розділу II)

ПЛАН
комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту


Додаток 2
до Положення про організацію
навчального процесу
з функціонального навчання
(пункт 2 розділу II)

ПЛАН-ГРАФІК
проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях


Додаток 3
до Положення про організацію
навчального процесу
з функціонального навчання
(пункт 2 розділу II)

ПЛАН
річного навчального навантаження педагогічного складуДодаток 4
до Положення про організацію
навчального процесу
з функціонального навчання
(пункт 1 розділу IV)

____________________________________________________________
(найменування навчально-методичного центру)

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень про функціональне навчання у сфері цивільного захисту, виданих слухачам за 20___ рік

№ з/п

Серія, номер посвідчення

Прізвище, ініціали слухача

Місто (район), місце роботи слухача

Основна посада

Функції з питань цивільного захисту

Дата навчання

Підпис про отримання посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

8

Розпочато ________________ 20___ року

Закінчено  ________________ 20___ рокуДодаток 5
до Положення про організацію
навчального процесу
з функціонального навчання
(пункт 1 розділу IV)

КАРТКА
персонального обліку слухача

_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові слухача)

Суб’єкт господарювання, з якого відряджався слухач на навчання

Основна посада

Найменування навчальної категорії

Терміни навчання

1

2

3

4

5

6Завідувач

_________________________
(найменування територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності)

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____  ____________ 20___ року


Документи та файли

Сигнальний документ — f485075n146.doc
Сигнальний документ — f485075n147.doc
Сигнальний документ — f485075n148.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.06.2019 — 2019 р., № 45, стор. 136, стаття 1568, код акта 94710/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -