<<
>>

Наказ МВС України від 23.08.2005 N 700 " Про затвердження Інструкції з організації охорони установ банків Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України". МВС України. 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.08.2005 N 700

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 липня 2006 р.

за N 859/12733

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 577 ( z0989-17 ) від 07.07.2017 }

Про затвердження Інструкції з організації

охорони установ банків Державною службою охорони

при Міністерстві внутрішніх справ України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 783 ( z1658-12 ) від 07.09.2012 }

З метою подальшого удосконалення організації охорони установ

банків, розширення сфери охоронних послуг, що надаються Державною

службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України на

договірних засадах, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з організації охорони установ банків

Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ

України (додається).

2. Департаменту Державної служби охорони (Савченко О.І.) при

МВС України надати наказ на погодження до Національного банку

України та державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра внутрішніх справ України полковника міліції Рудіка В.М. і

ДДСО (Савченко О.І.) при МВС України.

4. Наказ надіслати за належністю.

Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

23.08.2005 N 700

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 липня 2006 р.

за N 859/12733

ІНСТРУКЦІЯ

з організації охорони установ банків

Державною службою охорони

при Міністерстві внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Інструкцією з організації охорони установ банків

Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ

України (далі - Інструкція) визначено умови та порядок укладення

договорів про охорону установ державних і комерційних банків

України, їхніх філій, представництв, інших відокремлених

підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти тощо (далі - установи

банків), у яких здійснюються операції з готівкою та іншими

цінностями, підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві

внутрішніх справ України (далі - ДСО), обов'язки охоронників

підрозділів ДСО та порядок їх взаємодії з територіальними

підрозділами органів внутрішніх справ (далі - територіальний ОВС).

1.2. Інструкція поширює свою дію виключно на підрозділи ДСО

під час укладення та виконання ними договорів про охорону установ

банків (зразок примірного договору про охорону установ банків ДСО

наведено в додатку 1).

1.3. Укладення договорів про охорону установ банків

здійснюється на основі вільного волевиявлення сторін та

здійснюється підрозділами ДСО на договірних засадах. За

домовленістю з керівником організація охорони установи банку або

окремих його приміщень здійснюється ДСО з майновою

відповідальністю або без неї. Іншим органам та підрозділам Міністерства внутрішніх справ

України здійснювати охорону установ банків забороняється.

1.4. Метою укладення договорів про охорону установ банків є

забезпечення захисту клієнтів, персоналу, відвідувачів, цінностей

та майна банків від протиправних посягань у межах приміщень і

території цих установ та отримання за надані послуги встановленої

договором плати.

1.5. З метою забезпечення надійної охорони установи банку

підрозділом ДСО, за домовленістю з його керівником, територія та

приміщення установ банків залежно від характеру банківських

операцій, що в них проводяться, ступеня режимних обмежень і

можливості доступу в них може поділятися на декілька зон безпеки,

які визначаються в договорі про охорону.

1.6. Для охорони установ банків, за домовленістю з його

керівником, можуть використовуватись комбіновані варіанти охорони

згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з

розмежуванням часу охорони та зон відповідальності. Розташування

постів охорони визначається договором про охорону.

1.7. Обстеження установи банку та його окремих приміщень

підрозділами ДСО здійснюється міжвідомчою комісією. До складу комісії входять: представники Департаменту ДСО

(далі - ДДСО) для міста Києва - обов'язково, для інших регіонів -

за необхідності, регіональних управлінь (відділів) ДСО в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та

Кривому Розі (далі - УДСО(ВДСО), територіального підрозділу ДСО

(далі - підрозділ охорони). Для участі в складі комісії також

залучаються представники регіонального управління (дирекції)

відповідної установи банку та керівник установи банку, що

обстежується, або вповноважена ним особа, а також представник(ки)

відповідної філії (територіального управління) Національного банку

України (за згодою). { Абзац другий пункту 1.7 глави 1 із змінами,

внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 783

( z1658-12 ) від 07.09.2012 } Роботу міжвідомчої комісії організовує установа банку. За результатами роботи комісія складає акт обстеження

установи банку (додаток 2). Зазначений акт обстеження затверджується керівником

відповідної установи банку (його регіонального управління,

дирекції).

1.8. На кожну установу банку, що охороняється, підрозділом

охорони заводиться літерна справа, до якої входять: I розділ: - характеристика установи банку (місце розташування, під'їзні

шляхи, технічна укріпленість та схема розташування приміщень); - картка установи банку; - лист керівника установи банку з проханням прийняття під

охорону ДСО; - договір про охорону установи банку з додатками (дислокація

постів охорони, розрахунок та протокол узгодження ціни); - акт приймання під охорону установи банку; - копія наказу щодо приймання під охорону установи банку; - другий примірник плану оборони установи банку з план-схемою

розташування сил та засобів, схемою приміщень, що охороняються і

номерами телефонів, що в них розташовані (може зберігатись

окремо); - службова документація з організації охорони установи банку

(інструкції, обов'язки охоронників, атестат безпеки, графіки

тощо). II розділ: - примірник акта обстеження установи банку міжвідомчою

комісією; - висновок щодо готовності установи банку для приймання під

охорону; - акт приймання в експлуатацію систем тривожної сигналізації

(охоронної і охоронно-пожежної сигналізації - ОіОПС) або її

комплексів (ОіОПС, теле(відео)контролю - ТВК,

теле(відео)спостереження - ТВС, контролювання доступу), або їх

окремих частин (далі - системи ТС або комплекси ТС); - відповідна документація на проведення робіт з облаштування

установи банку, схема блокування об'єкта системами ТС та

комплексами ТС (можуть зберігатись окремо); - акти перевірок стану охорони установи банку. III розділ: - листування з керівництвом установи банку з питань охорони; - копії висновків службових розслідувань щодо фактів

надзвичайних подій; - листок обліку перевірок літерної справи.

2. Особливості приймання установ банків

під охорону підрозділом ДСО

2.1. Підставою для здійснення організаційних заходів щодо

приймання установи банку під охорону підрозділом охорони є

звернення керівника цієї установи на адресу ДДСО (при розташуванні

установи банку в місті Києві) або УДСО(ВДСО) з пропозицією

здійснення первинного обстеження установи банку. Відомості про установу банку, що будується та реконструюється

на території області (міста) (додаток 3), надсилаються підрозділом

ДСО до ДДСО у триденний термін після проведення обстеження.

2.2. За результатами проведеного обстеження установи банку

міжвідомчою комісією визначаються вид та система її охорони,

заходи щодо інженерно-технічної укріпленості, оснащення системами

ТС або комплексами ТС, безпеки, зв'язку тощо та складається

відповідний акт в чотирьох примірниках, перший з яких зберігається

в УДСО(ВДСО), другий - у регіональному управлінні (дирекції)

відповідної установи банку, третій - у підрозділі охорони,

четвертий - в установі банку, що планується прийняти під охорону. При розташуванні банку в місті Києві примірник акта

надсилається підрозділом ДСО разом з відомостями до ДДСО. У разі виникнення спірних питань щодо організації охорони

установи банку УДСО(ВДСО) направляється відповідна інформація до

ДДСО для їх вирішення.

2.3. Завдання на проектування щодо обладнання установи банку

засобами інженерно-технічної укріпленості і технічними засобами

охоронного призначення, а також розроблена на його підставі

проектна документація рецензуються та узгоджуються вповноваженими

працівниками ДДСО (для міста Києва - обов'язково, для інших

регіонів - при виконанні договірних зобов'язань або виникненні

спірних питань), УДСО(ВДСО). Проектна документація на обладнання установи банку технічними

засобами охоронного призначення з двома та більше сховищами

цінностей, після розгляду її в УДСО(ВДСО), надсилається ним для

рецензування до ДДСО. Термін розгляду проектної документації не

повинен перевищувати терміни, установлені законодавством України. Розробники проектної документації та виконавці робіт повинні

мати відповідні ліцензії.

2.4. Уповноважені працівники підрозділів ДСО здійснюють

технічний нагляд за виконанням робіт з інженерно-технічного

укріплення установи банку, її обладнанням системами ТС або

комплексами ТС, а також проведення комплексу робіт із забезпечення

особистої безпеки працівників охорони. Технічний нагляд виконується з метою контролю за дотриманням

умов договору та вимог, що передбачені проектною документацією і

актом обстеження установи банку.

2.5. Керівництво підрозділу охорони на підставі звернення

керівництва установи банку надсилає до вузла зв'язку гарантійний

лист-заявку про підключення системи ТС установи банку до ліній

діючих телефонів. Установа банку оплачує витрати, пов'язані з

виконанням цих робіт.

2.6. Міжвідомча комісія у 10-денний термін після виконання

заходів, передбачених актом обстеження, проводить контрольне

обстеження установи банку та складає висновок щодо готовності

установи банку до приймання під охорону (додаток 4).

2.7. Приймання в експлуатацію систем ТС або комплексів ТС, що

змонтовані в установі банку, здійснюється міжвідомчою комісією, до

складу якої також можуть включатися (за їх згодою) представники

монтажно-налагоджувальної організації, та оформляється актом

приймання в експлуатацію систем ТС, комплексів ТС в установі банку

(додаток 5). Якщо зазначеною комісією виявлені порушення вимог

проектної документації, нормативних документів, вони мають бути

зазначені в цьому акті з описом конкретних недоліків та

встановленням термінів їхнього усунення.

2.8. Відповідно оформлений висновок щодо готовності установи

банку до приймання під охорону та акт приймання в експлуатацію

систем ТС, комплексів ТС в установі банку є підставою для

укладення підрозділом ДСО договору про охорону установи банку.

2.9. При прийманні установи банку під охорону договірні

сторони складають у двох примірниках акт приймання під охорону

(зняття з-під охорони) установи банку (додаток 6) (по одному

примірнику в підрозділі охорони та установі банку). Копії

зазначених актів у 5-денний термін після їх підписання

надсилаються до ДДСО, УДСО(ВДСО).

2.10. Для введення штатної чисельності персоналу підрозділу

охорони, який буде задіюватись для охорони установи банку (далі -

охоронники ДСО), УДСО(ВДСО) завчасно з урахуванням часу,

потрібного для їх навчання та підготовки, надсилає до ДДСО

гарантійний лист установи банку про оплату охоронних послуг,

розрахунок вартості охорони, узгоджений з керівництвом

регіонального управління (дирекції) відповідної установи банку,

проект переліку змін у штатному розкладі.

2.11. При необхідності процедура, що визначена у пунктах

2.1-2.7, 2.9, 2.10 проводиться при зміні юридичної особи, виду

охорони, реконструкції існуючих приміщень (переплануванні) та

ремонті.

2.12. Персональну відповідальність за дотримання порядку та

зазначених термінів приймання під охорону установ банків

підрозділом охорони, у разі готовності цих об'єктів до приймання

під охорону, несуть керівники УДСО(ВДСО).

2.13. Відомості, що розкривають стан і систему охорони та

безпеки установи банку, розголошенню не підлягають. Перелік таких

відомостей та ступінь обмеження доступу до них визначаються

відповідно до законодавства України.

2.14. Заходи, що зазначені в пунктах 2.2-2.4, 2.7,

здійснюються підрозділами ДСО на договірних засадах в порядку,

установленому законодавством України.

3. Умови і порядок зміни виду охорони установ банків,

зняття їх з-під охорони ДСО

3.1. Зміна виду охорони установи банку під час дії договору

здійснюється за згодою сторін відповідно до законодавства України

з дотриманням вимог Національного банку України.

3.2. Підрозділом ДСО договір про охорону установи банку може

бути розірваний за рішенням суду в разі істотного порушення його

другою стороною та в інших випадках, визначених договором або

законодавством України.

3.3. При знятті з-під охорони установи банку сторони, що

уклали договір про охорону, складають акт приймання під охорону

(зняття з-під охорони) установи банку, по одному примірнику якого

в 5-денний термін після його підписання надсилають до ДДСО,

УДСО(ВДСО).

3.4. Підставою для зміни виду охорони установи банку є

письмове звернення на адресу ДДСО (при розміщенні установи банку в

місті Києві) чи УДСО(ВДСО) керівника цієї установи або рішення

міжвідомчої комісії. При зміні виду охорони установи банку договірні сторони

складають відповідні акти приймання чи зняття з-під охорони

установи банку, які надсилаються згідно з вимогами пунктів 2.9,

3.3 Інструкції.

4. Особливості обладнання установ банків

інженерно-технічними засобами посилення охорони

4.1. Інженерно-технічна укріпленість будівель, службових

приміщень, сховищ цінностей установи банку та місць несення служби

охоронниками, їх оснащення інженерно-технічними засобами посилення

охорони визначаються за домовленістю з установою банку залежно від

рівня майнової відповідальності підрозділу ДСО.

4.2. Структура комплексу інженерно-технічних засобів

посилення охорони установи банку визначається міжвідомчою комісією

та зазначається в акті обстеження установи банку, зважаючи на

особливості розташування касових вузлів, інших службових

приміщень, режим роботи установи, умови здійснення банківських

операцій тощо.

4.3. Системи передачі сповіщень, приймально-контрольні

прилади (далі - ПКП) мають бути розміщені в приміщеннях охорони

або в не доступних для сторонніх осіб місцях. Перелік осіб, які

допущенні до роботи з ПКП, визначається за рішенням керівника

установи банку або вповноваженої ним особи та погоджується з

підрозділом охорони. ПКП, розподільні та з'єднувальні коробки шлейфів сигналізації

мають бути опломбовані (опечатані) персоналом, який їх

обслуговував, або обладнані антисаботажними пристроями

(заблоковані на відчинення) з цілодобовим підключенням до ПКП.

4.4. Приміщення установи банку мають бути обладнані системами

ТС або комплексами ТС відповідно до чинних нормативних вимог,

зважаючи на необхідність захисту матеріальних цінностей і

можливість проникнення в них сторонніх осіб. Таким самим чином мають бути обладнані приміщення в місцях

розмежування зон відповідальності різних суб'єктів охорони. З урахуванням конструктивних особливостей дверей головного

входу, пожежних виходів, воріт (ролет) та люків допускається їх

блокування на пролом за допомогою оптико-електронних сповіщувачів. Віконні і дверні отвори, місця вводів комунікацій та самі

приміщення установи банку повинні бути обладнані засобами

інженерно-технічного укріплення у відповідності до вимог чинних

будівельних норм та правил.

4.5. За умови охорони приміщень установи банку в неробочий

час за допомогою систем ТС або комплексів ТС, підключених на пункт

централізованого спостереження ДСО (далі - ПЦС) (фізична охорона

відсутня), обладнанню системою охоронної сигналізації (на

розбиття, пролом, відчинення) та засобами інженерно-технічної

укріпленості підлягають усі віконні отвори, двері, люки, ворота

(ролети) та вентиляційні канали розміром 150x150 або більше,

приміщень по периметру установи банку, які внесені до дислокації

об'єктів, що охороняються, незалежно від призначення цих приміщень

і наявності в них цінностей. Крім цього, обладнанню системою

охоронної сигналізації підлягають перехідні двері (на відчинення)

та внутрішні об'єми всіх приміщень незалежно від поверху, а також

підвальні (цокольні) приміщення, горища та коридори установи

банку.

4.6. Засобами пожежної сигналізації мають бути обладнані всі

приміщення установи банку відповідно до чинних нормативних вимог

незалежно від їхнього призначення, із забезпеченням цілодобового

контролю роботи пожежних сповіщувачів.

4.7. У всіх установах банків ручна система тривожної

сигналізації встановлюється відповідно до нормативно-правових

актів Національного банку України. Ручні сповіщувачі тривожної сигналізації, що встановлені на

робочих місцях охоронників ДСО, підключаються на окремі вічка

(коди) ПЦС та до розрахунку-дислокації не вносяться. Усі цілодобові пости ДСО з охорони установ банків або пости,

за допомогою яких здійснюється охорона в неробочий час, повинні

бути забезпечені приладами технічного контролю з таймерами із

підключенням на окремі вічка (коди) ПЦС, що видають сигнал

"Тривога" при порушенні охоронниками ДСО встановленого порядку

несення служби (до розрахунку-дислокації не вноситься), та прямим

зв'язком з черговою частиною підрозділу охорони, а в разі її

відсутності - з ПЦС. При відсутності технічної можливості забезпечення постів по

охороні установ банків прямим зв'язком з черговою частиною

підрозділу охорони або ПЦС охоронники ДСО забезпечуються

радіостанціями.

4.8. Ручна система тривожної сигналізації установи банку має

виводитись на ПКП без права зняття з-під охорони.

4.9. Кількість рубежів охоронної сигналізації сховищ

цінностей та сейфів, що використовуються як сховища цінностей,

визначається відповідно до нормативно-правових актів Національного

банку України. Під рубежем охоронної сигналізації мається на увазі

сукупність системи охоронної сигналізації, що контролює певну зону

приміщення (периметр, об'єм, безпосередньо самі цінності, сейфи,

шафи, стелажі або підходи до них) і видає на окреме вічко (код)

ПЦС сповіщення про проникнення до нього або перебування в ньому

сторонніх осіб. Рубежі охоронної сигналізації сховищ цінностей (сейфів, що

використовуються як сховище цінностей) мають ставитися під охорону

(зніматися з-під охорони) за допомогою кодових пристроїв керування

ПКП.

4.10. Приміщення передсховища, оглядові коридори та простори

сховища цінностей блокуються системою охоронної сигналізації

відповідно до нормативно-правових актів Національного банку

України.

4.11. Приміщення, де встановлено сервери, що містять бази

даних електронних платіжних документів, і приміщення електронних

архівів мають бути обладнані засобами інженерно-технічної

укріпленості у відповідності до вимог чинних будівельних норм та

правил, системою охоронної сигналізації відповідно до

нормативно-правових актів Національного банку України. Приміщення, у яких розміщено програмно-технічні комплекси

установи банку, що обробляють електронні платіжні документи або

працюють в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку

України, обладнуються не менш ніж трьома рубежами охоронної

сигналізації з підключенням кожного рубежу на окремі вічка (коди)

ПЦС. Третім рубежем охоронної сигналізації обладнується сейф

адміністратора автоматизованого робочого місця Національного банку

України.

4.12. Вимоги Інструкції, що викладені в пунктах 4.3-4.5, 4.7,

4.9-4.11, щодо оснащеності сховищ цінностей та інших приміщень

установи банку інженерно-технічними засобами посилення охорони

можуть бути посилені на вимогу її керівництва та за погодженням з

керівником підрозділу охорони.

4.13. Кількість рубежів охоронної сигналізації для приміщень,

не зазначених у пунктах 4.4, 4.5, 4.9-4.11 Інструкції, їх технічна

укріпленість визначаються міжвідомчою комісією при проведенні

первинного обстеження установи банку та фіксуються у відповідному

акті.

4.14. З метою запобігання несанкціонованому відчиненню

охоронником у неробочий час усіх зовнішніх дверей установи банку

система охоронної сигналізації цих дверей підключається окремим

кодом (ключем) на ПКП та ПЦС (до розрахунку-дислокації не

вноситься) або в разі відсутності ПЦС - до чергової частини

територіального ОВС. Означені двері установи банку підлягають обладнанню

спеціальними з'єднувальними (розподільчими) коробками, що оснащені

тамперконтактами, які підключаються до ПКП з цілодобовим контролем

ПЦС (до розрахунку-дислокації не вноситься).

4.15. Для захисту приміщень і будівельних конструкцій в

установах банків застосовуються технічні засоби охоронного

призначення, що мають належні сертифікати відповідності на право

застосування їх в Україні.

4.16. За рішенням керівника установи банку та за погодженням

з керівником підрозділу охорони приміщення можуть обладнуватись

системами ТВС, при цьому відеомонітори встановлюються на постах

охорони. При комбінованому виді охорони сигнал від системи ТВС

виводиться на пости охорони відповідно до зон відповідальності.

Допускається вивід усіх сигналів на пост охорони ДСО. Телекамери можуть обладнуватися сповіщувачами руху та

пристроями інфрачервоного підсвічування. Сигнали від телекамер можуть записуватись на

відеореєструвальні пристрої.

4.17. Обладнання установ банків системами ТС або комплексами

ТС має здійснюватися структурними підрозділами УДСО(ВДСО),

суб'єктами господарювання у галузі охорони, що перебувають у сфері

управління ДСО, або іншими спеціалізованими організаціями на

підставі проектів. Переобладнання (дообладнання) діючих установ банків системами

ТС або комплексами ТС без зняття з охорони ДСО здійснюється тільки

структурними підрозділами УДСО(ВДСО) або суб'єктами господарювання

у галузі охорони, що перебувають у сфері управління ДСО на

підставі проектів (актів обстеження установ банків).

4.18. Системи ТС та комплекси ТС, що використовуються при

облаштуванні установ банків, повинні забезпечуватись резервним

живленням відповідно до нормативно-правових актів Національного

банку України.

4.19. Порядок визначення термінів експлуатації системи ТС або

комплексу ТС та його подовження здійснюється відповідно до

нормативно-правових актів Національного банку України.

4.20. У приміщеннях установи банку слід передбачати

централізовану систему умовно-мовного оповіщення про "тривогу в

банку, пожежу та інші надзвичайні ситуації".

5. Особливості експлуатаційного обслуговування

систем ТС або комплексів ТС структурними підрозділами

УДСО (ВДСО) та суб'єктами господарювання

у галузі охорони, що перебувають

у сфері управління ДСО

5.1. Експлуатаційне обслуговування та ремонт систем ТС

установи банку, що підключені на ПЦС, організовується згідно з

вимогами МВС України та відповідно до умов договору на охорону. Контроль за технічним станом систем ТС або комплексів ТС

установи банку організовується керівниками цієї установи та

підрозділу охорони. Технічне обслуговування систем ТВС та контролювання доступу

може здійснюватись на договірних засадах спеціалізованими

організаціями. Навчання працівників установи банку правилам користування

системами ТС або комплексами ТС, порядку здавання (зняття)

приміщень під охорону (з-під охорони) здійснюється відповідними

фахівцями установи банку, підрозділу охорони та спеціалізованими

організаціями, що проводили монтаж.

5.2. У разі виявлення несправних систем ТС або комплексів ТС

керівник установи банку негайно повідомляє про це підрозділ

охорони, що здійснює охорону за допомогою ПЦС для своєчасного

проведення профілактичного обслуговування та поточного ремонту цих

засобів. Якщо неможливо провести поточний ремонт або відновити

працездатність апаратури на місці її встановлення, вона знімається

та замінюється на іншу однотипну апаратуру з обмінного фонду, що

створюється за рахунок установи банку. Обмінний фонд апаратури

систем ТС або комплексів ТС, запасні деталі та прилади

рекомендується зберігати в установі банку або в підрозділі

охорони.

5.3. Канали зв'язку, що використовуються для контролю за

технічним станом системи ТС або комплексу ТС, передачі інформації

на ПЦС та до чергової частини територіального ОВС, мають

відповідати чинним законодавчим актам України. При незадовільному стані зазначених каналів зв'язку керівники

установ банків мають уживати заходів щодо їх ремонту або заміни.

6. Організація служби з охорони установ банків ДСО

6.1. Служба з охорони установ банків організовується

підрозділом охорони відповідно до вимог чинного законодавства

України, нормативно-правових актів МВС України та цієї Інструкції.

6.2. Охоронники ДСО перебувають у прямому підпорядкуванні

керівника та чергового (відповідального) підрозділу охорони,

командира підрозділу, від якого вони призначені, а в оперативному

підпорядкуванні - начальника територіального ОВС.

6.3. До самостійного несення служби допускаються лише ті

охоронники ДСО, які пройшли відповідну підготовку в навчальних

закладах ДСО при МВС України, отримали табельну вогнепальну зброю

і мають відповідний висновок медичної комісії. Надалі зазначені

працівники проходять медичний огляд щороку.

6.4. Несення служби з охорони установ банків ДСО

організовується за сторожовим або вартовим розрахунком.

Організація та несення служби регламентуються вимогами

нормативно-правових актів МВС України.

6.5. У разі організації охорони за сторожовим розрахунком

охоронники ДСО несуть службу по 8-15 годин за зміну, а за вартовим

розрахунком - 24 години за зміну. В окремих випадках, ураховуючи регіональні особливості

підрозділів охорони, значну віддаленість об'єктів охорони від

місць постійного проживання особового складу, на письмове прохання

охоронників ДСО, за умов дотримання вимог трудового законодавства

і під особисту відповідальність керівників УДСО(ВДСО), тривалість

несення служби охоронників ДСО за сторожовим розрахунком може бути

продовжена до 24 годин.

6.6. Порядок приймання-здавання установи банку під охорону

(з-під охорони) регламентується окремою Інструкцією про порядок

приймання під охорону (зняття з-під охорони) установи банку, що

спільно розробляється і затверджується керівництвом установи

банку, підрозділу охорони та визначається у договорі.

6.7. При несенні служби з охорони установ банків охоронники

ДСО мають бути вдягнені у формений одяг, озброєні табельною

вогнепальною (у разі потреби - автоматичною) зброєю, екіпіровані

спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони.

Вид зброї та її кількість визначаються керівником підрозділу

охорони відповідно до оперативної обстановки. Охоронники ДСО обов'язково мають бути в бронежилетах не нижче

другого класу захисту: - у робочий час та за наявності в приміщенні установи банку

працівників; - у позаробочий час під час кожного відчинення вхідних дверей

установи банку. При відпрацюванні сигналу "тривога" охоронники ДСО, крім

бронежилетів, повинні бути в захисних шоломах.

6.8. З нарядами ДСО, які заступають на службу з охорони

установ банків, проводиться інструктаж, у якому беруть участь

службові особи, зазначені в нормативно-правових актах МВС України.

6.9. Контроль за несенням служби нарядами ДСО з охорони

установ банків організовується і здійснюється згідно з вимогами

нормативно-правових актів МВС України. Негласний контроль за несенням служби нарядами ДСО з охорони

установ банків необхідно планувати та проводити в робочий час

банку, окрім тих постів, що обладнані інженерно-технічними

засобами захисту (пропускні тамбурно-шлюзові системи, кабіни

постових тощо), що протидіють несанкціонованому проникненню на

об'єкт та не дають змоги потай спостерігати за несенням служби

охоронником ДСО. Перелік таких установ банків має визначатися і

затверджуватися керівниками УДСО(ВДСО) після їх комісійного

обстеження та направлятися до ДДСО для інформації. Надалі в разі

внесення змін такі відомості надсилати щокварталу. При встановленні на посту охоронника ДСО системи ТВС з

виводом сигналу в чергову частину підрозділу охорони або на ПЦС

фізичний, у тому числі негласний, контроль на таких постах не

проводиться. За допомогою зазначених систем черговий підрозділу

охорони, вповноважений працівник ПЦС, здійснює постійний контроль

за несенням служби охоронником ДСО, про що щогодини робить записи

в журналі контролю за несенням служби.

6.10. Зміна нарядів ДСО безпосередньо на постах проводиться

тільки в присутності осіб керівного та командного складу

підрозділу охорони або працівників, які задіяні згідно з графіком

на перевірку служби. Фізичний контроль за несенням служби в неробочий час

здійснюється за подвійним паролем (словесним та цифровим) особами

начальницького складу підрозділу охорони (територіального ОВС),

які призначені для цього відповідними керівниками. При цьому у

відгуку охоронника ДСО має бути умовна фраза, що свідчить про

нормальну обстановку на об'єкті. Відсутність умовної фрази у

відгуку (або необумовлений відгук) має бути сигналом про напад на

установу банку. Пароль та умовна фраза для охоронника ДСО встановлюються

керівництвом підрозділу охорони на кожну зміну. Паролі на зміну (з

умовними фразами) передаються до чергової частини територіального

ОВС через канцелярію підрозділу охорони або УДСО(ВДСО), а наряду з

охорони установи банку запискою під час інструктажу. Про зміну нарядів ДСО робиться запис у Журналі обліку

приймання-здавання поста і перевірок несення служби з охорони

установи банку (додаток 7). Самостійне прямування озброєних охоронників ДСО на пости та у

зворотному напрямку забороняється.

6.11. До самостійних перевірок несення служби в установах

банків залучаються тільки ті працівники органів внутрішніх справ

та ДСО, список яких затверджено начальником територіального ОВС.

Копія такого списку має зберігатись на посту охорони ДСО в

установі банку. Працівники Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ

України, ДДСО, ГУМВС, УМВС України, УДСО(ВДСО) мають право

перевіряти несення служби нарядами ДСО з охорони установ банків у

разі наявності припису (додаток 8).

6.12. Перевірка несення служби нарядами ДСО в неробочий час,

що потребує входу до приміщення установи банку, здійснюється

тільки під наглядом групи затримання ПЦС (далі - ГЗ) або наряду

міліції органу внутрішніх справ і лише з дозволу чергового

(відповідального) підрозділу охорони або органу внутрішніх справ.

Наряди ГЗ, органу внутрішніх справ повинні бути повністю

екіпіровані та розташовані таким чином, щоб унеможливити раптовий

напад або прорив через розблоковані двері до приміщення установи

банку. Право на відчинення вхідних дверей установи банку в неробочий

час для здійснення фізичної перевірки надається тільки начальнику

підрозділу охорони (його заступникам) або відповідальному по

підрозділу охорони.

6.13. Результати перевірки стану технічної укріпленості

установи банку, організації охорони та пропускного режиму, дій

нарядів за сигналом "тривога" (при комісійному обстеженні) і

пропозиції щодо їх удосконалення оформляються актом перевірки

стану охорони установи банку (додаток 9).

6.14. Службова документація охоронників ДСО зберігається в

сейфі на посту охорони ДСО. Там саме зберігаються зразки відбитків

печаток, що застосовуються для опечатування сховищ цінностей

(перелік службової документації на посту Державної служби охорони

в установі банку визначено в додатку 10 Інструкції). Окремі

службові документи можуть розміщуватись на спеціальних стендах. Службова документація на посту має бути пронумерована,

прошита, скріплена печаткою та зареєстрована в канцелярії

підрозділу охорони або УДСО(ВДСО). Зразки всіх видів перепусток, а також зразки підписів осіб,

яким надано право підписувати перепустки, мають розміщуватись на

посту охорони таким чином, щоб унеможливити їх огляд сторонніми

особами.

7. Обов'язки нарядів ДСО з охорони банків

7.1. Командир відділення (старший зміни) з охорони установ

банків підпорядковується начальнику, черговому підрозділу охорони,

відповідальному по підрозділу охорони, командиру підрозділу

охорони, від якого він призначений (стройового підрозділу міліції

охорони, цивільної охорони тощо). Під час несення служби він

перебуває в оперативному підпорядкуванні начальника

територіального ОВС.

7.2. Командир відділення (старший зміни) організовує службу з

охорони установ банків відповідно до вимог Інструкції та

нормативно-правових актів МВС України.

7.3. Командир відділення (старший зміни) зобов'язаний: 7.3.1. Нести службу відповідно до вимог Інструкції та інших

нормативно-правових актів, знати службові обов'язки охоронників

ДСО, особливості несення служби з охорони установи банку та

порядок дій при забезпеченні пропускного і внутрішньооб'єктового

режиму, а також згідно з планом оборони. 7.3.2. Проводити зміну (підміну) охоронників ДСО, здійснювати

контроль за дотриманням ними заходів особистої безпеки при несенні

служби, належного порядку в службових приміщеннях та на постах. 7.3.3. Доповідати черговому (відповідальному) підрозділу

охорони про своє прибуття до установи банку, стан охорони об'єкта,

проведену зміну нарядів ДСО та недоліки, що були при цьому

виявлені. Інформувати їх про порушення встановленого пропускного

та внутрішньооб'єктового режиму, службові порушення, виявлені

несправності технічних засобів охорони, засобів зв'язку, недоліки

в технічній укріпленості будівлі установи банку (у разі наявності)

з метою вжиття заходів до їх усунення. 7.3.4. Відповідно до нормативно-правових актів здійснювати

контроль за несенням служби нарядами ДСО з охорони установ банків. 7.3.5. Щомісяця складати графіки роботи працівників ДСО,

забезпечувати своєчасне виставлення всіх постів згідно з

дислокацією. У разі потреби безпосередньо нести службу з охорони об'єкта. 7.3.6. Стежити за справністю засобів зв'язку,

інженерно-технічних засобів посилення охорони, наявністю

протипожежного інвентарю та первинних засобів пожежогасіння,

здійсненням охоронниками ДСО пропускного та внутрішньооб'єктового

режиму, веденням та своєчасним оновленням службової документації. 7.3.7. Проводити учбові заняття та інструктажі підлеглих, при

необхідності, спільно з керівництвом установи банку, з питань

забезпечення особистої безпеки, порядку дій та правил поведінки

під час несення служби та за надзвичайних обставин, правил

користування апаратурою охоронної сигналізації, методів перевірки

її справності, ведення відповідної службової документації. 7.3.8. У разі нападу на установу банку негайно подати сигнал

"тривога", ужити заходів до відбиття нападу та затримання

злочинців або їх блокування до прибуття нарядів ГЗ та органу

внутрішніх справ. 7.3.9. У разі раптового захворювання доповісти

безпосередньому начальнику, черговому (відповідальному) підрозділу

охорони або ОВС, інформувати про це керівника установи банку або

уповноважену ним особу (у робочий час установи) і покласти

виконання своїх обов'язків на одного з охоронників ДСО. 7.3.10. У разі захворювання охоронника ДСО доповісти

керівнику або відповідальному по підрозділу охорони, при

необхідності черговому органу внутрішніх справ та до проведення

заміни виконувати обов'язки цього охоронника.

7.4. Командиру відділення (старшому зміни) заборонено: 7.4.1. Самостійно змінювати час охорони установи банку,

порядок зміни нарядів ДСО, дислокацію постів, крім випадків,

пов'язаних із надзвичайними обставинами, що загрожують як установі

банку, так і життю або здоров'ю клієнтів, працівників чи

охоронників цієї установи. 7.4.2. Допускати сторонніх осіб до службових приміщень

охорони, окрім осіб, зазначених у пункті 6.11 Інструкції,

відволікатися від виконання службових обов'язків. 7.4.3. Під час несення служби на посту самовільно залишати

установу банку, що охороняється.

7.5. Охоронник ДСО під час несення служби підпорядковується

начальнику, відповідальному по підрозділу охорони, командиру

відділення (старшому зміни). Крім цього, охоронник

підпорядковується також черговому підрозділу охорони, командиру

підрозділу ДСО, від якого він призначений (стройового підрозділу

міліції охорони, підрозділу цивільної охорони ДСО тощо), якщо

зазначені особи входять до складу добового наряду або задіяні для

перевірки несення служби, а також перебуває в оперативному

підпорядкуванні начальника територіального ОВС.

7.6. Обов'язки охоронника ДСО розробляються підрозділом

охорони з урахуванням конкретних умов несення служби в установі

банку та її технічної укріпленості, узгоджуються з керівником

установи банку та затверджуються начальником територіального ОВС.

7.7. В обов'язках охоронника ДСО має бути визначено порядок

дій за надзвичайних обставин: напад, терористичний акт, пожежа,

вибух, надзвичайні природні явища тощо.

7.8. Охоронник ДСО зобов'язаний: 7.8.1. Твердо знати свої службові обов'язки, порядок несення

служби з охорони установи банку, її особливості та вразливі для

нападів місця. Пильно та сумлінно охороняти установу банку. Уміти користуватися інженерно-технічними засобами посилення

охорони, засобами зв'язку, протипожежним інвентарем та первинними

засобами пожежогасіння. 7.8.2. При заступанні на пост перевіряти справність засобів

зв'язку, систем ТС або комплексів ТС та іншого обладнання,

наявність електроживлення, протипожежного інвентарю та первинних

засобів пожежегасіння. Упевнитись у тому, що системи ТС або

комплексів ТС приміщень, зданих під охорону, перебувають у

справному стані. У разі виявлення несправностей доповісти про це черговому

підрозділу охорони або на ПЦС для вжиття заходів до їх усунення та

зробити відповідний запис у Журналі перевірок стану систем

тривожної сигналізації та реєстрації їхніх спрацювань (додаток

11). За присутності службової особи ДСО, яка проводить зміну

нарядів, та охоронника ДСО, який змінюється, прийняти всі

приміщення, що перебувають під охороною, а також службову

документацію і майно відповідно до опису. При прийманні сховищ цінностей особисто переконатися в тому,

що двері, замки, печатки, а також спеціальні вушка, крізь які

просмикується шнур для опечатування, не пошкоджені. Звірити

відбитки печаток, якими опечатані сховища цінностей, зі зразками

відбитків печаток, що зберігаються на посту. Про приймання поста доповісти особі, яка проводить зміну

нарядів, і розписатися в Журналі обліку приймання-здавання поста і

перевірок несення служби з охорони установи банку. 7.8.3. При прийманні від працівників установи банку сховищ

цінностей під охорону бути присутнім при їх опечатуванні. Після

опечатування розписатися і відповідному Журналі встановленої

форми, попередньо звіривши відбитки печаток зі зразками, що

зберігаються на посту. Цей Журнал зберігається у відповідальної

особи установи банку. Здавання сховищ цінностей з-під охорони здійснювати під

підпис службових осіб установи банку, відповідальних за зберігання

цінностей, у вищезгаданому журналі, попередньо звіривши їхні

підписи зі зразками, що є на посту. 7.8.4. При знятті сховищ цінностей з-під охорони не допускати

до них службових осіб установи банку, відповідальних за зберігання

цінностей, у таких випадках: - якщо зазначені особи прибудуть без відповідних службових

посвідчень (перепусток); - якщо замість зазначеної в посвідченні (перепустці) особи

прибуде інша особа; - у разі неправильного оформлення посвідчення (перепустки)

або його невідповідності зразкам, що є на посту. 7.8.5. У разі виявлення пошкоджень дверей, замків, шнура та

печаток на сховищах цінностей, а також при наявності ознак

несанкціонованого проникнення до сховищ цінностей, негайно

доповісти про це відповідальному або черговому підрозділу охорони,

на ПЦС, при необхідності черговому органу внутрішніх справ та

викликати службових осіб установи банку, відповідальних за

зберігання цінностей. У кожному такому випадку до відчинення сховищ цінностей

складається акт, що підписується всіма службовими особами установи

банку, відповідальними за зберігання цінностей, керівництвом

підрозділу охорони та охоронником ДСО. 7.8.6. Приймати від уповноважених осіб установи банку під

охорону та здавати з-під охорони окремі приміщення, системи ТС або

комплекси ТС, що підключені до систем передачі сповіщень

(концентраторів малої ємності, ПКП), установлених на посту охорони

ДСО, з унесенням відповідних записів до Журналу приймання під

охорону (зняття з-під охорони) установи банку (окремих приміщень)

(додаток 12). 7.8.7. Забезпечувати обов'язкове включення системи охоронної

сигналізації вхідних дверей установи банку та здавання їх на ПЦС

після закінчення робочого часу незалежно від режиму роботи

працівників служби автоматизації, вечірніх кас та графіка завозу

цінностей інкасаторами. Зняття вхідних дверей з-під охорони ПЦС для їх відчинення при

перевірці несення служби на посту в неробочий час здійснювати

тільки за паролем з попереднім повідомленням про це чергового

підрозділу охорони або на ПЦС, при необхідності - чергового органу

внутрішніх справ та з урахуванням вимог пунктів 6.11-6.12

Інструкції. Здача вхідних дверей установи банку на ПЦС та зняття їх з-під

охорони відмічається у Журналі здавання вхідних дверей установи

банку на ПЦС та зняття їх з-під охорони (додаток 13). 7.8.8. В операційний час пильно спостерігати за

відвідувачами, забезпечувати громадський порядок у зоні поста

охорони ДСО. У разі появи підозрілих осіб повідомити про це

відповідального або чергового підрозділу охорони, на ПЦС, при

необхідності - чергового органу внутрішніх справ та, за наявності

законних підстав, ужити заходів щодо їх затримання. 7.8.9. У разі відсутності на посту системи ТВС з виводом

сигналу в чергову частину підрозділу охорони або на ПЦС щогодини

сповіщати черговому підрозділу охорони (на ПЦС) про результати

несення служби і обстановку на об'єкті за допомогою приладів

контролю несення служби з таймером (далі - КНС) та доповідати за

телефоном (по радіостанції), про що робиться відповідний запис у

журналі контролю за несенням служби. 7.8.10. У разі спрацювання ручної системи тривожної

сигналізації зачинити вхідні двері до установи банку (касового

вузла), дотримуючись заходів особистої безпеки, з'ясувати причину

надходження сигналу "тривога", після чого діяти залежно від

обставин, посиливши нагляд за сховищами цінностей, касовим залом. При прибутті наряду міліції з територіального ОВС пропустити

його до установи банку за паролем, доповісти про обстановку

старшому наряду та діяти відповідно до його вказівок. У разі

неможливості допуску старшого наряду територіального ОВС до

приміщення установи банку охоронник ДСО доповідає йому про

обстановку на об'єкті за телефоном (по радіостанції). 7.8.11. При покладанні на охоронника ДСО функції забезпечення

пропускного режиму в установі банку: 7.8.11.1. Здійснювати контроль за входом та виходом усіх

осіб, перевіряти в них перепустки на право входу-виходу та виносу

цінностей з установи банку згідно із інструкцією з

внутрішньооб'єктового (пропускного) режиму, звертати особливу

увагу на термін дії перепустки, відповідність фотокартки в ній

особі власника, наявність печатки, підпису особи, яка видала

перепустку, та їхню відповідність зразкам, що містяться на посту. При перевірці тимчасових та одноразових перепусток звіряти

прізвище, ім'я та по батькові, що вказані у перепустці особи, яка

її пред'являє, з даними документа, що засвідчує особу. При вході за одноразовою перепусткою відривати контрольний

талон, а при виході - вилучати перепустку. 7.8.11.2. При відвантажуванні цінностей зі сховищ, вивезенні

(винесенні) цінностей, матеріалів та речей з інших приміщень

робити підрахунок місць, що вивозяться (виносяться), а також

перевірку їхньої відповідності кількості, що зазначена в

матеріальній перепустці, і вилучати останню. Одноразові та матеріальні перепустки реєструвати в журналі

обліку одноразових та матеріальних перепусток (додаток 14) і

наприкінці робочого дня під підпис передавати особам, які видали

ці перепустки, а при зміні з поста - охороннику ДСО, який заступає

на пост.

7.9. Охороннику ДСО заборонено: 7.9.1. Залишати свій пост, доки він не буде замінений чи

знятий, навіть якщо його життю загрожує небезпека. У разі

раптового захворювання доповісти про це командиру відділення

(старшому зміни), а в разі його відсутності - відповідальному або

черговому підрозділу охорони або на ПЦС (при необхідності

черговому територіального ОВС) і продовжувати нести службу до

прибуття зміни. 7.9.2. Приймати під охорону не занесені в дислокацію об'єкти,

приміщення та матеріальні цінності. 7.9.3. Самостійно здавати під охорону ПЦС та знімати з-під

охорони сховища цінностей. 7.9.4. При спрацюванні систем ТС вимикати їх до прибуття в

установу банку наряду міліції за сигналом "тривога". 7.9.5. Допускати в установу банку осіб, які не мають на це

права, або тих, хто прибув у невстановлений час. 7.9.6. Спати чи в інший спосіб відвертати увагу від несення

служби, приймати від будь-кого для тимчасового зберігання або

передачі будь-які предмети.

8. Організація оборони установ банків,

що охороняються ДСО

8.1. Дії нарядів територіальних ОВС та ДСО з оборони установ

банків регламентуються нормативно-правовими актами Міністерства

внутрішніх справ України.

8.2. Плани оборони установ банків, що охороняються фізичною

охороною підрозділу охорони, розробляються з метою підвищення

надійності захисту установ банків, забезпечення постійної

готовності та взаємодії сил і засобів органів внутрішніх справ при

організації оборони цих установ (зразок порядку розробки плану

оборони установи банку, що охороняється підрозділом охорони,

наведено в додатку 15). План оборони (зразок наведено в додатку 16) розробляється

підрозділом охорони та затверджується начальником територіального

органу внутрішніх справ. З метою відпрацювання заходів щодо забезпечення надійної

охорони установи банку після виставлення постів фізичної охорони

ДСО у десятиденний термін проводиться навчально-тренувальне

заняття "Тривога в банку" (надалі проводяться оперативно-тактичні

навчання - ОТН). Для своєчасного внесення змін до плану оборони уповноваженими

працівниками підрозділу охорони, а також установи банку не рідше

одного разу на півріччя здійснюються спільні перевірки організації

охорони установи банку, що охороняється підрозділом охорони. При

цьому обстежується технічна укріпленість будівель та окремих

приміщень установи банку, у тому числі на відповідність до вимог

попередніх актів обстеження, а також проектної документації.

Перевіряється працездатність та відповідність технічним вимогам

експлуатації систем ТС або комплексів ТС, радіо і телефонного

зв'язку. Також перевіряється наявність на постах охорони необхідного

обладнання та документації, організація служби з охорони установи

банку. За результатами перевірки складається акт перевірки стану

охорони установи банку у трьох примірниках, один з яких

зберігається у підрозділі охорони, другий - в установі банку,

третій - в УДСО(ВДСО). Відповідальність за своєчасне внесення змін до плану оборони

установи банку покладається на службових осіб підрозділу охорони

та територіального ОВС, яким за функціональними обов'язками це

доручено.

8.3. У планах оборони установ банків обов'язково

передбачаються заходи, що спрямовані на забезпечення безпеки

працівників органів внутрішніх справ та приданих сил, задіяних в

операції, працівників установ банків та осіб, які можуть опинитися

в зоні проведення операції.

8.4. При надходженні сигналу "тривога" з установи банку на

ПЦС або до чергової частини органу внутрішніх справ забороняється

перевіряти за телефоном або в інший спосіб причину його

надходження.

8.5. Заняття з працівниками установи банку з питань їхніх дій

за планом оборони цієї установи здійснюються відповідними

службовими особами банку. За необхідності до проведення цих занять

залучаються працівники підрозділу охорони, які за своїми

функціональними обов'язками відповідають за охорону установи

банку.

8.6. Керівники територіального ОВС, підрозділу охорони та

установи банку зобов'язані не менше одного разу на квартал за

відповідним графіком спільно організовувати проведення ОТН в

умовах, що максимально наближені до реальної обстановки. Якщо

підрозділом охорони охороняється більше п'яти установ банків, то

допускається проведення ОТН по черзі за окремим графіком, але не

рідше одного разу на півріччя у кожній установі банку. Якщо

підрозділом охорони охороняється більше 15 установ банків, такі

навчання проводяться не рідше одного разу на рік. Облік цих навчань ведеться в підрозділі охорони. Відповідно

до плану оборони для оперативних груп міліції, нарядів охорони ДСО

та працівників установи банку розробляються ввідні завдання, що

моделюють різні етапи можливої операції, які повинні

використовуватись при проведенні навчань та інструктажів.

9. Організація взаємодії ДСО

з недержавною охороною установ банків

9.1. Організація взаємодії нарядів ДСО з охорони установи

банку з недержавною охороною регламентується відповідною

інструкцією, що затверджується керівниками підрозділу охорони та

установи банку. Зазначена інструкція повинна визначати: - систему організації охорони установи банку, у тому числі

розмежування часу охорони та (або) зон відповідальності; - порядок несення служби та дій охоронників ДСО, працівників

недержавної охорони за різних обставин; - службові обов'язки охоронників ДСО та працівників

недержавної охорони; - порядок та особливості приймання установи (окремих

приміщень) банку під охорону (зняття з-під охорони); - порядок використання інженерно-технічних засобів та систем

охорони, дії працівників недержавної охорони при спрацюванні

систем ТС або комплексів ТС; - порядок взаємодії недержавної охорони з підрозділом

охорони, територіальним ОВС; - порядок взаємодії охоронників ДСО з недержавною охороною за

надзвичайних обставин (розбійний напад, пожежа, стихійне лихо

тощо); - порядок здійснення службовими особами ДСО, установи банку

контролю за несенням служби охоронниками ДСО та недержавної

охорони за окремими договорами.

10. Організація пропускного режиму

в установах банків

10.1. З метою забезпечення надійного зберігання цінностей,

обладнання та майна, створення безпечних умов роботи працівникам в

приміщеннях і на території установи банку за рішенням керівника

цієї установи або уповноваженої ним особи може запроваджуватись

пропускний режим. Основним завданням пропускного режиму є встановлення порядку,

що виключає можливість безконтрольного входу (виходу) на територію

установи банку, до його приміщень клієнтів, відвідувачів та

персоналу, в'їзду (виїзду) автотранспорту, ввезення (вивезення) та

внесення (винесення) цінностей і майна.

10.2. Організація пропускного режиму в установі банку

регламентується відповідною інструкцією, що затверджується наказом

(розпорядженням) керівника цієї установи та має бути погоджена з

керівництвом підрозділу охорони.

10.3. В установах банків, де запроваджується пропускний

режим, виконання правил пропускного режиму є обов'язковим для

виконання усіма працівниками установи банку, клієнтами та

відвідувачами.

10.4. Здійснення пропускного режиму може покладатися як на

охоронників ДСО, так і на недержавну охорону. У разі розташування постів охорони ДСО безпосередньо біля

входу (в'їзду) до установи банку або касового вузла з покладанням

на охоронників ДСО функцій забезпечення пропускного режиму

обов'язково застосовуються інженерно-технічні засоби (кабіни

захисні КЗ-2 за ГСТУ 78.11.008, шлюзові системи тощо), що

захищають охоронників ДСО від раптового нападу, у тому числі із

застосуванням вогнепальної зброї, забезпечують безпеку охоронників

ДСО та попереджають несанкціоноване (у тому числі силове)

проникнення на об'єкт сторонніх осіб.

10.5. При запровадженні пропускного режиму в установі банку

можуть вводитись такі види перепусток: - постійні перепустки - для штатних працівників установи

банку, клієнтів, охоронників та працівників, які здійснюють

експлуатаційне обслуговування інженерно-технічних засобів

посилення охорони; - тимчасові перепустки - для штатних працівників установи

банку на випробувальний термін та тих, які працюють у цій установі

за трудовою угодою. Такі перепустки мають видаватися на термін від

одного до шести місяців з продовженням терміну дії, але не більш

як на шість місяців. Вони дійсні при пред'явленні документа, що

посвідчує особу працівника; - одноразові перепустки - для відвідувачів; - перепустки для клієнтів операційних управлінь/відділів

установи банку (ОПЕРУ/ОПЕРВ) - для представників підприємств,

організацій та установ, чиї розрахункові та кореспондентські

рахунки відкриті в цій установі банку; - матеріальні перепустки та перепустки на цінності, що

оформляються: - на винесення (вивезення) цінностей інкасаторами; - на винесення (вивезення) цінностей відвідувачами; - на винесення (вивезення) цінностей, обладнання та іншого

майна персоналом установи банку. Постійні, тимчасові та одноразові перепустки можуть за

рішенням керівництва установи банку видаватись і іншим особам.

Зазначені перепустки надають право перебувати в установі банку

протягом того часу і тільки в тих зонах безпеки, що вказані в них.

10.6. Форми перепусток, зазначені в пункті 10.5 Інструкції,

розробляються та затверджуються керівництвом установи банку. Видача перепусток може здійснюватись працівниками підрозділу

охорони або іншими вповноваженими службовими особами установи

банку. Термін зберігання журналу обліку перепусток установлюється

керівником установи банку.

10.7. При винесенні (вивозі) цінностей та майна охоронник

обов'язково перевіряє їхню наявність, звіряє кількість місць з

кількістю, що вказана в перепустці, та робить відповідну відмітку

на звороті перепустки.

10.8. Особи, які супроводжують касирів (інкасаторів

комерційних банків), зі зброєю входять тільки до приміщень зони

інкасації в установі банку, а до інших приміщень не допускаються. Приміщення для приймання (передавання) готівки та інших

цінностей інкасаторами в зоні інкасації установи банку повинно

бути відокремлене від приміщення касира вечірньої каси капітальною

перегородкою, що обладнана передавальним механізмом для передачі

коштів з використанням захисного скла СП-2 за ГСТУ 78.11.002. До установи банку, у якій відсутня зона інкасації, особи без

зброї, що супроводжують касирів з метою надання їм допомоги під

час завантаження цінностей в автотранспорт, допускаються за

перепустками для відвідувачів. Ці перепустки видаються на підставі

заявки відповідальної особи, визначеної керівництвом установи

банку, і повертаються охороннику ДСО після завантаження цінностей. Порядок входу до установи банку інкасаторів Національного

банку України та інших осіб зі зброєю визначається керівником

банку за погодженням з керівництвом підрозділу охорони на підставі

чинного законодавства України.

10.9. Право входу на прилеглу територію та до приміщення

установи банку впродовж робочого часу за службовими посвідченнями

мають посадові особи згідно з чинним законодавством України.

10.10. Допуск електромонтера для проведення регламентних

робіт і технічного обслуговування систем ТС або комплексів ТС,

установлених у внутрішніх приміщеннях касового вузла, здійснюється

у присутності уповноважених осіб установи банку.

10.11. У разі пожежі, аварійної ситуації, нещасного випадку

або стихійного лиха працівники пожежної охорони, аварійних служб і

медичний персонал "швидкої допомоги" проходять до установи банку в

супроводі охоронника ДСО за дозволом керівництва установи банку та

підрозділу охорони, а в разі відсутності зазначених керівників -

чергового або відповідального по підрозділу охорони та

вповноваженої особи установи банку.

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 1

до п. 1.2 Інструкції

ЗРАЗОК

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N ____

про охорону установи банку ДСО

Місто ________________ "___" _________ 200_ рік __________________________________________________________________

(найменування підрозділу ДСО, що укладає Договір)

__________________________________________________________________

в особі начальника ______________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника підрозділу ДСО)

який діє на підставі ___________________________________________ і

названий надалі Охорона, з одного боку, і _________________________________________________________________,

(найменування установи банку, що укладає Договір)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові

керівника установи банку)

який діє на підставі _________________________________ і названий

надалі Банк, з іншого боку, разом - Сторони, уклали цей договір

(далі - Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Охорона зобов'язується здійснювати

охорону об'єктів охорони, що належать Банку, а також валютних

цінностей, що в них зберігаються, а Банк зобов'язується своєчасно

здійснювати оплату послуг "Охорони" на умовах і в порядку,

установлених цим Договором.

2. Визначення термінів

2.1. Для цілей цього Договору терміни застосовуються у такому

значенні: Об'єкти охорони - відокремлені приміщення, перераховані у

Дислокації (додаток 1 до Договору), яка є невід'ємною частиною

цього Договору, і позначені на плані-схемі установи банку, що

охороняється. Валютні цінності (валютні кошти) - цінності, що зберігаються

у закритих та опечатаних сховищах цінностей, інших приміщеннях

установи банку, побудованих і облаштованих у відповідності до

вимог чинних будівельних норм та правил, та які належать до

об'єктів охорони згідно з умовами цього Договору, а саме: а) валюта України - грошові знаки у вигляді банкнот,

казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в

обігу; б) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,

купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки,

акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні

книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті

України;

Перший аркуш Договору від "__" _____________ 200 N __________ Охорона _____________________ Банк __________________________

в) іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді

банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу; г) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,

купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви,

чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та

банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських

металах; ґ) золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків,

пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші

цінні папери, номінал яких виражено в золоті, дорогоцінне каміння. Охорона - забезпечення схоронності майна об'єктів охорони та

валютних цінностей Банку від крадіжки, грабежу, розбою, знищення

або пошкодження.

3. Організація та здійснення охорони

3.1. Факт початку виконання Охороною обов'язків з охорони

об'єктів охорони фіксується в Акті приймання під охорону (зняття

з-під охорони) установи банку, що підписується Сторонами.

3.2. Час здійснення охорони кожного об'єкта охорони, її вид

та особливості несення служби з охорони кожного об'єкта охорони, а

також перелік постів охорони, номери постів та їх територіальні

межі визначені у Дислокації.

3.3. Охорона здійснює охорону з моменту здавання об'єкта

охорони під охорону та до моменту зняття об'єкта охорони з-під

охорони. Умови та порядок здавання під охорону та зняття з-під

охорони об'єкта охорони визначаються Інструкцією про порядок

приймання під охорону (зняття з-під охорони) установи банку

(додаток 2 до Договору), яка є невід'ємною частиною цього

Договору.

3.4. Уключені до Дислокації об'єкти (окремі приміщення), що

на момент здавання під охорону мають незадовільний стан технічної

укріпленості, несправність систем ТС або комплексів ТС, зв'язку

(телефони), зіпсовані замки, запірні пристрої, пристрої для

опечатування, освітлення тощо, під охорону не приймаються і

відповідальність за збереження валютних цінностей, які

зберігаються на таких об'єктах (у приміщеннях), Охорона не несе,

про що під час приймання установи банку під охорону складається

відповідний акт.

3.5. У всіх приміщеннях та будівлях установи банку (незалежно

від того, чи належать вони до об'єктів охорони згідно з цим

Договором), а також на території, на якій вони розташовані,

установлюється внутрішньооб'єктовий (пропускний) режим, умови та

порядок здійснення якого визначаються відповідною Інструкцією з

внутрішньооб'єктового (пропускного) режиму, яка є невід'ємною

частиною цього Договору, - у разі затвердження її керівництвом

установи банку.

3.6. Порядок облаштування установи банку інженерно-технічними

засобами охорони та безпеки визначаються Сторонами на підставі

вимог Правил проектування, будівництва та облаштування засобами

інженерно-технічного укріплення установ банків України,

затверджених наказом МВС України від 25.11.2003 N 1431 "Про

організацію охорони установ банків Державною службою охорони при

МВС України".

3.7. Обладнання установи банку інженерно-технічними засобами

охорони та безпеки здійснюються за рахунок коштів Банку.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Ціна послуг охорони об'єктів охорони та валютних

цінностей за цим Договором визначена у Протоколі узгодження ціни

за здійснення заходів охорони (додаток 3 до Договору), що є

невід'ємною частиною цього Договору.

4.2. Оплата за надані охоронні послуги здійснюється щомісяця

до 10 числа поточного місяця у порядку передоплати Банком

відповідної суми, указаної у Розрахунку вартості наданих послуг

(додаток 4 до Договору) згідно з виставленими Охороною

розрахунковими документами.

4.3. Розрахунок вартості наданих послуг переглядається

Сторонами при зміні загальної вартості послуг або при зміні обсягу

послуг, що надаються за цим Договором.

4.4. Оплата за виконання охоронних послуг згідно з цим

Договором здійснюється у національній валюті України.

4.5. Оплата за монтаж та експлуатацію телефонних ліній

безпосереднього зв'язку, що використовуються для охорони,

здійснюється Банком за окремим розрахунком.

4.6. У разі зміни норм витрат Охорони, що викликають зміну

суми витрат на її утримання, ціни на послуги Охорони

переглядаються Сторонами у встановленому законодавством порядку

шляхом укладання відповідної додаткової угоди про внесення змін до

Протоколу узгодження ціни за здійснення заходів охорони та

Розрахунку вартості наданих послуг.

5. Обов'язки Сторін

5.1. Обов'язки Охорони: 5.1.1. Забезпечити в межах наданих повноважень надійну

охорону об'єктів охорони та валютних цінностей Банку, що прийняті

під охорону. 5.1.2. У разі спрацювання сповіщувачів системи тривожної

сигналізації забезпечити прибуття групи затримання ДСО (далі - ГЗ

ДСО) на об'єкт у термін до ____ хвилин (час прибуття ГЗ ДСО

визначається шляхом попереднього складання Сторонами акта

хронометражу часу, що витрачається нарядом на дорогу від

віддаленої точки зони обслуговування до об'єкта охорони, та

наказом МВС України від 04.10.2003 N 1155 "Про вдосконалення

реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і

події та забезпечення оперативного інформування в органах і

підрозділах внутрішніх справ України", зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за N 259/8858).

Другий аркуш Договору від "__" ______________ 200 N _________ Охорона _____________________ Банк __________________________

5.1.3. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях

несення служби працівниками Охорони. 5.1.4. Здійснювати внутрішньооб'єктовий (пропускний) режим у

приміщеннях та на території установи банку на підставі відповідної

Інструкції. 5.1.5. Забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної

безпеки на постах силами працівників Охорони під час несення ними

служби. 5.1.6. Утримувати в належному стані надані Банком у тимчасове

користування службові приміщення, обладнання, інвентар та інше

майно. У разі припинення договірних відносин повернути Банку вказане

майно. 5.1.7. Визначити вповноважену особу для взаємовідносин з

Банком з питань здійснення заходів охорони:

_________________________________________________________________.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, контактний телефон)

5.2. Обов'язки Банку: 5.2.1. Забезпечити належні умови для забезпечення надійної

схоронності валютних цінностей відповідно до чинного законодавства

України, сприяти Охороні у виконанні нею своїх обов'язків. 5.2.2. Здавати об'єкти під охорону (знімати з-під охорони)

згідно з Інструкцією про порядок приймання під охорону (зняття

з-під охорони) установи банку. 5.2.3. Своєчасно здійснювати розрахунки з Охороною за надані

охоронні послуги. 5.2.4. Не порушувати рішення міжвідомчої комісії, що

викладені в Акті обстеження установи банку, та вимоги проектної

документації щодо облаштування установи банку, погодженої Охороною

та затвердженої Банком. 5.2.5. Надавати Охороні безкоштовно службові та підсобні

приміщення, обладнання, інвентар, засоби зв'язку, сейфи або

металеві шафи для зберігання службової документації та

спецзасобів, а також комунальні послуги (водопостачання,

освітлення, опалення, прибирання та ремонт цих приміщень) для

належного виконання покладених на неї охоронних функцій. 5.2.6. Утримувати системи водопостачання, каналізації,

пожежогасіння в робочому стані. Уживати заходів із своєчасного ремонту телефонного зв'язку та

мережі електроживлення, до яких підключені системи ТС або

комплекси ТС. 5.2.7. Своєчасно, але не пізніше ніж за 10 діб до початку

відповідних робіт, письмово повідомляти Охорону про проведення

капітального ремонту або переобладнання приміщень установи банку,

зміну режиму роботи, зміну або появу нових місць зберігання

цінностей, проведення інших заходів, унаслідок яких може виникнути

потреба тимчасової зміни характеру охорони та дислокації постів.

Вищезазначені роботи проводити тільки після проведення обстеження

приміщень установи банку міжвідомчою комісією та оформлення

Сторонами відповідного Акта. 5.2.8. Надати Охороні витяг із існуючих у Банку правил

охорони праці в частині, що стосується виконання нею своїх

функцій, і на її вимогу здійснювати необхідні заходи щодо охорони

праці охоронників ДСО. 5.2.9. При несенні служби на відкритих постах забезпечувати

охоронників ДСО місцями обігріву та захисту від негоди (місця

обігріву оснащуються опалювальними приладами виключно промислового

виробництва). 5.2.10. У разі виявлення непрацездатності систем ТС або

комплексів ТС чи їх елементів, порушення цілісності приміщень

(дверей, вікон, замків, стін), що включені до Дислокації, негайно

повідомляти про це Охорону. 5.2.11. Забезпечити вільний доступ (уповноважених на те

працівників) Охорони до встановлених в установі банку систем ТС

або комплексів ТС. 5.2.12. Залучати вповноважених представників Охорони до

роботи комісії зі зняття залишків та визначення суми збитків,

заподіяних Банку внаслідок неналежного виконання (невиконання)

Охороною зобов'язань за Договором. 5.2.13. Повідомляти керівництву Охорони про всі недоліки та

порушення служби охоронниками ДСО для вжиття необхідних заходів

реагування.

Третій аркуш Договору від "__" ______________ 200 N _________ Охорона _____________________ Банк __________________________

5.2.14. Визначити вповноважену особу для взаємовідносин з

Охороною з питань здійснення заходів щодо охорони установи

банку:___________________________________________________________. (посада, прізвище, ім'я та по батькові, контактний телефон)

6. Права Сторін

6.1. Права Охорони: 6.1.1. Вимагати від Банку належного виконання його

працівниками обов'язків за цим Договором. 6.1.2. Розірвати цей Договір у випадках, передбачених цим

Договором або чинним законодавством. 6.1.3. У відповідності до визначених законодавством

повноважень, у тому числі за допомогою належних їй технічних

засобів відповідно до їх призначення, фіксувати та документувати

події, що можуть мати юридичні наслідки для визначення умов та

обсягів відповідальності Сторін за цим Договором. 6.1.4. Брати участь у роботі комісії у складі уповноважених

представників Банку та Охорони при обстеженні установи банку з

метою: - установлення причин спрацювання систем ТС або комплексів

ТС; - визначення необхідності ремонту систем ТС або комплексів ТС

у Банку; - установлення розмірів майнових збитків, спричинених Банку

через неналежне виконання (невиконання) Охороною зобов'язань за

Договором. 6.1.5. Вимагати від Банку створення безпечних умов для

виконання працівниками Охорони своїх зобов'язань за Договором.

6.2. Права Банку: 6.2.1. Вимагати від Охорони належного виконання її

працівниками службових обов'язків з охорони установи банку. 6.2.2. Самостійно призначати вповноважених осіб для участі в

роботі комісії з обстеження установи банку. 6.2.3. Розірвати цей Договір у випадках і порядку,

передбачених цим Договором або чинним законодавством.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Відповідальність Охорони. Порядок визначення обсягів

відповідальності Охорони: 7.1.1. Охорона несе майнову відповідальність за прямі збитки,

спричинені майну Банку внаслідок крадіжки, грабежу, розбою,

знищення або псування матеріальних цінностей сторонніми особами,

які проникли до об'єкту охорони через неналежне виконання Охороною

своїх зобов'язань за цим Договором. Спірні питання щодо вини Охорони та розміру відшкодування

збитків вирішуються у визначеному чинним законодавством порядку. 7.1.2. Факт крадіжки, грабежу, розбою, а також знищення або

пошкодження об'єктів та майна Банку, що допущені з вини Охорони,

установлюється органами дізнання, слідства, прокурором або судом у

відповідності до чинного законодавства. 7.1.3. За наявності письмової заяви Банку про заподіяні

збитки, уповноважені представники Охорони зобов'язані брати участь

у визначенні розміру цих збитків. У разі безпідставного ухилення Охорони від участі у

визначенні розміру збитків, заподіяних викраденням, знищенням або

пошкодженням майна та валютних цінностей, Охорона сплачує Банку

штраф у розмірі _______ неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян. 7.1.4. Відшкодування Банку збитків, допущених з вини Охорони,

здійснюється за поданням Банку до Охорони постанови органу

дізнання, слідства або суду про порушення кримінальної справи,

який встановив факт розкрадання, а також знищення або пошкодження

майна сторонніми особами, які проникли до установи банку, або

внаслідок пожежі чи за інших обставин, що допущені з вини Охорони. Розмір збитків має бути підтверджений відповідними

документами та розрахунками вартості викрадених, знищених або

пошкоджених цінностей, грошових коштів, складеними за участю

Охорони та звіреними з бухгалтерськими даними на день події. До

збитків, що підлягають відшкодуванню, уключається вартість

украденого або знищеного майна, розмір зниження у ціні пошкоджених

цінностей або витрати, пов'язані з відновленням пошкодженого

майна, а також сума викрадених грошових коштів. Претензії з відшкодування майнових збитків подаються Банком і

розглядаються Охороною згідно з діючим законодавством.

Четвертий аркуш Договору від "__" ______________ 200 N ______ Охорона _____________________ Банк __________________________

7.1.5. При поверненні Банку викрадених цінностей присутність

уповноважених працівників Охорони є обов'язковою. Вартість

повернених цінностей вилучається із загальної суми відшкодування

Банку, а раніш сплачена Охороною сума за такі цінності

повертається Охороні. 7.1.6. Охорона не несе майнової відповідальності: а) у разі, якщо розкрадання, пошкодження або знищення

валютних цінностей сталося внаслідок порушення працівниками Банку

порядку здавання під охорону об'єктів охорони, установленого

Інструкцією про порядок приймання під охорону (зняття з-під

охорони) установи банку, або в період часу, коли відповідний

об'єкт охорони не охоронявся відповідно до умов цього Договору; б) за розкрадання, пошкодження і псування особистого майна, а

також майна, що не належить до валютних цінностей, які

охороняються Охороною згідно з пунктом 1.1 цього Договору; в) за валютні цінності, які зберігаються у сховищах цінностей

та сейфах, що використовуються як сховища цінностей, понад

граничні обсяги, установлені нормативними актами для сховищ

певного класу опору згідно з ДСТУ 4012.1-2001; г) за майнові збитки, заподіяні Банку при групових порушеннях

громадського порядку або масових заворушеннях; ґ) за збитки, що сталися внаслідок розкрадання, знищення або

пошкодження матеріальних цінностей, які охороняються за цим

Договором, якщо на момент їх викрадення, знищення чи пошкодження

вони перебували за межами об'єктів охорони, визначених згідно з

пунктом 2.1 цього Договору; д) за розкрадання, пошкодження і псування матеріальних

цінностей, що сталися внаслідок невиконання Банком у встановлені

двостороннім Актом перевірки стану охорони установи банку терміни

вимог із технічного укріплення установи банку, що охороняється,

або внаслідок порушення Банком вимог рішення міжвідомчої комісії,

викладених в Акті обстеження установи банку та вимог проектної

документації щодо облаштування установи банку, погодженої Охороною

та затвердженої Банком; е) за збитки, що виникли внаслідок стихійного лиха,

екологічних катастроф; є) за збитки, що виникли через недотримання Банком Правил

протипожежної безпеки; ж) за збитки, що виникли при аваріях не з вини Охорони

побутових комунікацій установи банку; з) за збитки, що виникли внаслідок виходу з ладу телефонних

ліній та комунікацій енергопостачання, до яких підключені системи

ТС або комплекси ТС; и) за спричинення збитків унаслідок дій Охорони в умовах

необхідної оборони або крайньої необхідності; і) у разі доведення в установленому порядку факту

розголошення працівниками Банку стороннім особам відомостей щодо

системи охорони установи банку, оснащення її системами ТС або

комплексами ТС, зв'язку та контролю, кодів, порядку зняття

установи банку з-під охорони тощо; ї) за збитки, розмір яких визначено Банком, самостійно без

повідомлення Охороні про час визначення розмірів збитків. 7.1.7. У разі несвоєчасного надання або ненадання охоронних

послуг, визначених цим Договором, Охорона сплачує Банку пеню у

розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що

діяла на період надання охоронних послуг, від суми платежу за

відповідний день, коли повинні були надаватися охоронні послуги,

за кожний день прострочення надання зазначених послуг, але не

більше 6% від суми місячної вартості охоронних послуг згідно з

Розрахунком вартості наданих послуг.

П'ятий аркуш Договору від "__" ______________ 200 N _________ Охорона _____________________ Банк __________________________

7.2. Відповідальність Банку: 7.2.1. У разі несвоєчасної (неповної) оплати наданих

охоронних послуг Банк сплачує Охороні пеню в розмірі подвійної

облікової ставки Національного банку України, що діяла на період

надання охоронних послуг, від суми заборгованості за кожен день

прострочення. 7.2.2. Витрати Охорони, пов'язані з виїздом до установи банку

ГЗ ДСО після спрацювання сигналізації внаслідок необережного

поводження працівників Банку із системами ТС або комплексами ТС,

відшкодовуються Банком у розмірі _______ грн. за кожний такий

виїзд.

8. Додаткові умови Договору

8.1. В окремих випадках, передбачених пунктом 5.2.7 цього

Договору, Охорона на прохання Банку виставляє потрібну кількість

додаткових постів із оплатою за окремим розрахунком.

8.2. Обладнання установи банку технічними засобами охорони та

безпеки, а також засобами охоронної сигналізації може

здійснюватись Охороною на замовлення Банку і за його рахунок

згідно з окремо укладеним Договором.

8.3. Ремонт та експлуатаційне обслуговування технічних

засобів охорони та безпеки здійснюється Охороною на замовлення

Банку і за його рахунок згідно з окремо укладеним Договором.

8.4. Відомості про умови цього Договору є конфіденційними.

Вони не підлягають розголошенню жодною зі Сторін Договору третім

особам без погодження з іншою Стороною.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове

або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо

таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили,

що виникли після укладення даного Договору, незалежно від волі

Сторін.

9.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти

надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного та

соціально-політичного характеру, уключаючи видання

нормативно-правових актів уповноваженими державними органами, що

перешкоджають належному виконанню Сторонами зобов'язань,

передбачених цим Договором.

9.3. Наявність обставин непереборної сили повинна бути

підтверджена письмовими документами вповноважених державних

органів.

10. Вирішення спорів

10.1. Спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з

виконанням ними цього Договору, вирішуються у порядку досудового

врегулювання спорів, установленому чинним законодавством України.

10.2. Спори, які не вирішені в порядку, передбаченому пунктом

10.1 даного Договору, вирішуються у судовому порядку відповідно до

чинного законодавства України.

11. Розірвання Договору та припинення надання послуг

11.1. Банк може розірвати в односторонньому порядку цей

Договір, попередивши про це в письмовій формі Охорону не пізніше

ніж за 60 робочих днів до його розірвання.

11.2. Охорона має право в односторонньому порядку розірвати

цей Договір, попередивши про це Банк не пізніше ніж за 30 днів до

розірвання Договору, у таких випадках: а) при відмові Банку змінити цінові умови Договору в разі

зміни норм витрат Охорони, що викликають збільшення суми витрат на

його утримання. До відмови Банку прирівнюється ненадання їм письмової

відповіді на відповідне письмове клопотання Охорони із зазначеного

питання протягом 20 днів з дати отримання клопотання; б) у разі прострочення терміну оплати Банком наданих

охоронних послуг більш ніж на ___ днів; в) прийняття відповідним органом, у тому числі судовим,

згідно з його компетенцією рішення про реорганізацію або

ліквідацію установи банку; г) прийняття Національним банком України рішення про

відкликання банківської ліцензії; ґ) відкриття судовою інстанцією провадження про банкрутство

стосовно банківської установи; д) у разі невиконання вимог Охорони з усунення недоліків в

інженерно-технічній укріпленості, зазначених в Актах перевірки

стану охорони установи банку.

Шостий аркуш Договору від "__" ______________ 200 N ________ Охорона _____________________ Банк __________________________

11.3. Охорона має право вимагати від Банку відшкодування

витрат, зазнаних нею у зв'язку з достроковим розірванням Договору

Банком на підставі пункту 11.1 даного Договору в разі, якщо

розірвання Договору відбулось через причини, не пов'язані з

неналежним виконанням Охороною своїх обов'язків за цим Договором.

11.4. У разі розірвання (припинення) Договору Сторони

зобов'язані провести всі необхідні розрахунки.

11.5. У разі розірвання Договору Банк зобов'язаний оплатити

охоронні послуги до останнього дня надання вказаних послуг

включно. Останній день надання охоронних послуг визначається в

Акті приймання під охорону (зняття з-під охорони) установи банку,

який в обов'язковому порядку складається Сторонами в разі

розірвання (припинення) Договору.

12. Прикінцеві положення

12.1. Цей Договір укладається строком на три місяці і набуває

чинності з дня його підписання Сторонами.

12.2. Якщо за один місяць до закінчення строку дії Договору

жодна зі Сторін не вимагатиме його припинення або перегляду в

письмовій формі, Договір вважається продовженим на тих самих

умовах ще на той самий строк.

12.3. У разі припинення діяльності Банку шляхом його

реорганізації або ліквідації в порядку, передбаченому Законами

України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські

товариства", якщо це викликає потребу скорочення чисельності

працівників ДСО, залучених до виконання заходів охорони, Банк в

установлений чинним законодавством термін має надіслати письмове

повідомлення керівництву Охорони про заплановану дату зміни виду

охорони або її зняття. До повідомлення долучаються відповідні документи залежно від

причин зміни (зняття) охорони.

12.4. Усі правовідносини, що виникають між Сторонами у

зв'язку з цим Договором, регулюються виключно чинним

законодавством України.

12.5. Договір з додатками, які є його невід'ємною частиною,

складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з

яких по одному примірнику є в Охорони та Банку.

13. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Охорона: ___________________________________________________,

(найменування підрозділу ДСО, місцезнаходження, телефон)

розрахунковий рахунок N _____________________________ у

(номер рахунку)

_____________________________________________, МФО N __________,

(назва та місцезнаходження установи банку)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________.

Банк: ______________________________________________________,

(найменування установи банку, місцезнаходження, телефон)

розрахунковий рахунок N ______________________ у ________________

(номер рахунку) (назва

__________________________________________, МФО N _______________,

та місцезнаходження установи банку)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________.

Додатки до Договору: додаток 1 на ___ аркушах;

додаток 2 на ___ аркушах;

додаток 3 на ___ аркушах;

додаток 4 на ___ аркушах;

Від Охорони: Від Банку: _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

(посада керівника, (посада керівника,

прізвище, ініціали) прізвище, ініціали)

_______________________ _______________________

(підпис) (підпис)

"__" ______ 200__ року "__" _______ 200__ року

М.П. М.П.

Сьомий аркуш Договору від "__" _______ 200 N ___________ Охорона __________________ Банк ________________________

Додаток 1

до Договору

N __ від "__" ____ 200_ року

Прим. ____

Кількість примірників ___

Затверджую Затверджую ________________________________ ____________________________

(керівник підрозділу ДСО) (керівник установи банку)

________________________________ ____________________________

(прізвище, ініціали, підпис) (прізвище, ініціали, підпис)

"____" ___________ 200___ року "____" _________ 200___ року

М.П. М.П.

ДИСЛОКАЦІЯ ____________________________________________________,

(найменування установи банку)

що охороняється _____________________________________

(найменування підрозділу охорони)

____________________________________________________.

Місцезнаходження установи банку _____________________

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Вид | Номер | Місце |Що береться| |з/п |об'єкта (окремих| охорони | поста | несення |під охорону| | | приміщень), | |охорони| служби та | | | |номери телефонів| | | межі поста | | | | | | | охорони | | |----+----------------+---------+-------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці:

------------------------------------------------------------------ | Час охорони "від-до" у дні | Особливості |Примітка| |----------------------------------------| несення | | |робочі| перед-|вихідні|перед- |святкові| служби | | | |вихідні| |святкові| | | | |------+-------+-------+--------+--------+--------------+--------| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------

Додаток: схема розташування постів охорони на об'єкті на ___

сторінках.

____________________________

(посада, прізвище, ініціали,

____________________________

підпис службової особи ДСО,

яка склала Дислокацію)

"___" ____________ 200__ року

Додаток 2

до Договору

N __ від "__" ____ 200_ року

Прим. N ___

Кількість примірників ____

Затверджую Затверджую _____________________________ ____________________________

(керівник підрозділу охорони) (керівник установи банку)

_____________________________ ____________________________

(прізвище, ініціали, підпис) (прізвище, ініціали, підпис)

"____" _________ 200___ року "____" ________ 200___ року

М.П. М.П.

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок приймання під охорону

(зняття з-під охорони),

установи банку _____________________________

(найменування установи банку)

1. Загальні положення

1.1. Здавання установи банку або його окремих приміщень під

охорону підрозділу охорони і зняття їх з-під охорони здійснюються

тільки особами, які спеціально вповноважені для цього керівництвом

Банку (далі - вповноважені особи).

1.2. Уповноважені особи визначаються Банком, як правило, з

числа працівників, які мешкають поблизу установи банку. Список цих

працівників із зазначенням їх місця проживання, телефонів

надається Охороні. При зміні зазначених осіб або їх місця

проживання, телефонів Банк негайно письмово повідомляє про це

Охорону.

1.3. Керівники Банку та Охорони спільно організовують

проведення занять та інструктажів з уповноваженими особами для

вивчення правил користування системами ТС або комплексами ТС,

найпростіших методів перевірки їх справності, порядку здавання

установи банку під охорону (зняття з-під охорони) та ведення

відповідної документації.

1.4. Уповноважені особи відповідають за правильну

експлуатацію (використання) систем ТС або комплексів ТС,

дотримання порядку здавання установи банку під охорону (зняття

з-під охорони), відповідність стану її технічної укріпленості

існуючим вимогам.

1.5. Здаванню під охорону (прийманню з-під охорони)

підлягають тільки ті об'єкти (окремі приміщення), які включені до

Дислокації об'єктів, що охороняються.

16. Уключені в Дислокацію об'єкти (приміщення), що мають

незадовільний стан технічної укріпленості, несправні системи ТС

або комплекси ТС, засоби зв'язку (телефони), зіпсовані замки,

запірні пристрої, освітлення тощо, під охорону не приймаються і

відповідальність за зберігання матеріальних цінностей, що є на

таких об'єктах (окремих приміщеннях), Охорона не несе, про що під

час приймання Банку під охорону складається відповідний акт.

2. Здавання установи банку під охорону

2.1. Об'єкти (окремі приміщення), що включені до Дислокації,

передаються під охорону у визначений договором час.

2.2. Не менш ніж за годину до здавання установи банку під

охорону вповноважені особи здійснюють контрольне здавання систем

ТС або комплексів ТС під спостереження ПЦС чи на ПКП.

У разі несправності систем ТС або комплексів ТС необхідно:

- повідомити на ПЦС за телефоном N ___________ та охоронника

ДСО про виявлену несправність; - після усунення причин відмови систем ТС або комплексів ТС

спільно з представником Охорони провести повторне зачинення

об'єкта охорони та здавання його під спостереження ПЦС або на ПКП.

2.3. Безпосередньо перед здаванням установи банку під охорону

вповноважені особи зобов'язані: 2.3.1. Провести ретельний огляд усіх приміщень установи банку

з метою виявлення сторонніх осіб. 2.3.2. Зачинити двері, вікна, кватирки, люки, ґрати, інші

конструкції на запірні пристрої та замки. 2.3.3. Переконатися, що всі кошти та цінності перебувають у

спеціально обладнаних приміщеннях (сховищах цінностей). 2.3.4. Провести огляд систем ТС або комплексів ТС з метою

виявлення відключених приладів, пристроїв і сповіщувачів. 2.3.5. Увімкнути системи ТС або комплекси ТС у положення

"охорона".

2.4. При здаванні установи банку під охорону вповноважені

особи в присутності охоронника ДСО виконують дії, передбачені

пунктом 2.3 Інструкції про порядок приймання під охорону (зняття

з-під охорони) установи банку, а також замикають двері приміщень,

опечатують (опломбовують) їх та навішують контрольні замки.

2.5. Установа банку вважається зданою під охорону після

підписів охоронника ДСО і вповноважених осіб у відповідних

розділах (графах) Журналу приймання під охорону (зняття з-під

охорони) установи банку (окремих приміщень) (після повідомлення

вповноваженими особами за телефоном на ПЦС своїх прізвищ,

установлених кодів і отримання підтвердження про приймання

установи банку під охорону від чергового ПЦС з повідомленням

останнього свого умовного номера). Таке засвідчення факту приймання установи банку під охорону є

подією, що має юридичні наслідки для договірних Сторін.

3. Зняття установи банку з-під охорони

3.1. Установа банку вважається знятою з-під охорони після

того, як вповноважені особи перевірять стан систем ТС або

комплексів ТС, цілісність стін, вікон, дверей, ґрат, люків,

запірних пристроїв, печаток, пломб тощо та отримають підтвердження

за телефоном з ПЦС (з повідомленням чергового ПЦС свого умовного

номера) про зняття установи банку з-під охорони. У разі наявності

цілодобової фізичної охорони установа банку вважається знятою

з-під охорони після того, як уповноважені особи Банку спільно з

охоронником ДСО проставлять підписи про зняття установи банку

з-під охорони у відповідних розділах (графах) Журналу приймання

під охорону (зняття з-під охорони) установи банку (окремих

приміщень). Таке засвідчення факту зняття установи банку з-під охорони є

подією, що має юридичні наслідки для договірних Сторін.

3.2. Для того, щоб зняти установу банку з-під охорони у

не передбачений Договором час, уповноважені особи мають попередньо

письмово сповістити про це Охорону та відчинити установу банку

тільки в присутності відповідального представника Охорони.

3.3. Зняття вхідних дверей установи банку з-під охорони для

проходження працівників Банку здійснюється у відповідності до

наданого Охороні режиму роботи установи банку, що затверджений її

керівником, у присутності ГЗ ДСО та з дозволу чергового

(відповідального) по підрозділу охорони.

4. Дії працівників Банку

та Охорони в екстремальних ситуаціях

4.1. У разі виявлення в установі банку в неробочий час

пожежі, затоплення чи інших наслідків стихійного лиха, порушень її

технічної укріпленості, спрацювання систем ТС або комплексів ТС

відкриття установи банку здійснюється з дозволу Охорони. Для

відчинення, огляду, здійснення необхідних заходів та перезакриття

установи банку Охорона викликає вповноважених осіб Банку.

4.2. У випадках, зазначених у пункті 4.1 Інструкції про

порядок приймання під охорону (зняття з під охорони) установи

банку, Охорона діє за планом оборони установи банку та повідомляє

в разі потреби відповідні оперативні служби.

4.3. Уповноважені особи мають прибути до установи банку не

пізніше ніж через 2 години після повідомлення їм про події,

зазначені в пункті 4.1 Інструкції про порядок приймання під

охорону (зняття з-під охорони) установи банку. У разі неприбуття вповноважених осіб у зазначений час охорона

установи банку має здійснюватись шляхом виставлення Охороною

додаткового поста з оплатою за окремим розрахунком.

4.4. Про факт відчинення (перезакриття) установи банку, її

огляду та вжиті заходи вповноваженими особами Банку та Охороною

складається двосторонній акт.

5. Вповноваженим особам Банку забороняється:

5.1. Розголошувати стороннім особам коди системи ТС або

комплексу ТС та особливості організації охорони установи банку.

5.2. Допускати осіб, які не вповноважені Банком та Охороною,

до експлуатаційного обслуговування встановлених в установі банку

систем ТС або комплексів ТС.

5.3. Залишати установу банку із зіпсованими або вимкнутими

системами ТС або комплексами ТС.

5.4. Здавати під охорону та приймати з-під охорони установу

банку під чужим прізвищем.

5.5. Здавати установу банку під охорону ПЦС з номерів

телефонів, що перебувають поза межами установи банку.

6. Працівникам Охорони забороняється:

6.1. Приймати під охорону не внесені до дислокації об'єкти

(окремі приміщення).

6.2. Приймати під охорону приміщення установи банку при

несправності систем ТС або комплексів ТС.

6.3. Під час приймання під охорону установи банку самостійно

зачиняти двері, вікна, кватирки, люки, ґрати тощо, накладати

пломби та печатки, а також допомагати в цьому вповноваженим

особам.

6.4. Ставити свій підпис у журналі приймання під охорону

(зняття з-під охорони) установи банку, засвідчуючи факт приймання

установи банку під охорону, без його попереднього огляду, після

зачинення та опечатування (опломбування) уповноваженими особами

Банку.

6.5. При спрацюванні систем ТС або комплексів ТС під час

охорони установи банку вимикати їх.

6.6. Допускати будь-кого без відповідних на це повноважень до

приміщень або на територію установи банку в період її охорони.

6.7. Самостійно, без дозволу керівництва Охорони,

передоручати охорону установи банку іншим особам.

6.8. Залишати установу банку без охорони в період дії

Договору про її охорону.

________________________________ ____________________________

(представник підрозділу охорони) (керівник служби безпеки

(охорони) установи банку)

________________________________ ____________________________

(прізвище, ініціали, підпис) (прізвище, ініціали, підпис)

"____" ____________ 200___ року "___" __________ 200___ року

М.П. М.П.

Додаток 3

до Договору

N __ від "__" ____ 200_ року

ПРОТОКОЛ

узгодження ціни за здійснення заходів охорони

1. Ми, що нижче підписались:

від Охорони - начальник _____________________________________

(підрозділу ДСО) _________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі _______________________________________,

(Статут, Положення та ін.)

від Банку - ________________________________________________

(посада та назва юридичної особи)

_________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі _______________________________________,

(Статут, Положення та ін.)

засвідчуємо, що Сторонами досягнута домовленість про ціну за

здійснення заходів охорони, які становлять:

- ____________ (_____________________________________)

гривень за одну годину охорони кожним працівником міліції охорони; - ____________ (_____________________________________)

гривень за одну годину охорони кожним працівником цивільної

охорони; - ____________ (_____________________________________)

гривень за одну годину спостереження за кодом ПЦС.

2. Цей протокол складений у трьох примірниках і є підставою

для розрахунків між Охороною та Банком.

3. Розрахунки між Сторонами за здійснення заходів охорони,

виходячи з визначених цим протоколом цін, здійснюються з

"___" _________ 200__ року.

4. З моменту підписання цього протоколу Сторонами попередній

протокол узгодження ціни від "___" ___________ _____ року втрачає

чинність.

ПІДПИСАЛИ

Від Охорони: Від Банку: ________________________ ________________________

(посада керівника, (посада керівника,

прізвище, ініціали) прізвище, ініціали)

________________________ ________________________

(підпис) (підпис)

"___" _______ 200__ року "___" ________200__ року

М.П. М.П.

Додаток 4

до Договору

N __ від "__" ____ 200_ року

Затверджую Погоджено ______________________________ ____________________________

(керівник підрозділу ДСО) (керівник установи банку)

______________________________ ____________________________

(прізвище, ініціали, підпис) (прізвище, ініціали, підпис)

"____" ___________ 200___ року "____" _________ 200___ року

М.П. М.П.

РОЗРАХУНОК

вартості наданих послуг на ____________ 200_ рік ____________________________________________________,

(найменування установи банку)

що охороняється _____________________________________.

(найменування підрозділу ДСО)

Місцезнаходження установи банку______________________

Розрахунковий рахунок N ___________, МФО N _________

у __________________________________________________

(найменування установи банку)

1. Вартість фізичної охорони об'єкта.

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Вид | Кількість | Вартість фізичної | |з/п | об'єкта, |охорони| постів | охорони за одну | | | приміщення | |---------------| годину | | | | |цілодо-|__-год.| | | | | |бових | | | |----+---------------+-------+-------+-------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці:

------------------------------------------------------------------ | Кількість годин охорони на | Кількість днів охорони | | добу | | |-------------------------------+--------------------------------| |робо-|перед-|вихі-|перед-|свят-|робо-|перед-|вихід-|перед-|свят-| | чі |вихід-|дні |свят- |кові | чі |вихід-| ні |свят- |кові | | | ні | |кові | | | ні | |кові | | |-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+-----| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці:

------------------------------------------------------------------ | Усього днів |Усього годин|Вартість фізичної| Середня вартість | |охорони за рік| охорони за | охорони об'єкта | фізичної охорони | | (період) |рік (період)| за видами |об'єкта на місяць | | | | (міліція, | (період) | | | |цивільна охорона)| | | | | за рік (період) | | |--------------+------------+-----------------+------------------| | 17 | 18 | 19 | 20 | ------------------------------------------------------------------

2. Вартість охорони об'єкта (окремих приміщень) за допомогою

ПЦС

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Вид |Кількість кодів |Вартість одного| |з/п | об'єкта, | охорони | ПЦС, що | коду | | | приміщення | |використовуються|за одну годину | |----+----------------+---------+----------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці:

------------------------------------------------------------------ | Кількість годин охорони на | Усього | Вартість | Усього | | добу в дні | годин | охорони | вартість | |-------------------------------|охорони | об'єкта |охорони за| |робо-|перед-|перед-|вихі-|свят-| за |(приміщення)|допомогою | | чі |вихід-|свят- | дні |кові | ______ |за допомогою| ПЦС за | | | ні |кові | | |(період)| ПЦС | ________ | | | | | | | |за _________| (період) | | | | | | | | (період)| | |-----+------+------+-----+-----+--------+------------+----------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------

3. Вартість експлуатаційного обслуговування технічних засобів

посилення охорони, що встановлені на об'єкті.

------------------------------------------------------------------ | N | Кількість | Вартість | Вартість | |з/п | умовних | обслуговування 1 | обслуговування | | |установок ОПС, |умовної установки ОПС | технічних засобів | | |установлених на|за ___________________| посилення охорони | | | об'єкті | (період) |за ________________ | | | | | (період) | |----+---------------+----------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Усього вартість наданих послуг за ___________________________

(розрахунковий період)

становить ________________________________________________________

(сума літерами)

Керівник фінансової служби Керівник фінансової служби

від Охорони від Банку ______________________________ _______________________________

(прізвище, ініціали, підпис) (прізвище, ініціали, підпис)

"____" _________ 200___ року "____" ___________ 200___ року

М.П. М.П.

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 2

до п.1.7 Інструкції

Прим. N ___

Кількість примірників ____

Затверджую Затверджую

Начальник ________________________ ___________________________

(найменування УДСО(ВДСО) (посада керівника установи

або структурного банку або його регіонального

підрозділу ДДСО) представництва)

_______________________ ___________________________

(прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)

_______________________ ___________________________

(підпис) (підпис)

"___" ______ 200___ року "__" _________ 200___ року

М.П. М.П.

АКТ

обстеження установи банку ____________________________________________________________

(найменування установи банку)

"___" __________ 200___ року Місто (смт) ________________

Міжвідомча комісія у складі: ________________________________

(посади, прізвища та ініціали

членів комісії) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

провела обстеження установи банку, що розташована: __________________________________________________________________

(місцезнаходження установи банку)

Обстеженням установлено:

1. Загальна характеристика та технічний стан будівлі (окремих

приміщень) установи банку:

1.1. Установа банку розміщена _______________________________

(характеристика будівлі)

__________________________________________________________________

1.2. До будівлі (окремих приміщень) примикають приміщення

(кімнати, горища, підвали) інших організацій або житлового фонду

__________________________________________________________________

1.3. Розміщення касового вузла (місць зберігання грошових

коштів та цінностей) за поверхами ________________________________ __________________________________________________________________

1.4. Наявність уразливих місць (двері, вікна, люки,

вентиляційні шахти, пожежні драбини, некапітальні стіни тощо) ____

__________________________________________________________________

1.5. Відповідність касового вузла вимогам нормативно-правових

актів Національного банку України ________________________________ __________________________________________________________________

1.6. Наявність службового приміщення охорони, його

характеристика ___________________________________________________ __________________________________________________________________

2. Технічні засоби охоронного призначення та зв'язку:

2.1. Кількість телефонних ліній, виділених для підключення

засобів сигналізації на ПЦС, чергової частини територіального

органу внутрішніх справ __________________________________________

2.2. Наявність прямого телефонного (радіо) зв'язку поста

охорони з черговою частиною підрозділу охорони (ПЦС) або

територіального органу внутрішніх справ

__________________________________________________________________

2.3. Наявність систем охоронної, охоронно-пожежної і

тривожної сигналізації, відеоспостереження, контролю доступу тощо,

їхня працездатність ______________________________________________

2.4. Наявність резервного живлення систем ТС або комплексів

ТС, тип апаратури ________________________________________________ __________________________________________________________________

3. Відстань від об'єкта до чергової частини територіального

ОВС - ___ км, підрозділу охорони - ________ км.

4. Для охорони установи банку необхідно організувати _____

пост(-ів) охорони, у тому числі:

постів міліції охорони ______________________________________

(указати кількість годин охорони на добу)

постів цивільної охорони ДСО ________________________________

(указати кількість годин охорони на добу)

постів відомчої ВОХОР _______________________________________

(указати кількість годин охорони на добу)

постів недержавної охорони __________________________________

(указати кількість годин охорони на добу)

5. Для прийняття установи банку під охорону ДСО необхідно

виконати такі заходи:

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування заходів | Виконавець | Термін | | з/п | | | виконання | |-----+----------------------------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+----------------------------+-------------+---------------| | 1 | | | | |-----+----------------------------+-------------+---------------| | 2 | | | | |-----+----------------------------+-------------+---------------| | 3 | | | | |-----+----------------------------+-------------+---------------| | 4 | | | | ------------------------------------------------------------------

6. Майнова відповідальність ДСО

__________________________________________________________________

(визначення попередньої майнової відповідальності ДСО при

виконанні заходів,

__________________________________________________________________

що викладені в пункті 5 акта обстеження установи банку)

Члени комісії: ________________________________

(підписи, прізвища та ініціали) ________________________________ ________________________________ ________________________________

Акт складається у чотирьох примірниках, перший з яких

зберігається в УДСО(ВДСО), другий - в регіональному управлінні

(дирекції) відповідного банку, третій - у підрозділі охорони,

четвертий - в установі банку, що планується прийняти під охорону.

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 3

до п. 2.1 Інструкції

Прим. N ___

Кількість примірників ____

ВІДОМОСТІ

про установу банку, що будується та реконструюється на

території ________________________ області (міста)

1. Назва установи банку.

2. Місцезнаходження, контактний телефон.

3. Будується нова будівля, сховище, касовий вузол, пункт

обслуговування населення тощо або проводиться реконструкція

(указати, що саме).

4. Орієнтовна дата початку та закінчення робіт (яких саме).

5. Інформація про касовий вузол:

5.1. Кількість сховищ.

5.2. Наявність вечірньої каси зі сховищем.

5.3. Кількість касових кабін.

5.4. Наявність боксу інкасації.

6. Наявність:

6.1. Пункту обслуговування населення (банкоматів, кабін

касирів обміну валют, прийому комунальних платежів тощо).

6.2. Кімнати зберігання зброї.

7. Генеральний проектувальник (наявність ліцензії).

8. Генеральний підрядник (наявність ліцензії).

9. Назва організації, що здійснюватиме: _____________________

(зазначити контактні

телефони)

9.1. Будівництво банку.

9.2. Будівництво касового вузла.

9.3. Спорудження сховищ цінностей (наявність відповідної

ліцензії).

9.4. Обладнання системами ТС або комплексами ТС.

9.5. Установлення захисних кабін для охоронників ДСО.

9.6. Обладнання пропускних тамбур-шлюзів з використанням

захисного ударотривкого та панцерового скла.

9.7. Монтаж засобів охоронного призначення (систем ТС або

комплексів ТС).

Начальник УДСО(ВДСО) (підпис, прізвище)

"___" _____________ 200_ року

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 4

до п.2.6 Інструкції

Прим. N ____

Кількість примірників _____

ВИСНОВОК

щодо готовності ____________________________ за адресою: _______

(найменування установи банку)

до приймання під охорону ________________________________________

(найменування підрозділу охорони)

"___" ___________ 200__ року Місто (смт)__________

Міжвідомча комісія у складі: ________________________________

(посади, прізвища та ініціали

членів комісії) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

після отримання листа керівництва ___________________________ __________________________________________________________________

(найменування установи банку та її місцезнаходження)

вх. N ____ від "___" ___________ 200__ року з інформацією про

виконання всіх заходів, передбачених актом обстеження від "___" __________ 200__ року щодо облаштування даної установи банку,

провела її контрольне обстеження. Зовнішнім оглядом приміщень та вибірковими випробуваннями

інженерно-технічних засобів охорони, систем ТС або комплексів ТС

установлено:

- усі будівельно-монтажні роботи виконано у відповідності до

узгодженої __________________________________________________ та (найменування УДСО(ВДСО) або структурного підрозділу ДДСО)

затвердженої керівництвом установи банку проектної документації

N ____ від "__" __________ 200__ року і при технічному нагляді з

боку працівників ______________________________;

(найменування підрозділу ДСО)

- усі роботи з облаштування установи банку системами ТС або

комплексами ТС виконано у відповідності до

узгодженої _______________________________________________________ (найменування УДСО(ВДСО) або структурного підрозділу ДДСО)

та затвердженої керівництвом установи банку проектної

документації N ___ від "__" ___________ 200__ року і при

технічному нагляді з боку працівників _________________________________________________________________;

(найменування підрозділу ДСО)

- змонтовані інженерно-технічні засоби охорони, системи ТС

або комплекси ТС установи банку функціонують

_____________________________.

Висновок міжвідомчої комісії: ______________________________________ готовий до приймання

(найменування установи банку та її місцезнаходження) під охорону _____________________________________________________.

(найменування підрозділу охорони)

Члени комісії: ________________________________

(підписи, прізвища та ініціали) ________________________________ ________________________________ ________________________________

Висновок складається у чотирьох примірниках, перший з яких

зберігається УДСО(ВДСО), другий - у регіональному управлінні

(дирекції) установи банку, третій - у підрозділі охорони,

четвертий - в установі банку, що приймається під охорону.

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 5

до п. 2.7 Інструкції

Прим. N ___

Кількість примірників ____

Затверджую Затверджую

Начальник ________________________ ___________________________

(найменування УДСО(ВДСО) (посада керівника установи

або структурного банку)

підрозділу ДДСО)

________________________ ___________________________

(прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)

________________________ ___________________________

(підпис) (підпис)

"__" _______ 200___ року "__" __________ 200___ року

М.П. М.П.

АКТ

приймання в експлуатацію систем ТС,

комплексів ТС в установі банку _____________________________________________________________

(найменування установи банку та її місцезнаходження)

"___" _____ 200__ року Місто (смт) __________

Міжвідомча комісія у складі: __________________________________________________________________

(посади, прізвища та ініціали членів комісії)

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

здійснила приймання в експлуатацію змонтованих __________________________________________________________________

(основні установчі дані про виконавців робіт)

систем ТС або комплексів ТС у __________________________________________________________________

(найменування установи банку або її окремих приміщень)

Установлено:

1. Усі роботи з облаштування установи банку виконано

відповідно до будівельного проекту (акта обстеження) від

"___" __________ 200__ року N ____ та проектної документації з

монтажу систем ТС або комплексів ТС (акта обстеження) від

"___" __________ 200__ року N ____

2. При випробуванні системи ТС (комплексу ТС) установлено, що

змонтовані засоби функціонують: __________________________________ (якщо є зауваження до виконання монтажних та

пусконалагоджувальних робіт або результатів випробувань, вони

мають бути зазначені в цьому акті з описом конкретних недоліків та

встановленням термінів їхнього усунення. Після повного усунення

недоліків проводиться повторне приймання системи ТС або комплексу

ТС зі складанням аналогічного акта).

Висновок комісії:

Змонтована система ТС (комплекс ТС) повністю готова для

введення в дію і приймається в експлуатацію з ____________________

(дата)

Додаток: перелік змонтованої апаратури на ____ арк.

Члени комісії: _________________________________

(підписи, прізвища та ініціали

членів комісії)

_________________________________ _________________________________

Систему ТС (комплекс ТС) в експлуатацію здали: ______________ __________________________________________________________________

(підписи, прізвища та ініціали представників

монтажної організації)

"___" ____________ 200__ року

Систему ТС (комплекс ТС) в експлуатацію прийняли: ___________ __________________________________________________________________

(підписи, прізвища та ініціали представників установи банку, ДСО)

"___" ____________ 200__ року

Зазначений акт складається тільки після виконання всіх

заходів щодо інженерно-технічної укріпленості установи банку,

зазначених у первинному акті обстеження. За необхідності

зазначений акт може складатись для приймання окремих видів робіт

(систем ТС, комплексів ТС і т.ін), виконаних різними організаціями

в різні терміни.

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 6

до п. 2.9 Інструкції

Прим. N ___

Кількість примірників ___

Затверджую Затверджую ______________________________ ____________________________

(керівник територіального ОВС) (керівник УДСО(ВДСО)

______________________________ ____________________________

(прізвище, ініціали, підпис) (прізвище, ініціали, підпис)

"____" __________ 200___ року "____" _________ 200___ року

М.П. М.П.

АКТ

приймання під охорону (зняття з-під охорони) установи банку _______________________________________________________

(найменування установи банку)

"___" _________ 200__року N _____ Місто (смт) __________ __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника підрозділу охорони)

і ________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника установи банку) склали цей акт про те, що з "___" години "___" ________ 200__ року __________________________________________________________________

(підрозділ охорони)

приймає під охорону (знімає з-під охорони) згідно з Договором

N ___ від "__" ________200_ року (лист вих. N ____ від "___" _________ 200_ року) __________________________________________________________________

(найменування установи банку, приміщень, вид охорони,

_________________________________________________________________,

дні та години охорони, указані в Дислокації) за адресою: _________________________________________, а також

(місцезнаходження установи банку)

приймає (здає) встановлені на об'єкті системи ТС для здійснення їх

подальшого експлуатаційного обслуговування.

Від підрозділу охорони: Від установи банку: _____________________________ __________________________ _____________________________ __________________________

(посада керівника, (посада керівника,

_____________________________ ___________________________

прізвище, ініціали, підпис) прізвище, ініціали, підпис)

М.П. М.П.

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 7

до п.6.10 Інструкції

ЖУРНАЛ

обліку приймання-здавання поста і перевірок

несення служби з охорони установи банку ___________________________________________

(назва установи банку)

--------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата| Пост і печатки на сховищах |Зауваження| Час | Час | Зауваження та | | та | відповідно до відбитків | щодо | фізичної|технічного | вказівки за | |час |-------------------------------|приймання-|перевірки| контролю | результатами | | | здав | прийняв | здавання | | | перевірки | | |---------------+---------------| поста, | | | несення служби | | |прізвище|підпис|прізвище|підпис|приміщень,| |-----------+---------------------| | | та | | та | |майна та | |телефон|КНС| зміст |відмітка | | |ініціали| |ініціали| |службової | | | |зауваження,| про | | | | | | |докумен- | | | | хто |усунення | | | | | | | тації | | | |перевірив |виявлених| | | | | | | | | | |(посада, |недоліків| | | | | | | | | | |звання, | | | | | | | | | | | |прізвище, | | | | | | | | | | | | підпис) | | |----+--------+------+--------+------+----------+---------+-------+---+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------------------------------------------------------------------------------------------

Журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений

печаткою та зареєстрований у канцелярії підрозділу охорони або

УДСО(ВДСО).

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 8

до п.6.11 Інструкції

Зразок припису

на право перевірки несення служби нарядами

Державної служби охорони при МВС України

з охорони установ банків

ПРИПИС

Виданий __________________________________________________

(посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

на право здійснення в регіональних управліннях (відділах)

Державної служби охорони при МВС України та підпорядкованих їм

підрозділах охорони на об'єктах і в установах банків, що ними

охороняються, перевірок організації та несення служби нарядами

ДСО, стану технічної укріпленості та обладнання об'єктів засобами

охоронно-пожежної сигналізації, проведення учбових тривог, стану

зберігання та видачі табельної зброї, боєприпасів і спецзасобів,

використання автотранспорту, фінансово-господарської діяльності, а

також перевірок несення служби нарядами, які тимчасово перебувають

на території області (міста) та виконують охоронні функції за

укладеними договорами.

Дійсний до "__" ______ 200__ року при пред'явленні службового

посвідчення.

__________________________________________________

(керівники МВС України, ДДСО, ГУМВС(УМВС) України,

УДСО(ВДСО))

__________________________________________________

______________ ____________ ______________________

(звання) (підпис) (прізвище та ініціали)

"___" ______________ 200__ року

М.П.

Перелік повноважень, зазначених у приписі, у кожному

конкретному випадку встановлюється керівником залежно від мети

перевірки.

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 9

до п. 6.13 Інструкції

Прим. N ___

Кількість примірників ___

Затверджую Затверджую _____________________________ ____________________________

(керівник підрозділу охорони) (керівник установи банку)

_____________________________ ____________________________

(прізвище, ініціали, підпис) (прізвище, ініціали, підпис)

"____" __________ 200___ року "____" _________ 200___ року

М.П. М.П.

АКТ

перевірки стану охорони установи банку _____________________________________

(найменування установи банку)

"___" ________ 200_ року Місто (смт) _____________

Міжвідомча комісія у складі: ________________________________

(посади, прізвища та ініціали

членів комісії)

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

перевірила стан охорони __________________________________________

(найменування установи банку та її місцезнаходження)

Перевіркою встановлено:

1. Охорона установи банку здійснюється ______________________

(найменування підрозділу охорони)

2. Стан технічної укріпленості будівлі, приміщень установи

банку. Оснащеність приміщень системами ТС або комплексами ТС,

зв'язку, іншими технічними засобами посилення охорони, їх

працездатність та якість технічного обслуговування

__________________________________________________________________

3. Наявність необхідного обладнання та службової документації

на посту _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

4. Виконання сторонами зобов'язань за договором про охорону,

пропозицій щодо поліпшення охорони установи банку, унесених при

попередній перевірці _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

5. Додаткові заходи, що потрібно здійснити для поліпшення

технічного стану приміщень, обладнання їх засобами

інженерно-технічної укріпленості, системами ТС або комплексами ТС,

удосконалення організації служби _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Члени комісії: ___________________________

(підписи, прізвища

та ініціали членів комісії)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 10

до п. 6.14 Інструкції

ПЕРЕЛІК

службової документації на посту

Державної служби охорони в установі банку

1. Журнал обліку приймання-здавання поста і перевірок несення

служби з охорони установи банку.

2. Журнал приймання під охорону (зняття з-під охорони)

установи банку (окремих приміщень).

3. Журнал перевірок стану систем тривожної сигналізації та

реєстрації їхніх спрацювань.

4. Журнал обліку одноразових та матеріальних перепусток*.

5. Інструкція з внутрішньооб'єктового (пропускного) режиму -

у разі затвердження її керівництвом установи банку*.

6. Зразки постійних, тимчасових, одноразових та матеріальних

перепусток з оригіналами підписів, печатками, а також

шифр-знаками, що визначають час дії перепустки та зони безпеки, на

які вона поширюється *.

7. Зразки підписів осіб, які мають право підписувати

постійні, тимчасові, одноразові та матеріальні перепустки*.

8. Інструкція про порядок приймання під охорону (зняття з-під

охорони) установи банку.

9. Інструкція з охорони праці та техніки безпеки.

10. Інструкція з пожежної безпеки.

11. Інструкція з правил користування системами ТС або

комплексами ТС.

12. Обов'язки охоронника.

13. Список осіб, які мають право відкривати сховища цінностей

(затверджений керівником установи банку), зі зразками підписів цих

осіб, їхніми домашніми адресами та телефонами.

14. Зразки відбитків печаток, що застосовуються при

опечатуванні сховищ цінностей.

15. Список працівників органів внутрішніх справ та Державної

служби охорони, які мають право перевіряти несення служби

охоронниками ДСО, затверджений начальником територіального органу

внутрішніх справ.

16. Зразок припису на право перевірки несення служби нарядами

ДСО з охорони установ банків.

17. Витяг з плану оборони установи банку (з грифом "Для

службового користування").

18. Графік роботи охоронників ДСО.

19. Список телефонів керівників установи банку, чергових

частин органу внутрішніх справ і ДСО, пожежної, медичної та

аварійних служб.

20. Опис майна та службової документації на посту, що

підлягають прийманню-здаванню під час зміни нарядів охорони ДСО.

21. Журнал здавання вхідних дверей установи банку на ПЦС та

зняття їх з-під охорони.

22. Атестат безпеки.

23. Графік виходу постового на зв'язок (для постів, не

обладнаних КНС з таймером).

24. Режим роботи установи банку.

25. Інструкція по взаємодії охоронників ДСО з працівниками

недержавної охорони **. Вищезазначена документація, за винятком пунктів 1-3, 6, 7,

14, 18, 21, має бути пронумерована, прошнурована, скріплена

печаткою та зареєстрована в канцелярії підрозділу охорони або

УДСО(ВДСО). Документація згідно з пунктом 4 має бути пронумерована,

прошнурована, скріплена печаткою та зареєстрована установою банку.

--------------- * При здійсненні пропускного режиму охоронниками ДСО. ** За наявності постів недержавної охорони.

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 11

до п 7.8.2 Інструкції

ЖУРНАЛ

перевірок стану систем тривожної сигналізації

та реєстрації їхніх спрацювань

Найменування установи банку _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Перша сторінка

Дата введення системи ТС або комплексу ТС в експлуатацію:

"___" ___________ 200__ року Прізвища, імена та по батькові працівників

інженерно-технічного складу, закріплених за установою банку для

здійснення експлуатаційного обслуговування систем тривожної

сигналізації (наказ начальника підрозділу охорони або керівника

суб'єкта господарювання у галузі охорони, що перебуває у сфері

управління ДСО, від "___"__________ 200__ року N ______): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Наступні сторінки

------------------------------------------------------------------ |Дата | Посада, |Результат перевірки| Причина | Посада, | | та | прізвище, | або відмітки про |спрацювання | прізвище | | час | ініціали | спрацювання |сигналізації|особи, яка | |запи-| особи, яка | сигналізації із | | усунула | | су |робить запис| зазначенням | |несправність| | | |приміщення, звідки | | | | | | надійшов сигнал | | | | | | "тривога" | | | |-----+------------+-------------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений

печаткою та зареєстрований у канцелярії підрозділу охорони або

УДСО(ВДСО).

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 12

до п.7.8.6 Інструкції

ЖУРНАЛ

приймання під охорону (зняття з-під охорони)

установи банку (окремих приміщень) ________ __________________________________________

(назва установи банку) __________________________________________

(назва підрозділу охорони)

------------------------------------------------------------------ |Дата |Найменування|Кількість і | Здав | Прийняв | |та час| прийнятої |найменування|---------------+---------------| |запису|під охорону |печаток або |прізвище|підпис|прізвище|підпис| | | (знятої |номери пломб| та | | та | | | | з-під | |ініціали| |ініціали| | | | охорони) | | | | | | | | установи | | | | | | | | банку | | | | | | | | (окремого | | | | | | | |приміщення) | | | | | | |------+------------+------------+--------+------+--------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------

Журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений

печаткою та зареєстрований у канцелярії підрозділу охорони або

УДСО(ВДСО).

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 13

до п.7.8.7 Інструкції

ЖУРНАЛ

здавання вхідних дверей установи банку

на ПЦС та зняття їх з-під охорони ____________________________________________

(назва установи банку та її місцезнаходження)

------------------------------------------------------------------ |Дата|Час здачі|Посадова |Дата| Час | Посадова | Причина | | |вхідних |особа ПЦС,| |зняття | особа ПЦС,| зняття | | |дверей | яка | |вхідних |котра зняла| вхідних | | |установи |прийняла | |дверей | з-під | дверей | | |банку на | під | |установи| охорони | установи | | | ПЦС |охорону | | банку | вхідні |банку з-під | | | |вхідні | | з-під | двері |охорони ПЦС | | | | двері | |охорони | установи | | | | |установи | | ПЦС | банку | | | | |банку | | | | | |----+---------+----------+----+--------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------

Журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений

печаткою та зареєстрований у канцелярії підрозділу охорони або

УДСО(ВДСО).

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 14

до п.7.8.11.2 Інструкції

ЖУРНАЛ

обліку одноразових та матеріальних перепусток ____________________________________________

(назва установи банку та її місцезнаходження)

------------------------------------------------------------------ |Дата та | Номер | Термін дії | Прізвище та | Кількість | | час |перепустки|--------------|ініціали клієнта| місць, що | | запису | |з якого| до | (відвідувача) | виносяться | | | | часу | якого| або |(вивозяться)| | | | | часу | співробітника | | | | | | | установи банку | | |--------+----------+-------+------+----------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений

печаткою та зареєстрований установою банку.

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 15

до п.8.2 Інструкції

ЗРАЗОК

ПОРЯДОК

розробки плану оборони установи банку,

що охороняється територіальним підрозділом

Державної служби охорони при МВС України

Терміни та скорочення, що застосовуються:

Оперативний черговий ОВС - оперативний черговий

територіального ОВС. Наряд ОВС - наряд територіального ОВС. Підрозділ охорони - територіальний підрозділ ДСО. ПЦС - пункт централізованого спостереження ДСО. Черговий ПЦС - черговий пульта ПЦС. ГЗ ДСО - група (групи) затримання ПЦС ДСО. ППСМ - наряд (наряди) патрульно-постової служби міліції. ДАІ - наряд (наряди) Державної автомобільної інспекції

Міністерства внутрішніх справ України. МНС України - бойова група пожежної частини територіального

підрозділу пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Недержавна охорона установи банку - власна, відомча служба

охорони або інші суб'єкти охорони установи банку.

1. План оборони установи банку призначений для координації

дій працівників органів внутрішніх справ (далі - ОВС), підрозділів

охорони під час виникнення загрози безпеці установи банку, його

клієнтам, персоналу та відвідувачам. Дії за планом оборони

установи банку запроваджуються в період його охорони постом

(постами) ДСО, що зазначається на його титульному аркуші.

2. Для проведення цієї роботи, після обладнання установи

банку системою ТС або комплексом ТС та укладання договору, в ОВС

створюється робоча група з найбільш досвідчених співробітників

служб, що залучаються до дій за планом оборони. Перед початком

розробки плану оборони обов'язково проводиться ознайомлення з

установою банку та рекогносцировка прилеглої до неї місцевості, у

ході якої визначаються:

2.1. Кількісний склад задіяних нарядів, які направляються до

установи банку, їх озброєння, забезпечення транспортними засобами,

засобами зв'язку, індивідуального захисту та спеціальними

засобами.

2.2. Основні й запасні маршрути руху нарядів для своєчасного

їх прибуття до установи банку з різних напрямків у найкоротші

строки.

2.3. Місця зупинки автотранспорту, розміщення особового

складу на прилеглій до установи банку території з урахуванням

секторів обстрілу та завдань, що визначені кожному наряду, порядок

їх виконання.

2.4. Організація управління нарядами, осіб, які здійснюють

загальне керівництво, відповідальних у зонах, уведення додаткових

сил, їх дублерів, сигнали оповіщення й взаєморозпізнання, а також

інші заходи, що унеможливлюють випадкове застосування зброї проти

працівників нарядів, персоналу, клієнтів, відвідувачів установи

банку та осіб, які опинилися в зоні проведення операції.

2.5. Шляхи та способи проникнення груп захоплення в різні

приміщення установи банку з використанням для цього не тільки

головних, але й запасних входів, вікон, люків, вентиляційних шахт,

горищ, підвалів тощо.

2.6. Вірогідні місця для нападу (проникнення) на установу

банку, шляхи відходу та місця укриття злочинців, а також найбільш

доцільні місця і способи їх блокування й затримання.

2.7. Організація поетапної оборони особливо важливих

приміщень при неможливості захисту всієї установи банку.

2.8. Порядок дій постових, які несуть службу з охорони

установи банку, у тому числі його персоналу при введенні плану

оборони.

2.9. Особливості дій нарядів у денний та нічний час тощо.

3. План оборони установи банку складається з трьох основних

розділів:

3.1. У першому розділі плану оборони зазначаються випадки, у

яких оперативний черговий ОВС запроваджує дії, що ним передбачені.

3.2. У розділі другому наводиться характеристика стану

охорони установи банку.

3.3. У третьому розділі описується порядок основних дій

нарядів та працівників (їх склад та чисельність, озброєння

екіпірування засобами індивідуального захисту та активної оборони)

у таких випадках: 3.3.1. При надходженні сигналу "тривога" з установи банку. 3.3.2. При встановленні факту нападу або за інших ускладнень

оперативної обстановки. 3.3.3. При виникненні пожежі або стихійного лиха тощо.

4. Заходи безпеки при проведенні операції за планом оборони

установи банку повинні передбачати забезпечення безпеки особового

складу ОВС та додаткових сил, задіяних в операції, а також інших

осіб (населення) від дії спеціальних засобів і вогнепальної зброї,

що застосовуються в ході операції, та від посягань озброєних

злочинців.

4.1. Безпека особового складу забезпечується: 4.1.1. Засобами індивідуального захисту. 4.1.2. Дотриманням вимог відповідних нормативно-правових

актів щодо поводження зі зброєю та застосування спецзасобів. 4.1.3. Використанням сигналів оповіщення та взаємного

розпізнавання. 4.1.4. Умілим застосуванням тактичних прийомів під час

проведення бойових дій в операції.

4.2. До засобів індивідуального захисту належать бронежилети

не нижче другого класу захисту, броньовані щити, шоломи "Сфера"

(або аналогічна). Порядок їх використання визначається керівником

операції у відповідності до конкретних умов її проведення.

4.3. Безпека населення під час проведення операції

забезпечується: 4.3.1. Системою оповіщення населення про подію, що виникла, з

попередженням про можливі наслідки та вказівкою небезпечних зон,

які закриті для руху. 4.3.2. Своєчасною евакуацією населення з небезпечних зон. 4.3.3. Блокуванням небезпечних ділянок місцевості під час

проведення конкретних бойових дій. 4.3.4. Конкретними заходами забезпечення безпеки громадян

керівником операції з урахуванням її характеру, масштабів та умов

її проведення.

4.4. Кожний учасник операції зобов'язаний перед її початком

перевірити справність отриманого озброєння, засобів

індивідуального захисту та активної оборони, зв'язку, оцінити

особисту готовність до дій в операції, а також доповісти про

готовність або виявлені недоліки керівнику групи (старшому

наряду).

4.5. Керівники груп (старші нарядів) повинні перевірити

готовність кожного учасника, його озброєння та екіпіровку,

виділені групі (наряду) спецзасоби і доповісти керівнику операції.

5. Для взаємного розпізнавання нарядів з охорони установи

банку та територіального ОВС на кожний день установлюються

подвійні паролі (словесні та цифрові), а також умовні фрази,

використання яких охоронниками установи банку у відгуку

обов'язкове. Подвійний пароль повідомляється нарядам запискою під

час інструктажу.

5.1. Розробка подвійних паролів та умовних фраз покладається

на відповідальних осіб підрозділу охорони. Подвійні паролі та

умовні фрази на кожну зміну наступного місяця до 25 числа

попереднього місяця оформляються, надсилаються до територіального

ОВС згідно з вимогами нормативних актів щодо охорони державної

таємниці та інформації з обмеженим доступом, що є власністю

держави, і зберігаються у черговій частині.

5.2. Словесний пароль та цифрова комбінація встановлюються

єдині як для нарядів з охорони установи банку, так і для

територіального ОВС (наприклад: "Харків-20"). По прибутті до

установи банку за сигналом "тривога" старший наряду ОВС за

допомогою відео-, аудіопереговорного пристрою, установленого біля

дверей центрального (службового) входу, називає охороннику ДСО

установи банку словесний пароль та число, що є частиною повного

цифрового паролю (наприклад: "Харків-5"). Охоронник ДСО у

відповідь називає умовну фразу та число, яке в сумі з частиною,

названою старшим наряду ОВС, дасть повний цифровий пароль

(наприклад: "У мене порядок! - 15". Тобто 5 + 15 = 20). Відсутність умовної фрази у відгуку (або необумовлений

відгук, або неправильно названий цифровий пароль) має бути

сигналом наряду ОВС про напад на установу банку.

6. До плану оборони установи банку долучаються:

6.1. План-картка зі схемою розташування установи банку на

місцевості із зазначенням під'їзних шляхів, місць розташування

нарядів, які за сигналом "тривога" прибувають до неї, з переліком

обов'язків членів нарядів, а також із зазначенням на зворотному

боці плану-картки внутрішніх приміщень установи банку та постів

охорони.

6.2. Розрахунок сил та засобів особового складу ОВС, що

направляються до установи банку для її захисту.

6.3. Список керівників та вповноважених осіб установи банку,

відповідальних за зберігання цінностей, із зазначенням їх місця

проживання, службових і домашніх телефонів.

7. План оборони, узгоджений з керівництвом підрозділу

охорони, затверджується начальником ОВС. Перший примірник плану оборони зберігається в черговій

частині територіального ОВС, а другий - у підрозділі охорони або

УДСО(ВДСО) (у літерній справі на установу банку або окремо).

Витяги з плану оборони (з грифом "Для службового користування")

про порядок дій охоронників ДСО та персоналу установи банку

зберігаються на постах охорони ДСО та в керівника установи банку,

а витяги про порядок дій нарядів ДСО - у черговій частині

підрозділу ДСО (або на ПЦС) та ГЗ ДСО.

8. Гриф обмеження доступу до інформації встановлюється згідно

з вимогами чинного законодавства України.

9. У разі вчинення на установу банку розбійного нападу з

використанням зброї, захоплення заручників тощо керівництвом

ГУМВС, УМВС уводяться спеціальні оперативні плани. Затримання та

знешкодження озброєних злочинців проводяться спеціальними

підрозділами ОВС.

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко

Додаток 16

до п.8.2. Інструкції

ЗРАЗОК Гриф обмеження доступу

до інформації

Прим. N ___

Затверджую Узгоджено ______________________________ _____________________________

(керівник територіального ОВС) (керівник підрозділу охорони)

______________________________ _____________________________

(прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)

______________________________ _____________________________

(підпис) (підпис)

"____" ___________ 200___ року "____" __________ 200___ року

М.П. М.П.

ПЛАН ОБОРОНИ __________________________________________________,

(найменування та місцезнаходження установи банку)

що охороняється __________________________________________________

(найменування територіального підрозділу ДСО)

------------------------------------------------------------------ |Уводиться у дію "від - до" у дні: | |----------------------------------------------------------------| |робочі |передвихідні|вихідні |передсвяткові|святкові | |------------+------------+-----------+-------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------

РОЗДІЛ 1. Випадки, у яких оперативний черговий

територіального органу внутрішніх справ запроваджує дії, що

передбачені планом оборони установи банку

1.1. Надходження будь-якого виду сигналу "тривоги" (про

проникнення, напад, пожежу, розкриття або зламування тощо),

сформованого системою ТС або комплексом ТС установи банку.

1.2. Отримання повідомлення (за телефоном, по радіостанції,

будь-яким іншим способом) від охоронника ДСО, інших осіб про

вчинення (можливість) нападу, захоплення заручників, вибух (його

загрозу) та інші злочинні прояви або про пожежу, стихійне лихо та

інші надзвичайні події і ситуації техногенного або природного

характеру.

1.3. Охоронник ДСО не відповідає на телефонні дзвінки, на

виклик по радіостанції та при надходженні дзвінка з установи банку

прямою телефонною лінією.

1.4. Відсутність відповіді охоронника ДСО на пароль, умовної

фрази у відгуку (або необумовлений відгук, або неправильно

названий цифровий пароль).

1.5. Оперативний черговий ОВС за відсутності керівництва або

відповідального має право самостійно запровадити дії, передбачені

цим планом оборони, якщо вважає, що з урахуванням оперативної

обстановки може виникнути загроза безпеці установи банку, його

персоналу, клієнтам та відвідувачам.

РОЗДІЛ 2. Характеристика стану охорони установи банку

2.1. Установу банку розташовано: ____________________________

(опис розташування на місцевості)

__________________________________________________________________

2.2. Відстань від установи банку до чергової частини

територіального ОВС ___ км, підрозділу охорони ___ км, ПЦС ___ км.

2.3. Установу банку розміщено: ______________________________

(стислий опис будівлі (будівель)

__________________________________________________________________

та окремих приміщень, стан їх технічного укріплення)

2.4. Кількість діючих сховищ цінностей ___ (шт.), приміщень

для розміщення сейфів з цінностями ___ (шт.), сховищ вечірньої

каси ___ (шт.), сховищ індивідуальних і заставних цінностей ___

(шт.). Бокс інкасації ___ (є, немає).

2.5. Місця зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів ____

(є, немає).

2.6. Уразливі місця: ________________________________________

(двері, вікна, люки, балкони, підвали, горища, вентиляційні

__________________________________________________________________

шахти, пожежні драбини, некапітальні стіни, суміжні

небанківські приміщення та ін.)

2.7. Вірогідні місця нападу (проникнення) на установу банку,

шляхи відходу та місця укриття злочинців, а також найбільш

вірогідні місця і способи їх блокування й затримання:

__________________________________________________________________

2.8. Тривалість робочого дня ___ год. та операційного часу

___ год.

2.9. Вид охорони і кількість постів охорони та місця їхнього

розташування, у тому числі недержавної служби охорони установи

банку вдень і вночі: _____________________________________________

2.10. Пропускний режим ____ (є, немає). Інженерно-технічні

засоби захисту охоронників ДСО від раптового нападу (захисні

кабіни, шлюзові системи тощо) ____ (є, немає).

2.11. Прямий телефонний (радіо) зв'язок поста (постів)

охорони з черговою частиною підрозділу охорони (ПЦС) або

територіального ОВС ____ (є, немає).

2.12. Система охоронної, охоронно-пожежної сигналізації і

тривожна сигналізація ____ (є, немає), відеоспостереження ____ (є,

немає), контролю доступу ____ (є, немає), переговорний пристрій

____ (є, немає).

2.13. Основні та запасні маршрути руху нарядів для

своєчасного їх прибуття до установи банку з різних напрямків у

найкоротші строки: _______________________________________________

2.14. Місця зупинки автотранспорту, розміщення особового

складу на прилеглій до установи банку території з урахуванням

секторів обстрілу та завдань, що визначені кожному наряду, порядок

їх виконання: ____________________________________________________

РОЗДІЛ 3. Порядок дій нарядів та працівників з оборони

установи банку

3.1. При надходженні сигналу "тривога" з установи банку

------------------------------------------------------------------ |Задіяні сили|Порядок дій нарядів та працівників |Озброєння, | |та засоби, | |екіпірування,| |їх склад і | |засоби | |чисельність | |зв'язку, | | | |транспорт, їх| | | |найменування | | | |та кількість | |------------+-------------------------------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | |------------+-------------------------------------+-------------| |Наряд (пост |У робочий час негайно зачиняє |Табельна | |N__) ДСО з |(блокує) вхідні двері до установи |зброя (у разі| |охорони |банку (касового вузла), вимагає від |потреби | |установи |клієнтів, відвідувачів та персоналу |автоматична),| |банку: |припинити рух і ведення касових |спеціальні | |у робочий |операцій. Вмикає радіостанцію, |засоби | |час __ |перевіряє засоби зв'язку та |індивідуаль- | |(чол.); |прослуховує переговори інших нарядів.|ного захисту | |у неробочий |При наявній можливості, дотримуючись |та активної | |час __ |застережних заходів від раптового |оборони, | |(чол.) |нападу та заходів особистої безпеки, |радіостанція | | |у межах поста з'ясовує причину | | | |надходження сигналу "тривога", після | | | |чого діє залежно від конкретної | | | |ситуації, посиливши нагляд за | | | |сховищами цінностей та касовим залом.| | | |При виявленні на об'єкті фактів | | | |очевидних порушень громадського | | | |порядку негайно інформує оперативного| | | |чергового ОВС та вживає заходів щодо | | | |припинення правопорушень та | | | |затримання зловмисників, застосовуючи| | | |при необхідності зброю та засоби | | | |активної оборони. По прибутті наряду | | | |ОВС допускає старшого наряду в | | | |установу банку за подвійним паролем | | | |(словесним та цифровим) та з | | | |використанням умовної фрази доповідає| | | |про обстановку і діє надалі за його | | | |розпорядженнями. У разі неможливості | | | |встановлення причин надходження | | | |сигналу "тривога" в неробочий час | | | |інформує про це чергового ПЦС та | | | |чергового (відповідального) по | | | |підрозділу охорони, чекає прибуття | | | |викликаної уповноваженої особи | | | |установи банку, відповідальної за | | | |зберігання цінностей. При прибутті | | | |вищезазначеної особи допускає її в | | | |установу банку, спільно здійснює | | | |огляд приміщень та з'ясовує причину | | | |надходження сигналу "тривога". У разі| | | |неможливості допуску старшого наряду | | | |ОВС у приміщення установи банку | | | |доповідає йому про обстановку по | | | |телефону, радіостанції або іншим | | | |способом | | |------------+-------------------------------------+-------------| |Черговий ПЦС|Негайно передає сигнал "тривога" ГЗ | | | |ДСО і спрямовує її (їх) до установи | | | |банку. Повідомляє про це оперативному| | | |черговому ОВС та черговому | | | |(відповідальному) по підрозділу | | | |охорони. У разі отримання | | | |повідомлення про неможливість | | | |установлення причин надходження | | | |сигналу "тривога" в неробочий час | | | |викликає за телефоном уповноважену | | | |особу установи банку, відповідальну | | | |за зберігання цінностей. | | |------------+-------------------------------------+-------------| |Оперативний |Негайно надсилає до установи банку |Табельна | |черговий ОВС|озброєний та екіпірований наряд ОВС |зброя | | |на чолі з офіцером (старшим наряду), | | | |попередньо повідомивши йому подвійний| | | |пароль та вручивши план-картку | | | |розстановки сил і засобів ОВС. | | | |Одночасно спрямовує до установи банку| | | |найближчі наряди ППСМ та ГЗ ДСО для | | | |блокування можливих шляхів відходу та| | | |місць укриття злочинців або | | | |правопорушників. Організовує | | | |взаємодію всіх нарядів. Підтримує | | | |зв'язок із старшим наряду ОВС та дає | | | |йому необхідні вказівки. Доповідає | | | |керівництву або відповідальному по | | | |ОВС і черговому вищого ОВС про | | | |оперативну обстановку та вжиті | | | |заходи. У разі одночасного | | | |спрацювання в банку пожежної | | | |сигналізації негайно повідомляє про | | | |це в пожежну частину МНС України | | |------------+-------------------------------------+-------------| |Черговий |Підтримує зв'язок з оперативним |Табельна | |(відповіда- |черговим ОВС та діє за його |зброя | |льний) по |вказівками. Доповідає керівництву | | |підрозділу |підрозділу охорони та черговому | | |охорони |УДСО(ВДСО) про оперативну обстановку | | | |та вжиті заходи | | ------------------------------------------------------------------

У В А Г А!

При надходженні сигналу "тривога" з установи банку на ПЦС або

до чергової частини ОВС забороняється перевіряти за телефоном,

по радіостанції або в інший спосіб причину його надходження.

------------------------------------------------------------------ |ГЗ ДСО ___ |Дотримуючись заходів безпеки та |Табельна | |(чол.) |Правил дорожнього руху (постанова |зброя (у разі| | |Кабінету Міністрів від 10 жовтня 2001|потреби | | |року N 1306 "Про правила дорожнього |автоматична),| | |руху"), найкоротшим шляхом потай |спеціальні | | |прибуває до установи банку і блокує |засоби | | |її згідно з план-карткою розстановки |індивідуаль- | | |сил та засобів ОВС, витяг з якої |ного захисту | | |повинен мати старший ГЗ ДСО. Умикає |та активної | | |переносні радіостанції, настроївши їх|оборони, | | |на хвилю ОВС, старший ГЗ ДСО |автомобіль з | | |доповідає оперативному черговому ОВС |радіостан- | | |та старшому наряду ОВС про своє |цією, | | |місцезнаходження. Переходить в |переносні | | |оперативне підпорядкування старшого |радіостанції | | |наряду ОВС. Здійснює заходи щодо | | | |блокування можливих шляхів відходу та| | | |місць укриття злочинців або | | | |правопорушників, виходячи з | | | |оперативної обстановки, що склалася | | |------------+-------------------------------------+-------------| |Наряд ОВС |По дорозі до установи банку старший |Табельна та | |___ (чол.) |наряду визначає за план-карткою місця|автоматична | | |розстановки сил та засобів, ставить |зброя, | | |завдання перед особовим складом і |спеціальні | | |розподіляє обов'язки. По радіостанції|засоби | | |з'ясовує місцезнаходження прибулих |індивідуаль- | | |нарядів та нарядів, які прибувають. |ного захисту | | |Прибувши до установи банку, з'ясовує |та активної | | |обстановку та організовує його огляд |оборони, | | |по периметру, особливу увагу |автомобіль з| | |звертаючи на вірогідні для |радіостан- | | |проникнення місця (двері, вікна, |цією, | | |люки, дах, підвальні, суміжні з |переносні | | |установою банку приміщення тощо) та |радіостанції | | |прилеглу територію. За відсутності | | | |зовнішніх ознак проникнення, | | | |дотримуючись заходів особистої | | | |безпеки, під прикриттям членів наряду| | | |за подвійним паролем входить до | | | |установи банку і разом з постовим | | | |ретельно оглядає його приміщення з | | | |метою встановлення причини | | | |надходження сигналу "тривога". При | | | |виявленні на об'єкті фактів очевидних| | | |порушень громадського порядку | | | |здійснює заходи щодо припинення | | | |правопорушень та затримання | | | |зловмисників, | | | |застосовуючи при необхідності зброю | | | |та засоби активної оборони. Після цих| | | |дій про результати доповідає | | | |оперативному черговому ОВС. У разі | | | |неможливості встановлення причин | | | |надходження сигналу "тривога" у | | | |неробочий час старший наряду ОВС | | | |через оперативного чергового ОВС, | | | |чергового (відповідального) по | | | |підрозділу охорони вживає заходів до | | | |посилення охорони установи банку | | | |шляхом виставлення додаткових постів,| | | |які не знімаються до прибуття у | | | |зазначений час (не пізніше ніж через | | | |дві години після повідомлення їм про | | | |подію) уповноваженої особи банку, | | | |відповідальної за зберігання | | | |цінностей і встановлення причин | | | |спрацювання системи ТС. При | | | |неадекватній реакції постового на дії| | | |наряду ОВС або повідомленні їм про | | | |факт учинення нападу на установу | | | |банку з використанням вогнепальної | | | |зброї, захоплення заручників тощо | | | |старший наряду негайно доповідає | | | |оперативному черговому ОВС і діє за | | | |його розпорядженнями | | |------------+-------------------------------------+-------------| |Працівники |Діють згідно з інструкцією із | | |недержавної |взаємодії охоронників ДСО з | | |охорони |працівниками недержавної охорони, що | | |установи |розробляється відповідно до вимог | | |банку: |розділу 9 Інструкції | | |у робочий | | | |час __ | | | |(чол.); | | | |у неробочий | | | |час__ (чол.)| | | |------------+-------------------------------------+-------------| |Персонал |Негайно припиняє ведення касових | | |установи |операцій, усі цінності зачиняє у | | |банку |сховища цінностей, а ключі від них | | | |ховає таким чином, щоб унеможливити | | | |використання їх злочинцями, та діє за| | | |розробленою інструкцією на випадок | | | |надзвичайних обставин | | ------------------------------------------------------------------

У В А Г А !

Команду "Відбій тривоги" може дати тільки старший наряду ОВС

після завершення ним внутрішнього обстеження установи банку з

повідомленням чергової частини ОВС (у неробочий час після

отримання підтвердження від чергового ПЦС щодо здачі установи

банку під спостереження ПЦС), а в разі проведення

оперативно-тактичних навчань - керівник навчань.

3.2. При встановленні факту нападу або за інших ускладнень

оперативної обстановки

------------------------------------------------------------------ |Наряд (пост|За допомогою тривожної сигналізації |Табельна зброя| |N __) ДСО з|або іншими доступними засобами |(у разі | |охорони |негайно подає сигнал "тривога" на |потреби | |установи |ПЦС, у чергову частину ОВС та |автоматична), | |банку: |персоналу установи банку. Одночасно в|спеціальні | |у робочий |робочий час зачиняє (блокує) вхідні |засоби | |час __ |двері до установи банку (касового |індивідуально-| |(чол.); |вузла), за наявної можливості |го захисту та | |у неробочий|відбиває напад і вживає заходів до |активної | |час __ |знешкодження або затримання |оборони, | |(чол.) |злочинців, застосовуючи при |радіостанція | | |необхідності зброю та засоби активної| | | |оборони. Вимагає від клієнтів, | | | |відвідувачів та персоналу припинити | | | |рух та ведення касових операцій, діє | | | |залежно від конкретної обстановки, | | | |посиливши нагляд за сховищами | | | |цінностей та касовим залом. У разі | | | |виникнення загрози скоєння | | | |терористичного акту та відсутності | | | |можливості застосування силового | | | |впливу на особу, яка погрожує його | | | |скоєнням, уживає заходів до | | | |встановлення психологічного, | | | |словесного контакту з нею з метою | | | |вивчення її подальших намірів та | | | |відвертає увагу на деякий час від | | | |здійснення терористичного акту | | | |("виграє час") до прибуття наряду | | | |ОВС. Пропускає старшого наряду ОВС до| | | |установи банку за подвійним паролем, | | | |доповідає про обстановку і діє за | | | |його розпорядженнями. У разі | | | |затримання злочинця (злочинців) | | | |передає його (їх) наряду ОВС або ГЗ | | | |ДСО. При неможливості допуску | | | |старшого наряду ОВС у приміщення | | | |установи банку доповідає йому про | | | |обстановку за телефоном, по | | | |радіостанції або іншим способом | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Черговий |Отримавши сигнал "Тривога", негайно | | |ПЦС |передає його ГЗ ДСО і спрямовує її | | | |(їх) до установи банку. Повідомляє | | | |про це оперативному черговому ОВС та | | | |черговому (відповідальному) по | | | |підрозділу охорони | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Оперативний|НЕГАЙНО направляє до установи банку |Табельна зброя| |черговий |озброєний та екіпірований наряд ОВС | | |ОВС |на чолі з офіцером (старшим наряду), | | | |попередньо повідомивши йому подвійний| | | |пароль і вручивши | | | |план-картку розстановки сил та | | | |засобів ОВС. Доповідає начальнику ОВС| | | |і черговому вищого ОВС про оперативну| | | |обстановку, що склалася, та вжиті | | | |заходи. Дає додаткові вказівки | | | |старшому наряду ОВС, який перебуває | | | |на місці події, щодо забезпечення | | | |збереження цінностей, уточнення місця| | | |перебування злочинців, запровадження | | | |дій щодо їх виявлення, знешкодження й| | | |затримання. Одержавши від старшого | | | |наряду ОВС повідомлення про | | | |неможливість затримання злочинців | | | |наявними силами, залучає до | | | |проведення операції додаткові сили та| | | |засоби, що перебувають у його | | | |розпорядженні, та доповідає про це | | | |начальнику ОВС або відповідальному | | | |від керівництва і черговому вищого | | | |ОВС. Направляє на місце події | | | |слідчо-оперативну групу | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Черговий |Підтримує зв'язок з оперативним |Табельна зброя| |(відповіда-|черговим ОВС та діє за його | | |льний) по |вказівками. Доповідає керівництву | | |підрозділу |підрозділу охорони та черговому | | |охорони |УДСО(ВДСО) про оперативну обстановку | | | |та вжиті заходи | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |ГЗ ДСО ___ |Дотримуючись заходів безпеки та |Табельна зброя| |(чол.) |Правил дорожнього руху (постанова |(у разі | | |Кабінету Міністрів від 10 жовтня 2001|потреби | | |року N 1306 "Про Правила дорожнього |автоматична), | | |руху"), найкоротшим шляхом потай |спеціальні | | |прибуває до установи банку та блокує |засоби | | |його згідно з план-карткою |індивідуально-| | |розстановки сил та засобів ОВС, витяг|го захисту та | | |із якої має бути в старшого ГЗ ДСО. |активної | | |Умикає переносні радіостанції, |оборони, | | |настроївши її на хвилю ОВС, старший |автомобіль з | | |ГЗ ДСО доповідає оперативному |радіостанцією,| | |черговому ОВС та старшому наряду ОВС |переносні | | |про своє місцезнаходження. Переходить|радіостанції | | |в оперативне підпорядкування старшого| | | |наряду ОВС. Здійснює заходи щодо | | | |перекриття шляхів відходу та блокує | | | |місця укриття злочинців, виходячи з | | | |оперативної обстановки, що склалася | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Наряд ОВС |Старший наряду ОВС по дорозі до |Табельна та, | |___ (чол.) |установи банку визначає по |автоматична | | |план-картці місця розташування сил і |зброя, | | |засобів, ставить завдання перед |спец.засоби | | |особовим складом та розподіляє |індивідуально-| | |обов'язки. По радіостанції з'ясовує |го захисту та | | |місцезнаходження прибулих нарядів та |активної | | |нарядів, які прибувають. |оборони, | | |Прибувши до установи |автомобіль з | | |банку, з'ясовує обстановку та |радіостанцією,| | |організовує його огляд по периметру, |переносні | | |особливу увагу звертаючи на вірогідні|радіостанції | | |для проникнення місця (двері, вікна, | | | |люки, дах, підвальні, суміжні з | | | |установою банку приміщення тощо) та | | | |прилеглу територію. При встановленні | | | |факту нападу, слідів проникнення в | | | |середину установи банку або інших | | | |злочинів старший наряду ОВС негайно | | | |доповідає про це оперативному | | | |черговому ОВС і вживає заходів щодо | | | |забезпечення збереження цінностей, | | | |блокування, знешкодження й затримання| | | |злочинців. При відмові злочинців | | | |припинити збройний опір або інших | | | |ускладненнях оперативної обстановки, | | | |а також у разі, якщо злочинці встигли| | | |зникнути з місця події, доповідає | | | |оперативному черговому ОВС і діє за | | | |його вказівками. У разі затримання | | | |злочинців доставляє їх до чергової | | | |частини територіального ОВС | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Працівники |Діють згідно з інструкцією із | | |недержавної|взаємодії охоронників ДСО з | | |охорони |працівниками недержавної охорони, що | | |установи |розробляється відповідно до вимог | | |банку: |розділу 9 Інструкції | | |у робочий | | | |час __ | | | |(чол.); | | | |у неробочий| | | |час __ | | | |(чол.) | | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Персонал |Негайно припиняє ведення касових | | |установи |операцій, всі цінності зачиняє у | | |банку |сховища цінностей, а ключі від них | | | |ховає таким чином, щоб унеможливити | | | |використання їх злочинцями та діє за | | | |розробленою інструкцією на випадок | | | |надзвичайних обставин | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Слідчо- |Старший слідчо-оперативної групи ОВС |Табельна | |оперативна |організовує заходи з огляду місця |зброя, | |група ОВС |події, виявлення слідів, речових |спецтехніка | |_(чол.): |доказів та очевидців злочину, | | |слідчий, |організовує проведення інших | | |експерт- |слідчо-оперативних заходів | | |кримі- |Аналізує оперативну обстановку. | | |наліст, |Уживає заходів з роззброєння й | | |працівник |затримання злочинців наявними силами.| | |карного |Доповідає про надзвичайну подію | | |розшуку, |керівництву ГУМВС-УМВС та | | |кінолог із |необхідність уведення спеціальних | | |собакою |оперативних планів, інформує місцеву | | |Начальник |прокуратуру, органи державної влади | | |ОВС |та місцевого самоврядування | | ------------------------------------------------------------------

3.3. При виникненні пожежі або стихійного лиха

------------------------------------------------------------------ |Наряд (пост|Негайно сповіщає про пожежу (стихійне|Табельна зброя| |N__) ДСО з |лихо) пожежну частину МНС України, |(у разі | |охорони |оперативного чергового ОВС, чергового|потреби | |установи |ПУ ПЦС, керівництво установи банку, |автоматична), | |банку: |посилює пильність та увагу на місці |спеціальні | |у робочий |несення служби. Умикає радіостанцію, |засоби | |час __ |перевіряє засоби зв'язку і |індивідуально-| |(чол.); |прослуховує переговори інших нарядів.|го захисту та | |у неробочий|У разі необхідності, до прибуття |активної | |час __ |бойової групи пожежної частини МНС |оборони, | |(чол.) |України, веде гасіння пожежі |радіостанція | | |первинними засобами пожежегасіння. | | | |Уживає заходів з урятування | | | |цінностей, майна та людей. При | | | |евакуації персоналу, клієнтів та | | | |відвідувачів здійснює їх пропуск із | | | |дотриманням вимог установленого | | | |пропускного режиму. Допускає в | | | |установу банку працівників пожежної | | | |охорони МНС України, аварійних служб | | | |і медичний персонал "швидкої | | | |допомоги" з дозволу керівництва | | | |установи банку та підрозділу охорони,| | | |а в разі їх відсутності - чергового | | | |(відповідального) по підрозділу | | | |охорони та уповноваженої особи | | | |установи банку | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Черговий |Негайно спрямовує ГЗ ДСО до установи | | |ПЦС |банку. Повідомляє про це оперативному| | | |черговому ОВС та черговому | | | |(відповідальному) по підрозділу | | | |охорони | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Оперативний|Негайно направляє на місце події |Табельна зброя| |черговий |озброєний та екіпірований наряд ОВС | | |ОВС |та найближчі наряди ППСМ з метою | | | |блокування місця події та посилення | | | |охорони установи банку. Направляє на | | | |місце події слідчо-оперативну групу. | | | |Доповідає керівництву ОВС і черговому| | | |вищестоящого ОВС про обстановку, що | | | |склалася, та вжиті заходи | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Черговий |Підтримує зв'язок з оперативним |Табельна | |(відповіда-|черговим ОВС та діє за його |зброя | |льний) по |вказівками. Доповідає керівництву | | |підрозділу |підрозділу охорони та черговому | | |охорони |УДСО(ВДСО) про оперативну обстановку | | | |та вжиті заходи | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Наряд ОВС: |Надає допомогу наряду ДСО з охорони |Табельна та | |не менше |установи банку щодо забезпечення |автоматична | |трьох |охорони майна та цінностей. По |зброя, | |працівників|радіостанції з'ясовує |спеціальні | | |місцезнаходження прибулих нарядів |засоби | | |та нарядів, які прибувають. |індивідуально-| | |Надає допомогу МНС України |го захисту | | |та аварійним службам у ліквідації |та активної | | |пожежі або стихійного лиха, виконанні|оборони, | | |інших невідкладних робіт. Підтримує |автомобіль з | | |зв'язок з оперативним черговим ОВС |радіостанцією,| | | |переносні | | | |радіостанції | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Працівники |Діють згідно з інструкцією із | | |недержавної|взаємодії охоронників ДСО з | | |охорони |працівниками недержавної охорони, що | | |установи |розробляється відповідно до вимог | | |банку: |розділу 9 Інструкції | | |у робочий | | | |час __ | | | |(чол.); | | | |у неробочий| | | |час __ | | | |(чол.) | | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Черговий |Отримавши повідомлення про пожежу або| | |пожежної |стихійне лихо, негайно спрямовує | | |частини МНС|необхідні підлеглі сили до місця | | |України |пригоди | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |МНС України|Прибуває на місце пригоди, уживає |Згідно з | |__ (чол.) |заходів щодо ліквідації пожежі або |табельною | | |наслідків стихійного лиха. При |належністю | | |необхідності викликає допоміжні сили | | | |згідно з розкладом виїздів на пожежі.| | | |Забезпечує виклик необхідних | | | |аварійних служб та "швидкої допомоги"| | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Група |Перекриває вулиці, проїзди, припиняє |Табельна | |блокування:|прохід громадян у район пригоди. |зброя, | |ДАІ __ |Звільняє шляхи під'їзду до місця |спецзасоби | |(чол.), |пригоди спеціального транспорту | | |ДСО__(чол.)|міліції, швидкої медичної допомоги, | | | |пожежних машин та іншого | | | |спецтраспорту | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Група |Здіснює патрулювання блокованого |Табельна | |патрулюван-|району, запобігає скупченню громадян |зброя, | |ня: ППСМ __|на підступах до банку. Забезпечує |спецзасоби | |(чол.), ДСО|охорону врятованого майна та | | |__(чол.) |цінностей | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Група |Прибуває на місце події, допомагає в | | |евакуації: |евакуації потерпілих | | |ППСМ | | | |___(чол.) | | | |-----------+-------------------------------------+--------------| |Слідчо- |Здійснює огляд місця події, опитує |Табельна | |оперативна |свідків. Виконує інші |зброя, | |група: |оперативно-слідчі дії |спецтехніка | |__ (чол.) | | | ------------------------------------------------------------------

У В А Г А!

При пожежі (загорянні) у сховищах цінностей не дозволяється

відкривати їх та порушувати цілісність печаток до прибуття

уповноважених осіб установи банку, відповідальних за зберігання

цінностей.

ЗРАЗОК

ПЛАН-КАРТКА

розстановки сил і засобів територіального органу

внутрішніх справ при надходженні сигналу "тривога"

з установи банку

(розміщується на лицьовому боці ліворуч)

СХЕМА

розташування установи банку на місцевості

із зазначенням під'їзних шляхів

та розстановки задіяних нарядів

( za859-06 )

(розміщується на лицьовому боці праворуч)

ОБОВ'ЯЗКИ НАРЯДУ ОВС

У цій частині плану-картки викладаються стислий зміст розділу

2 зразка плану оборони установи банку та порядок дій наряду ОВС

згідно з пунктом 3.1 розділу 3 зразка плану оборони, з урахуванням

особливостей конкретної установи банку, місця її розташування, а

також наявних сил і засобів територіального ОВС.

ЗРАЗОК

(Зворотний бік плану-картки)

ПЛАН

розташування внутрішніх приміщень установи банку

1-й поверх

( za859-06 )

Директор Департаменту

Державної служби охорони

при МВС України О.І.Савченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.08.2006 — 2006 р., № 30, стор. 155, стаття 2163

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -