<<
>>

Наказ МВС України від 24.04.2017 № 333 "Про створення Координаційної ради Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності". МВС України. 2017

Документ актуальний на 21.06.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2017  № 333


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2017 р.
за № 638/30506

Про створення Координаційної ради Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності

Відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою проведення фахових консультацій та узгодження позицій щодо вдосконалення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є Міністерство внутрішніх справ України, НАКАЗУЮ:

1. Створити Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності, що додається.

3. Управлінню ліцензування Міністерства внутрішніх справ України (Камишанов В.І) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної
фіскальної служби України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Голова Державної служби України
з питань праціМ.В.

Продан


І. Насалик


Р.Т. ЧернегаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
24.04.2017  № 333


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2017 р.
за № 638/30506

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності

1. Координаційна рада Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності (далі - Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою проведення фахових консультацій та узгодження позицій щодо удосконалення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС і цим Положенням.

3. Координаційна рада утворюється у складі голови, його заступників, секретаря та інших членів Координаційної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Персональний склад Координаційної ради затверджує Міністр внутрішніх справ України (далі - Міністр).

4. Рішення Координаційної ради носять рекомендаційний характер для формування спільних узгоджених позицій МВС, суб’єктів господарської діяльності, що мають видані МВС ліцензії (далі - ліцензіати), та громадських організацій з питань удосконалення законодавства у сферах ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС, зміцнення правопорядку під час забезпечення ліцензіатами особистої та майнової безпеки фізичних і юридичних осіб.

5. Основною метою діяльності Координаційної ради є консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Проведення фахових консультацій з питань забезпечення особистої та майнової безпеки фізичних і юридичних осіб.

6. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) надання пропозицій щодо основних напрямків роботи МВС із суб’єктами господарювання, що мають видані МВС ліцензії, їх об’єднаннями та спілками у сфері ліцензування охоронної діяльності;

2) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС, опрацювання пропозицій до проектів нормативно-правових актів, що надходять від інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій стосовно ліцензування окремих видів господарської діяльності;

3) подання пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, участь в аналізі доцільності та ефективності їх запровадження.

7. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє рекомендації щодо механізмів взаємодії МВС із ліцензіатами, їх об’єднаннями та спілками;

2) подає Міністрові інформацію про прийняті нею рішення для розгляду та визначення доцільності їх запровадження;

3) бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

4) проводить аналіз стану ліцензування МВС та розробляє рекомендації щодо його вдосконалення;

5) виявляє наявні та потенційні проблеми у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС.

8. Координаційна рада має право:

1) залучати до своєї роботи представників центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) надавати Міністрові обґрунтовані пропозиції щодо створення робочих груп з розроблення проектів нормативно-правових актів, концепцій, рекомендацій, планів, реалізації інших заходів, спрямованих на удосконалення законодавства у сфері ліцензування;

3) заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників робочих груп, до роботи яких були залучені члени Координаційної ради;

4) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для забезпечення її діяльності.

9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за необхідності. Члени ради про порядок денний та проведення засідання повідомляються не пізніше ніж за два тижні до його проведення секретарем Координаційної ради.

Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

10. Голова Координаційної ради:

1) очолює Координаційну раду та організовує її роботу;

2) скликає засідання Координаційної ради;

3) головує на засіданнях Координаційної ради, уносить пропозиції до порядку денного;

4) розподіляє обов’язки між заступниками та членами Координаційної ради.

11. Голова має трьох заступників, які обираються ним з числа членів Координаційної ради. У разі тимчасової відсутності голови Координаційної ради, його замінює один із заступників, який визначається головою.

12. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної ради та ведення протоколу забезпечує її секретар.

Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

13. Протоколи засідання Координаційної ради, а також матеріали для інформування громадськості про її роботу готує секретар Координаційної ради.

14. Інформація про роботу Координаційної ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті МВС.

Начальник Управління
ліцензування МВС України


В.І. Камишанов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.06.2017 — 2017 р., № 46, стор. 80, стаття 1435, код акта 86176/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 2. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 3. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 4. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 5. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 6. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 7. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 8. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 9. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
 10. Наказ МВС України від 07.02.2019 № 90 "Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 11. Наказ МВС України від 04.02.2019 № 82 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 12. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 120 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 119 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 118 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 19.02.2019 № 112 "Про застосування на території України міжнародних авіаційних метеорологічних кодів Всесвітньої метеорологічної організації". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 08.02.2019 № 100 "Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 12.03.2019 № 175 "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2019 році". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 27.02.2019 № 133 "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2019 році". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 25.03.2019 № 209 "Про затвердження Положення про повноваження ректора закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, із застосування заохочень і дисциплінарних стягнень". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Порядку взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -