<<
>>

Наказ МВС України від 24.10.2017 № 298/875/593/866/200-О "Про затвердження Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих". МВС України. 2017

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2017  № 298/875/593/866/200-О


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2017 р.
за № 1401/31269

Про затвердження Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

Відповідно до статей 38, 39 Кримінального процесуального кодексу України, статті 1 Закону України «Про державну статистику», статті 25 Закону України «Про прокуратуру», з метою забезпечення достовірності обліку роботи слідчих органів прокуратури та органів досудового розслідування НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію зі складання звітності про роботу слідчих, що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Генерального прокурора України, Голови Національної поліції України, Служби безпеки України, Голови Державної фіскальної служби України, Директора Національного антикорупційного бюро України згідно з розподілом обов’язків.

Генеральний прокурор
України


Ю.

Луценко

Голова Служби безпеки
України


В. Грицак

Міністр внутрішніх справ
України


А. Аваков

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Директор Національного
антикорупційного бюро
УкраїниА. Ситник

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Національної поліції України
генерал поліції третього рангу

Голова Державної служби
статистики України
О.Ф. Вакуленко


І. ВернерЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Служби безпеки України,
Міністерства фінансів України,
Національного антикорупційного
бюро України
24.10.2017  № 298/875/593/866/200-О


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2017 р.
за № 1401/31269

ІНСТРУКЦІЯ
зі складання звітності про роботу слідчих

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок збору та формування показників про рух і результати досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та органів досудового розслідування (слідчих підрозділів органів Національної поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, підрозділів детективів і підрозділів внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України).

2. Звітність про роботу слідчих органів прокуратури та органів досудового розслідування складається на бланках, наведених у додатках 1-12 до цієї Інструкції, за формами:

1) № 1-СЛ:

Про роботу слідчих органів прокуратури (без військових прокуратур) (додаток 1);

Про роботу слідчих військових прокуратур (додаток 2);

Про роботу слідчих органів Національної поліції (додаток 3);

Про роботу слідчих органів безпеки (додаток 4);

Про роботу слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства (додаток 5);

Про роботу слідчих Національного антикорупційного бюро України (додаток 6);

2) № 1-СЛМ:

Основні показники роботи слідчих органів прокуратури (без військових прокуратур) (додаток 7);

Основні показники роботи слідчих військових прокуратур (додаток 8);

Основні показники роботи слідчих органів Національної поліції (додаток 9);

Основні показники роботи слідчих органів безпеки (додаток 10);

Основні показники роботи слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства (додаток 11);

Основні показники роботи слідчих Національного антикорупційного бюро України (додаток 12).

3. Звітність за формою № 1-СЛ є адміністративною звітністю, № 1-СЛМ - відомчою, що складається на підставі даних, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - Реєстр).

4. Для контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни щомісяця складається довідка про результати розслідування кримінальних проваджень (далі - Довідка) (додаток 13), у якій відображаються показники роботи слідчого підрозділу органу прокуратури або органу досудового розслідування за один місяць.

ІІ. Порядок складання та подання звітності

1. Звітність за формою № 1-СЛ складається органами прокуратури та органами досудового розслідування чотири рази на рік (за перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців та за рік з наростаючим підсумком з початку року), звітність за формою № 1-СЛМ - за один, два, чотири, п`ять, сім, вісім, десять і одинадцять місяців.

2. Керівники органів досудового розслідування подають звітність за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ керівнику відповідної прокуратури разом із Довідкою.

3. Керівники місцевих прокуратур перед поданням до прокуратури вищого рівня звітності за формами № 1-СЛ, № 1-СЛМ органів Національної поліції та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, зобов’язані перевірити достовірність відображених у звіті показників, попередньо звіривши їх з даними, внесеними до Реєстру.

4. Звіти за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ підписуються особисто керівниками органів досудового розслідування, слідчих підрозділів регіональних прокуратур, які є відповідальними за достовірність і повноту відображених у звітності показників.

5. Зведена звітність за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ складається окремо по кожному відомству Генеральною прокуратурою України, Національною поліцією України, Службою безпеки України, Державною фіскальною службою України, які самостійно здійснюють обробку звітів, надісланих від підпорядкованих підрозділів електронною поштою у строки, встановлені в пункті 2 розділу VIII цієї Інструкції.

6. У таблицях звітів за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ для перевірки правильності підрахунків передбачено контрольний рядок, у якому підсумовуються всі числа у відповідних графах з першого до останнього рядка, включаючи дані, зазначені в рядках «у тому числі», «з них». Підрахунок даних і відображення їх у контрольному рядку є обов’язковим для всіх таблиць звітності.

7. У звітності про роботу слідчих за формами № 1-СЛ, № 1-СЛМ існує логічний взаємозв’язок між показниками. Для забезпечення їх достовірності необхідно дотримуватися контрольних рівностей показників (додаток 14).

Якщо у звітності допущені відхилення від контрольних рівностей показників, в окремій довідці, яка подається зі звітом, пояснюються причини.

8. У звітності за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ відображаються всі передбачені в них показники.

9. Коригування показників звітності за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ органів прокуратури проводиться в процесі формування зведеного звіту по Україні не пізніше 05 числа місяця, який настає за звітним періодом, органів досудового розслідування - не пізніше 08 числа місяця.

10. Особою, яка відповідає за формування звітності, за наявності підстав і згоди керівника органу досудового розслідування, керівника слідчого підрозділу регіональної прокуратури вносяться зміни до звітності.

11. Підставою для коригування показників у надісланих до Генеральної прокуратури України, Національної поліції України, Служби безпеки України та Державної фіскальної служби України звітах є лист з поясненням причин коригування, який підписується відповідним керівником органу досудового розслідування, а також керівником регіональної прокуратури.

Зазначений лист надсилається поштою, а в разі необхідності термінового повідомлення - засобами електронного зв’язку з подальшим направленням письмового підтвердження. Такі самі повідомлення направляються і до відповідних центральних органів за підвідомчістю.

12. Зведені звіти про роботу слідчих органів прокуратури, органів досудового розслідування області (регіону) підписуються особисто керівниками регіональних прокуратур після попереднього візування їх відповідними заступниками керівників регіональних прокуратур та керівниками органів досудового розслідування, слідчих підрозділів регіональних прокуратур.

Зазначені посадові особи перед візуванням зведених звітів організовують обов’язкову перевірку достовірності показників звітності, правильності їх заповнення.

13. Керівники підрозділів з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи регіональних прокуратур організовують вивчення правильності відображення показників у звітах органів прокуратури та органів досудового розслідування з використанням відомостей, внесених до Реєстру.

Перевірений звіт подається на підпис керівнику регіональної прокуратури.

14. Якщо у керівника органу досудового розслідування є заперечення щодо зауважень прокурора стосовно достовірності відображення даних у звітах, а також у разі відсутності єдиного підходу до вирішення цього питання керівник слідчого підрозділу направляє лист прокурору вищого рівня з викладенням причин та підстав прийняття такого рішення, який розглядається відповідно до чинного законодавства.

15. Структурні підрозділи Генеральної прокуратури України, які здійснюють досудове розслідування, звіти за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ разом із Довідкою подають до підрозділу з питань організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України після підпису керівником самостійного структурного підрозділу та заступником Генерального прокурора згідно з розподілом обов’язків.

16. Звіти за формами № 1-СЛ, № 1-СЛМ слідчих підрозділів центральних апаратів Національної поліції України, Служби безпеки України та Державної фіскальної служби України разом із Довідкою подаються до управлінь (відділів) Генеральної прокуратури України, які здійснюють нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування, а до підрозділу з питань організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України - після погодження з відповідним підрозділом Генеральної прокуратури України, який здійснює нагляд за додержанням законів відповідним правоохоронним органом, та після підписання заступником Генерального прокурора згідно з розподілом обов’язків.

17. Звіти за формами № 1-СЛ, № 1-СЛМ Національного антикорупційного бюро України подаються до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

18. Виявлені після надсилання звітів до Генеральної прокуратури України неточності чи помилки усуваються після надходження листів прокурорів, які підписали звіти, з наведенням причин допущених неточностей.

Зазначена інформація враховується в процесі формування в підрозділі з питань організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України зведеного звіту по Україні до його підписання.

19. У звітах у виняткових випадках допускається щомісячне чи щоквартальне коригування даних. Внесення змін до затверджених річних звітів по Україні забороняється.

20. Якщо в річному звіті умисно чи через неналежне виконання службових обов’язків працівниками, на яких покладено формування звітності, допущено неповноту обліку відомостей про дотримання конституційних прав громадян, відповідні показники переносяться у наступний звітний період. У цьому випадку до Генеральної прокуратури України та відповідних відомств разом зі звітами направляються листи керівників слідчих підрозділів органів прокуратури, Національної поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, регіонального рівня та Національного антикорупційного бюро України про причини допущених неточностей і заходи, вжиті щодо винних осіб.

21. У разі невідображення в річному звіті даних щодо виправданих осіб та осіб, стосовно яких кримінальні провадження закриті судом за реабілітуючими підставами, а також підозрюваних (обвинувачених), щодо яких провадження закрито за реабілітуючими підставами на стадії досудового розслідування, їх число обліковується у звітах за формами № 1-СЛМ та № 1-СЛ відповідно в січні та наступних місяцях звітного періоду незалежно від року, але не більше п’яти років з моменту прийняття рішення стосовно особи у кримінальному провадженні, якщо воно не скасовано прокурором або судом.

22. Звіти за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ про роботу слідчих органів прокуратури складаються у двох примірниках, Національного антикорупційного бюро України - у трьох, Національної поліції, безпеки та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, - у чотирьох.

Перший примірник звіту направляється для складання зведеного звіту до відповідних органів вищого рівня, другий і третій передаються прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування, один з яких передається ним прокурору вищого рівня, четвертий примірник залишається в органі досудового розслідування, яким складено звіт.

23. Генеральна прокуратура України за підсумками півріччя та року надсилає до Державної служби статистики України копії зведених звітів за формою № 1-СЛ по Україні по кожному відомству та окремо копію звітності Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

24. Звіти реєструються і копіюються відповідно до організаційно-розпорядчих документів з питань діловодства. Направлення звітів в електронному вигляді до відповідного органу вищого рівня здійснюється разом з їх надсиланням поштою в паперовому вигляді.

25. Строки зберігання звітів в електронному вигляді відповідають строкам зберігання паперових звітів відповідно до встановлених правил діловодства.

ІІІ. Особливості складання звіту про роботу слідчих органів прокуратури

1. Керівники слідчих управлінь (відділів) регіональних прокуратур складають звіт про роботу слідчих самостійного структурного підрозділу, організовують перевірку достовірності відображених у ньому показників, попередньо звіривши їх з даними, внесеними до Реєстру, підписують та подають його разом із Довідкою до підрозділу з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи регіональної прокуратури в електронному та паперовому вигляді.

2. Керівник підрозділу з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи регіональної прокуратури організовує вивчення правильності відображення показників у звітності, в тому числі забезпечує порівняння звіту, отриманого каналами електронного зв’язку, з паперовим звітом, наданим слідчим підрозділом цієї прокуратури, відомостями, внесеними до Реєстру, і Довідкою, а також перевірку дотримання всіх контрольних та логічних рівностей.

3. Звіт про роботу слідчих підписується керівником регіональної прокуратури після візування його заступниками, на яких покладено обов’язки організації досудового розслідування в органах прокуратури та наглядової діяльності у кримінальних провадженнях.

4. Керівники військових прокуратур гарнізонів складають звіти за формами № 1-СЛ і № 1-СЛМ, перевіряють достовірність відображених показників, попередньо звіривши їх з даними, внесеними до Реєстру, та подають звіти разом із Довідкою до військових прокуратур регіонів каналами електронного зв’язку та в паперовому вигляді.

5. Керівник військової прокуратури регіону організовує перевірку достовірності звітних даних.

6. Керівник підрозділу з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи організовує складання зведеного звіту на підставі отриманої з прокуратур гарнізонів каналами електронного зв’язку звітності та включення до нього даних звіту слідчого підрозділу військової прокуратури регіону.

Зазначений керівник забезпечує вивчення правильності відображення показників у звітності з використанням даних, внесених до Реєстру, в тому числі перевірку контрольних та логічних рівностей показників, а також надсилання звітності за формами № 1-СЛ, № 1-СЛМ до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

7. Керівник підрозділу, який здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування, організовує до підписання звіту перевірку показників слідчої звітності з використанням даних, внесених до Реєстру, та є відповідальним за їх достовірність.

Відповідна робота проводиться без виклику керівників військових прокуратур гарнізонів.

8. У Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України організовується перевірка звітів, що надійшли з військових прокуратур регіонів, і складається зведений звіт, до якого включаються показники роботи слідчих підрозділів Головної військової прокуратури.

9. Один примірник зведеного звіту направляється до підрозділу з питань організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України.

10. Керівники регіональних прокуратур відповідають за організацію контролю за достовірністю даних про результати роботи слідчих органів прокуратури.

ІV. Особливості складання звіту про роботу слідчих органів Національної поліції

1. Звітність за формами № 1-СЛ, № 1-СЛМ про роботу слідчих органів Національної поліції підписується керівником слідчого відділу (відділення) територіального (відокремленого) підрозділу поліції і подається разом із Довідкою до місцевої прокуратури, якою здійснюється нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування.

Звіт про результати досудового розслідування у кримінальних провадженнях, де процесуальне керівництво здійснюється прокурорами військових прокуратур, разом із Довідкою подається також керівникам військових прокуратур.

2. Після перевірки достовірності даних, унесених до звіту органом поліції, звіт підписується керівником прокуратури з подальшою реєстрацією його органом поліції.

3. Підписані керівниками органів досудового розслідування звіти подаються до головних управлінь Національної поліції (далі - ГУНП), де керівники слідчих управлінь перевіряють достовірність звітних показників, узагальнюють отримані дані та складають зведені звіти.

4. Структурні підрозділи слідчих управлінь ГУНП у місті Києві, областях, слідчий відділ ГУНП в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі складають звіти лише про роботу підпорядкованих слідчих. Зазначені звіти підписують керівники слідчих підрозділів слідчих управлінь та керівники прокуратур, які здійснюють нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування.

Один примірник підписаного звіту передається разом із Довідкою для складання зведеного звіту до Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - ГСУ НП), інший - до регіональної прокуратури.

5. Після перевірки достовірності даних зведеного звіту, підписаного керівником слідчого управління ГУНП у місті Києві, областях, слідчого відділу ГУНП в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, звіт підписується керівником регіональної прокуратури після візування його заступником, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за вказаний напрям роботи.

6. Звіти за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ з показниками роботи слідчих ГУНП складаються в п’яти примірниках, два з яких передаються регіональному прокурору, один з них надсилається до Генеральної прокуратури України, третій - передається до ГСУ НП, четвертий - до підрозділу інформаційної підтримки та координації поліції «102» ГУНП для передачі електронною поштою до Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції «102» Національної поліції України, п’ятий - залишається в ГУНП.

7. Керівники слідчих підрозділів ГСУ НП складають звіти лише про роботу підпорядкованих слідчих.

Зазначені звіти підписують керівники слідчих підрозділів та керівники управлінь Генеральної прокуратури України, які здійснюють нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування.

Перший примірник звіту передається до Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції «102» Національної поліції України для складання зведеного звіту, другий - до Генеральної прокуратури України разом із Довідкою, третій - залишається в ГСУ НП.

8. До зведених звітів про роботу слідчих підрозділів ГУНП у місті Києві, областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі забороняється включати дані про роботу слідчих, які їм не підпорядковані.

9. До зведеного звіту, який складається в ГСУ НП, включаються лише дані про роботу підлеглих територіальних підрозділів, центрального апарату, а також відділів, відділень поліції у метрополітені, аеропорту, річковому порту, на станції, водосховищі, відділу (відділення) спеціальної поліції.

10. Усі кримінальні провадження, які розслідуються відділами (відділеннями) органів поліції в річкових і морських портах та в аеропортах, підлягають включенню до відповідних граф зведених звітів за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ територіальних органів Національної поліції.

Якщо на території одного регіону є кілька відділів (відділень) поліції в річкових і морських портах та в аеропортах, складається зведений звіт про роботу цих органів, дані якого включаються до зведеного звіту про роботу слідчих області (регіону).

11. Показники роботи слідчих органів поліції спеціальної поліції, що відображаються у звітності за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ, обліковуються у відповідних звітах територіальних ГУНП, яким вони підпорядковані.

12. Дані про роботу з розслідування злочинів, учинених в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, що проводилась органами досудового розслідування територіальних органів поліції, відображаються у звітах за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ, які складаються цими органами, та включаються до зведених звітів регіонів.

V. Особливості складання звіту про роботу слідчих органів безпеки

1. Керівники регіональних органів Служби безпеки України складають та подають звіт за формами № 1-СЛ, 1-СЛМ разом із Довідкою до прокуратури, якою здійснюється безпосередній нагляд за додержанням законів органом безпеки під час досудового розслідування, та до Головного слідчого управління Служби безпеки України (далі - ГСУ СБ України).

Звіт про результати досудового розслідування у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами військових прокуратур, разом із Довідкою надається також керівникам військових прокуратур.

2. Звіт підписується керівником регіональної прокуратури після візування заступником керівника регіональної прокуратури, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за вказаний напрям роботи.

3. Після підписання перший примірник звіту надсилається до ГСУ СБ України, другий - до Генеральної прокуратури України, третій залишається в органі досудового розслідування.

4. Керівник ГСУ СБ України складає звіт лише про роботу підпорядкованих слідчих.

Зазначений звіт підписується керівником ГСУ СБ України та керівником відділу Генеральної прокуратури України, який здійснює нагляд за додержанням законів органами безпеки під час досудового розслідування.

5. Один примірник підписаного звіту залишається в ГСУ СБ України для складання відповідальною особою зведеного звіту, інший - надсилається до Генеральної прокуратури України.

6. ГСУ СБ України організовує перевірку звітів про роботу органів досудового розслідування регіональних органів Служби безпеки України та складає зведений звіт у двох примірниках. Один примірник звіту направляється до Генеральної прокуратури України, інший - залишається в ГСУ СБ України.

VІ. Особливості складання звіту про роботу слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства

1. Керівник слідчого підрозділу регіонального органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, складає та подає разом із Довідкою підписаний ним звіт на підпис прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів цим органом досудового розслідування.

2. Якщо слідчий підрозділ здійснює розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території кількох районів, звіти за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ подаються на підпис керівнику прокуратури, який здійснює нагляд за додержанням законів відповідним слідчим підрозділом.

3. Після перевірки достовірності даних, унесених до звіту підрозділом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, звіт підписується керівником прокуратури та реєструється підрозділом органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Перший примірник звіту направляється для складання зведеного звіту до слідчого підрозділу органу вищого рівня, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, другий, третій примірники передаються керівнику прокуратури, що здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування, який направляє один з примірників до прокуратури вищого рівня, четвертий примірник залишається у слідчому відділі (відділенні) органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

4. Керівники слідчих підрозділів органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства у місті Києві, областях, складають зведені звіти на підставі звітів, наданих слідчими підрозділами нижчого рівня (за наявності таких підрозділів).

5. Підписані керівниками слідчих підрозділів органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства у місті Києві та областях, зведені звіти подаються для підписання керівникам регіональних прокуратур після візування заступником керівника регіональної прокуратури, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за вказаний напрям роботи.

6. Керівники слідчих підрозділів кримінальних розслідувань слідчих управлінь фінансових розслідувань у місті Києві, областях складають звіти лише про роботу підпорядкованих слідчих. Звіти підписують керівники слідчих підрозділів і керівники прокуратур, які здійснюють нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування.

Перший примірник підписаного звіту передається для складання зведеного звіту до слідчого управління фінансових розслідувань органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства у місті Києві та областях, другий - до регіональної прокуратури, третій - залишається в підрозділі.

7. Керівник слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України (далі - ОВПП) складає звіти лише про роботу підпорядкованих слідчих та після підписання звіту керівником управління Генеральної прокуратури України, що здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування, подає один примірник безпосередньо до Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України (далі - ГСУ ФР ДФС) для включення його до зведеного звіту по Україні.

8. Керівник слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДФС складає звіти лише про роботу підпорядкованих слідчих. Зазначені звіти підписує керівник слідчого управління кримінальних розслідувань та керівник управління Генеральної прокуратури України, що здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування.

Один примірник підписаного звіту направляється до Генеральної прокуратури України, інший - залишається в ГСУ ФР ДФС для складання зведеного звіту по Україні.

9. ГСУ ФР ДФС організовує перевірку звітів слідчих управлінь фінансових розслідувань у місті Києві, областях, ОВПП, складає зведений звіт по Україні та надсилає один примірник до Генеральної прокуратури України.

VІІ. Особливості складання звіту про роботу підрозділів Національного антикорупційного бюро України

1. У Національному антикорупційному бюро України (далі - Національне бюро) складається звітність за формами № 1-СЛ, № 1-СЛМ підпорядкованих підрозділів та перевіряється достовірність відображених у звітах показників з використанням відомостей, внесених до Реєстру.

2. Перший та другий примірники підписаного звіту направляються разом із Довідкою до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, третій - залишається в центральному управлінні Національного бюро.

3. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України організовує перевірку достовірності показників звітності з використанням відомостей, внесених до Реєстру, та правильності її заповнення.

4. Один примірник звіту Спеціалізована антикорупційна прокуратура направляє до підрозділу з питань організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України.

VІІІ. Строки подання звітності

1. Звітність подається до встановленого строку. Датою подання звіту вважається дата його надходження до органів вищого рівня. Якщо дата подання звіту припадає на вихідний або святковий день, датою подання звіту вважається наступний перший робочий день.

2. Звіти за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ подаються до органів вищого рівня до таких чисел місяця, що настає за звітним періодом:

1) в органах прокуратури:

слідчі підрозділи регіональних прокуратур - керівнику регіональної прокуратури - до 03 числа місяця;

керівники регіональних прокуратур - Генеральній прокуратурі України - до 05 числа місяця;

структурні підрозділи Генеральної прокуратури України, які здійснюють досудове розслідування, - підрозділу з питань організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України - до 03 числа місяця;

керівники військових прокуратур гарнізонів - керівнику військової прокуратури регіону - до 03 числа місяця;

слідчі підрозділи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - заступнику Генерального прокурора - Головному військовому прокурору - до 03 числа місяця;

керівники військових прокуратур регіонів - Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України - до 04 числа місяця;

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України - підрозділу з питань організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України - до 05 числа місяця;

Генеральна прокуратура України - Державній службі статистики України - на 35 день, що настає за звітним періодом (півріччя, рік);

2) в органах Національної поліції:

слідчі відділи (відділення) управлінь, відділів (відділень) поліції, відділів (відділень) спеціальної поліції ГУНП у місті Києві, областях - керівнику місцевої прокуратури - до 02 числа місяця;

слідчі відділи (відділення) управлінь, відділів (відділень) поліції, відділів (відділень) спеціальної поліції ГУНП у місті Києві, областях - ГУНП у місті Києві, областях - до 03 числа місяця;

слідчі управління ГУНП у місті Києві, областях, слідчий відділ ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі - керівникам регіональних прокуратур - до 04 числа місяця;

структурні підрозділи ГСУ НП - Генеральній прокуратурі України - до 04 числа місяця;

головні управління Національної поліції у місті Києві, областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі - керівникам регіональних прокуратур та до центрального органу управління Національної поліції України - до 05 числа місяця;

ГСУ НП - Генеральній прокуратурі України - до 08 числа місяця;

Генеральна прокуратура України - Державній службі статистики України - на 35 день, що настає за звітним періодом (півріччя, рік);

3) в органах безпеки:

управління Служби безпеки України в областях і в місті Києві - керівнику регіональної прокуратури та до ГСУ СБ України - до 03 числа місяця;

ГСУ СБ України - Генеральній прокуратурі України - до 03 числа місяця;

Служба безпеки України - Генеральній прокуратурі України - до 08 числа місяця;

Генеральна прокуратура України - Державній службі статистики України - на 35 день, що настає за звітним періодом (півріччя, рік);

4) в органах, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства:

слідчі підрозділи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, міського та районного рівнів - керівнику місцевої прокуратури та до слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства в областях, місті Києві, - до 02 числа місяця;

слідчі підрозділи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства в областях, місті Києві, - керівникам регіональних прокуратур - до 03 числа місяця;

слідче управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДФС, слідче управління ОВПП - Генеральній прокуратурі України - до 05 числа місяця;

слідчі підрозділи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства в областях, місті Києві, ОВПП - ГСУ ФР ДФС - до 05 числа місяця;

ГСУ ФР ДФС - Генеральній прокуратурі України - до 08 числа місяця;

Генеральна прокуратура України - Державній службі статистики України - на 35 день, що настає за звітним періодом (півріччя, рік);

5) у Національному бюро:

Центральне управління Національного бюро - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України - до 06 числа місяця;

Спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральної прокуратури України - підрозділу з питань організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України - до 08 числа місяця;

Генеральна прокуратура України - Державній службі статистики України - на 35 день, що настає за звітним періодом (півріччя, рік).

3. Зведені звіти по Україні за формами № 1-СЛ та № 1-СЛМ складаються та підписуються Генеральною прокуратурою України до 07 числа місяця, що настає за звітним періодом, Національною поліцією України, Службою безпеки України, Державною фіскальною службою України і Національним бюро - до 08 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. До Генеральної прокуратури України Національна поліція України, Служба безпеки України та Державна фіскальна служба України надсилають два, а Національне бюро - три примірники підписаного зведеного звіту за перше півріччя та рік для подальшої передачі одного з них до Державної служби статистики України.

5. Відповідальними особами за своєчасне подання звітності органам вищого рівня за підпорядкованістю є керівники прокуратур та керівники органів досудового розслідування, які підписали звіти.

Керівники регіональних прокуратур у разі неможливості своєчасного подання звітів надсилають їх до підрозділу з питань організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України спеціальним зв’язком.

ІХ. Порядок формування показників таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Кількість кримінальних проваджень, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)»

1. У таблиці 1 звітності військових прокуратур, органів Національної поліції, безпеки та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, обліковуються кримінальні провадження за видами правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України (далі - КК України), які згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) підслідні відповідним органам (стаття 216 КПК України).

2. У таблиці 1 звітності органів прокуратури (без військових прокуратур) обліковуються кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених державними службовцями, посади яких належать до категорії «А» та «Б», працівниками правоохоронних органів та суддями. У таблиці вказуються закінчені кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, скоєних зазначеними суб’єктами як у сфері службової діяльності, так і не пов’язані зі службовою діяльністю.

У зазначеній таблиці підрозділів Національного бюро відображаються кримінальні провадження щодо корупційних правопорушень за видами правопорушень, передбачених приміткою до статті 45 КК України, а також за суб’єктами їх вчинення, визначеними частиною п’ятою статті 216 КПК України.

3. У графі 1 таблиці 1 зазначаються обвинувальні акти в кримінальних провадженнях, направлені до суду у звітному періоді (без повторно направлених), з розбивкою за видами кримінальних правопорушень та суб’єктів, які їх учинили.

4. Облік кримінальних правопорушень, які не виокремлено в рядках таблиці 1, здійснюється в рядку «інші кримінальні правопорушення» (для Національного бюро - в рядку «інших осіб»).

У зазначеному рядку таблиці 1 звітності органів прокуратури (без військових прокуратур) відображаються також кримінальні провадження щодо правопорушень, розслідуваних слідчими органів прокуратури в порядку, передбаченому пунктом 6 Перехідних положень КПК України.

Якщо в кримінальному провадженні, крім підозрюваних осіб, облік яких виокремлено в рядках, є інші особи, які вчинили кримінальні правопорушення, вони обліковуються в рядку таблиці 1 «інші кримінальні правопорушення» (для Національного бюро - в рядку «інших осіб») за відсутності в цьому рядку облікованого кримінального провадження.

5. Рядок «Усього» таблиці 1 є підсумковим. У ньому обліковується загальна кількість кримінальних проваджень, розслідування яких закінчено слідчими (детективами).

6. У таблиці 1 обліковуються також направлені до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, які до рядка «Усього» не включаються.

7. При відображенні даних щодо кількості кримінальних проваджень про тяжкі та особливо тяжкі злочини необхідно керуватися частинами четвертою, п’ятою статті 12 КК України. Число таких проваджень не перевищує загальної кількості закінчених кримінальних проваджень, зазначених у рядку «Усього».

8. Підставою для обліку у звітності кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених організованими групами і злочинними організаціями (далі -ОГ та ЗО), є посилання в обвинувальному акті чи постанові про закриття кримінального провадження на кваліфікуючу ознаку - вчинення злочину організованою групою або злочинною організацією.

Облік кримінальних проваджень здійснюється за ознаками вчинення злочину ОГ та ЗО у разі прийняття рішення на підставі пункту 3 частини другої статті 283 або пункту 5 частини першої статті 284 (щодо померлих) КПК України.

Не обліковуються як вчинені у складі ОГ та ЗО кримінальні провадження, у яких прийнято рішення про закриття на підставі пунктів 1, 2 частини першої статті 284 КПК України, направлені до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, а також які виділені з іншого провадження про злочини, вчинені ОГ та ЗО.

9. Облік кримінальних проваджень про корупційні правопорушення, вчинені до 25 січня 2015 року, здійснюється відповідно до положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а скоєних починаючи з 25 січня 2015 року, - відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (згідно з приміткою до статті 45 КК України).

Кримінальні провадження, у яких прийнято рішення про закриття на підставі пунктів 1, 2 частини першої статті 284 КПК України, не обліковуються в числі проваджень про корупційні правопорушення.

10. До кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених у сфері земельних правовідносин, належать провадження щодо правопорушень, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням землею (вилучення, викуп, передача, приватизація земельних ділянок, погашення заборгованості за землю, земельний податок, орендна плата, реформування сільгосппідприємств на засадах приватної власності на землю, оренда земельних часток (паїв)), тобто щодо будь-яких кримінальних правопорушень, об’єктом яких є земля.

11. До кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в бюджетній системі, належать провадження щодо злочинів, вчинених при складанні, розгляді, затвердженні й виконанні бюджетів Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Рахунковою палатою, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також при здійсненні ними контролю за виконанням бюджету, використанням на підприємствах, в установах та організаціях асигнувань, виділених їм з відповідного бюджету, тобто кримінальних правопорушень, пов’язаних з порушенням законодавства про бюджетну систему; привласненням, розтратою або заволодінням фінансовими ресурсами шляхом зловживання службовим становищем, шахрайством, де предметом посягання є бюджетні кошти; службовою діяльністю посадових осіб державних установ, які завдали істотної шкоди державним, громадським інтересам або інтересам юридичних осіб при виконанні ними чи невиконанні своїх службових обов’язків, де предметом посягання є бюджетні кошти.

12. Одне й те саме закінчене кримінальне провадження може обліковуватися одночасно в різних рядках таблиці 1, зокрема як у рядку «про корупційні правопорушення», так і в рядку «про правопорушення, вчинені у сфері земельних правовідносин».

13. У таблиці 1 не відображаються обвинувальні акти, повторно направлені до суду після повернення їх прокурору для усунення недоліків, а також повторно закриті кримінальні провадження після відновлення в них досудового розслідування.

14. Усі показники враховуються за період, у якому прийняті рішення у кримінальному провадженні. У разі прийняття у звітному періоді повторного рішення у кримінальному провадженні після отримання обвинувального акта, клопотання, кримінального провадження із суду на підставі пункту 3 частини третьої статті 314, частини четвертої статті 288 КПК України та з інших підстав, відновлення раніше закритого кримінального провадження в таблиці 1 звіту враховується останнє прийняте рішення шляхом внесення відповідних коректив.

Якщо після повернення обвинувального акта повторно прийнято рішення про направлення до суду клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності або закриття провадження, у звітах проводяться зміни шляхом виключення такого обвинувального акта із числа облікованих у графі 1 і відображення прийнятого рішення у відповідному рядку у графах 3, 5 (для Національного бюро - у графах 17, 19).

У разі повторного направлення клопотання про застосування судом примусових заходів медичного характеру, якщо раніше направлявся обвинувальний акт, вносяться корективи шляхом виключення обвинувального акта із числа облікованих у графі 1 та відображення клопотання у відповідному рядку таблиці 1.

15. Якщо в ході досудового розслідування у провадженні змінено кваліфікацію злочину, в наступних звітах протягом року вносяться зміни шляхом зменшення кількості направлених до суду обвинувальних актів в одному рядку та збільшення в іншому.

16. У разі направлення до суду кримінального провадження про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за кількома статтями КК України, воно відображається один раз - за статтею, яка передбачає більш тяжке покарання.

17. Підозрювані особи, дії яких кваліфіковано за кількома статтями КК України, враховуються один раз у рядку за статтею, якою передбачено більш тяжке покарання, та в підсумковому рядку «Усього».

Якщо в кримінальному провадженні є декілька підозрюваних, злочини яких кваліфіковані за різними статтями, ці особи відображаються в різних рядках - кожна за кваліфікацією того злочину, який вона вчинила.

18. Якщо кримінальне провадження (обвинувальний акт) повернуто судом прокурору для проведення досудового розслідування, у результаті чого змінилося число обвинувачених або кваліфікація вчинених ними кримінальних правопорушень, в межах звітного періоду (року) в наступних звітах проводяться зміни шляхом зменшення кількості підозрюваних в одних рядках і збільшення в інших.

19. У разі направлення до суду обвинувального акта в раніше закритому кримінальному провадженні кількість осіб, щодо яких складено цей обвинувальний акт, відображається як у вперше направленому до суду.

20. Закінчені кримінальні провадження, рішення в яких відображені у звітності минулих років, у випадках повторного їх закінчення протягом звітного періоду в таблиці 1 не відображаються, але включаються до таблиці 2 «Результати розслідування кримінальних проваджень».

21. Необхідні зміни і доповнення в межах звітного року вносяться також до таблиць: «Підстави закриття кримінальних проваджень (без повторно закритих)», «Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми або за їх співучасті», «Кількість направлених до суду клопотань щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність», «Результати розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність» та «Забезпечення відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями (за обвинувальними актами, клопотаннями, постановами про закриття провадження на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК України)».

22. Клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, направлені в порядку статті 49 КК України, в таблиці 1 не враховуються.

23. Провадження, закриті прокурором відповідно до статті 284 КПК України, відображаються у звіті того органу, який проводив досудове розслідування.

24. За наявності у постанові про закриття кримінального провадження кількох статей КК України провадження обліковується в тому рядку, де за законом передбачено більш тяжке покарання.

Х. Порядок формування показників таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Результати розслідування кримінальних проваджень»

1. У таблиці 2 обліковуються дані про результати розслідування кримінальних проваджень, прийняті у них відповідні процесуальні рішення, дотримання процесуальних строків, у тому числі щодо неповнолітніх.

Правила складання звіту, викладені в цьому розділі Інструкції, поширюються також на формування даних звіту за формою № 1-СЛМ.

2. У таблиці 2 відображається рух кримінальних проваджень незалежно від того, що одне й те саме провадження може бути враховано двічі та більше разів у зв’язку з поверненням судом кримінального провадження (обвинувального акта) або відновленням досудового розслідування в закритих провадженнях, а також у яких зупинено досудове розслідування.

3. У рядку 1 таблиці 2 залишки незакінчених кримінальних проваджень на початок звітного року дорівнюють залишкам незакінчених кримінальних проваджень на кінець попереднього року. Коригування цього показника протягом року не допускається.

4. До закінчених у звітному періоді кримінальних проваджень включаються направлені до суду в порядку статті 283 КПК України обвинувальні акти, у тому числі в яких здійснювалося спеціальне досудове розслідування, клопотання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності, у тому числі в порядку статті 49 КК України, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, закриті провадження органом досудового розслідування чи прокурором відповідно до статті 284 КПК України (з повторними).

До числа закінчених кримінальних проваджень включаються також ті, за результатами розслідування яких прокурором направлено до суду клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру в порядку статті 497 КПК України.

5. У рядку 2 графи 1 таблиці 2 обліковуються відомості про розпочаті у звітному періоді кримінальні провадження відповідно до статті 214 КПК України, а також виділені в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України.

У звіті органів поліції в рядку 2 графи 2 таблиці 2 виокремлюються дані щодо неповнолітніх.

Якщо факт вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім встановлено у кримінальному провадженні, яке в минулих звітних періодах уже обліковано в рядку 2 графи 1 таблиці 2, правопорушення обліковується в рядку 2 графи 2 таблиці 2 з моменту встановлення факту вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім.

6. У рядку 16 графи 2 таблиці 2 органів поліції обліковуються закриті кримінальні провадження, в яких встановлено факт вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім незалежно від повідомлення особі про підозру.

7. Число кримінальних проваджень, розслідуваних у понад встановлені законом строки, обраховується відповідно до вимог статті 219 КПК України.

У строк досудового розслідування включається час з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину до направлення до суду обвинувального акта, клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру або постанови про закриття.

Якщо у повторно закінчених провадженнях загальний строк досудового розслідування перевищує встановлені кримінальним процесуальним законом строки, такі провадження також обліковуються в числі закінчених у понад установлений законом строк.

8. У разі відновлення кримінального провадження строк розслідування у повторно закінчених провадженнях обчислюється з дня повідомлення особі про підозру і до моменту направлення до суду обвинувального акта, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру або постанови про закриття.

9. При об’єднанні в одне провадження кількох кримінальних проваджень строк слідства обчислюється за провадженням, у якому раніше повідомлено особі про підозру.

Якщо слідство в об’єднаних провадженнях зупинялося, строк досудового розслідування обчислюється за тим з них, яке довше від інших перебувало у провадженні з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

10. До загальної кількості обвинувальних актів, направлених у звітному періоді до суду, включаються також обвинувальні акти, за якими після повернення судом слідчими проводилися процесуальні дії або приймалися процесуальні рішення.

11. До числа клопотань, направлених до суду для застосування примусових заходів медичного характеру, належать клопотання, направлені до суду в порядку, передбаченому частиною другою статті 292 КПК України.

12. У числі направлених кримінальних проваджень за підслідністю обліковуються провадження, направлені за підслідністю відповідно до статті 218 КПК України.

13. До числа об’єднаних кримінальних проваджень включаються лише провадження, об’єднані з іншими відповідно до статті 217 КПК України, а не загальна кількість об’єднаних правопорушень.

14. До кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування, належать провадження, в яких винесено постанову про зупинення досудового розслідування на підставі пунктів 1-3 частини першої статті 280 КПК України.

15. При відображенні показників щодо кількості незакінчених проваджень на кінець звітного періоду, за якими особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, зі строком розслідування понад 2 місяці необхідно дотримуватися правил обчислення строків розслідування проваджень, викладених у пункті 7 цього розділу.

16. Розподіл заарештованих осіб за строками тримання під вартою у незакінчених кримінальних провадженнях проводиться відповідно до статті 197 КПК України.

17. У рядку «кількість слідчих» відображається кількість працюючих слідчих в органах прокуратури, Національної поліції, безпеки, в органах, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та кількість детективів Національного бюро станом на 01 січня звітного року.

Зазначені дані мають відповідати відомостям про реєстраторів, відображеним у довіднику Єдиного реєстру досудових розслідувань кожного органу досудового розслідування. Рядок «кількість слідчих» заповнюється тільки в річному зведеному звіті по області (регіону, місту Києву) і в цілому по Україні. У звітах по району (місту) цей рядок не заповнюється.

18. З метою повного та правильного підрахунку показників роботи слідчих (детективів) із розслідування кримінальних проваджень необхідно показники продуктивності праці слідчих (детективів) визначати за числом закінчених проваджень (до якого входять направлені до суду обвинувальні акти, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності або клопотання про застосування примусових заходів медичного та виховного характеру, а також закриті провадження) і проваджень, у яких досудове розслідування зупинено. Сума кількості зазначених проваджень має розглядатися як показник загальної кількості розслідуваних слідчими (детективами) кримінальних проваджень.

Для визначення середніх показників роботи слід брати кількість фактично працюючих слідчих (детективів). Керівники слідчих підрозділів і їх заступники, а також слідчі, які безпосередньо не розслідують кримінальних проваджень, до цієї кількості не включаються.

Середньомісячне число розслідуваних проваджень, які припадають на одного слідчого (детектива), обраховується шляхом ділення загального числа розслідуваних проваджень на число працюючих слідчих (детективів), а потім ділення цього результату на одинадцять місяців.

19. Цей показник визначається один раз на рік за річними даними і тільки в масштабі області (регіону) або держави, в районах обраховується число розслідуваних кримінальних проваджень кожним слідчим.

ХІ. Порядок формування показників таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Строки досудового розслідування»

1. У таблиці 3 розподіляються закінчені провадження, які відображені в таблиці 1 «Кількість кримінальних проваджень, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)». Перебіг строку розслідування в таких провадженнях згідно зі статтею 219 КПК України починається з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. У графі 2 таблиці 3 звіту за формою № 1-СЛ органів Національної поліції виокремлюються дані щодо розслідуваних кримінальних проваджень (без повторних) щодо злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участі.

3. У рядку 1 таблиці 3 відображаються всі кримінальні провадження, закінчені органами досудового розслідування (стаття 283 КПК України).

4. У рядку 2 (з рядка 1) таблиці 3 виокремлюються кримінальні провадження, в яких особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

5. Із загальної кількості закінчених кримінальних проваджень у строк понад 2 місяці з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (з рядка 3) виокремлюються провадження, що закінчені в строки: до 3 місяців (рядок 4), від 3 до 6 місяців (рядок 5), від 6 місяців до 1 року (рядок 6).

ХІІ. Порядок формування показників таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Підстави закриття кримінальних проваджень (без повторно закритих)»

1. У таблиці 4 відображаються закриті кримінальні провадження з розподілом їх за процесуальними підставами закриття згідно з частиною першою статті 284 КПК України, у тому числі щодо неповнолітніх.

2. До загальної кількості закритих у звітному періоді проваджень з усіх підстав включаються й ті провадження, які перебували в провадженні слідчих органів прокуратури, органів досудового розслідування та закриті прокурорами.

3. Показники щодо кількості направлених до суду клопотань для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності відповідно до статті 49 КК України не включаються до загальної кількості проваджень, направлених до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності, які відображаються в таблиці 1 «Кількість кримінальних проваджень, у яких закінчено досудове розслідування» і таблиці 3 «Строки досудового розслідування».

4. Якщо в кримінальних провадженнях досудове розслідування зупинено на підставі статті 280 КПК України в минулих роках, а закриті вони у зв’язку із закінченням строків давності в поточному році, в таблиці «Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування (без повторно зупинених)» залишок зменшується на кількість таких проваджень. Інші показники не змінюються.

ХІІІ. Порядок формування показників таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Дані про виправданих осіб та осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито за реабілітуючими підставами (без повторних)»

1. У рядках 1-15 таблиці 5 відображаються дані, які свідчать про обґрунтованість притягнення громадян до кримінальної відповідальності та додержання законів, спрямованих на забезпечення прав і законних інтересів громадян, на стадії досудового розслідування.

2. Правила складання звіту, викладені в цьому розділі, поширюються також на формування даних звіту за формою № 1-СЛМ.

3. У рядку 1 таблиці 5 відображається кількість підозрюваних осіб, стосовно яких провадження закрито прокурором на підставі пунктів 1-3 частини першої статті 284 КПК України. У кримінальних провадженнях про військові злочини, передбачені розділом XIX КК України, на період проведення антитерористичної операції в зазначеному рядку обліковується кількість підозрюваних осіб, яким фактично повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

4. Облік осіб проводиться незалежно від прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

У разі поновлення досудового розслідування в раніше закритому кримінальному провадженні стосовно особи до обліку незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності осіб вносяться коригування.

5. У рядку 1 таблиці 5 зазначені у пункті 3 цього розділу особи обліковуються тим органом, який останнім повідомив їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

6. У рядку 2 (з рядка 1) таблиці 5 обліковується кількість осіб, які трималися під вартою за ухвалою слідчого судді, суду, а провадження щодо них закриті прокурором за відсутністю події або складу кримінального правопорушення, а також за невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливостей їх отримати, а в рядку 3 - кількість осіб, які перебували під домашнім арештом.

7. У рядку 4 таблиці 5 відображаються відомості про осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності або яким обирався запобіжний захід до 20 листопада 2012 року та провадження щодо яких надалі закрито за реабілітуючими підставами.

8. У рядку 5 (з рядка 4) таблиці 5 обліковується кількість осіб, які трималися під вартою за ухвалою суду та провадження щодо яких закрито за реабілітуючими підставами.

9. У рядку 6 таблиці 5 обліковується кількість виправданих та осіб, щодо яких кримінальні провадження закриті судом за реабілітуючими підставами, стосовно яких у звітному періоді набрали законної сили судові рішення.

10. Кількість виправданих осіб та осіб, стосовно яких кримінальні провадження закриті судом за реабілітуючими підставами, відображається у звіті незалежно від внесеної касаційної скарги.

У разі скасування судом касаційної інстанції виправдувального вироку або ухвали до обліку кількості осіб зазначеної категорії вносяться коригування.

11. Облік виправданих осіб та осіб, щодо яких кримінальні провадження закриті судом за реабілітуючими підставами, здійснюється органами, які закінчили і направили до суду ці кримінальні провадження.

У разі ліквідації органу, який проводив досудове розслідування, облік таких осіб здійснюється підрозділом органу досудового розслідування вищого рівня.

12. У разі постановлення виправдувального вироку, що набрав законної сили, не за місцем закінчення досудового розслідування керівник прокуратури, який забезпечував участь у судовому провадженні, протягом п’яти днів у письмовій формі повідомляє про прийняте рішення орган, який здійснював досудове розслідування, а також відповідного прокурора, який здійснює перевірку та підписує звіт.

13. У рядку 7 (з рядка 6) таблиці 5 обліковується кількість осіб, які трималися під вартою за ухвалами слідчого судді, суду, а в рядку 8 (з рядка 6) - осіб, які перебували під домашнім арештом.

14. У рядку 9 таблиці 5 зазначається кількість виправданих осіб та осіб, щодо яких кримінальні справи закриті судом за відсутністю події або складу злочину та за недоведеністю обвинувачення (за кримінальними справами, розглянутими відповідно до пункту 11 Перехідних положень КПК України). Облік таких осіб здійснюється за правилами, встановленими пунктом 11 цього розділу.

15. У рядку 10 таблиці 5 вказується кількість осіб із зазначених у рядку 9, які трималися під вартою.

16. У рядку 11 таблиці 5 обліковується кількість осіб, стосовно яких провадження закриті судом у зв’язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення.

17. У рядку 12 (з рядка 11) таблиці 5 вказується кількість осіб, які трималися під вартою за ухвалами слідчого судді, суду, а в рядку 13 (з рядка 11) - осіб, які перебували під домашнім арештом.

18. У рядку 14 таблиці 5 обліковується кількість осіб, стосовно яких кримінальні справи закриті судом у зв’язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення за кримінальними справами, направленими до суду до 20 листопада 2012 року.

19. У рядку 15 (з рядка 14) таблиці 5 вказується кількість осіб, які трималися під вартою.

20. У рядку 16 таблиці 5 відображається інформація про кількість осіб, стосовно яких набрав чинності закон, яким скасовано кримінальну відповідальність за вчинене діяння (пункт 4 частини першої статті 284 КПК України), а в рядку 17 виділяються дані з рядка 16 про осіб, які трималися під вартою за ухвалами слідчого судді, суду.

21. У рядку 18 таблиці 5 відображається кількість осіб, щодо яких провадження закриті судом у зв’язку зі зміною законодавства (декриміналізацією) (пункт 1 частини другої статті 284 КПК України), в рядку 19 (з рядка 18) - кількість осіб, які трималися під вартою за ухвалами слідчого судді, суду.

22. Показники в рядках 16-19 таблиці 5 відображаються кожен окремо, їх не включають до даних рядків 1-15 таблиці.

23. У графі 2 таблиці 8 звіту за формою № 1-СЛ органів Національної поліції «Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми або за їх співучасті» виокремлюються відомості щодо неповнолітніх, незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності, виправданих та стосовно яких провадження (справи) закриті судом за реабілітуючими підставами.

ХІV. Порядок формування таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування (без повторно зупинених)»

1. У таблиці 6 обліковується залишок кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування, у тому числі минулих років, за підставами, передбаченими статтею 280 КПК України, з виокремленням у звітності органів поліції даних щодо кримінальних проваджень про злочини, вчинені неповнолітніми.

2. У рядках 3, 5, 7, 9 таблиці 6 відображаються загальні залишки проваджень на кінець звітного періоду, у яких зупинено досудове розслідування за підставами, передбаченими статтею 280 КПК України. Із загального залишку кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування, на кінець звітного періоду (рядок 1) виділяються в рядках 2, 4, 6, 8, 10 показники про залишки проваджень, у яких вперше зупинено досудове розслідування у поточному році, тобто, починаючи з 01 січня поточного року.

ХV. Порядок формування показників таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Кількість затриманих осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу»

1. У рядку 1 таблиці 7 обліковуються всі факти, у тому числі повторного затримання осіб, на підставі статей 207, 208 КПК України. У звіті органів Національної поліції із цих даних у графі 2 виокремлюються відомості щодо неповнолітніх осіб.

2. У рядку 2 (з рядка 1) таблиці 7 обліковується кількість звільнених осіб. Число таких осіб відображається у звітності того органу, яким прийнято рішення про затримання, незалежно від того, що в момент звільнення особи, зокрема за непідтвердженням підозри у вчиненні злочину, кримінальне провадження перебувало у слідчого (детектива) іншого органу досудового розслідування або прокуратури.

3. До загальної кількості осіб, яких звільнено уповноваженою службовою особою, належать особи, звільнені у зв’язку із непідтвердженням підозри у вчиненні злочину; недоцільністю застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; внесенням до суду клопотання про застосування більш м’яких запобіжних заходів (застава, домашній арешт та інші); закінченням встановленого законом строку затримання, а також арештовані особи, яких звільнено у зв’язку із внесенням застави.

4. У рядку 8 таблиці 7 відображається число звільнених осіб через відмову суду в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

5. У рядках 9-12 таблиці 7 виокремлюються (з рядка 8) відомості про звільнення осіб через відмову суду в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв’язку з обранням більш м’яких запобіжних заходів (домашній арешт, застава, особисте зобов’язання, особиста порука).

6. У разі звільнення особи з-під варти у зв’язку із внесенням застави в порядку, передбаченому частиною третьою статті 183 КПК України, така особа як звільнена обліковується лише в рядку 2, а в рядках 8, 10 таблиці 7 не враховується.

ХVІ. Порядок формування органами поліції показників таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми або за їх співучасті»

1. У таблиці 8 звітності органів Національної поліції обліковуються провадження (без повторних), закінчені лише слідчими поліції, щодо кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, та щодо правопорушень, у яких неповнолітні є співучасниками.

2. Показники таблиці 8 виокремлюються із загальних показників таблиці 1 «Кількість кримінальних проваджень, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)».

3. У графі 1 таблиці 8 відображається кількість обвинувальних актів, направлених до суду, про кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми (без повторно направлених). У графі 2 зазначається загальна кількість осіб у цих кримінальних провадженнях, а в графі 3 (з графи 2) виокремлюються відомості тільки стосовно неповнолітніх.

4. У графі 4 таблиці 8 відображається кількість клопотань, направлених до суду для вирішення питання про звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, а у графі 5 - число клопотань, направлених до суду для вирішення питання про звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності з передачею на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням.

5. У графі 6 (з граф 4 і 5) таблиці 8 відображається кількість неповнолітніх, які підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, у провадженнях, що направлені до суду для вирішення питання про звільнення їх від кримінальної відповідальності за вказаними підставами.

6. Якщо обвинувальний акт направлено до суду тільки стосовно дорослих осіб, а щодо неповнолітніх співучасників злочину направлено до суду клопотання для вирішення питання про їх звільнення від кримінальної відповідальності, відомості щодо проваджень і дорослих осіб враховуються у відповідних рядках у графах 1, 2, а щодо неповнолітніх - у графі 6 таблиці 8.

7. Дані в рядках 1-11 таблиці 8 коригуються згідно з правилами, викладеними в розділі IХ.

8. У рядку 12 таблиці 8 обліковуються провадження за іншими видами злочинів, не вказаними в рядках 1-11.

9. У рядку 14 таблиці 8 відображається кількість дорослих осіб, притягнутих у звітному періоді до відповідальності за статтею 304 КК України. Особи, яких притягнуто до відповідальності за цією статтею за сукупністю з іншими злочинами, також враховуються в рядку 14.

10. У рядку 15 у графі 1 таблиці 8 обліковується кількість направлених до суду клопотань про застосування до неосудних неповнолітніх примусових заходів медичного характеру, а в графі 2 - кількість таких осіб.

11. У рядку 13 «Усього» показники таблиці 8 є підсумковими. У кожній графі сума чисел у рядках 1-12 має дорівнювати числу в рядку 13.

ХVІІ. Порядок формування органами поліції показників таблиць звіту за формою № 1-СЛ «Кількість направлених до суду клопотань щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність» та «Результати розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність»

1. Провадження про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, які не досягли віку, з якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність, і вирішені в порядку, передбаченому статтями 292, 499 КПК України, враховуються в таблицях 9 і 10 звітності органів Національної поліції. В інших таблицях звіту за формою № 1-СЛ і звіту за формою № 1-СЛМ кримінальні провадження, вирішені в зазначеному порядку, не відображаються.

2. У графі 1 таблиці 9 обліковується кількість направлених до суду клопотань для застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру, у графі 2 - кількість осіб, щодо яких такі клопотання направлені до суду.

3. У таблиці 9 у графах 1, 2 кримінальні провадження розподіляються за видами злочинів. У кожній графі сума чисел у рядках 1-12 дорівнює числу в рядку 13.

4. У таблиці 10 відображаються результати розслідування і рух кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.

До числа розпочатих включаються провадження, розпочаті в порядку статті 214 КПК України, в тому числі виділені в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України, відновлені із раніше закритих проваджень або з тих, у яких зупинялося досудове розслідування, а також провадження, що надійшли від інших органів.

5. У графі 1 таблиці 10 сума чисел у рядках 1, 2 дорівнює сумі чисел у рядках 3, 5-7.

6. У рядку 3 таблиці 10 число у графі 1 дорівнює або більше числа в рядку 13 графи 1 таблиці 9.

7. У рядку 1 таблиці 10 за перший квартал, перше півріччя, 9 місяців і в цілому за рік обліковується залишок кримінальних проваджень на початок звітного періоду, тобто на 01 січня року, який настав.

Зазначені дані відповідають даним у рядку 7 таблиці 10 звіту за попередній рік і протягом звітного року не змінюються.

ХVІІІ. Порядок формування таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Кількість повернутих судом кримінальних проваджень, обвинувальних актів, клопотань прокурору та результати їх розслідування»

1. Дані щодо повернутих судом обвинувальних актів, клопотань про застосування заходів медичного або виховного характеру на підставі пункту 3 частини третьої статті 314 КПК України, клопотань про звільнення особи від кримінальної відповідальності, направлених судом на підставі частини четвертої статті 288 КПК України, кримінальних проваджень, повернутих судом на підставі пункту 1 частини третьої статті 314 КПК України, пункту 2 частини другої статті 407 КПК України, а також дані про подальший їх рух відображаються у звіті за формою № 1-СЛ органів прокуратури, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Національного бюро - у таблиці 8, органів Національної поліції - у таблиці 11.

2. У рядку 1 таблиць, зазначених у пункті 1 цього розділу, обліковуються обвинувальні акти, клопотання про застосування заходів медичного або виховного характеру, повернуті на підставі пункту 3 частини третьої статті 314 КПК України, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, направлені судом на підставі частини четвертої статті 288 КПК України, кримінальні провадження, повернуті судом на підставі пункту 1 частини третьої статті 314 КПК України, пункту 2 частини другої статті 407 КПК України, які надійшли прокурорам, окремо за кожною із зазначених підстав. Їх облік ведеться тим органом, який проводив досудове розслідування, незалежно від подальшого направлення за підслідністю до іншого органу.

У разі повторного направлення до суду вказаних обвинувальних актів, клопотань, кримінальних проваджень без прийняття слідчим до розслідування відповідний прокурор протягом трьох днів повідомляє про це орган, що здійснював досудове розслідування, для подальшого їх облікування у звітності.

Якщо орган, який проводив досудове розслідування, ліквідований, облік повернутих проваджень здійснюється тим органом, який прийняв провадження до свого розслідування.

3. У рядку 2 таблиці 8 органів прокуратури, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Національного бюро, таблиці 11 органів Національної поліції відображаються кримінальні провадження із числа повернутих судами, які до розслідування не приймалися, а після усунення недоліків знову направлені до суду.

4. У рядку 3 зазначених таблиць обліковуються провадження, які після надходження із суду за вказаних у пункті 2 цього розділу підстав прийняті слідчими до розслідування.

5. У рядках 4-11 вказуються результати досудового розслідування в кримінальних провадженнях, зазначених у пункті 2 цього розділу.

6. У разі закриття кримінального провадження стосовно особи за відсутністю події чи складу злочину дані щодо цієї особи повинні відображатись у звіті за формою № 1-СЛ у рядку 1 таблиці 5 «Дані про виправданих осіб та осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито за реабілітуючими підставами (без повторних)» та в звіті за формою № 1-СЛМ.

7. Дані щодо прийняття слідчими (детективами) до розслідування кримінальних проваджень, які надійшли із суду за вказаних у пункті 2 цього розділу підстав, та подальшого їх руху також відображаються у таблиці 2 «Результати розслідування кримінальних проваджень» звіту за формою № 1-СЛ та звітності за формою № 1-СЛМ.

ХІХ. Порядок формування таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Забезпечення відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями (за обвинувальними актами, клопотаннями, постановами про закриття проваджень на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК України)»

1. У таблиці 9 звітності органів прокуратури, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Національного бюро, у таблиці 12 органів Національної поліції відображаються дані про встановлені збитки та стан їх відшкодування у закінчених кримінальних провадженнях слідчими органів прокуратури та слідчими (детективами) органів досудового розслідування, у тому числі окремі дані щодо збитків, заподіяних інтересам держави (бюджетам усіх рівнів, державним підприємствам, установам, організаціям, господарським товариствам з державною часткою у статутному фонді тощо), та про збитки, заподіяні злочинами у сфері земельних правовідносин.

2. До таблиць, зазначених у пункті 1 цього розділу, вносяться відомості про встановлені та відшкодовані збитки лише в тих кримінальних провадженнях, які відображені в таблиці 1 «Кількість кримінальних проваджень, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)».

3. Встановлені під час досудового слідства збитки, їх відшкодування, сума коштів і майна (у грошовому обчисленні), на які слідчим накладено арешт, відображаються в тисячах гривень, а якщо такі факти мали місце в будь-якій іноземній валюті, суми коштів перераховуються у гривні за офіційним курсом Національного банку України на час вчинення злочину і обліковуються в тисячах гривень.

4. Суми збитків, встановлені під час досудового розслідування у закінчених кримінальних провадженнях про злочини (крім замахів), незалежно від кваліфікації правопорушень відображаються відповідно до сум збитків за обвинувальними актами про кримінальні правопорушення (крім замахів), а також сум збитків, зазначених у клопотаннях про направлення проваджень до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, про застосування примусових заходів медичного характеру, постановах про закриття провадження на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК України щодо померлого незалежно від кваліфікації злочину.

5. Збитками є пряма фактично завдана шкода. До завданих збитків належать витрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням майна, витрати, які особа понесла або мусить понести для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода), а також посягання на трудові права особи (безпідставна невиплата заробітної плати тощо).

6. Дані про суми збитків мають значення лише для оцінки діяльності слідчого підрозділу щодо виявлення збитків при розслідуванні кримінальних правопорушень та їх відшкодування і не повинні розглядатися як розмір остаточно встановлених збитків, заподіяних правопорушеннями, оскільки такими збитками визнаються тільки збитки, встановлені вироком суду. Для одержання інформації про остаточно встановлені збитки необхідно використовувати дані судової статистики.

7. Дані про відшкодування збитків обліковуються у графі 2 таблиці 9 звітності органів прокуратури, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Національного бюро, у таблиці 12 органів Національної поліції за правилами, встановленими у пункті 4 цього розділу, за умови наявності документів, що підтверджують погашення збитків як до моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, так і під час проведення досудового розслідування (у закінчених злочинах, крім замахів).

8. При формуванні показника розміру відшкодованих збитків ураховуються наявні у справі докази - заяви, розписки потерпілих, первинні фінансові документи (платіжні доручення, прибуткові касові ордери, чеки тощо), інші докази, які підтверджують фактичне отримання потерпілим, цивільним позивачем (їх представниками) коштів (майна) як погашення спричинених збитків.

Під словами «інші докази» розуміються докази, якими підтверджується фактична сплата сум заподіяних збитків.

9. До відшкодованих збитків належать суми повернутої заробітної плати в закінчених кримінальних провадженнях.

10. До суми відшкодованих збитків також включається вартість вилученого в ході досудового розслідування майна (коштів), що було предметом злочинного посягання, придбаного за кошти, одержані злочинним шляхом, а також переданого потерпілому (цивільному позивачу або його представнику) на відповідальне зберігання. Інше вилучене майно (кошти), що арештовано, при формуванні цього показника не враховуються.

11. До відшкодованих збитків зараховуються також суми вартості земельних ділянок, щодо яких факт припинення права власності або користування підтверджується відповідним документом уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Повернення земель за рішенням суду, ініційоване прокурором або іншими особами в порядку цивільного, господарського або адміністративного судочинства, до відшкодованих збитків не включається.

12. Відшкодування збитків у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, визначається відповідно до глави 9 Податкового кодексу України.

13. Відшкодування збитків, заподіяних правопорушеннями, пов’язаними з ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, визначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

14. До вартості майна, на яке слідчим накладено арешт з метою забезпечення відшкодування збитків та можливої конфіскації майна за закінченими провадженнями, включаються вилучені гроші та цінності, у тому числі й суми арешту на грошові вклади в банках.

15. Загальна сума коштів та майна, на яке накладено арешт, у сукупності із сумою відшкодованих коштів може перевищувати суму заподіяних збитків, установлену в кримінальному провадженні, оскільки слідчим (детективом), прокурором за наявності достатніх даних про заподіяну злочином матеріальну шкоду або витрачені кошти особою чи закладом охорони здоров’я на стаціонарне лікування вживаються заходи для забезпечення цивільного позову, а також можливої конфіскації майна у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, за вчинення яких застосовується міра покарання у виді конфіскації майна.

16. У графі 5 відображається сума, на яку в кримінальних провадженнях пред’явлені позови цивільними позивачами, їх представниками або прокурорами в порядку кримінального судочинства під час досудового розслідування кримінального провадження.

У зазначеній графі обліковуються позови виключно майнового характеру, які оцінені в грошовому еквіваленті.

17. Суми, на які пред’явлено позови про відшкодування моральної шкоди, у таблиці 9 звіту органів прокуратури, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Національного бюро, у таблиці 12 звіту органів Національної поліції не відображаються.

18. У разі залишення судом позову без розгляду або відмови в його розгляді у зв’язку із закриттям провадження на підставі акта амністії або з інших передбачених законом підстав та в подальшому пред’явлення цього позову в порядку цивільного судочинства суми позовних вимог у звіті за формою № 1-СЛ підлягають коригуванню шляхом виключення.

ХХ. Порядок формування органами прокуратури таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Кримінальні провадження про злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів, щодо застосування катувань та іншого жорстокого поводження (без повторних)».

1. У таблиці 10 звітності за формою № 1-СЛ органів прокуратури обліковуються кримінальні провадження про злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів, щодо застосування катувань та іншого жорстокого поводження.

Суб’єктний склад службових осіб правоохоронних органів відображається відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

2. У графі 1 таблиці 10 звітності органів прокуратури обліковуються кримінальні провадження про злочини, пов’язані з катуванням та іншим жорстоким поводженням з особами при застосуванні незаконних методів слідства, а також при застосуванні недозволених заходів впливу адміністраціями установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України.

3. У графі 2 (із графи 1) виокремлюються кримінальні провадження про злочини, пов’язані із катуваннями, передбачені статтею 127 КК України. У разі розслідування кримінального провадження за кількома статтями КК України, у тому числі за статтями 115, 365 КК України, результати досудового розслідування обліковуються за статтею 127 КК України.

4. У рядках 1-6 відображаються дані про кількість кримінальних проваджень вищевказаної категорії, у яких проводилося досудове розслідування у звітному періоді. Число кримінальних проваджень складається із числа проваджень, які перебували в залишку на початок звітного періоду, проваджень, розпочатих у поточному році, проваджень, у яких досудове розслідування відновлено після зупинення або закриття, а також тих, що надійшли за підслідністю для здійснення досудового розслідування.

5. У рядках 7-12 зазначаються розпочаті у звітному періоді кримінальні провадження в порядку статті 214 КПК України, а також виділені в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України із числа тих, що розслідувалися.

6. У рядках 13-24 відображаються дані про кількість кримінальних проваджень, направлених до суду з обвинувальним актом у звітному періоді, з розбивкою за суб’єктами злочинів.

7. У рядку 25 обліковуються дані про направлені до суду клопотання для звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

8. У рядку 26 відображаються закриті кримінальні провадження відповідно до частини першої статті 284 КПК України, а також кримінальні провадження, у яких розпочато досудове розслідування про кримінальне правопорушення, пов’язане з катуванням, незалежно від подальшого виключення ознаки катування у зв’язку з перекваліфікацією правопорушення.

9. У рядку 27 зазначається інформація про кримінальні провадження, направлені для подальшого розслідування за територіальною підслідністю до прокуратур інших регіонів або до Генеральної прокуратури України.

ХХI. Порядок формування таблиці звіту за формою № 1-СЛ «Кількість повернутих справ судом для проведення додаткового розслідування відповідно до пункту 12 Перехідних положень КПК України»

1. Дані про повернення на додаткове розслідування кримінальних справ, скерованих до суду до 20 листопада 2012 року, а також закінчених розслідуванням відповідно до пункту 11 Перехідних положень КПК України та про їх подальший рух відображаються у звіті за формою № 1-СЛ органів безпеки та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, - у таблиці 10, органів прокуратури - у таблиці 11, органів Національної поліції - у таблиці 13.

У рядку 1 зазначених таблиць обліковуються відомості про повернуті для проведення додаткового розслідування кримінальні справи в порядку пункту 11 Перехідних положень КПК України. Такі кримінальні справи підлягають обліку з моменту набрання законної сили рішенням суду про повернення справи для проведення додаткового розслідування. Облік цих кримінальних справ здійснюється з моменту надходження справи до органу, що проводив досудове слідство, незалежно від подальшого направлення їх за підслідністю до іншого органу.

2. У рядку 2 (з рядка 1) відображаються обвинувальні акти, які за результатами розслідування направлено до суду.

3. У рядках 3, 4 (з рядка 2) виокремлюються обвинувальні акти, які направлено до суду з угодами про примирення або визнання винуватості.

4. У рядку 5 (з рядка 1) відображаються кримінальні провадження, які за результатами розслідування закрито, з їх числа в рядку 6 обліковуються кримінальні провадження, які закрито на підставі пунктів 1-3 частини першої статті 284 КПК України.

5. У рядку 7 відображаються направлені до суду клопотання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності.

6. У рядку 8 обліковуються кримінальні провадження, направлені за підслідністю.

Начальник
управління організаційного
забезпечення Єдиного реєстру
досудових розслідувань
та інформаційно-аналітичної
роботи Генеральної
прокуратури УкраїниІ. Бакай

Начальник Головного
слідчого управління
Служби безпеки УкраїниГ. Остафійчук

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України


В. Боднар

Виконувач
обов’язків директора
Департаменту податкової
політики Міністерства
фінансів України

В. Овчаренко

Перший заступник
Директора Національного
антикорупційного бюро
України
Г. Углава


Додаток 1
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 1 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ПРО РОБОТУ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
(без військових прокуратур)


Додаток 2
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 1 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ПРО РОБОТУ СЛІДЧИХ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР


Додаток 3
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 1 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ПРО РОБОТУ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


Додаток 4
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 1 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ПРО РОБОТУ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ БЕЗПЕКИ


Додаток 5
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 1 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ПРО РОБОТУ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА


Додаток 6
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 1 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ПРО РОБОТУ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ


Додаток 7
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 2 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
(без військових прокуратур)


Додаток 8
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 2 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СЛІДЧИХ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР


Додаток 9
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 2 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


Додаток 10
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 2 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ БЕЗПЕКИ


Додаток 11
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 2 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА


Додаток 12
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(підпункт 2 пункту 2 розділу I)

ЗВІТНІСТЬ
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ


Додаток 13
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(пункт 4 розділу I)

ДОВІДКА
про результати розслідування кримінальних провадженьДодаток 14
до Інструкції зі складання
звітності про роботу слідчих
(пункт 7 розділу II)

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛ «Про роботу слідчих органів прокуратури (без військових прокуратур)»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Кількість кримінальних проваджень, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)» додатка 1 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-64 дорівнює числу в рядку 65 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1, 12, 23, 48, 58 дорівнює числу в рядку 59.

3.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 2, 7 дорівнює числу в рядку 1.

4.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 3-6 дорівнює числу в рядку 2.

5.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 8-11 дорівнює числу в рядку 7.

6.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 13, 18 дорівнює числу в рядку 12.

7.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 14-17 дорівнює числу в рядку 13.

8.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 19-22 дорівнює числу в рядку 18.

9.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 37-43 дорівнює числу в рядку 23.

10.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 24, 26-36 дорівнює числу в рядку 23.

11.

У графах 1-6 число в рядку 25 не перевищує числа в рядку 24.

12.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 38-42 дорівнює числу в рядку 37.

13.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 44-47 дорівнює числу в рядку 43.

14.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 49, 53 дорівнює числу в рядку 48.

15.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 50-52 дорівнює числу в рядку 49.

16.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 54-57 дорівнює числу в рядку 53.

17.

У графах 1, 2, 5 число в рядку 60 не перевищує числа в рядку 59.

18.

У графах 1-5 число в рядку 61 не перевищує числа в рядку 59.

19.

У графах 1-6 число в рядках 62, 63 (у кожному окремо) не перевищує числа в рядку 59.

20.

У графах 1-2 число в рядку 64 не перевищує числа в рядку 59.

21.

У рядках 1-65 число у графі 1 не перевищує числа у графі 2, число у графі 3 не перевищує числа у графі 4, число у графі 6 не перевищує числа у графі 5.

22.

У рядку 60 числа у графах 3, 4, 6 дорівнюють нулю (графи не заповнюються).

23.

У рядку 61 число у графі 6 дорівнює нулю (графа не заповнюється).

24.

У рядку 64 числа у графах 3-6 дорівнюють нулю (графи не заповнюються).

Контрольні рівності показників до таблиці 2 «Результати розслідування кримінальних проваджень» додатка 1 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-31 дорівнює числу в рядку 32 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел у рядках 6, 17, 18, 19, 24.

3.

Число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

4.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Число в рядку 9 не перевищує числа в рядку 6.

6.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

7.

Число в рядку 11 не перевищує числа в рядку 9.

8.

Число в рядку 12 не перевищує числа в рядку 9.

9.

Сума чисел у рядках 9, 13-15 дорівнює числу в рядку 6.

10.

Число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

11.

Сума чисел у рядках 20-23 дорівнює числу в рядку 19.

12.

Число в рядку 25 не перевищує числа в рядку 24.

13.

Сума чисел у рядках 26, 27 не перевищує числа в рядку 25.

14.

Сума чисел у рядках 29, 30 не перевищує числа в рядку 28.

15.

Число в рядку 9 більше або дорівнює числу в рядку 59 графи 1 таблиці 1.

16.

Число в рядку 13 більше або дорівнює числу в рядку 64 графи 1 таблиці 1.

17.

Число в рядку 14 більше або дорівнює числу в рядку 59 графи 3 таблиці 1.

18.

Число в рядку 15 більше або дорівнює числу в рядку 59 графи 5 таблиці 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 3 «Строки досудового розслідування» додатка 1 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-6 дорівнює числу в рядку 7 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 1 дорівнює сумі чисел у графах 1, 17, 19 рядка 26 таблиці 1.

3.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

4.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 2.

5.

Сума чисел у рядках 4-6 дорівнює числу в рядку 3.

6.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 8 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 4 «Підстави закриття кримінальних проваджень (без повторно закритих)» додатка 1 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-9 дорівнює числу в рядку 10 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-8 не перевищує числа в рядку 59 графи 5 таблиці 1.

3.

Сума чисел у рядку 1-3 дорівнює числу в рядку 59 графи 6 таблиці 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 5 «Дані про виправданих та осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито за реабілітуючими підставами (без повторних)» додатка 1 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-19 дорівнює числу в рядку 20 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 2, 3 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Число в рядку 5 не перевищує числа в рядку 4.

4.

Сума чисел у рядках 7, 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

6.

Сума чисел у рядках 12, 13 не перевищує числа в рядку 11.

7.

Число в рядку 15 не перевищує числа в рядку 14.

8.

Число в рядку 17 не перевищує числа в рядку 16.

9.

Число в рядку 19 не перевищує числа в рядку 18.

Контрольні рівності показників до таблиці 6 «Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування (без повторно зупинених)» додатка 1 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-10 дорівнює числу в рядку 11 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3, 5, 7, 9 дорівнює числу в рядку 1.

4.

Число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 3.

5.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

6.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 7.

7.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

8.

Сума чисел у рядках 4, 6, 8, 10 дорівнює числу в рядку 2.

9.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 19 таблиці 2.

10.

Число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 20 таблиці 2.

11.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 21 таблиці 2.

12.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 22 таблиці 2.

13.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 23 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 7 «Кількість затриманих осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу» додатка 1 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-13 дорівнює числу в рядку 14 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3, 7-8, 13 не перевищує числа в рядку 2.

4.

Сума чисел у рядках 4-6 не перевищує числа в рядку 3.

5.

Сума чисел у рядках 9-12 не перевищує числа в рядку 8.

Контрольні рівності показників до таблиці 8 «Кількість повернутих судом кримінальних проваджень, обвинувальних актів, клопотань прокурору та результати їх розслідування» додатка 1 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 1-11 дорівнює числу в рядку 12 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 2-3 дорівнює числу в рядку 1.

3.

У графах 1-4 число у рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У графах 1-4 сума чисел в рядках 4, 5, 7-11 не перевищує числа в рядку 1.

5.

У графах 1-4 число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

Контрольні рівності показників до таблиці 9 «Забезпечення відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями (за обвинувальними актами, клопотаннями, постановами про закриття проваджень на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК України)» додатка 1 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-5 сума чисел у рядках 1-3 дорівнює числу в рядку 4 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-5 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

У графах 1-5 число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У рядках 1-3 число в графі 4 не перевищує числа у графі 3.

5.

У рядках 1-4 сума чисел у графах 2, 4 не перевищує числа у графі 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 10 «Кримінальні провадження про злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів, щодо застосування катувань та іншого жорстокого поводження (без повторних)» додатка 1 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-27 граф 2-8 дорівнює числу в рядку 28 цих граф (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-27 граф 2-7 дорівнює числу або не перевищує числа в графі 1 відповідних рядків.

3.

Число в рядку 3 у графах 1-8 не перевищує числа в рядку 2 відповідних граф.

4.

Сума чисел у рядках 2, 4-6 граф 1-8 дорівнює числу або не перевищує числа в рядку 1 відповідних граф.

5.

Число в рядку 9 у графах 1-8 не перевищує числа в рядку 8 відповідних граф.

6.

Сума чисел у рядках 8, 10-12 граф 1-8 дорівнює числу або не перевищує числа в рядку 7 відповідних граф.

7.

Число в рядку 15 у графах 1-8 не перевищує числа в рядку 14 відповідних граф.

8.

Число в рядку 21 у графах 1-8 не перевищує числа в рядку 20 відповідних граф.

9.

Сума чисел у рядках 14, 16-18 та 20, 22-24 граф 1-8 дорівнює числу або не перевищує числа в рядках 13 та 19 окремо відповідних граф.

10.

У графі 8 число в рядках 1-27 не перевищує числа у графі 1 відповідних рядків.

Контрольні рівності показників до таблиці 11 «Кількість повернутих справ судом для проведення додаткового розслідування відповідно до пункту 12 Перехідних положень КПК України» додатка 1 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-8 дорівнює числу в рядку 9 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 2, 5, 7, 8 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3-4 не перевищує числа в рядку 2.

4.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛ «Про роботу слідчих військових прокуратур»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Кількість кримінальних проваджень, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)» додатка 2 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-5, 11-16, 23-24, 26-27, 30-36 дорівнює числу в рядку 37.

2.

У графах 1-6 число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

3.

У графах 1-6 число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6

4.

У графах 1-6 число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 9, 10 не перевищує числа в рядку 5.

6.

У графах 1-6 число в рядку 22 не перевищує числа в рядку 21.

7.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 17-21 дорівнює числу в рядку 16 відповідних граф.

8.

У графах 1-6 число в рядку 25 не перевищує числа в рядку 24.

9.

У графах 1-6 число в рядках 28-29 (у кожному окремо) не перевищує числа в рядку 27.

10.

У графах 1-6 число в рядку 39 не перевищує числа в рядку 38.

11.

У графах 1-6 число в рядку 47 не перевищує числа в рядку 46.

12.

У графах 1-6 число в рядках 38, 40-46, 48-51 (у кожному окремо) не перевищує числа в рядку 37.

13.

У графах 1-2 число в рядку 52 не перевищує числа в рядку 37.

14.

У рядках 1-52 число у графі 1 не перевищує числа у графі 2, число у графі 3 не перевищує числа у графі 4, число у графі 6 не перевищує числа у графі 5.

15.

У рядку 40 число у графах 3, 4, 6 дорівнює нулю (графи не заповнюються).

16.

У рядку 41 число у графі 6 дорівнює нулю (графа не заповнюється).

17.

У рядку 52 число у графах 3-6 дорівнює нулю (графи не заповнюються).

18.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-52 дорівнює числу в рядку 53 (контрольний рядок).

Контрольні рівності показників до таблиці 2 «Результати розслідування кримінальних проваджень» додатка 2 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-31 дорівнює числу в рядку 32 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел у рядках 6, 17, 18, 19, 24.

3.

Число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

4.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Число в рядку 9 не перевищує числа в рядку 6.

6.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

7.

Число в рядку 11 не перевищує числа в рядку 9.

8.

Число в рядку 12 не перевищує числа в рядку 9.

9.

Сума чисел у рядках 9, 13-15 дорівнює числу в рядку 6.

10.

Число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

11.

Сума чисел у рядках 20-23 дорівнює числу в рядку 19.

12.

Число в рядку 25 не перевищує числа в рядку 24.

13.

Сума чисел у рядках 26, 27 не перевищує числа в рядку 25.

14.

Сума чисел у рядках 29, 30 не перевищує числа в рядку 28.

15.

Число в рядку 9 більше або дорівнює числу в рядку 37 графи 1 таблиці 1.

16.

Число в рядку 13 більше або дорівнює числу в рядку 52 графи 1 таблиці 1.

17.

Число в рядку 14 більше або дорівнює числу в рядку 37 графи 3 таблиці 1.

18.

Число в рядку 15 більше або дорівнює числу в рядку 37 графи 5 таблиці 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 3 «Строки досудового розслідування» додатка 2 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-6 дорівнює числу в рядку 7 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 1 дорівнює сумі чисел у графах 1, 17, 19 рядка 26 таблиці 1.

3.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

4.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 2.

5.

Сума чисел у рядках 4-6 дорівнює числу в рядку 3.

6.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 8 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 4 «Підстави закриття кримінальних проваджень (без повторно закритих)» додатка 2 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-9 дорівнює числу в рядку 10 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-8 не перевищує числа в рядку 37 графи 5 таблиці 1.

3.

Сума чисел у рядку 1-3 дорівнює числу в рядку 37 графи 6 таблиці 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 5 «Дані про виправданих та осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито за реабілітуючими підставами (без повторних)» додатка 2 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-19 дорівнює числу в рядку 20 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 2, 3 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Число в рядку 5 не перевищує числа в рядку 4.

4.

Сума чисел у рядках 7, 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

6.

Сума чисел у рядках 12, 13 не перевищує числа в рядку 11.

7.

Число в рядку 15 не перевищує числа в рядку 14.

8.

Число в рядку 17 не перевищує числа в рядку 16.

9.

Число в рядку 19 не перевищує числа в рядку 18.

Контрольні рівності показників до таблиці 6 «Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування (без повторно зупинених)» додатка 2 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-10 дорівнює числу в рядку 11 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3, 5, 7, 9 дорівнює числу в рядку 1.

4.

Число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 3.

5.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

6.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 7.

7.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

8.

Сума чисел у рядках 4, 6, 8, 10 дорівнює числу в рядку 2.

9.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 19 таблиці 2.

10.

Число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 20 таблиці 2.

11.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 21 таблиці 2.

12.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 22 таблиці 2.

13.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 23 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 7 «Кількість затриманих осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу» додатка 2 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-13 дорівнює числу в рядку 14 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3, 7-8, 13 не перевищує числа в рядку 2.

4.

Сума чисел у рядках 4-6 не перевищує числа в рядку 3.

5.

Сума чисел у рядках 9-12 не перевищує числа в рядку 8.

Контрольні рівності показників до таблиці 8 «Кількість повернутих судом кримінальних проваджень, обвинувальних актів, клопотань прокурору та результати їх розслідування» додатка 2 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 1-11 дорівнює числу в рядку 12 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 2-3 дорівнює числу в рядку 1.

3.

У графах 1-4 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 4, 5, 7-11 не перевищує числа в рядку 1.

5.

У графах 1-4 число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

Контрольні рівності показників до таблиці 9 «Забезпечення відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями (за обвинувальними актами, клопотаннями, постановами про закриття провадження на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК України)» додатка 2 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-5 сума чисел у рядках 1-3 дорівнює числу в рядку 4 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-5 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

У графах 1-5 число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У рядках 1-3 число у графі 4 не перевищує числа у графі 3.

5.

У рядках 1-4 сума чисел у графах 2, 4 не перевищує числа у графі 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 10 «Кримінальні провадження про злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів, щодо застосування катувань та іншого жорстокого поводження (без повторних)» додатка 2 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-27 граф 2-8 дорівнює числу в рядку 28 цих граф (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-27 граф 2-7 дорівнює числу або не перевищує числа у графі 1 відповідних рядків.

3.

Число в рядку 3 у графах 1-8 не перевищує числа в рядку 2 відповідних граф.

4.

Сума чисел у рядках 2, 4-6 граф 1-8 дорівнює числу або не перевищує числа в рядку 1 відповідних граф.

5.

Число в рядку 9 у графах 1-8 не перевищує числа в рядку 8 відповідних граф.

6.

Сума чисел у рядках 8, 10-12 граф 1-8 дорівнює числу або не перевищує числа в рядку 7 відповідних граф.

7.

Число в рядку 15 у графах 1-8 не перевищує числа в рядку 14 відповідних граф.

8.

Число в рядку 21 у графах 1-8 не перевищує числа в рядку 20 відповідних граф.

9.

Сума чисел у рядках 14, 16-18 та 20, 22-24 граф 1-8 дорівнює числу або не перевищує числа в рядках 13 та 19 окремо відповідних граф.

10.

У графі 8 число в рядках 1-27 не перевищує числа у графі 1 відповідних рядків.

Контрольні рівності показників до таблиці 11 «Кількість повернутих справ судом для проведення додаткового розслідування відповідно до пункту 12 Перехідних положень КПК України» додатка 2 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-8 дорівнює числу в рядку 9 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 2, 5, 7, 8 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3-4 не перевищує числа в рядку 2.

4.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛ «Про роботу слідчих органів Національної поліції»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Кількість кримінальних проваджень, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-75 дорівнює числу в рядку 76 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1, 8, 14, 16, 20, 30, 38, 39, 44, 48, 53, 57, 60, 61, 67-68 дорівнює числу в рядку 69.

3.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 2-4, 6-7 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У графах 1-6 число в рядку 5 не перевищує числа в рядку 4.

5.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 9-13 не перевищує числа в рядку 8.

6.

У графах 1-6 число в рядку 15 не перевищує числа в рядку 14.

7.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 17-19 не перевищує числа в рядку 16.

8.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 21, 23-27, 29 не перевищує числа в рядку 20.

9.

У графах 1-6 число в рядку 22 не перевищує числа в рядку 21.

10.

У графах 1-6 число в рядку 28 не перевищує числа в рядку 27.

11.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 31-37 не перевищує числа в рядку 30.

12.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 40-43 не перевищує числа в рядку 39.

13.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 45-47 не перевищує числа в рядку 44.

14.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 49-52 не перевищує числа в рядку 48.

15.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 54, 56 не перевищує числа в рядку 53.

16.

У графах 1-6 число в рядку 55 не перевищує числа в рядку 54.

17.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 58-59 не перевищує числа в рядку 57.

18.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 62-66 дорівнює числу в рядку 61.

19.

У графах 3-6 числа в рядку 70 дорівнюють нулю (графи не заповнюються).

20.

У графах 3-6 числа в рядку 72 дорівнюють нулю (графи не заповнюються).

21.

У графі 6 число в рядку 73 дорівнює нулю (графа не заповнюється).

22.

У графах 1-6 число в рядку 71 не перевищує числа в рядку 69.

23.

У графах 1-2 число в рядку 72 не перевищує числа в рядку 69.

24.

У графах 1-5 число в рядку 73 не перевищує числа в рядку 69.

25.

У графах 1-6 число в рядку 74 не перевищує числа в рядку 69.

26.

У графах 1-6 число в рядку 75 не перевищує числа в рядку 69.

Контрольні рівності показників до таблиці 2 «Результати розслідування кримінальних проваджень» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-31 дорівнює числу в рядку 32 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел у рядках 6, 17, 18, 19, 24.

3.

Число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

4.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Число в рядку 9 не перевищує числа в рядку 6.

6.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

7.

Число в рядку 11 не перевищує числа в рядку 9.

8.

Число в рядку 12 не перевищує числа в рядку 9.

9.

Сума чисел у рядках 9, 13-15 дорівнює числу в рядку 6.

10.

Число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

11.

Сума чисел у рядках 20-23 дорівнює числу в рядку 19.

12.

Число в рядку 25 не перевищує числа в рядку 24.

13.

Сума чисел у рядках 26, 27 не перевищує числа в рядку 25.

14.

Сума чисел у рядках 29, 30 не перевищує числа в рядку 28.

15.

Число в рядку 9 більше або дорівнює числу в рядку 69 графи 1 таблиці 1.

16.

Число в рядку 13 більше або дорівнює числу в рядку 70 графи 1 таблиці 1.

17.

Число в рядку 14 більше або дорівнює числу в рядку 69 графи 3 таблиці 1.

18.

Число в рядку 15 більше або дорівнює числу в рядку 69 графи 5 таблиці 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 3 «Строки досудового розслідування» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-6 дорівнює числу в рядку 7 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 1 дорівнює сумі чисел у графах 1, 17, 19 рядка 26 таблиці 1.

3.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

4.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 2.

5.

Сума чисел у рядках 4-6 дорівнює числу в рядку 3.

6.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 8 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 4 «Підстави закриття кримінальних проваджень (без повторно закритих)» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 1-9 дорівнює числу в рядку 10 (контрольний рядок).

2.

У рядках 1-9 число у графі 2 не перевищує числа у графі 1.

3.

У графі 1 сума чисел у рядках 1-8 не перевищує числа в рядку 69 графи 5 таблиці 1.

4.

Сума чисел у рядках 1-3 графи 1 дорівнює числу в рядку 69 графи 6 таблиці 1.

5.

Сума чисел у рядках 1-8 граф 1, 2 не перевищує числа в рядку 15 граф 1, 2 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 5 «Дані про виправданих осіб та осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито за реабілітуючими підставами (без повторних)» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 1-19 дорівнює числу в рядку 20 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 2, 3 не перевищує числа в рядку 1.

3.

У графах 1-2 число у рядку 5 не перевищує числа в рядку 4.

4.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 7, 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

У графах 1-2 число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

6.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 12, 13 не перевищує числа в рядку 11.

7.

У графах 1-2 число в рядку 15 не перевищує числа в рядку 14.

8.

У графах 1-2 число в рядку 17 не перевищує числа в рядку 16.

9.

У графах 1-2 число в рядку 19 не перевищує числа в рядку 18.

Контрольні рівності показників до таблиці 6 «Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування (без повторно зупинених)» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 1-10 дорівнює числу в рядку 11 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 3, 5, 7, 9 дорівнює числу в рядку 1.

3.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 4, 6, 8,10 дорівнює числу в рядку 2.

4.

У графах 1-2 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

5.

У графах 1-2 число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 3.

6.

У графах 1-2 число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

7.

У графах 1-2 число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 7.

8.

У графах 1-2 число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

9.

У графі 1 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 19 графи 1 таблиці 2.

10.

У графі 1 число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 20 графи 1 таблиці 2.

11.

У графі 1 число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 21 графи 1 таблиці 2.

12.

У графі 1 число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 22 графи 1 таблиці 2.

13.

У графі 1 число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 23 графи 1 таблиці 2.

14.

У графі 2 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 19 графи 2 таблиці 2.

15.

У графі 2 число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 20 графи 2 таблиці 2.

16.

У графі 2 число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 21 графи 2 таблиці 2.

17.

У графі 2 число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 22 графи 2 таблиці 2.

18.

У графі 2 число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 23 графи 2 таблиці 2.

19.

У рядках 1-10 число у графі 2 не перевищує числа у графі 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 7 «Кількість затриманих осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 1-13 дорівнює числу в рядку 14 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-2 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 3, 7, 8, 13 не перевищує числа в рядку 2.

4.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 4, 5, 6 не перевищує числа в рядку 3.

5.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 9-12 не перевищує числа в рядку 8.

6.

У рядках 1-13 число у графі 2 не перевищує числа у графі 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 8 «Кількість кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми або за їх співучасті» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-15 дорівнює числу в рядку 16

2.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-12 дорівнює числу в рядку 13.

3.

У рядках 1-13 число в графі 3 не перевищує числа в графі 2.

4.

Сума чисел у рядках 1-13 граф 4, 5 не перевищує числа у рядках 1-13 графи 6.

5.

Число в рядку 1 графи 1 не перевищує числа в рядку 2 графи 1 таблиці 1.

6.

Число в рядку 2 графи 1 не перевищує числа в рядку 4 графи 1 таблиці 1.

7.

Число в рядку 3 графи 1 не перевищує числа в рядку 15 графи 1 таблиці 1.

8.

Число в рядку 4 графи 1 не перевищує числа в рядку 21 графи 1 таблиці 1.

9.

Число в рядку 5 графи 1 не перевищує числа в рядку 23 графи 1 таблиці 1.

10.

Число в рядку 6 графи 1 не перевищує числа в рядку 24 графи 1 таблиці 1.

11.

Число в рядку 7 графи 1 не перевищує числа в рядку 25 графи 1 таблиці 1.

12.

Число в рядку 8 графи 1 не перевищує числа в рядку 26 графи 1 таблиці 1.

13.

Число в рядку 9 графи 1 не перевищує числа в рядку 50 графи 1 таблиці 1.

14.

Число в рядку 10 графи 1 дорівнює числу в рядку 55 графи 1 таблиці 1.

15.

Число в рядку 11 графи 1 не перевищує числа в рядку 56 графи 1 таблиці 1.

16.

Число в рядку 13 графи 1 не перевищує числа в рядку 69 графи 1 таблиці 1.

17.

Число в рядку 1 графи 2 не перевищує числа в рядку 2 графи 2 таблиці 1.

18.

Число в рядку 2 графи 2 не перевищує числа в рядку 4 графи 2 таблиці 1.

19.

Число в рядку 3 графи 2 не перевищує числа в рядку 15 графи 2 таблиці 1.

20.

Число в рядку 4 графи 2 не перевищує числа в рядку 21 графи 2 таблиці 1.

21.

Число в рядку 5 графи 2 не перевищує числа в рядку 23 графи 2 таблиці 1.

22.

Число в рядку 6 графи 2 не перевищує числа в рядку 24 графи 2 таблиці 1.

23.

Число в рядку 7 графи 2 не перевищує числа в рядку 25 графи 2 таблиці 1.

24.

Число в рядку 8 графи 2 не перевищує числа в рядку 26 графи 2 таблиці 1.

25.

Число в рядку 9 графи 2 не перевищує числа в рядку 50 графи 2 таблиці 1.

26.

Число в рядку 10 графи 2 дорівнює числу в рядку 55 графи 2 таблиці 1.

27.

Число в рядку 11 графи 2 не перевищує числа в рядку 56 графи 2 таблиці 1.

28.

Сума чисел у графах 4, 5 рядку 13 не перевищує числа в рядку 69 графи 3 таблиці 1.

29.

Число в рядку 15 графи 1 не перевищує числа в рядку 15 графи 2.

30.

Число в рядку 13 графи 1 не перевищує числа в рядку 9 графи 2 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 9 «Кількість направлених до суду клопотань щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У рядках 1-13 число у графі 1 не перевищує числа у графі 2.

2.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 1-12 дорівнює числу в рядку 13.

3.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 1-13 дорівнює числу в рядку 14 (контрольний рядок).

Контрольні рівності показників до таблиці 10 «Результати розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел рядків 1-8 дорівнює числу в рядку 9 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1, 2 дорівнює сумі чисел у рядках 3, 5-7.

3.

Число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 3.

Контрольні рівності показників до таблиці 11 «Кількість повернутих судом кримінальних проваджень, обвинувальних актів, клопотань прокурору та результати їх розслідування» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-12 дорівнює числу в рядку 13 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 2, 3 дорівнює числу в рядку 1.

3.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 4, 5, 7-12 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У графах 1-6 число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

5.

У рядках 1-12 число у графі 6 не перевищує суми чисел у графах 1-5.

Контрольні рівності показників до таблиці 12 «Забезпечення відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями (за обвинувальними актами, клопотаннями, постановами про закриття проваджень на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК України)» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-5 сума чисел у рядках 1-4 дорівнює числу в рядку 5 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-5 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

У графах 1-5 число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У графах 1-5 число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 1.

5.

Число у графі 4 не перевищує числа у графі 3.

6.

У рядках 1-4 сума чисел у графах 2, 4 не перевищує числа у графі 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 13 «Кількість повернутих справ судом для проведення додаткового розслідування відповідно до пункту 12 Перехідних положень КПК України» додатка 3 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-8 дорівнює числу в рядку 9 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 2, 5, 7-8 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3-4 не перевищує числа в рядку 2.

4.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛ «Про роботу слідчих органів безпеки»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Кількість кримінальних проваджень, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)» додатка 4 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-47 дорівнює числу в рядку 48 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-6 число у рядках 43-47 (у кожному окремо) не перевищує числа в рядку 41.

3.

У рядках 1-47 число у графі 1 не перевищує числа у графі 2, число у графі 3 не перевищує числа у графі 4, число у графі 6 не перевищує числа у графі 5.

4.

У рядку 42 число у графах 3-6 дорівнює нулю (графи не заповнюються).

5.

У рядку 44 число у графах 3, 4, 6 дорівнює нулю (графи не заповнюються).

6.

У рядку 45 число у графі 6 дорівнює нулю (графа не заповнюється).

Контрольні рівності показників до таблиці 2 «Результати розслідування кримінальних проваджень» додатка 4 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-31 дорівнює числу в рядку 32 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел у рядках 6, 17, 18, 19, 24.

3.

Число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

4.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Число в рядку 9 не перевищує числа в рядку 6.

6.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

7.

Число в рядку 11 не перевищує числа в рядку 9.

8.

Число в рядку 12 не перевищує числа в рядку 9.

9.

Сума чисел у рядках 9, 13-15 дорівнює числу в рядку 6.

10.

Число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

11.

Сума чисел у рядках 20-23 дорівнює числу в рядку 19.

12.

Число в рядку 25 не перевищує числа в рядку 24.

13.

Сума чисел у рядках 26, 27 не перевищує числа в рядку 25.

14.

Сума чисел у рядках 29, 30 не перевищує числа в рядку 28.

15.

Число в рядку 9 більше або дорівнює числу в рядку 41 графи 1таблиці 1.

16.

Число в рядку 13 більше або дорівнює числу в рядку 41 графи 1таблиці 1.

17.

Число в рядку 14 більше або дорівнює числу в рядку 41 графи 3 таблиці 1.

18.

Число в рядку 15 більше або дорівнює числу в рядку 41 графи 5 таблиці 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 3 «Строки досудового розслідування» додатка 4 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-6 дорівнює числу в рядку 7.

2.

Число в рядку 1 дорівнює сумі чисел у графах 1, 17, 19 рядка 26 таблиці 1.

3.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

4.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 2.

5.

Сума чисел у рядках 4-6 дорівнює числу в рядку 3.

6.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 8 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 4 «Підстави закриття кримінальних проваджень (без повторно закритих)» додатка 4 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-9 дорівнює числу в рядку 10 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-8 не перевищує числа в рядку 41 графи 5 таблиці 1.

3.

Сума чисел у рядках 1-3 дорівнює числу в рядку 41 графи 6 таблиці 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 5 «Дані про виправданих осіб та осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито за реабілітуючими підставами (без повторних)» додатка 4 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-19 дорівнює числу в рядку 20 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 2, 3 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Число в рядку 5 не перевищує числа в рядку 4.

4.

Сума чисел у рядках 7, 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

6.

Сума чисел у рядках 12, 13 не перевищує числа в рядку 11.

7.

Число в рядку 15 не перевищує числа в рядку 14.

8.

Число в рядку 17 не перевищує числа в рядку 16.

9.

Число в рядку 19 не перевищує числа в рядку 18.

Контрольні рівності показників до таблиці 6 «Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування (без повторно зупинених)» додатка 4 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-10 дорівнює числу в рядку 11 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3, 5, 7, 9 дорівнює числу в рядку 1.

4.

Число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 3.

5.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

6.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 7.

7.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

8.

Сума чисел у рядках 4, 6, 8, 10 дорівнює числу в рядку 2.

9.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 19 таблиці 2.

10.

Число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 20 таблиці 2.

11.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 21 таблиці 2.

12.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 22 таблиці 2.

13.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 23 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 7 «Кількість затриманих осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу» додатка 4 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-13 дорівнює числу в рядку 14 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3, 7, 8, 13 не перевищує числа в рядку 2.

4.

Сума чисел у рядках 4-6 не перевищує числа в рядку 3.

5.

Сума чисел у рядках 9-12 не перевищує числа в рядку 8.

Контрольні рівності показників до таблиці 8 «Кількість повернутих судом кримінальних проваджень, обвинувальних актів, клопотань прокурору та результати їх розслідування» додатка 4 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 1-11 дорівнює числу в рядку 12 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 2-3 дорівнює числу в рядку 1.

3.

У графах 1-4 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 4, 5, 7-11 не перевищує числа в рядку 1.

5.

У графах 1-4 число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

Контрольні рівності показників до таблиці 9 «Забезпечення відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями (за обвинувальними актами, клопотаннями, постановами про закриття проваджень на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК України)» додатка 4 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-5 сума чисел у рядках 1-3 дорівнює числу в рядку 4 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-5 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

У графах 1-5 число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У рядках 1-3 число у графі 4 не перевищує числа у графі 3.

5.

У рядках 1-4 сума чисел у графах 2, 4 не перевищує числа у графі 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 10 «Кількість повернутих справ судом для проведення додаткового розслідування відповідно до пункту 12 Перехідних положень КПК України» додатка 4 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-8 дорівнює числу в рядку 9 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 2, 5, 7, 8 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3-4 не перевищує числа в рядку 2.

4.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛ «Про роботу слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Кількість кримінальних проваджень, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)» додатка 5 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-17 дорівнює числу в рядку 18 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-10 дорівнює числу в рядку 11.

3.

У графах 1, 2 число в рядку 12 не перевищує числа в рядку 11.

4.

У графах 1-6 число в рядках 13-17 (у кожному окремо) не перевищує числа в рядку 11.

5.

У рядках 1-17 число у графі 1 не перевищує числа у графі 2, число у графі 3 не перевищує числа у графі 4, число у графі 6 не перевищує числа у графі 5.

6.

У рядку 12 число у графах 3-6 дорівнює нулю (графи не заповнюються).

7.

У рядку 14 число у графах 3, 4, 6 дорівнює нулю (графи не заповнюються).

8.

У рядку 15 число у графі 6 дорівнює нулю (графа не заповнюється).

Контрольні рівності показників до таблиці 2 «Результати розслідування кримінальних проваджень» додатка 5 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-31 дорівнює числу в рядку 32 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел у рядках 6, 17-19, 24.

3.

Число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

4.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Число в рядку 9 не перевищує числа в рядку 6.

6.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

7.

Число в рядку 11 не перевищує числа в рядку 9.

8.

Число в рядку 12 не перевищує числа в рядку 9.

9.

Сума чисел у рядках 9, 13-15 дорівнює числу в рядку 6.

10.

Число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

11.

Сума чисел у рядках 20-23 дорівнює числу в рядку 19.

12.

Число в рядку 25 не перевищує числа в рядку 24.

13.

Сума чисел у рядках 26-27 не перевищує числа в рядку 25.

14.

Сума чисел у рядках 29-30 не перевищує числа в рядку 28.

15.

Число в рядку 9 більше або дорівнює числу в рядку 11 графи 1 таблиці 1.

16.

Число в рядку 13 більше або дорівнює числу в рядку 12 графи 1 таблиці 1.

17.

Число в рядку 14 більше або дорівнює числу в рядку 11 графи 3 таблиці 1.

18.

Число в рядку 15 більше або дорівнює числу в рядку 11 графи 5 таблиці 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 3 «Строки досудового розслідування» додатка 5 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-6 дорівнює числу в рядку 7 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 1 дорівнює сумі чисел у графах 1, 17, 19 рядка 26 таблиці 1.

3.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

4.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 2.

5.

Сума чисел у рядках 4-6 дорівнює числу в рядку 3.

6.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 8 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 4 «Підстави закриття кримінальних проваджень (без повторно закритих)» додатка 5 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-9 дорівнює числу в рядку 10 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-8 не перевищує числа в рядку 11 графи 5 таблиці 1.

3.

Сума чисел у рядку 1-3 дорівнює числу в рядку 11 графи 6 таблиці 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 5 «Дані про виправданих осіб та осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито за реабілітуючими підставами (без повторних)» додатка 5 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-19 дорівнює числу в рядку 20 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 2, 3 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Число в рядку 5 не перевищує числа в рядку 4.

4.

Сума чисел у рядках 7, 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

6.

Сума чисел у рядках 12,13 не перевищує числа в рядку 11.

7.

Число в рядку 15 не перевищує числа в рядку 14.

8.

Число в рядку 17 не перевищує числа в рядку 16.

9.

Число в рядку 19 не перевищує числа в рядку 18.

Контрольні рівності показників до таблиці 6 «Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування (без повторно зупинених)» додатка 5 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-10 дорівнює числу в рядку 11 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3, 5, 7, 9 дорівнює числу в рядку 1.

4.

Число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 3.

5.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

6.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 7.

7.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

8.

Сума чисел у рядках 4, 6, 8, 10 дорівнює числу в рядку 2.

9.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 19 таблиці 2.

10.

Число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 20 таблиці 2.

11.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 21 таблиці 2.

12.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 22 таблиці 2.

13.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 23 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 7 «Кількість затриманих осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу» додатка 5 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-13 дорівнює числу в рядку 14 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3, 7-8, 13 не перевищує числа в рядку 2.

4.

Сума чисел у рядках 4-6 не перевищує числа в рядку 3.

5.

Сума чисел у рядках 9-12 не перевищує числа в рядку 8.

Контрольні рівності показників до таблиці 8 «Кількість повернутих судом кримінальних проваджень, обвинувальних актів, клопотань прокурору та результати їх розслідування» додатка 5 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 1-11 дорівнює числу в рядку 12 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-4 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 2-3 дорівнює числу в рядку 1.

4.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 4, 5, 7-11 не перевищує числа в рядку 1.

5.

У графах 1-4 число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

Контрольні рівності показників до таблиці 9 «Забезпечення відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями (за обвинувальними актами, клопотаннями, постановами про закриття проваджень на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК України)» додатка 5 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-5 сума чисел у рядках 1-3 дорівнює числу в рядку 4 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-5 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

У графах 1-5 число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У рядках 1-3 число у графі 4 не перевищує числа у графі 3.

5.

У рядках 1-3 сума чисел у графах 2, 4 не перевищує числа у графі 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 10 «Кількість повернутих справ судом для проведення додаткового розслідування відповідно до пункту 12 Перехідних положень КПК України» додатка 5 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-8 дорівнює числу в рядку 9 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 2, 5, 7, 8 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3-4 не перевищує числа в рядку 2.

4.

Число у рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛ «Про роботу слідчих органів Національного антикорупційного бюро України»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Кількість кримінальних проваджень, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)» додатка 6 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-19 сума чисел у рядках 1-30 дорівнює числу в рядку 31 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-19 сума чисел у рядках 1-25 дорівнює числу в рядку 26.

3.

У рядках 1-30 сума чисел у графах 2-15 дорівнює числу у графі 1 відповідних рядків.

4.

У рядках 1-30 число у графі 1 не перевищує числа у графі 16.

5.

У рядках 1-30 число у графі 18 не перевищує числа у графі 17.

6.

У графах 1-19 число в рядку 27 не перевищує числа в рядку 26.

7.

У графах 1-19 число в рядку 28 не перевищує числа в рядку 26.

8.

У графах 1-19 число в рядку 29 не перевищує числа в рядку 26.

9.

У графах 1-19 число в рядку 30 не перевищує числа в рядку 26.

Контрольні рівності показників до таблиці 2 «Результати розслідування кримінальних проваджень» додатка 6 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-31 дорівнює числу в рядку 32 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел у рядках 6, 17, 18, 19, 24.

3.

Число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

4.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Число в рядку 9 не перевищує числа в рядку 6.

6.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

7.

Число в рядку 11 не перевищує числа в рядку 9.

8.

Число в рядку 12 не перевищує числа в рядку 9.

9.

Сума чисел у рядках 9, 13-15 дорівнює числу в рядку 6.

10.

Число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

11.

Сума чисел у рядках 20-23 дорівнює числу в рядку 19.

12.

Число в рядку 25 не перевищує числа в рядку 24.

13.

Сума чисел у рядках 26, 27 не перевищує числа в рядку 25.

14.

Сума чисел у рядках 29, 30 не перевищує числа в рядку 28.

15.

Число в рядку 9 більше або дорівнює числу в рядку 26 графи 1 таблиці 1.

16.

Число в рядку 14 більше або дорівнює числу в рядку 26 графи 17 таблиці 1.

17.

Число в рядку 15 більше або дорівнює числу в рядку 26 графи 19 таблиці 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 3 «Строки досудового розслідування» додатка 6 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-6 дорівнює числу в рядку 7 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 1 дорівнює сумі чисел у графах 1, 17, 19 рядка 26 таблиці 1.

3.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

4.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 2.

5.

Сума чисел у рядках 4-6 дорівнює числу в рядку 3.

6.

Число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 8 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 4 «Підстави закриття кримінальних проваджень (без повторно закритих)» додатка 6 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-9 дорівнює числу в рядку 10 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-8 не перевищує числа в рядку 26 графи 19 таблиці 1.

Контрольні рівності показників до таблиці 5 «Дані про виправданих та осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито за реабілітуючими підставами (без повторних)» додатка 6 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-13 дорівнює числу в рядку 14 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 2, 3 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 5, 6 не перевищує числа в рядку 4.

4.

Сума чисел у рядках 8, 9 не перевищує числа в рядку 7.

5.

Число в рядку 11 не перевищує числа в рядку 10.

6.

Число в рядку 13 не перевищує числа в рядку 12.

Контрольні рівності показників до таблиці 6 «Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування (без повторно зупинених)» додатка 6 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-10 дорівнює числу в рядку 11 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3, 5, 7, 9 дорівнює числу в рядку 1.

4.

Число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 3.

5.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

6.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 7.

7.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 9.

8.

Сума чисел у рядках 4, 6, 8, 10 дорівнює числу в рядку 2.

9.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 19 таблиці 2.

10.

Число в рядку 4 не перевищує числа в рядку 20 таблиці 2.

11.

Число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 21 таблиці 2.

12.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 22 таблиці 2.

13.

Число в рядку 10 не перевищує числа в рядку 23 таблиці 2.

Контрольні рівності показників до таблиці 7 «Кількість затриманих осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу» додатка 6 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-13 дорівнює числу в рядку 14 (контрольний рядок).

2.

Число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

Сума чисел у рядках 3, 7-8, 13 не перевищує числа в рядку 2.

4.

Сума чисел у рядках 4-6 не перевищує числа в рядку 3.

5.

Сума чисел у рядках 9-12 не перевищує числа в рядку 8.

Контрольні рівності показників до таблиці 8 «Кількість повернутих судом кримінальних проваджень, обвинувальних актів, клопотань прокурору та результати їх розслідування» додатка 6 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 1-11 дорівнює числу в рядку 12 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 2-3 дорівнює числу в рядку 1.

3.

У графах 1-4 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У графах 1-4 сума чисел у рядках 4, 5, 7-11 не перевищує числа в рядку 1.

5.

У графах 1-4 число в рядку 6 не перевищує числа в рядку 5.

Контрольні рівності показників до таблиці 9 «Забезпечення відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями (за обвинувальними актами, клопотаннями, постановами про закриття проваджень на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК України)» додатка 6 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-5 сума чисел у рядках 1-3 дорівнює числу в рядку 4 (контрольний рядок).

2.

У графах 1-5 число в рядку 2 не перевищує числа в рядку 1.

3.

У графах 1-5 число в рядку 3 не перевищує числа в рядку 1.

4.

У рядках 1-3 число у графі 4 не перевищує числа у графі 3.

5.

У рядках 1-4 сума чисел у графах 2, 4 не перевищує числа у графі 1.

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛМ «Основні показники роботи слідчих органів прокуратури (без військових прокуратур)»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Основні показники роботи слідчих» додатка 7 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-38 дорівнює числу в рядку 39 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел у рядках 6, 15, 17, 18, 29.

3.

Число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

4.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Сума чисел у рядках 8, 11-13 дорівнює числу в рядку 6.

6.

Сума чисел у рядках 9, 10 не перевищує числа в рядку 8.

7.

Число в рядку 14 не перевищує числа в рядку 13.

8.

Число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

9.

Число в рядку 20 не перевищує числа в рядку 19.

10.

Число в рядку 22 не перевищує числа в рядку 21.

11.

Число в рядку 24 не перевищує числа в рядку 23.

12.

Число в рядку 26 не перевищує числа в рядку 25.

13.

Число в рядку 28 не перевищує числа в рядку 27.

14.

Число в рядку 30 не перевищує числа в рядку 29.

15.

Число в рядку 32 не перевищує числа в рядку 31.

16.

Число в рядках 35, 36, 37, 38 (у кожному окремо) не перевищує числа в рядку 8.

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛМ «Основні показники роботи слідчих військових прокуратур»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Основні показники роботи слідчих» додатка 8 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-38 дорівнює числу в рядку 39 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел в рядках 6, 15, 17, 18, 29.

3.

Число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

4.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Сума чисел у рядках 8, 11-13 дорівнює числу в рядку 6.

6.

Сума чисел у рядках 9, 10 не перевищує числа в рядку 8.

7.

Число в рядку 14 не перевищує числа в рядку 13.

8.

Число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

9.

Число в рядку 20 не перевищує числа в рядку 19.

10.

Число в рядку 22 не перевищує числа в рядку 21.

11.

Число в рядку 24 не перевищує числа в рядку 23.

12.

Число в рядку 26 не перевищує числа в рядку 25.

13.

Число в рядку 28 не перевищує числа в рядку 27.

14.

Число в рядку 30 не перевищує числа в рядку 29.

15.

Число в рядку 32 не перевищує числа в рядку 31.

16.

Число в рядках 35, 36, 37, 38 (у кожному окремо) не перевищує числа в рядку 8.

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛМ «Основні показники роботи слідчих органів Національної поліції»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Основні показники роботи слідчих» додатка 9 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 1-38 дорівнює числу в рядку 39 (контрольний рядок).

2.

У рядках 1-38 число у графі 2 не перевищує числа у графі 1.

3.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел у рядках 6, 15, 17, 18, 29.

4.

У графах 1-2 число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

5.

У графах 1-2 число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

6.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 8, 11-13 не перевищує числа в рядку 6.

7.

У графах 1-2 сума чисел у рядках 9, 10 не перевищує числа в рядку 8.

8.

У графах 1-2 число в рядку 14 не перевищує числа в рядку 13.

9.

У графах 1-2 число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

10.

У графах 1-2 число в рядку 20 не перевищує числа в рядку 19.

11.

У графах 1-2 число в рядку 22 не перевищує числа в рядку 21.

12.

У графах 1-2 число в рядку 24 не перевищує числа в рядку 23.

13.

У графах 1-2 число в рядку 26 не перевищує числа в рядку 25.

14.

У графах 1-2 число в рядку 28 не перевищує числа в рядку 27.

15.

У графах 1-2 число в рядку 30 не перевищує числа в рядку 29.

16.

У графах 1-2 число в рядку 32 не перевищує числа в рядку 31.

17.

У графах 1-2 число в рядках 35, 36, 37, 38 (у кожному окремо) не перевищує числа в рядку 8.

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛМ «Основні показники роботи слідчих органів безпеки»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Основні показники роботи слідчих» додатка 10 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-38 дорівнює числу в рядку 39 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел у рядках 6, 15, 17, 18, 29.

3.

Число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

4.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Сума чисел у рядках 8, 11-13 дорівнює числу в рядку 6.

6.

Сума чисел у рядках 9, 10 не перевищує числа в рядку 8.

7.

Число в рядку 14 не перевищує числа в рядку 13.

8.

Число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

9.

Число в рядку 20 не перевищує числа в рядку 19.

10.

Число в рядку 22 не перевищує числа в рядку 21.

11.

Число в рядку 24 не перевищує числа в рядку 23.

12.

Число в рядку 26 не перевищує числа в рядку 25.

13.

Число в рядку 28 не перевищує числа в рядку 27.

14.

Число в рядку 30 не перевищує числа в рядку 29.

15.

Число в рядку 32 не перевищує числа в рядку 31.

16.

Число в рядках 35, 36, 37, 38 (у кожному окремо) не перевищує числа в рядку 8.

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛМ «Основні показники роботи слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Основні показники роботи слідчих» додатка 11 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-38 дорівнює числу в рядку 39 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел в рядках 6, 15, 17, 18, 29.

3.

Число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

4.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Сума чисел у рядках 8, 11-13 дорівнює числу в рядку 6.

6.

Сума чисел у рядках 9, 10 не перевищує числа в рядку 8.

7.

Число в рядку 14 не перевищує числа в рядку 13.

8.

Число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

9.

Число в рядку 20 не перевищує числа в рядку 19.

10.

Число в рядку 22 не перевищує числа в рядку 21.

11.

Число в рядку 24 не перевищує числа в рядку 23.

12.

Число в рядку 26 не перевищує числа в рядку 25.

13.

Число в рядку 28 не перевищує числа в рядку 27.

14.

Число в рядку 30 не перевищує числа в рядку 29.

15.

Число в рядку 32 не перевищує числа в рядку 31.

16.

Число в рядках 35, 36, 37, 38 (у кожному окремо) не перевищує числа в рядку 8.

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності за формою № 1-СЛМ «Основні показники роботи слідчих органів Національного антикорупційного бюро України»

Контрольні рівності показників до таблиці 1 «Основні показники роботи слідчих» додатка 12 до Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

1.

Сума чисел у рядках 1-34 дорівнює числу в рядку 35 (контрольний рядок).

2.

Сума чисел у рядках 1-5 дорівнює сумі чисел у рядках 6, 15, 17, 18, 25.

3.

Число в рядку 7 не перевищує числа в рядку 6.

4.

Число в рядку 8 не перевищує числа в рядку 6.

5.

Сума чисел у рядках 8, 11-13 дорівнює числу в рядку 6.

6.

Сума чисел у рядках 9, 10 не перевищує числа в рядку 8.

7.

Число в рядку 14 не перевищує числа в рядку 13.

8.

Число в рядку 16 не перевищує числа в рядку 15.

9.

Число в рядку 20 не перевищує числа в рядку 19.

10.

Число в рядку 22 не перевищує числа в рядку 21.

11.

Число в рядку 24 не перевищує числа в рядку 23.

12.

Число в рядку 26 не перевищує числа в рядку 25.

13.

Число в рядку 28 не перевищує числа в рядку 27.

14.

Число в рядках 31, 32, 33, 34 (у кожному окремо) не перевищує числа в рядку 8.


Документи та файли

Сигнальний документ — f471815n545.xls
Сигнальний документ — f471815n546.xls
Сигнальний документ — f471815n547.xls
Сигнальний документ — f471815n548.xls
Сигнальний документ — f471815n549.xls
Сигнальний документ — f471815n550.xls
Сигнальний документ — f471815n551.xls
Сигнальний документ — f471815n552.xls
Сигнальний документ — f471815n553.xls
Сигнальний документ — f471815n554.xls
Сигнальний документ — f471815n555.xls
Сигнальний документ — f471815n556.xls
Сигнальний документ — f471815n557.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.01.2018 — 2018 р., № 1, стор. 75, стаття 22, код акта 88472/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -