Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Наказ МВС України від 24.11.2021 № 849 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 листопада 2017 року № 963". МВС України. 2021

Документ актуальний на 10.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2021  № 849

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 грудня 2021 р.

за № 1584/37206

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 листопада 2017 року № 963

Відповідно до Закону України від 30 березня 2021 року № 1369-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності» та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правового акта Міністерства внутрішніх справ України НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 листопада 2017 року № 963 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2017 року за № 1534/31402, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1.

Затвердити Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 листопада 2017 року № 963, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2017 року за № 1534/31402, що додаються.

2. Департаменту персоналу Міністерства внутрішніх справ України (Доскевич Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д. Монастирський

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра освіти і науки України

Голова

Наукового комітету Національної ради України

з питань розвитку науки і технологій

Голова Національної поліції України

генерал поліції першого рангу

Перший заступник

Голови Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Голова Всеукраїнської професійної спілки

Міністерства внутрішніх справ України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

А. Вітренко

О.К. Колежук

І. Клименко

О. Шубін

С. Князєв

Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

24 листопада 2021 року № 849

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 грудня 2021 р.

за № 1584/37206

ЗМІНИ

до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України

1. Заголовок викласти в такій редакції:

«Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України».

2. У розділі І:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, доктора наук (далі - здобувачі) у науково-дослідних установах (далі - НДУ) та закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання (далі - ЗВО), що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.»;

2) абзац третій підпункту 1 пункту 4 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«в ад’юнктурі (аспірантурі) закладу вищої освіти (наукової установи) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;

поза ад’юнктурою (аспірантурою) для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному ЗВО/НДУ;»;

3) абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

«11. Вступники до ад’юнктури (аспірантури) складають вступні випробування зі спеціальності (або спеціальностей міждисциплінарної освітньо-наукової програми) в обсязі програми/програм рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності/спеціальностей, з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, інші форми вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень).»;

4) абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

«14. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації в разовій або постійнодіючій спеціалізованій вченій раді.»;

5) пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою (аспірантурою) передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану ад’юнктури (аспірантури), визначеного ЗВО/НДУ, згідно із затвердженим в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленою до відповідного навчального (наукового) підрозділу ЗВО/НДУ особою та публічний захист дисертації в разовій або постійнодіючій спеціалізованій вченій раді.»;

6) пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. Навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою), які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, зокрема під час перебування у творчій відпустці, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти відповідного ЗВО/НДУ.»;

7) пункт 22 викласти в такій редакції:

«22. Вчена рада ЗВО/НДУ для кожної спеціальності затверджує освітньо-наукову програму, навчальний план, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на підставі отриманих ліцензій в ад’юнктурі (аспірантурі), теми дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти або наукового ступеня доктора наук і призначає наукових керівників чи консультантів.».

8) абзац другий пункту 23 викласти в такій редакції:

«ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (аспірантурі) незалежно від форми навчання становить чотири роки;»;

9) абзац третій пункту 24 викласти в такій редакції:

«Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою ЗВО/НДУ рішення про відрахування ад’юнкта (аспіранта) або докторанта.»;

10) пункт 25 викласти в такій редакції:

«25. Завершальним етапом підготовки здобувачів є захист наукових досягнень ад’юнкта (аспіранта) у разовій спеціалізованій вченій раді або докторанта в постійнодіючій спеціалізованій вченій раді.

Атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснює разова або постійнодіюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності, яка утворюється в ЗВО/НДУ, до якого (якої) зараховано здобувача. Якщо в ЗВО/НДУ, до якого (якої) зараховано здобувача, не може бути створено разову спеціалізовану вчену раду з відповідної спеціальності, атестацію може здійснювати разова спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності іншого закладу вищої освіти (наукової установи) за клопотанням ЗВО/НДУ, який (яка) здійснював (ла) підготовку здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії.

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації разовою (або постійнодіючою) спеціалізованою вченою радою, утвореною ЗВО/НДУ, які мають акредитовану освітню програму третього рівня вищої освіти з відповідної спеціальності (спеціальностей для міждисциплінарних робіт).

Ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою радою ЗВО/НДУ за результатами успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації в разовій спеціалізованій вченій раді.

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, відгуки та рецензії на них, а також дисертації (або наукові доповіді - у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також інші передбачені законодавством відомості оприлюднюються на офіційному вебсайті відповідного ЗВО/НДУ згідно із законодавством.

ЗВО/НДУ забезпечують трансляцію атестації здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у режимі реального часу на своїх офіційних вебсайтах.»;

11) доповнити підпункт 1 пункту 29 абзацом п’ятим такого змісту:

«на академічну мобільність (проходження наукового стажування у вітчизняних та закордонних ЗВО, навчання за програмами академічної мобільності участь у спільних проєктах, підвищення кваліфікації);»;

12) абзац п’ятий підпункту 2 пункту 29 викласти в такій редакції:

«виконувати індивідуальний план роботи та двічі на рік звітувати на засіданні кафедри, відділу, лабораторії ЗВО/НДУ, за яким (якою) вони закріплені, про стан виконання освітньо-наукової (наукової) програми;».

13) доповнити підпункт 2 пункту 29 абзацом шостим, сьомим такого змісту:

«дбайливо ставитися до майна ЗВО/НДУ;

дотримуватись академічної доброчесності.».

3. У тексті Порядку слова «вищий навчальний заклад», «ВНЗ», «Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності», «ДПООНД» у всіх відмінках замінити відповідно словами «заклад вищої освіти», «ЗВО», «Департамент персоналу», «ДП» у відповідних відмінках та формах числа.

Директор

Департаменту персоналу

Міністерства внутрішніх справ

України

Г. Доскевич


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.12.2021 — 2021 р., № 94, стор. 261, стаття 6127, код акта 108786/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -