<<
>>

Наказ МВС України від 25.04.2019 № 322 "Про затвердження Порядку формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України". МВС України. 2019

Документ актуальний на 14.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2019  № 322


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2019 р.
за № 517/33488

Про затвердження Порядку формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пункту 100 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115, та з метою визначення порядку формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України МВС (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби УкраїниП.

ЦигикалЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
25 квітня 2019 року № 322


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2019 р.
за № 517/33488

ПОРЯДОК
формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба).

2. Кадровий резерв для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу (далі - кадровий резерв) формується відповідно до вимог Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115 (далі - Положення).

3. Кадровим резервом вважається група відібраних та затверджених згідно з цим Порядком осіб офіцерського складу із числа найбільш перспективних, професійно підготовлених та ініціативних осіб, які мають організаторські здібності та після відповідної підготовки можуть розглядатися як кандидати для призначення на вищі посади.

4. Основним змістом роботи з кадровим резервом є:

1) постійне, всебічне та цілеспрямоване вивчення осіб офіцерського складу, перспектив подальшого проходження ними служби з урахуванням досягнутих результатів служби, стану дисципліни і висновків атестаційних комісій, їх морально-етичних, професійних, ділових, особистих якостей та досвіду практичної роботи;

2) прийняття рішень щодо осіб, які за результатами атестування рекомендовані до призначення на вищу посаду.

5. Організація роботи з кадровим резервом включає в себе три взаємопов’язані між собою частини:

1) формування кадрового резерву;

2) безпосередню роботу з особами, зарахованими до кадрового резерву, організацію їх навчання та стажування;

3) щорічний аналіз складу кадрового резерву, ефективності роботи з ним, оцінювання рівня підготовленості осіб, зарахованих до кадрового резерву.

6. Робота з кадровим резервом проводиться протягом року на плановій основі.

7. Начальник органу Держприкордонслужби відповідає за якісну підготовку й ефективне використання кадрового резерву. У разі призначення особи офіцерського складу на керівну посаду керівник у поданні про призначення кандидата на цю посаду зазначає, протягом якого періоду він перебував у кадровому резерві, як саме виявив себе, а в разі якщо не перебував,- подає обґрунтовані пояснення причин невикористання кадрового резерву.

8. Перебування особи офіцерського складу в кадровому резерві може припинитися:

1) з її власної ініціативи, на підставі особисто поданого нею рапорту;

2) за письмовою вмотивованою пропозицією безпосереднього начальника;

3) у разі призначення особи офіцерського складу на посаду, яка відповідає рівню посади кадрового резерву.

II. Формування кадрового резерву

1. Кадровий резерв формується в кожному органі Держприкордонслужби із числа осіб офіцерського складу за умови відповідності рівня їх морально-етичних, професійних, ділових, особистих якостей, а також ступеня вищої освіти у відповідній галузі знань, з урахуванням результатів професійної підготовки.

2. До кадрового резерву зараховуються особи, які:

за результатом атестування рекомендовані для висунення на вищу посаду;

перебувають на посадах заступників начальників органів Держприкордонслужби чи їх підрозділів;

здобули ступінь вищої освіти не нижче магістра.

3. Зарахування особи офіцерського складу до кадрового резерву проводиться за її письмовою заявою.

4. Списки кандидатів до кадрового резерву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, складає кадровий підрозділ органу Держприкордонслужби за підсумками службової діяльності осіб офіцерського складу на підставі письмових клопотань їхніх безпосередніх начальників.

Зазначені клопотання розглядаються на засіданнях атестаційних комісій органів Держприкордонслужби, рішення яких подаються на затвердження керівнику відповідного органу Держприкордонслужби згідно з номенклатурою посад призначення на посади щороку до 15 жовтня.

5. Вищою атестаційною комісією Адміністрації Держприкордонслужби розглядаються кандидати до кадрового резерву на посади номенклатури призначення Голови Державної прикордонної служби України.

6. Рішення про зарахування до кадрового резерву доводиться до осіб офіцерського складу, зарахованих до кадрового резерву, під підпис.

7. Кадровий резерв для призначення на керівні посади (додаток 2) переглядається щороку та затверджується керівником відповідного органу Держприкордонслужби до 01 грудня.

У разі потреби до кадрового резерву протягом року може бути внесено зміни.

III. Робота з кадровим резервом

1. З особами офіцерського складу, зарахованими до кадрового резерву, начальники органів Держприкордонслужби організовують заходи з підготовки цих осіб до професійної діяльності на посадах керівного складу.

За особою офіцерського складу, зарахованою до кадрового резерву, наказом начальника органу Держприкордонслужби закріплюється відповідальна посадова особа для здійснення підготовки.

На кожну особу офіцерського складу, зараховану до кадрового резерву, складається індивідуальний план роботи, що виконується в чотирнадцятиденний строк після доведення рішення про зарахування до кадрового резерву, який підписує відповідальна за цю роботу особа і затверджує начальник органу Держприкордонслужби.

У разі якщо начальник органу Держприкордонслужби є безпосереднім начальником особи офіцерського складу, зарахованої до кадрового резерву, затвердження плану покладається на його прямого начальника.

Індивідуальні плани роботи складаються на кожний рік строку перебування в кадровому резерві.

Перший примірник індивідуального плану зберігається в особовій справі особи офіцерського складу, зарахованої до кадрового резерву, другий примірник плану - видається їй на руки.

2. Робота з особою офіцерського складу, зарахованою до кадрового резерву, передбачає:

1) систематичне навчання шляхом самоосвіти;

2) підвищення кваліфікації в закладах вищої освіти;

3) участь у нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях з питань діяльності і розвитку органів Держприкордонслужби;

4) стажування на посаді, до призначення на яку особу офіцерського складу зараховано до кадрового резерву.

IV. Оцінювання ефективності роботи з кадровим резервом

1. Загальний висновок про результати перебування в кадровому резерві особи офіцерського складу (додаток 3) складається безпосереднім начальником, затверджується відповідним начальником органу Держприкордонслужби та долучається до особової справи особи офіцерського складу, зарахованої до кадрового резерву.

За складання висновку про результати перебування в кадровому резерві особи офіцерського складу та подальшого передання його до кадрового підрозділу для долучення до особової справи відповідає безпосередній начальник особи офіцерського складу, зарахованої до кадрового резерву.

2. Вивчення ділових та особистих якостей осіб офіцерського складу, зарахованих до кадрового резерву, проводиться шляхом особистого спілкування з ними прямих начальників, працівників кадрових підрозділів, контролю за їх службовою діяльністю, вивчення висновків атестаційних комісій, відгуків та інших документів, що характеризують осіб офіцерського складу.

3. У разі зниження професійного рівня та результатів службової діяльності особами офіцерського складу, зарахованими до кадрового резерву, допущення ними порушень дисципліни, а також встановлення невідповідності їх якостей вимогам, що висуваються до роботи на керівних посадах, таких осіб виключають з кадрового резерву після попереднього розгляду відповідною атестаційною комісією.

4. При формуванні списків кадрового резерву на наступний рік на засіданнях колегіальних органів, службових нарадах попередньо підбиваються підсумки роботи з кадровим резервом у поточному році та проводиться аналіз за такими напрямами:

1) загальна кількість осіб офіцерського складу, зарахованих до кадрового резерву;

2) кількість осіб офіцерського складу із числа зарахованих до кадрового резерву, яких призначено на керівні посади;

3) кількість осіб офіцерського складу із числа незарахованих до кадрового резерву, яких призначено на керівні посади і за яких обставин.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
прикордонною
службою України
Міністерства внутрішніх
справ України


С.М. РябийДодаток 1
до Порядку формування і використання
кадрового резерву для призначення
на керівні посади осіб офіцерського
складу в органах і підрозділах
Державної прикордонної служби України
(пункт 4 розділу II)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник органу Держприкордонслужби ________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
«____» _________________ 20___ року

СПИСОК
кандидатів до кадрового резерву на 20___ рік для призначення на керівні посади Державної прикордонної служби України номенклатури призначення ___________

№ з/п

Посада, на яку пропонується особа

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, особистий номер

Дата народження

Посада, що займає особа, з якого часу

Ступінь вищої освіти (який навчальний заклад закінчила особа і коли), спеціальність

Примітка

1

2

3

4

5

6

7
Начальник кадрового підрозділу
органу Держприкордонслужби


_____________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)Додаток 2
до Порядку формування і використання
кадрового резерву для призначення
на керівні посади осіб офіцерського
складу в органах і підрозділах
Державної прикордонної служби України
(пункт 7 розділу II)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник органу Держприкордонслужби ________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
«____» _________________ 20___ року

КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ
на 20___ рік для призначення на керівні посади Державної прикордонної служби України номенклатури призначення ____________________

№ з/п

Посада, на яку особа зарахована до кадрового резерву

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, особистий номер

Дата народження

Посада, що займає особа, з якого часу

Ступінь вищої освіти (який навчальний заклад закінчила особа і коли), спеціальність

Підпис особи про ознайомлення із зарахуванням

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник кадрового підрозділу
органу Держприкордонслужби


_____________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)Додаток 3
до Порядку формування і використання
кадрового резерву для призначення
на керівні посади осіб офіцерського
складу в органах і підрозділах
Державної прикордонної служби України
(пункт 1 розділу IV)

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
про результати перебування в кадровому резерві


Документи та файли

Сигнальний документ — f484836n84.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.06.2019 — 2019 р., № 44, стор. 141, стаття 1544, код акта 94658/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -