<<
>>

Наказ МВС України від 25.05.2012  № 452 "Про затвердження Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками Державної міграційної служби України". МВС України. 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2012  № 452

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 червня 2012 р.

за № 944/21256

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 400 від 24.05.2019}

Про затвердження Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками Державної міграційної служби України

Відповідно до Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 405, пункту 25 Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 року № 494, Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209-р, з метою профілактики правопорушень, запобігання вчиненню дій, що можуть призвести до скоєння працівниками Державної міграційної служби України злочинів під час виконання своїх службових обов’язків, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про профілактику правопорушень, пов`язаних із здійсненням службової діяльності працівниками Державної міграційної служби України, що додається.

2. Державній міграційній службі України (Ковальчук М.М.) забезпечити:

2.1. Організацію вивчення у системі службової підготовки та неухильне дотримання вимог цього наказу працівниками ДМС України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на веб-сайті Державної міграційної службі України.

2.3. Виготовлення Журналу реєстрації індивідуальної або загальної профілактики правопорушень.

2.4.

Подання цього наказу у п`ятиденний строк після його підписання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Наказ надіслати за належністю.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України

В.Ю. Захарченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

25.05.2012  № 452

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 червня 2012 р.

за № 944/21256

ПОЛОЖЕННЯ

про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками Державної міграційної служби України

І. Загальні положення

1.1. Це Положення установлює правові засади, завдання, порядок, вимоги, основні форми та методи організації і ведення роботи щодо профілактики правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками Державної міграційної служби України (далі - ДМС України).

1.2. Це Положення розроблене відповідно до пункту 25 Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 року № 494, та Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209-р.

1.3. Терміни та поняття, що вживаються у цьому Положенні:

загальна профілактика правопорушень - комплекс заходів правового й виховного характеру, спрямованих на усунення причин і умов, що сприяють учиненню правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками ДМС України;

індивідуальна профілактика правопорушень - комплекс заходів індивідуального впливу на свідомість і поведінку осіб з числа працівників ДМС України, дії яких можуть призвести до скоєння злочинів, пов’язаних з виконанням покладених на них службових обов’язків, з метою попередження виникнення у них злочинного умислу та його практичної реалізації;

профілактика правопорушень - система організаційних, правових і виховних заходів, спрямованих на попередження та усунення причин і умов, що сприяють учиненню працівниками ДМС України протиправних дій, пов’язаних із здійсненням їх службової діяльності.

ІІ. Завдання профілактики правопорушень

Завданням профілактики правопорушень є:

попередження та усунення причин і умов, що сприяють правопорушенням з боку працівників ДМС України, а також протиправним діям стосовно них або об’єктів ДМС України;

запобігання вчиненню працівниками ДМС України під час виконання ними своїх службових обов’язків правопорушень чи дій, що можуть призвести до скоєння злочинів.

IІI. Об’єкти профілактики правопорушень

3.1. Працівники ДМС України, які при здійсненні службових обов’язків своїми діями або бездіяльністю вчиняють правопорушення, що не містять ознак злочину.

3.2. Передумови та обставини, що можуть призвести до негативних явищ під час здійснення службової діяльності працівниками ДМС України.

IV. Правові засади проведення профілактичних заходів

Правові засади проведення профілактичних заходів становлять Конституція України, Закони України «Про міліцію», «Про засади запобігання і протидії корупції».

V. Уповноважені на здійснення профілактики правопорушень

5.1. Підрозділи або посадові особи, уповноважені на виконання функцій протидiї корупцiї i здiйснення кадрового забезпечення ДМС України (територіального органу ДМС України).

5.2. Керівники та начальники інших структурних підрозділів ДМС України, територіальних органів.

VІ. Види, методи й форми профілактики правопорушень

6.1. Загальна профілактика правопорушень здійснюється у формах:

а) інформування працівників про факти притягнення працівників до відповідальності за службові злочини, корупційні діяння, порушення спеціальних обмежень, установлених для державних службовців, про результати службових розслідувань та наслідки правопорушень, учинених працівниками ДМС України, а також про стан дотримання законності в ДМС України;

б) проведення нарад профілактичного характеру уповноваженими посадовими особами ДМС України з її працівниками у разі наявності негативних явищ чи обставин;

в) інформування органів державної влади, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади про наявні обставини, що можуть сприяти вчиненню злочинів, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками ДМС України, для вжиття заходів щодо усунення цих обставин.

6.2. Індивідуальна профілактика правопорушень здійснюється у формах:

а) індивідуальна профілактична бесіда уповноважених посадових осіб з працівником ДМС, щодо якого здійснюється профілактичний захід, за потреби із залученням представників правоохоронних та інших державних органів;

б) обговорення негативних вчинків працівника ДМС України, щодо якого здійснюється профілактичний захід, у присутності керівництва та працівників підрозділу, у якому він працює, за потреби із залученням представників правоохоронних та інших державних органів.

6.3. Підставою для індивідуальної профілактики правопорушення є наявність достовірної інформації про те, що конкретна особа або група осіб з числа працівників ДМС України здійснила діяння, що не містять складу злочину, але є умовою або підставою для притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

6.4. Основні методи індивідуальної профілактики правопорушень:

переконання;

правозастосування.

6.4.1. Метод переконання передбачає:

а) роз’яснення працівнику ДМС України, стосовно якого здійснюється профілактичний захід, допущених ним помилок і порушень;

б) засудження протиправної поведінки працівника ДМС України, стосовно якого здійснюється профілактичний захід, та попередження про недопустимість такої поведінки надалі;

в) вплив на свідомість працівника ДМС України, стосовно якого здійснюється профілактичний захід, з метою формування у нього бажання відмовитись від дій, що можуть призвести до вчинення злочинів.

6.4.2. Метод правозастосування використовується лише у разі, якщо мета профілактики не може бути досягнута методом переконання, і полягає у застосуванні до працівника ДМС України, стосовно якого здійснюється профілактика правопорушення, дисциплінарних заходів впливу, а в окремих випадках - в ініціюванні питання щодо притягнення таких осіб до інших видів відповідальності, передбачених законодавством України.

VІІ. Основні вимоги щодо здійснення профілактичних заходів

Для максимального забезпечення поставленої мети профілактичні заходи повинні відповідати таким вимогам:

дотримання законності під час їх проведення;

повна характеристика працівника ДМС України, щодо якого проводиться профілактичний захід, достовірні дані про мету й мотиви скоєних ним правопорушень, а також їх об’єктивна оцінка з урахуванням усіх установлених обставин;

правильний вибір виду, форми й методу профілактики правопорушення, ретельна підготовка профілактичного заходу.

VІIІ. Порядок проведення профілактичних заходів

8.1. Рішення про проведення профілактичного заходу приймає Голова ДМС України (керівник територіального органу ДМС України стосовно посадової особи, яка працює в цьому органі) або особа, яка його заміщує.

8.2. Необхідність і доцільність проведення профілактичного заходу та його форми визначаються з наявної достовірної інформації про причини, умови, а також про правопорушення з боку конкретних осіб, які не містять складу злочину, але можуть сприяти його вчиненню. Зазначена інформація підлягає обов’язковій попередній перевірці уповноваженими посадовими особами.

8.3. Перевірка інформації проводиться з метою визначення її достовірності, повноти та об’єктивності.

8.4. Результати перевірки доповідаються Голові ДМС України (керівнику територіального органу ДМС України) або особі, яка його заміщує, у формі доповідної записки, зразок якої наведено у додатку 1 до цього Положення. При цьому обов’язково зазначаються причини, умови та обставини вчинення особою правопорушення, а також надаються пропозиції щодо подальшого реагування.

8.5. У разі виявлення ознак учинення злочину під час перевірки інформації про правопорушення, Голова ДМС України (керівник територіального органу ДМС України) або особа, яка його заміщує, вживає заходів щодо направлення відповідних документів до правоохоронних органів за належністю.

8.6. Працівник ДМС України, стосовно якого проведено індивідуальну профілактику правопорушення, ознайомлюється з її результатами під підпис перед поданням доповідної записки про результати індивідуальної профілактики.

8.7. У разі відмови працівника ДМС України, стосовно якого проведено індивідуальну профілактику правопорушення, від підписання її результатів у доповідній записці робиться про це відповідний запис.

8.8. Працівник ДМС України, стосовно якого проведено індивідуальну профілактику правопорушення, має право надати письмові пояснення та зауваження щодо змісту й результатів проведення індивідуальної профілактики правопорушення, зокрема пояснити мотиви своєї відмови від підписання доповідної записки про результати індивідуальної профілактики.

8.9. Пояснення, зауваження, а також мотиви відмови від підписання зазначеної доповідної записки, складені власноруч та підписані працівником ДМС України - об’єктом профілактики правопорушення, додаються до доповідної записки про результати індивідуальної профілактики правопорушення.

8.10. Про результати проведення заходу з індивідуальної або загальної профілактики правопорушень надається інформація у формі доповідної записки посадовій особі, якою приймалося рішення про його проведення.

8.11. За рішенням посадової особи, якою приймалося рішення про проведення індивідуальної профілактики правопорушення, або на вимогу працівника ДМС України, щодо якого вона проведена, доповідна записка про результати індивідуальної профілактики правопорушення розглядається у присутності працівника ДМС України - об’єкта профілактики правопорушення.

8.12. У разі проведення заходу з індивідуальної або загальної профілактики правопорушення за рішенням уповноваженої посадової особи вищого рівня копії документів профілактичного заходу надсилаються цій посадовій особі в 10 денний строк після завершення профілактичного заходу.

8.13. Після завершення заходу з індивідуальної або загальної профілактики правопорушення, копії документів профілактичного заходу разом з електронною копією надсилаються до підрозділу, уповноваженому на виконання функцій внутрішнього контролю та протидії корупції ДМС України, у 10 денний строк.

8.14. Документи щодо проведення профілактичного заходу фіксуються в журналі реєстрації індивідуальної або загальної профілактики правопорушень, зразок якого наведено у додатку 2 до цього Положення, підшиваються в окрему справу і зберігаються протягом трьох років у підрозділі, уповноваженому на виконання функцій діловодства ДМС України (територіального органу ДМС України), де працює працівник, щодо якого проводилась профілактика правопорушення.

Т.в.о. Голови Державної

міграційної служби України

В.В. Шейбут


Додаток 1

до Положення про профілактику

правопорушень, пов’язаних

із здійсненням службової діяльності

працівниками Державної міграційної

служби України

_______________________________

_______________________________

                   (П.І.Б. посадової особи,

         якій подається доповідна записка)

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про результати проведення

індивідуальної (загальної)

профілактики правопорушень

І. Підстава для проведення профілактики

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ІІ. Відомості про місце та дату проведення профілактики

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ІІІ. Результат профілактики

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

«____»________20__ року

__________

(підпис)

____________________________

(ініціали та прізвище посадової особи,

яка проводила профілактичну бесіду)

«____»________20__ року

__________

(підпис)

____________________________

(ініціали та прізвище посадової особи,

яка проводила профілактичну бесіду)

З доповідною запискою ознайомлений

«____»________20__ року

__________

(підпис)

_______________________________

(ініціали та прізвище посадової особи,

яка проводила профілактичну бесіду)


Додаток 2

до Положення про профілактику

правопорушень, пов’язаних

із здійсненням службової діяльності

працівниками Державної міграційної

служби України

ЖУРНАЛ

реєстрації індивідуальної або загальної профілактики правопорушень

№ з/п

Дата проведення індивідуальної або загальної профілактики правопорушень

Особа, яка провела профілактичний захід

Зміст проведеного профілактичного заходу

Працівник ДМС України, щодо якого проведено профілактичний захід

Примітки

1

2

3

4

5

6


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.07.2012 — 2012 р., № 48, стор. 49, стаття 1895, код акта 62183/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -