<<
>>

Наказ МВС України від 25.11.2003 N 1426/267 " Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України і Адміністрацією Державної прикордонної служби України з питань приймання-передавання та повернення дітей у країни постійного проживання". МВС України. 2003

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.11.2003 N 1426/267

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2003 р.

за N 1171/8492

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 992 ( z1251-19 ) від 28.11.2019 }

Про затвердження Інструкції про порядок

взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України

і Адміністрацією Державної прикордонної служби України

з питань приймання-передавання та повернення дітей

у країни постійного проживання

Відповідно до Угоди про співробітництво міністерств

внутрішніх справ з питань повернення неповнолітніх до держав їх

проживання ( 997_248 ) від 24 вересня 1993 року (м. Волгоград),

Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного

проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 26 вересня 2002 року N 1432 ( 1432-2002-п ), Порядку

повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей,

які є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 23 квітня 2003 року N 569 ( 569-2003-п ), та

з метою удосконалення взаємодії Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії між

Міністерством внутрішніх справ України і Адміністрацією Державної

прикордонної служби України з питань приймання-передавання та

повернення дітей у країни постійного проживання (додається).

2. Начальникам головних управлінь Міністерства внутрішніх

справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та

Київській області, управлінь Міністерства внутрішніх справ України

в областях, місті Севастополі та на транспорті, начальникам

регіональних управлінь та органів охорони державного кордону

Державної прикордонної служби України організувати взаємодію

згідно з вимогами цієї Інструкції і керуватися нею під час

виконання покладених завдань.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра внутрішніх справ України - начальника кримінальної

міліції, першого заступника Голови Державної прикордонної служби

України - директора Департаменту охорони державного кордону.

4. Наказ оголосити особовому складу в частині, що його

стосується.

Міністр внутрішніх справ

України

генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

Голова Державної прикордонної

служби України

генерал-полковник М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України,

Адміністрації Державної

прикордонної служби України

25.11.2003 N 1426/267

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2003 р.

за N 1171/8492

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок взаємодії між Міністерством внутрішніх

справ України і Адміністрацією Державної прикордонної

служби України з питань приймання-передавання та

повернення дітей у країни постійного проживання

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Конституції

України ( 254к/96-ВР ), Конвенції про права дитини ( 995_021 ) від

20 листопада 1989 року, ратифікованої Законом України "Про

ратифікацію факультативного протоколу до Конвенції про права

дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої

порнографії" ( 716-15 ), Законів України "Про державний кордон

України" ( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну службу України"

( 661-15 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про правовий статус

іноземців" ( 3929-12 ), "Про порядок виїзду з України і в'їзду в

Україну громадян України" ( 3857-12 ), "Про громадянство України"

( 2235-14 ), "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про органи і

служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для

неповнолітніх" ( 20/95-ВР ), Правил в'їзду іноземців та осіб без

громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду

через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів

України від 29 грудня 1995 року N 1074 ( 1074-95-п ), Правил

оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за

кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та

вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від

31 березня 1995 року N 231 ( 231-95-п ), Порядку повернення

дітей-іноземців до місць їх постійного проживання, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 року

N 1432 ( 1432-2002-п ), Порядку повернення до України позбавлених

батьківського піклування дітей, які є громадянами України,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня

2003 року N 569 ( 569-2003-п ), та на виконання Угоди про

співробітництво міністерств внутрішніх справ з питань повернення

неповнолітніх до держав їх проживання ( 997_248 ) від 24 вересня

1993 року (м. Волгоград).

1.2. Цією Інструкцією встановлюється порядок взаємодії між

Міністерством внутрішніх справ України і Державною прикордонною

службою України з питань приймання-передавання територіальними

органами внутрішніх справ неповнолітніх (дітей) та повернення

неповнолітніх (дітей), позбавлених батьківського піклування, до

місць постійного проживання і їх пропуску через державний кордон

України.

1.3. Терміни, що вживаються в цій Інструкції, мають таке

значення: неповнолітній - будь-яка особа, яка не набула повноліття

згідно із законом запитувальної держави, який застосовується

згідно з правилами приватного міжнародного права, і яка згідно

з цим законом не має права самостійно визначати місце свого

проживання; дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з

законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої

раніше; приймальники-розподільники для неповнолітніх - спеціальні

установи для неповнолітніх органів внутрішніх справ, що призначені

для тимчасового тримання окремих категорій неповнолітніх, яких

необхідно ізолювати; законні представники - батьки, усиновителі,

батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів,

які виконують обов'язки опікунів і піклувальників; право батьківської опіки - право визначати місце проживання

неповнолітнього, надане фізичній чи юридичній особі відповідно до

законодавства рішенням судового чи адміністративного органу; паспортний документ - національний паспорт або документ, який

його замінює; іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України і

є громадянином (підданим) іншої держави або держав; особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно

до свого законодавства не вважає своїм громадянином; громадянин України - особа, яка набула громадянство України в

порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами

України.

2. Заходи, яких уживають органи внутрішніх справ щодо

приймання-передавання неповнолітніх осіб

2.1. Неповнолітні (діти), які залишили країну постійного

проживання без дозволу фізичних або юридичних осіб, що здійснюють

право батьківської опіки та піклування, після повернення в країну

постійного проживання поміщуються у спеціальні установи для

неповнолітніх. Поміщення такого неповнолітнього (дитини) до

приймальника-розподільника для неповнолітніх здійснюється згідно з

розділом 3 Положення про приймальники-розподільники для

неповнолітніх, затвердженого наказом МВС України від 13 липня

1996 року N 384 ( z0434-96 ), зареєстрованого в Мін'юсті України

від 9 серпня 1996 року N 434/1459, про що складається відповідна

постанова (додаток 1).

2.2. У разі відсутності в неповнолітнього (дитини) паспортних

документів начальник спеціалізованої установи для неповнолітніх у

встановленому порядку видає йому довідку, яка оформляється на

офіційному бланку, має реєстраційний номер та завіряється гербовою

печаткою (додаток 2).

2.3. Неповнолітні (діти), розміщені в

приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, після установлення

їх особи, громадянства, причин та умов перебування в Україні

повертаються в країни їх постійного проживання.

2.4. За рішенням начальника приймальника-розподільника для

неповнолітніх, неповнолітні (діти), що перебувають у даній

установі, передаються для супроводження прибулим за ними особам,

що здійснюють право батьківської опіки і піклування, або

співробітникам спеціалізованих установ держави їх постійного

проживання на підставі відповідних документів.

2.5. Після прийняття рішення про передавання неповнолітніх

(дітей) з приймальника-розподільника для неповнолітніх особам, що

здійснюють право батьківської опіки і піклування, або

співробітникам спеціалізованих установ держави постійного

проживання складається акт про передавання та приймання згідно з

установленою формою, який підписується начальником спеціалізованої

установи для неповнолітніх і завіряється гербовою печаткою

(додаток 3).

2.6. У разі надходження від осіб, що здійснюють право

батьківської опіки і піклування, повідомлення про відсутність

можливості супроводження неповнолітніх (дітей) іноземців, що

перебувають у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, такі

неповнолітні (діти) направляються в найближчі спеціалізовані

установи держави постійного проживання в супроводі працівників

приймальника-розподільника для неповнолітніх держави перебування.

2.7. Начальник приймальника-розподільника для неповнолітніх

через відповідний підрозділ громадянства, паспортної та

міграційної служб своєчасно вживає заходів щодо оформлення та

видачі органами держави постійного проживання неповнолітнього

(дитини) відповідних документів для перетинання ним державного

кордону України та країн СНД, а також відповідні паспортні

документи для працівників приймальника-розподільника для

неповнолітніх, які перевозять неповнолітнього (дитину) в державу

постійного проживання.

2.8. У разі відсутності в неповнолітнього (дитини) іноземця

дійсного для виїзду з України документа начальник

приймальника-розподільника для неповнолітніх повідомляє про це

начальника органу внутрішніх справ, який звертається до

відповідної служби в справах неповнолітніх за сприянням в

отриманні через МЗС України таким неповнолітнім (дитиною)

документа, дійсного для виїзду з України, через акредитоване в

Україні дипломатичне представництво країни її громадянства чи

постійного проживання.

2.9. За відсутності акредитованого в Україні дипломатичного

представництва країни громадянства чи постійного проживання

неповнолітнього (дитини) або неможливості отримання документа,

дійсного для виїзду з України, начальник

приймальника-розподільника звертається до підрозділу громадянства,

паспортної та міграційної служби МВС України для оформлення

документа для виїзду неповнолітнього (дитини) до країни

громадянства чи постійного проживання (подорожній документ

іноземця чи особи без громадянства).

2.10. Органи внутрішніх справ надають до управління

прикордонного контролю та реєстрації Департаменту охорони

державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби

України і органів охорони державного кордону інформацію про пункт

пропуску через державний кордон, дату, час, вид транспортного

засобу, номер рейсу, прізвище, ім'я, дату народження,

громадянство, вид та номер документів для перетинання кордону

неповнолітніми (дітьми) та особами, які їх супроводжують.

3. Заходи, яких уживають органи та підрозділи

охорони державного кордону Державної прикордонної

служби України щодо передавання неповнолітніх

(дітей) до органів МВС України

3.1. Виявлені в пунктах пропуску через державний кордон та в

контрольованих прикордонних районах неповнолітні (діти), які

намагаються залишити або залишили країну постійного проживання без

дозволу фізичних або юридичних осіб, що здійснюють право

батьківської опіки та піклування, органами та підрозділами охорони

державного кордону Державної прикордонної служби передаються у

міські, районні органи МВС, в органи МВС на транспорті для

повернення до місця постійного проживання, навчання або

направлення до спеціальних установ для неповнолітніх.

3.2. Кожний факт передавання органом або підрозділом охорони

державного кордону Державної прикордонної служби України та

приймання органами МВС України неповнолітніх (дітей), зазначених у

пункті 3.1 цієї Інструкції, оформляється актом у двох примірниках

(додаток 4).

3.3. Перший примірник акта залишається в органі (підрозділі)

охорони державного кордону Державної прикордонної служби України,

а другий, разом з неповнолітнім (дитиною), передається до органу

МВС України.

4. Порядок пропуску через державний кордон

неповнолітніх (дітей), які прямують до

країни постійного проживання

4.1. Неповнолітні (діти) та особи, які їх супроводжують, під

час перетинання державного кордону підлягають контролю, який

здійснюється згідно із законодавством України.

4.2. Повернення неповнолітніх (дітей) іноземців до місць

постійного проживання здійснюється в порядку, визначеному

постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 року

N 1432 ( 1432-2002-п ), а також відповідними угодами. Документами для повернення неповнолітніх (дітей) іноземців до

місць постійного проживання є: національний паспорт; посвідчення на повернення в країну свого громадянства або

постійного проживання; подорожній документ іноземця чи особи без громадянства.

4.3. Повернення в Україну позбавлених батьківського

піклування неповнолітніх (дітей), які є громадянами України,

здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів

України від 23 квітня 2003 року N 569 ( 569-2003-п ). Документами для повернення в Україну неповнолітніх (дітей)

громадян України є: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; проїзний документ дитини; посвідчення на повернення в Україну.

4.4. Громадянин України ні за яких підстав не може бути

обмежений у праві на в'їзд в Україну.

4.5. Підрозділи прикордонного контролю та реєстрації

Державної прикордонної служби України в рамках законодавства

сприяють спеціалізованим установам і співробітникам правоохоронних

органів України та країн - учасниць Співдружності Незалежних

Держав, що супроводжують неповнолітніх (дітей) у держави

постійного проживання, при поверненні, транзитному проїзді та

вирішенні інших питань, що виникають у зв'язку з цим.

Начальник Департаменту

кримінальної міліції у справах

неповнолітніх Міністерства

внутрішніх справ України

полковник міліції Д.Запорожець

Директор Департаменту охорони

державного кордону

Адміністрації Державної

прикордонної служби України

генерал-полковник П.А.Шишолін

Додаток 1

до пункту 2.1 Інструкції

про порядок взаємодії між

Міністерством внутрішніх

справ України і

Адміністрацією Державної

прикордонної служби України

з питань

приймання-передавання та

повернення дітей у країни

постійного проживання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник __________________

(найменування органу ____________________________

внутрішніх справ, ____________________________

приймальника-розподільника ____________________________

для неповнолітніх) ____________________________

(звання, прізвище, ініціали)

"___" _____________ 200__ р.

ПОСТАНОВА

про влаштування неповнолітнього (дитини) в

приймальник-розподільник для неповнолітніх

"___" ___________ 200__ р. "___" ___________200__ р.

Я, _________________________________________________________,

(посада, звання, прізвище, ініціали) переглянувши матеріали на _______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________

(число, місяць, рік народження, місце народження, __________________________________________________________________

місце навчання, роботи, посада, __________________________________________________________________

біографічні дані батьків, _________________________________________________________________,

їх місце проживання, місце роботи, посада)

УСТАНОВИВ: __________________________________________________________________

(указати обставини для влаштування неповнолітнього __________________________________________________________________

в приймальник-розподільник, __________________________________________________________________

на підставі яких підліток відправляється в __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

приймальник-розподільник)

ПОСТАНОВИВ:

Неповнолітнього _________________________________________________

(прізвище, ініціали) направити в ______________________________________________________

(найменування спеціалізованої установи) __________________________________________________________________

приймальник-розподільник для неповнолітніх.

Підпис___________________________________________________________

(посада, звання, прізвище)

Начальник Департаменту

Кримінальної міліції у справах

неповнолітніх Міністерства

внутрішніх справ України

полковник міліції О.Д.Запорожець

Директор Департаменту охорони

державного кордону

Адміністрації Державної

прикордонної служби України

генерал-полковник П.А.Шишолін

Додаток 2

до пункту 2.2 Інструкції

про порядок взаємодії між

Міністерством внутрішніх

справ України і

Адміністрацією Державної

прикордонної служби України

з питань

приймання-передавання та

повернення дітей у країни

постійного проживання

Найменування органу внутрішніх

Справ приймальника-розподільника

та реквізити установ (поштовий

індекс, адреса, телефон/факс),

дата та реєстраційний номер

ДОВІДКА

Видана неповнолітньому (ній) ________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________ року народження,

мешканцю (ці) ____________________________________________________

(країна, область, район, місто, селище, село) __________________________________________________________________

про те, що він/вона є громадянином ______________________________.

(назва країни)

У рамках Угоди про співробітництво держав - учасниць

Співдружності Незалежних Держав з питань повернення неповнолітніх

у держави їх постійного проживання від 24 вересня 1993 року

(м. Волгоград) супроводжується ___________________________________

(спеціальне звання, прізвище, __________________________________________________________________

ім'я, по батькові співробітника міліції, __________________________________________________________________

серія, номер, дата видачі службового посвідчення, паспорта)

до місця його влаштування ________________________________________

(найменування приймальника-розподільника, __________________________________________________________________

його адреса, назва країни призначення)

Начальник _______________________________________________________

(найменування органу внутрішніх справ, __________________________________________________________________

приймальника-розпродільника для неповнолітніх) __________________________________________________________________

Підпис __________________________________________________________

(звання, прізвище, ініціали)

Начальник Департаменту

Кримінальної міліції у справах

неповнолітніх Міністерства

внутрішніх справ України

полковник міліції О.Д.Запорожець

Директор Департаменту охорони

державного кордону

Адміністрації Державної

прикордонної служби України

генерал-полковник П.А.Шишолін

Додаток 3

до пункту 2.5 Інструкції

про порядок взаємодії між

Міністерством внутрішніх

справ України і

Адміністрацією Державної

прикордонної служби України

з питань

приймання-передавання та

повернення дітей у країни

постійного проживання

м. ___________________ "___" _____________ 200__ р.

АКТ

про передавання неповнолітніх (дітей) _________________________________________

( назва приймальника-розподільника )

приймальником-розподільником для неповнолітніх

Мною, _______________________________________________________

(посада, повна назва приймальника-розподільника для __________________________________________________________________

неповнолітніх) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,

передані _________________________________________________________

(ступінь споріднення або посада) __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) на підставі наданого _____________________________________________

(найменування документа) __________________________________________________________________

(серія та N паспорта, коли та ким виданий, де прописаний)

син, дочка, вихованець, неповнолітній ____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________

рік народження)

та особисті речі, цінності та кошти, що йому/їй належать _________ __________________________________________________________________

(перерахувати які, указати суму) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Передав ________________________________________________________

(посада і підпис)

Прийняв ________________________________________________________

(посада і підпис)

Присутні ________________________________________________________

(посада і підпис) ________________________________________________________ ________________________________________________________

Начальник Департаменту

Кримінальної міліції у справах

неповнолітніх Міністерства

внутрішніх справ України

полковник міліції О.Д.Запорожець

Директор Департаменту охорони

державного кордону

Адміністрації Державної

прикордонної служби України

генерал-полковник П.А.Шишолін

Додаток 4

до пункту 3.2 Інструкції

про порядок взаємодії між

Міністерством внутрішніх

справ України і

Адміністрацією Державної

прикордонної служби України

з питань

приймання-передавання та

повернення дітей у країни

постійного проживання

м. ___________________ "___" _____________ 200__ р.

АКТ

про приймання-передавання неповнолітніх (дітей)

1. Представник органу (підрозділу) охорони державного

кордону, який передає неповнолітнього (дитину) ___________________

(назва органу, __________________________________________________________________

підрозділу охорони кордону, __________________________________________________________________

посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)

2. Представник територіального органу внутрішніх справ, який

приймає неповнолітнього (дитину) _________________________________

(назва органу, підрозділу __________________________________________________________________

внутрішніх справ, __________________________________________________________________

посада, звання , прізвище, ім'я, по батькові)

3. Відомості про неповнолітнього (дитину), який передається:

Прізвище ________________________________________________________

Ім'я ____________________________________________________________

По батькові _____________________________________________________

Стать ___________________________________________________________

Дата народження (число, місяць, рік) ____________________________

Місце народження (країна , область, район, місто, село) _________ __________________________________________________________________

Громадянство ____________________________________________________

Документи, що посвідчують особу (назва документа, номер, ким,

коли виданий) ___________________________________________________ __________________________________________________________________

4. Обставини прибуття в Україну (вибуття з України), на

якій підставі перебуває в Україні ________________________________ __________________________________________________________________

5. З вищезазначеним неповнолітнім (дитиною) передаються

(документи, речі, кошти, цінності тощо) __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Передав _________________________________________________________

(посада і підпис)

Прийняв _________________________________________________________

(посада і підпис)

Присутні ________________________________________________________

(посада і підпис) ________________________________________________________

________________________________________________________

Начальник Департаменту

Кримінальної міліції у справах

неповнолітніх Міністерства

внутрішніх справ України

полковник міліції О.Д.Запорожець

Директор Департаменту охорони

державного кордону Адміністрації

Державної прикордонної служби

України генерал-полковник П.А.Шишолін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.01.2004 — 2003 р., № 51, том 2, стор. 714, стаття 2730, код акта 27141/2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -