<<
>>

Наказ МВС України від 25.11.2003 N 1430 " Про організацію службової діяльності цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України". МВС України. 2003

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.11.2003 N 1430

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2004 р.

за N 762/9361

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 577 ( z0989-17 ) від 07.07.2017 }

Про організацію службової діяльності цивільної

охорони Державної служби охорони при МВС України

З метою вдосконалення організації службової діяльності

цивільної охорони Державної служби охорони при Міністерстві

внутрішніх справ України, оптимізації її організаційно-штатної

структури Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію з організації служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби охорони при МВС України (додається).

1.2. Зразок посвідчення працівників підрозділів цивільної

охорони Державної служби охорони при МВС України (додається).

1.3. Інструкцію з організації роботи чергових частин

підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС

України (додається) ( z0763-04 ).

1.4. Інструкцію про порядок зберігання, видачі (приймання)

вогнепальної зброї та боєприпасів до неї персоналу підрозділів

цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України

(додається) ( z0764-04 ).

1.5. Положення про предмети, правила носіння та норми

належності спеціального форменого одягу для персоналу підрозділів

цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України

(додається) ( z0765-04 ).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на Керівника

Апарату Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта

міліції Шаповала В.І.

Міністр генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

25.11.2003 N 1430

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2004 р.

за N 762/9361

ІНСТРУКЦІЯ

з організації служби підрозділів цивільної охорони

Державної служби охорони при МВС України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає завдання і організацію діяльності

підрозділів цивільної охорони та/або цивільної охорони Державної

служби охорони при МВС України, а також права і обов'язки її

персоналу.

1.2. У своїй діяльності цивільна охорона керується

Конституцією України, законами України, актами Президента України,

Кабінету Міністрів України, міждержавними та міжурядовими угодами

з питань охорони власності, цією Інструкцією, нормативно -

правовими актами МВС України (далі - МВС), а також рішеннями

місцевих органів влади у межах їх компетенції відповідно до

завдань, покладених на Державну службу охорони при МВС України

(далі - ДСО).

1.3. Підрозділи цивільної охорони створюються для здійснення

на договірних засадах заходів охорони щодо нерухомих об'єктів та

іншого майна суб'єктів господарювання всіх форм власності (далі -

власник), у тому числі вантажів, а також грошових знаків, цінних

паперів та інших цінностей, що перевозяться, інкасації та

забезпечення особистої безпеки громадян (далі - заходи охорони та

безпеки).

1.4. Підрозділи цивільної охорони можуть створюватись у

складі управлінь Державної служби охорони при ГУМВС України в

Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,

управлінь - відділів Державної служби охорони в областях та місті

Севастополі (далі - УДСО-ВДСО), міських, районних, міжрайонних

відділів (відділень) ДСО, на окремих об'єктах, у тому числі у

складі Служби інкасації Державної служби охорони при МВС України

(далі - Служба інкасації), спеціальних підрозділів міліції охорони

"Титан" ДСО (далі - СПМО "Титан"), стройових підрозділів міліції

охорони ДСО (далі - підрозділи міліції охорони), центрів

спостереження ДСО (далі - ЦС), разом - підрозділи охорони. Підрозділи цивільної охорони за рішенням Департаменту

Державної служби охорони при МВС України (далі - ДДСО) можуть мати

статус юридичної особи.

1.5. Для забезпечення службової діяльності цивільної охорони

у межах коштів, розрахованих за "звичайними цінами", в її складі

згідно з Примірними штатами, затвердженими МВС, вводяться посади

керівного персоналу, структурні підрозділи з організації

об'єктової охорони, супроводженню вантажів, охорони міжбанківських

перевезень, чергові частини, групи контролю за несенням служби,

групи реагування цивільної охорони (далі - ГРЦО) та інші

структурні підрозділи за напрямками діяльності ДСО. До складу підрозділів цивільної охорони в необхідних випадках

вводяться атестовані посади старших та молодших інспекторів

охорони за рахунок коштів, що надходять за договорами на

здійснення заходів охорони та безпеки.

1.6. Залежно від чисельності персоналу цивільної охорони,

місць дислокації й особливостей об'єктів, що охороняються, при

підрозділах охорони або в їх складі створюються: 1.6.1. Загони цивільної охорони: - I групи - з чисельністю працівників понад 350 одиниць; - II групи - з чисельністю працівників від 200 до 350

одиниць; - III групи - з чисельністю працівників від 75 до 200

одиниць. 1.6.2. Команди цивільної охорони: - I групи - з чисельністю працівників від 50 до 75 одиниць; - II групи - з чисельністю працівників від 35 до 50 одиниць; - III групи - з чисельністю працівників від 15 до 35 одиниць. 1.6.3. Групи цивільної охорони - з чисельністю працівників

від 10 до 15 одиниць. 1.6.4. Відділення цивільної охорони - з чисельністю

працівників від 6 до 10 одиниць.

1.7. Підрозділи цивільної охорони перебувають у

підпорядкуванні начальників підрозділів охорони, у структурі яких

вони створені, або іншої посадової особи за рішенням начальників

підрозділів охорони.

1.8. Підрозділи цивільної охорони відповідно до покладених на

них завдань: 1.8.1. Здійснюють заходи охорони та безпеки за укладеними

договорами. 1.8.2. Здійснюють заходи із забезпечення особистої безпеки

персоналу підрозділів цивільної охорони під час виконання ним

службових обов'язків. 1.8.3. У місцях здійснення заходів охорони та безпеки

запобігають правопорушенням. 1.8.4. Вивчають позитивний досвід у галузі професійної

охоронної діяльності та впроваджують нові форми і методи охорони

об'єктів власності та забезпечення безпеки фізичних осіб. 1.8.5. Проводять відбір персоналу при прийнятті на роботу та

його подальше навчання. 1.8.6. Забезпечують збереження та використання персоналом

підрозділів цивільної охорони вогнепальної зброї та спеціальних

засобів у суворій відповідності до вимог законодавства та

нормативних актів. 1.8.7. Реалізують заходи із забезпечення законності та

дисципліни у службовій діяльності персоналу цивільної охорони. 1.8.8. У порядку, встановленому ДДСО, направляють персонал

цивільної охорони для підготовки та перепідготовки до навчальних

закладів професійної підготовки працівників ДСО. 1.8.9. Здійснюють комплекс заходів щодо безумовного виконання

норм з охорони праці та дотримання техніки безпеки. 1.8.10. У порядку, передбаченому нормативними актами МВС,

розробляють і здійснюють заходи щодо раціонального використання

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів цивільної охорони. 1.8.11. Готують відповідні інформаційні та звітні документи,

організовують і проводять наради, семінари та збори з питань

удосконалення охорони. 1.8.12. Розробляють та подають на затвердження до підрозділу

ДСО вищої інстанції бюджет підрозділу цивільної охорони. 1.8.13. Зміцнюють власну матеріально - технічну базу, у тому

числі в порядку, встановленому в системі ДСО, вносять керівництву

підрозділу ДСО, до складу якого входить підрозділ цивільної

охорони, пропозиції щодо спрямування вільних коштів на розвиток

власної матеріально - технічної бази та фінансування програм

соціального захисту персоналу цивільної охорони, розширення сфери

матеріального стимулювання та соціального забезпечення. 1.8.14. У межах наявних коштів у встановленому порядку

вносять пропозиції щодо вирішення соціальних питань персоналу

цивільної охорони. 1.8.15. Діловодство у підрозділах цивільної охорони

здійснюється в порядку, встановленому нормативними актами МВС.

1.9. Підрозділи цивільної охорони комплектуються особами, які

за своєю підготовкою, досвідом роботи, моральними, діловими і

психологічними якостями, рівнем освіти, віком та станом здоров'я

здатні успішно виконувати покладені на них завдання та обов'язки. Прийняття кандидатів на роботу та призначення персоналу

підрозділів цивільної охорони здійснюється в порядку,

встановленому МВС. На персонал підрозділів цивільної охорони розповсюджується

загальне законодавство про працю і державне соціальне страхування.

1.10. До підрозділів цивільної охорони не можуть бути

прийняті особи: - які не досягли повноліття або не отримали середню освіту; - які за станом здоров'я і фізичного розвитку не можуть

виконувати обов'язки працівників персоналу охорони відповідно до

вимог, установлених Міністерством охорони здоров'я за погодженням

з МВС; - які перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з

приводу психічного захворювання, алкоголізму чи наркоманії; - які визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними; - яким пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину до

вирішення питання про їх винність у встановленому законом порядку; - яким в установленому законодавством порядку заборонено

займатися охоронною діяльністю або роботою, пов'язаною з

матеріальною відповідальністю; - які не мають визначеного місця проживання.

1.11. Персоналу підрозділів цивільної охорони після

проходження терміну випробування, стажування, здачі письмових

заліків із знання функціональних обов'язків видаються посвідчення

встановленого зразка.

1.12. Форма одягу для персоналу підрозділів цивільної

охорони, спорядження та екіпірування під час виконання обов'язків

із здійснення заходів охорони та безпеки визначаються відповідно

до нормативних документів МВС.

1.13. Персонал цивільної охорони проходить обов'язкову

службову підготовку за спеціальною програмою з розрахунку:

персонал підрозділів цивільної охорони, який здійснює охоронні

заходи з використання вогнепальної зброї, - 80 годин на рік, а без

використання вогнепальної зброї - 40 годин на рік. При проведенні занять основна увага приділяється навчанню

персоналу цивільної охорони вмілого виконання покладених на нього

обов'язків, вивченню стандартів, наказів, розпоряджень, інструкцій

та іншої організаційно-розпорядчої документації з охоронної

діяльності, організаційних вимог до охорони об'єктів і роботи

контрольно-пропускних пунктів та пунктів відеоспостереження,

службових інструкцій, що встановлюють порядок охорони об'єкта,

доступу і допуску осіб до матеріальних та інших цінностей,

тактико-технічних характеристик і правил користування охоронною та

охоронно-пожежною сигналізацією, засобами зв'язку, іншими

технічними засобами охорони, системою попереджувальних знаків,

правил застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів

індивідуального захисту та активної оборони з додержанням порядку

адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей і

вилучення речей та документів, оформлення матеріалів на осіб, що

скоїли адміністративні правопорушення, стандартів з охорони праці,

екологічної та пожежної безпеки, порядку надання першої медичної

допомоги. Не рідше одного разу на квартал проводяться заняття з

вивчення правил техніки безпеки при несенні служби, матеріальної

частини зброї, правил її зберігання, догляду за нею, підготовки до

стрільби, а також учбові стрільби. Основний метод проведення занять - практичне навчання на

робочих місцях, а також на базі кращих підрозділів, постів

охорони. Тривалість службової підготовки для персоналу підрозділів

цивільної охорони входить у місячну норму робочого часу. Питання із програми службової підготовки з персоналом

цивільної охорони, який несе службу без вогнепальної зброї, можуть

розглядатись при проведенні інструктажів, зборів колективів тощо. Професійне навчання персоналу цивільної охорони здійснюється

згідно з нормативними документами МВС.

1.14. Соціальний захист персоналу цивільної охорони та членів

сімей здійснюється відповідно до законодавства.

1.15. Стройові огляди персоналу підрозділів цивільної охорони

проводяться відповідно до вимог положень Стройового статуту

Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня

1999 року N 549-XIV ( 549-14 ), в частині виконання стройових

прийомів і руху без зброї та зі зброєю, військового вітання,

виходу зі строю, повернення в стрій та підхід до начальника, а

також у частині шикування підрозділів (строю) та проведення

стройових оглядів.

1.16. Персонал підрозділів цивільної охорони ДСО

забороняється залучати до виконання завдань, що не належать до

його компетенції, за винятком випадків, пов'язаних із надзвичайною

ситуацією (стихійне лихо, катастрофа тощо) в місцях несення

служби.

2. Права, обов'язки та відповідальність

персоналу цивільної охорони

2.1. Персонал цивільної охорони при виконанні службових

обов'язків має право: 2.1.1. Вимагати від інших осіб припинення протиправних дій,

що: - порушують оголошені в установленому порядку режими роботи

об'єктів охорони; - створюють загрозу особистій безпеці працівникам об'єкта

охорони, іншим особам та персоналу охорони; - перешкоджають здійсненню повноважень персоналу охорони; - грубо порушують громадський порядок. 2.1.2. Вимагати від працівників об'єктів, що охороняються, та

інших осіб дотримання встановленого власником або уповноваженою

ним особою пропускного та внутрішньооб'єктового режимів. 2.1.3. Складати протоколи про адміністративні правопорушення

у випадках, передбачених законодавством. Протоколи складаються уповноваженими на те посадовими особами

(старшими на місці розташування об'єкта, що охороняється)

підрозділу воєнізованої охорони. Протоколи разом із

супроводжувальними листами надсилаються до суду для вирішення

питання про притягнення правопорушників до відповідальності. 2.1.4. Доставляти в службове приміщення охорони або в

територіальні органи внутрішніх справ осіб, дії яких пов'язані із

злочинними посяганнями на об'єкти, що охороняються, іншими

правопорушеннями, з метою їх припинення, встановлення особи і

складання протоколу про правопорушення працівниками органів

внутрішніх справ. Адміністративне затримання доставлених у службове приміщення

охорони осіб може здійснюватись старшим на місці розташування

об'єкта, що охороняється, посадовою особою підрозділу воєнізованої

охорони і тривати не більше трьох годин з моменту доставляння

порушника для складання протоколу. Про місце перебування затриманої особи, яка вчинила

адміністративне правопорушення, негайно повідомляються її родичі,

а на її прохання - також власник відповідного підприємства,

установи, організації або уповноважений ним орган. 2.1.5. Перевіряти відповідність та/або кількість матеріальних

цінностей, які вивозяться за межі території об'єкта або ввозяться

на територію об'єкта, що охороняється, транспортним документам і

здійснювати огляд транспортних засобів, які ці цінності

перевозять. 2.1.6. Затримувати і негайно передавати до органів внутрішніх

справ осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також осіб, які не

виконали законної вимоги персоналу охорони у зв'язку з виконанням

ними службових обов'язків. Підставою для затримання є: - коли особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо

після його вчинення; - коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на

дану особу, що саме вона вчинила злочин; - коли на підозрюваному, на його одязі або при ньому буде

виявлено сліди злочину. 2.1.7. Перевіряти в інших осіб документи, необхідні для

з'ясування питання про додержання правил, нагляд і контроль за

виконанням яких в установленому порядку покладений на персонал

охорони. 2.1.8. Проводити в установленому законодавством порядку з

метою запобігання розкраданню майна особистий огляд осіб, які

перебувають у приміщенні або на території об'єкта, що

охороняється, або поблизу нього, за наявності законних підстав для

затримання осіб, які скоїли правопорушення безпосередньо на

території об'єкта охорони, а також огляд речей, що є при них, та

тимчасово вилучати документи і предмети, які можуть бути речовими

доказами вчинення правопорушень або використані на шкоду здоров'ю

інших осіб. 2.1.9. Входити безперешкодно будь-якого часу доби на

територію і в приміщення об'єктів, що охороняються: - для їх огляду, у тому числі використовуючи службових собак

для виявлення осіб, які незаконно перебувають на об'єктах у час та

в місцях, не погоджених із власником; - з метою припинення злочинів, переслідування осіб,

підозрюваних у вчиненні злочину; - під час стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин. 2.1.10. При виконанні службового обов'язку щодо захисту від

злочинних посягань об'єктів та/або громадян, щодо яких

здійснюються заходи охорони та безпеки, у випадках, передбачених

законодавством, як крайній захід застосовувати заходи фізичного

впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

2.2. Персонал цивільної охорони зобов'язаний: 2.2.1. Пильно охороняти доручені йому матеріальні цінності

від протиправних посягань, не допускати на об'єкти, що

охороняються, сторонніх осіб; постійно підвищувати свою професійну

майстерність, виявляти ініціативу і наполегливість при виконанні

покладених на нього завдань, забезпеченні неухильного дотримання

встановленого на об'єкті пропускного та внутрішньооб'єктового

режиму. 2.2.2. Бути непримиренним до розкрадачів матеріальних

цінностей, будь-яких проявів безгосподарності, які можуть

призвести до їх крадіжки, знищення або псування майна, що

охороняється. 2.2.3. Припиняти шляхом здійснення заходів реагування

безпосередні правопорушення проти майна та працівників об'єктів

охорони, порушення режиму роботи об'єктів охорони та/або

спеціальної зони його охорони. 2.2.4. Негайно інформувати відповідні правоохоронні органи

про вчинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб, інших

протиправних дій у місцях здійснення заходів охорони та безпеки. 2.2.5. Забезпечувати недоторканність місця вчинення

протиправних дій щодо майна та фізичних осіб до прибуття

представників правоохоронних органів. 2.2.6. Добре знати об'єкти, що охороняються, їх особливості і

вразливі місця, установлені технічні засоби охорони і

протипожежного захисту, не розголошувати відомості про стан і

чисельність охорони об'єктів, їх оснащеність охоронною і

охоронно-пожежною сигналізаціями. 2.2.7. Доповідати старшій посадовій особі добового наряду про

несправність технічних засобів охоронного призначення. 2.2.8. Зберігати таємницю, що охороняється законом, а також

службову та комерційну інформацію про діяльність об'єкта охорони,

оголошену такою в установленому порядку, відомості про приватне

життя фізичних осіб, що стали відомі у зв'язку з виконанням

службових обов'язків. 2.2.9. Дотримуватися встановлених правил пожежної безпеки на

об'єктах (постах), у випадках виявлення пожеж і загорянь негайно

повідомляти про це пожежну охорону, територіальний орган

внутрішніх справ, підрозділ охорони і вживати можливих заходів для

їх ліквідації. 2.2.10. Утримувати зброю, спеціальні засоби, засоби зв'язку

та авто-, мототранспорт у постійній готовності для їх негайного

застосування та використання. 2.2.11. Надавати першу допомогу особам, які потерпіли від

нещасних випадків, при припиненні злочинних посягань і наслідків

стихійного лиха. 2.2.12. Твердо знати і суворо дотримуватись вимог техніки

безпеки і виробничої санітарії.

2.3. Керівники підрозділів цивільної охорони несуть

відповідальність за організацію служби з охорони об'єктів,

виховання, бойову, службову підготовки підлеглих, дотримання ними

трудової дисципліни, правил техніки безпеки, за правильне

використання технічних засобів охорони, зброї, іншого майна

підрозділу, застосування службових собак. Вони зобов'язані: 2.3.1. Знати чинне законодавство України, акти Президента

України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти

центральних органів виконавчої влади, які регулюють охоронну

діяльність, роз'яснювати їх вимоги підлеглим і забезпечувати їх

виконання. 2.3.2. Всебічно вивчати своїх підлеглих, їх ділові і моральні

якості, проводити з ними індивідуально-виховну роботу, розвивати

почуття відповідальності за зразкове виконання службових

обов'язків; виявляти постійну турботу про їх здоров'я і потреби,

поліпшення умов праці, вживати вичерпні заходи щодо запобігання

нещасним випадкам під час здійснення заходів охорони та безпеки. 2.3.3. Брати активну участь у підборі і розставленні

персоналу підрозділів, регулярно проводити заняття із службової

підготовки. 2.3.4. У вирішенні службових завдань, мобілізації персоналу

цивільної охорони на їх успішне виконання тісно взаємодіяти з

радами трудових колективів підрозділів охорони, виносити на їх

обговорення основні питання поліпшення організації служби,

найбільш раціонального розставлення наявних сил. 2.3.5. Знати оперативну обстановку на об'єктах, що

охороняються, про її зміну інформувати безпосередніх начальників,

територіальні органи внутрішніх справ і орієнтувати підлеглих на

розводах та інструктажах нарядів, у разі потреби приймати

самостійні рішення про посилення охорони наявними силами і

засобами. 2.3.6. З урахуванням особливостей об'єктів, що охороняються,

оперативної обстановки вносити старшим начальникам пропозиції щодо

удосконалення охорони цих об'єктів, підвищення рівня оснащеності

технічними засобами, поліпшення якості їх експлуатаційного

обслуговування; брати участь в обстеженні об'єктів. 2.3.7. Вживати заходів щодо недопущення розкрадань з

об'єктів, що охороняються, затримання інших правопорушників, а

також виявлення порушників пропускного режиму; негайно повідомляти

підрозділ охорони та власника об'єкта про кожне виявлене

правопорушення. 2.3.8. Підтримувати постійний зв'язок із власниками,

трудовими колективами і громадськими формуваннями об'єктів, що

охороняються, своєчасно реагувати на їх повідомлення про крадіжки,

що готуються, проводити з працівниками об'єктів, що охороняються,

роз'яснювальну роботу з питань дотримання правил пропускного і

внутрішньооб'єктового режимів, забезпечення збереження

матеріальних цінностей, враховувати їх зауваження і пропозиції в

повсякденній практичній діяльності. 2.3.9. Вимагати від власників об'єктів, що охороняються,

вжиття необхідних заходів щодо поліпшення їх технічної

укріпленості, оснащення засобами охоронної і охоронно-пожежної

сигналізацій вразливих місць, приміщень з матеріальними

цінностями, забезпечення персоналу цивільної охорони належними

умовами праці, своєчасного впливу на порушників пропускного і

внутрішньооб'єктового режимів і осіб, затриманих за дрібні

крадіжки та інші правопорушення.

2.4. Працівники цивільної охорони за невиконання або

неналежне виконання покладених на них обов'язків, а також

перевищення наданих їм прав та повноважень несуть дисциплінарну,

матеріальну та кримінальну відповідальність згідно із

законодавством.

2.5. Обов'язки персоналу цивільної охорони розробляються на

підставі Примірних функціональних обов'язків працівників цивільної

охорони (додаток 1 до Інструкції) з урахуванням специфіки

організації охорони конкретних об'єктів, оперативної обстановки,

побажань власників об'єктів тощо та затверджуються начальником

підрозділу охорони, при якому або в складі якого створений

підрозділ цивільної охорони.

3. Порядок укладення договорів на охорону та

приймання-передавання об'єктів, підприємств,

установ, організацій під охорону

3.1. При зверненні власника до підрозділу цивільної охорони

або підрозділу охорони, при якому або в складі якого створений

підрозділ цивільної охорони, із проханням про прийняття об'єкта

під охорону створюється міжвідомча комісія у складі представників

власника, підрозділу охорони та інших зацікавлених сторін (далі -

комісія). Комісія проводить обстеження об'єкта з метою узгодження виду

охорони, визначення кількості постів, потреби обладнання засобами

сигналізації і пожежогасіння, технічного укріплення (далі -

технічні засоби охоронного призначення), виходячи з розмірів

території, яку займає об'єкт, технології виробництва продукції та

інших умов забезпечення збереження майна. Результати обстеження оформлюються актом обстеження технічної

укріпленості (перелік основних питань) у двох примірниках (додаток

2 до Інструкції), в якому вказуються пропозиції власнику щодо

усунення виявлених недоліків і рекомендації стосовно технічного

укріплення об'єкта. Перший примірник акта вручається власнику для

виконання пропозицій за результатами обстеження, а другий -

залишається в підрозділі цивільної охорони або в підрозділі

охорони, при якому або у складі якого він створений.

3.2. Після розгляду акта власник вживає заходів щодо усунення

недоліків у технічному укріпленні об'єкта, замовляє

проектно-кошторисну документацію з обладнання об'єкта і

відокремлених приміщень технічними засобами охоронного

призначення.

3.3. Підрозділ цивільної охорони або підрозділ ДСО, при якому

або у складі якого створений підрозділ цивільної охорони,

отримавши від власника письмове повідомлення про готовність

об'єкта для передавання під охорону, перевіряє повноту й якість

виконання пропозицій за результатами обстеження і в залежності від

цього приймає об'єкт під охорону або відмовляє в прийнятті з

викладенням причин відмови, про що повідомляє власника.

3.4. Прийняття об'єкта під охорону оформлюється договором між

підрозділом ДСО (юридичною особою), при якому або у складі якого

створений підрозділ цивільної охорони. Одночасно з укладенням

договору складається дислокація, в якій зазначаються перелік

об'єктів (будівлі, відокремлені приміщення та/або території), що

охоронятимуться, час та вид охорони, у тому числі дислокація

постів охорони, а також розрахунки вартості за видами охорони і

поста, витрат на обслуговування технічних засобів охоронного

призначення тощо. Дислокація має містити посилання на номер та дату укладення

договору, у зв'язку з яким вона складена.

3.5. Договір і дислокація складаються у трьох примірниках, з

яких по одному залишається у сторін, що їх підписали, а третій -

підрозділом цивільної охорони (або підрозділом охорони, при якому

або у складі якого він створений) у триденний строк надсилається

до ДДСО - ВДСО для внесення змін до штатів охорони. Обов'язковою умовою на час укладення та здійснення договору є

наявність у власника повноважень на його володіння (користування)

об'єктом (у формі права власності, права на повне господарське

відання, оперативне управління, оренда, лізинг, доручення тощо),

відомості про що надаються підрозділу цивільної охорони в

завіреній власником письмовій формі.

3.6. Об'єкт вважається прийнятим під охорону з часу

виставлення поста цивільної охорони. Прийняття (зняття) об'єкта

оформляється актом виставлення (зняття) поста цивільної охорони

(додаток 3 до Інструкції), про що підрозділом охорони (юридичною

особою), у складі якого створений підрозділ цивільної охорони,

видається наказ. Копія наказу передається до бухгалтерії для

проведення розрахунків.

3.7. Зведені дані про введену чисельність і збільшення витрат

на заробітну плату УДСО-ВДСО надсилаються у встановленому порядку

до ДДСО.

3.8. Переукладення або продовження строку дії договору без

зміни штатної чисельності та інших зобов'язань проводиться без

подання матеріалів до ДДСО.

3.9. На всі об'єкти, з якими укладені договірні відносини,

ведуться літерні справи. Порядок ведення літерних справ на

об'єкти, що охороняються підрозділами цивільної охорони, наведений

у додатку 4 до Інструкції. Якщо договір укладений на кілька

об'єктів, заводиться одна літерна справа. Договір в установленому в системі ДСО порядку береться на

облік.

4. Організація охорони об'єктів

підрозділами цивільної охорони

4.1. Система охорони об'єктів і дислокація постів

визначаються комісією під час обстеження об'єкта при вирішенні

питання про можливість прийняття його під охорону. На особливо важливі об'єкти за потреби розробляються плани

оборони, які складаються працівниками територіальних органів

внутрішніх справ спільно з представниками підрозділу охорони. План

затверджується начальником територіального органу внутрішніх справ

і зберігається в черговій частині органу внутрішніх справ,

літерних справах об'єктів, а витяги про порядок дій персоналу

цивільної охорони і працівників об'єкта - у чергових частинах

підрозділів охорони, на постах та в керівників підохоронних

об'єктів. До категорії особливо важливих об'єктів належать: а) об'єкти життєзабезпечення населених пунктів; б) фабрики та центральні сховища грошових знаків і цінних

паперів; в) об'єкти Державного комітету з телебачення та

радіомовлення; г) державні центральні статистичні управління; ґ) сховища державних архівів; д) особливо важливі приміщення, де зберігаються: - грошові кошти незалежно від дозволеного залишку їх

зберігання (поштові відділення та вузли зв'язку, виплатні каси

підприємств, організацій, установ, головні об'єднані каси

торговельних підприємств, обмінні пункти валют тощо); - зброя, боєприпаси (стрілецькі тири, кімнати зберігання

зброї підприємств та закладів освіти, стрілецькі стенди, магазини

з реалізації мисливської і спортивної зброї, майстерні з ремонту

зброї тощо); - наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути

(бази аптекоуправлінь, аптеки, склади мобрезерву, наукові, медичні

та інші установи, у практиці яких використовуються ці речовини); - дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби з них

(ювелірні заводи і майстерні, магазини, ломбарди, бази, склади,

сховища підприємств, установ, організацій, що використовують у

своїй діяльності дорогоцінні метали та каміння, пункти закупівлі

металів і каміння тощо); - історичні та культурні цінності державного значення (музеї,

картинні галереї, фондосховища музеїв, наукові бібліотеки тощо); - вибухові та радіоактивні речовини і матеріали; - бази та склади зберігання цінностей на суму понад 100 тисяч

мінімальних зарплат; е) інші об'єкти державного значення.

4.2. Охорона об'єктів організовується за вартовим та

звичайним розрахунками.

4.3. Охорона об'єктів організовується керівним складом

підрозділу цивільної охорони або посадовою особою підрозділу

охорони, при якому або у складі якого створений підрозділ

цивільної охорони, та безпосередньо здійснюється нарядами

цивільної охорони. Наряд - один або кілька працівників персоналу охорони

підрозділу ДСО, які здійснюють заходи охорони та безпеки згідно з

укладеними договорами щодо об'єктів, фізичних осіб, супроводження

вантажів, грошових знаків, цінних паперів та інших цінностей. Наряди цивільної охорони поділяються: - за складом: на одинарні, парні та змішані (цивільна охорона

та міліція); - за часом несення служби: 8-годинні, 12-годинні, 24-годинні

та інші; - за способом несення служби: пост, маршрут, мобільна група,

ГРЦО.

4.4. Чисельність задіяної цивільної охорони визначається за

погодженням із власником та виходячи з необхідної кількості

працівників для несення служби з урахуванням планової норми

робочого часу на рік. У разі потреби використання на об'єкті працівників бюро

перепусток, службового собаківництва, інженерно-технічних

працівників, задіяних для експлуатації технічних засобів охорони,

керівного складу та обслуговувального персоналу в розрахунку

вартості охоронних послуг окремо враховуються всі витрати на їх

утримання. Розрахунок вартості послуг охорони та необхідної чисельності

персоналу охорони на закриття поста проводиться згідно з вимогами

МВС та Міністерства економіки України.

4.5. У залежності від специфіки об'єктів, їх розташування та

інших особливостей їх охорона може бути організована: - на контрольно-пропускних пунктах; - пунктами відеоспостереження; - безпосередньо в приміщенні об'єкта, що охороняється, або на

прилеглій до нього території; - по периметру огорожі території об'єкта; - на особливо важливих дільницях об'єкта, у найбільш

вразливих місцях його території; - мобільними групами, ГРЦО.

4.6. Постом (маршрутом) називається встановлене дислокацією

місце несення служби персоналом цивільної охорони. Протяжність постів (маршрутів) визначається, виходячи з

конкретних особливостей об'єктів, специфіки та виду надання

охоронних послуг і оперативної обстановки, що склалася, але не

повинна перевищувати 6-8 км при здійсненні заходів охорони на

автомобілі, 3-5 км - на мотоциклі, 2-3 км - на велосипеді та 1-1,5

км - при пішому несенні служби.

4.7. З метою збереження матеріальних цінностей, недопущення

безконтрольного проходу (проїзду) на об'єкт, вивезення (виносу)

матеріальних цінностей власником встановлюються пропускний і

внутрішньооб'єктовий режими. Пропускний режим - порядок, що забезпечує сукупністю заходів

і правил, які унеможливлюють безконтрольний вхід (вихід) осіб,

в'їзд (виїзд) транспортних засобів, внесення (винесення),

завезення (вивезення) майна на об'єкт і з об'єкта. Об'єкт - будинок, споруда чи ділянка місцевості, що перебуває

під охороною. Приміщення - це складова частина об'єкта, що перебуває під

охороною. Засоби регулювання пропускного режиму - пристрої для контролю

проходження працівників об'єкта та його відвідувачів. Залежно від

чисельності персоналу охорони з переліку пристроїв контролю

проходження застосовуються турнікети типу "вертушка" або

автоматизовані пристрої для контролю проходження зі збереженням

пропусків на руках або в касетницях. Технічні засоби огляду (стаціонарні або ручні) - пристрої

(металошукачі, дозиметри і т. ін.), що використовуються на

контрольно-пропускних пунктах (далі - КПП) для виявлення при

проході осіб і проїзді транспортних засобів на територію об'єкта і

назад, винесення (внесення), вивезення (ввезення) заборонених

власником об'єкта, що охороняється, предметів (матеріальних

цінностей чи речей, що є знаряддям чи безпосереднім об'єктом

правопорушення тощо). Порядок організації та здійснення пропускного режиму

викладений у 14 розділі Інструкції.

4.8. ГРЦО запроваджуються в установленому порядку ДДСО для

оперативного реагування на сигнали "Тривога", що подаються з

об'єктів (квартир), підключених на ЦС, та охорони шляхом

патрулювання об'єктів, що не обладнані засобами сигналізації або

мають автономну сигналізацію.

4.9. ГРЦО комплектуються, як правило, із трьох працівників

цивільної охорони: охоронника - старшого наряду, охоронника -

провідника службового собаки зі службовим собакою та водія -

охоронника. Посади охоронника, охоронника-провідника службового собаки та

водія-охоронника ГРЦО комплектуються персоналом цивільної охорони

з кваліфікацією не нижче 3-го розряду з числа найбільш

підготовлених працівників, які позитивно характеризуються, мають

досвід роботи в ДСО не менше 1 року, успішно пройшли відповідний

курс професійної підготовки в училищах професійної підготовки

працівників охорони та стажування протягом місяця в групах

затримання стройових підрозділів міліції охорони і успішно склали

заліки.

4.10. З урахуванням особливостей об'єктів охорони,

фінансово-економічного стану підрозділу цивільної охорони та з

дозволу керівників УДСО-ВДСО ГРЦО можуть комплектуватися з двох

працівників цивільної охорони: охоронника та водія-охоронника.

4.11. Охорона кредитно-фінансових установ, вантажів,

грошових знаків, цінних паперів та інших цінностей, що

перевозяться, інкасація та забезпечення особистої безпеки громадян

здійснюються підрозділами цивільної охорони згідно з вимогами

відповідних наказів МВС, які регламентують зазначені види

охоронної діяльності для стройових підрозділів міліції охорони.

4.12. Управління нарядами цивільної охорони за наявності в

підрозділі чергової частини здійснюється черговим по підрозділу

цивільної охорони, а у разі відсутності чергової частини -

відповідальною особою з числа керівного складу підрозділу

цивільної охорони або підрозділу охорони, при якому чи у складі

якого створений підрозділ цивільної охорони.

5. Підготовка нарядів цивільної

охорони до несення служби

5.1. Персонал цивільної охорони прибуває на службу згідно із

затвердженими графіками.

5.2. При заступанні в наряд персонал цивільної охорони

прибуває за 15 хвилин до інструктажу у визначене місце його

проведення, в оголошеній формі одягу, маючи при собі посвідчення,

свисток, ліхтар, блокнот, авторучку, а водій - додатково

посвідчення водія. Тривалість інструктажу не повинна перевищувати

30 хвилин. Місце проведення інструктажу визначається керівником

підрозділу охорони залежно від розташування об'єктів, що

охороняються, та специфіки району. Визначеним місцем може бути спеціально обладнане, з

використанням схем (макетів), інших наочних посібників, технічних

заходів тощо приміщення підрозділу охорони та підохоронного

об'єкта, де охоронні заходи здійснюються окремим підрозділом

цивільної охорони (загін, команда, варта або група з охорони

окремого об'єкта) або центральний пост охорони на визначеній

території. У разі неможливості прибуття працівника цивільної охорони у

визначене місце на інструктаж (віддалений пост тощо), як виняток,

його інструктаж відповідальною особою може проводитись по

телефону, під час доповіді охоронника про заступання на охорону

об'єкта, про що робиться відповідний запис у журналі інструктажів

працівників цивільної охорони (додаток 5 до Інструкції), журналі

центрального поста команди (додаток 6 до Інструкції) тощо.

Наприклад, у графах, де проставляються підписи осіб, які проводять

інструктаж, та осіб, яких інструктують, здійснюється запис:

"Інструктаж проведено по телефону". У подальшому в обов'язковому

порядку під час здійснення фізичного контролю проводиться

інструктаж на місці з відповідним записом про це в журналі

прийняття (здавання) поста-маршруту та перевірок несення служби

(додаток 7 до Інструкції), у журналі центрального поста команди

(дільниці), бортовому журналі службового автомобіля підрозділу

цивільної охорони (додаток 8 до Інструкції) тощо.

5.3. Керівний склад підрозділу цивільної охорони або посадові

особи підрозділу охорони, при якому або у складі якого створений

підрозділ цивільної охорони, забезпечує своєчасне прибуття нарядів

на інструктаж, перевіряє їх готовність, зовнішній вигляд, визначає

місця служби, перевіряє справність транспорту. Для визначення

готовності водіїв до несення служби перед інструктажем фахівцями

медичних установ проводиться їх медичний огляд.

5.4. Перед інструктажем відповідальний по підрозділу

цивільної охорони або відповідальний підрозділу охорони, при якому

або у складі якого створений підрозділ цивільної охорони,

проводить індивідуальні співбесіди з персоналом, який

здійснюватиме охоронні заходи з використанням вогнепальної зброї.

При цьому він вивчає моральну, психологічну та фізичну готовність

персоналу до несення служби зі зброєю та індивідуально за кожним

працівником приймає рішення про видачу (невидачу) зброї.

Непідготовлений персонал до несення служби не допускається.

5.5. Персонал цивільної охорони, який заступає на службу,

отримує зброю, маршрутні картки, бортові журнали, засоби зв'язку,

контролю, спеціальні засоби індивідуального захисту й активної

оборони та інше спорядження. На час виконання службових обов'язків мобільні наряди

цивільної охорони (ГРЦО, супроводження вантажів) забезпечуються

оперативними паспортами мобільних нарядів цивільної охорони ДСО

(ГРЦО, супроводження вантажів) (додаток 9 до Інструкції).

5.6. Інструктаж нарядів проводиться відповідальними за його

підготовку і проведення особами з числа керівного складу або

відповідальними по підрозділу охорони за раніше розробленим та

затвердженим планом проведення інструктажу з працівниками

цивільної охорони, які заступають на службу (додаток 10 до

Інструкції). До проведення інструктажів можуть залучатися

працівники МВС, ГУМВС, УМВС, УДСО-ВДСО та територіальних органів

внутрішніх справ.

5.7. Особа, яка проводить інструктаж, доводить інформацію про

оперативну обстановку, ставить завдання кожному наряду, перевіряє

знання нормативних документів, що регламентують діяльність

підрозділів цивільної охорони, відпрацьовує ввідні завдання з

тактики дій працівників у типових та екстремальних ситуаціях. Ввідні завдання з тактики дій персоналу цивільної охорони в

типових та екстремальних ситуаціях періодично, не менше одного

разу на 6 місяців, з урахуванням оперативної обстановки і наявного

досвіду роботи повинні поновлюватись та ускладнюватись особою,

відповідальною за організацію служби підрозділу цивільної охорони. В обов'язковому порядку під час проведення інструктажів

нарядів, які заступають на службу, протягом 15-20 хвилин повинно

проводитись практичне відпрацювання тактики дій щодо виконання

завдань, поставлених перед персоналом цивільної охорони з охорони

об'єктів, громадського порядку, забезпечення при цьому заходів

особистої безпеки, а також тренувань при поводженні з вогнепальною

зброєю і пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими

чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами

несмертельної дії, та прийомів рукопашного бою. Результати інструктажу щодобово заносяться в журнал

інструктажів працівників цивільної охорони, журнал центрального

поста команди тощо.

5.8. Після перевірки готовності персоналу цивільної охорони

та проведення інструктажу відповідальним проводиться аналіз

результатів несення служби охоронників та охоронців, що

змінюються, виявлених недоліків і упущень, ставляться конкретні

завдання для охорони з урахуванням оперативної обстановки, що

склалася, звертається увага на особливості несення служби на

конкретних постах та оголошується розподіл персоналу охорони по

постах (маршрутах).

6. Організація охорони об'єктів вартами

6.1. Варта - озброєний підрозділ (група) цивільної охорони,

призначений для охорони об'єкта або супроводження вантажів,

спеціальних вантажів, грошових знаків, цінних паперів і

коштовностей, який нараховує не менше двох постів. Варта може запроваджуватися за наявності від 2-х до 20-ти

постів і залежно від особливостей об'єкта, що охороняється,

призначається на 8, 12 або 24 години. До складу варти входять: - начальник варти - за відсутності посади начальника варти

його обов'язки покладаються на начальника групи або командира

відділення; - помічник начальника варти - призначається за наявності на

об'єкті (об'єктах), що охороняється, більше п'яти постів із числа

найбільш підготовлених охоронників, а десяти і більше постів - з

числа молодшого керівного складу; при використанні у варті

службових (сторожових) собак призначається другий помічник

начальника варти із числа осіб, що зайняті їх обслуговуванням; - вартові - із числа охоронників. За наявності на об'єкті охоронної і охоронно-пожежної

сигналізацій, центрів спостереження для їх технічного

обслуговування до складу варти може включатися черговий

електромонтер підрозділу охорони.

6.2. До складу окремого поста входять: - старший поста, який призначається з найбільш підготовлених

охоронників; - вартові - із числа охоронників.

6.3. Варта (працівники цивільної охорони окремого поста)

підпорядковується начальнику і заступнику начальника підрозділу

цивільної охорони (підрозділу охорони ДСО), від якого вона

призначена, начальнику варти (старшому окремого поста) і його

помічнику.

6.4. Для працівників цивільної охорони варти час інструктажу,

перебування на постах, прямування на пости і з постів, перебування

в резерві входить в розрахунок норми робочого часу. Для прийняття їжі працівникам цивільної охорони варти

надається: при 8-годинному графіку роботи - 1 година,

12-годинному - 1 година 30 хвилин (2 рази за зміну),

24-годинному - 3 години (3 рази за зміну). Час, відведений для

прийняття їжі, в робочий час не входить. В обідню перерву

охоронники варти з дозволу начальника варти мають право виходити з

вартового приміщення.

6.5. Підготовка охоронників варти до несення служби

покладається на керівника підрозділу охорони, від якого вона

призначена (начальника загону цивільної охорони, команди, групи,

варти, командира відділення).

6.6. Працівники цивільної охорони, призначені в наряд,

повинні прибути за 30 хвилин до зміни варт на розвід у спеціально

встановлене керівником підрозділу охорони місце. Начальник варти,

перевіривши прибуття всіх охоронників, що заступають на службу,

складає постову відомість (додаток 11 до Інструкції). Для розведення варти працівники шикуються за порядком

нумерації постів, маючи на правому фланзі начальників варт, за

якими шикуються їх заступники. Кожна варта шикується у дві шеренги

за порядком номерів постів.

6.7. Особа, яка здійснює розведення, з'ясовує стан здоров'я і

оглядає зовнішній вигляд персоналу цивільної охорони варти, його

належну підготовку до несення служби, забезпечення озброєнням,

відповідним екіпіруванням, засобами індивідуального захисту,

активної оборони, зв'язку, а також наявність належного

морально-психологічного та емоційного стану; перевіряє знання

загальних і особливих обов'язків, правил застосування зброї, вимог

техніки безпеки та дотримання заходів особистої безпеки при

несенні служби; оголошує розподіл особового складу за постами і

склад першої зміни. Після перевірки готовності варт до несення

служби проводиться інструктаж, під час якого аналізується

результат несення служби варт, що змінюються, виявлені недоліки і

упущення, ставляться конкретні завдання для охорони з урахуванням

оперативного стану, що склався, звертається увага на особливості

несення служби на кожному посту.

6.8. При зміні варт, постів, а також для розпізнання одним

одного персоналом службового наряду з охорони об'єктів в умовах

поганої видимості на розсуд начальника підрозділу охорони, від

якого призначені варти, можуть застосовуватись паролі, числові

перепустки, змінні жетони. Пароль - встановлюване на кожен день умовне слово, яке

служить підтвердженням, що варта (наряд), що прибуває на зміну,

дійсно призначена для цієї мети. Для пароля обирається, як

правило, назва будь-якого міста. Перед розведенням керівником підрозділу охорони, від якого

призначена варта, начальнику варти під розписку в спеціальному

зошиті вручаються записки з новим і старим паролями. При опитуванні пароль повідомляється тільки запискою, без

оголошення. Після ознайомлення з паролем записка негайно

знищується. У разі розголошення пароля його дія припиняється і

встановлюється новий пароль. Числова перепустка - умовне число, яке начальником варти

повідомляється працівникам цивільної охорони варти на інструктажі.

Усіх осіб, які наближаються до поста і не знають умовної числової

перепустки, чатовий затримує, про що негайно доповідає начальнику

варти. Наприклад: числова перепустка - 15. Чатовий називає особі,

що наближається до поста, цифру 10. Останній у відповідь повинен

назвати цифру 5 (10+5=15).

6.9. Після інструктажу начальник варти прямує разом з

персоналом цивільної охорони варти у вартове приміщення,

відрекомендовується начальнику варти, що змінюється, вручає

записку із старим паролем, приймає в нього за описом зброю,

боєприпаси і змінні жетони (додаток 12 до Інструкції) і видає

зброю вартовим першої зміни під розписку в спеціальному журналі.

6.10. Переконавшись, що зміна готова до несення служби,

начальник варти персонально оголошує кожному вартовому номер і

характер поста, особливі обов'язки, тривалість несення служби,

порядок і способи користування технічними засобами зв'язку і

сигналізації, наявність сусідніх постів і способи зв'язку з ними

та вартовим приміщенням, заходи особистої безпеки. Після поставлення завдань начальник варти (помічник

начальника варти) виводить зміни на місце заряджання зброї.

Заряджання і розряджання зброї здійсняється тільки за командою

начальника варти або його помічника і під їх безпосереднім

наглядом. Зброя заряджається тільки безпосередньо перед виходом на

пости, а розряджається - негайно після повернення у вартове

приміщення у спеціально відведених і обладнаних кулеуловлювачами

місцях. За відсутності кулеуловлювачів ствол зброї повинен бути

направлений вгору (під кутом 45-60 градусів) і вбік від оточуючих

житлових приміщень. У вартовому приміщенні зброя зберігається в

спеціальній кімнаті в розрядженому стані. Заряджені пістолети і

револьвери у вартовому приміщенні є лише в начальника варти і його

помічника. Зброя заряджається і розряджається за правилами, вказаними в

настановах зі стрілецької справи для відповідних видів зброї.

6.11. Приймання і здавання постів здійснюються або в

присутності начальників варти, що змінюється, і нової варти або їх

помічників, або самостійно вартовим за змінним жетоном, який

служить підтвердженням того, що вартовий прибув для зміни

чатового. Змінні жетони в кількості, відповідній кількості постів,

зберігаються у вартовому приміщенні в шафі (ящику), що

замикається, і видаються працівникам цивільної охорони варти

начальником варти або його помічником при відправленні чергової

зміни на пости.

6.12. Переміщення змін на пости і з постів здійснюється

строєм, при цьому вартові тримають карабіни (гвинтівки) в

положенні "на ремінь", а пістолети (револьвери) - у кобурах на

спорядженні поверх куртки (кожуха) на правому стегні. У літній

формі одягу без куртки кобура носиться на брючному ремені.

6.13. При здаванні поста чатовий, який змінюється, словесно

передає вартовому номер поста, що охороняється, перелічує те, що

перебуває під охороною, і повідомляє особливості поста. Після

словесного здавання поста вартовий зобов'язаний в присутності

чатового перевірити справність замків, пломб, печаток, засобів

пожежогасіння, зв'язку і сигналізації, оглянути сховища, огорожі.

Закінчивши приймання - здавання поста, чатовий і вартовий

доповідають про це начальникам варт або їх помічникам. При самостійній зміні постів чатовий приступає до здавання

поста, переконавшись у відповідності пред'явленого йому прибулим

вартовим змінного жетона номера варти і поста встановленому

зразку. Закінчивши приймання поста, прибулий для зміни вартовий

передає змінний жетон чатовому, що змінився, і телефоном або по

радіостанції доповідає начальнику варти про прийняття поста. Якщо при прийманні - здаванні поста будуть виявлені якісь

недоліки, питання про приймання - здавання поста вирішується

начальниками варт на місці або після повідомлення начальнику

підрозділу охорони, від якого призначені варти.

6.14. Перехід вартового на положення чатового і в зворотному

порядку визначається моментом повідомлення про приймання - здачу

поста присутнім начальникам варт або їх помічникам, а при

самостійній зміні - передаванні змінного жетона - підписом у

журналі приймання (здавання) поста-маршруту та перевірок несення

служби (у постовому журналі) і наступним повідомленням начальнику

варти.

6.15. Вартові прямують на зміну чатових, а також після зміни

з поста до вартового приміщення за маршрутами, визначеними табелем

поста (додаток 13 до Інструкції) або вказаними начальником варти,

і виконують при цьому обов'язки дозорних. У разі коли вартовий, що прямує на пост (з поста), помітив

на об'єкті будь-яке порушення, він доповідає про це начальнику

варти: безпосередньо - після прибуття до вартового приміщення,

телефоном - після прибуття на пост або через особу, яку він

змінив, а у невідкладних випадках самостійно вживає заходів для

усунення виявлених порушень.

6.16. Повернувшись із постів, вартові розряджають зброю,

доповідають начальнику своєї варти про здавання постів, помічені

ними при прямуванні до вартового приміщення порушення і здають

зброю і змінні жетони.

6.17. Закінчивши приймання - здавання постів, зброї,

боєприпасів, документів і майна, начальники варт (що змінюється, і

нової) підписують постову відомість, у якій роблять запис про всі

виявлені недоліки та порушення, і доповідають про проведену зміну

керівника підрозділу охорони, від якого вони призначені. Моментом, що визначає заступання на службу нової варти, є

підпис начальників варт у постовій відомості про приймання -

здавання варт.

6.18. Виставлення чатових на нові пости, а також зняття їх із

скасованих постів здійснюються особисто начальником варти на

підставі наказу (розпорядження) керівника підрозділу охорони, від

якого призначена варта. Про виставлення (зняття) постів у цих

випадках робиться відмітка в постовій відомості.

6.19. Зміна варт (окремих постів), як правило, не повинна

збігати з початком або закінченням робочих змін працівників

об'єктів, що охороняються.

6.20. На об'єктах, що охороняються окремими постами, порядок

організації служби визначається керівником підрозділу охорони, від

якого вони призначені.

6.21. Права і обов'язки осіб варти 6.21.1. Начальник варти підпорядковується керівнику

підрозділу охорони, від якого призначено варту, і відповідає за

охорону доручених варті об'єктів, інструктаж і підготовку

персоналу цивільної охорони варти до несення служби, дисципліну і

зовнішній вигляд вартових, правильне використання, збереженість

зброї, боєприпасів, табельного майна, а також обладнання,

інвентарю, засобів зв'язку і сигналізації на постах і у вартовому

приміщенні. 6.21.1.1. Начальник варти зобов'язаний: - чітко знати завдання варти, загальні і особливі обов'язки

персоналу цивільної охорони варти, що входять до її складу,

територію об'єкта, що охороняється, його найбільш уразливі місця,

прилеглу місцевість, кількість і дислокацію постів охорони, стан і

розташування засобів зв'язку, сигналізацій і пожежогасіння; - готувати варту до несення служби; розставляти підлеглих на

постах з урахуванням їх ділових якостей; своєчасно висилати зміни

на пости; підтримувати встановлений на об'єкті пропускний режим і

вимагати від вартових його точного дотримання; при стихійному

лихові, пожежах, аваріях, які загрожують об'єкту, що охороняється,

життю і здоров'ю чатових, змінювати передбачений постовою

відомістю порядок зміни чатових; - перевіряти перед заступанням на службу і під час її несення

справність засобів охоронної і охоронно-пожежної сигналізації і

про всі виявлені недоліки негайно повідомляти керівнику підрозділу

охорони, від якого призначена варта; встановлювати причини

тривожних спрацювань технічних засобів охоронного призначення,

вживати заходів для їх усунення або затримання порушників; - ретельно приймати під охорону опечатані (опломбовані)

сховища, склади та інші приміщення, звіряючи відбитки печаток,

пломб з наявними у вартовому приміщенні зразками. Приймання цих

об'єктів, відокремлених приміщень здійснюється в присутності

чатового і особи, яка здає їх під охорону. У разі потреби вжити

заходів для посилення охорони з доповіддю про це керівнику

підрозділу охорони, від якого призначена варта; - особисто перевіряти несення служби чатовими, а також стан

технічних засобів охорони і наявність первинних засобів

пожежогасіння. Про результати перевірок робити відповідний запис у

постовій відомості; - при виклику чатовими негайно направляти на пости свого

помічника, вартового або прямувати на пост особисто; відправляти

до найближчого лікувального закладу хворого зі складу варти;

вимагати від підлеглих точного дотримання правил техніки безпеки,

не допускати до вартового приміщення сторонніх осіб; - здійснювати короткі опитування і огляд сторонніх осіб,

затриманих на території об'єкта, що охороняється, негайно

сповіщати про це керівника підрозділу охорони, від якого

призначена варта; - піднімати варту "До зброї": при нападі на об'єкт, що

охороняється, на чатових або на вартове приміщення; при виникненні

пожежі, а також у випадках стихійного лиха або інших надзвичайних

подій у районі об'єкта, що охороняється; за наказом осіб, які

перевіряють варту; - допускати до сховищ (складів), інших режимних приміщень

посадових осіб після ретельної перевірки документів, що

засвідчують особу, звірення відповідності пред'явленої перепустки

наявному у вартовому приміщенні зразку; робити відповідний запис у

постовій відомості про зняття чатового на час відкриття сховища

(складу), приміщення і про виставлення його на пост. При виявленні

порушень в оформленні пред'явлених особою документів, їх

невідповідності наявним зразкам начальник варти затримує особу,

доповідає про це керівнику підрозділу охорони, від якого

призначена варта, і діє за його вказівкою. Про затримання робиться

запис у постовій відомості. 6.21.1.2. Начальнику варти забороняється: - самостійно зменшувати або збільшувати кількість постів або

інших видів нарядів; - відключати прилади охоронної і охоронно-пожежної

сигналізацій без встановлення причин її спрацювання; - залишати вартове приміщення інакше, як для зміни чатових,

перевірок несення служби, у разі будь-якої події або стихійного

лиха в районі об'єкта, що охороняється, а також для прийняття їжі;

знімати зброю і спорядження; відпочивати у невстановлений час;

дозволяти приватні розмови по телефону у вартовому приміщенні і на

постах. 6.21.1.3. У разі раптової хвороби начальник варти передає

виконання своїх обов'язків одній особі з варти, доповівши про це

керівнику підрозділу охорони, від якого призначена варта. 6.21.2. Помічник начальника варти підпорядковується

начальнику варти й у разі його відсутності виконує його обов'язки

по службі. Він зобов'язаний: - чітко знати завдання варти, загальні й особливі обов'язки

всього персоналу варти, територію і особливості об'єкта, місця

розташування засобів пожежогасіння, забезпеченість відокремлених

приміщень засобами охоронної і охоронно-пожежної сигналізацій; - забезпечувати на об'єкті дотримання внутрішньооб'єктового і

пропускного режимів; - при зміні варти приймати і здавати вартове приміщення, весь

інвентар, що в ньому є, і майно згідно з описом майна, яке

перебуває у вартовому приміщенні (в окремих службових кімнатах)

(додаток 14 до Інструкції); - перевіряти справність зброї і спорядження при відправленні

змін варти на пости; слідкувати за правильністю здавання -

приймання постів вартовими (чатовими); за вказівкою начальника

варти перевіряти несення служби. 6.21.3. Помічник начальника варти по службі вартових собак

(черговий вожатий службових (сторожових) собак) перевіряє

справність постів вартових собак, спорядження собак, після чого

проводить їх розстановку; систематично перевіряє стан собак у

зонах вартування, у разі повідомлення чатового про гавкання

вартового собаки негайно виходить для з'ясування причин і вжиття

необхідних заходів. 6.21.4. Чатовий виконує накази начальника варти та його

помічника. Лише ці особи мають право поставити чатового на пост,

змінити або зняти його з поста. У разі коли вони не можуть з

різних причин виконувати свої обов'язки, зняття або зміна чатового

здійснюється керівником підрозділу охорони, від якого призначено

варту. Чатовий зобов'язаний: - знати свої обов'язки, розташування сусідніх нарядів і

постів службових собак; вміти користуватись засобами зв'язку,

пожежогасіння, сигналізації і слідкувати за звуковими і світловими

сигналами приладів, при виході їх з ладу повідомляти про це у

вартове приміщення; - при спрацюванні технічних засобів охоронного призначення

або виявленні слідів проникнення на об'єкт, що охороняється,

негайно повідомити про це у вартове приміщення, посилити

спостереження за об'єктом, забезпечити збереження слідів злочину і

речових доказів, блокувати можливі шляхи відступу правопорушника,

а після прибуття додаткового наряду діяти за вказівкою

безпосереднього начальника; - постійно обходити об'єкти, що охороняються, відокремлені

приміщення, пильно нести службу; не допускати на пост сторонніх

осіб; спостерігати за вартовими собаками, виставленими в районі

поста; - не залишати свого поста до зміни або зняття його

начальником варти (його помічником); у разі раптової хвороби

повідомити про це начальнику варти і не залишати пост до прибуття

зміни; - допускати до вибухонебезпечних та пожежонебезпечних сховищ

і приміщень посадових осіб лише в передбаченому взутті, без зброї

і запалювальних речей, попереджати їх про суворе дотримання

встановленого порядку безпеки; не дозволяти стороннім

фотографування і топографічну зйомку складів, сховищ і прилеглої

місцевості.

6.22. Організація дозорів і секретів. Затримання осіб 6.22.1. Для охорони об'єкта, огляду його території і

прилеглої до неї місцевості за визначеним маршрутом, а також для

з'ясування обставин на випадок будь-якої пригоди висилається

дозор. Дозор - рухомий наряд, який складається з одного або кількох

працівників цивільної охорони. До його складу може включатися провідник або вожатий

службового (сторожового) собаки. При призначенні в дозор двох або

більше осіб один з них призначається старшим. Дозори можуть

формуватись із складу варти або спеціально призначатись керівником

підрозділу охорони, від якого призначено варту. 6.22.2. Дозор зобов'язаний: прямувати через усі передбачені

маршрутом пункти, не відволікаючись від виконання своїх

обов'язків; сприяти чатовим на випадок непередбачених обставин,

перевіряти справність технічних засобів охорони, пости вартових

собак; затримувати осіб, запідозрених у крадіжці матеріальних

цінностей, які порушують пропускний і внутрішньооб'єктовий режими,

та доставляти їх у вартове приміщення; у разі виникнення пожежі

негайно повідомляти про це у вартове приміщення, вживати можливих

заходів для її гасіння. 6.22.3. Секрет - нерухомий наряд у складі двох або більше

працівників цивільної охорони, потайно розташованих у межах

території об'єкта, що охороняється, або на підступах до нього для

затримання осіб, які запідозрені у вчиненні крадіжки, а також

порушників пропускного режиму. Секрет виділяється зі складу варти або призначається

керівником підрозділу охорони, від якого призначено варту. До його

складу можуть включатися провідник або вожатий службового

(сторожового) собаки. Старшими секрету призначаються, як правило, особи керівного

складу підрозділів цивільної охорони (підрозділів охорони). 6.22.4. Підготовку наряду секрету для несення служби

проводить керівник підрозділу охорони, від якого призначено варту,

а при призначенні зі складу варти - начальник варти. Перед виходом

на завдання секрету вказуються: місце розташування секрету,

завдання і термін несення служби; озброєння і форма одягу;

дислокація службових нарядів в районі дій; маршрут руху до місця

розташування секрету і назад; порядок зв'язку з вартою; пароль і

сигнали взаємного розпізнавання. 6.22.5. Прибувши на місце розташування, старший секрету

уточнює план дій з урахуванням конкретних умов, вказує кожному

працівнику цивільної охорони його місце, сектор спостереження і

порядок дій щодо затримання порушників. 6.22.6. Секрет може бути знятий достроково лише керівником

підрозділу охорони, який його вислав. 6.22.7. Затриманню підлягають особи, які нападають на об'єкт,

що охороняється, або на охорону об'єкта і здійснюють дії,

пов'язані із злочинними зазіханнями на державне, комунальне і

приватне майно, інші протиправні дії, а також із порушенням

встановленого пропускного режиму, коли особистість винного не

встановлена. Про кожен випадок затримання негайно доповідається

начальнику варти або його помічнику для висилання наряду на місце

затримання і доставляння затриманих у вартове приміщення. 6.22.8. При затриманні порушника працівник цивільної охорони

у разі виявлення в нього зброї чи інших предметів, які можуть бути

речовими доказами вчинення правопорушень або використані на шкоду

здоров'ю персоналу охорони чи інших осіб, з дотриманням запобіжних

заходів тимчасово їх вилучає. 6.22.9. Начальник варти організовує охорону затриманих,

проводить їх опитування і записує показання в протокол затримання.

У протоколі вказується, які предмети вилучені у затриманих. Протокол підписується особою, яка його склала, двома понятими

(у разі їх наявності) і затриманим. У разі відмови затриманого

підписати протокол у ньому робиться про це відповідний запис.

6.23. Дії варти (окремого поста) в особливих умовах 6.23.1. Особливі умови виникають при нападі на об'єкт, пост,

вартове приміщення, стихійному лихові, пожежах, епідеміях,

епізоотіях та за інших надзвичайних обставин. 6.23.2. При виникненні особливих умов варта (окремий пост)

приводиться в стан бойової готовності за тривогою, оголошеною

начальником варти, його помічником або керівником підрозділу

охорони, якому варта підпорядкована. Як тільки оголосили тривогу, персонал цивільної охорони

варти, який перебуває у вартовому приміщенні, у тому числі і

відпочиваюча зміна, озброюються і шикуються за порядком номерів

постів для дій згідно із вказівками старшого начальника. 6.23.3. У всіх випадках виходу персоналу цивільної охорони

варти із вартового приміщення для виконання одержаних завдань у

ньому залишається помічник начальника варти або один із вартових

(крім випадків, коли вартовому приміщенню загрожує пожежа або

стихійне лихо). 6.23.4. Начальник варти організовує охорону об'єкта згідно з

планом охорони в особливих умовах, доповідає про те, що сталося, і

вжиті ним заходи безпосередньому керівнику і діє за його вказівкою

залежно від обставин, що склалися.

6.24. Вартове приміщення, внутрішній порядок на вартах 6.24.1. Вартове приміщення має складатися із загальної

кімнати, кабінету начальника варти, спеціально обладнаної кімнати

для зберігання зброї і боєприпасів, кімнат для зміни, що

відпочиває (окремо для чоловіків і жінок). Окрім того, повинні

бути місця для заряджання, розряджання і чищення зброї,

підігрівання їжі, куріння, сушіння одягу і взуття, господарчий

куточок, приміщення санітарно-побутового призначення. 6.24.2. Усі приміщення варти повинні мати аварійне

освітлення, меблі і майно культурно-побутового призначення

відповідно до табельної належності. У загальній кімнаті вивішуються табель постів, зразки

перепусток і допусків за підписами осіб, які мають право їх

підписувати, витяги з цієї Інструкції, інструкція з пропускного

режиму на об'єкті, посібники зі службової підготовки, правила

техніки безпеки, аптечка та індивідуальні пакети. В окремому місці

розміщуються прилади охоронної і охоронно-пожежної сигналізацій. У місцях чищення зброї повинні бути спеціальний стіл та

плакати з правилами розбирання і збирання зброї. Кабінет начальника варти повинен мати телефон і засоби

зв'язку з постами, пожежною охороною і міліцією, відбитки печаток

і зразки пломб, якими опечатуються та пломбуються приміщення, які

приймаються під охорону. Центри спостереження і персонал, що їх обслуговує,

розміщуються в окремій кімнаті з обмеженим доступом. Вартове приміщення забезпечується засобами пожежегосіння

(вогнегасниками, ломами, баграми, ящиками з піском, відрами тощо). 6.24.3. У вартовому приміщенні мають підтримуватись тиша і

порядок. При 24-годинному графіку роботи варти одночасно відпочивати

(спати) дозволяється тільки половині резерву варти. На цей час

персоналу варти дозволяється знімати взуття і спорядження. При

призначенні варти на 8 і 12 годин працівникам цивільної охорони

варти спати не дозволяється. Зміна, яка не спить, займається прибиранням приміщень, а

також за вказівкою начальника варти може використовуватись у разі

потреби для посилення охорони, несення служби в дозорах і

секретах, підміни чатових. 6.24.4. Начальник варти має право в межах часу, відведеного

для приймання їжі, відпускати підлеглих з вартового приміщення без

зброї з таким розрахунком, щоб 50% працівників цивільної охорони

варти, які є в резерві, залишались на місці. Для розігрівання їжі

дозволяється користуватися нагрівальними приладами промислового

виготовлення із закритою спіраллю при суворому дотриманні правил

пожежної безпеки. 6.24.5. У вартове приміщення допускаються тільки особи для

зміни варти, перевірки несення служби, перевірки і ремонту засобів

зв'язку, сигналізації, проведення інших ремонтних робіт. 6.24.6. Працівники органів внутрішніх справ, підрозділів

охорони, що прибули для перевірки варти, допускаються у вартове

приміщення після встановлення начальником варти їх особи шляхом

перевірки документів з подальшим повідомленням про це

безпосереднього керівника. 6.24.7. Посадові особи, прибулі для розв'язання різних

службових питань, а також для встановлення або ремонту засобів

зв'язку, сигналізації, освітлення, опалення і в інших

господарських справах, допускаються у вартове приміщення лише з

дозволу керівника підрозділу охорони, від якого призначена варта,

з пред'явленням службового посвідчення.

7. Організація охорони об'єктів (квартир),

підключених на ЦС, та об'єктів, що не обладнані

засобами сигналізації або мають автономну

сигналізацію, за допомогою ГРЦО

7.1. Під час несення служби наряди ГРЦО здійснюють: 7.1.1. Оперативне реагування на сигнали "Тривога", які

надійшли з об'єктів, квартир, інших приміщень з особистим майном

громадян (далі - квартири), що охороняються ЦС, а також охорону

шляхом патрулювання об'єктів, що не обладнані засобами

сигналізації або мають автономну сигналізацію, їх огляд та надання

оперативної інформації з місця події до підрозділу охорони та

територіального органу внутрішніх справ. 7.1.2. Охорону на підохоронних об'єктах місць скоєння

правопорушень, збереження слідів злочину, речових доказів,

встановлення очевидців до прибуття оперативної групи міськ-,

райоргану внутрішніх справ. 7.1.3. Перезакриття за участю посадових осіб підрозділу ДСО

об'єктів (квартир), після спрацювання охоронної або

охоронно-пожежної сигналізації ОПС та охорону об'єктів, які після

спрацювання не взялись під спостереження ЦС.

7.2. У разі надходження сигналу тривожного сповіщення

черговий ЦС негайно передає його наряду ГРЦО та черговому по

підрозділу ДСО, який у разі потреби інформує чергового органу

внутрішніх справ.

7.3. У разі отримання повідомлення від нарядів цивільної

охорони про сигнал "Тривога", що надійшов на концентратор малої

ємності, або спрацювання автономної сигналізації та відсутності

можливості у наряду цивільної охорони власними силами встановити

причину надходження сигналу "Тривога" черговий (відповідальний) по

підрозділу ДСО (ЦС) забезпечує виїзд на об'єкт ГРЦО для виконання

вимог підпункту 7.4.1 цієї Інструкції.

7.4. Після прибуття на об'єкт наряд ГРЦО: 7.4.1. Оцінює ситуацію та, дотримуючись заходів безпеки,

визначає причину надходження сигналу, про що інформує чергового по

підрозділу (ЦС). 7.4.2. У разі проникнення на об'єкт сторонніх осіб, нападу з

використанням зброї тощо старший наряду ГРЦО доповідає черговому

(відповідальному) підрозділу ДСО та територіального органу

внутрішніх справ про подію й продовжує подальше спостереження за

об'єктом, періодично передаючи їм інформацію про зміни в ситуації. У разі прямого нападу на охоронників ГРЦО під час

встановлення причин надходження сигналу "Тривога" з підохоронних

об'єктів (квартир) нарядом до правопорушників застосовуються

заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, службовий собака та

вогнепальна зброя з дотриманням вимог законодавства України. Отримавши сигнал сповіщення або повідомлення наряду ГРЦО з

місця події, черговий (відповідальний) по підрозділу ДСО (ЦС,

територіального органу внутрішніх справ) терміново надсилає на

об'єкт наряд міліції територіального органу внутрішніх справ. 7.4.3. У разі виявлення задимлення або загоряння наряд ГРЦО

повідомляє про це черговому (відповідальному) по підрозділу ДСО

(ЦС) та вживає можливих заходів для ліквідації пожежі.

7.5. При повідомленні ГРЦО, що виїхала за сигналом "Тривога"

на квартиру, про відсутність ознак проникнення черговий

(відповідальний) із дублікатом ключів виїжджає на місце і в

присутності довіреної особи власника квартири або понятих (не

менше двох осіб) відчиняє її. Квартира оглядається, встановлюється

причина тривоги. Про її відчинення та огляд складається акт

перезакриття об'єкта (квартири) (додаток 15 до Інструкції).

7.6. Охорона об'єкта, що з технічних причин тимчасово не може

охоронятися ЦС (після спрацювання засобів сигналізації,

знеструмлення, пошкодження телефонних ліній тощо), у разі

відсутності можливості повідомити про це власника або його

довірену особу здійснюється за рахунок передислокації постів

(маршрутів) або резервними нарядами охорони.

7.7. Після відпрацювання сигналу "Тривога" наряд ГРЦО

повертається до попереднього місцезнаходження (центру зони). Центр

зони визначається з урахуванням відстані до особливо важливих

об'єктів та своєчасного прибуття до них наряду ГРЦО.

7.8. Після зміни нарядів черговим (відповідальним) підрозділу

ДСО підводяться підсумки і вживаються заходи щодо усунення

недоліків в охороні об'єктів. Про підсумки служби та стан охорони

об'єктів черговий (відповідальний) підрозділу ДСО доповідає

керівнику підрозділу цивільної охорони або підрозділу ДСО, до

складу якого входить підрозділ цивільної охорони, і з його дозволу

здає чергування.

8. Організація виїздів нарядів цивільної

охорони за межі регіону дислокації та здійснення

контролю за несенням служби

8.1. Наряди цивільної охорони під час надання охоронних

послуг можуть здійснювати виїзди за межі регіонів дислокації.

Регіоном дислокації підрозділів цивільної охорони є межі області.

8.2. УДСО-ВДСО при підготовці виїзду нарядів цивільної

охорони за межі регіону для виконання охоронних завдань оформляють

необхідні для цього документи та завчасно, але не пізніше ніж за

добу до виїзду, надсилають інформацію про відрядження -

Повідомлення про надання охоронних послуг, пов'язаних із виїздом

наряду цивільної охорони за межі регіону дислокації підрозділу

(додаток 16 до Інструкції) до ДДСО. У разі потреби інформація

перевіряється. Дані про маршрут руху наряду і час виконання

охоронних заходів кодуються в порядку, встановленому ДДСО. Крім

цього, для здійснення контролю за нарядом цивільної охорони, що

виїжджає у відрядження, інформація (додаток 17 до Інструкції)

також надсилається до управління (відділу) ДСО, територією

розташування яких проходить маршрут руху.

8.3. Інформація, що надійшла до територіального підрозділу

ДСО, про перебування на їх території наряду цивільної охорони

іншого регіону підлягає негайному передаванню до чергової частини

УДСО-ВДСО з наступним її дублюванням до ДДСО.

8.4. Дані про перебування на території області, міста, району

мобільних нарядів цивільної охорони фіксуються в журналі обліку

інформації про перебування нарядів на території області (міста,

району) (додаток 18 до Інструкції), який ведеться в черговій

частині (ЦС).

8.5. Обов'язки мобільних нарядів цивільної охорони: 8.5.1. Мобільний наряд цивільної охорони, який прибув до

пункту призначення іншої області, зобов'язаний повідомити

територіальний підрозділ ДСО про своє прибуття, попередні

результати несення служби, місцезнаходження, орієнтовний час

перебування, склад наряду, озброєння та автотранспорт. 8.5.2. У разі затримки наряду на маршруті на період більше 8

годин старший наряду зобов'язаний повідомити про місцезнаходження

та причину затримки територіальний підрозділ ДСО і підрозділ

підпорядкування. 8.5.3. Після закінчення виконання охоронних заходів у разі

неможливості негайного повернення до місця дислокації або до

вирішення питання про від'їзд старший наряду цивільної охорони

організовує здавання до чергової частини УДСО-ВДСО (ОВС) табельної

зброї. 8.5.4. За відсутності в населених пунктах за місцем виконання

охоронних функцій підрозділу ДСО старший наряду зобов'язаний

надавати інформацію, зазначену в підпункті 8.5.1, найближчому за

місцем перебування територіальному підрозділу ДСО чи черговій

частині УДСО-ВДСО області, міста. 8.5.5. Під час перевірки служби старший наряду має

пересвідчитись у наявності в особи, яка перевіряє службу, припису

(додаток 19 до Інструкції) на право здійснення перевірки,

службового посвідчення та дати відповіді на поставлені запитання.

8.6. Порядок здійснення контролю за несенням служби нарядами

при виїздах за межі регіону дислокації підрозділу 8.6.1. Після отримання інформації, зазначеної у підпункті

8.2, УДСО-ВДСО організовують та проводять обов'язкову фізичну

перевірку мобільних нарядів, які перебувають на їх території

більше 8 годин, та технічну перевірку нарядів, які прибули в

кінцевий пункт. 8.6.2. Для контролю за несенням служби нарядів залучаються

працівники обласних та районних підрозділів ДСО. 8.6.3. Результати перевірок відображаються у службових книгах

наряду і у разі виявлення недоліків доповідаються окремим

рапортом, який протягом доби розглядається керівництвом УДСО-ВДСО

в області, місті, після чого надсилається до відділу цивільної

охорони ДДСО при МВС України. Інформація про невихід на зв'язок наряду передається до ДДСО

(відділу цивільної охорони, а у вихідні дні - до чергової частини

ДДСО). 8.6.4. Про прибуття мобільних нарядів з відрядження протягом

доби письмово інформується відділ цивільної охорони ДДСО, а в

неробочий час - чергова частина ДДСО.

8.7. Під час перевірок служби мобільних нарядів вивчаються

питання: 8.7.1. Екіпірування наряду та його зовнішній вигляд. 8.7.2. Наявність та умови зберігання зброї, спецзасобів і

засобів зв'язку. 8.7.3. Знання правил та порядку застосування зброї і

спецзасобів. 8.7.4. Якість виконання обов'язків, дотримання законності і

дисципліни. 8.7.5. Знання нормативних документів, що регламентують

діяльність підрозділів цивільної охорони та порядок несення

служби. 8.7.6. Стан здоров'я працівників цивільної охорони. 8.7.7. Стан транспорту. Знання водіями правил дорожнього

руху.

8.8. При потребі перевіряльник надає наряду практичну

допомогу.

8.9. У разі виявлення грубого порушення порядку несення

служби, дисципліни та законності нарядами цивільної охорони

перевіряльник зобов'язаний вимагати усунення виявлених порушень на

місці, а якщо це неможливо, то негайно доповісти своєму

керівництву для вжиття відповідних заходів реагування аж до

усунення наряду від несення служби з вилученням зброї і заміною

персоналом територіального підрозділу охорони або СПМО "Титан"

(Служби інкасації). Про вилучення зброї здійснюється відповідний

запис у приписі на виконання охоронних функцій. Вилучена зброя здається в кімнату зберігання зброї підрозділу

ДСО або територіального ОВС та повертається особі, за якою вона

закріплена, у присутності начальника підрозділу охорони з

підпорядкування, а також працівника, який вилучав зброю.

8.10. Про результати перевірки перевіряльник готує детальний

рапорт для доповіді керівництву.

8.11. Шкода, заподіяна замовнику, та витрати підрозділу ДСО,

працівники якого були тимчасово задіяні для виконання договірних

зобов'язань, відшкодовуються за рахунок підрозділу, який уклав

договір з відповідним замовником.

9. Проведення оперативно-тактичних навчань

та усічених тренувань

Проведення оперативно-тактичних навчань та усічених тренувань

з підрозділами цивільної охорони організовується та проводиться

відповідно до вимог МВС. При цьому наряди цивільної охорони можуть

залучатись лише до відпрацювання завдань, що не перевищують

наданих їм повноважень.

10. Організація службового собаківництва

Службове собаківництво організовується відповідно до вимог

МВС.

11. Порядок застосування персоналом цивільної охорони

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів,

вогнепальної зброї та використання службових собак

Персонал цивільної охорони під час несення служби застосовує

заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю та

використовує службових (вартових) собак у порядку, визначеному

законодавством.

12. Забезпечення умов особистої безпеки

12.1. Обов'язковою умовою щодо забезпечення особистої безпеки

працівників цивільної охорони під час здійснення заходів охорони і

безпеки є складання для конкретного наряду відповідальною особою

та затвердження керівником підрозділу охорони атестата безпеки

відповідно до вимог МВС. Атестат безпеки складається на пости (маршрути) цивільної

охорони, де охоронники (охоронці) здійснюють охоронні заходи з

використанням вогнепальної зброї, а у разі потреби - і пости з

охорони особливо важливих об'єктів.

12.2. Атестат безпеки складається у двох примірниках, один з

яких долучається до літерної справи об'єкта, а другий зберігається

на посту (маршруті).

12.3. Атестат безпеки готується до укладення договору згідно

з вимогами, внесеними власнику актом обстеження технічної

укріпленості об'єкта, та згідно з вимогами МВС щодо умов безпеки

працівників цивільної охорони під час здійснення заходів охорони

та безпеки.

12.4. У подальшому атестат безпеки складається у разі

внесення змін до укладеної угоди чи зміни обставин її виконання.

12.5. За кожним постом (маршрутом) цивільної охорони,

зазначеної у підпункті 12.1 Інструкції, категорії наказом

начальника підрозділу закріплюються за посадовими особами, на яких

покладається персональна відповідальність за підготовку атестата

безпеки та організацію роботи щодо приведення місць служби

працівників цивільної охорони у відповідності до вимог Інструкції.

12.6. Відповідність умов несення служби до вимог атестата

безпеки перевіряється відповідальними особами не рідше одного разу

на квартал, а працівниками, які здійснюють перевірку несення

служби нарядами, - щоразу під час перевірки.

12.7. У разі виявлення порушень посадова особа, яка їх

виявила, зобов'язана поінформувати керівний склад підрозділу

охорони та вжити заходів до усунення виявлених недоліків.

13. Організація контролю за несенням служби

13.1. Контроль за несенням служби під час виконання заходів

охорони та безпеки є дієвим засобом зміцнення дисципліни,

дотримання персоналом цивільної охорони особистої безпеки та

надання йому практичної допомоги.

13.2. Контроль здійснюється шляхом проведення гласних і

негласних фізичних перевірок організації та несення служби

нарядами цивільної охорони ДСО на маршрутах і постах під час

виконання ними охоронних функцій. Перевірки проводяться цілодобово

за розробленими графіками. Графіки негласних перевірок складаються

окремо.

13.3. Перевірки плануються (проводяться) у кількості та

періодичності, що забезпечують на високому професійному рівні

здійснення нарядами цивільної охорони завдань з надання охоронних

послуг, але не менше одного разу на зміну (12 - годин), а на

віддалених постах (маршрутах) - один раз на добу (перевірки під

час зміни нарядів не враховуються). Перелік віддалених постів

визначається керівником регіонального УДСО-ВДСО.

13.4. Транспортні витрати на перевезення персоналу охорони на

віддалені пости та проведення фізичних перевірок вносяться до

тарифів послуг охорони. Умовою охорони цих об'єктів може бути

виділення транспорту власником. Віддалені пости забезпечуються додатково тривожною

сигналізацією та радіотелефонним зв'язком.

13.5. Фізичні перевірки мають бути раптовими та ефективними,

без стереотипу їх проведення. Відповідальність за організацію

служби та її кінцеві результати покладається на керівника

підрозділу ДСО.

13.6. Разом з фізичним контролем несення служби нарядами

охорони проводиться контроль з використанням засобів телефонного

та радіозв'язків, різноманітних засобів технічного контролю

несення служби (далі - КНС), технічних приймально-контрольних

приладів, систем визначення і фіксації місцезнаходження нарядів

цивільної охорони, напрямку їх руху, жетонного методу контролю

(додаток 20 до Інструкції) тощо. Технічний контроль здійснюється з інтервалом не більше 2

годин.

13.7. Про час та результати проведених перевірок (фізичних,

технічних) працівник, який перевірявся, інформує чергового по

підрозділу цивільної охорони або підрозділу охорони, при якому або

у складі якого підрозділ цивільної охорони створений. Черговий

робить відповідний запис у листі контролю перевірок та закриття

постів (додаток 12 Інструкції з організації роботи чергових частин

підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС

України ( z0763-04 )).

13.8. Контроль організації та несення служби нарядів

цивільної охорони, що виконують охоронні функції за укладеними

договорами, здійснюють: 13.8.1. Начальницький (керівний) склад ДДСО, УДСО-ВДСО. 13.8.2. Керівний склад підрозділів цивільної охорони або

начальницький (керівний) склад районних (міжрайонних) відділів

(відділень), при яких або у складі яких підрозділи цивільної

охорони створені, та відповідальні чергові зазначених підрозділів. 13.8.3. Начальницький (керівний) склад, відповідальні

чергові, працівники міськ-, райорганів внутрішніх справ, які

відповідають за організацію служби нарядів ДСО під час виконання

охоронних функцій за договорами. 13.8.4. Службові особи, зазначені в підпунктах 13.8.2 та

13.8.3, мають право на перевірку несення служби без приписів, на

здійснення перевірки згідно зі списками, затвердженими керівником

підрозділу охорони і погодженими з начальником територіального

органу внутрішніх справ. Копія списку має бути на посту

(маршруті). 13.8.5. Допуск службових осіб на перевірку несення служби у

вечірній та нічний час на територію (до приміщення) особливо

важливого об'єкта, що охороняється озброєним персоналом цивільної

охорони та розташований в населеному пункті, здійснюється тільки

під спостереженням групи затримання ЦС ДСО або наряду міліції

територіального органу внутрішніх справ у присутності

відповідального по підрозділу ДСО або чергового органу внутрішніх

справ. 13.8.6. Працівники ДДСО, УДСО-ВДСО, у т. ч. службові особи

цивільного інспекторського складу цих підрозділів, які не внесені

до переліку (підпункт 13.8.1 Інструкції), мають право на перевірку

несення служби нарядами охорони за наявності службових посвідчень,

посвідчень та приписів на право здійснення перевірки, підписаних

начальниками ДДСО, регіональних УДСО-ВДСО або їх заступниками. 13.8.7. Право на перевірку нарядів цивільної охорони за

пред'явленням посвідчення мають: Міністр внутрішніх справ України

та його заступники, начальник ДДСО, начальники ГУМВС, УМВС,

начальники УДСО-ВДСО, начальники територіальних органів внутрішніх

справ та їх заступники. 13.8.8. До здійснення контролю за несенням служби нарядами

цивільної охорони ДСО може залучатись за укладеними договорами

(відповідно до вимог МВС) особовий склад територіальних органів

внутрішніх справ. 13.8.9. Для контролю за несенням служби нарядами цивільної

охорони в місцях несення служби можуть залучатися наряди міліції

охорони. 13.8.10. Особи, які перевіряють службу нарядів цивільної

охорони, зобов'язані знати оперативну обстановку в районі, на

об'єктах та прилеглій території, де розташовані пости, об'єктивно

оцінювати якість несення служби, не допускати послаблень і

спрощень, надавати практичну допомогу та навчати персонал

цивільної охорони правил несення служби, дій в нештатних

ситуаціях. 13.8.11. У разі надходження під час перевірки сигналу про

спрацювання засобів охоронної або охоронно-пожежної сигналізації,

вчинення правопорушень тощо перевірка припиняється, а наряди

направляються на відпрацювання наданої інформації. 13.8.12. При виявленні недоліків у несенні служби особа, яка

здійснює перевірку, припиняє її та вживає заходів для усунення

недоліків. За грубе порушення перевіряльник у присутності

відповідального по підрозділу ДСО може зняти наряд з поста

(маршруту). 13.8.13. У разі відсутності інформації (фізична перевірка,

радіотелефонний зв'язок, засоби технічного контролю тощо) від

нарядів підрозділу цивільної охорони (понад 3 години, а від

нарядів, які несуть службу з вогнепальною зброєю, понад 2 години)

керівник (відповідальний черговий) вживає невідкладних заходів для

встановлення місцезнаходження наряду та здійснюється його негайна

перевірка. 13.8.14. Категорично забороняється перевіряти службу шляхом

спроб відібрати зброю, імітації правопорушень та способами, що

можуть призвести до нещасних випадків, здійснювати перевірку

нарядів цивільної охорони Служби інкасації, СПМО "Титан", інших

нарядів під час завантаження (розвантаження), супроводження і

перевезення грошових коштів, цінних паперів та вантажів.

13.9. При перевірках організації та несення служби

вивчаються: 13.9.1. Правові підстави здійснення охоронних заходів на

посту (маршруті), наявність договору про охорону. 13.9.2. Використання сил та засобів підрозділу. 13.9.3. Підготовка, порядок допуску до служби працівників

цивільної охорони, якість проведення їх інструктажів. 13.9.4. Управління нарядами цивільної охорони, своєчасність

доведення інформації про зміни в оперативній обстановці. 13.9.5. Порядок взаємодії з нарядами територіальних органів

внутрішніх справ та міліції охорони. 13.9.6. Дотримання системи контролю та її ефективність. 13.9.7. Наявність наряду на маршруті (посту), його

екіпірування - озброєння, спецзасоби та засоби зв'язку.

Забезпечення пропускного режиму на об'єкті, знання оперативної

обстановки. 13.9.8. Стан здоров'я працівників, форма одягу та зовнішній

вигляд. Наявність посвідчення. 13.9.9. Збереження службової документації, зброї, спеціальних

засобів, засобів зв'язку, службового автотранспорту та іншого

майна. 13.9.10. Якість виконання персоналом цивільної охорони

службових завдань, знання функціональних обов'язків, нормативних

актів, що регламентують охоронну діяльність, дотримання

дисципліни, законності та культури в роботі. 13.9.11. Ефективність реагування нарядів цивільної охорони на

сигнал "Тривога". 13.9.12. Технічний стан службового автотранспорту, його

укомплектованість та їх відповідність записам про його

експлуатацію. 13.9.13. Робота засобів зв'язку, підтримання зв'язку з

черговими, періодичність ведення радіообміну. 13.9.14. Наявність охоронно-пожежної та тривожної

сигналізацій. 13.9.15. Наявність на посту (маршруті), де працівники

цивільної охорони здійснюють охоронні заходи з використанням

вогнепальної зброї, атестата безпеки, його відповідність вимогам

безпеки. 13.9.16. Наявність та якість ведення документації на посту

охорони.

13.10. Під час перевірки вивчається знання нарядами цивільної

охорони: 13.10.1. Порядку несення служби, загальних і особливих

обов'язків з охорони об'єктів та забезпечення громадського порядку

в місцях несення служби. 13.10.2. Особливостей пропускного режиму на об'єкті (за

наявності такого). 13.10.3. Оперативної обстановки в місті (районі) та місцях

служби. 13.10.4. Дислокації та особливостей підохоронних об'єктів,

стан їх технічної укріпленості. 13.10.5. Дислокації нарядів територіальних органів внутрішніх

справ. 13.10.6. Особливостей служби із службовим собакою. 13.10.7. Правил і порядку застосування табельної зброї,

спеціальних засобів та заходів фізичного впливу. 13.10.8. Заходів безпеки при поводженні з вогнепальною

зброєю. 13.10.9. Вимог цієї Інструкції, інших документів, що

регламентують діяльність підрозділів цивільної охорони під час

надання охоронних послуг. 13.10.10. Правил дорожнього руху (водіями) та найкоротших

маршрутів до об'єктів (для служби інкасації - маршрути руху до

об'єктів, щодо яких виконуються договори з інкасації, дії

інкасаторів при вчиненні ДТП). 13.10.11. Основних принципів дії приладів та датчиків, уміння

визначати працездатність, стан засобів охоронної та пожежної

сигналізації, розподіл виводів сигнальних ламп за приміщеннями на

підохоронних об'єктах, місця розташування енерговводів, засобів

пожежогасіння.

13.11. Негласна перевірка 13.11.1. Негласна перевірка - негласне спостереження за

несенням служби. 13.11.2. Графіки негласних перевірок складаються кожного

місяця та затверджуються керівником підрозділу цивільної охорони

або начальником підрозділу охорони, при якому або у складі якого

підрозділ цивільної охорони створений. Планування та проведення негласних перевірок організовуються

на об'єктах, де умови несення служби дозволяють максимально

ефективно її провести (відкриті майданчики, підприємства торгівлі,

великі промислові підприємства, склади тощо), і таким чином, щоб

кожен пост перевірявся не менше 1 разу на місяць. 50% перевірок

від запланованої кількості здійснюється у вечірній та нічний час. Негласний контроль за несенням служби з охорони кредитно -

фінансових установ та інших закритих об'єктів здійснюється у їх

робочий час, за винятком постів, що обладнані технічними засобами

захисту (шлюзи, кабіни постових тощо), які протидіють

несанкціонованому проникненню на об'єкт та не дають змоги

перевіряльнику спостерігати за несенням служби. Перелік цих

об'єктів визначається УДСО-ВДСО. 13.11.3. Негласна перевірка служби здійснюється не менше 30

хвилин. 13.11.4. Негласна перевірка завершується гласною. 13.11.5. Під час негласної перевірки перевіряється: 13.11.5.1. Наявність наряду на маршруті (посту), місці його

постійної дислокації (центр зони) та порядок несення служби. 13.11.5.2. Дотримання графіка огляду об'єктів та руху за

маршрутом. 13.11.5.3. Дотримання нарядом пильності, послідовність його

дій та реагування на сигнал "Тривога". Виявлення сторонніх осіб та

підозрілих (небезпечних) предметів. 13.11.5.4. Дотримання встановленого порядку несення служби,

дисципліни, законності та культури в роботі. 13.11.6. Для негласного контролю можуть використовуватись

прилади нічного бачення, відеокамери, біноклі, радіостанції тощо. 13.11.7. До журналу приймання (здавання) поста-маршруту й

перевірок несення служби (бортового журналу) вноситься запис про

перевірку, інформується керівник підрозділу. 13.11.8. У разі виявлення порушень при несенні служби

негласна перевірка припиняється та вживаються заходи для їх

усунення.

13.12. Облік результатів контролю служби 13.12.1. За результатами проведених перевірок організації та

несення служби особа, яка їх здійснила, вносить відповідний запис

до журналу приймання (здавання) поста-маршруту й перевірок несення

служби або до бортового журналу (ГРЦО), або до книги

перевіряльників із зазначенням конкретних недоліків та

рекомендацій щодо їх усунення. 13.12.2. Особа, яка здійснила негласну перевірку, доповідає

про її результати рапортом (довідкою) начальнику (командиру), який

призначив перевірку, із зазначенням часу, місця, прізвищ

працівників та подій, які сталися під час перевірки. Начальники

підрозділів цивільної охорони, начальники підрозділів охорони, при

яких або у складі яких підрозділи цивільної охорони створені, за

результатами перевірок складають довідки.

13.13. Форма реалізації результатів перевірки: 13.13.1. Заслуховування звітів начальників (керівного складу)

підрозділів цивільної охорони та охоронників. 13.13.2. Видання наказів про усунення недоліків і покарання

винних. 13.13.3. Розробка рекомендацій та заходів щодо вдосконалення

служби. 13.13.4. Надання допомоги в організації служби та контролю за

її несенням відповідними (конкретними) посадовими особами. 13.13.5. Перегляд дислокацій, графіків руху і тактики несення

служби.

13.14. Результати перевірок організації (несення) служби

розглядаються: 13.14.1. Керівним складом підрозділу цивільної охорони або

командним складом підрозділу ДСО, при якому або у складі якого

створений підрозділ цивільної охорони, - щоденно з черговою зміною

та щомісячно на службових нарадах. 13.14.2. Керівником підрозділу цивільної охорони або

підрозділу ДСО, при якому або у складі якого створений підрозділ

цивільної охорони, - щомісяця. 13.14.3. Керівником УДСО-ВДСО - щоквартально.

13.15. Формами узагальнення результатів несення служби та

перевірок є: 13.15.1. Розгляд узагальнених результатів (оглядів,

доповідних, рапортів, довідок) перевірок організації та несення

служби. Затвердження заходів щодо вдосконалення організації служби

та контролю її несення. 13.15.2. Розробка рекомендацій, пропозицій щодо вдосконалення

служби нарядів на постах і маршрутах. 13.15.3. Підбиття підсумків несення служби зміною (нарядом).

Визначення за їх результатами оцінок кожного працівника, які є

підставою для визначення розміру щомісячних преміальних

нарахувань. 13.15.4. Підготовка наказів про усунення недоліків та

покарання працівників, з вини яких сталися порушення служби. 13.15.5. Заслуховування звітів керівного складу підрозділів

цивільної охорони та охоронників. 13.15.6. Надання практичної допомоги в організації служби,

перегляд дислокацій, графіків та маршрутів руху, тактики несення

служби тощо.

14. Пропускний режим

14.1. Загальні положення 14.1.1. Пропускний режим встановлюється власником об'єкта, що

охороняється, і передбачає порядок проходу осіб і проїзду

транспортних засобів на територію об'єкта і назад, виносу (вносу),

вивозу (ввозу) матеріальних цінностей. Пропускний режим може бути встановлений як у цілому на

об'єкті, так і в окремих його корпусах, будинках, цехах, відділах,

лабораторіях, сховищах та інших спеціальних приміщеннях. Його

здійснення покладається на підрозділи цивільної охорони. 14.1.2. Вхід (вихід) осіб на об'єкти здійснюється через

встановлені й обладнані пости цивільної охорони. 14.1.3. Виконання встановлених вимог пропускного режиму

обов'язкове для всіх осіб, що тимчасово чи постійно перебувають на

підохоронному об'єкті. 14.1.4. Контроль за дотриманням пропускного режиму

здійснюється керівним (командним) складом підрозділів цивільної

охорони (підрозділів охорони) та власником об'єкта.

14.2. Організація пропускного режиму 14.2.1. Основними документами, що дають право на вхід (вихід)

робітників, службовців та інших осіб на територію (з території)

об'єкта, що охороняється, є перепустка на ввіз (вивіз) вантажів -

дорожній лист і товарно-транспортна накладна, на внесення

(винесення) матеріальних цінностей - матеріальна перепустка.

Накладні повинні бути пронумеровані типографським способом. 14.2.2. Перепустки за строком дії поділяються на постійні,

тимчасові, разові. Усі категорії перепусток за зовнішнім виглядом

повинні відрізнятись одна від одної. 14.2.2.1. Постійні перепустки видаються працівникам,

прийнятим на постійну роботу. Строк їх дії встановлюється

власником об'єкта. 14.2.2.2. Тимчасові перепустки видаються на строк не більше

двох місяців чи на термін виконання на об'єкті тимчасової роботи і

дійсні тільки при пред'явленні документа, що засвідчує особу. Тимчасові перепустки з простроченим терміном дії і тимчасові

перепустки осіб, які вибувають з об'єкта, що охороняється, у

зв'язку із закінченням терміну перебування на об'єкті чи

виконанням встановленого обсягу робіт, вилучаються (здаються до

бюро перепусток). 14.2.2.3. Для одноразового відвідування об'єкта, що

охороняється, за розпорядженням адміністрації видається разова

перепустка (додаток 21 до Інструкції), яка дійсна лише при

пред'явленні відвідувачем документа, який засвідчує особу. При

груповому відвідуванні об'єкта разова перепустка виписується на

керівника групи із зазначенням кількості осіб, які слідують з ним,

і доданням поіменного списку. 14.2.2.4. Разові перепустки оформляються в бюро перепусток за

письмовими заявками і надають право на відвідування тільки тих

об'єктів, що в них зазначені. Разова перепустка дійсна при

пред'явленні відвідувачем документа, який засвідчує особу. Допуск

відвідувачів на об'єкти за разовими перепустками здійснюється лише

в часи, що визначені для відвідування власником об'єкта. 14.2.2.5. Письмові заявки на видачу разових перепусток

подаються до бюро перепусток напередодні дня відвідування, а у

виняткових випадках - телефоном і не пізніше ніж за 30 хвилин до

зустрічі. 14.2.2.6. Відвідувачів за разовими перепустками супроводжує

(при визначенні цього порядку власником об'єкта) від КПП і назад

уповноважений працівник підохоронного об'єкта, що приймає

відвідувача. 14.2.2.7. У разовій перепустці робиться позначка про час

вибуття, завірена підписом особи, яка приймає відвідувача. Після

позначки про вибуття разова перепустка дійсна протягом 15 хвилин. 14.2.2.8. Після закінчення роботи підприємства (організації)

охоронник проводить звірення кількості виданих - повернутих

разових перепусток і передає їх до бюро перепусток або власнику

об'єкта. При виявленні недостачі перепусток про це повідомляється

керівництво підрозділу цивільної охорони (підрозділу охорони) та

власник об'єкта. 14.2.2.9. Разова перепустка з відміткою посадової особи,

завіреною штампом або печаткою, при виході з об'єкта вилучається

на контрольно-пропускному пункті. 14.2.3. При проході відвідувача на об'єкт (з об'єкта)

охоронник повинен звірити відповідність перепустки встановленому

зразку, а фотографію на ній - з особою пред'явника. 14.2.4. У неробочі дні (неробочий час) допуск осіб на

територію об'єкта, що охороняється, здійснюється лише за письмовим

дозволом власника об'єкта. 14.2.5. Право проходу на підохоронні об'єкти мають посадові

особи, зазначені в переліку уповноважених працівників органів

державної влади, які мають право доступу на об'єкти

народногосподарського комплексу (додаток 22 до Інструкції).

Порядок їх доступу в кожному конкретному випадку регулюється

законодавством окремо. Співробітники фельдзв'язку і спецзв'язку, представники інших

відомств, що доставляють секретну кореспонденцію, виконуючи свої

службові обов'язки, пропускаються на об'єкти при пред'явленні

службового посвідчення і реєстру на доставку секретної

документації на адресу об'єкта, що охороняється. 14.2.6. Допуск на об'єкти осіб, що прибули на наради й інші

подібні заходи, здійснюється лише на підставі списків,

затверджених власником об'єкта, який проводить даний захід.

Копіями зазначених списків в обов'язковому порядку повинні

забезпечуватись пости цивільної охорони, що здійснюють пропускний

режим на об'єкті, що охороняється. 14.2.7. Забороняється пропускати на територію об'єкта осіб у

нетверезому стані, із спиртними напоями, господарчими сумками,

валізами, пакунками (окрім спецодягу), а також транспортні засоби

особистого користування. Дозволяється прохід із дамськими сумочками, дипломатами,

папками, але якщо у працівників цивільної охорони об'єкта є

підозра щодо занесення на територію об'єкта зброї, вибухівки тощо,

працівники охорони у ввічливій формі пропонують співробітнику або

відвідувачу пред'явити ручну поклажу. Якщо відвідувач має портфель

(папку), то в разовій перепустці робиться відмітка "З портфелем

(папкою)". 14.2.8. Вивіз вантажів (винос матеріальних цінностей) з

об'єктів, а також заміна меблів, устаткування, інвентарю, проводки

електромережі або телефонного зв'язку дозволяється за заявками,

підписаними матеріально відповідальною особою, що затверджені

власником об'єкта, за погодженням у підрозділі цивільної охорони

(підрозділі охорони), який здійснює охорону об'єкта. 14.2.9. Співробітникам (працівникам) об'єктів, що

охороняються, і відвідувачам забороняється вносити (ввозити) на

об'єкти вибухові речовини, горючі і легкозаймисті рідини і

матеріали, зброю, боєприпаси і спецзасоби (за винятком осіб, що

мають на це офіційний дозвіл). 14.2.10. Порядок в'їзду (виїзду) автотранспорту на об'єкти,

що охороняються, і ввозу (вивозу) вантажу й інших матеріальних

цінностей. 14.2.10.1. В'їзд службового автотранспорту на об'єкти

здійснюється після перевірки дорожніх листів і посвідчень водіїв

на право користування та керування автотранспортом та документів,

що засвідчують особу експедитора або іншу особу, якій доручено

супроводження вантажу. Допуск водія, експедитора або іншої особи,

якій доручено супроводження вантажу на територію об'єкта, що

охороняється, здійснюється за перепустками. 14.2.10.2. Залізничний транспорт і транспортований ним вантаж

пропускаються на територію об'єкта і назад у порядку,

встановленому власником об'єкта та погодженому з підрозділом

цивільної охорони (підрозділом охорони). При вивозі з території

об'єкта, що охороняється, порожніх вагонів персонал цивільної

охорони повинен здійснити їх перевірку. 14.2.10.3. Легковий, вантажний автотранспорт й інші

транспортні засоби пропускаються через КПП за перепустками і

дорожніми листами, а транспортований вантаж - за

товарно-транспортними накладними. Перевірка автотранспорту проводиться у спеціально обладнаних

естакадами місцях. Контроль за кількістю та видами

товарно-матеріальних цінностей, що ввозяться (вивозяться),

здійснюється на підставі товарно-транспортних накладних.

Товарно-матеріальні цінності повинні бути навантажені в порядку,

зручному для контролю. У разі потреби власник об'єкта розробляє і

подає охороні схеми розфасування, навантаження. 14.2.10.4. Порядок пропуску на об'єкт автомобілів

спеціального зв'язку визначається власником об'єкта за погодженням

з підрозділом цивільної охорони (підрозділом ДСО). 14.2.10.5. При виявленні невідповідності вантажу, що

перевозиться, товарно-транспортним документам або кількості

транспортованого вантажу даним супроводжувальних документів

охороною вживаються заходи, які перешкоджають виїзду транспорту і

супроводжуючих вантаж осіб, і за участю адміністрації об'єкта,

який охороняється, здійснюється контрольна перевірка, про що

складається акт і робиться запис у книзі обліку оглядів і

правопорушень (додаток 23 до Інструкції). Акт разом з

товарно-транспортною накладною передається керівництву об'єкта, що

охороняється, для вжиття заходів. 14.2.10.6. У разі встановлення контрольною перевіркою

крадіжки матеріальних цінностей на об'єкті, що охороняється,

персонал цивільної охорони негайно доповідає про це власнику

об'єкта та органу внутрішніх справ і складає протокол з

реєстрацією в книзі обліку оглядів і правопорушень. Викрадені матеріальні цінності вилучаються і здаються на

склад об'єкта за накладною. 14.2.10.7. Товарно-транспортні накладні реєструються

персоналом цивільної охорони в книзі обліку товарно-матеріальних

цінностей, що транспортуються (окремо на вантажі, які ввозяться і

вивозяться) (додаток 24 до Інструкції), у суворій відповідності до

порядку їх надходження і зберігаються в спеціальному ящику,

опечатаному працівником бухгалтерії об'єкта, що охороняється. 14.2.10.8. Виявлені охороною підготовлені до крадіжки

матеріальні цінності реєструються в книзі обліку оглядів і

правопорушень і здаються на склад об'єкта, що охороняється, в

порядку, встановленому його власником. За кожним таким фактом

складається акт, в якому вказуються місце і час виявлення

підготовлених до крадіжки цінностей, їх найменування. Акт

підписується особою, яка виявила цінності, і понятими. 14.2.10.9. У разі стихійного лиха, пожежі та за інших

надзвичайних обставин спеціальні машини з персоналом, а також

аварійні бригади пропускаються на територію безперешкодно в

супроводі одного з працівників цивільної охорони. Контроль при

виїзді вказаного транспорту і виході персоналу та аварійних бригад

здійснюється в загальному порядку.

14.3. Контрольно-пропускні пункти 14.3.1. Усі об'єкти, на яких установлений пропускний режим

або планується його встановлення, повинні обладнуватися КПП для

пропуску людей і транспорту. КПП повинні бути зручними для проходження людей, проїзду

транспорту і здійснення охороною пропускного режиму. 14.3.2. Кількість КПП повинна бути мінімальною і

забезпечувати необхідну пропускну здатність людей і транспорту.

Залежно від пропускного режиму передбачаються в обов'язковому

порядку при будівництві КПП приміщення для збереження пропусків

або автоматичних карток. 14.3.3. КПП промислових підприємств в обов'язковому порядку

повинні обладнуватися камерою схову особистих речей працівників

об'єкта, кімнатою огляду, приміщенням для розміщення персоналу

цивільної охорони, технічних засобів охорони (концентраторів,

пультів, відеоконтрольних пристроїв, охоронного телебачення і т.

ін.), пристроїв керування механізмами відкривання проходу

(проїзду) і охоронного освітлення, засобами регулювання

пропускного режиму (автоматизованими, механічними або ручними

пристроями, турнікетами тощо), а також, у разі потреби, технічними

засобами огляду. 14.3.3.1. КПП для транспортних засобів обладнуються типовими

розсувними чи розстібними ворітьми з електроприводами та

дистанційним керуванням, пристроями для їхньої аварійної зупинки і

відкриття вручну, оглядовими майданчиками чи естакадами для огляду

автотранспорту, шлагбаумами, а КПП для залізничного транспорту

обладнуються вишкою і майданчиком для огляду поїзда, що рухається.

Ворота обладнуються запобіжниками або фіксаторами для запобігання

їх вільному відкриванню. 14.3.3.2. Пульт керування ворітьми повинен розташовуватися в

КПП або на його зовнішній стіні. В останньому випадку повинен

виключатися доступ до пульта сторонніх осіб. 14.3.4. У приміщенні КПП повинна бути необхідна службова

документація (інструкція з пропускного режиму, техніки безпеки і

надання першої долікарняної допомоги, наказ власника об'єкта про

введення пропускного режиму в дію, схема безпечного руху

працівників цивільної охорони на території об'єкта, зразки всіх

видів накладних, пропусків, підписів осіб, яким надано право їх

підписувати, відбитки печаток, пломб, штампів, книги обліку

товарно-матеріальних цінностей, що транспортуються, та обліку

оглядів осіб і правопорушень, списки телефонів усіх чергових

служб, керівників об'єкта). 14.3.4.1. Приміщення КПП також повинно бути оснащене

телефоном та аптечкою, укомплектованою медикаментами, з їх описом,

датою вкладення і порядком застосування, засобами пожежогасіння. 14.3.4.2. Книги обліку оглядів і правопорушень,

транспортованих товарно-матеріальних цінностей, протокол є

документами суворої звітності. Книги обліку прошнуровуються,

пронумеровуються, скріплюються печаткою підрозділу охорони,

реєструються та видаються під розписку начальнику команди (варти,

групи, охорони дільниці, командиру відділення) і після заповнення

здаються до архіву підрозділу охорони. Контроль за їх обліком

покладається на керівника підрозділу охорони. 14.3.5. На випадок пожеж і стихійного лиха встановлюються

додаткові місця для проходу людей і проїзду транспортних засобів.

Такі місця повинні бути закриті і опечатані (опломбовані)

адміністрацією об'єкта, що охороняється. Ключі від них

зберігаються в опечатаному вигляді на КПП і передаються по змінах

під розписку.

14.4. Організація роботи бюро перепусток 14.4.1. Для виконання роботи з обліку, оформлення та видачі

перепусток на об'єкті може бути організовано бюро перепусток. Там,

де воно відсутнє, цю роботу здійснює особа, призначена власником

об'єкта. 14.4.2. Бюро перепусток повинно бути розміщене в спеціально

обладнаному та ізольованому від виробничої території приміщенні,

яке відповідає вимогам нормального розміщення працівників

цивільної охорони, які працюють в ньому, і забезпечувати

збереженість усієї документації, яка належить до пропускного

режиму. 14.4.3. Приміщення бюро перепусток обладнується засобами

зв'язку з КПП, керівником підрозділу охорони і власником об'єкта,

забезпечується необхідним інвентарем, у тому числі металевими

шафами для зберігання документації. Вікна обладнуються ґратами. 14.4.4. Робочі кімнати бюро перепусток повинні бути

ізольовані від кімнат відвідувачів. Допуск осіб у приміщення бюро

перепусток суворо обмежується. 14.4.5. Бланки всіх видів перепусток зберігаються в бюро

перепусток, обліковуються згідно з накладними (рахунками) і

реєструються в книзі обліку щоденних витрат бланків перепусток і

кількості діючих перепусток (додаток 25 до Інструкції). 14.4.6. Перепустки, що є в обігу, реєструються в книзі обліку

виданих постійних і тимчасових перепусток (додаток 26 до

Інструкції). 14.4.7. Вилучені з обігу, погашені, загублені, але знайдені

після видачі дубліката перепустки, зіпсовані бланки, зразки, які

втратили силу, зберігаються протягом місяця, після чого знищуються

за актом шляхом спалювання і списуються за книгою обліку. В акті

на списання перепусток вказуються дата складання акта, склад

комісії, кількість знищених перепусток, окремо загублених,

погашених, загублених, а потім знайдених, зіпсованих бланків за

кожним видом та їх номери. Акт підписується всіма членами комісії, скріплюється печаткою

і затверджується власником об'єкта. 14.4.8. Щорічно за станом на 1 січня проводиться

інвентаризація бланків діючих і погашених перепусток. Правильність обліку та зберігання бланків і перепусток

перевіряється щоквартально. 14.4.9. Для оформлення всіх видів перепусток бюро перепусток

повинно мати такі печатки і штампи: - кругла рельєфна металева печатка для скріплення постійних і

тимчасових перепусток (діаметр 20 мм); - кругла каучукова або трикутна печатка для скріплення

разових перепусток (діаметр 25 мм); - штампи "погашений", "зразок" та інші. 14.4.10. На всі наявні в бюро перепусток печатки і штампи

складається опис, в якому проти відбитка кожного штампа і печатки

дається опис його змісту і призначення. Опис затверджується

власником об'єкта і зберігається у начальника підрозділу охорони

або бюро перепусток. При заміні печаток і штампів на нові та

знищенні старих складається акт, який зберігається протягом 3-х

років. Старий опис знищенню не підлягає і здається до архіву

підприємства (організації).

14.5. Порядок проведення огляду на підприємствах і в

організаціях, що охороняються. 14.5.1. Огляд речей і особистий огляд здійснюються відповідно

до вимог адміністративного законодавства. 14.5.2. Огляд речей осіб, які перебувають у приміщеннях або

на території підприємств і організацій, а у виключних випадках і

особистий огляд, здійснюється з метою запобігання дрібним

крадіжкам державного, комунального або приватного майна і

вилучення викраденого за наявності у власника або працівників

цивільної охорони достатніх даних про вчинення крадіжки. Огляд здійснюється у випадках: - коли особа захоплена в момент здійснення крадіжки або

безпосередньо після її здійснення; - наявності ознак здійснення крадіжки у вигляді слідів на

одязі і речах; - коли очевидці прямо вкажуть на дану особу як на особу, що

здійснила крадіжку; - порушення пропускного режиму; - коли є наявні показання технічних засобів. 14.5.3. Огляд здійснюється уповноваженими на те посадовими

особами цивільної охорони, які безпосередньо здійснюють охорону

об'єктів, а також службовими особами, спеціально уповноваженими на

те адміністрацією об'єкта, що охороняється. Огляду повинна передувати пропозиція особі, відносно якої є

дані про здійснення нею крадіжки, внесення (виносу) заборонених

предметів або речей, що є знаряддям чи безпосереднім об'єктом

правопорушення, товарно-матеріальних цінностей, які не підлягають

внесенню на територію (виносу з території) об'єкта, що

охороняється, пред'явити ці речі чи предмети. Особистий огляд здійснюється особою однієї статі з особою,

яку оглядають, у присутності понятих тієї самої статі в приміщенні

або в інших місцях, які виключають доступ сторонніх і відповідають

вимогам санітарії і гігієни. Забороняється здійснювати в одному

приміщенні одночасно особистий огляд кількох осіб. 14.5.4. Про особистий огляд, огляд речей працівниками

цивільної охорони складається акт огляду (додаток 27 до

Інструкції), який є підставою для оформлення протоколу про

адміністративне правопорушення. У разі коли факту крадіжки не встановлено, акт не

складається, а робиться відповідний запис у книзі обліку оглядів і

правопорушень. 14.5.5. Виявлені при огляді особи предмети, які не підлягають

виносу, вилучаються, про що робиться відповідний запис в акті

огляду. При вилученні вогнепальної зброї, а також бойових припасів,

які перевозяться або є в особи без відповідного дозволу, робиться

запис в акті огляду із зазначенням марки або моделі, калібру,

серії і номера зброї, що вилучається, та кількості боєприпасів. Акт огляду і протокол про адміністративне правопорушення

реєструються в книзі обліку оглядів і правопорушень. 14.5.6. Про вибухові, отруйні речовини, предмети, які

розкривають призначення закритого об'єкта або військове

виробництво, негайно інформується підрозділ Служби безпеки

України. 14.5.7. Особи, які здійснюють особистий огляд, огляд речей,

зобов'язані бути уважними і ввічливими стосовно осіб, яким

провадиться огляд, не повинні допускати дій, що принижують їх

гідність, і не розголошувати відомості, пов'язані із проведенням

огляду. Особи, піддані огляду, можуть оскаржити дії працівників

цивільної охорони в установленому законом порядку. 14.5.8. Звірення наявності і витрачання бланків протоколів

про адміністративне правопорушення здійснюється не рідше одного

разу на місяць. Облік і рух бланків протоколів фіксуються у книзі

обліку і руху бланків протоколів про адміністративне

правопорушення (додаток 28 до Інструкції).

15. Службова документація підрозділу цивільної охорони

15.1. Інструкція з організації служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби охорони при МВС України, Положення про

підрозділ цивільної охорони, дислокація постів, плани-схеми

охорони об'єктів в особливих умовах.

15.2. План роботи підрозділу. Функціональні обов'язки

працівників цивільної охорони. Графіки несення служби працівників

цивільної охорони. Журнал обліку зауважень та пропозицій за

результатами проведення контролю керівним та інспекторським

складом апаратів охорони. Книги обліку рапортів про проведення

негласних перевірок. Літерні справи на об'єкти, що охороняються.

Інші документи звітного характеру.

15.3. Книга обліку договорів цивільної охорони, укладених і

зареєстрованих підрозділом ДСО - юридичною особою, у складі якого

створений підрозділ цивільної охорони.

15.4. Книга обліку працівників цивільної охорони (додаток 29

до Інструкції); план, розклад і журнал обліку занять із службової

підготовки (додаток 30 до Інструкції); службова книга начальника

варти (начальника групи, командира відділення) (додаток 31 до

Інструкції).

15.5. Журнал обліку первинного на робочому місті, повторного

і позапланового інструктажів з охорони праці.

15.6. Журнал обліку виїздів автотранспорту.

15.7. На постах цивільної охорони повинна бути така

документація: функціональні обов'язки персоналу охорони;

інструкції з правил техніки безпеки та охорони праці, пожежної

безпеки, правил користування приладами охоронної і

охоронно-пожежної сигналізацій; табелі постів; журнал приймання -

здавання поста-маршруту й перевірок несення служби; журнал обліку

приймання-здавання приміщень об'єкта охорони

матеріально відповідальними особами (додаток 32 до Інструкції);

схема охорони та безпечного руху працівників цивільної охорони на

території об'єкта; зразки всіх видів накладних, перепусток,

підписів осіб, яким надано право їх підписувати; відбитки печаток,

пломб, штампів; книга обліку огляду і правопорушень; списки

телефонів усіх чергових служб, керівників об'єкта та матеріально

відповідальних осіб; графік виходу на зв'язок з підрозділом

охорони (центральним постом).

16. Облік робочого часу працівників цивільної охорони

16.1. У підрозділах цивільної охорони запроваджується за

погодженням із профспілковим комітетом підсумований облік робочого

часу з дотриманням тієї умови, що тривалість робочого часу за

обліковий період не може перевищувати нормативно встановленої

кількості робочих годин. Для персоналу цивільної охорони

тривалість змін регламентується трудовим законодавством і трудовою

угодою.

16.2. Графіки роботи персоналу цивільної охорони за часом

мають відповідати встановленій нормі робочих годин на місяць,

затверджуватись керівником підрозділу охорони та узгоджуватись з

профспілковим комітетом за 15 днів до початку нового місяця.

16.3. Графік вважається складеним правильно, якщо: 16.3.1. Кожному працівнику цивільної охорони заплановано

відпрацювати місячну норму робочого часу. 16.3.2. Передбачена охорона всіх об'єктів щоденно протягом

часу, вказаного в дислокаціях постів (маршрутів).

16.4. Облік використання робочого часу здійснюється за кожну

зміну в табелі обліку основного робочого часу, який відкривається

щомісяця на працівників підрозділів цивільної охорони. Облік

робочого часу, який відпрацьований за сумісництвом, ведеться в

окремому табелі.

16.5. Для ведення обліку використання робочого часу кожному

працівнику цивільної охорони присвоюється табельний номер, який

наводиться у всіх документах з обліку праці та її оплати. У разі

звільнення (або переведення) працівника до іншого підрозділу

охорони його колишній табельний номер не може бути присвоєний

іншому і повинен залишатись вільним не менше трьох років.

16.6. Табель являє собою іменний список персоналу підрозділу

цивільної охорони.

16.7. Табель подається не пізніше 1-го числа наступного за

звітним місяця.

16.8. Табель складається та підписується керівником

підрозділу цивільної охорони на підставі графіків фактичного

виходу на службу працівників цивільної охорони. Після відповідного оформлення та погодження з відділом кадрів

табель передається до бухгалтерії.

16.9. Відмітки в табелі про причини нез'явлень на роботу чи

про фактично відпрацьований час, інші відхилення від діючих умов

роботи повинні бути зроблені тільки на підставі документів,

оформлених належним чином (листок непрацездатності тощо).

17. Охорона праці

17.1. Для безпосередньої організації робіт зі створення

здорових і безпечних умов праці, попередження травматизму,

підготовки управлінських рішень та контролю за станом праці в

підрозділах цивільної охорони створюється служба охорони праці. Служба охорони праці створюється в підрозділах цивільної

охорони з чисельністю 100 і більше працівників. При чисельності до

100 працівників ці функції можуть виконувати за сумісництвом

особи з відповідною професійною підготовкою, вищою

інженерно-технічною освітою та стажем роботи за фахом не менше

трьох років.

17.2. Персонал служби охорони праці у своїй діяльності

керується нормативними актами Державного комітету з нагляду за

охороною праці, законодавством про працю, міжгалузевими та

галузевими нормативними актами з охорони праці і Положенням про

службу охорони праці.

17.3. Служба охорони праці виконує такі завдання: - здійснює оперативне керівництво охороною праці в

підрозділах цивільної охорони, постійно аналізує ефективність

роботи і вдосконалює її форми й методи з метою створення безпечних

і здорових умов праці; - забезпечує проведення інструктажів з охорони праці для

персоналу підрозділів цивільної охорони; - надає методичну допомогу в розробці інструкцій з охорони

праці; - бере участь у роботі комісій з перевірки знань правил

охорони праці персоналом цивільної охорони, розслідування нещасних

випадків; аналізує причини їх виникнення, розробляє і контролює

заходи щодо їх усунення і попередження; - систематично перевіряє стан умов праці на робочих місцях

працівників цивільної охорони, розробляє заходи щодо усунення

виявлених при обслідуванні недоліків.

17.4. Служба охорони праці контролює: - виконання керівним складом структурних підрозділів

цивільної охорони вимог правил і норм охорони праці, посадових

інструкцій; - ведення документації з охорони праці; - забезпечення персоналу цивільної охорони спеціальним

форменим одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту; - проведення медичних оглядів працівників органами охорони

здоров'я.

18. Засоби посилення охорони об'єктів

18.1. Для посилення охорони об'єктів застосовуються такі

системи сигналізації охоронного призначення (ССОП): - системи охоронної сигналізації (СОС); - системи теле(відео)контролю (СТВК); - система теле(відео)спостереження (СТВС); - системи контролю доступу (СКД); - системи ручної (ножної) тривожної сигналізації (СРТС), що

забезпечують можливість термінового виклику наряду охорони; - системи пожежної сигналізації (СПС); - системи аварійної сигналізації (САС), які забезпечують

надходження тривожних сигналів внаслідок затоплення,

загазованості, радіаційної небезпеки, технологічної аварії та

іншої аварійної ситуації; - системи сигналізації комбіновані (ССК), що вміщують

вищезгадані системи в будь-якій комбінації. ССОП призначені для попередження персоналу охорони про спробу

проникнення на об'єкт сторонніх осіб або пожежу. Структура побудови систем сигналізації охоронного призначення

повинна враховувати обраний вид і тактику охорони, а також

технічну укріпленість підохоронного об'єкта. Однією з

особливостей, що характеризує надійність охорони об'єктів, є

структура встановленої ССОП, яка складається з вищезгаданих

систем. Як правило, особливо важливі та великі об'єкти

обладнуються 2-3 рубежами СОС. У разі потреби за бажанням

замовника блокується периметр, а якщо об'єкт має велику територію,

доцільно встановити на ньому СТВК або СТВС. Для організації

пропускного та внутрішньооб'єктового режимів на об'єкті

встановлюється СКД. Оптимальний підхід щодо захисту об'єкта з

використанням вищезгаданих систем сигналізації охоронного

призначення дає можливість організовувати мінімальну кількість

постів фізичної охорони. При виборі типу ССОП та при складанні схеми блокування

об'єкта враховуються такі фактори: категорійність об'єкта,

конструктивна особливість об'єкта, його технічна укріпленість,

місце його розташування, віддаленість від постів та маршрутів,

привабливість об'єкта для кримінального елемента, характер

матеріальних цінностей, їх місцерозташування і концентрація тощо. Охоронна сигналізація великих баз та торговельних об'єктів,

складів сировини і готової продукції на промислових підприємствах,

музеїв, приміщень із зберігання або переробки дорогоцінних

металів, ювелірних виробів, наркотиків, грошових засобів, зброї і

т.п. виводиться (за наявності технічної можливості) на центри

спостереження ДСО.

18.2. Огорожа по периметру території об'єкта Огорожа повинна обладнуватись електричним освітленням, бути

прямолінійною, без зайвих вигинів, які обмежують спостереження, до

неї не повинні прилягати будь-які будівлі. Огорожа об'єкта,

розташованого в межах міста або великого населеного пункту,

повинна мати певне архітектурне оформлення, яке відповідає

загальному ансамблю прилеглих до неї будівель, її тип повинен

узгоджуватись з місцевими архітектурно-планувальними

організаціями. Огорожу на особливо важливих і режимних об'єктах, що заново

будуються і реконструюються, слід проектувати, як правило, глухою.

Уздовж огорожі цих об'єктів необхідно передбачати з внутрішнього

боку ділянки території завширшки не менше 5 м вільні від забудови

та озеленення.

18.3. Заборонена зона - відгороджена (визначена) смуга

вільної місцевості з внутрішнього або зовнішнього боку огорожі, на

якій перебування сторонніх осіб забороняється. У забороненій зоні розміщуються контрольно-слідова смуга,

стежка наряду, система електричного освітлення, засоби охоронної

сигналізації, постового зв'язку, постові гриби, а в окремих

випадках - спостережні вишки і покажчики. Зона огороджується, як

правило, легкою огорожею заввишки не менше 1,2 м. Для означення

її меж через кожні 50 м огорожі встановлюються покажчики з чітко

видимими написами державною мовою і мовою більшості населення

даної місцевості: "Заборонена зона, прохід заборонений".

18.4. Контрольно-слідова смуга (далі - КСС) - смуга

місцевості завширшки 3-4 м, яка йде вздовж основної огорожі

об'єкта і призначена для виявлення слідів порушників забороненої

зони. Вона може бути природною (снігова) і штучною (розпушена).

18.5. В обладнання постів охорони входять: 18.5.1. Постовий гриб (дах 150x150 см, стовп висотою 210 см).

Встановлюється на зовнішніх постах для позначення поста і місця

зміни постових, розміщення засобів зв'язку і сигналізації,

постового одягу. 18.5.2. Спостережні вишки (дах 170x170 см, майданчик 130x130

см, бар'єр висотою 120 см). Призначені для збільшення огляду

ділянок постів і прилеглих до них підступів. На вишках

розміщуються засоби зв'язку, сигналізації, керовані прожектори і

гучномовці для попередження порушників. 18.5.3. Постові приміщення на КПП і зовнішніх постах.

Обладнуються освітленням, опаленням, засобами постового зв'язку і

сигналізації, повинні відповідати вимогам санітарії, охорони праці

і техніки безпеки.

18.6. Засоби постового зв'язку повинні забезпечувати надійний

зв'язок караульного приміщення (центрального поста) з усіма

постами охорони об'єкта. Для зв'язку по всьому периметру, крім телефонів, встановлених

на постах, доцільно передбачати встановлення через кожні 80-100

метрів розеток, паралельно включених у телефонну лінію. Для

користування розетками чатовому видається мікротелефонна трубка.

18.7. Обладнання об'єктів технічними засобами охорони

(зв'язок, сигналізація, огорожа, освітлення, замки тощо) та їх

капітальний ремонт здійснюються за рахунок підприємств,

організацій і установ, об'єкти яких охороняються. Для визначення потреби в технічних засобах охорони і

пожежогасіння, їх приймання після монтажу і наладки при завершенні

будівництва (реконструкції) створюється міжвідомча комісія у

складі представників охорони, державного пожежного нагляду,

адміністрації об'єкта. У разі потреби до її складу включаються

представники інших заінтересованих організацій.

19. Інспекторські огляди

19.1. Інспекторські огляди підрозділів цивільної охорони

проводяться один раз на рік. Склад комісії, час проведення огляду

і перелік питань, які перевірятимуться, визначаються УДСО-ВДСО. Під час огляду перевіряється ефективність використання

наявних сил і засобів у вирішенні покладених на підрозділи

завдань, організація служби, робота з підбору і виховання кадрів,

підвищення професійної майстерності працівників цивільної охорони,

вміння кожного працівника діяти в складних умовах, наявність

необхідного майна і спорядження, зброї, боєприпасів та

спецзасобів, стан їх зберігання, працездатність засобів охоронної

сигналізації.

19.2. Члени комісії з проведення інспекторського огляду

проводять бесіди з керівниками об'єктів, які охороняються, їх

громадських формувань, а також з працівниками цивільної охорони

підрозділу, що інспектується, керівним складом підрозділу,

з'ясовують їх думку щодо організації роботи і якості охорони, а

також пропозиції з підвищення її ефективності, поліпшення умов

праці; беруть участь у проведенні розводів та інструктажів

нарядів, на місці вживають заходів до усунення виявлених

недоліків; організовують звіти начальників загонів (окремої

команди), команд та їх заступників, начальників груп, варт,

командирів відділень перед підлеглими про проведену ними особисто

роботу, їх виступи перед колективами об'єктів, що охороняються.

19.3. Результати інспекторського огляду доводяться до відома

персоналу цивільної охорони підрозділу і оформлюються актом, який

підписується членами комісії. Про недоліки в охороні об'єкта, усунення яких залежить від

адміністрації підприємства, що охороняється, інформується власник.

В акті робиться висновок про стан організації служби, вказуються

вжиті під час огляду заходи з усунення виявлених недоліків,

вносяться конкретні пропозиції щодо підвищення надійності охорони,

її вдосконалення, терміни усунення недоліків. Акт з відміткою начальника підрозділу, що інспектується, і

начальника відповідного апарату охорони про ознайомлення з його

змістом надсилається до УДСО-ВДСО для контролю.

20. Норми належності озброєння, боєприпасів для підрозділів

цивільної охорони

1. Озброєння

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Кількість | Належність | | з/п | предметів | (шт.) | | |-----+--------------+-----------+-------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+--------------+-----------+-------------------------------| | 1 | Пістолети | 1 | На кожного штатного | | | ("ПМ", "ТТ", | | працівника Служби інкасації, | | | "Форт") | | охорони грошових знаків і | | | | | цінних паперів, що | | | | | перевозяться ДСО при МВС | | | | | України | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На кожного штатного | | | | | охоронника, який здійснює | | | | | супроводження вантажів | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На кожного штатного охоронця | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На кожного штатного | | | | | охоронника стаціонарних | | | | | постів, який надає охоронні | | | | | послуги з використанням | | | | | вогнепальної зброї | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На кожного штатного | | | | | охоронника групи реагування | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На начальника загону | | | | | (команди) воєнізованої | | | | | охорони | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На заступника начальника | | | | | загону (команди) воєнізованої | | | | | охорони | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На завідувача бюро перепусток | | | | | підрозділу воєнізованої | | | | | охорони | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На начальника команди | | | | | службового собаківництва | | | | | підрозділу воєнізованої | | | | | охорони | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На інструктора з організації | | | | | служби підрозділу | | | | | воєнізованої охорони | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На начальника групи-варти | | | | | (помічника начальника варти) | | | | | підрозділу воєнізованої | | | | | охорони | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На командира відділення | | | | | підрозділу воєнізованої | | | | | охорони | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На інспектора служби з | | | | | охорони об'єктів підрозділу | | | | | воєнізованої охорони | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На інструктора службового | | | | | собаківництва підрозділу | | | | | воєнізованої охорони | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На вожатого службових собак | | | | | підрозділу воєнізованої | | | | | охорони | | | |-----------+-------------------------------| | | | 2 | На чергову частину підрозділу | | | | | цивільної охорони | |-----+--------------+-----------+-------------------------------| | 2 | Автомати | 2 | На 3-х штатних працівників | | | АКС-74У | | Служби інкасації, охорони | | | 5.45 мм | | грошових знаків і цінних | | | | | паперів, що перевозяться ДСО | | | | | при МВС України | | | |-----------+-------------------------------| | | | 2 | На 2-х штатних охоронників, | | | | | які здійснюють супроводження | | | | | вантажів | | | |-----------+-------------------------------| | | | 2 | На 2-х штатних охоронців | | | |-----------+-------------------------------| | | | 2 | На чергову частину | | | |-----------+-------------------------------| | | | 1 | На групу реагування | |-----+--------------+-----------+-------------------------------| | 3 | Карабін | 2 | На пост охорони, де охоронні | | | 7.62 мм | | послуги здійснюються з | | | (СКС, КО) | | використанням вогнепальної | | | | | зброї | ------------------------------------------------------------------

Для підрозділів цивільної охорони зброя та боєприпаси

придбаваються виходячи з реальної потреби та

фінансово-економічного стану підрозділу, але не менше 2 одиниць

зброї на пост охорони, де здійснюються охоронні заходи з

вогнепальною зброєю. Перевірка бою зброї проводиться 1-2 рази на рік за вказівкою

начальника підрозділу охорони. Резерв зброї для всіх видів охорони - 1 одиниця зброї на

кожні 10 одиниць, наявних на озброєнні. З навчальною метою та для проведення тренувальних стрільб з

працівниками підрозділів цивільної охорони дозволяється придбання

на підрозділ 2 гвинтівок та 2 малокаліберних пістолетів. Зброю для підрозділів цивільної охорони ДСО придбавають ДДСО,

УДСО-ВДСО. Перерозподіл та у необхідних випадках закріплення зброї

та боєприпасів здійснюються розпорядженням начальника ДДСО,

УДСО-ВДСО. За рішенням керівництва МВС України окремі категорії

працівників підрозділів цивільної охорони можуть озброюватись

іншими зразками зброї.

2. Боєприпаси

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Бойовий | | з/п | | комплект | | | | на | | | | одиницю | | | | у штуках | |-----+-----------------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-----------------------------------------------+----------| | 1 | 5.45 мм автомати Калашникова | | | | 5.45 мм патрони: - із звичайною кулею | 246 | | | - із трасуючою кулею | 54 | |----------------------------------------------------------------| |Разом: 300 | |----------------------------------------------------------------| | 2 | 9 мм пістолет Макарова | | | | "ПМ" 9 мм пістолетні патрони | 24 | |-----+-----------------------------------------------+----------| | 3 | 7.62 мм пістолет Токарєва "ТТ" | | | | 7.62 мм пістолетні патрони з кулею (П) | 24 | |-----+-----------------------------------------------+----------| | 4 | 9 мм пістолет "Форт" | | | |9 мм пістолетні патрони | 36 | |-----+-----------------------------------------------+----------| | 5 | 7.62 мм карабін (КО) | | | | 7.62 мм гвинтівкові патрони зі сталевим | | | | сердечником (ПС) в обоймах | 60 | |-----+-----------------------------------------------+----------| | 6 | 7.62 мм самозарядний карабін Симонова (СКС) | | | | 7.62 мм патрони зразка 1943 року зі сталевими | | | | сердечниками (ПС) в обоймах | 60 | ------------------------------------------------------------------

Бойовим комплектом називається встановлена кількість

боєприпасів на одиницю зброї. Склад боєкомплектів до зразків озброєння встановлюється

єдиним для всіх підрозділів цивільної охорони. До норм належності боєприпаси нараховуються на належне

озброєння відповідно до встановленого бойового комплекту. За відсутності в наявності у бойовому комплекті необхідної

кількості окремих видів патронів допускається їх заміна патронами

аналогічного призначення або патронами з іншими видами куль, що

входять до цього боєкомплекту. Належність патронів на учбову практику становить 116 штук на

рік на кожного штатного працівника цивільної охорони, який

здійснює охоронні заходи з використанням вогнепальної зброї. Рішення про озброєння групи реагування вогнепальною зброєю, у

тому числі і автоматичною, та боєприпасами до неї на період

здійснення охоронних заходів у кожному конкретному випадку приймає

начальник підрозділу охорони, про що видається відповідний наказ. Частина боєприпасів у розмірі 0,25 бойового комплекту

зберігається на складах УДСО-ВДСО.

Начальник ДДСО при

МВС України полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 1

до пункту 2.5 Інструкції з

організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ПРИМІРНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

працівників цивільної охорони *

--------------- * Для виконання завдань із забезпечення заходів охорони та

безпеки Примірні функціональні обов'язки працівників цивільної

охорони в межах, передбачених законодавством та договором на

охорону, можуть бути доповнені в установленому порядку іншими

обов'язками, не передбаченими цією Інструкцією.

1. Начальник загону цивільної охорони

1.1. Організовує роботу загону цивільної охорони (далі -

загін) відповідно до законодавства України та вимог нормативних

документів у галузі охорони.

1.2. Здійснює поточне управління загоном, організовує його

виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність.

1.3. Удосконалює систему управління та роботу щодо

задоволення потреб юридичних і фізичних осіб в охоронних послугах,

вивчає позитивний досвід у галузі охоронної діяльності та

впроваджує нові форми і методи охорони власності.

1.4. Проводить відбір персоналу цивільної охорони при

прийнятті на роботу, здійснює кадрові переміщення в установленому

порядку в межах своєї компетенції, забезпечує загін

кваліфікованими кадрами, їх розставлення, професійну підготовку та

перепідготовку для найкращого використання знань та досвіду

працівників цивільної охорони, створення безпечних і сприятливих

умов для їх максимально продуктивної праці.

1.5. Реалізує заходи із забезпечення законності та дисципліни

у службовій діяльності працівників цивільної охорони, їх особистої

безпеки під час виконання службових обов'язків.

1.6. Організовує та особисто контролює несення служби

нарядами загону, утримання наявного службового транспорту загону

цивільної охорони в робочому стані.

1.7. Відповідає за проведення медичних обстежень водійського

складу, експлуатацію, зберігання, списання та реалізацію

службового транспорту, організацію безпеки дорожнього руху,

своєчасне направлення транспортних засобів на технічне

обслуговування і ремонт. Організовує ведення відповідних

документів і звітів щодо роботи службового транспорту.

1.8. Організовує охорону об'єктів, вантажів, грошових коштів,

що перевозяться, фізичних осіб та інкасації згідно з вимогами

нормативних документів. Подає керівництву підрозділу ДСО, до складу якого входить

підрозділ цивільної охорони, пропозиції щодо придбання для загону

спеціального форменого одягу, спецзасобів, зброї та боєприпасів до

неї, засобів зв'язку. Несе відповідальність за своєчасність

подання цих пропозицій.

1.9. Здійснює особисто та організовує роботу підлеглих з

пошуку нових об'єктів з метою взяття їх під охорону, а також

щоденне спілкування із замовниками охоронних послуг щодо

з'ясування їх оцінки роботи працівників цивільної охорони тощо.

1.10. Надає керівництву підрозділу ДСО, до складу якого

входить підрозділ цивільної охорони, пропозиції щодо встановлення

меж посадових завдань та обов'язків своїх заступників і керівників

структурних підрозділів цивільної охорони.

1.11. У встановленому в системі ДСО порядку планує

матеріально-технічну та господарську діяльність загону.

1.12. Забезпечує: - збереження та використання працівниками загону вогнепальної

зброї і спеціальних засобів індивідуального захисту та активної

оборони у суворій відповідності до вимог законодавства та

нормативних актів, систематично особисто перевіряє стан їх

зберігання і обліку; - своєчасне та в повному обсязі надходження коштів згідно з

укладеними договорами на здійснення заходів охорони та безпеки; - проведення роботи з повернення дебіторської заборгованості

за надані послуги; - оплату праці персоналу загону у встановлених розмірах та в

належні строки; - дотримання режиму секретності (збереження) інформації; - інформаційні та інші умови ефективної діяльності загону.

З питань охорони праці:

1.13. Несе персональну відповідальність за забезпечення

нешкідливих та безпечних умов праці, організацію виконання вимог

нормативних актів з питань охорони праці в підрозділі ДСО: а) забезпечує: - контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з

охорони праці при проектуванні, реконструкції (модернізації),

будівництві та експлуатації будівель, споруд, а також за

дотриманням працівниками встановлених вимог безпеки при

експлуатації машин, механізмів, іншого устаткування та при

користуванні засобами захисту; - додержання правил експлуатації устаткування, захист

працівників від дії шкідливих факторів, утримання робочих місць

відповідно до санітарних норм, облаштування санітарно-побутових

приміщень; - підготовку проектів документів, необхідних для призначення

працівникам пенсій на пільгових умовах і в пільгових розмірах, для

подальшого подання їх в органи соціального забезпечення; - облік і збереження актів про нещасні випадки на

виробництві; - дотримання законодавства України про охорону праці, а також

про організацію своєчасного виконання вказівок і приписів органів,

які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці; - своєчасне подання в установленому порядку статистичної

звітності з питань охорони праці; - своєчасне розслідування та облік в установленому порядку

нещасних випадків, видання за матеріалами розслідування наказів з

метою усунення причин, що призвели до нещасних випадків, а також

організацію контролю за проведенням заходів з попередження

випадків травматизму; б) організовує: - розробку за участю профспілкового комітету комплексних

заходів з охорони праці, які належать до перспективних та поточних

планів, колективного договору, угоди, трудового договору (далі -

колективний договір); - виконання комплексних заходів з охорони праці, здійснення

їх матеріального і фінансового забезпечення та контроль за

правильними витратами коштів, передбачених на ці заходи; - проведення навчання, інструктажу та перевірки знань з

питань охорони праці в загоні; - виконання приписів та пропозицій органів державного нагляду

за охороною праці і служб охорони праці вищих органів управління; - забезпечення нормативними документами з питань охорони

праці персоналу загону; - проведення досліджень відповідності умов праці на робочих

місцях нормативним актам про охорону праці, здійснення за

результатами досліджень заходів, спрямованих на усунення

небезпечних і шкідливих для здоров'я факторів; - розробку та перегляд правил, положень, інструкцій та інших

нормативних актів про охорону праці, що діють в межах загону, та

встановлення правил виконання робіт і поведінки персоналу

цивільної охорони на робочих місцях; в) подає на затвердження керівництву підрозділу ДСО, до

складу якого входить загін: - програму вступного інструктажу, програму первинного

інструктажу, положення, інструкції, посадові обов'язки та інші

нормативні документи з охорони праці, що діють у межах загону; - учбові програми навчання працівників з питань охорони праці

та екзаменаційні білети для перевірки знань; - перелік професій та посад персоналу цивільної охорони, які

звільняються від первинного, повторного та позапланового

інструктажів, після погодження його з органами державного нагляду

за охороною праці; - перелік робіт з підвищеною небезпекою, що проводяться

загоном; - поіменні списки персоналу цивільної охорони, який підлягає

обов'язковим періодичним медичним оглядам; г) здійснює: - постійний контроль за раціональним використанням території

і приміщень загону; - контроль за проведенням лікувально-профілактичної роботи в

загоні; - керівництво роботою працівника служби охорони праці загону.

1.14. Систематично інформує працівників загону про хід

виконання заходів з питань охорони праці, що передбачені в

колективному договорі.

1.15. Впроваджує сучасні засоби захисту персоналу цивільної

охорони від травматизму.

1.16. Допускає прийняття і введення в експлуатацію нових і

реконструйованих об'єктів тільки за умови забезпечення безпечних і

нешкідливих умов праці при їх експлуатації і наявності дозволу

відповідних органів державного нагляду.

1.17. Подає пропозиції керівництву підрозділу ДСО, до складу

якого входить підрозділ цивільної охорони, щодо призначення, за

поданням своїх заступників, осіб, відповідальних за безпечну

експлуатацію будівель, механізмів і устаткування.

1.18. Подає керівництву підрозділу ДСО, до складу якого

входить підрозділ цивільної охорони, пропозиції до наказів щодо

організації роботи з охорони праці, стажування та звільнення від

проходження стажування осіб, які приймаються на роботу чи

переміщуються на інше робоче місце.

1.19. Подає керівництву підрозділу ДСО, до складу якого

входить підрозділ цивільної охорони, пропозиції до наказів з

переліком посад і професій, зайнятість в яких дає право на

додаткову відпустку чи скорочений робочий день на підставі Списків

виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників

в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із

шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97

N 1290 ( 1290-97-п ).

1.20. Подає керівництву підрозділу ДСО, до складу якого

входить підрозділ цивільної охорони, пропозиції щодо переведення

працівників за станом здоров'я та за їх згодою на більш легку

роботу відповідно до медичних висновків, тимчасово або без

обмеження строку з дотриманням вимог ст. 171 КЗпП України

( 322-08 ).

1.21. Контролює правильну і своєчасну видачу та використання

працівниками спеціального форменого одягу, взуття, інших засобів

колективного та індивідуального захисту.

1.22. Негайно інформує ДДСО про кожний нещасний випадок, а

про кожний нещасний випадок зі смертельним наслідком чи груповий

нещасний випадок - територіальний орган Державного комітету з

нагляду за охороною праці, відповідні органи державного нагляду за

охороною праці ГУМВС-УМВС, місцевий орган державної виконавчої

влади, прокуратуру за місцезнаходженням.

1.23. Розглядає і направляє в установленому порядку акти про

нещасні випадки на виробництві. Вживає заходів щодо усунення

причин, які призвели до нещасних випадків, та здійснює контроль за

виконанням заходів, указаних в акті.

1.24. Аналізує причини нещасних випадків, що трапились у

загоні, та вживає необхідних заходів для профілактики інших

нещасних випадків.

1.25. Щомісяця розглядає пропозиції, спрямовані на покращання

роботи з питань охорони праці, приймає за ними необхідні рішення.

1.26. Приймає рішення щодо скарг і заяв працівників з питань

охорони праці, аналізує причини їх виникнення та вживає заходів

для усунення цих причин.

2. Заступник начальника загону

2.1. Організовує роботу загону цивільної охорони відповідно

до законодавства України та вимог нормативних документів у галузі

охорони.

2.2. Проводить відбір працівників цивільної охорони при

прийнятті на роботу, вносить пропозиції начальнику загону щодо

здійснення кадрових переміщень в установленому порядку в межах

своєї компетенції, забезпечує загін цивільної охорони

кваліфікованими кадрами, їх розставлення, професійну підготовку та

перепідготовку для найкращого використання знань і досвіду

працівників цивільної охорони, створення безпечних і сприятливих

умов для їх максимально продуктивної праці.

2.3. Реалізує заходи щодо забезпечення законності та

дисципліни у службовій діяльності цивільної охорони, їх особистої

безпеки під час виконання службових обов'язків.

2.4. Удосконалює систему управління та роботу із задоволення

потреб юридичних і фізичних осіб в охоронних послугах, організовує

реалізацію технічних можливостей охорони, вивчає позитивний досвід

у галузі охоронної діяльності та впроваджує нові форми і методи

охорони власності.

2.5. Організовує та особисто контролює несення служби

нарядами загону, утримання наявного службового транспорту загону

цивільної охорони в робочому стані.

2.6. Контролює проведення медичних обстежень водійського

складу, правильність придбання, експлуатацію, зберігання, списання

та реалізації службового транспорту; організацію безпеки

дорожнього руху, своєчасне направлення транспортних засобів на

технічне обслуговування і ремонт, ведення відповідних документів і

звітів з роботи службового транспорту.

2.7. Активно використовує правові засоби вдосконалення

управління, зміцнення договірної дисципліни. Організовує та

контролює охорону об'єктів, вантажів, грошових коштів, що

перевозяться, та інкасації згідно з вимогами нормативних

документів.

2.8. Здійснює оперативне управління загоном, організовує та

контролює його виробничо-господарську, соціальну та іншу

діяльність, розробляє і здійснює заходи щодо раціонального

використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів

охорони.

2.9. Здійснює особисто та організовує роботу підлеглих щодо

пошуку нових об'єктів з метою взяття їх під охорону та щоденне

спілкування із замовниками охоронних послуг щодо з'ясування їх

оцінки роботи працівників цивільної охорони тощо.

2.10. Забезпечує юридичні, економічні, інформаційні та інші

умови ефективної діяльності загону.

2.11. Вносить пропозиції начальнику загону щодо встановлення

меж посадових завдань та обов'язків керівників структурних

підрозділів загону цивільної охорони.

2.12. Контролює збереження та використання персоналом загону

вогнепальної зброї і спеціальних засобів індивідуального захисту

та активної оборони в суворій відповідності до вимог

законодавства, систематично особисто перевіряє стан їх зберігання

та обліку.

З питань охорони праці:

2.13. Забезпечує впровадження нової техніки, механізації та

автоматизації з метою поліпшення умов праці працівників: а) керує: - розробкою програм навчання працівників з питань охорони

праці; - розробкою комплексних заходів з охорони праці, що входять

до перспективного і поточного планів та колективного договору; б) організовує: - розробку відповідно до Переліку робіт з підвищеною

небезпекою, (додаток до Порядку видачі дозволів

Держкомнаглядохоронпраці та його територіальними органами,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003

N 1631 ( 1631-2003-п ), конкретного переліку робіт з підвищеною

небезпекою та подання його на затвердження начальнику підрозділу

ДСО; - розробку інструкцій з охорони праці; - своєчасне забезпечення працівників спеціальним форменим

одягом, взуттям, іншим спорядженням колективного та

індивідуального захисту, санітарно - гігієнічними засобами; - своєчасне забезпечення матеріальними засобами (матеріалами,

устаткуванням, приладами, а також плакатами, довідковою

літературою і нормативно-правовими актами з охорони праці), заходи

з охорони праці, передбачені в річному плані та в колективному

договорі; в) забезпечує: - впровадження у підрозділі ДСО стандартів безпеки праці; - своєчасне і якісне навчання працівників безпечного ведення

робіт; - своєчасне виконання перспективних та річних планів заходів

з охорони праці; - правильний облік, збереження та видачу засобів

індивідуального захисту; - безпечну експлуатацію будівель і споруд; - контроль за своєчасним виконанням комплексних заходів з

охорони праці та організацією робіт з підвищеною небезпекою; - наявність плакатів, знаків, написів, що стосуються питань

безпечного обслуговування і ремонту обладнання; - розробку і здійснення заходів з підготовки до роботи під

час весняно-літнього і осінньо-зимового періодів, поліпшення умов

праці; - наявність плакатів, знаків, написів, що стосуються питань

безпечної експлуатації обладнання, електричних і енергетичних

установок та споруд; - виконання в установлені терміни приписів органів державного

нагляду, відомчого і регіонального контролю за охороною праці.

2.14. Подає за результатами розслідувань аварій і нещасних

випадків начальнику загону проекти наказів про усунення причин, що

призвели до цих випадків або виникли в результаті аварій, з

визначенням строків виконання заходів та осіб, які відповідають за

їх виконання.

2.15. Керує роботами з утримання території згідно з

санітарно-гігієнічними нормами і правилами.

2.16. Здійснює:

- заходи щодо усунення власниками об'єктів, що охороняються,

виявлених конструктивних недоліків обладнання, механізмів та

інструменту і своєчасної заміни або модернізації застарілого

обладнання; - виконання у встановлені терміни приписів органів державного

нагляду, відомчого і регіонального контролю, наказів і

розпоряджень з питань охорони праці; - контроль за безпечною експлуатацією і станом електричних,

енергетичних, вентиляційних установок, апаратури і мереж.

2.17. Вживає заходів до: - усунення власниками об'єктів, що охороняються,

конструктивних недоліків електротехнічного, енергетичного

обладнання і установок; - створення безпечних умов праці при роботах, які згідно з

нормативними актами про охорону праці виконуються лише за

наявності спеціального наряду-допуску.

2.18. У разі відсутності начальника загону у повному обсязі

виконує його обов'язки.

3. Начальник команди цивільної охорони

Виконує ті самі завдання і обов'язки, що й начальник загону,

але з меншою чисельністю працівників цивільної охорони.

4. Інспектор служби цивільної охорони

4.1. Забезпечує координацію службової діяльності цивільної

охорони.

4.2. Організовує та особисто контролює несення служби

нарядами підрозділів цивільної охорони, узагальнює результати.

Вносить керівництву пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

4.3. Контролює дотримання законності, трудової і службової

дисципліни цивільної охорони, їх особистої безпеки під час

виконання службових обов'язків, безпечних і сприятливих умов

праці, вимог законодавства про охорону праці та належного порядку

в службових приміщеннях і на постах, проходження професійної

підготовки та перепідготовки.

4.4. Здійснює пошук нових об'єктів з метою взяття їх під

охорону та щоденно спілкується із замовниками охоронних послуг з

питання з'ясування їх оцінки роботи працівників цивільної охорони

тощо.

4.5. Систематично особисто перевіряє стан збереження та

обліку вогнепальної зброї і спеціальних засобів індивідуального

захисту та активної оборони.

4.6. Бере участь у комісійному обстеженні об'єктів, що

охороняються, та заводить на них літерні (накопичувальні) справи.

4.7. Здійснює контроль за своєчасним виконанням наказів,

доручень і розпоряджень керівництва підрозділу цивільної охорони,

вказівок, інших документів, що надходять з підрозділів охорони

вищої інстанції, та інформує керівництво про стан їх виконання.

4.8. Готує проекти наказів, доручень і розпоряджень та веде

протоколи нарад при керівництві підрозділу цивільної охорони.

4.9. Здійснює збір, оцінку та аналіз інформації про

діяльність підрозділу цивільної охорони в цілому та за окремими

напрямками роботи, складає відповіді, аналітичні довідки, інші

документи. Веде службову документацію.

5. Інструктор з організації служби цивільної охорони

5.1. Координує і здійснює службову діяльність підрозділів

цивільної охорони.

5.2. Організовує та особисто контролює несення служби

нарядами підрозділів цивільної охорони, узагальнює результати.

Вносить керівництву пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

5.3. Складає графіки роботи персоналу цивільної охорони і

після узгодження з профкомом і затвердження начальником підрозділу

цивільної охорони або начальником підрозділу ДСО, до складу якого

входить підрозділ цивільної охорони, оголошує їх працівникам під

розписку; веде облік робочого часу працівників цивільної охорони

та складає графіки їх відпусток.

5.4. Здійснює пошук нових об'єктів з метою взяття їх під

охорону та щоденно спілкується із замовниками охоронних послуг з

питання з'ясування їх оцінки роботи працівників цивільної охорони

тощо.

5.5. Організовує роботу і взаємодію підрозділів цивільної

охорони, спрямовує їх діяльність на вдосконалення видів та

способів охорони, задоволення потреб замовників, підвищення

ефективності та якості охоронних послуг на основі широкого

запровадження нової техніки і технології, організації праці.

5.6. Вивчає, узагальнює і розповсюджує серед працівників

цивільної охорони позитивний досвід у галузі охоронної діяльності

та впроваджує нові форми і методи охорони власності.

5.7. Реалізує заходи із забезпечення законності та дисципліни

у службовій діяльності працівників цивільної охорони, їх особистої

безпеки під час виконання службових обов'язків.

5.8. Інструктує працівників цивільної охорони, здійснює

контроль за дотриманням ними належного порядку в службових

приміщеннях та на постах.

5.9. Сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності

персоналу цивільної охорони.

5.10. Забезпечує збереження та використання персоналом

підрозділів цивільної охорони вогнепальної зброї і спеціальних

засобів індивідуального захисту та активної оборони у суворій

відповідності до вимог законодавства та нормативних актів,

систематично особисто перевіряє стан їх збереження й обліку.

5.11. Здійснює збір, оцінку та аналіз інформації про службову

діяльність підрозділів цивільної охорони, складання відповідних

аналітичних довідок, інших документів.

5.12. Забезпечує своєчасне виконання наказів, доручень,

розпоряджень керівництва підрозділу цивільної охорони, вказівок та

інших документів з питань організації служби, що надходять з

підрозділів охорони вищої інстанції, та інформує керівництво про

стан їх виконання.

З питань охорони праці:

5.13. Впроваджує сучасні засоби захисту персоналу цивільної

охорони з метою попередження травматизму і запобігання виникненню

професійних захворювань.

5.14. Здійснює контроль за дотриманням персоналом цивільної

охорони встановлених вимог поводження з машинами і механізмами,

користуванням засобами захисту.

5.15. Забезпечує: - інструкціями з охорони праці всі робочі місця або видає їх

працівникам під розписку; - дотримання правил експлуатації обладнання і устаткування,

утримання робочих місць згідно із санітарно-технічними нормами; - здійснення правильного допуску працівників до виконання

робіт; - контроль за наявністю у працівників засобів індивідуального

захисту.

5.16. Розробляє обов'язкові для персоналу цивільної охорони

інструкції з охорони праці, в установленому порядку подає їх на

погодження та затвердження.

5.17. Проводить інструктажі та навчання персоналу цивільної

охорони безпечним прийомам і методам роботи, перевіряє засвоєння

підлеглими інструкцій і нормативно-правових актів з питань охорони

праці, що належать до сфери їх діяльності.

5.18. Веде роз'яснювальну роботу з питань охорони праці,

створює і вдосконалює роботу куточків охорони праці.

5.19. Організовує: - облік робочого часу для працівників, зайнятих на роботах із

шкідливими умовами праці; - отримання працівниками спеціального форменого одягу, взуття

та інших засобів індивідуального захисту.

5.20. Подає відомості до відділу кадрів щодо проведення

розрахунку додаткових відпусток працівникам за роботу в шкідливих

умовах згідно із Законом України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ).

5.21. Вживає заходів щодо переведення персоналу цивільної

охорони за їх згодою на більш легку роботу відповідно до медичного

висновку тимчасово або без обмеження строку.

5.22. Сприяє проведенню лікувально-профілактичної та

фізкультурно-оздоровчої роботи з працівниками ДСО.

5.23. Бере участь у: - проведенні атестації та паспортизації робочих місць на

відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; - підготовці проектів наказів начальника підрозділу ДСО про

призначення осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію

будівель, споруд, приміщень і устаткування; - розробці, обговоренні, техніко-економічному обґрунтуванні

та втіленні заходів з охорони праці, що включені до перспективного

та річного планів поліпшення умов праці та колективного договору; - розробці програм інструктажу і навчання працівників з

питань охорони праці.

6. Інструктор службового

собаківництва цивільної охорони

6.1. Організовує роботу з персоналом цивільної охорони

(провідниками службових собак) з тактики і правил застосування та

використання службових собак на об'єктах, що охороняються.

6.2. Проводить заняття з персоналом цивільної охорони

(провідниками службових собак) з тематики тренувань та дресирувань

службових собак.

6.3. Здійснює відбір службових собак для здійснення заходів

охорони та безпеки. Розробляє плани спеціальної підготовки

службових собак і проводить з ними тренування та дресирування.

6.4. Систематично перевіряє дотримання порядку організації

охорони об'єктів з службовим собакою.

6.5. Стежить за станом здоров'я собак, своєчасним

забезпеченням їх належного догляду, якістю приготування їжі.

6.6. Організовує проведення у встановленому порядку

ветеринарних оглядів, забезпечує належний стан приміщень для

собак, спеціального спорядження, інвентарю і майна, вживає заходів

для його поповнення.

6.7. Створює безпечні і сприятливі умови праці, додержує

вимоги законодавства про охорону праці.

6.8. Організовує та особисто контролює несення служби

нарядами підрозділів цивільної охорони, узагальнює результати.

Вносить керівництву пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

7. Вожатий службових собак цивільної охорони

7.1. Відповідає за утримання закріплених за ним службових

собак відповідно до норм та інструкцій.

7.2. Проводить дресирування, тренування службових собак та їх

підготовку до несення служби.

7.3. За затвердженим графіком передає працівнику цивільної

охорони (провіднику службового собаки) підготовленого до несення

охорони службового собаку.

7.4. Стежить за станом здоров'я собак, своєчасним

забезпеченням їх належного догляду, якістю приготування їжі.

7.5. Прибирає, миє та виконує інші роботи з утримання в

належному стані приміщення для собак, спеціального спорядження,

інвентарю і майна, вживає заходів для їх поповнення.

8. Начальник групи цивільної охорони

8.1. Координує і здійснює службову діяльність охоронників

(охоронців).

8.2. Забезпечує своєчасне виконання наказів, доручень і

розпоряджень керівництва підрозділу цивільної охорони та

підрозділу ДСО, до складу якого входить підрозділ цивільної

охорони, вказівок, інших документів, що надходять з вищих

структурних підрозділів охорони, та інформує керівництво про стан

їх виконання.

8.3. Забезпечує дотримання законності охоронниками

(охоронцями). Проводить роботу щодо зміцнення трудової і службової

дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової

активності персоналу цивільної охорони.

8.4. Складає графіки роботи охоронників (охоронців) і після

узгодження з профкомом і затвердження начальником підрозділу

цивільної охорони або начальником підрозділу ДСО, до складу якого

входить підрозділ цивільної охорони, оголошує їх працівникам під

розписку; веде облік робочого часу працівників цивільної охорони

та складає графіки їх відпусток.

8.5. Інструктує охоронників (охоронців) перед заступанням на

службу за спеціально розробленою тематикою про порядок несення

служби і дотримання правил техніки безпеки; веде облік

інструктажів; забезпечує своєчасне закриття постів і доповідає про

це в підрозділ цивільної охорони або підрозділ ДСО, до складу

якого входить підрозділ цивільної охорони; у разі нез'явлення

охоронника (охоронця) на службу вживає заходів до його заміни; за

потреби переміщує працівників цивільної охорони з поста на пост; з

дозволу керівництва підрозділу цивільної охорони або керівництва

підрозділу ДСО, до складу якого входить підрозділ цивільної

охорони, а також чергового (відповідального) здійснює об'єднання

постів.

8.6. Перевіряє несення служби охоронниками (охоронцями) на

постах (маршрутах), виявлені недоліки відображає в журналі

приймання (здавання) поста-маршруту та перевірок несення служби

або в іншій службовій книзі; вимагає від працівників цивільної

охорони неухильного дотримання правил техніки безпеки, вимог

пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку для

працівників охорони.

8.7. Перевіряє стан технічного укріплення об'єктів, що

охороняються, працездатність охоронної і охоронно-пожежної

сигналізацій, забезпечення працівникам цивільної охорони складу

безпечних умов праці, утримання і використання службових собак.

Про всі недоліки в охороні об'єктів доповідає в підрозділ

цивільної охорони або підрозділ ДСО, до складу якого входить

підрозділ цивільної охорони, робить записи в книзі

приймання-здавання об'єктів під охорону і знайомить з ними

керівників підприємств під розписку.

8.8. Організовує службу персоналу цивільної охорони на

контрольно-пропускних пунктах, забезпечує на них належний порядок

і наявність необхідної документації, надає допомогу охоронникам на

КПП у здійсненні пропускного режиму під час перезміни.

8.9. Вивчає причини і умови, які сприяють правопорушенням та

злочинам, і вносить з цих питань пропозиції керівництву підрозділу

цивільної охорони або керівництву підрозділу ДСО, до складу якого

входить підрозділ цивільної охорони, адміністрації або власникам

об'єктів, що охороняються. Спільно з керівним складом підрозділу

цивільної охорони або керівним складом підрозділу ДСО, до складу

якого входить підрозділ цивільної охорони, які закріплені за тим

чи іншим об'єктом, не менше двох разів на рік проводить обстеження

технічної укріпленості об'єктів дільниці. Копії актів обстеження

вручає керівникам підприємств, організацій, установ для

організації робіт з усунення виявлених недоліків.

8.10. Проводить з працівниками цивільної охорони заняття із

службової підготовки згідно з розкладом і затвердженою тематикою,

навчає охоронників умінню користуватися зброєю, засобами

сигналізації і пожежогасіння, правильним діям при їх спрацюванні.

8.11. Вивчає, узагальнює і розповсюджує серед працівників

підрозділу цивільної охорони позитивний досвід в організації

службової діяльності.

8.12. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників

цивільної охорони, які відзначилися по службі, а також накладення

на них стягнень за допущені порушення.

8.13. Здійснює пошук нових об'єктів з метою взяття їх під

охорону та щоденно спілкується із замовниками охоронних послуг з

питання з'ясування оцінки роботи працівників цивільної охорони

тощо.

8.14. Спрямовує діяльність працівників підрозділу цивільної

охорони на вдосконалення видів та способів охорони, задоволення

потреб замовників, підвищення ефективності й якості охоронних

послуг.

8.15. Веде облік своєї роботи у службовій книзі.

9. Командир відділення цивільної охорони

Виконує ті самі завдання і обов'язки, що й начальник групи

цивільної охорони, але з меншою чисельністю персоналу цивільної

охорони.

10. Начальник варти цивільної охорони

Виконує ті самі завдання і обов'язки, що й начальник групи

цивільної охорони. Посада вводиться за наявності на об'єкті, що

охороняється, не менше двох цілодобових постів охорони.

11. Охоронець

11.1. Забезпечує безпеку і недоторканність підохоронної

особи.

11.2. Супроводжує особу під час її пересування за маршрутами

і в разі потреби застосовує згідно із чинним законодавством

України право на вжиття заходів запобігання або припинення

злочину, на захист життя і здоров'я особи, яку охороняє, від

протиправних посягань.

11.3. Підтримує візуальний контакт з особою, яку охороняє,

оцінює оперативну обстановку і з виникненням загрози, застосовуючи

професійні способи і засоби, захищає її та негайно евакуює з

небезпечної зони.

11.4. Створює умови для затримання осіб, що посягають на

безпеку, життя та здоров'я особи, яку охороняє.

11.5. Вживає заходів для захисту особи, яку охороняє, від

нападу шляхом застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів

індивідуального захисту та активної оборони з використанням

допоміжних знарядь та фізичної сили відповідно до чинного

законодавства України.

11.6. Використовує для забезпечення безпеки фізичної особи

охоронно-технічні засоби, які пройшли сертифікацію на право

застосування в Україні.

11.7. Застосовує психологічні прийоми з метою розв'язання

складних ситуацій під час запобігання або припинення протиправних

посягань.

11.8. У разі заподіяння шкоди здоров'ю особи, яку охороняє,

надає їй першу медичну допомогу, забезпечує перевезення до

медичного закладу.

11.9. У разі заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника,

дотримуючись заходів особистої безпеки, надає йому першу медичну

допомогу.

11.10. У разі смерті правопорушника після застосування

активного захисту або оборони повідомляє про це територіальний

орган внутрішніх справ і забезпечує недоторканність місця події до

прибуття представників правоохоронних органів.

12. Охоронник

12.1. Охороняє стаціонарний об'єкт, а також вантажі, що

перевозяться різними транспортними засобами.

12.2. Здійснює візуальний контроль або контроль з

використанням спеціального обладнання за об'єктом, що

охороняється.

12.3. Пропускає під час охорони стаціонарних об'єктів із

встановленим пропускним режимом працівників, відвідувачів,

автомобільний та інші види транспорту і випускає їх з території

об'єкта в порядку і за зразками документів, затверджених власником

об'єкта.

12.4. Звіряє дані супровідних документів з фактичною

наявністю вантажів, перевіряє приналежність поданих для перевірки

документів особі пред'явника.

12.5. Приймає та здає вантажі з відповідними документами.

Повідомляє старшого наряду охорони, а під час виконання охоронних

функцій в індивідуальному порядку - представника власника об'єкта

про неприбуття вантажів у встановлені терміни.

12.6. При заступанні на пост разом із власником або

представником власника об'єкта, що охороняється, або змінним

охоронником та старшим наряду охорони перевіряє цілісність

об'єкта, наявність замків та інших замикаючих пристроїв,

цілісність конструктивних елементів об'єкта, приміщень, місць

зберігання транспортних засобів, що охороняються, наявність пломб

і відбитків печаток у місцях, які визначені для опломбування,

зберігання на стаціонарному об'єкті матеріальних, історичних,

культурних та інших цінностей або під час перевезення. Про прийняття та здавання об'єкта (приміщень) або вантажу, що

перевозиться, а також виявлені при цьому недоліки здійснює запис у

журналі приймання (здавання) поста-маршруту та перевірок несення

служби, журналі приймання-здавання приміщень об'єкта охорони

матеріально-відповідальними особами або в бортовий журнал

службового автомобіля підрозділу цивільної охорони, про що

доповідає телефоном на центральний пост (або начальнику групи,

начальнику варти, командиру відділення, відповідальному по

підрозділу цивільної охорони або відповідальному по підрозділу

ДСО, до складу якого входить підрозділ цивільної охорони), а потім

через кожні 2 години - про становище на об'єкті. Про час доповіді

охоронник центрального поста робить відмітку в журналі

центрального поста команди (дільниці). У разі відсутності дзвінка

в установлений час з будь-якого поста охоронник центрального поста

дзвонить на цей пост і з'ясовує причину ненадходження

повідомлення. За відсутності відповіді на дзвінок доповідає про це

старшому наряду охорони (начальнику групи, начальнику варти,

командиру відділення, відповідальному по підрозділу цивільної

охорони або відповідальному по підрозділу ДСО, до складу якого

входить підрозділ цивільної охорони) і діє згідно з його

вказівками.

12.7. У разі відсутності охоронника, який заступає на службу,

власника або представника власника, відповідального за здавання

об'єкта під охорону, виявлення несправностей, які не дозволяють

прийняти об'єкт під охорону, а також зняття його з-під охорони

доповідає охороннику центрального поста (начальнику групи,

начальнику варти, командиру відділення, відповідальному по

підрозділу цивільної охорони або відповідальному по підрозділу

ДСО, до складу якого входить підрозділ цивільної охорони) і діє

згідно з його вказівками.

Під час здійснення охоронних заходів повинен:

12.8. Безвідлучно перебувати на посту, постійно обходити

об'єкт (об'єкти), що охороняється, та перевіряти його (їх)

цілісність, наявність пломб і відбитків печаток; забезпечити

збереження вогнепальної зброї, спецзасобів, засобів зв'язку,

службової документації інвентарного та іншого майна, закріпленого

за постом охорони; періодично контролювати справність охоронної та

охоронно-пожежної сигналізацій, засобів зв'язку, інших засобів

охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо; при

спрацюванні охоронної сигналізації або виявленні ознак проникнення

на об'єкт, що охороняється, негайно повідомити підрозділ цивільної

охорони або підрозділ ДСО, до складу якого входить підрозділ

цивільної охорони, орган внутрішніх справ та власника об'єкта,

посилити спостереження за об'єктом і забезпечити збереження слідів

події і речових доказів; самостійно або з нарядом міліції та

дружинниками вжити заходів для затримання правопорушників.

12.9. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості

конструктивних елементів об'єкта, що охороняється, місць

зберігання матеріальних та інших цінностей, місць пакування

вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток

на них невідкладно сповістити про це старшого наряду охорони

об'єкта, власника або його представника, забезпечити охорону місця

події та у разі потреби викликати оперативно-слідчу групу

територіального органу внутрішніх справ.

12.10. За особливими умовами договору вести реєстрацію

показів приладів екологічної та локальної пожежної безпеки,

наглядати за устаткуванням, встановленим на об'єкті, що

охороняється, додержуючись чинних норм охорони праці. У разі

виявлення порушень цих норм терміново інформувати власника об'єкта

або його представника.

12.11. Активно допомагати охоронникам сусідніх постів, а

також працівникам міліції в запобіганні правопорушенням. Почувши

сигнал "Допоможіть!" (два коротких свистки), відповісти умовним

сигналом (один уривчастий свисток) і швидко направитись до місця

виклику. При сигналі "Затримуй!" (один тривалий свисток) звернути

увагу в бік надходження сигналу і при появі правопорушника вжити

заходів для його затримання.

12.12. Не залишати поста (крім випадків, зазначених у

підпункті 12.11, а також при стихійному лихові, коли подальше

перебування на посту загрожує життю); не відволікатись від несення

служби; у разі захворювання повідомити про це на центральний пост,

начальнику групи (начальнику варти, командиру відділення,

відповідальному по підрозділу цивільної охорони або

відповідальному по підрозділу охорони, при якому або у складі

якого створений підрозділ цивільної охорони).

12.13. У разі нападу на підохоронний об'єкт, виникнення

безпосередньої загрози життю та здоров'ю охоронника, інших

працівників та осіб, які перебувають на території об'єкта, що

охороняється, застосовувати проти порушників у встановленому

порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну

зброю та використовувати службового собаку.

12.14. У разі заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника,

дотримуючись заходів особистої безпеки, надати йому першу медичну

допомогу.

12.15. У випадку смерті правопорушника під час застосування

заходів оборони повідомити про це органи внутрішніх справ і

забезпечити недоторканність місця події до прибуття представників

правоохоронних органів.

12.16. Вимагати від перевіряльника пред'явлення документів,

що засвідчують його особу, та припис на право здійснення перевірки

незалежно від супроводження останнього безпосереднім начальником

охоронника.

12.17. Перед закінченням несення служби разом з власником або

уповноваженою ним особою оглянути об'єкт, відокремлені приміщення,

переконавшись у відсутності слідів проникнення сторонніх, здати їх

з-під охорони, про що зробити відповідний запис у журналі

приймання (здавання) поста-маршруту та перевірок несення служби

об'єкта.

12.18. У межах своєї компетенції сприяти правоохоронним

органам під час виконання останніми покладених на них завдань та

обов'язків за місцем здійснення охоронних заходів.

Під час здійснення охоронних заходів забороняється:

12.19. Приймати під охорону об'єкти, не вказані в дислокації

поста.

12.20. Самостійно або на прохання власника об'єкта зачиняти

(відчиняти) двері, вікна, встановлювати та знімати запори,

накладати пломби, печатки, переміщувати пожежний інвентар.

12.21. Допускати на об'єкт сторонніх осіб, знайомих, у т. ч.

колишніх та вільних від служби працівників цивільної охорони або

органів внутрішніх справ.

12.22. Відключати прилади сигналізації, у тому числі при їх

спрацюванні.

12.23. Користуватися електронагрівальними приладами з

відкритою спіраллю і кустарного виробництва.

12.24. Залишати без нагляду, передавати або показувати

будь-кому табельну зброю та спецзасоби. Без потреби діставати

зброю з кобури та досилати патрон у патронник, розбирати зброю під

час несення служби. Направляти безпідставно ствол у бік людей,

транспорту, житлових будівель.

12.25. Самовільно залишати місце служби до її закінчення,

змінювати порядок несення, відволікатись від виконання обов'язків

та послаблювати пильність (спати, читати, приймати їжу у

невстановлений час), приймати від сторонніх осіб будь-які предмети

(згортки, пакети, конверти тощо).

12.26. Заходити без потреби до житлових будинків, їдалень,

магазинів, клубів, ресторанів та до інших приміщень.

12.27. Порушувати правила радіообміну, викликати центральну

радіостанцію під час переговорів з іншими радіостанціями, вести

особисті переговори по радіостанції та відключати її.

13. Старший охоронник

13.1. При чисельності охоронників не менше 5 одиниць в одну

зміну на одному об'єкті або на об'єктах, розташованих поруч,

запроваджується посада старшого охоронника, який несе службу, як

правило, на центральному посту, що створюється для координації дій

охоронників дільниці та контролю за несенням ними служби.

13.2. Старший охоронник разом з обов'язками, передбаченими

пунктом 12 цього додатка, повинен: - одержувати від охоронників інформацію про хід приймання

об'єктів, відокремлених приміщень під охорону (здавання з-під

охорони), повідомлення за спеціальним графіком про стан справ на

постах; - про всі виявлені недоліки повідомляти підрозділ цивільної

охорони або підрозділ охорони, при якому або у складі якого він

створений, і робити запис у журналі центрального поста; - за наявної можливості перевіряти фактичне несення служби

охоронниками інших постів дільниці.

14. Охоронник (провідник службових собак)

Охороняє стаціонарний об'єкт, а також вантажі, що

перевозяться різними транспортними засобами, з використанням

спеціально натренованих службових (сторожових) собак. Доглядає і слідкує за станом здоров'я собаки, регулярно

дресирує його, вдосконалює робочі якості.

15. Охоронник - старший наряду ГРЦО

15.1. На час несення служби є старшим для працівників наряду

ГРЦО і має право в межах наданих повноважень віддавати їм

обов'язкові до виконання розпорядження.

15.2. При підготовці до несення служби погоджує з

відповідальним (черговим) підрозділу охорони зону реагування,

тактику несення служби.

15.3. Після інструктажу прибуває до місця несення служби,

уточнює перелік об'єктів, що вимагають особливої уваги (не здані

під охорону, не перезачинені після спрацювання ОПС), приймає зміну

в попереднього наряду, про що доповідає черговому

(відповідальному) по підрозділу охорони.

15.4. Підтримує постійну готовність наряду. Повинен знати

особливості підохоронних об'єктів, їх уразливі місця,

орієнтуватися в сигналах світлових (звукових) оповіщувачів,

основних і додаткових рубежів сигналізації.

15.5. При отриманні сигналу "Тривога" визначає оптимальний

шлях для прибуття на об'єкт. Під час руху уточнює особливості

об'єкта, визначає обов'язки наряду.

15.6. Після прибуття на об'єкт доповідає черговому

(відповідальному) по підрозділу ДСО або на ЦС. Дотримуючись

заходів безпеки, проводить обстеження та встановлює причини

тривожного сповіщення, особливу увагу зосереджує на вірогідних для

проникнення місцях (двері, вікна, люки, дах, підвальні, суміжні

приміщення) та прилеглій території.

15.7. Якщо цілісність об'єкта не порушена і при цьому: а) усі світлові оповіщувачі світяться рівним світлом -

передає на ЦС повідомлення "Об'єктова - справна"; б) мигає або не світиться один чи кілька світлових

оповіщувачів - передає на ЦС повідомлення "Об'єктова спрацювала";

мигає (не світиться) лампа (світлодіод) - вказує номер лампи

(світлодіода), що спрацювала (спрацював), на табло приладів; в) є ознаки знеструмлення (груп об'єктів), такі, як

відсутність світла світлових оповіщувачів ОПС та освітлення

об'єкта - передає на ЦС повідомлення "Знеструмлення". Не залишає об'єкт без охорони до перезачинення та з'ясування

причини спрацювання ОПС і здавання його під спостереження ЦС.

15.8. При виявленні порушення цілісності об'єкта доповідає

черговому (відповідальному) по підрозділу охорони, блокує об'єкт

та проводить обстеження прилеглої території. При виявленні осіб у

приміщеннях підохоронного об'єкта вживає заходів до їх затримання.

15.9. При виїзді за сигналом "Тривога" на квартиру під час

руху визначає завдання наряду. Уточнює можливі (вірогідні) для

нападу місця і шляхи відходу правопорушників (наявність ліфтів,

суміжних балконів, архітектурних надбудов, пожежних сходів,

проходів на горища, підвали тощо). За наявності ліфта блокує його

на першому поверсі і з дотриманням заходів безпеки піднімається

східцями на поверх, де розташована підохоронна квартира, звертаючи

особливу увагу на місця можливого переховування правопорушників.

За наявності вантажного ліфта піднімається ним до верхнього

поверху, блокує його, оглядає вихід на дах і східцями спускається

до квартири. Результати доповідає черговому (відповідальному) по

підрозділу охорони та на ЦС. При виявленні сторонніх осіб у

квартирі або ознак несанкціонованого проникнення негайно передає

інформацію про подію до підрозділу ДСО та територіального органу

внутрішніх справ і вживає заходів для затримання сторонніх у разі

спроби їх виходу.

15.10. Під час служби зосереджує увагу на особливо важливих

об'єктах, що перебувають під охороною.

15.11. Про переміщення групи доповідає черговому

(відповідальному) по підрозділу охорони. Виїзд за межі маршруту,

доставляння власника для перезачинення об'єкта на заправну

станцію, до пункту харчування, ремонту автомобіля тощо здійснює з

дозволу чергового.

15.12. Забезпечує ведення службової документації, фіксує в

бортовому журналі недоліки в укріпленості об'єктів, обставини, що

ускладнюють під'їзд до підохоронних об'єктів.

15.13. Після закінчення чергування передає зміну і з дозволу

чергового прибуває в підрозділ охорони для здавання зброї,

спеціальних засобів, засобів радіозв'язку, технічного контролю та

підведення підсумків роботи.

16. Охоронник - провідник службового собаки ГРЦО

16.1. На час несення служби підпорядковується старшому наряду

ГРЦО та виконує в межах наданих повноважень його розпорядження.

16.2. Повинен знати якості закріпленого собаки, здійснює його

дресирування, контролює своєчасність годівлі. При відхиленні у

стані здоров'я собаки доповідає безпосередньому начальникові й

забезпечує своєчасність ветеринарного лікування, надає першу

допомогу.

16.3. Вдосконалює спеціальні знання зі службового

собаківництва. Чітко знає правила й порядок застосування

службового собаки.

16.4. Вивчає особливості об'єктів, що перебувають під

охороною, і визначає тактичні прийоми роботи із собакою під час

проведення пошукових заходів для встановлення причин спрацювання

ОПС.

16.5. Готує службового собаку до служби для: а) огляду (зачищення) приміщень особливо важливих об'єктів

перед їх зачиненням з метою виявлення осіб, які залишилися на

об'єкті до його зачинення; б) огляду прилеглої території, нежилих приміщень та інших

місць можливого переховування злочинців, їх затримання у разі

спроби прямого нападу на працівників цивільної охорони або втечі з

місця події та вилучення викрадених матеріальних цінностей; в) охорони затриманих до прибуття працівників міліції та під

час проведення обшуку.

16.6. Під час виїзду на квартиру блокує тил будинку. Обстежує

місця можливого переховування злочинців (підвал, горище).

16.7. Після застосування собаки на затримання надає, у разі

потреби, медичну допомогу затриманому. Про застосування собаки

доповідає начальнику підрозділу.

16.8. Веде облік використання службового собаки.

17. Водій-охоронник ГРЦО

17.1. На час несення служби підпорядковується старшому наряду

ГРЦО та виконує в межах наданих повноважень його розпорядження.

17.2. Повинен знати й дотримуватися Правил дорожнього руху,

техніки безпеки під час обслуговування, поточного ремонту та

зберігання транспортного засобу, порядку і правил оформлення

документації.

17.3. Удосконалює практику керування автомобілем, повинен

знати будову, основи технічного обслуговування (поточного ремонту)

дорученої техніки, марки паливно-мастильних матеріалів, норми їх

витрат.

17.4. Утримує транспортний засіб укомплектованим та справним.

17.5. Своєчасно і правильно заповнює бортовий журнал

службового автомобіля підрозділу цивільної охорони.

17.6. При заступанні в наряд після проходження медичного

огляду одержує в чергового ключі від службового автомобіля,

документацію, перевіряє його технічний стан, відповідність

зафіксованих показань тим, що є на спідометрі.

17.7. Повинен знати територію, що захищається ЦС,

розташування та особливості об'єктів, які охороняються.

17.8. Після отримання повідомлення (команди) на виїзд за

сигналом "Тривога" визначає оптимальний маршрут руху,

використовуючи сигнально-гучномовний пристрій і проблисковий

маячок, забезпечує своєчасне прибуття наряду до вказаного об'єкта,

дотримуючись при цьому вимог Правил дорожнього руху.

17.9. При огляді об'єкта та прилеглої місцевості, затриманні

правопорушників вживає заходів, що унеможливлює пошкодження чи

викрадення автомобіля.

17.10. Під час виїзду на квартиру веде спостереження за

фасадом будинку, за згодою громадян проводить їх опитування та

контролює їх поведінку.

17.11. Забезпечує стійкий радіозв'язок з працівниками наряду

ГРЦО, черговим по підрозділу охорони та із ЦС.

17.12. Під час посадки затриманих в автомобіль уживає

заходів, що виключають можливість їх травмування та вчинення

нападу з їх боку. Оглядає салон автомобіля з метою виявлення

залишених ними предметів, документів.

17.13. Після закінчення зміни ставить справний автомобіль на

місце зберігання і вживає заходів, які виключають можливість його

викрадення. Ключі, дорожній лист і бортовий журнал службового

автомобіля підрозділу цивільної охорони здає черговому, фіксує час

поставлення автомобіля на стоянку та його пробіг за зміну.

Додаток 2

до підпункту 3.1 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

АКТ

обстеження технічної укріпленості (перелік основних питань) _____________________________________________________________

(найменування об'єкта, який належить взяти під охорону

(охороняється), його відомча належність та адреса)

1. Час і місце складання акта обстеження.

2. Склад міжвідомчої комісії, яка проводила обстеження.

3. Коротка характеристика об'єкта, його розташування на

місцевості. Опис місцевості, що прилягає до об'єкта. Найбільш

вірогідні шляхи можливого проникнення на об'єкт сторонніх осіб.

4. Характеристика технічних і захисних засобів охорони

(загорожа, освітлення, охоронна сигналізація, зв'язок) та їх стан.

5. Опис наявної охорони, її вид та кількісний склад (пожежна,

воєнізована, сторожова тощо). Підстави та потреба введення

цивільної охорони. Які види охорони пропонується зберегти у разі

встановлення цивільної охорони.

6. Характеристика пропускного режиму та роботи бюро

перепусток.

7. Наявність у режимній зоні об'єкта житлових будівель,

гуртожитків, установ, організацій та будівель, що не належать до

об'єкта.

8. Висновок про стан об'єкта. Внесений комісією принцип

організації охорони (по периметру, окремі його частини, змішана

охорона).

9. Пропозиції комісії щодо підготовки об'єкта для введення

цивільної охорони. Визначення кількості постів, їх видів та

чисельності працівників охорони. Запровадження на об'єкті

пропускного режиму, заходів із вдосконалення його технічної

укріпленості, обладнання засобів охоронної сигналізації.

Забезпечення охоронників службовими приміщеннями, транспортом та

житлом.

10. У разі охорони об'єкта службовими собаками вказати їх

потрібну кількість, визначити вимоги до блок-постів та приміщень

для їх утримання.

11. Заборонені зони. Вимоги щодо обладнання об'єкта

технічними засобами охорони (дротяна огорожа, огорожа парканом,

обладнання зовнішнього освітлення об'єкта та підступів до нього,

використання телевізійних пристроїв, пожежної сигналізації,

телефонного зв'язку, обладнання вікон та дверей приміщень

металевими ґратами, віконницями тощо). Які житлові будинки, гуртожитки, установи, організації та

будівлі мають бути винесені за межі підохоронної території.

12. Які зміни потрібно внести до існуючої пропускної системи

об'єкта та роботи його бюро перепусток.

13. Терміни здійснення заходів, усунення недоліків для

підготовки та передавання об'єкта цивільній охороні.

14. Строк прийняття об'єкта під охорону цивільної охорони.

Підписи членів міжвідомчої комісії: _________________________ _________________________ _________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Начальник (директор) ____________________________________ ________________________

(найменування підрозділу охорони) (найменування об'єкта) ____________________________________ ________________________

(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

М.П. "__" _______ 200_ р. М.П. "__" ______ 200_ р.

Додаток 3

до підпункту 3.6 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

АКТ

виставлення (зняття) поста цивільної охорони _____________________________________________________________

(найменування об'єкта)

"__" ___________ 200__ р. Місто (селище) ____________________

Начальник __________________________________________________,

(найменування підрозділу охорони)

начальник (директор) _____________________________________________

(найменування об'єкта)

склали цей акт про те, що з ____________ год. "__" ______ 200__ р. __________________________________________________________________

(найменування підрозділу ДСО)

виставляє (знімає) цивільну охорону на(з) _______________________,

(найменування об'єкта)

розташованому(ого) за адресою: _______________________, і приймає

(здає) встановлені в ньому засоби охоронно-пожежного та тривожного

сповіщення для здійснення їх експлуатаційного і технічного

обслуговування.

Прізвища та підписи осіб, які склали акт: ___________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Додаток 4

до підпункту 3.9 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК

ведення літерних справ на об'єкти, що охороняються

підрозділами цивільної охорони

1. Відповідальність за ведення літерних справ на особливо

важливі об'єкти покладається на одного із заступників начальника

підрозділу цивільної охорони, на інші категорії об'єктів - на

осіб, відповідальних за організацію заходів охорони на конкретних

об'єктах.

2. Літерна справа реєструється в канцелярії підрозділу ДСО і

має реєстраційний номер.

3. Літерні справи на особливо важливі об'єкти зберігаються в

металевому сейфі (шафі) начальника підрозділу цивільної охорони

або начальника підрозділу ДСО, до складу якого входить підрозділ

цивільної охорони, або їх заступників. Літерні справи на інші

категорії об'єктів зберігаються в металевих сейфах (шафах) у осіб,

відповідальних за організацію заходів охорони на конкретних

об'єктах.

4. Після закінчення 5 років від часу розірвання договору

літерна справа знищується.

5. Літерна справа складається з розділів:

РОЗДІЛ 1

1. Характеристика об'єкта.

2. Копія договору, дислокація постів та розрахунок вартості

охорони.

3. План-схема охорони об'єкта.

4. Копія схеми-дислокації постів із зазначенням маршрутів

безпечного руху працівників цивільної охорони.

5. Копії наказів власника об'єкта про пропускний та

внутрішньооб'єктовий режими, інші керівні матеріали.

6. Копії інструкцій з протипожежної безпеки і техніки

безпеки.

7. Копії наказів про прийняття об'єкта під охорону та про

зміни виду охорони.

8. Акт виставлення (зняття) поста цивільної охорони.

РОЗДІЛ 2

1. Матеріали перевірки технічного стану охорони (первинний

акт обстеження, довідка про готовність об'єкта до прийняття під

охорону, повторні акти обстеження, довідки контрольних перевірок

за усуненням недоліків).

2. Аркуш обліку інформацій, що направляються власнику, до

вищих організацій, правоохоронних та інших органів державної

влади.

РОЗДІЛ 3

1. Плани спільних із власником заходів.

2. Аркуш обліку матеріалів про проведення заходів власником

об'єкта, охороною та іншими службами органів внутрішніх справ

(спільні рейди, засідки, контрольні перевірки).

3. Аркуш обліку інформацій, скарг та заяв на якість охорони.

4. Аркуш обліку перевірок літерної справи.

Копії документів, що направляються власнику об'єкта та в

різні інстанції, а також оригінали інформації, що надходить,

підшиваються та зберігаються у справах відповідно до номенклатури

справ міськ-, райоргану внутрішніх справ. Акти обстеження технічного стану об'єкта зберігаються в

літерних справах 3 роки. Після закінчення цього строку вони

вилучаються та знищуються.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА

1. Відомча належність _______________________________________ __________________________________________________________________

2. Адреса об'єкта ___________________________________________

3. Кількість працівників та службовців ______________________

4. Площа об'єкта _______________ га.

5. Довжина периметра ____________ м, стан огорожі ___________ __________________________________________________________________

6. Кількість КПП ___________, місць зігрівання та укриття від

негоди ___________________________________________________________

7. Кількість воріт, усього __________________ ,у тому числі: - автотранспортних _________________________; - залізничних ______________________________; - механізованих_____________________________. Наявність освітлення біля воріт _____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

8. Встановлено на КПП турнікетів ______, наявність естакади

для догляду транспортних засобів _________________________________

9. Наявність ящиків з піском ______ і вогнегасників на КПП та

постах _____, на пожежних щитах ______, їх укомплектованість _____

10. Наявність кімнат схову особистих речей робітників та

службовців ___________, кімнат огляду ___________

11. Вид охорони: цивільна охорона, міліція охорони, змішана

(цивільна охорона + міліція охорони) (непотрібне закреслити)

12. Чисельність охорони:

- охоронників на КПП ________________________________________ - охоронників _______________________________________________ - міліції охорони ___________________________________________ Усього ______________________________________________________

13. Кількість постів, усього ____________, у тому числі: - 8-годинних _________________________; - 12-годинних ________________________; - 15-годинних ________________________; - 16-годинних ________________________; - 24-годинних ________________________.

14. Вихідні дні на об'єкті __________________________________

15. Застосовується __________________________________________

службових собак у місцях їх виставлення: _________________________

16. Наявність громадських формувань _________________________

(вказати, де саме)

17. Наявність на об'єкті відомчої або іншої охорони _________

18. Керівник об'єкта ________________________________________

(П.І.Б., телефони (службовий та домашній)

19. Номер телефону поста охорони ____________________________

20. Перелік відокремлених приміщень, включених до дислокації:

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Обладнано | Тип | Підлягає | | з/п | відокремленого | ОПС; | сигнальних | обладнанню | | | приміщення | підключено | приладів | ОПС | | | | на КМЄ, ЦС | | | ------------------------------------------------------------------

АРКУШ

обліку інформацій, що направляються в інстанції

------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Вих. | Номер | З якого | Надходження | | з/п | направлення | N | справи і | питання | відповіді, | | | | | сторінка | | дата, N | | | | | | | вхідн., | | | | | | | короткий зміст | ------------------------------------------------------------------

АРКУШ

обліку висновків, службових розслідувань,

спецповідомлень щодо крадіжок,

які допущені або відвернені

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Реєстраційний | N справи і | Короткий | | з/п | документа | номер і дата | сторінка | зміст | ------------------------------------------------------------------

АРКУШ

обліку матеріалів про проведення заходів

------------------------------------------------------------------ | N | Дата проведення | Результат | N справи, в якій підшито | | з/п | і назва заходу | проведення | документ, і сторінки | ------------------------------------------------------------------

АРКУШ

обліку інформацій, скарг та заяв щодо якості охорони

------------------------------------------------------------------ | N | Короткий | Вхідний | Яким | N справи, до | Вжиті | | з/п | зміст | N і | вих. N | якої підшитий | заходи | | | документа | дата | виконано | документ | | ------------------------------------------------------------------

АРКУШ

обліку перевірок літерної справи

------------------------------------------------------------------ | N з/п | Дата | Хто перевірив | Зауваження | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до підпункту 5.2 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ЖУРНАЛ

інструктажів працівників цивільної охорони _____________________________________________________________

(найменування підрозділу охорони)

"______" ____________________ 200___ р.

------------------------------------------------------------------ | N | N | N |Назва |П.І.Б. |Тема |Підпис |Підпис | |з/п|ко- |поста |об'єк-|праців-|інст- |працівника |відповідальної| | |ман-|(марш-|та |ника |рукта-|цивільної |особи про | | |ди |руту) | |цивіль-|жу |охорони про|проведення | | | | | |ної | |отримання |інструктажу та| | | | | |охорони| |інструктажу|допуску | | | | | | | | |працівника | | | | | | | | |цивільної | | | | | | | | |охорони до | | | | | | | | |несення служби| |---+----+------+------+-------+------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6

до підпункту 5.2 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ЖУРНАЛ

центрального поста команди (дільниці) N _____________________________________________________________

(найменування підрозділу охорони)

1-а сторінка

------------------------------------------------------------------ | N | N |Назва |П.І.Б. |Час |Підпис |Час |Тема | |з/п|пос-|об'єк-|охорон-|засту- |охоронника,|закін- |інструктажу.| | |та |та |ника |пання |який прибув|чення |Прізвище | | | | | |на пост|на службу |несення|особи, яка | | | | | | |та на |служби |проводила | | | | | | |інструктаж | |інструктаж | |---+----+------+-------+-------+-----------+-------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------

2-а сторінка

АРКУШ

контролю перевірок та закриття постів команди N

------------------------------------------------------------------ | N | П.І.Б. | Назва об'єкта, N постів, час здійснення | |з/п|перевіряльни- | охоронних заходів (від __ до ___) | | | ків |---------------------------------------------| | | |"Київхліб"|"Київхліб" |"Київхліб" | і | | | | | | |пост N 1, |пост N 2, |пост N 3, |т.д.| | | | | | |8.00-8.00 |7.00-21.00 |21.00-7.00 | | | | | |---+--------------+----------+-----------+-----------+----+-+-+-| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7|8|9| |---+--------------+----------+-----------+-----------+----+-+-+-| | |Доповіді з | | | | | | | | | |постів | | | | | | | | | |телефоном (по | | | | | | | | | |радіостанції) | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7

до підпункту 5.2 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ЖУРНАЛ

прийняття (здавання) поста-маршруту та перевірок

несення служби __________________________________________________________________

(найменування об'єкта)

------------------------------------------------------------------ |Дата| Пост, майно, |Зауваження|Час |Результати | |і |документація за описом |щодо |пере- |перевірки. | |час |і печатки на сховищах |прийняття-|вірки |Посада, | | | згідно з відбитками |здавання |несення|звання, П.І.Б | | |------------------------|поста, |служби |перевіряльника,| | | здав |прийняв |приміщень,| |відмітка про | | |------------+-----------|майна та | |усунення | | |П.І.Б.|під- |П.І.Б.|під-|документа-| |недоліків | | | |пис | |пис |ції | | | |----+------+-----+------+----+----------+-------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8

до підпункту 5.2 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

БОРТОВИЙ ЖУРНАЛ

службового автомобіля _____________________________

(марка та державний номер)

підрозділу цивільної охорони

при _________________________________________________

(найменування підрозділу ДСО)

"__" _______ 200__ р. Час несення служби з __ год. до __ год.

Показання спідометра:

на початок служби _______, після закінчення служби __________

Екіпаж: - старший охоронник ________________________________________ - охоронник-водій __________________________________________ - охоронник-провідник службового собаки ____________________

зі службовим собакою __________________________ Хто проводив інструктаж, тема інструктажу ___________________

I. Виїзди за сигналом "Тривога", вказівками чергового по

підрозділу цивільної охорони (ЦС) та виконання інших завдань *

------------------------------------------------------------------ | Початковий | Час | Кінцевий | Час |Відстань у |Мета | | пункт | виїзду | пункт | прибуття |кілометрах |поїздки | |------------+--------+----------+----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

--------------- * Записи заносяться у послідовності отриманих нарядом

сигналів "Тривога" та завдань.

II. Охорона об'єктів, які не взялись на ЦС

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Адреса | Час передавання під | Вжиті заходи з | | об'єкта | | охорону | охорони об'єкта | |---------------+--------+---------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

III. Недоліки в технічній укріпленості об'єктів

------------------------------------------------------------------ | Найменування об'єкта | Адреса |Виявлені недоліки| Вжиті заходи | |----------------------+--------+-----------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

IV. Контроль за несенням служби

------------------------------------------------------------------ | Час та місце | Результати перевірки | Посада, П.І.Б., | | перевірки | (зауваження) | підпис | |-----------------+--------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------

V. Результати служби наряду

Виїздів за сигналом "Тривога" _______________________________ Попереджено крадіжок з підохоронних об'єктів ________________ Хибних спрацювань охоронної сигналізації ____________________ Загальний пробіг службового автомобіля за зміну _____________ Зауваження щодо технічного стану службового автомобіля та

радіостанції _____________________________________________________ Підсумковий результат: фіксована оцінка служби кожного

працівника цивільної охорони наряду групи реагування, яка є

підставою для призначення щомісячної премії та визначення її

величини: ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(запис робить відповідальний черговий, черговий ЦС, начальник

підрозділу охорони (ДСО))

Старший наряду ______________________________________________

(підпис)

Відповідальний черговий (черговий ЦС) _______________________

(підпис)

Додаток 9

до підпункту 5.5 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ОПЕРАТИВНИЙ ПАСПОРТ

мобільних нарядів цивільної охорони ДСО

(ГРЦО, супроводження вантажів)

1. Адреси та службові телефони розміщених в зоні несення

служби: - держадміністрацій; - органів (підрозділів) внутрішніх справ, військових частин; - пунктів дільничних інспекторів міськ-, територіальних

органів внутрішніх справ; - лікарень, амбулаторій та інших медичних закладів; - аварійних служб (газ, вода, опалення, електрозабезпечення).

2. Таблиця номерних знаків транспортних засобів областей

України.

3. Карта території маршруту з нанесенням особливо важливих

об'єктів.

4. Орієнтування.

Додаток 10

до підпункту 5.6 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________ ___________________________

"____" _____________ 200_ р.

ПЛАН

проведення інструктажу з працівниками цивільної

охорони, які заступають на службу

"____" ____________ 200_ р.

Після шикування працівників цивільної охорони, доповіді

начальників команд або варт, груп, командирів відділень, старших

змін (постів) про готовність нарядів, що заступають, до проведення

інструктажу необхідно:

1. Перевірити наявність працівників цивільної охорони,

службові посвідчення, з'ясувати стан здоров'я та оглянути

зовнішній вигляд, перевірити знання ними загальних і особливих

обов'язків, правил застосування зброї, спецзасобів, засобів

фізичного впливу, вимог техніки безпеки та дотримання заходів

особистої безпеки при несенні служби тощо.

2. Провести бесіду на тему: ________________________________

3. Ознайомити наряди з оперативною обстановкою, особливостями

несення служби на постах (маршрутах), розміщенням найближчих

нарядів цивільної охорони, міліції, військових нарядів та

громадських формувань, із прикметами розшукуваних злочинців,

викрадених речей та автомототранспорту, місцями можливого вчинення

правопорушень, появи злочинців та інших правопорушників,

прилеглими до постів (маршрутів) вулицями, провулками, площами,

прохідними дворами та іншими найкоротшими шляхами руху на випадок

переслідування правопорушників.

4. Проаналізувати результати несення служби постів, що

змінюються, щодо виявлених недоліків і упущень, поставити

конкретні завдання на охорону з урахуванням оперативного стану, що

склався, звернути увагу на особливості несення служби на кожному

посту (маршруті).

5. Перевірити знання працівниками цивільної охорони:

а)___________________________________________________________ _________________________________________________________________;

б)___________________________________________________________ _________________________________________________________________;

в) рішення ввідних завдань __________________________________ __________________________________________________________________

6. З урахуванням оперативної обстановки та інших обставин

визначити завдання нарядів цивільної охорони _____________________ __________________________________________________________________

7. Оголосити розподіл працівників цивільної охорони за

постами (маршрутами).

_______________________ _______________________

(посада, підпис)

"____" ____________ 200_ р.

Додаток 11

до підпункту 6.6 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

1-а сторінка постової відомості

ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ

Варта N ____________________________________________________

(найменування підрозділу охорони) з охорони ___________________________________________________

(найменування об'єкта)

з ________________ год. "______" ________________ 200____ р. до _______________ год. "______" ________________ 200____ р.

Інструктаж варти ____________________________________________

(посада, прізвище, П.І.Б. особи, яка

проводила інструктаж, час проведення)

Запис про здавання і прийняття варти ________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Об'єкт, що охороняється, зброя, боєприпаси, спецзасоби, майно

і службова документація згідно з описом прийняті.

Здав начальник варти _______________________

Прийняв начальник варти ____________________

2-а сторінка постової відомості

Розклад постів Пост N 1 Начальник варти _____________________________

Пост N 2 (П.І.Б.)

Пост N 3 Помічник начальника варти ___________________

Пост N 4 (П.І.Б.)

Пост N 5 Помічник начальника варти

Пост N 6 зі служби вартових собак _____________________

(П.І.Б.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б.| Години служби і номери постів |На |У |Прий-|Усьо-|При-| |з/п|посто-|------------------------------------------------------------------|пос-|ре- |няття|го |міт-| | |вих |7-8|8-9|9-10|10-11|11-12|12-13|13-14|14-15|15-16|16-17|17-18|18-19|ту |зер-|їжі |робо-|ка | | | | | | | | | | | | | | | | |ві | |чих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |годин| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

У графі "Години служби і номери постів" напроти прізвищ

вартових проставляються номери постів, на яких вони несли службу.

У разі відсутності на службі працівників напроти прізвища

вартового вказується причина: "хворий", "відгул", "відпустка" і т.

ін.

Умовні позначення "О" - обід, "Р" - резерв.

Застосування собак в охороні об'єкта (для підрозділів, де є

службові собаки)

------------------------------------------------------------------ |Номер|Кличка| Час |П.І.Б. вожатого |Відмітка | |поста|собаки|------------------|службових собак |перевіряльника | | | |виставлення|зняття| |служби собак | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Начальник варти __________________

3-я сторінка постової відомості

Відмітки про відкриття і прийняття під охорону сховищ

------------------------------------------------------------------ |Да-|П.І.Б. осіб,|Найменування| Час |Підписи | |та |допущених до|сховищ |-----------------------|начальника| | |об'єктів, що| |відкриття|опечатування,|варти і | | |охороняються| | |закриття |допущених | | | | | | |осіб | ------------------------------------------------------------------

Зауваження про перевірку служби варти і технічного стану

об'єкта___________________________________________________________

Постову відомість перевірив начальник підрозділу охорони ____

РОЗКЛАД ПОСТІВ

а) Графік (приблизний) несення служби вартою, яка заступає на

24 години

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б.| Години служби і N постів |На |У |Прий-|Усьо-| |з/п|пра- |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|пос-|ре- |няття|го | | |цівни-|19-20|20-21|21-22|22-23|23-24|0-1|1-2|2-3|3-4|4-5|5-6|6-7|7-8|8-9|9-10|10-11|11-12|12-13|13-14|14-15|15-16|16-17|17-18|18-19|ту |зер-|їжі |робо-| | |ків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ві | |чих | | |варти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |годин| |---+------+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 1 | | 6 | Р | Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | О | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Р | О | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | О | 4 | 4 | 18 | 3 | 3 | 21 | |---+------+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 2 | | 1 | 1 | 1 | Р | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | О | Р | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | О | Р | 4 | 4 | 4 | 4 | О | 5 | 18 | 3 | 3 | 21 | |---+------+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Р | О | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Р | О | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | О | 5 | 5 | 5 | 5 | Р | 18 | 3 | 3 | 21 | |---+------+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 4 | | Р | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | О | Р | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | О | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Р | О | 6 | 6 | 6 | 18 | 3 | 3 | 21 | |---+------+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 5 | | 3 | Р | Р | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | О | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | О | Р | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | О | 1 | 1 | 18 | 3 | 3 | 21 | |---+------+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 6 | | 4 | 4 | 4 | Р | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | О | Р | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | О | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | О | Р | 18 | 3 | 3 | 21 | |---+------+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 7 | | 5 | 5 | 5 | 5 | О | Р | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | О | Р | 1 | 1 | 1 | 1 | Р | О | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 21 | |---+------+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 8 | | Р | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | О | Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | О | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Р | О | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 21 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОЗКЛАД ПОСТІВ

б) Графік (приблизний) несення служби вартою, яка заступає на

12 години

----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б.| Години служби і N постів |На |У |Прий-|Усьо-| |з/п|пра- |------------------------------------------------------------------|пос-|ре- |няття|го | | |цівни-|7-8|8-9|9-10|10-11|11-12|12-13|13-14|14-15|15-16|16-17|17-18|18-19|ту |зер-|їжі |робо-| | |ків | | | | | | | | | | | | | |ві | |чих | | |варти | | | | | | | | | | | | | | | |годин| |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 1 | | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 9 |1.30|1.30 |10.30| |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 2 | | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 9 |1.30|1.30 |10.30| |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 |1.30|1.30 |10.30| |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 4 | | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |1.30|1.30 |10.30| |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 5 | | 6 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 9 |1.30|1.30 |10.30| |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 6 | | 4 | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 9 |1.30|1.30 |10.30| |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 7 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 9 |1.30|1.30 |10.30| |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 8 | | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |1.30|1.30 |10.30| -----------------------------------------------------------------------------------------------------

РОЗКЛАД ПОСТІВ

в) Графік (приблизний) несення служби вартою, яка заступає на

8 години

----------------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б.| Години служби і N постів |На |У |Прий-|Усьо-| |з/п|пра- |------------------------------------------|пос-|ре- |няття|го | | |цівни-|7-8|8-9|9-10|10-11|11-12|12-13|13-14|14-15|ту |зер-|їжі |робо-| | |ків | | | | | | | | | |ві | |чих | | |варти | | | | | | | | | | | |годин| |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 1 | | 1 | Р | 3 | 3 | 3 | О | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 2 | | 2 | Р | 4 | 4 | 4 | О | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 3 | | 3 | 3 | О | 5 | 5 | 5 | Р | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 4 | | 4 | 4 | Р | 6 | 6 | 6 | Р | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 5 | | 5 | 5 | 5 | О | 1 | 1 | 1 | Р | 6 | 1 | 1 | 7 | |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 6 | | 6 | 6 | 6 | О | 2 | 2 | 2 | Р | 6 | 1 | 1 | 7 | |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 7 | | Р | 1 | 1 | 1 | О | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | |---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----| | 8 | | Р | 2 | 2 | 2 | О | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------

Графіки несення служби ("а", "б", "в") складені при

чисельності варти 9 чоловік з урахуванням одного відсутнього з

поважної причини (хвороба, відпустка).

Додаток 12

до підпункту 6.9 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ЗМІННИЙ ЖЕТОН

--------------- /-----------\ | | / \ | ВАРТА N 1 | | ВАРТА N 3 | | 2 пост | | 5 пост | | | \ / --------------- \-----------/

/-----------\ / \

/ ВАРТА N 4 \

< 8 пост >

\ /

\ /

\-----------/

Змінний жетон може мати різну форму. Він виготовляється з

металу або пластмаси розміром не більше 5x5 см, завтовшки 2-2,5 мм

із нанесенням на ньому номерів варт і постів, які підлягають

здаванню, а також умовного знака загону (команди).

Додаток 13

до підпункту 6.15 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

Затверджую Узгоджено

Начальник підрозділу охорони Керівник об'єкта ____________________________ _______________________

"___" _________ 200_ р. "___" _________ 200_ р.

ТАБЕЛЬ ПОСТА _____________________________________________________________

(номер поста, найменування підохоронного об'єкта)

------------------------------------------------------------------ | Перелік об'єктів, | Особливі обов'язки | Порядок застосування | | що перебувають під | охоронника | зброї на посту | | охороною | | | ------------------------------------------------------------------

Начальник підрозділу охорони ________________________________

(підпис)

Додаток 14

до підпункту 6.21.2

Інструкції з організації

служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ОПИС МАЙНА,

яке перебуває у вартовому приміщенні

(в окремих службових кімнатах)

------------------------------------------------------------------ | N з/п | Найменування предметів | Кількість | Примітка | |--------+---------------------------+------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Начальник підрозділу охорони ________________________________

(підпис)

Додаток 15

до підпункту 7.5 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

АКТ N ____

перезакриття об'єкта (квартири)

Акт склав ___________________________________________________

(посада, ім'я та по батькові представника ДСО)

у присутності понятих:

1. _____________________________ 2. _____________________________

(прізвище, ім'я та (прізвище, ім'я та по батькові, домашня адреса) по батькові, домашня адреса)

про те, що "___" _________ 200__ р. о ____ год. ____ хв. проведено

відкриття об'єкта (квартири) за адресою: _______________________ з

причини надходження на ЦС "___" __________ 200 р. о __ год. __ хв.

сигналу "Тривога". При відкритті об'єкта (приміщення, квартири) встановлено:

1. Зовнішні ознаки проникнення сторонніх осіб _______________

(вказати їх

наявність або

відсутність)

2. Стан засобів охоронної сигналізації ______________________ __________________________________________________________________

(справні, обірвано шлейф, незачинені вікна,

кватирки, балконні двері тощо)

3. Вжито заходів ____________________________________________

4. Рекомендації та пропозиції власникам _____________________

5. Об'єкт здано під охорону на ЦС "__" ____ 200__ р. о _ год.

_ хв. черговому пульта управління ________________________________

Підписи понятих: ____________________________________________ ____________________________________________

Підпис представника охорони: ________________________________

Додаток 16

до підпункту 8.2 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ПОВІДОМЛЕННЯ

про надання охоронних послуг, пов'язаних із виїздом

наряду цивільної охорони ____________________ за межі

(назва підрозділу)

регіону дислокації підрозділу

1. Вид охоронного заходу та термін його виконання ___________

2. Склад наряду та старший наряду (вказати посаду та

прізвище) ________________________________________________________

3. Наявність озброєння, засобів зв'язку та спеціальних

засобів __________________________________________________________

4. Вид транспорту, яким перевозиться вантаж (наявність

автомобіля супроводження, його марка та державний номер) _________

5. Маршрут руху. Початковий та кінцевий пункти руху

(вказувати інформацію щодо кожної з областей, територією яких

проходить маршрут руху згідно з територіально-інформаційним

довідником ДСО) __________________________________________________

6. Проміжні пункти зупинок на час понад 8 годин _____________

7. Замовник (назва організації, її адреса і розташування) ___

Начальник підрозділу охорони

ДСО в ____________________

"___" _____________ 200 __ р.

Додаток 17

до підпункту 8.2 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

Начальнику управління

(відділу) ДСО в

____________________________

(області, місті)

ІНФОРМАЦІЯ

Прошу організувати контроль за несенням служби працівниками

наряду цивільної охорони ______________ управління (відділу) ДСО в

(вид наряду)

__________________ ,який направляється з "__" до "__" ___ 200 _ р.

(області, місті)

для _______________________________, що здійснюється на службовому

(вид охоронного заходу)

автомобілі______

Старший наряду ___________________ Склад наряду - _______________ чоловік. Наявність озброєння і

спецзасобів: ___________

Начальник підрозділу ДСО в __________________________ ___________________________

(області, місті) (підпис)

Додаток 18

до підпункту 8.4 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ЖУРНАЛ

обліку інформації про перебування нарядів _________ на

території ____________________ області (району, міста)

Розпочато "__" ________ 200_ р. Закінчено "__" ________ 200_ р.

-------------------------------------------------------------------- | N |Дата|Хто|З |Склад|Вид |Від-|Наяв-|Вид |Пе- |Ор- |Місце|Міс-| |з/п|і |по-|яко-|наря-|за- |міт-|ність|тран-|ріод|га- |не- |це | | |час |ві-|го |ду, |ходу|ка |оз- |спор-|пе- |ні- |сення|від-| | |над-|до-|під-|стар-|охо-|про |бро- |ту |ре- |за- |служ-|по- | | |ход-|мив|роз-|ший |рони|пе- |єн- | |бу- |ція,|би |чин-| | |жен-| |ділу|наря-| |ре- |ня, | |ван-|до | |ку | | |ня | |при-|ду | |вір-|спец-| |ня |якої| | | | |по- | |був | | |ку |засо-| |на |при-| | | | |ві- | |на- | | |(фі-|бів | |те- |був | | | | |дом-| |ряд | | |зич-| | |ри- |на- | | | | |лен-| | | | |ну, | | |то- |ряд | | | | |ня | | | | |тех-| | |рії | | | | | | | | | | |ніч-| | |об- | | | | | | | | | | |ну) | | |лас-| | | | | | | | | | | | | |ті | | | | |---+----+---+----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | --------------------------------------------------------------------

Додаток 19

до підпункту 8.5.5

Інструкції з організації

служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ПРИПИС

Виданий _____________________________________________________

(посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

на право здійснення в підрозділах ________________________________

(назва підрозділу)

перевірки організації (несення) служби нарядами ДСО, стану

технічної укріпленості на підохоронних об'єктах, зберігання та

видачі табельної зброї і спецзасобів, використання автотранспорту,

оголошення учбових тривог, а також перевірок служби нарядами, у т.

ч. тими, які тимчасово перебувають на території області (міста) та

виконують охоронні функції за договорами.

Дійсний до "__" ________ 200 _ р. при пред'явленні службового

посвідчення.

__________________________________________________________________

(керівник ДДСО при МВС України, управління (відділу))

______________________________ _____________________________

(звання, прізвище та ініціали) (підпис)

"___" ____________ 200 _ р. М.П.

Перелік повноважень, зазначених у приписі, у кожному

конкретному випадку визначається керівником залежно від мети

перевірки (відрядження).

Додаток 20

до підпункту 13.6 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ЖЕТОННИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ

Жетонний метод контролю за несенням служби працівниками

цивільної охорони полягає в можливості перевіряти несення служби

охоронниками будь-якого часу доби та примусити їх систематично

обходити територію підохоронного об'єкта.

Для запровадження даної системи необхідно: - визначити на кожному об'єкті відокремлені приміщення, які

потребують особливої уваги (каси, складські приміщення, магазини

тощо); - визначити місця розміщення жетонів на відокремлених

приміщеннях ( М 1, М 2, ... ); - розробити графіки погодинного обходу території (в

залежності від протяжності маршруту обхід території може

здійснюватись через кожну одну або дві години); - розробити форму жетонів (вони можуть бути круглими,

квадратними, прямокутними, трикутними, на них наносяться відбитки

літер та цифр; кількість жетонів не обмежена).

Принцип роботи методу полягає в наступному:

Після закінчення роботи охоронник обходить територію об'єкта

згідно з маршрутом, приймає під охорону, наприклад, склад,

автопарк, магазин, адмінкорпус і одночасно виставляє на них у

визначених місцях жетони. Так, на складі виставляється жетон N 2,

на автопарку - N 3, на магазині - N 4, на адмінкорпусі - N 5, а на

КПП залишається жетон N 1. Через годину охоронник знову обходить

територію об'єкта та змінює жетони згідно з графіком, а саме: з

КПП жетон переноситься на склад, зі складу - на автопарк, з

автопарку - на магазин, з магазину - на адмінкорпус, з

адмінкорпусу - на КПП.

При перевірці несення служби перевіряльник, прибувши на

об'єкт, звіряє номер жетона, який є на КПП, з номером жетона, який

зазначений в розробленому графіку розноски жетонів. Якщо номери

жетонів збігаються, працівник здійснював обхід території згідно з

графіком. Якщо графік розноски жетонів був порушений, нумерація не

збігається.

Розноска жетонів у робочі дні здійснюється охоронником після

закінчення роботи підприємства, а у вихідні та святкові дні -

цілодобово.

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

СХЕМА

охорони та маршрут безпечного руху охоронника

по території об'єкта

------------------------------------------------------------------ | М 4 | | --------- ----------- | | | Склад |------------------------------------> | Магазин | | | --------- ----------- | | ^ \ | | | М 3 \ | | \ \ | | \ | | | ------------ \ М 2 v | | | Автопарк | ^ --------------- | | | ------------ | | Адмінкорпус | | М 5 | | \ ------- --------------- | | | \ | КПП | <---------------------------- v | | М 1 \------- | | | ------------------------------------------------------------------

ГРАФІК

обходу території

------------------------------------------------------------------ | Час | М 1 | М 2 | М 3 | М 4 | М 5 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 18-00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 19-00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 20-00 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 21-00 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 22-00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 23-00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 24-00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 01-00 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 02-00 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 03-00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 04-00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 05-00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 06-00 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 07-00 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 08-00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 09-00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 10-00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 11-00 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 12-00 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 13-00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 14-00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 15-00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 16-00 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |--------------+----------+----------+--------+----------+-------| | 17-00 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 21

до підпункту 14.2.2.3

Інструкції з організації

служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

РАЗОВА ПЕРЕПУСТКА

Корінець-заявка N _____________ | Разова перепустка N_____________ На "__" ____________ 200____ р. | На "__" _____________ 200____ р. Час видачі _______ год. ___ хв. | Час видачі _______ год. ____ хв. Прізвище ______________________ | Прізвище _______________________ Ім'я __________________________ | Ім'я ___________________________ По батькові ___________________ | По батькові ____________________ Вид, номер і дата видачі | Вид, і номер документа _________ документа _____________________ | З ним ___________________ прямує Місце роботи __________________ | (прізвище) Хто заявив ____________________ | ________________________________ Хто дозволив __________________ | (вид транспорту) У цех, відділ _________________ | Підлягає зворотному вивезенню | ________________________________ | | Підпис ___________________ | | М.П.

Зворотний бік

Відбув о_____________________ год. ____________________ хв.

Дата "_____" ____________________ 200_____ р.

Підпис ___________________

Додаток 22

до підпункту 14.2.5

Інструкції з організації

служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ПЕРЕЛІК

уповноважених працівників органів державної

влади, які мають право доступу на об'єкти

народногосподарського комплексу

-------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Види об'єктів | Порядок доступу | Час | |з/п| уповноважених |---------------+-------------------+----------------| | | працівників органів |усі|під- |під- |без- |за |у при-|у |під |у | | | державної влади |ви-|конт-|конт-|пере-|погод-|сут- |будь-|час |робо-| | | |ди |роль-|роль-|шкод-|женням|ності |який |ро- |чий | | | | |ні |ні |ний |з ад- |адмі- |час |боти|час | | | | |поза |ві- |за |міні- |ніст- | |тех-|адмі-| | | | |ві- |дом- |служ-|стра- |рації | |но- |ні- | | | | |домчі|чі |бовим|цією |(влас-| |ло- |стра-| | | | | | |пос |(влас-|ника) | |гіч-|ції | | | | | | |від- |ником)| | |ного| | | | | | | |чен- | | | |ус- | | | | | | | |ням | | | |тат-| | | | | | | | | | | |ку- | | | | | | | | | | | |ван-| | | | | | | | | | | |ня | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 1 |Народні депутати | * | | | * | | | * | | | | |України | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 2 |Помічник народного | |прим.| | * | | | | | * | | |депутата | | 1 | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 3 |Міліція | * | | | * | | | * | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 4 |Прокуратура | * | | | * | | | * | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 5 |СБУ | * | | | * | | | * | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 6 |КРУ | * | | | * | | | * | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 7 |Державна виконавча | * | | | * | | | * | | | | |служба | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 8 |Інспекція Держкомзему| * | | | * | | | | | * | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 9 |Державний інспектор з| * | | |прим.| | | | * | | | |метрологічного | | | | 2 | | | | | | | |нагляду Держстандарту| | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 10|Уповноважені посадові| * | | |прим.| | | | | * | | |особи | | | | 3 | | | | | | | |Антимонопольного | | | | | | | | | | | |комітету України та | | | | | | | | | | | |його територіальних | | | | | | | | | | | |відділень | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 11|Місцева державна | | * | | | * | | | | * | | |адміністрація | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 12|Державна податкова | | * | |прим.| | | | | * | | |служба | | | | 4 | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 13|Органи державної | | * | | | * | | | | * | | |статистики | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 14|Державний пожежний | * | | |прим.| |прим. | * | | * | | |нагляд | | | | 5 | | 5 | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 15|Фонд соціального | | * | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 16|Державна інспекція з | | * | | | * | | | | * | | |контролю за | | | | | | | | | | | |додержанням | | | | | | | | | | | |законодавства про | | | | | | | | | | | |зайнятість населення | | | | | | | | | | | |Державної служби | | | | | | | | | | | |зайнятості | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 17|Державна інспекція з | | * | | | * | | | | * | | |контролю за цінами | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 18|Держспецмонополія | | * | | | * | | | | * | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 19|Інспекція з | | | * | * | | | * | | | | |енергозбереження | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 20|Державна інспекція з | | | * | * | | | * | | | | |нагляду за ядерною | | | | | | | | | | | |безпекою | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 21|Міністерство фінансів| | | * | * | | | | | * | | |України (до страхових| | | | | | | | | | | |компаній) | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 22|Державна митна служба| | | * | * | | | * | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 23|Інспекція | | * | | * | | | | | * | | |Держнаглядохоронпраці| | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 24|Державна інспекція | | * | | * | | | | | * | | |праці Мінпраці та | | | | | | | | | | | |соціальної політики | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 25|Інспекція з | | * | | * | | | | * | * | | |стандартизації, | | | | | | | | | | | |метрології та | | | | | | | | | | | |сертифікації | | | | | | | | | | | |Держстандарту | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 26|Інспекція Державної | | * | | * | | | | | * | | |ветеринарної медицини| | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 27|Інспекція | | * | | * | | | | | * | | |Мінсільгоспу та | | | | | | | | | | | |продовольства | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 28|Державна карантинна | | * | | * | | | | | * | | |служба | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 29|Державна | | * | | * | | | | | * | | |архітектурно- | | | | | | | | | | | |будівельна інспекція | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 30|Державна інспекція з | | * | |прим.| | | | |* | | |контролю за якістю | | | | 6 | | | | | | | |лікарських засобів | | | | | | | | | | | |Міністерства охорони | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 31|Державний комітет з | | * | | * | | | | | * | | |контролю за | | | | | | | | | | | |наркотиками при | | | | | | | | | | | |Міністерстві охорони | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 32|Санітарно- | | * | |прим.| | | | | * | | |епідеміологічна | | | | 7 | | | | | | | |служба Міністерства | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 33|Інспекція охорони | | * | | * | | | | | * | | |навколишнього | | | | | | | | | | | |природного середовища| | | | | | | | | | | |Мінекології та | | | | | | | | | | | |природних ресурсів | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 34|Уповноважені | | | * | | | | | | | | |представники | | | | | | | | | | | |Національної ради | | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | | |телебачення і | | | | | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 35|Регіональне | | | * | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | |Національного банку | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 36|Галузеві інспекції із| | | * | | | | | | | | |здійснення нагляду за| | | | | | | | | | | |забезпеченням безпеки| | | | | | | | | | | |руху на транспорті | | | | | | | | | | |---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----| | 37|Державна пробірна | | * | | | | | | | | | |служба | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

--------------- * Право доступу на підохоронний об'єкт. Примітка 1. Помічник-консультант народного депутата має право

доступу в приміщення центральних та місцевих органів виконавчої

влади, органів місцевого самоврядування. Примітка 2. Державний інспектор з метрологічного нагляду

Держстандарту має право безперешкодно відвідувати об'єкти при

пред'явленні посвідчення та рішення про перевірку. Примітка 3. Уповноважені посадові особи Антимонопольного

комітету України та його територіальних відділень мають право

безперешкодного доступу на об'єкти за службовими посвідченнями та

дорученнями на проведення перевірки. Примітка 4. Державна податкова служба має право доступу за

наявності службового посвідчення та посвідчення на перевірку. Примітка 5. Державний пожежний нагляд має право на

безперешкодний доступ у будь-який час для гасіння та ліквідації

наслідків пожежі, рятування людей, проведення заходів, спрямованих

на запобігання вогню. Примітка 6. Державна інспекція з контролю за якістю

лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я має право

безперешкодно проводити огляд будь-яких приміщень суб'єктів

господарської діяльності за наявності рішення про перевірку. Примітка 7. Санітарно-епідеміологічна служба Міністерства

охорони здоров'я має право безперешкодного доступу на територію і

в приміщення всіх об'єктів нагляду.

За службовим посвідченням мають право доступу на об'єкти

головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим,

областей, міст Києва та Севастополя, міст, районів та їх

заступники, головні державні санітарні лікарі на водному,

залізничному, повітряному транспорті та їх заступники, а також

головні державні санітарні лікарі об'єктів з особливим режимом

роботи в межах відповідних адміністративних територій (об`єктів),

а всі інші посадові особи мають право безперешкодного доступу за

наявності службового посвідчення та направлення головного

державного санітарного лікаря або його заступника.

Додаток 23

до підпункту 14.2.10.5

Інструкції з організації

служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

КНИГА

обліку оглядів і правопорушень

на _____________________________________________________

(найменування об'єкта, що охороняється)

Розділ 1. Облік оглядів і контрольних перевірок

------------------------------------------------------------------ | N |Підстави|Ким |П.І.Б. особи,|Міс-|Резуль-|Ким |Куди |При-| |з/п|для про-|про- |стосовно якої|це |тати |скла-|пере-|міт-| | |ведення |ведений|проводиться |ро- |огляду,|дений|даний|ка | | |огляду, |огляд, |особистий |боти|контро-|про- |про- | | | |контро- |контро-|огляд, д/н |і |льної |токол|токол| | | |льної |льна |транспортного|по- |пере- | | | | | |перевір-|пере- |засобу |сада|вірки | | | | | |ки |вірка | | | | | | | |---+--------+-------+-------------+----+-------+-----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------

Розділ 2. Облік затриманих із викраденими

матеріальними цінностями

------------------------------------------------------------------ | N |П.І.Б.|Міс-|Коли,|Що |Кіль- |N |Вар- |Ким |Куди |Вжи-| |з/п|затри-|це |де і |добро-|кість,|зда- |тість|скла-|пере-|ті | | |маного|ро- |ким |вільно|вага |валь-| |дений|даний|за- | | | |боти|за- |повер-| |ної | |про- |про- |хо- | | | |і |три- |нуто, | |нак- | |токол|токол|ди | | | |по- |маний|вилу- | |лад- | | | | | | | |сада| |чено | |ної | | | | | |---+------+----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------

Розділ 3. Облік затриманих за інші правопорушення

------------------------------------------------------------------ | N |П.І.Б.|Міс-|Наявність|Міс-|За |Які |Кому |П.І.Б. |Вжи-| |з/п|затри-|це |докумен- |це |що |предмети|пові- |особи, |ті | | |маного|ро- |тів, їх |про-|за- |та речі |домле-|якій |за- | | | |боти|вид, |жи- |три-|вилучені|но про|пере- |ходи| | | |і |номер, |ван-|ма- |у затри-|затри-|дано | | | | |по- |дата |ня |ний |маного |маного|затри- | | | | |сада|видачі | | | | |маного | | |---+------+----+---------+----+----+--------+------+-------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------

Розділ 4. Облік випадків виявлення матеріальних

цінностей, підготовлених для крадіжки

------------------------------------------------------------------ | N |Ким |Місце і |Найменування|Кількість|Вар- |N нак-|При- | |з/п|виявлено|час |виявлених |або вага |тість|ладної|мітка| | | |виявлення|цінностей | | | | | |---+--------+---------+------------+---------+-----+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 24

до підпункту 12.2.10.7

Інструкції з організації

служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

КНИГА

обліку товарно-матеріальних цінностей,

що транспортуються

1. Облік товарно-матеріальних цінностей,

які вивозяться, виносяться

------------------------------------------------------------------ | N |Да-|Ван- |Серія |Авто-|П.І.Б.|Най- |Оди-|Кіль-|П.І.Б. |Під- | |з/п|та |тажо-|і N |мо- |і |мену-|ниця|кість|охорон-|пис | | |і |одер-|товар-|біль-|місце |вання|ви- | |ника, |пра- | | |час|жувач|но- |на |роботи|про- |міру| |який |ців- | | | |(най-|тран- |мар- |водія |дук- | | |пропус-|ника | | | |мену-|спорт-|ка, | |ції, | | |тив |бух- | | | |ван- |ної |дер- | |това-| | |продук-|гал- | | | |ня) |нак- |жав- | |ру | | |цію, |терії| | | | |лад- |ний | |(ван-| | |товар |про | | | | |ної, N|номер| |тажу)| | |(ван- |прий-| | | | |або | | |або | | |таж), |няття| | | | |від- | | |номе-| | |контей-|копії| | | | |битки | | |ри | | |нери, і|нак- | | | | |пломби| | |кон- | | |його |лад- | | | | | | | |тей- | | |підпис |ної | | | | | | | |нерів| | | | | |---+---+-----+------+-----+------+-----+----+-----+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------

2. Облік товарно-матеріальних цінностей,

які ввозяться, вносяться

------------------------------------------------------------------ | N |Да-|Ван- |Серія |Авто-|П.І.Б.|Най- |Оди-|Кіль-|П.І.Б. |Під- | |з/п|та |тажо-|і N |мо- |і |мену-|ниця|кість|охорон-|пис | | |і |одер-|товар-|біль-|місце |вання|ви- | |ника, |пра- | | |час|жувач|но- |на |роботи|про- |міру| |який |ців- | | | |(най-|тран- |мар- |водія |дук- | | |пропус-|ника | | | |мену-|спорт-|ка, | |ції, | | |тив |бух- | | | |ван- |ної |дер- | |това-| | |продук-|гал- | | | |ня) |нак- |жав- | |ру | | |цію, |терії| | | | |лад- |ний | |(ван-| | |товар |про | | | | |ної, N|номер| |тажу)| | |(ван- |прий-| | | | |або | | |або | | |таж), |няття| | | | |від- | | |номе-| | |контей-|копії| | | | |битки | | |ри | | |нери, і|нак- | | | | |пломби| | |кон- | | |його |лад- | | | | | | | |тей- | | |підпис |ної | | | | | | | |нерів| | | | | |---+---+-----+------+-----+------+-----+----+-----+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 25

до підпункту 14.4.5

Інструкції з організації

служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

КНИГА

обліку щоденних витрат бланків перепусток

і кількості діючих перепусток

------------------------------------------------------------------ |Дата|За-| Рух бланків | Рух перепусток |При-| | |ли-| перепусток | |міт-| | |шок|----------------------+---------------------------|ка | | | |при-|усьо-|кіль-|зали-|кіль-|по- |за- |ви- |кіль- | | | | |хід |го є |кість|шок |кість|вер-|губ-|дано|кість | | | | | |блан-|вида-|блан-|дію- |нуто|лено|за |діючих| | | | | |ків |них |ків |чих |і |і |день|пере- | | | | | | |блан-| |пере-|по- |ви- | |пусток| | | | | | |ків | |пус- |га- |кра-| |напри-| | | | | | | | |ток |шено|дено| |кінці | | | | | | | | | | | | |дня | | |----+---+----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----+---+----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+------+----| |1.01|170|500 | 670 | 50 | 620 | 500 | 10 | 2 | 50 | 533 | | |----+---+----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+------+----| |2.01|620| - | 620 | 30 | 530 | 533 | 7 | - | 30 | 556 | | |----+---+----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+------+----| |і | | | | | | | | | | | | |т.д.| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

На кожен вид перепустки ведеться окремий облік.

До числа діючих перепусток включаються зразки перепусток.

Облік бланків разових і матеріальних перепусток ведеться лише

за графами 1-6.

Додаток 26

до підпункту 14.4.6

Інструкції з організації

служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

КНИГА

обліку виданих постійних і тимчасових перепусток

------------------------------------------------------------------ | N |П.І.Б.|Цех| N | Дата | Строк| Розписка | Дата | |з/п| | | перепустки| видачі| дії | в | погашення,| | | | | | | | одержанні| причина і | | | | | | | | | дата акта | | | | | | | | | про | | | | | | | | | знищення | |---+------+---+-----------+-------+------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------

Облік постійних і тимчасових перепусток ведеться окремо.

Додаток 27

до підпункту 14.5.4

Інструкції з організації

служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

АКТ ОГЛЯДУ

про проведення ___________________________________________________

(особистого огляду, огляду речей, контрольної __________________________________________________________________

перевірки матеріальних цінностей, які ввозяться і вивозяться)

200___ р., ___________ міс., ____________ дня

я, ______________________________________________________________,

(посада, найменування підрозділу охорони, прізвище, ініціали

того, хто складає акт)

у присутності ____________________________________________________

(прізвища, ініціали понятих, адреси їх місця __________________________________________________________________

проживання)

склав цей акт про те, що _________________________________________

(де, коли проведені особистий огляд, __________________________________________________________________

огляд речей, контрольна перевірка, результати огляду, __________________________________________________________________

контрольної перевірки) __________________________________________________________________

Підставою для огляду, контрольної перевірки стали ________________

(вказати __________________________________________________________________

достатні дані для огляду)

Підпис особи, яка склала акт ____________________________________

Підписи понятих _________________________________________________ _________________________________________________

Зворотний бік акта огляду

ВІДОМОСТІ

про особу, що оглядається

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________

2. Місце та рік народження __________________________________

3. Місце постійного проживання ______________________________

4. Місце роботи, служби, навчання, посада ___________________

(найменування __________________________________________________________________

підприємства, установи і адреса)

5. Документ, що засвідчує особу _____________________________

(ким, коли виданий,

серія, номер)

6. Чи підлягав(ла) раніше адміністративним стягненням (коли

і за що, з його слів) ____________________________________________ Пояснення особи, що оглядається, та її клопотання (якщо вони

є) _______________________________________________________________ __________________________________________________________________

Підпис особи, яка склала акт ____________________________________

Підписи понятих _________________________________________________ _________________________________________________

Додаток 28

до підпункту 14.5.8

Інструкції з організації

служби підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

КНИГА

обліку і руху бланків протоколів про адміністративні

правопорушення у ___________________________________________

(найменування підрозділу ДСО)

Розділ I. Облік бланків протоколів

------------------------------------------------------------------ | Дата | Надходження | Витрати бланків | Залишок | | | бланків | протоколів | бланків | | | протоколів | | протоколів | |-------------+------------------+------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------+------------------+------------------+------------| | 17.05.2002 | 500 шт. (1-500) | 100 (N 1-100) | 400 | |-------------+------------------+------------------+------------| | 17.06.2002 | | 80 (N 101-180) | 320 | ------------------------------------------------------------------

При надходженні кількох партій бланків протоколів для

зручності обліків рекомендується видавати протоколи з однієї

партії, поки вона не закінчиться.

Розділ II. Видача бланків протоколів

------------------------------------------------------------------ | Дата | Посада,| Видано бланків | Підпис особи |Повернуто | | | П.І.Б. |-----------------+---------------|зіпсованих| | | особи, |кількість|номери | яка | яка |бланків | | | яка | |бланків|отримала|видала| | | |одержала| | | бланки |бланки| | | | бланки | | | | | | |----------+--------+---------+-------+--------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------+--------+---------+-------+--------+------+----------| |17.08.2002| | 3 | 1 | підпис |підпис| | |----------+--------+---------+-------+--------+------+----------| | | | | 2 | підпис |підпис| | |----------+--------+---------+-------+--------+------+----------| | | | | 3 | підпис |підпис| | ------------------------------------------------------------------

У графі 6 підпис особи, яка видала бланк, ставиться після

використання відповідного бланка за призначенням.

Розділ III. Результати звірень і заходи щодо усунення

порушень обліку і видачі бланків протоколів

------------------------------------------------------------------ | N | П.І.Б. | Дата |Результати |Підписи | Відмітки |Примітка| |з/п|осіб, які|звірення| звірення, |осіб, які| про | | | |проводили| | внесені |проводили|виконання | | | |звірення,| |пропозиції |звірення | внесених | | | |їх посади| | і | |пропозицій| | | | | |зауваження | | | | |---+---------+--------+-----------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 29

до підпункту 15.4 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

КНИГА

обліку працівників цивільної охорони _____________________________________________________________

(найменування підрозділу охорони)

------------------------------------------------------------------ | N |П.І.Б.|Посада, | Рік |Місце |Ос- |Сімей-|Війсь-| Місце | |з/п| |дата |народ-|народ-|віта|ний |кове |проживання| | | |призна- |ження |ження | |стан |звання|(адреса, N| | | |чення, | | | | | |домашнього| | | |N наказу | | | | | | телефону)| |---+------+---------+------+------+----+------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 30

до підпункту 15.4 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ЖУРНАЛ

обліку занять із службової підготовки _____________________________________________

(найменування підрозділу охорони)

на 200___ р.

------------------------------------------------------------------ | N | П.І.Б. | Дати проведення |Дата і |Назва| Підпис | |з/п|працівників | занять |кількість |теми |керівника| | |цивільної |--------------------|годин | | занять | | | охорони | | | | | | | | | | | |---+------------+--+--+--+--+--+--+--+----------+-----+---------| | 1 | 2 | 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 | 11 | 12 | ------------------------------------------------------------------

Присутнім на заняттях виставляється умовний знак - " + ", а

опитуваним - оцінка.

Відсутнім виставляються: "в" - відпустка, "х" - хворий,

"від" - відрядження, "пр" - без поважної причини, прогул.

Додаток 31

до підпункту 15.4 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

СЛУЖБОВА КНИГА

начальника варти (начальника групи, командира відділення) ___________________________________________

(найменування підрозділу ДСО)

Витяг

з дислокації постів ___________________________________

------------------------------------------------------------------ | N |Види|Наймену- | Час охорони | Засоби |П.І.Б. | |з/п |пос-|вання | | посилення |керівників | | |тів |об'єктів,| | охорони |об'єктів, що| | | |що охоро-|-------------------+-----------|охороня- | | | |няються, |у |у |у |сиг- |служ-|ються, їх | | | |адреси і |ро- |перед-|вихідні|налі-|бові |адреси і | | | |номери |бочі|свят- |і свят-|зація|соба-|N телефонів | | | |телефонів|дні |кові |кові | |ки | | | | | | |дні |дні | | | | |----+----+---------+----+------+-------+-----+-----+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------

Облік відвернених крадіжок, дрібних розкрадань та порушень громадського порядку

------------------------------------------------------------------ | Дата і час | Ким відвернено | Короткий опис | Примітка | | відвернення | (П.І.Б.) | відверненої події | | |--------------+-----------------+--------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Облік заохочень

------------------------------------------------------------------ | N | П.І.Б. | За що і ким | Вид заохочення (дата і | Примітка | | з/п | | заохочений | N наказу) | | |-----+--------+-------------+------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Облік порушень трудової дисципліни

------------------------------------------------------------------ | N | П.І.Б. | За що і ким | Вид стягнення (дата і | Примітка | | з/п | | покараний | N наказу) | | |-----+--------+-------------+------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Графік відпусток працівників цивільної охорони на 200___ рік

------------------------------------------------------------------ | N | П.І.Б. | Відпустка надана | Примітка | | з/п | |------------------------------------| | | | | за планом | фактично використано | | | | | | | | |-----+---------+------------+-----------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Відомості про наявність службових собак

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Кличка | П.І.Б. вожатого | Домашня адреса | | об'єкта | собаки | або власника собаки | вожатого або | | | | | власника собаки | |--------------+--------+----------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Облік надзвичайних подій

------------------------------------------------------------------ | Дата і час | Найменування | Характер події | Ким охороняється | | | об'єкта | | об'єкт | |------------+---------------+----------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Облік роботи з надання охоронних послуг

------------------------------------------------------------------ | Дата | Найменування | Зауваження та | Відмітка | Примітка| | і | об'єкта | пропозиції власника | про вжиті| | | час | | щодо якості надання | заходи | | | | | охоронних послуг | | | |------+--------------+---------------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 32

до підпункту 15.7 Інструкції

з організації служби

підрозділів цивільної

охорони Державної служби

охорони при МВС України

ЖУРНАЛ

приймання-здавання приміщень об'єкта охорони

матеріально-відповідальними особами

------------------------------------------------------------------ | N | Дата і час| Найменування| Посада, | Посада, |Примітка| |з/п | приймання-| приміщень | П.І.Б. | П.І.Б. | | | | здавання | | особи, | особи, | | | | | | яка здала | яка | | | | | |приміщення,| прийняла | | | | | | її підпис | приміщення,| | | | | | | її підпис | | |----+-----------+-------------+-----------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

25.11.2003 N 1430

ЗРАЗОК

посвідчення працівників підрозділів цивільної охорони

Державної служби охорони при МВС України

( za762-04 )

Посвідчення має вигляд картки розміром 90х60 мм.

На лицьовому боці нанесені дві рівновеликі горизонтальні

смуги синього і жовтого кольорів і розміщені зображення емблеми

Державної служби охорони і написи "Державна служба охорони" та

"Посвідчення".

На зворотному боці чорнилом чорного кольору записуються

найменування підрозділу ДСО, в якому працівник працює, його

прізвище, ім'я та по батькові і посада.

У лівому куті посвідчення вклеюється фотографія розміром 2x3

см (анфас) без світлого кута на матовому фотопапері.

Після підпису посвідчення керівником на нижній частині

посвідчення в лівому куті фотографії накладається відбиток печатки

підрозділу ДСО.

Посвідчення запаюється в поліетилен або ламінується.

Бланки посвідчень є документом суворої звітності і видаються

лише працівникам, які пройшли випробувальний строк, відповідне

навчання і зараховані на постійну роботу.

Начальник ДДСО при

МВС України полковник міліції О.П.Угровецький


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.07.2004 — 2004 р., № 28, том 1, стор. 335, стаття 1916, код акта 29435/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -