<<
>>

Наказ МВС України від 26.04.2018 № 350 "Про затвердження Порядку роботи органів управління Державної прикордонної служби України з підготовки до оперативно-службової діяльності в наступному календарному році або іншому періоді". МВС України. 2018

Документ актуальний на 20.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2018  № 350


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2018 р.
за № 618/32070

Про затвердження Порядку роботи органів управління Державної прикордонної служби України з підготовки до оперативно-службової діяльності в наступному календарному році або іншому періоді

Відповідно до статті 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», підпунктів 2 - 5, 7 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 533, з метою організації роботи органів управління Державної прикордонної служби України з підготовки до здійснення оперативно-службової діяльності, удосконалення системи управління регіональними управліннями, органами охорони державного кордону, загонами морської охорони Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи органів управління Державної прикордонної служби України з підготовки до оперативно-службової діяльності в наступному календарному році або іншому періоді, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби УкраїниП. Цигикал


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
26 квітня 2018 року № 350


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2018 р.
за № 618/32070

ПОРЯДОК
роботи органів управління Державної прикордонної служби України з підготовки до оперативно-службової діяльності в наступному календарному році або іншому періоді

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність дій усіх ланок органів управління Держприкордонслужби із формування потреб, планування та організації оперативно-службової діяльності (далі - ОСД) в наступному календарному році або іншому періоді, визначеному чинним законодавством (далі - наступний календарний рік або інший період).

2. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про Державну прикордонну службу України», «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», нормативно-правових актів у сфері охорони та захисту державного кордону.

3. Під час застосування цього Порядку враховуються конкретні особливості кожного органу (підрозділу) охорони державного кордону, загону морської охорони, умови обстановки, характер дій і завдань, які необхідно виконати.

Робота органів управління під час підготовки до ОСД не має знижувати рівня готовності підрозділів охорони державного кордону до дій у разі зміни обстановки і надійності охорони державного кордону.

4. Підготовка до ОСД спрямовується на підвищення ефективності виконання регіональними управліннями, органами (підрозділами) охорони державного кордону, загонами морської охорони (кораблями, катерами) визначених законодавством України функцій і повноважень з урахуванням матеріальних та інших ресурсів та умовно поділяється на етапи:

підготовчий - опрацювання розрахунків потреб в озброєнні, техніці, технічних засобах охорони державного кордону, інших матеріальних засобах, роботах і послугах, коштах на їх придбання (виконання) з метою забезпечення виконання завдань ОСД для подальшого формування кошторисів регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів морської охорони;

основний - визначення (корегування) порядку та способів виконання завдань з урахуванням матеріальних та інших ресурсів, опрацювання наказів, розпоряджень, планів із питань ОСД (далі - документи з питань ОСД), підготовка органів (підрозділів) охорони державного кордону до виконання завдань у наступному календарному році або іншому періоді.

Конкретні строки проведення етапів підготовки до ОСД, порядок і способи проведення розрахунків, розробки та оформлення оперативно-службових та інших документів визначаються наказами організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби.

5. З метою якісного проведення всього комплексу заходів із підготовки до ОСД в Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управліннях, органах охорони державного кордону, загонах морської охорони за рішенням відповідних керівників можуть утворюватися робочі групи.

Персональний склад робочої групи визначається начальником органу Держприкордонслужби.

До складу робочої групи включаються представники структурних підрозділів органу управління за напрямами діяльності.

Робочій групі визначаються такі завдання (за потреби):

координація діяльності структурних підрозділів органу управління та органів (підрозділів) охорони державного кордону з підготовки до ОСД;

узагальнення пропозицій структурних підрозділів органу управління, органів (підрозділів) охорони державного кордону, загонів морської охорони;

проведення оцінки матеріальних та інших ресурсів і визначення їх відповідності потребам ОСД у наступному календарному році або іншому періоді;

опрацювання пропозицій щодо розподілу фінансових і матеріальних ресурсів;

опрацювання документів з питань ОСД;

контроль заходів із підготовки до ОСД;

практична робота в органах (підрозділах) охорони державного кордону.

6. Контроль заходів із підготовки до ОСД може здійснюватися:

дистанційно - шляхом заслуховування, запиту та перевірки окремих документів з питань ОСД;

практично - з перевіркою порядку роботи та дій шляхом безпосереднього виїзду на ділянку органу (підрозділу) охорони державного кордону, загону морської охорони та перевірки практичного несення служби, наявності та якості опрацьованих документів з питань ОСД, рівня підготовки особового складу, службових собак, стану технічних засобів охорони кордону, транспортних засобів, інженерного облаштування тощо.

За результатами контролю вживаються заходи щодо:

усунення виявлених недоліків на місці (під час контролю);

мотивації особового складу;

подання пропозицій органу управління вищого рівня про внесення змін до системи управління (у тому числі до порядку контролю) службою та керівництва ОСД, пошуку шляхів вирішення виявленої проблеми.

ІІ. Підготовчий етап

1. Підготовчий етап (далі - І етап) проводиться в Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управліннях, органах охорони державного кордону, загонах морської охорони.

У процесі І етапу з метою уточнення порядку та способів реалізації визначених (перспективних) дій, потреб (ресурсів) на їх виконання можуть здійснюватися виїзди військовослужбовців управлінь органів Держприкордонслужби за окремими напрямами діяльності (експертів зі складу робочої групи) у підрозділи охорони державного кордону, на ділянки державного кордону, у пункти пропуску (пункти контролю, контрольні пункти в’їзду-виїзду).

За потреби начальники (інші посадові особи) підрозділів охорони державного кордону можуть викликатися до управління органу Держприкордонслужби з відповідними пропозиціями, розрахунками, довідково-інформаційним матеріалом.

2. Вихідними даними під час роботи на І етапі є:

фінансові розрахунки заходів, що визначені міжнародними договорами, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України з питань виконання покладених на Держприкордонслужбу завдань;

результати періодичних аналізів ризиків про обстановку на державному кордоні, спільні аналізи загроз прикордонній безпеці з прикордонними відомствами суміжних держав, міжнародними організаціями та установами;

потреби у фінансуванні заходів (проведення операцій, оперативно-профілактичних заходів, зборів, навчань, посилення підрозділів охорони державного кордону тощо);

звіти з ОСД та адміністративно-господарської діяльності регіонального управління, органу (підрозділу) охорони державного кордону, загону морської охорони;

прогнози на наступний календарний рік або інший період щодо показників чисельності особового складу (укомплектованості) та їх впливу на стан виконання завдань ОСД;

звіти за результатами роботи в органах (підрозділах) охорони державного кордону, загонах морської охорони;

пропозиції начальників регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, командирів загонів морської охорони та інших посадових осіб органів управлінь з удосконалення ОСД (щодо розгортання нових підрозділів охорони державного кордону (реорганізації існуючих), облаштування нових місць несення служби, стаціонарних постів технічного спостереження, відкриття нових пунктів пропуску (пунктів контролю, контрольних пунктів в’їзду-виїзду), забезпечення озброєнням, технікою, технічними засобами охорони державного кордону, іншими матеріально-технічними засобами, потреб інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону тощо);

розрахунки споживання енергоносіїв і комунальних послуг, паливно-мастильних матеріалів, ураховуючи наявні види транспортних засобів (кораблів, катерів, літаків, вертольотів тощо), рідкого та твердого палива, послуг зв’язку тощо.

3. Під час І етапу в органах управлінь:

проводиться тематичний аналіз ризиків щодо обстановки на державному кордоні, прогнозування її розвитку на ділянках відповідальності органу (підрозділу) охорони державного кордону;

визначається мета дій, формуються основні завдання ОСД (у регіональному управлінні, органі охорони державного кордону, загоні морської охорони);

проводяться оперативно-тактичні розрахунки, аналізуються можливості органу охорони державного кордону (у тому числі його підрозділів) щодо виконання завдань ОСД у наступному календарному році або іншому періоді, обраховуються потреби в ресурсах;

визначаються потреби органів охорони державного кордону, загонів морської охорони у залученні додаткових сил і засобів зі складу резервів Голови Державної прикордонної служби України, інших органів охорони державного кордону, загонів морської охорони (далі - додаткові сили і засоби);

формуються розрахунки потреб в озброєнні, техніці, технічних засобах охорони державного кордону, інших матеріальних засобах, роботах і послугах, коштах на їх придбання (виконання) (далі - розрахунки потреб) для забезпечення виконання завдань ОСД у наступному календарному році або іншому періоді.

4. За результатами проведення зазначених у пункті 3 цього розділу заходів:

органами охорони державного кордону та загонами морської охорони, які підпорядковуються регіональним управлінням, надсилаються до регіональних управлінь для перевірки опрацьовані розрахунки потреб, пропозиції щодо залучення додаткових сил і засобів. Органами охорони державного кордону та загонами морської охорони центрального підпорядкування опрацьовані розрахунки потреб надсилаються для перевірки до структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, які організовують забезпечення органів Держприкордонслужби матеріальними та іншими ресурсами за напрямами своєї діяльності;

регіональними управліннями після отримання та перевірки розрахунків потреб організовуються їх уточнення, доопрацювання та надсилання до структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, які організовують забезпечення органів Держприкордонслужби матеріальними та іншими ресурсами за напрямами своєї діяльності;

структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби, які організовують забезпечення органів Держприкордонслужби матеріальними та іншими ресурсами за напрямами своєї діяльності, аналізуються подані розрахунки потреб, залучення додаткових сил і засобів, погоджуються та надсилаються до регіональних управлінь, органів охорони державного кордону та загонів морської охорони, готуються зведені розрахунки потреб у коштах за відповідними видами витрат і в установленому порядку подаються до фінансового підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби.

Враховуючи отримані погоджені розрахунки потреб, у регіональних управліннях, органах охорони державного кордону, загонах морської охорони складаються проекти кошторисів на наступний календарний рік або інший період, забезпечується їх подання до фінансового підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби в установленому порядку.

ІІІ. Основний етап

1. Основний етап (далі - ІІ етап) проводиться в Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управліннях, органах (підрозділах) охорони державного кордону, загонах морської охорони.

У процесі ІІ етапу з метою надання практичної допомоги в проведенні заходів або здійснення контролю за їх проведенням можуть здійснюватися виїзди військовослужбовців управлінь органів Держприкордонслужби до підрозділів охорони державного кордону, загонів морської охорони, на ділянки державного кордону, у пункти пропуску (пункти контролю, контрольні пункти в’їзду-виїзду).

За потреби начальники (інші посадові особи) підрозділів охорони державного кордону можуть викликатися до управління органу Держприкордонслужби з відповідними пропозиціями, розрахунками, довідково-інформаційними матеріалами, для участі у зборах тощо.

2. Вихідними даними під час роботи на ІІ етапі є:

результати періодичних аналізів ризиків про обстановку на державному кордоні, спільний аналіз загроз прикордонній безпеці з прикордонними відомствами суміжних держав;

окремі показники Державного бюджету України на поточний бюджетний період у частині, що стосується Держприкордонслужби (для органів Держприкордонслужби - попередні видатки на діяльність);

встановлені чинним законодавством функції та завдання ОСД органу (підрозділу) охорони державного кордону, загону (корабля, катера) морської охорони та порядок їх виконання;

пропозиції відповідного органу управління на здійснення ОСД у наступному календарному році або іншому періоді;

поточний стан укомплектованості та забезпеченості органів (підрозділів) охорони державного кордону, загонів морської охорони (кораблів, катерів).

3. Під час ІІ етапу в органах управлінь:

враховуючи пропозиції органів (підрозділів) охорони державного кордону щодо здійснення ОСД і забезпечення фінансовими та іншими матеріальними ресурсами у наступному календарному році або іншому періоді, приймається рішення та опрацьовуються документи з питань ОСД;

проводяться заходи з підготовки органів (підрозділів) охорони державного кордону, загонів морської охорони (кораблів, катерів) до реалізації прийнятих рішень у наступному календарному році або іншому періоді (з організації взаємодії, підготовки особового складу, озброєння та техніки, збори з різними категоріями спеціалістів тощо), контрольні заходи.

4. Під час ІІ етапу в Адміністрації Держприкордонслужби:

проводяться стратегічний аналіз ризиків, під час якого обов’язково здійснюється оцінка загроз (визначаються зовнішні та внутрішні фактори, які негативно впливають на сферу безпеки державного кордону), оцінка вразливості та визначається спроможність органів і підрозділів охорони державного кордону (аналізуються складові частини системи охорони державного кордону, а також фактори, що притягують загрозу), оцінка впливу (визначаються наслідки реалізації загрози для сфери безпеки державного кордону, у тому числі наслідки, що впливають на пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів, а також інших сфер національної безпеки тощо), а також визначаються рівень ризиків та їх прогноз;

враховуючи показники затвердженого бюджету поточного періоду, проводиться аналіз спроможності Держприкордонслужби щодо реалізації покладених функцій;

корегуються (за потреби) принципові підходи до здійснення ОСД у наступному календарному році або іншому періоді, основні завдання ОСД, порядок і способи їх реалізації, визначається порядок виконання завдань додатковими силами і засобами в інтересах регіональних управлінь (за потреби надсилається відповідне розпорядження до органів Держприкордонслужби);

формуються і надсилаються до органів Держприкордонслужби попередні видатки на діяльність;

враховуючи пропозиції органів Держприкордонслужби та фінансово-ресурсне забезпечення, розробляються документи з питань ОСД у наступному календарному році або іншому періоді (директиви, накази за видами забезпечення тощо) та надсилаються до органів Держприкордонслужби;

проводяться заходи з організації взаємодії, надання практичної допомоги та контролю підготовки до ОСД в органах Держприкордонслужби.

5. Під час ІІ етапу в регіональних управліннях:

з урахуванням опрацьованих аналітичних матеріалів проводиться аналіз ризиків з деталізацією загроз на ділянках відповідальності органів охорони державного кордону, у зонах відповідальності загонів морської охорони;

з’ясовуються визначені завдання, враховуючи отримані попередні видатки на діяльність, оцінюється спроможність регіонального управління щодо їх реалізації, визначаються загальні підходи використання людських, фінансових та інших матеріальних ресурсів;

враховуючи видатки на діяльність, опрацьовуються та надсилаються до органу управління вищого рівня пропозиції щодо здійснення ОСД у наступному календарному році або іншому періоді;

з надходженням директиви приймається рішення на здійснення ОСД у наступному календарному році або іншому періоді, видається наказ про ОСД, який надсилається до підпорядкованих органів охорони державного кордону та загонів морської охорони, розробляються інші документи з питань ОСД;

відповідно до чинного законодавства проводиться організація (уточнення) взаємодії з відповідними правоохоронними органами, військовими формуваннями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, підпорядкованими органами охорони державного кордону, загонами морської охорони, складаються (уточнюються) плани взаємодії, визначається порядок застосування в інтересах підпорядкованих прикордонних загонів визначених додаткових сил і засобів;

проводяться заходи з підготовки органів охорони державного кордону, загонів морської охорони (кораблів, катерів) до реалізації прийнятих рішень у наступному календарному році або іншому періоді (з підготовки особового складу, озброєння та техніки, збори з офіцерами штабів, командирами кораблів та катерів морської охорони загонів морської охорони тощо);

надається практична допомога та здійснюється контроль за підготовкою до ОСД в органах охорони державного кордону та загонах морської охорони.

6. Під час ІІ етапу в прикордонних загонах, окремому контрольно-пропускному пункті (далі - ОКПП):

проводиться оперативний аналіз ризиків з деталізацією загроз на ділянках відповідальності підрозділів охорони державного кордону (пунктах пропуску через державний кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду);

з’ясовуються визначені завдання, здійснюється оцінка отриманих попередніх видатків на діяльність та визначення їх відповідності розрахункам потреб, що попередньо подавалися;

проводиться аналіз укомплектованості та використання особового складу підрозділів охорони державного кордону, транспортних засобів, технічних засобів охорони кордону, виконання планів (програм) розбудови та облаштування, виданих протягом минулого періоду поточних наказів і розпоряджень з питань ОСД щодо їх актуальності;

здійснюється прогноз щодо показників чисельності особового складу в підрозділах охорони державного кордону та їх впливу на стан виконання завдань ОСД у наступному календарному році або іншому періоді;

визначаються пріоритети використання особового складу, фінансових та інших матеріальних ресурсів, здійснюється орієнтовний розподіл попередніх видатків на діяльність між підрозділами охорони державного кордону та управлінням прикордонного загону, ОКПП;

визначаються райони можливого застосування прикордонних комендатур швидкого реагування, відділів прикордонної служби типу «С», відділів спеціальних дій на воді, мобільних прикордонних застав, оперативно-бойових прикордонних комендатур, оперативних протитанкових і зенітно-артилерійських прикордонних застав та проводяться розрахунки сил і засобів для застосування на ділянках державного кордону з метою посилення охорони державного кордону, відсічі збройної агресії, виконання завдань територіальної оборони, пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальних сил (груп), участі в спеціальних заходах із пошуку порушників законодавства України з прикордонних питань, локалізації кризових (нестандартних) ситуацій, реалізації оперативної інформації тощо;

визначається порядок застосування в інтересах підпорядкованих підрозділів визначених додаткових сил і засобів;

організовуються та проводяться установчі збори з начальниками підрозділів охорони державного кордону та визначеними офіцерами управління прикордонного загону, ОКПП;

враховуючи пропозиції начальників підрозділів охорони державного кордону, заплановане залучення додаткових сил і засобів в інтересах прикордонного загону, ОКПП опрацьовуються та надсилаються до органу управління вищого рівня пропозиції щодо здійснення ОСД у наступному календарному році або іншому періоді;

з надходженням наказу про ОСД (директиви) органу управління вищого рівня приймається рішення на здійснення ОСД у наступному календарному році або іншому періоді, видається наказ про ОСД, який у виді розпоряджень надсилається до підпорядкованих підрозділів охорони державного кордону, розробляються інші документи з питань ОСД;

організовується (уточнюється) взаємодія з відповідними правоохоронними органами, військовими формуваннями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, підпорядкованими підрозділами охорони державного кордону та складаються (уточнюються) відповідні плани з урахуванням специфіки ОСД;

проводяться заходи з підготовки підрозділів охорони державного кордону до реалізації прийнятих рішень у наступному календарному році або іншому періоді (з підготовки особового складу, озброєння та техніки, збори з окремими категоріями спеціалістів тощо);

надається практична допомога та контролюється повнота проведення заходів з підготовки до ОСД у підрозділах охорони державного кордону.

7. Крім заходів, визначених пунктом 6 цього розділу, у разі утворення нового підрозділу охорони державного кордону, зміни ділянки відповідальності, розгортання нових технічних засобів охорони державного кордону, що суттєво впливають на побудову охорони державного кордону, технологію прикордонного контролю та пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів, критичного зниження обсягів ресурсів для охорони державного кордону начальники прикордонних загонів, начальник ОКПП проводять такі додаткові заходи (за потреби):

рекогносцировку ділянки підрозділу охорони державного кордону;

формування пропозицій щодо побудови охорони державного кордону (організації пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів) на визначеній ділянці відповідальності, розроблення технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів у пункті пропуску (пункті контролю, контрольному пункті в’їзду-виїзду);

організацію (з виїздом на місцевість) взаємодії із сусідніми органами (підрозділами) охорони державного кордону, відповідними правоохоронними органами, військовими формуваннями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон на ділянці відповідальності підрозділу охорони державного кордону, а також підрозділами прикордонної охорони суміжних держав у порядку і на засадах, установлених міжнародними договорами та законодавством України;

навчання й тренування особового складу підрозділів охорони державного кордону;

перевірку стану готовності особового складу підрозділу охорони державного кордону, озброєння, техніки, технічних засобів охорони державного кордону, службових собак, засобів зв’язку, інженерних споруд.

8. Під час установчих зборів з начальниками підрозділів охорони державного кордону та визначеними офіцерами управління прикордонного загону, ОКПП:

роз’яснюються основні підходи й тенденції застосування наявних сил і засобів (роботи дільничних інспекторів прикордонної служби, організації несення служби прикордонними нарядами, у тому числі з місць тривалого несення служби, постів (технічного) спостереження, використання опорних пунктів та позицій, роботи з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, порядку застосування додаткових сил і засобів тощо);

заслуховуються пропозиції начальників підрозділів охорони державного кордону щодо вдосконалення окремих питань (напрямів) здійснення ОСД, вивчаються можливості щодо їх реалізації;

визначається порядок використання (у рамках розподілу попередніх видатків на діяльність) транспортних засобів, технічних засобів охорони державного кордону, надаються попередні видатки на діяльність;

окреслюються вимоги щодо планування несення служби особовим складом з охорони державного кордону та використання вузькопрофільних спеціалістів;

проводяться показові заняття (щодо локалізації конфліктних, нестандартних (кризових) ситуацій на державному кордоні, у пунктах пропуску (пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду), на об’єктах Держприкордонслужби тощо);

доводяться основні питання (напрями) удосконалення ОСД з урахуванням прийнятих на озброєння (забезпечення) зразків озброєння, техніки, технічних засобів охорони державного кордону, облаштування нових місць несення служби.

9. Під час ІІ етапу в загонах морської охорони:

проводиться оперативний аналіз ризиків з деталізацією загроз у зоні відповідальності;

з’ясовуються визначені завдання, здійснюється оцінка отриманих попередніх видатків на діяльність та визначення їх відповідності розрахункам потреб, що попередньо подавалися;

уточнюється порядок виконання завдань силами і засобами загону морської охорони в інтересах визначених органів охорони державного кордону;

визначається порядок застосування в інтересах загону морської охорони визначених додаткових сил і засобів;

проводяться збори з окремими категоріями спеціалістів (за потреби);

з надходженням наказу про ОСД (директиви) органу управління вищого рівня приймається рішення на здійснення ОСД, розробляються документи з питань ОСД у наступному календарному році або іншому періоді;

проводяться заходи з підготовки особового складу, кораблів і катерів до плавання.

10. Під час ІІ етапу в авіаційних ескадрильях:

з’ясовуються визначені завдання, здійснюється оцінка отриманих попередніх видатків на діяльність та визначення їх відповідності розрахункам потреб, що попередньо подавалися;

проводиться аналіз укомплектованості та використання особового складу екіпажів, авіаційної техніки, технічних засобів охорони кордону, виконання планів (програм) розбудови та облаштування, виданих протягом року поточних наказів та розпоряджень із питань ОСД щодо їх актуальності;

здійснюється прогноз щодо показників чисельності особового складу в підрозділах та їх впливу на стан виконання завдань ОСД у наступному календарному році або іншому періоді;

уточнюється порядок виконання завдань силами і засобами авіаційної ескадрильї в інтересах визначених органів охорони державного кордону і загонів морської охорони;

проводяться збори з льотним складом, авіаційним персоналом, окремими категоріями спеціалістів (за потреби);

з надходженням наказу про ОСД (директиви) органу управління вищого рівня розробляються документи з питань ОСД, організації льотної роботи в наступному календарному році або іншому періоді;

організовується робота з допуску авіаційного персоналу до виконання польотів та підготовки авіаційної техніки до експлуатації в осінньо-зимовий період.

11. Під час ІІ етапу в мобільному прикордонному загоні:

з’ясовуються визначені завдання, здійснюється оцінка отриманих попередніх видатків на діяльність та визначення їх відповідності розрахункам потреб, що попередньо подавалися;

з урахуванням опрацьованих аналітичних матеріалів та отриманого завдання проводиться аналіз ризиків з оцінкою уразливості у районах можливого застосування;

здійснюється прогноз щодо показників чисельності військовослужбовців у підрозділах охорони державного кордону та їх впливу на стан виконання завдань ОСД у наступному календарному році або іншому періоді;

проводиться аналіз використання особового складу підрозділів, транспортних засобів, технічних засобів охорони кордону, виконання планів (програм) розбудови та облаштування, виданих протягом року поточних наказів та розпоряджень із питань ОСД щодо їх актуальності;

уточнюється порядок виконання завдань силами і засобами мобільного прикордонного загону в інтересах визначених структурних підрозділів Адміністрації та органів Держприкордонслужби;

організовуються та проводяться установчі збори з начальниками структурних підрозділів, збори з окремими категоріями спеціалістів (за потреби);

з надходженням наказу про ОСД (директиви) органу управління вищого рівня розробляються документи з питань ОСД у наступному календарному році або іншому періоді;

проводяться заходи з підготовки особового складу, озброєння, техніки, технічних засобів охорони державного кордону до виконання завдань у наступному календарному році або іншому періоді.

12. Під час ІІ етапу у відділах прикордонної служби типів «А», «Б», «В», оперативно-бойових прикордонних комендатурах (що мають ділянку відповідальності):

проводиться тактичний аналіз ризиків з деталізацією загроз на ділянці підрозділу охорони державного кордону (у пункті пропуску через державний кордон або пункті контролю, контрольному пункті в’їзду-виїзду);

з урахуванням видатків на діяльність готуються пропозиції щодо здійснення ОСД у наступному календарному році або іншому періоді, які надсилаються до управління прикордонного загону, ОКПП;

опрацьовуються пропозиції щодо вдосконалення окремих питань (напрямів) здійснення ОСД (у тому числі шляхом зміни організаційно-штатної структури підрозділу, укомплектування вузько-профільними спеціалістами, облаштування нових місць несення служби, стаціонарних постів технічного спостереження, відкриття нових пунктів пропуску (пунктів контролю, контрольних пунктів в’їзду-виїзду), інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону, удосконалення тактики дій прикордонних нарядів, а також внесення змін до директив, наказів організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби, інших нормативно-правових актів);

з надходженням документів з питань ОСД опрацьовуються схема побудови охорони державного кордону на ділянці відділу прикордонної служби (для типів «Б», «В») з пояснювальною запискою (з окремим розділом щодо спеціальних дій з пошуку правопорушників), план локалізації кризових (нестандартних) ситуацій на державному кордоні (з окремим розділом щодо дій у пункті пропуску через державний кордон, пункті контролю, контрольному пункті в’їзду-виїзду - для відділів прикордонної служби типів «А», «Б»), розробляються інші документи з питань ОСД;

перевіряється готовність до виконання завдань особового складу, озброєння, техніки, технічних засобів охорони державного кордону, засобів зв’язку тощо;

здійснюється прийняття заліків на допуск до самостійного несення служби в прикордонних нарядах, опрацьовуються відповідні рапорти.

13. Під час ІІ етапу в прикордонних комендатурах швидкого реагування, відділах прикордонної служби типу «С», відділах спеціальних дій на воді, мобільних прикордонних заставах, оперативно-бойових прикордонних комендатурах, оперативних протитанкових і зенітно-артилерійських прикордонних заставах:

з’ясовуються визначені завдання, здійснюється оцінка отриманих попередніх видатків на діяльність та визначення їх відповідності розрахункам потреб, що попередньо подавалися;

здійснюється прогноз щодо показників чисельності військовослужбовців та їх впливу на стан виконання завдань ОСД у наступному календарному році або іншому періоді;

визначаються райони можливого застосування та проводяться розрахунки сил і засобів для застосування на ділянках державного кордону з метою посилення охорони державного кордону, відсічі збройної агресії, участі в заходах територіальної оборони, пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальних сил (груп), участі в спеціальних заходах із пошуку правопорушників, локалізації кризових (нестандартних) ситуацій, реалізації оперативної інформації тощо;

здійснюється перевірка стану готовності до виконання завдань за призначенням шляхом проведення практичних тренувань за визначеними ситуаціями (на державному кордоні, у пунктах пропуску, пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, на об’єктах Держприкордонслужби).

14. За результатами проведених під час ІІ етапу заходів органами та підрозділами охорони державного кордону, загонами морської охорони, регіональними управліннями надсилаються донесення до вищого органу управління про готовність до виконання завдань у наступному календарному році або іншому періоді.

Начальник
Управління взаємодії
з Державною прикордонною
службою України
С.М. Рябий


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.06.2018 — 2018 р., № 49, стор. 112, стаття 1726, код акта 90564/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -