<<
>>

Наказ МВС України від 27.02.2017 № 159 "Про затвердження Змін до наказу МВС від 15 квітня 2016 року № 315". МВС України. 2017

Документ актуальний на 10.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2017  № 159


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 2017 р.
за № 340/30208

Про затвердження Змін до наказу МВС від 15 квітня 2016 року № 315

Відповідно до статей 13, 15, 44 Закону України «Про вищу освіту», Законів України «Про освіту», «Про Національну поліцію», «Про Національну гвардію України», підпункту 57 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою приведення наказу МВС від 15 квітня 2016 року № 315 «Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 668/28798, у відповідність до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року № 315, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 668/28798, що додаються.

2. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Слівінський В.Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра оборони України

Голова Національної поліції України

Міністр освіти і науки України


І.С. Руснак

С.М. Князєв

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
27.02.2017  № 159


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 2017 р.
за № 340/30208

ЗМІНИ
до Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року № 315, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 668/28798

1. У розділі I:

у пункті 2 слова «молодшого бакалавра» і «та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста» виключити;

пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-16 вважати відповідно пунктами 3-15;

пункти 3, 4 викласти в такій редакції:

«3. На навчання до ВНЗ для здобуття вищої освіти відповідного ступеня приймаються громадяни України:

1) ступеня бакалавра - особи, які здобули повну загальну середню освіту;

2) ступеня магістра - особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

3) ступеня доктора філософії - особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

4) ступеня доктора наук - особи, яким присуджено ступінь доктора філософії (кандидата наук).

4. ВНЗ мають право приймати на навчання для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план у межах державного замовлення та ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до ВНЗ та за погодженням із замовником.»;

пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6-15 вважати відповідно пунктами 5-14;

у пункті 6:

в абзаці першому слова «та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста» виключити, доповнити після слів «освітніх послуг» словами «, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;

абзац третій після слів «на перший курс» доповнити словами «відповідного року набору»;

абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

«10. Правила прийому до ВНЗ розробляються відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються Міністерством освіти і науки України у відповідному році вступу, цього Порядку, затверджуються вченою радою ВНЗ та оприлюднюються на веб-сайтах ВНЗ.»;

у пункті 11 слова «конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання» замінити словами «конкурсного відбору»;

у пункті 12 слова «конкурс фізичних здібностей» замінити словами «творчий конкурс».

2. У розділі II:

у пункті 1 слова і цифри «(за винятком 2016 року вступу)» виключити;

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

«рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України віком до 27 років, які мають ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня освітнього ступеня магістра;».

3. У розділі III:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Добір кандидатів на навчання здійснюється установами (закладами) Міністерства внутрішніх справ України, територіальними органами (підрозділами) Національної поліції України (далі - територіальні органи), військовими частинами, з’єднаннями, установами Національної гвардії України та військовими комісаріатами спільно з приймальними комісіями ВНЗ.»;

пункти 4-7 викласти в такій редакції:

«4. Особи, які мають військові або спеціальні звання та виявили бажання навчатись у ВНЗ, подають рапорт, а інші особи звертаються з письмовою заявою до територіального органу, військової частини, з’єднання, установи Національної гвардії України або військового комісаріату за місцем постійного проживання.

Територіальні органи або військові комісаріати готують обґрунтовані висновки щодо доцільності направлення зазначених осіб на навчання до ВНЗ, які затверджуються їх керівниками, військовими комісарами або їх заступниками відповідно.

Військовослужбовці Національної гвардії України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які проходять військову строкову службу або військову службу за контрактом та відібрані вступниками до ВНЗ, направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться при ВНЗ перед складанням вступних випробувань.

Навчальні збори проводяться перед початком вступних випробувань протягом 25 діб.

5. Особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ оформляються територіальними органами, військовими частинами, з’єднаннями, установами Національної гвардії України або військовими комісаріатами, які відбирали їх на навчання.

Установам (закладам) МВС дозволяється формувати особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ.

Документи, що подають кандидати на навчання, обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

6. До особової справи кандидатів на денну форму навчання додаються:

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу ВНЗ та спеціальності;

автобіографія;

анкета кандидата на навчання (додаток 1), заповнена ним власноруч;

особова картка працівника (для Національної поліції - типова форма № П-2);

висновок про направлення на навчання (для працівників) (додаток 2);

висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб) (додаток 3);

копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

копія сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

результати проходження у встановленому порядку медичних обстежень, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності, психофізіологічного обстеження, а також перевірки рівня фізичної підготовленості;

копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3x4 см, без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано).

7. До навчальної справи кандидатів на заочну форму навчання додаються:

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу ВНЗ та спеціальності;

автобіографія;

анкета кандидата на навчання, заповнена ним власноручно;

висновок про направлення на навчання (для працівників);

копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

копія сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 x 4 см, без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці (для осіб, яким його надано);

службова характеристика, автобіографія, витяг з послужного списку та висновок ВЛК про придатність до навчання (для військовослужбовців Національної гвардії України).»;

пункт 9 викласти у такій редакції:

«9. Оформлені особові (навчальні) справи кандидатів на навчання направляються до відповідних ВНЗ не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку прийому документів кандидатів на навчання, визначного у правилах прийому до ВНЗ.»;

абзац третій пункту 12 після слів «відповідного наказу керівником ВНЗ» доповнити словами «та/або виконання процедур вступної кампанії.»;

у пункті 13 слова «окремих категорій» виключити;

у пункті 14 слова «спеціаліста та» виключити;

пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Ознайомлення вступника з правилами прийому до ВНЗ, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також фактом наявності/відсутності підстав для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, показниками конкурсного відбору, вимогами до проведення творчого конкурсу, проходження професійного психологічного відбору, порядком подання апеляцій підтверджується його особистим підписом під час реєстрації у ВНЗ.»;

пункт 21 викласти в такій редакції:

«21. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення його еквівалентності, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.».

4. У розділі IV:

пункт 1 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Для вступників на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра замість одного із конкурсних предметів проводиться творчий конкурс, а для Національної гвардії України додатково - професійний психологічний відбір та військово-лікарська комісія.

Професійний психологічний відбір оцінюється як «пройшов професійний психологічний відбір» або «не пройшов професійний психологічний відбір». Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу відраховуються та до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова «придатний» або «непридатний» за станом здоров’я до навчання.»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра денної форми навчання, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), історії України, математики або біології (для Національної гвардії України - з іноземної мови на спеціальність філологія) за вибором ВНЗ (другий предмет) та творчого конкурсу (третій предмет).»;

абзац третій пункту 5 виключити;

абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

«6. Конкурсний бал для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів у передбачених пунктами 10, 11 цього розділу випадках), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, бала за творчий конкурс, помножених на відповідні вагові коефіцієнти (додаток 4).»;

у пункті 7 слова «освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста» виключити;

у пункті 8:

у абзаці першому слова «освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста» виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Для кандидатів на навчання, які вступають до ВНЗ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, обов’язковим є проходження додаткового фахового випробування з визначених МВС дисциплін.»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня В1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результату вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Конкурсний бал вступників на навчання для здобуття ступеня магістра обчислюється як сума результату фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови. При вступі до Національної академії Національної гвардії України до конкурсного бала також додається результат вступного випробування з фізичної підготовки.»;

абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:

«вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня. Вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним сертифікатом, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результату вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;»;

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (для потреб МВС);

яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) (для потреб МВС);

яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880 (для потреб МВС);

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

поліцейські;

військовослужбовці Національної гвардії України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які проходять військову строкову службу або військову службу за контрактом, - при вступі до ВНЗ, які здійснюють підготовку військовослужбовців Національної гвардії України.

Особи, зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому - восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених ВНЗ.

Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.»;

пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому до ВНЗ мінімального рівня, які вибули за результатами творчого конкурсу (професійного психологічного відбору для Національної гвардії України), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускаються.»;

у пункті 16 слова «конкурс фізичних здібностей» замінити словами «творчий конкурс»;

в пункті 17 слова «конкурсу фізичних здібностей» замінити словами «творчого конкурсу».

5. У розділі V:

пункти 1-3 викласти в такій редакції:

«1. Прийом до ВНЗ здійснюється за конкурсом з урахуванням сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результатів вступних іспитів, а також балів творчого конкурсу, а для Національної гвардії України - результатів професійного психологічного відбору.

2. Зараховуються на навчання за результатами творчого конкурсу та професійного психологічного відбору при поданні в установлені строки оригінала сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (одержанні відповідної кількості балів на вступних іспитах, що проводить ВНЗ) не нижче встановленої правилами прийому до ВНЗ мінімальної кількості балів та інших документів, які засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням:

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (для потреб МВС);

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) (для потреб МВС);

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880 (для потреб МВС);

діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на територіх інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття повної загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли, стали інвалідами I групи чи визнані судом безвісно відсутніми особами під час виконання службових обов’язків (у тому числі інвалідність яких пов’язана з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), відповідно до Указу Президента України від 17 березня 1998 року № 197 «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків»;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

особи, яким відповідно до статті 103 Закону України «Про Національну поліцію» надано таке право.

3. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов на здобуття вищої освіти за державним замовленням.»;

пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5-21 вважати відповідно пунктами 4-20;

пункти 4-6 викласти в такій редакції:

«4. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають спеціальні умови для здобуття вищої освіти за державним замовленням;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

5. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковується за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 4 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

6. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів (тільки на основі повної загальної середньої освіти).»;

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність спеціальних умов на здобуття вищої освіти за державним замовленням, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу в частині щодо його зарахування».

6. Додаток 4 викласти в новій редакції, що додається.

7. У тексті Порядку і додатках:

слово «сертифікат» у всіх відмінках замінити словом «сертифікат(и)» у відповідних відмінках;

слова «право на пільги при зарахуванні» та «першочергове зарахування» замінити словами «спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням».

Директор
Департаменту персоналу,
організації освітньої
та наукової діяльності МВС
В.Р. СлівінськийДодаток 4
до Порядку добору, направлення
та зарахування кандидатів на навчання
до вищих навчальних закладів
із специфічними умовами навчання,
які здійснюють підготовку кадрів
для Міністерства внутрішніх справ,
поліцейських та військовослужбовців
Національної гвардії України
(пункт 6 розділу ІV)

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗНИКИ
конкурсного бала

1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Складові конкурсного бала

Мінімальні показники для участі у конкурсі

Ваговий коефіцієнт

081 право
262 правоохоронна діяльність

Історія України

100

0,35

Українська мова та література

100

0,3

Творчий конкурс

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

053 психологія

Біологія

100

0,35

Українська мова та література

100

0,3

Творчий конкурс

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

125 кібербезпека

Математика

100

0,35

Українська мова та література

100

0,3

Творчий конкурс

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

073 менеджмент
255 озброєння та військова техніка
274 автомобільний транспорт

Математика

100

0,35

Українська мова та література

100

0,3

Творчий конкурс

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

035 філологія

Іноземна мова

100

0,35

Українська мова та література

100

0,3

Творчий конкурс

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

251 державна безпека
253 військове управління
(за видами збройних сил)

Історія України

100

0,35

Українська мова та література

100

0,3

Творчий конкурс

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

Ваговий коефіцієнт додаткового бала за особливі успіхи становить 0,05 конкурсного бала.

2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

Спеціальність

Складові конкурсного бала

Мінімальні показники для участі у конкурсі

081 право

Фахове випробування (кримінальне право)

124

274 автомобільний транспорт

Фахове випробування

124

073 менеджмент

Фахове випробування

124

3. Для вступників для здобуття ступеня магістра

081 право

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

262 правоохоронна діяльність

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

053 психологія

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

081 право (судова експертиза)

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

074 публічне управління та адміністрування

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

4. Для вступників для здобуття ступеня магістра (для НГУ)

274 автомобільний транспорт

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

Фізична підготовка

124

073 менеджмент

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

Фізична підготовка

124

255 озброєння та військова техніка

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

Фізична підготовка

124

253 військове управління (за видами збройних сил)

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

Фізична підготовка

124

251 державна безпека

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

Фізична підготовка

124

035 філологія

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Фізична підготовка

124

5. Для вступників для здобуття ступеня доктора філософії

Спеціальність

Складові конкурсного бала

Мінімальні показники для участі у конкурсі

081 право
082 міжнародне право
262 правоохоронна діяльність
033 філософія
053 психологія
051 економіка
251 державна безпека
015 професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Вступний іспит із спеціальності

3

Іноземна мова

Не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності) або 3

Філософія

3

6. Показники додаткового іспиту для вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю

Спеціальність

Складові конкурсного бала

Мінімальні показники для участі у конкурсі

274 автомобільний транспорт

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

073 менеджмент

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

035 філологія

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

081 право

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

262 правоохоронна діяльність

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

053 психологія

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

073 менеджмент

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

081 право (судова експертиза)

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

255 озброєння та військова техніка

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

253 військове управління (за видами збройних сил)

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

251 державна безпека

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.03.2017 — 2017 р., № 26, стор. 437, стаття 758, код акта 85301/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -