<<
>>

Наказ МВС України від 27.03.2015  № 338 "Про затвердження Змін до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2015  № 338


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2015 р.
за № 442/26887

Про затвердження Змін до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Відповідно до пункту 47 Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 805-р, та з метою вдосконалення процедури оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2011 року № 649, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2011 року за № 1146/19884, що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Радутного С.І.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
міграційної служби УкраїниС.І. РадутнийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
27.03.2015  № 338


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2015 р.
за № 442/26887

ЗМІНИ
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

1. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.1:

підпункт «г» після слів «послуг перекладача» доповнити словами «, у тому числі через систему відеоконференц-зв’язку»;

доповнити пункт після підпункту «е» новим підпунктом «є» такого змісту:

«є) проводить дактилоскопію заявника.».

У зв’язку з цим підпункт «є» вважати підпунктом «ж»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«з) роз’яснює порядок звернення за безоплатною правовою допомогою мовою, яку розуміє заявник.»;

2) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. У разі використання заявником права на оскарження рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, територіальний орган ДМС видає такому заявникові під підпис довідку про звернення за захистом в Україні, про що заносить відповідні відомості до журналу реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні (додаток 4).

Довідка видається строком на три місяці з подальшим тримісячним продовженням строку її дії на весь час розгляду скарги. Підставою для продовження строку дії зазначеної довідки є копія скарги на рішення територіального органу ДМС з підтверджуючими документами її відправлення або у випадку оскарження в судовому порядку копія позовної заяви з відміткою (штампом) суду про її прийняття або копія ухвали суду про відкриття провадження у справі чи належним чином оформленої судової повістки. У випадку оскарження рішення в судовому порядку подальше тримісячне продовження строку дії довідки про звернення за захистом в Україні здійснюється після отримання письмової інформації про стан розгляду справи в суді від юридичної служби територіального органу ДМС.

Подані документи долучаються до особової справи заявника.».

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1:

у підпункті «б» цифру «6» замінити цифрою «5»;

у підпункті «в» цифру «7» замінити цифрою «6»;

підпункт «г» виключити.

У зв’язку з цим підпункти «ґ-і» вважати відповідно підпунктами «г-и»;

у підпункті «г» цифру «8» замінити цифрою «7»;

у підпункті «ґ» цифру «9» замінити цифрою «8»;

у підпункті «д» цифри «10» замінити цифрою «9»;

у підпункті «е» цифри «11» замінити цифрами «10»;

підпункт «ж» виключити.

У зв’язку з цим підпункти «з», «и» вважати відповідно підпунктами «ж», «з»;

підпункт «ж» після слів «інформацію заявникові» доповнити словами «та його законному представникові (за наявності).»;

2) абзац перший пункту 3.2 доповнити новим реченням такого змісту: «Довідка видається строком на один місяць.».

3. У розділі IV:

1) у пункті 4.1:

підпункт «а» викласти в такій редакції:

«а) проводить співбесіду із заявником з дотриманням правил, встановлених частинами другою та третьою статті 8 Закону.

У разі залучення перекладача для участі в співбесіді, у тому числі через систему відеоконференц-зв’язку, уповноважена посадова особа органу міграційної служби перед початком співбесіди попереджає перекладача про необхідність дотримання умов конфіденційності, що оформлюється розпискою про нерозголошення відомостей, що містяться в особовій справі заявника (додаток 11).

Результати співбесіди оформлюються відповідним протоколом співбесіди (додаток 12) з особою, яка подала заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що підписується цією особою або її законним представником, перекладачем, адвокатом, психологом, педагогом (за наявності).»;

в абзаці першому підпункту «в» цифри «14» замінити цифрами «13»;

2) у пункті 4.4 цифри «15» замінити цифрами «14»;

3) абзац другий пункту 4.5 викласти в такій редакції:

«Строк дії довідки продовжується на шість місяців.»;

4) у пункті 4.6 цифри «16» та «17» замінити відповідно цифрами «15» та «16»;

5) пункт 4.7 викласти в такій редакції:

«4.7. У разі використання особою права на оскарження уповноважена посадова особа територіального органу ДМС до прийняття рішення за скаргою залишає на зберігання документи, що посвідчують особу заявника, та інші надані заявником документи, про що робиться відмітка в розписці про зберігання документів.

Строк дії довідки про звернення за захистом в Україні продовжується територіальним органом ДМС на три місяці. Підставою для продовження строку дії зазначеної довідки є копія скарги на рішення територіального органу ДМС з підтверджуючими документами її відправлення або у випадку оскарження в судовому порядку – копія позовної заяви з відміткою (штампом) суду про її прийняття або копія ухвали суду про відкриття провадження у справі або належним чином оформленої судової повістки. Подані документи належним чином долучаються до особової справи.

У випадку оскарження рішення в судовому порядку подальше тримісячне продовження строку дії довідки про звернення за захистом в Україні здійснюється після отримання письмової інформації про стан розгляду справи в суді від юридичної служби територіального органу ДМС.

Про продовження строку дії зазначеної довідки уповноважена посадова особа територіального органу ДМС заносить відповідні відомості до журналу реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні.»;

6) в абзаці другому пункту 4.8 слова «та протягом трьох робочих днів надсилається повідомлення у довільній формі до органу внутрішніх справ за місцем проживання вказаної особи» виключити.

4. У розділі V:

1) у пункті 5.1:

абзац третій підпункту «а» після слів «залучення перекладача» доповнити словами «, у тому числі через систему відеоконференц-зв’язку,»;

у підпункті «б» цифри «18» замінити цифрами «17»;

у підпунктах «в», «г» цифри «19» замінити цифрами «18»;

у підпункті «ґ» цифри «20» замінити цифрами «19»;

у підпункті «е»:

в абзаці першому цифри «21» замінити цифрами «20»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«У висновку викладається обґрунтована пропозиція територіального органу ДМС щодо прийняття рішення за заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Висновок уповноваженої посадової особи територіального органу ДМС, на яку покладено розгляд справи, погоджується керівником структурного підрозділу територіального органу, до повноважень якого належить реалізація законодавства у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та затверджується заступником керівника територіального органу ДМС, який відповідно до розподілу обов'язків спрямовує і координує діяльність структурного підрозділу з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.»;

2) у пункті 5.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«5.2. Належним чином оформлена особова справа заявника разом з письмовим висновком територіального органу ДМС, доданими аудіофайлами співбесід (у разі наявності перекладача) повинна бути надіслана фельд'єгерським зв'язком до ДМС протягом трьох робочих днів з моменту затвердження письмового висновку територіальним органом ДМС, але не пізніше граничного строку розгляду заяви.»;

в абзаці другому цифри «22» замінити цифрами «21»;

3) пункт 5.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Розгляд заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, може бути призупинено за ініціативою територіального органу ДМС у випадку неприбуття заявника до територіального органу ДМС, належним чином повідомленого про дату та час здійснення процедури, передбаченої цими Правилами, без поважних причин або без повідомлення ним причин неприбуття. У разі призупинення розгляду заяви довідка про звернення за захистом в Україні визнається недійсною.

Рішення про призупинення розгляду заяви оформлюється наказом територіального органу ДМС за вмотивованим поданням уповноваженої посадової особи територіального органу ДМС, на яку покладено обов’язок щодо розгляду справи.

У випадку звернення заявника до територіального органу ДМС уповноваженій посадовій особі територіального органу ДМС надаються письмові пояснення від заявника, а також зазначеною особою здійснюється перевірка щодо наявності у діях заявника складу адміністративного правопорушення (у випадку наявності підстав уповноваженою посадовою особою складається протокол про адміністративне правопорушення) та готується вмотивоване подання про поновлення розгляду заяви, яке оформлюється наказом.».

5. У розділі VІ:

1) пункт 6.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«г) повертати справу на доопрацювання до територіального органу ДМС, який здійснював розгляд заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, за умови наявності недостатніх відомостей для розгляду справи і прийняття обґрунтованого та неупередженого рішення, неналежного оформлення особової справи.»;

2) у пункті 6.4:

в абзаці першому цифри «23» замінити цифрами «22»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Зазначений висновок готується уповноваженою посадовою особою ДМС, яка вивчала заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і здійснювала оцінку документів, що знаходяться в особовій справі заявника, погоджується керівником структурного підрозділу з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та затверджується керівником самостійного структурного підрозділу ДМС, до завдань якого належить реалізація державної політики у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.»;

3) у пункті 6.5:

в абзаці першому цифри «24» замінити цифрами «23»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У лівій частині першого аркуша рішення передбачається місце для фотокартки заявника або відцифрованого зображення його обличчя, яке може виконуватися способом принтерного друку.»;

4) пункт 6.6 викласти в такій редакції:

«6.6. У разі якщо згідно з рішенням суду, яке набрало законної сили, ДМС зобов'язана прийняти рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, чи повторно розглянути заяву особи про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідне рішення приймається ДМС протягом семи робочих днів з дня отримання такого рішення суду.»;

5) підпункт «а» пункту 6.7 викласти в такій редакції:

«а) реєструє рішення про визнання біженцем або рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту, в журналі реєстрації рішень про визнання/відмову у визнанні біженцем/особою, яка потребує додаткового захисту/втрату, позбавлення та скасування (відсутність підстав для втрати, позбавлення, скасування) рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 24);»;

6) в абзаці першому підпункту «а» пункту 6.8 цифри «27», «28» замінити відповідно цифрами «25», «26»;

7) у пункті 6.9:

у підпункті «а» цифри «29» замінити цифрами «27»;

абзац другий підпункту «б» викласти в такій редакції:

«Підставою для продовження строку дії зазначеної довідки є копія позовної заяви з відміткою (штампом) суду про її прийняття або копії ухвали суду про відкриття провадження у справі чи належним чином оформленої судової повістки. Подальше тримісячне продовження строку дії довідки про звернення за захистом в Україні здійснюється після отримання письмової інформації від юридичної служби територіального органу ДМС або юридичної служби ДМС про стан розгляду справи в суді. Подані документи долучаються до особової справи.»;

в абзаці другому підпункту «в» слова «та протягом трьох робочих днів надсилається повідомлення у довільній формі до органу внутрішніх справ за місцем проживання вказаної особи» виключити;

8) доповнити розділ після пункту 6.9 новим пунктом 6.10 такого змісту:

«6.10. У випадку отримання рішення ДМС щодо повторного розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, прийнятого на виконання рішення суду, яке набрало законної сили, територіальний орган ДМС протягом семи робочих днів оформлює наказ (додаток 28) про повторний розгляд заяви.

Процедура повторного розгляду заяви здійснюється виключно з урахуванням висновків суду, що стали підставою для скасування рішення ДМС.

Повторний розгляд заяви здійснюється протягом одного місяця з дня надходження до територіального органу ДМС відповідного рішення.

Строк повторного розгляду заяви продовжується до двох місяців керівником територіального органу ДМС за вмотивованим поданням уповноваженої посадової особи територіального органу ДМС.».

У зв’язку з цим пункт 6.10 вважати пунктом 6.11;

9) у пункті 6.11 цифри «30» замінити цифрами «29».

6. У розділі VII:

1) у пункті 7.4:

у підпункті «а» цифри «31» замінити цифрами «30»;

у підпункті «в»:

абзац перший викласти в такій редакції:

«в) готує подання про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту або про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 31). Строк підготовки подання не може перевищувати двох місяців з дня отримання документів, що містять одну з підстав, передбачених пунктами 7.2 або 7.3 цього розділу.»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«У поданні також викладається обґрунтована пропозиція територіального органу ДМС щодо прийняття відповідного рішення. Подання уповноваженої посадової особи територіального органу ДМС (особи, яка здійснювала розгляд отриманих матеріалів) затверджується керівником структурного підрозділу територіального органу ДМС, до повноважень якого належить реалізація законодавства у сфері біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.»;

2) У пункті 7.7:

в абзаці першому цифри «33» замінити цифрами «32»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У лівій частині першого аркуша рішення передбачається місце для фотокартки біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або відцифрованого зображення його (її) обличчя, яке може виконуватися способом принтерного друку.»;

3) у пункті 7.10:

в абзаці першому слова «за місцем проживання особи» замінити словами «на обліку якого перебуває особова справа»;

підпункт «а» виключити.

У зв’язку з цим підпункти «б», «в» вважати відповідно підпунктами «а», «б»;

у підпункті «а» цифри «34» замінити цифрами «33»;

у підпункті «в» цифри «35» замінити цифрами «34»;

4) у пункті 7.11:

в абзаці першому слова «на два місяці з подальшим щомісячним продовженням» замінити словами «на три місяці з подальшим тримісячним продовженням.»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Підставами для видачі та продовження строку дії зазначеної довідки є копія позовної заяви (апеляційної чи касаційної скарги) з відміткою (штампом) суду про її прийняття або копії ухвали суду про відкриття провадження у справі чи належним чином оформленої судової повістки. Подані документи долучаються до особової справи.».

7. У розділі VIII:

1) у пункті 8.2:

у підпункті «а» цифри «36» замінити цифрами «35»;

підпункт «б» виключити.

У зв’язку з цим підпункти «в»-«ґ» вважати відповідно підпунктами «б»-«г»;

2) пункт 8.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У лівій частині першого аркуша рішення передбачається місце для фотокартки заявника або відцифрованого зображення його обличчя, яке може виконуватися способом принтерного друку.»;

3) у пункті 8.5 цифри «37» та «38» замінити відповідно цифрами «36» та «37»;

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«8.7. У разі надходження від ДМС рішень, передбачених підпунктами «б», «в» пункту 8.3 цього розділу, територіальний орган ДМС:

а) протягом семи робочих днів з дня його отримання надсилає або видає особі письмове повідомлення про відхилення чи залишення без розгляду скарги на рішення територіального органу ДМС про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 38), з викладенням причин такого рішення і роз'ясненням порядку його оскарження, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації видачі повідомлень;

б) у разі оскарження особою зазначеного рішення продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні, про що зазначається у журналі реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні.

Підставою для продовження строку дії зазначеної довідки є копія позовної заяви (апеляційної чи касаційної скарги) з відміткою (штампом) суду про її прийняття або копії ухвали суду про відкриття провадження у справі чи належним чином оформленої судової повістки. Подані документи долучаються до особової справи.

Подальше тримісячне продовження строку дії довідки про звернення за захистом в Україні здійснюється після отримання письмової інформації від юридичної служби територіального органу ДМС або юридичної служби апарату ДМС про стан розгляду справи в суді;

в) у разі невикористання особою права на оскарження протягом п'яти робочих днів з дня її письмового повідомлення про прийняття рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, вилучає в такої особи довідку про звернення за захистом в Україні та повертає особі її документи, що посвідчують особу, та інші документи, що надавались такою особою під час звернення до територіального органу ДМС та перебували на зберіганні цього органу, про що робиться відмітка в розписці про зберігання документів.

Про вилучення в заявника довідки про звернення за захистом в Україні зазначається в журналі реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні.».

8. У додатках до Правил:

1) додаток 5 виключити.

У зв’язку з цим додатки 6-38 вважати відповідно додатками 5-37;

2) додаток 23 викласти в новій редакції, що додається;

3) назву додатка 24 викласти в такій редакції:

«ЖУРНАЛ реєстрації рішень про визнання/відмову у визнанні біженцем/особою, яка потребує додаткового захисту/втрату, позбавлення та скасування (відсутність підстав для втрати, позбавлення скасування) рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту»;

4) додаток 25 виключити.

У зв’язку з цим додатки 26-37 вважати відповідно додатками 25-36;

5) у додатку 25 у стовпчику 8 таблиці слова «Термін дії посвідчення/продовження терміну дії посвідчення» замінити словами «Строк дії посвідчення/продовження строку дії посвідчення»;

6) у додатку 26 у стовпчику 8 таблиці слова «Термін дії посвідчення/продовження терміну дії посвідчення» замінити словами «Строк дії посвідчення/продовження строку дії посвідчення»;

7) доповнити Правила після додатка 27 новим додатком 28, що додається.

У зв’язку з цим додатки 28-36 вважати відповідно додатками 29-37;

8) у додатку 29 у стовпчику 9 таблиці слова «Термін дії посвідчення/продовження терміну дії посвідчення» замінити словами «Строк дії посвідчення/продовження строку дії посвідчення»;

9) додатки 31, 32, 35, 36 викласти в новій редакцій, що додаються;

10) доповнити Правила новим додатком 38, що додається.

9. У тексті Правил слова «ДМС України» замінити абревіатурою «ДМС», слова «орган міграційної служби» у всіх відмінках замінити словами «територіальний орган ДМС» у відповідних відмінках.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
МВС УкраїниД.В. ГорбасьДодаток 23
до Правил розгляду заяв
та оформлення документів, необхідних
для вирішення питання про визнання
біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, втрату і позбавлення
статусу біженця та додаткового захисту
і скасування рішення про визнання
особи біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту

РІШЕННЯ
про визнання біженцем/особою, яка потребує додаткового захисту (про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту)


Додаток 28
до Правил розгляду заяв
та оформлення документів, необхідних
для вирішення питання про визнання
біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, втрату і позбавлення
статусу біженця та додаткового захисту
і скасування рішення про визнання
особи біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту

НАКАЗ


Додаток 31
до Правил розгляду заяв
та оформлення документів, необхідних
для вирішення питання про визнання
біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, втрату і позбавлення
статусу біженця та додаткового захисту
і скасування рішення про визнання
особи біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту

ПОДАННЯ
про втрату/позбавлення статусу біженця/додаткового захисту або про скасування рішення про визнання особи біженцем/особою, яка потребує додаткового захисту


Додаток 32
до Правил розгляду заяв
та оформлення документів, необхідних
для вирішення питання про визнання
біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, втрату і позбавлення
статусу біженця та додаткового захисту
і скасування рішення про визнання
особи біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту

РІШЕННЯ
про втрату чи позбавлення статусу біженця/додаткового захисту, про скасування рішення про визнання особи біженцем/особою, яка потребує додаткового захисту, чи про відсутність підстав для втрати/позбавлення/скасування рішення про визнання особи біженцем/особою, яка потребує додаткового захистуДодаток 35
до Правил розгляду заяв
та оформлення документів, необхідних
для вирішення питання про визнання
біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, втрату і позбавлення
статусу біженця та додаткового захисту
і скасування рішення про визнання
особи біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту

ЖУРНАЛ
реєстрації скарг на рішення органу міграційної служби

№ з/п

Дата надходження скарги

Громадянство/підданство, прізвище, ім’я, по батькові

Найменування органу міграційної служби

Рішення ДМС

Примітки

1

2

3

4

5

6


Додаток 36
до Правил розгляду заяв
та оформлення документів, необхідних
для вирішення питання про визнання
біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, втрату і позбавлення
статусу біженця та додаткового захисту
і скасування рішення про визнання
особи біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту

РІШЕННЯ
про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Додаток 38
до Правил розгляду заяв
та оформлення документів, необхідних
для вирішення питання про визнання
біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, втрату і позбавлення
статусу біженця та додаткового захисту
і скасування рішення про визнання
особи біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відхилення (залишення без розгляду) скарги на рішення територіального органу ДМС про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту/про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Документи та файли

Сигнальний документ — f442590n187.doc
Сигнальний документ — f442590n188.doc
Сигнальний документ — f442590n189.doc
Сигнальний документ — f442590n190.doc
Сигнальний документ — f442590n191.doc
Сигнальний документ — f442590n192.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.05.2015 — 2015 р., № 36, стор. 150, стаття 1096, код акта 76704/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -