<<
>>

Наказ МВС України від 27.05.2015  № 621 "Про затвердження Положення про спортивний клуб Національної гвардії України". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2015  № 621


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2015 р.
за № 692/27137

Про затвердження Положення про спортивний клуб Національної гвардії України

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Національну гвардію України», статті 30 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою покращення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в Національній гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про спортивний клуб Національної гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник
Міністра молоді та спорту України –
керівник апарату

М.В. ДаневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
27.05.2015  № 621


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2015 р.
за № 692/27137

ПОЛОЖЕННЯ
про спортивний клуб Національної гвардії України

І.

Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, основні завдання, функції, правовий статус спортивного клубу Національної гвардії України (далі - спортивний клуб).

2. Спортивний клуб створюється в межах чисельності Національної гвардії України, є закладом фізичної культури і спорту, який здійснює фізкультурно-оздоровчу і спортивну діяльність та надає фізкультурно-спортивні послуги в Національній гвардії України.

3. У своїй діяльності спортивний клуб керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, наказами, директивами, розпорядженнями та дорученнями командувача Національної гвардії України, а також цим Положенням та іншими актами законодавства України.

4. Виконання завдань, покладених на спортивний клуб, здійснюється в тісній взаємодії з управліннями і структурними підрозділами Головного управління Національної гвардії України та з іншими органами державної влади, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

ІІ. Завдання, функції та права спортивного клубу

1. Основні завдання спортивного клубу:

здійснення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в підрозділах Національної гвардії України;

участь у реалізації державної політики з питань розвитку фізичної культури і спорту серед особового складу в Національній гвардії України шляхом, зокрема, надання фізкультурно-спортивних послуг;

розвиток спорту вищих досягнень.

2. Основні функції спортивного клубу:

сприяння у підготовці спортсменів, які здатні досягти високих спортивних результатів на чемпіонатах України, Європи, світу, Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях;

організація навчально-тренувального процесу та забезпечення участі спортсменів спортивного клубу у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;

комплектування спортивного клубу спортсменами, які мають найвищі спортивні результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

підготовка проектів наказів командувача Національної гвардії України щодо забезпечення підготовки та участі особового складу спортивного клубу та військовослужбовців Національної гвардії України в міжнародних змаганнях;

участь або надання пропозицій у розробленні документів з планування спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи і документів перспективного планування підготовки спортсменів збірних команд спортивного клубу та окремих військовослужбовців;

участь у розробленні інструкцій, організаційно-методичних вказівок з підготовки особового складу Національної гвардії України, навчальних програм, нормативних вимог і вправ з фізичної підготовки і спорту, навчально-методичних посібників, проектів наказів командувача Національної гвардії України та проектів інших нормативно-правових актів, а також участь в організації і проведенні чемпіонатів Національної гвардії України, оглядів-конкурсів стану фізичної підготовки та спортивної роботи;

взаємодія з органами державної влади, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості тощо;

відбір кандидатів до складу спортивного клубу та в подальшому організація їх підготовки до всеукраїнських та міжнародних змагань, а також оформлення документів для виїзду за кордон у встановленому порядку;

вивчення, узагальнення та поширення в Національній гвардії України передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з питань розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів стосовно розвитку спортивної роботи Національної гвардії України;

участь в інспектуванні оперативно-територіальних об’єднань, їх органів військового управління, з’єднань, військових частин, підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України з питань фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Надання всебічної допомоги в організації навчального процесу;

проведення роботи щодо зміцнення військової дисципліни, запобігання надзвичайним подіям, кримінальним та іншим правопорушенням серед особового складу, своєчасного виявлення й усунення їх причин; аналіз стану військової дисципліни й об'єктивна доповідь про це старшому командирові (начальникові);

планування фінансових витрат щодо проведення спортивних заходів та придбання екіпіровки і спортивного інвентарю для збірних команд спортивного клубу, утримання навчально-матеріальної бази. Організація ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України. Здійснення заходів з організації обліку, звітності і контролю за використанням коштів за призначенням;

підготовка матеріалів на присвоєння спортсменам, тренерам, фахівцям фізичної культури і спорту спортивних та почесних звань у встановленому законодавством порядку.

3. Спортивний клуб має право:

здійснювати господарську діяльність на підставах та в порядку, установлених законодавством України;

приймати на роботу працівників за трудовим договором та звільняти з неї відповідно до вимог чинного законодавства України;

зараховувати до спортивного клубу спортсменів, які мають найвищі спортивні результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

проводити добір, прийняття громадян призовного віку, військовозобов’язаних для проходження військової служби за контрактом;

одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до їх компетенції, необхідну для реалізації покладених на нього завдань;

залучати фахівців Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, органів державної влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції;

висвітлювати через засоби масової інформації спортивні досягнення, фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність спортсменів Національної гвардії України.

ІІІ. Організація управління і забезпечення діяльності спортивного клубу

1. Начальник спортивного клубу:

підпорядковується командувачу Національної гвардії України, є прямим начальником особового складу спортивного клубу і здійснює керівництво та контроль за діяльністю підпорядкованого йому особового складу;

призначається на посаду та звільняється з посади командувачем Національної гвардії України;

у мирний і воєнний час відповідає за бойову готовність довіреного йому закладу; за забезпечення охорони державної таємниці, виховання, військової дисципліни; за морально-психологічний стан особового складу; за внутрішній порядок; за всебічне забезпечення закладу; за додержання принципу соціальної справедливості та за фізкультурно-оздоровчу та/або спортивну діяльність;

відповідно до посади повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції України, законів України, статутів Збройних Сил України (для військовослужбовців) та інших нормативно-правових актів.

2. Обов’язки начальника спортивного клубу:

планувати роботу, здійснювати заходи щодо підтримання та вдосконалення бойової готовності і вимагати їх виконання, своєчасно вносити до планів роботи необхідні зміни (уточнення), уживати заходів щодо охорони державної таємниці, знати стан справ у дорученому йому закладі, ділові, морально-психологічні якості безпосередньо підпорядкованих військовослужбовців як у повсякденному житті, так і під час виконання бойових завдань;

забезпечувати ефективне виконання завдань щодо реалізації державної політики з питань розвитку фізичної культури і спорту;

контролювати навчально-тренувальний процес підлеглих спортсменів спортивного клубу, які перебувають за межами пункту постійної дислокації спортивного клубу на навчально-тренувальних базах України та за межами держави, у тому числі шляхом взаємодії з державними тренерами національних збірних команд України;

співпрацювати з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості з питань розвитку фізичної культури і спорту в Україні;

безпосередньо керувати професійною підготовкою підлеглих, планувати і визначати завдання щодо її організації, контролювати та оцінювати результати, підбивати підсумки;

подавати пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу спортивного клубу, направлення на навчання, а також присвоєння військових звань за погодженням з керівником структурного підрозділу Головного управління Національної гвардії України, на якого покладаються функції з організації фізичної підготовки і спортивної діяльності Національної гвардії України;

постійно вдосконалювати особисту підготовку за фахом і методи управління, підвищувати якість навчання підлеглих;

виховувати підлеглих і вести роботу зі зміцнення військової дисципліни, запобігання правопорушенням серед особового складу, своєчасно виявляти та усувати їх причини, аналізувати стан військової дисципліни;

виявляти чуйність та бути уважним до підлеглих, поєднувати вимогливість і принциповість з повагою до їх честі і гідності, вникати в проблеми їх побуту, забезпечувати соціальну та правову захищеність, у разі необхідності клопотати за них перед старшими командирами (начальниками);

під час вирішення питань, пов’язаних з трудовою діяльністю працівників, суворо додержуватися законодавства про працю.

3. Начальник спортивного клубу має право:

представляти спортивний клуб у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями;

отримувати від посадових осіб структурних підрозділів Головного управління Національної гвардії України та військових частин Національної гвардії України документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, які необхідні для виконання посадових обов’язків;

брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, що проводяться в Головному управлінні Національної гвардії України та стосуються питань фізичної культури і спорту;

брати участь у перевірці організації і проведенні спортивних заходів у навчальних закладах, військових частинах, підрозділах та установах Національної гвардії України;

видавати письмові накази по стройовій частині, а в разі потреби - з питань бойової підготовки в межах повноважень та на підставах, визначених відповідними нормативно-правовими актами;

затверджувати основні завдання і функції структурних підрозділів спортивного клубу, функціональні обов’язки (посадові інструкції), атестаційні висновки (атестації) військовослужбовців (працівників) спортивного клубу;

організовувати відрядження спортсменів, тренерів, інших фахівців спортивного клубу на навчально-тренувальні збори, спортивні змагання та інші заходи, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, з дозволу командувача Національної гвардії України.

ІV. Організаційно-штатна структура та підпорядкування спортивного клубу

1. Структура спортивного клубу затверджується Міністром внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

2. Штатний розпис спортивного клубу затверджується командувачем Національної гвардії України.

3. Спортивний клуб підпорядковується безпосередньо командувачеві Національної гвардії України.

V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення спортивного клубу

1. Фінансування спортивного клубу здійснюється з державного бюджету в межах затвердженого кошторису та інших джерел, не заборонених законом.

2. Спортивний клуб відповідно до законодавства є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, надає всі види звітності, які передбачені чинним законодавством України, до відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та до Головного управління Національної гвардії України та відповідає за їх достовірність. Спортивний клуб має круглу гербову печатку зі своїм найменуванням та кутовий штамп.

3. Матеріально-технічне забезпечення спортивного клубу здійснюється Головним управлінням Національної гвардії України через органи і підрозділи забезпечення Національної гвардії України в межах коштів, передбачених на зазначені цілі.

Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенантО.В. Кривенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.07.2015 — 2015 р., № 51, стор. 127, стаття 1658, код акта 77454/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -