<<
>>

Наказ МВС України від 27.11.2017 № 959 "Про затвердження Порядку виконання робіт із забезпечення державними воєнізованими аварійно-рятувальними службами масових вибухів на гірничих підприємствах". МВС України. 2017

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2017  № 959


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2017 р.
за № 1538/31406

Про затвердження Порядку виконання робіт із забезпечення державними воєнізованими аварійно-рятувальними службами масових вибухів на гірничих підприємствах

Відповідно до статті 23 Кодексу цивільного захисту України, статей 25, 29 Гірничого закону України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 року № 5 «Про затвердження Порядку здійснення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій», пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою удосконалення нормативно-правового регулювання порядку забезпечення державними воєнізованими аварійно-рятувальними службами масових вибухів на гірничих підприємствах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виконання робіт із забезпечення державними воєнізованими аварійно-рятувальними службами масових вибухів на гірничих підприємствах, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31 березня 2003 року № 86 «Про затвердження Інструкції з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2003 року за № 311/7632.

3.

Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань праці

Перший заступник
Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниР. ЧернегаГ. Карп


М. Чечоткін


К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
27.11.2017  № 959


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2017 р.
за № 1538/31406

ПОРЯДОК
виконання робіт із забезпечення державними воєнізованими аварійно-рятувальними службами масових вибухів на гірничих підприємствах

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає алгоритм виконання робіт із забезпечення державними воєнізованими аварійно-рятувальними службами (далі - ДВАРС) масових вибухів на гірничих підприємствах України, а також заходи, що вживаються гірничими підприємствами та ДВАРС, щодо організації підготовки і здійснення масових вибухів відповідно до галузевих правил безпеки та інших нормативних документів.

2. Вимоги цього Порядку поширюються на підприємства гірничодобувної промисловості України незалежно від форм власності, що мають у своїй структурі об’єкти з розробки родовищ корисних копалин підземним або відкритим способом (шахти, рудники, кар’єри) із застосуванням вибухових речовин для зрушення об’єму корисних копалин у гірничому масиві, а також на ДВАРС.

3. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в таких значеннях:

акт профілактичного обстеження ДВАРС - пропозиції щодо усунення порушень правил безпеки та покращення охорони праці під час виконання виробничих процесів на об’єктах підприємства;

відділення - оперативна одиниця аварійно-рятувального підрозділу ДВАРС гірничорятувального напряму;

відповідальний керівник масового вибуху - призначена відповідним наказом посадова особа гірничого підприємства або його структурного підрозділу (головний інженер, технічний директор), яка відповідає за безпечне здійснення і комплекс заходів, визначених обсягом технічних робіт, під час масового вибуху;

державна воєнізована аварійно-рятувальна служба - спеціалізована професійна воєнізована служба, діяльність якої спрямована на організацію та здійснення заходів щодо запобігання аваріям на гірничих підприємствах та щодо їх ліквідації, рятування людей;

забезпечення масового вибуху - комплекс заходів ДВАРС, спрямованих на дотримання вимог галузевих правил безпеки для унеможливлення отруєння і травмування людей під час здійснення масового вибуху;

керівник робіт із забезпечення масового вибуху - особа керівного складу підрозділу ДВАРС, яка проводить попереднє ознайомлення з районом масового вибуху, безпосередньо керує з командного пункту відділеннями під час проведення ними робіт із забезпечення масового вибуху та організує заходи безпеки працівників під час проведення цих робіт;

командний пункт (далі - КП) - місце керівництва роботами під час здійснення масового вибуху;

контрольна проба повітря - відбір у спеціальну ємність рудникового повітря в місці останньої наявності токсичних газів у районі масового вибуху після встановлення їх нормальної концентрації;

масовий вибух (далі - МВ) - процес одночасного або послідовного (з певним інтервалом часу) висадження зарядів вибухової речовини в гірських породах з метою руйнування і спрямованого переміщення великих мас породи для розробки скельних порід та розкриття родовища (робочих горизонтів), створення гребель та насипів;

МВ на відкритих роботах - вибух змонтованих у загальну мережу двох та більше свердловинних, котлових або камерних зарядів незалежно від довжини виробки (блока), що заряджається, а також одиничних зарядів у виробках (блоках) завдовжки понад 10 метрів;

МВ на підземних роботах - вибух, під час здійснення якого потрібен час для провітрювання і відновлення робіт у шахті (руднику, дільниці) більший, ніж це передбачено розрахунком під час повсякденної організації робіт (перевищує час міжзмінної перерви);

небезпечна зона - зона, у межах якої не виконуються умови безпеки від дії уражаючих факторів вибуху;

об’єкти циклічно-потокової технології - комплекс споруд, розташованих на території шахти, рудника, кар’єру та за їх межами і технологічно зв’язаних між собою;

район МВ - визначений проектом МВ район, де безпосередньо здійснюється детонація вибухових речовин, і гірничі виробки, які технологічно контактують з цим районом та на які поширюється руйнівна дія вибухової хвилі і передбачається значний викид токсичних газів;

респіраторник - працівник спеціалізованої воєнізованої професійної аварійно-рятувальної служби, який виконує аварійно-рятувальні (гірничорятувальні) роботи з використанням засобів індивідуального захисту органів дихання;

циклічно-потокова технологія (далі - ЦПТ) - дроблення і транспортування видобутих з гірничого масиву корисних копалин у кар’єрних дробильнях та за допомогою конвеєрів, змонтованих у підземних гірничих виробках, що мають виходи в кар’єр і на земну поверхню.

ІІ. Алгоритм виконання робіт із забезпечення масових вибухів

1. Роботи із забезпечення МВ виконуються відділеннями підрозділів ДВАРС у складі не менше п’яти осіб за спеціальним проектом (руйнування потолочин, камерних та міжкамерних цілісних масивів на всю висоту поверху, ліквідація порожнин у межах блока, експериментальні вибухи), а під час здійснення МВ іншого технологічного призначення (відрізування, підсічення, технологічне відбивання, руйнування потолочин і цілісних масивів у межах підповерху, блокове руйнування запасу корисних копалин у гірничому масиві кар’єрів) - не менше двох осіб.

2. До виконання робіт із забезпечення МВ залучаються працівники підрозділів ДВАРС, які не перебувають на цілодобовому чергуванні у готовності до виконання робіт з рятування людей і ліквідації аварій.

3. Відділення, які прибувають на підприємство для виконання робіт із забезпечення МВ з інших підрозділів ДВАРС, підпорядковуються керівнику робіт із забезпечення МВ на об’єкті, де цей вибух здійснюється.

4. Керівник робіт із забезпечення МВ веде на КП оперативний журнал з технічних робіт (додаток 1).

5. Старшими відділень, які виконують роботи із забезпечення МВ, призначають командирів відділень або респіраторників, які мають стаж ведення робіт із забезпечення МВ на цьому підприємстві не менше одного року.

6. Відділення, що виконує роботи із забезпечення МВ, повинно мати робочі газозахисні апарати, командирську сумку, газоаналізатор з комплектом індикаторних трубок або інші прилади з газового контролю для визначення концентрації окису вуглецю і окисів азоту, ємності для відбору контрольних проб повітря, допоміжний газозахисний апарат (резервний респіратор) або ізолюючий саморятівник.

Відділення можуть брати додаткове технічне оснащення за рішенням керівника робіт із забезпечення МВ, якому дозволяється в разі потреби вносити зміни до комплектування командирської сумки.

7. Незалежно від обсягу робіт із забезпечення МВ та ступеня їх небезпечності керівник робіт із забезпечення МВ під час постановки завдань для виконання робіт повинен особисто ознайомити під підпис працівників відділення щодо здійснення заходів безпеки, про що вноситься відповідний запис до оперативного журналу з технічних робіт.

8. До виконання завдань із забезпечення МВ відділення приступають після отримання на КП дозволу керівника робіт із забезпечення МВ.

9. Керівник робіт із забезпечення МВ підтримує постійний зв’язок з відділеннями, що виконують роботи із забезпечення МВ, та інформує відповідального керівника МВ про стан виконання завдань.

10. Після провітрювання гірничих виробок шахти, об’єктів ЦПТ, рудника, кар’єру та визначення складу повітря робочих місць керівник робіт із забезпечення МВ надає відповідальному керівнику МВ інформацію про результати остаточних експрес-аналізів рудникового повітря.

11. Після закінчення робіт із забезпечення МВ керівник робіт із забезпечення МВ визначає завдання відділенням на відбір контрольних проб повітря, після чого отримує дозвіл відповідального керівника МВ на закінчення робіт і відбуття підрозділу ДВАРС до місця дислокації.

Закінчення робіт та відбуття підрозділу ДВАРС із району МВ у разі наявності перевищень концентрацій шкідливих газів у рудниковому повітрі забороняються.

12. Надалі аналіз контрольних проб рудникового повітря виконується в газоаналітичній лабораторії підрозділу ДВАРС протягом трьох годин з моменту їх надходження. Після проведення аналізів їх результати повідомляють відповідальному керівнику МВ, а в разі його відсутності - диспетчеру підприємства з подальшим поданням такого повідомлення письмово.

13. Допуск осіб технічного нагляду та робітників у шахту, на об’єкти ЦПТ, рудник, кар’єр здійснюється за дозволом відповідального керівника МВ після встановлення в районі МВ гранично допустимих концентрацій токсичних газів, що визначені експрес-аналізами та відповідають вимогам галузевих правил безпеки та проекту МВ.

III. Заходи підприємства (шахти, рудника, кар’єру) під час здійснення масового вибуху

1. Перед здійсненням МВ керівництво підприємства:

1) надає командиру підрозділу ДВАРС, який обслуговує підприємство, не пізніше ніж за дві доби:

заявку в письмовій формі з визначенням часу і дати МВ, необхідної кількості працівників для виконання робіт із забезпечення МВ;

належним чином заповнену форму переліку робіт, що виконуються підрозділами ДВАРС під час забезпечення масового вибуху в підземних гірничих виробках (додаток 2), або переліку робіт, що виконуються підрозділами ДВАРС під час забезпечення масового вибуху у відкритих гірничих виробках (додаток 3) (далі - Переліки робіт);

план приведення в дію вентиляційних пристроїв (шахти, об’єктів ЦПТ, рудника, кар’єру) для його узгодження (у разі потреби);

2) визначає місцезнаходження КП та забезпечує його зв’язком з гірничими виробками шахти (кар’єру), підрозділом ДВАРС;

3) надає керівнику робіт із забезпечення МВ після прибуття на шахту (рудник, кар’єр) супровід з числа представників підприємства для ознайомлення з районом МВ.

2. Після здійснення МВ відповідальний керівник:

перебуває на КП особисто та забезпечує присутність осіб технічного нагляду і служб підприємства, які можуть брати участь у роботі КП під час проведення МВ та ліквідації можливої аварії;

надає керівнику робіт із забезпечення МВ під підпис завдання з проведення технічних робіт під час МВ та вносить їх до оперативного журналу з технічних робіт;

отримує поточну інформацію з району МВ від керівника робіт із забезпечення МВ і приймає рішення щодо можливої зміни завдань, продовження або завершення робіт із забезпечення МВ;

виконує свої обов’язки згідно з вимогами плану ліквідації аварії у разі виникнення аварії в районі МВ або в шахті, на об’єктах ЦПТ, руднику, кар’єрі.

ІV. Роботи, що виконуються підрозділами ДВАРС під час забезпечення масового вибуху

1. До початку заряджання зони МВ командир підрозділу ДВАРС:

проводить роботи виключно в разі отримання не пізніше ніж за дві доби від підприємства, що обслуговується, заявки в письмовій формі з визначенням часу і дати МВ, необхідної кількості працівників для проведення робіт із забезпечення МВ, а також заповненої форми Переліків робіт;

призначає із числа керівного складу підрозділу ДВАРС (не нижче заступника (помічника) командира взводу або особи, яка його заміщує) керівника робіт із забезпечення МВ, який проводить ознайомлення з районом МВ не пізніше ніж за добу до початку заряджання вибуховими речовинами. Якщо під час ознайомлення з районом МВ керівником робіт із забезпечення МВ виявлено порушення вимог відповідних правил безпеки, вони зазначаються у пропозиціях ДВАРС з поліпшення протиаварійного захисту об’єкта, один примірник яких надається керівнику об’єкта (суб’єкта господарювання) (шахти, рудника, кар’єру). Роботи із забезпечення МВ підрозділом ДВАРС не виконуються до отримання письмового повідомлення про усунення недоліків;

дає розпорядження керівнику робіт із забезпечення МВ щодо визначення та формування відділень, які виконуватимуть роботи із забезпечення МВ, а також забезпечення їх необхідним технічним оснащенням;

організовує прибуття на шахту, об’єкти ЦПТ, рудник, кар’єр керівника робіт із забезпечення МВ не пізніше ніж за добу для ознайомлення з районом МВ згідно з Переліками робіт;

переглядає не пізніше ніж за добу позиції оперативної частини плану ліквідації аварій у разі виникнення можливих аварій під час проведення робіт, пов’язаних з МВ;

забезпечує в день проведення МВ прибуття на підприємство не пізніше ніж за годину до початку здійснення МВ відділень на чолі з керівником робіт із забезпечення МВ.

2. Після здійснення МВ керівник робіт із забезпечення МВ:

перебуває з респіраторниками відділень на КП шахти, рудника, кар’єру;

отримує від відповідального керівника МВ письмове завдання щодо виконання робіт із забезпечення МВ;

призначає старших відділень та дає їм відповідні завдання;

проводить інструктаж респіраторників з питань охорони праці відповідно до нормативних документів;

перевіряє наявність та стан засобів зв’язку на КП і забезпечує ними старших відділень, а також узгоджує з відповідальним керівником МВ спосіб доставки респіраторників до району МВ;

особисто вносить записи до оперативного журналу з технічних робіт під час отримання повідомлень від старших відділень про проведення робіт з обслуговування МВ та інформує про це відповідального керівника МВ;

негайно доводить до старших відділень інформацію про будь-які зміни в завданнях та додаткові завдання із забезпечення МВ, якщо це не суперечить вимогам статутів і положень ДВАРС та цього Порядку;

отримує від відповідального керівника МВ розпорядження про відбір контрольних проб повітря в районі МВ та закінчення робіт із забезпечення МВ, інформуючи про це старших відділень;

здійснює керівництво аварійно-рятувальними роботами і підтримує постійний зв’язок з відділеннями, які перебувають у районі МВ або в межах небезпечної зони, у разі виникнення аварії в районі МВ або в шахті (на об’єктах ЦПТ, руднику, кар’єрі) до прибуття на КП підрозділу ДВАРС.

V. Роботи із забезпечення масових вибухів на об’єктах підземної розробки (шахтах, рудниках)

1. Після прибуття на КП до спуску в шахту працівники підрозділу ДВАРС ознайомлюються із завданнями щодо робіт із забезпечення МВ та проходять інструктаж з дотримання техніки безпеки.

2. Під час здійснення МВ за спеціальним проектом, у технічному розрахунку якого передбачено виведення людей на поверхню, відділення спускається в шахту не раніше ніж через дві години, а в район МВ прямує не раніше ніж через чотири години після вибуху.

3. Під час здійснення МВ іншого технологічного призначення, у технічному розрахунку (проекті) якого передбачено виведення людей на поверхню, відділення ДВАРС спускається в шахту не раніше ніж через годину, а в район МВ прямує не раніше ніж через дві години після вибуху.

4. Під час прямування відділення до району МВ здійснення експрес-аналізів стану повітря починається від межі небезпечної зони. За показниками індикаторних трубок або інших приладів контролю газового стану командир відділення визначає місце включення газозахисних апаратів (респіраторів).

5. У разі виконання завдань з проведення робіт із забезпечення МВ інформацію щодо стану гірничих виробок шахти та зони МВ, ефективності провітрювання і концентрації токсичних газів у місцях відбору проб командир відділення періодично надає керівнику робіт із забезпечення МВ.

6. У разі непередбачених обставин у межах небезпечної зони і районі МВ, пов’язаних зі зміною напрямку вентиляційного струменя, пошкодженням вентиляційних перемичок, обрушенням та перевалом виробок, перебуванням у зоні МВ сторонніх осіб, відділення негайно повідомляє про це керівника робіт із забезпечення МВ і надалі діє за його розпорядженням.

VI. Роботи під час забезпечення масових вибухів на об’єктах відкритої розробки (у кар’єрах)

1. Після прибуття на КП до спуску в кар’єр працівники ДВАРС ознайомлюються із завданнями щодо забезпечення МВ та отримують інструктаж з дотримання техніки безпеки.

2. Спуск у кар’єр відділенням дозволяється не раніше ніж через 15 хвилин після здійснення МВ.

3. В’їзд у кар’єр та прямування відділення до блоків МВ на автотранспорті дозволяється тільки після розсіювання пилогазової хмари за умов нормальної видимості та керування автомобілем водієм, який пройшов спеціальне навчання і має право працювати в газозахисному апараті.

4. Під час прямування відділення до району МВ (блоків кар’єру) здійснення експрес-аналізів стану повітря починається від початку в’їзної траншеї кар’єру. За показаннями індикаторних трубок або інших приладів контролю газового стану командири відділень визначають місця включення газозахисних апаратів (респіраторів).

5. Під час виконання завдань з проведення робіт під час МВ інформацію щодо стану гірничих виробок кар’єру, блоків МВ та концентрації токсичних газів у місцях відбору проб командир відділення періодично надає керівнику робіт із забезпечення МВ.

6. Маршрут пересування відділення в межах блока МВ з метою проведення експрес-аналізів має пролягати по контуру розвалу обрушеної гірничої маси. Пересування та перебування на обрушеній гірничій масі забороняються.

7. У разі непередбачених обставин у межах виробок кар’єру і блока МВ, пов’язаних зі значними обрушеннями уступів та бортів (неможливість пересування до блока МВ), виявлення нездетонованого (відмовленого) заряду, перебування в межах блока МВ сторонніх осіб відділення негайно повідомляє про це керівника робіт із забезпечення МВ і надалі діє за його розпорядженням.

8. У разі наявності в зоні кар’єру підземних об’єктів ЦПТ або інших підземних споруд відповідальний керівник МВ дає завдання відділенням щодо контролю газового стану вищезазначених підземних виробок, а також щодо відбору в цих виробках контрольної проби повітря.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1
до Порядку
виконання робіт із забезпечення
державними воєнізованими
аварійно-рятувальними службами
масових вибухів на гірничих
підприємствах
(пункт 4 розділу ІІ)

ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ
з технічних робіт


Додаток 2
до Порядку
виконання робіт із забезпечення
державними воєнізованими
аварійно-рятувальними службами
масових вибухів на гірничих
підприємствах
(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІI)

ПЕРЕЛІК РОБІТ,
що виконуються підрозділами ДВАРС під час забезпечення масового вибуху в підземних гірничих виробках


Додаток 3
до Порядку
виконання робіт із забезпечення
державними воєнізованими
аварійно-рятувальними службами
масових вибухів на гірничих
підприємствах
(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІI)

ПЕРЕЛІК РОБІТ,
що виконуються підрозділами ДВАРС під час забезпечення масового вибуху у відкритих гірничих виробках


Документи та файли

Сигнальний документ — f472186n106.doc
Сигнальний документ — f472186n107.doc
Сигнальний документ — f472186n108.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.01.2018 — 2018 р., № 8, стор. 350, стаття 320, код акта 88826/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -