<<
>>

Наказ МВС України від 27.12.2016 № 1359 "Про затвердження Інструкції з організації роботи Служби пожежної безпеки МВС". МВС України. 2017

Документ актуальний на 24.02.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2016  № 1359


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2017 р.
за № 68/29936

Про затвердження Інструкції з організації роботи Служби пожежної безпеки МВС

Відповідно до частини сьомої статті 61 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України», з метою здійснення єдиного та системного контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об’єктах Міністерства внутрішніх справ України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи Служби пожежної безпеки МВС, що додається.

2. Департаменту державного майна та ресурсів МВС (Шалієвська Л.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ - керівника апарату Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Заступник Міністра освіти і науки України -
керівник апаратуМ.

Чечоткін

У. Супрун


Р.В. ГребаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
27.12.2016  № 1359


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2017 р.
за № 68/29936

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи Служби пожежної безпеки МВС

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо організації та здійснення контролю посадовими особами Служби пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України (далі - СПБ МВС) за виконанням правил пожежної безпеки в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також на територіях, на яких вони розташовані (далі - об’єкти МВС).

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України».

3. Посадові особи СПБ МВС та посадові особи СПБ у Національній гвардії України (далі - НГУ), вищих навчальних закладах МВС (далі - ВНЗ) здійснюють контроль у сфері пожежної безпеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок стану додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах МВС.

4. Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням на об’єктах МВС вимог законодавства з питань пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню пожеж та загорань, захисту життя і здоров’я працівників.

5. Посадові особи СПБ МВС та посадові особи СПБ у НГУ та ВНЗ здійснюють контроль за системами протипожежного захисту, вогнезахисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів).

6. Перевірки проводяться за місцезнаходженням об’єктів МВС у робочий час, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника або уповноваженої ним особи.

7. Керівники об’єктів МВС зобов’язані безперешкодно допускати посадових осіб СПБ для здійснення огляду (обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території, подавати для ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення контролю у зазначеній сфері, а також їх копії.

8. СПБ МВС та підрозділи СПБ у НГУ, ВНЗ у своїй діяльності керуються Кодексом цивільного захисту України, Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки.

9. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

посадова особа СПБ - особа, яка у визначеному порядку уповноважена на здійснення контролю у сфері пожежної безпеки на об’єктах МВС.

припис - обов'язкова для виконання керівником об’єкта МВС письмова вимога уповноваженої посадової особи СПБ щодо усунення у визначені строки порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, яка складається за підсумками перевірки;

ІІ. Організація проведення перевірок

1. Планові перевірки:

1) планові перевірки об’єктів МВС проводяться відповідно до планів перевірки, які затверджуються щокварталу до 28 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому;

2) планові перевірки об’єктів НГУ проводяться відповідно до планів перевірки, які затверджуються командувачем НГУ щокварталу до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому;

3) планові перевірки ВНЗ проводяться відповідно до планів перевірки, які затверджуються їх керівниками щомісяця до 25 числа місяця, що передує плановому;

4) у плані перевірки зазначаються найменування об’єкта МВС і його місцезнаходження;

5) планові перевірки об’єктів МВС проводяться не рідше одного разу на рік;

6) у разі взяття на облік нового об’єкта в період, на який уже затверджено план перевірки, зазначений об’єкт включається до плану перевірки на наступний плановий період;

7) для здійснення перевірки об’єктів МВС, яка передбачає службове відрядження в межах України, видається наказ;

8) тривалість перевірки в регіоні визначається залежно від кількості об’єктів, які перебувають у сфері управління МВС;

9) тривалість планової перевірки визначається залежно від площі (території) об’єкта, кількості будівель, приміщень та дільниць, які перебувають у сфері управління МВС.

2. Позапланова перевірка:

1) позаплановою є перевірка, проведення якої не передбачено планами перевірок;

2) підставами для здійснення позапланової перевірки є:

перевірка виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, виданих за результатами проведення планових перевірок;

обґрунтоване звернення фізичних осіб про порушення пожежної безпеки на об’єкті МВС;

настання аварії, іншої небезпечної події;

3) за наявності підстав у МВС, НГУ та ВНЗ видається наказ (доручення) про проведення працівниками СПБ позапланової перевірки відповідних об’єктів МВС;

4) під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення;

5) строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів.

ІІІ. Порядок проведення перевірок

1. Перевірка складається з таких основних частин:

підготовка до перевірки;

проведення перевірки;

оформлення результатів перевірки;

ужиття заходів реагування за результатами перевірки.

2. Під час підготовки до перевірки посадові особи СПБ зобов’язані:

ознайомитися з матеріалами контрольної справи щодо кожного об’єкта перевірки;

визначити перелік питань, необхідних для проведення перевірки;

ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами та нормативними документами, що стосуються пожежної безпеки, з матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах МВС, а також з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну небезпеку об’єкта перевірки.

3. Перед початком перевірки посадові особи СПБ, які будуть її здійснювати, зобов’язані з’ясувати уповноважену керівником об’єкта МВС особу, яка братиме участь у її проведенні.

4. Перед початком перевірки посадова особа СПБ робить запис про здійснення перевірки в журналі реєстрації перевірок об’єкта МВС, що перевіряється (за його наявності).

5. Під час перевірки посадові особи СПБ зобов’язані дотримуватися установлених правил внутрішнього розпорядку роботи об’єкта МВС, що перевіряється, правил перепускного, внутрішньооб’єктового режиму, особливостей здійснення режимних заходів (у разі їх установлення відповідно до Закону України "Про державну таємницю") та вимог охорони праці.

6. Посадові особи СПБ під час здійснення перевірок мають право:

проводити огляд (обстеження) об’єкта МВС, перевіряти організацію роботи та виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, а також документів з питань, що виникають під час здійснення перевірки, якщо це передбачено законом;

одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб об’єкта МВС, що перевіряється, довідки, документи, у тому числі проектну документацію щодо об’єкта перевірки та інші матеріали, пояснення і відомості з питань, що виникають під час перевірки;

надавати (надсилати) керівникам об’єктів МВС обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, форма якого наведена в додатку 1 до цієї Інструкції (далі - припис);

вимагати припинення дій, які можуть призвести до виникнення пожеж та загорань;

фіксувати процес здійснення перевірки за допомогою аудіо- та відеотехніки з наданням копії запису керівникові об’єкта МВС, що перевіряється, або уповноваженій ним особі.

7. Посадові особи СПБ, які здійснюють перевірку, зобов’язані:

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законодавчими та нормативними актами;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з керівниками та працівниками об’єкта МВС, що перевіряється, вимог Кодексу цивільного захисту України інших нормативно-правових актів з питань протипожежної безпеки та цієї Інструкції;

ознайомити уповноважену особу з результатами проведеної перевірки в строки, передбачені законом;

надавати керівникам об’єкта МВС, що перевіряється, методичну з питань протипожежної безпеки.

8. Якщо за результатами перевірки об’єкта МВС порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки не виявлено, посадова особа СПБ, яка здійснювала перевірку, доповідає відповідним рапортом керівнику СПБ.

9. При виявленні посадовою особою СПБ порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки у строк до десяти діб з дня проведення перевірки нею складається припис.

10. Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовими особами СПБ МВС, СПБ у НГУ, ВНЗ, які здійснювали перевірку, та керівником об’єкта МВС, що перевірявся, або уповноваженою ним особою, із зазначенням строків усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Один примірник припису надається керівникові об’єкта МВС, що перевірявся, або уповноваженій ним особі для виконання, а другий долучається до контрольної справи в СПБ МВС (СПБ у НГУ, ВНЗ, посадові особи якої здійснювали перевірку).

11. У разі відмови керівника об’єкта МВС, що перевіряється, або уповноваженої ним особи від підписання та/або отримання припису посадова особа СПБ МВС (посадова особа СПБ у НГУ, ВНЗ) робить у такому приписі відповідний запис, і такий припис надсилається внутрішньою поштою з реєстрацією вихідного номера.

12. До припису вносяться відомості про неусунені порушення, виявлені під час проведення попередніх перевірок, із зазначенням строків, які пропонувалися для їх усунення, та вказуються нові строки усунення порушень.

При цьому зазначаються нові порушення, які виявлено під час проведення перевірки, і строки їх усунення.

13. Під час проведення планової або позапланової перевірки в попередньому приписі, якщо такий є, посадова особа СПБ (СПБ у НГУ, ВНЗ), яка здійснювала перевірку, зобов’язана зробити відмітки. При усуненні вказаних у приписі порушень навпроти кожного з них робиться позначка "виконано", ставиться дата перевірки та підпис посадової особи, яка здійснювала перевірку, а при невиконанні - наприкінці припису зазначаються порядкові номери невиконаних пунктів, заходи, які вжито за наслідками перевірки. Із цими записами ознайомлюється керівник об’єкта МВС або уповноважена ним особа.

14. У разі незгоди із виявленими порушеннями чи строками їх усунення керівник об’єкта МВС або уповноважена ним особа має право оскаржити припис, звернувшись до МВС, ДСНС або до суду.

15. За результатами розгляду скарг на припис у разі встановлення фактів порушення стосовно його винесення або оформлення МВС може прийняти рішення про скасування припису в частині або в цілому.

16. Контроль за виконанням приписів, поданих за результатами перевірки, здійснюється посадовими особами підрозділу СПБ, що його видав.

17. На кожен об’єкт МВС, а також на об’єкти нового будівництва в СПБ МВС та СПБ у НГУ, ВНЗ відповідно заводять окрему контрольно-наглядову справу, зразок ведення якої визначено в додатку 2 до цієї Інструкції.

18. Контрольні справи повинні постійно зберігатися в спеціально визначених місцях та обліковуватися в журналі обліку контрольних справ, форма якого наведена в додатку 3 до цієї Інструкції.

19. Керівник СПБ МВС та керівники СПБ у НГУ та ВНЗ здійснюють контроль за своєчасним виконанням плану перевірок на об’єктах МВС.

20. Керівник СПБ МВС та керівники СПБ у НГУ та ВНЗ зобов’язані не рідше одного разу на рік переглядати контрольні справи. За результатами перевірки контрольної справи робляться письмові позначки щодо її ведення.

IV. Облік та аналіз пожеж

1. Облік пожеж і їх наслідків ведеться з метою здійснення аналізу обставин їх виникнення і прийняття рішення відповідно до чинного законодавства, розроблення запобіжних заходів та проведення профілактичної роботи, спрямованої на забезпечення безпеки працівників, збереження від вогню матеріальних цінностей, створення умов для успішного гасіння пожеж з урахуванням вимог чинного порядку обліку пожеж і їх наслідків.

2. Облік пожеж, загиблих та травмованих працівників на пожежах, суми матеріальних втрат від пожеж здійснюється відповідно до Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030.

3. Обліку підлягають усі випадки пожеж, які сталися на об’єктах МВС, з реєстрацією в журналі обліку пожеж, форма якого наведена в додатку 4 цієї Інструкції.

4. Перевірка обставин і причин пожеж, загибелі та травмування працівників, знищення і пошкодження майна проводиться за місцем виникнення пожежі з прийняттям рішення згідно із законодавством.

5. Пожежі на транспортних засобах МВС, що перебувають у дорозі, обліковуються за місцем їх виникнення.

6. Первинне донесення про пожежу, форма якого наведена в додатку 5 до цієї Інструкції, подається до СПБ МВС не пізніше трьох годин з часу її ліквідації. У первинному донесенні про пожежу вказуються всі обставини виникнення пожежі, з'ясовані на час підготовки цього донесення.

Уточнені дані про пожежу, форма яких наведена в додатку 6 до цієї Інструкції, подаються протягом п’яти діб.

7. Документом, що засвідчує факт виникнення пожежі, є акт про пожежу, який складається комісією на місці виникнення події впродовж 24 годин з моменту ліквідації пожежі.

До складу комісії входять: особа, яка проводить перевірку, представник об’єкта МВС, представник підрозділу СПБ МВС, представник страхової організації (компанії) (за наявності), представник територіального органу ДСНС.

В акті про пожежу обов’язково зазначаються: дата оформлення; дата і час виявлення пожежі; найменування об’єкта МВС, де сталася пожежа, місце проживання та прізвище керівника об’єкта МВС; місце та час виникнення пожежі; час повідомлення (надходження заяви) до пожежно-рятувальних підрозділів; сили та засоби, що залучалися, і хто був керівником гасіння пожежі; відомості про час ліквідації пожежі, пошкоджене або знищене майно, наявність майнової шкоди (прямі та побічні збитки), кількість загиблих (травмованих) працівників, причина пожежі, відомості про врятованих працівників та збережені матеріальні цінності. Члени комісії можуть робити особливі зауваження щодо відомостей, які вказуються в акті, та правильності його складання.

Уточнені відомості про пожежу після їх установлення оформлюються додатком довільної форми до акта про пожежу і підписуються особою, яка складала цей акт, та особами, які надали ці відомості.

Якщо акт про пожежу надано без уточнених відомостей, то після такого уточнення додатково повідомляються особи, яким було вручено акт.

8. Матеріали за фактом виникнення пожеж розглядаються на нарадах.

9. Статистичні дані про пожежі подаються до СПБ МВС щомісяця до 3-го числа за попередній місяць.

За повноту інформації про потерпілих та загиблих при цьому працівників і завдані збитки, а також за своєчасність і достовірність наданих відомостей відповідають керівники структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, які подають статистичну інформацію.

10. СПБ МВС щомісяця до 10-го числа подає до ДСНС інформацію про всі випадки пожеж за попередній місяць та їх наслідки за відповідними формами звітності.

11. Виявлені в результаті перевірки факти незареєстрованих пожеж та їх наслідки обліковуюються відповідно до Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030.

V. Контроль та надання допомоги підрозділам СПБ у НГУ та ВНЗ

1. Основною формою роботи СПБ МВС у підпорядкованих підрозділах є контроль та надання практичної допомоги в організації діяльності підрозділів СПБ у НГУ та ВНЗ.

2. Під час контролю надається допомога у вирішенні службових завдань, перевіряється рівень знань нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

3. Під час контролю здійснюється перевірка стану роботи з усунення виявлених під час попередніх перевірок недоліків у службовій діяльності СПБ НГУ та ВНЗ.

4. За результатами перевірок посадові особи СПБ МВС подають керівникам НГУ та ВНЗ відповідні матеріали перевірки (довідка, припис) щодо виявлених порушень вимог пожежної безпеки з пропозиціями щодо їх усунення.

Директор Департаменту
державного майна
та ресурсів МВСЛ.І. ШалієвськаДодаток 1
до Інструкції з організації роботи
Служби пожежної безпеки МВС
(пункт 6 розділу ІІІ)

ПРИПИС
про усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки


Додаток 2
до Інструкції з організації роботи
Служби пожежної безпеки МВС
(пункт 17 розділу ІІІ)

ЗРАЗОК
Контрольно-наглядової справиДодаток 3
до Інструкції з організації роботи
Служби пожежної безпеки МВС
(пункт 18 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
обліку наглядових справ

№ з/п

Номер наглядової справи

Найменування об’єкта МВС, місцезнаходження

Дати планових та позапланових перевірок

20__

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

6

7Примітка. У графах 4-7 планові перевірки записують у чисельнику з позначкою «П» та зазначенням дати, позапланові - у знаменнику з позначкою «ПЗ» та зазначенням дати.Додаток 4
до Інструкції з організації роботи
Служби пожежної безпеки МВС
(пункт 3 розділу ІV)

ЖУРНАЛ
обліку пожеж

№ з/п

Дата, час виникнення пожежі

Найменування, місцезнаходження об’єкта МВС

Причина пожежі та винні особи

Матеріальні збитки (прямі, побічні), загибель та травмування працівників

Прийняте рішення щодо пожежі

Ужиті заходи

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 5
до Інструкції з організації роботи
Служби пожежної безпеки МВС
(пункт 6 розділу ІV)

ПЕРВИННЕ ДОНЕСЕННЯ
про пожежу


Додаток 6
до Інструкції з організації роботи
Служби пожежної безпеки МВС
(пункт 6 розділу ІV)

УТОЧНЕНІ ДАНІ
про пожежу


Документи та файли

Сигнальний документ — f464807n129.doc
Сигнальний документ — f464807n134.doc
Сигнальний документ — f464807n131.doc
Сигнальний документ — f464807n132.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.02.2017 — 2017 р., № 14, стор. 429, стаття 403, код акта 84827/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -