<<
>>

Наказ МВС України від 28.03.2013  № 304 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2013  № 304

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 квітня 2013 р.

за № 627/23159

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1250 від 25.11.2016}

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

Відповідно до статей 16, 18 Закону України ,,Про центральні органи виконавчої влади”, пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383 (зі змінами), розділу ІV Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085, та з метою забезпечення спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що додається.

2. Управлінню юридичного забезпечення (Гуцу-Біденко В.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України

В.Ю.

Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

міграційної служби України

Голова Державної

прикордонної служби України

М.М. Ковальчук

М.М. Литвин


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

28.03.2013 № 304

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 квітня 2013 р.

за № 627/23159

ПОРЯДОК

взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства внутрішніх справ України (далі - Міністерство) з Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державною міграційною службою України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі - ЦОВВ) у процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.

1.2. Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики у сферах забезпечення захисту державного кордону і охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та міграції (імміграції та еміграції), у тому числі у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

1.3. Відповідальним за взаємодію з ЦОВВ у Міністерстві є визначений Міністром внутрішніх справ України структурний підрозділ апарату Міністерства (далі - Підрозділ).

1.4. Організація опрацювання документів, які надсилаються з ЦОВВ до Міністерства, відповідно до цього Порядку покладається на Підрозділ.

II. Підготовка проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України

2.1. ЦОВВ розробляють проекти актів Кабінету Міністрів України, що стосуються сфери діяльності цих ЦОВВ, у порядку, установленому законодавством України.

2.2. ЦОВВ надсилає до Міністерства завізований керівником проект акта Кабінету Міністрів України для його опрацювання Підрозділом та погодження Міністром внутрішніх справ України.

2.3. Міністерство доводить до відома ЦОВВ позицію Міністра внутрішніх справ України щодо проекту акта Кабінету Міністрів України, розробленого цим ЦОВВ, шляхом надсилання листа та (у разі відсутності зауважень) завізованого Міністром внутрішніх справ України проекту акта.

2.4. У разі висловлення зауважень чи пропозицій поданий ЦОВВ проект акта Кабінету Міністрів України повертається ЦОВВ для доопрацювання.

2.5. ЦОВВ ураховує зауваження чи пропозиції, висловлені до проекту акта Кабінету Міністрів України.

У разі виникнення розбіжностей, ЦОВВ можуть уживати заходів щодо проведення узгоджувальних процедур з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

2.6. ЦОВВ надсилає на погодження проект акта Кабінету Міністрів України до заінтересованих органів лише після його погодження та візування Міністром внутрішніх справ України.

2.7. Погоджений із заінтересованими органами проект акта Кабінету Міністрів України керівник ЦОВВ надсилає до Міністерства разом із документами і матеріалами, передбаченими регламентом Кабінету Міністрів України, для внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України.

2.8. У разі якщо проект акта Кабінету Міністрів України внесено до Міністерства з порушенням вимог регламенту Кабінету Міністрів України та цього Порядку, Міністерство не пізніше наступного дня після надходження проекту акта Кабінету Міністрів України повертає його ЦОВВ разом із супровідним листом, у якому зазначаються недоліки.

2.9. ЦОВВ забезпечують підготовку та подання Міністру внутрішніх справ України всіх необхідних (у тому числі для виступів) матеріалів до проекту акта Кабінету Міністрів України для його представлення на засіданні Кабінету Міністрів України.

2.10. У разі втрати проектом акта Кабінету Міністрів України актуальності або з інших причин ЦОВВ забезпечує своєчасне інформування про це Міністра внутрішніх справ України та подання обґрунтованої пропозиції про його відкликання.

2.11. Взаємодія Міністерства з ЦОВВ під час опрацювання законопроектів та актів Президента України, що розробляються ЦОВВ, здійснюється за процедурою, установленою для підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України.

III. Погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами державної влади

3.1. ЦОВВ опрацьовує проект нормативно-правового акта з питань, що стосується сфери його діяльності, який надійшов до нього як до заінтересованого органу, та подає проект до Міністерства для опрацювання і погодження Міністром внутрішніх справ України.

3.2. Позицію Міністра внутрішніх справ України щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до ЦОВВ як до заінтересованого органу, Міністерство обов’язково доводить до відома ЦОВВ - розробника акта шляхом надсилання листа та (у разі відсутності зауважень) завізованого Міністром внутрішніх справ України проекту акта.

3.3. Погодження проекту нормативно-правового акта без урахування позиції Міністра внутрішніх справ України не допускається.

IV. Підготовка проектів наказів Міністерства внутрішніх справ України

4.1. ЦОВВ розробляють проекти наказів Міністерства з питань, що стосуються сфери їх діяльності, відповідно до вимог законодавства.

Опрацювання проектів наказів міжвідомчого характеру або їх попереднє узгодження з іншими органами державної влади покладається на ЦОВВ, до сфери діяльності якого вони належать.

Підготовлені проекти наказів подаються до Міністерства.

4.2. Міністерство доводить до відома ЦОВВ позицію Міністра внутрішніх справ України щодо проектів наказів, розроблених ЦОВВ, шляхом надсилання листа в разі наявності зауважень або пропозицій до поданого проекту.

У разі врахування висловлених зауважень ЦОВВ подає відповідні проекти наказів до Міністерства.

4.3. Разом з проектами наказів нормативно-правового змісту ЦОВВ, який є їх розробником, готує та надає Міністерству встановлені законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів документи, необхідні для державної реєстрації.

4.4. У разі відсутності зауважень Підрозділ подає проекти наказів на підпис Міністру внутрішніх справ України та, за необхідності, здійснює їх підписання та/або погодження з іншими органами державної влади.

4.5. Після підписання Підрозділ подає накази нормативно-правового змісту на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.6. Супроводження в Міністерстві юстиції України наказів здійснюється Підрозділом спільно зі структурним підрозділом ЦОВВ, який є розробником нормативно-правового акта.

V. Визначення пріоритетних напрямів роботи ЦОВВ

5.1. ЦОВВ та їх територіальні органи здійснюють планування своєї роботи за визначеними Міністром внутрішніх справ України пріоритетними напрямами роботи.

5.2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідній сфері ЦОВВ подають Міністру внутрішніх справ України пропозиції щодо пріоритетних напрямів своєї роботи на наступний рік.

5.3. ЦОВВ формують річні плани роботи та подають Міністерству на затвердження Міністром внутрішніх справ України.

5.4. У планах роботи ЦОВВ визначають відповідальні за здійснення запланованих заходів структурні підрозділи апаратів ЦОВВ та їх територіальні органи, а також строки виконання зазначених заходів.

5.5. За дорученням Міністра внутрішніх справ України ЦОВВ включають до планів роботи інші заходи, необхідні для забезпечення реалізації державної політики у визначеній сфері.

5.6. Унесення змін до затвердженого плану роботи ЦОВВ можливе лише за рішенням Міністра внутрішніх справ України.

5.7. Про виконання покладених на ЦОВВ завдань та планів роботи керівники ЦОВВ письмово звітують Міністрові внутрішніх справ України.

VI. Контроль за реалізацією ЦОВВ та їх територіальними органами державної політики у відповідних сферах

6.1. Міністр внутрішніх справ України забезпечує здійснення контролю за виконанням покладених на ЦОВВ завдань та планів їх роботи, виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра внутрішніх справ України.

6.2. Контроль за діяльністю ЦОВВ та їх територіальних органів здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок, за результатами яких можуть порушуватися питання щодо проведення ЦОВВ службових розслідувань.

6.3. Планування проведення перевірок ЦОВВ та їх територіальних органів здійснюється Підрозділом. План проведення перевірок затверджується Міністром.

До проведення перевірок за дорученням Міністра можуть залучатися працівники структурних підрозділів апарату Міністерства та персонал ЦОВВ.

6.4. Міністерство письмово повідомляє ЦОВВ та їх територіальні органи про проведення планової перевірки за десять днів до дати початку її проведення. До листа додається копія наказу Міністерства з визначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, дати початку її проведення та плану перевірки.

6.5. Міністром внутрішніх справ України за необхідності може бути прийнято рішення про проведення позапланової перевірки діяльності ЦОВВ та їх територіальних органів.

6.6. Строк проведення планових та позапланових перевірок не повинен перевищувати десять робочих днів.

6.7. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час її проведення.

6.8. За результатами перевірки протягом п'яти робочих днів складається звіт, у якому зазначається факт проведення перевірки, її результати з викладенням висновків та пропозицій щодо усунення виявлених порушень та терміни їх усунення.

6.9. Звіт підписується керівником та працівниками групи, яка проводила перевірку, а потім надається для ознайомлення та підпису відповідному керівнику ЦОВВ.

Копія звіту залишається в ЦОВВ.

6.10. У разі незгоди із викладеною у звіті інформацією керівник ЦОВВ може зробити відповідний письмовий запис.

6.11. Підрозділ інформує Міністра внутрішніх справ України про результати проведення перевірки та подає йому на розгляд звіт.

6.12. План заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, затверджується керівником ЦОВВ протягом п’яти робочих днів після отримання копії звіту та надсилається Міністру внутрішніх справ України.

Про усунення виявлених недоліків та порушень керівник ЦОВВ інформує Міністра внутрішніх справ України.

6.13. У разі необхідності Міністр внутрішніх справ України ініціює питання щодо:

притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів ЦОВВ та їх територіальних органів, їх заступників;

проведення службового розслідування стосовно керівника ЦОВВ, його заступників та керівників територіальних органів.

6.14. За наявності підстав Міністр внутрішніх справ України порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників ЦОВВ та їх заступників.

VII. Скасування актів

7.1. Якщо акти ЦОВВ або їх територіальних органів не відповідають Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, Підрозділ протягом трьох днів з дня виявлення таких обставин інформує Міністра внутрішніх справ України, який має право порушити перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів ЦОВВ повністю чи в окремій частині.

Підрозділ за дорученням Міністра внутрішніх справ України готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо скасування такого акта ЦОВВ повністю чи в окремій частині відповідно до порядку, установленого регламентом Кабінету Міністрів України.

7.2. У разі якщо акт територіального органу ЦОВВ, який не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасовано в установлений Міністром внутрішніх справ України строк, Підрозділ готує проект наказу Міністерства про скасування такого акта повністю чи в окремій частині.

VIII. Порядок обміну інформацією між Міністерством та ЦОВВ

8.1. З метою забезпечення належної ефективної та дієвої взаємодії ЦОВВ подають до Міністерства:

пропозиції щодо пріоритетних напрямів роботи на наступний рік до 20 грудня року, що передує звітному;

проект плану роботи ЦОВВ до 20 грудня року, що передує звітному;

звіти про виконання планів роботи ЦОВВ та покладених на них завдань за попередній рік до 15 січня поточного року;

доповіді, інформаційні та інші матеріали у визначені наказами МВС України та дорученнями Міністра внутрішніх справ України терміни;

інформацію про стан виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра внутрішніх справ України, - щокварталу до 10-го числа місяця, що настає за звітним періодом;

інформацію на виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, у яких Міністерство визначено головним виконавцем, а ЦОВВ є співвиконавцями, - невідкладно, якщо такі доручення надсилаються для виконання негайно, в інших випадках - протягом першої половини строку, відведеного на їх виконання;

інформацію за запитом Міністра внутрішніх справ України у визначений термін;

інформацію про надзвичайні та резонансні події, які відбулися в ЦОВВ, її територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління ЦОВВ, - негайно телефоном до чергової частини МВС України та протягом однієї години - спецповідомленням;

проекти структури апарату ЦОВВ, проекти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів ЦОВВ;

пропозиції щодо преміювання керівників ЦОВВ та їх заступників, установлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх Міністром внутрішніх справ України;

подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ЦОВВ для погодження Міністром внутрішніх справ України;

подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів ЦОВВ для погодження Міністром внутрішніх справ України.

8.2. Міністерство надсилає ЦОВВ:

інформацію щодо позиції Міністра внутрішніх справ України щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до ЦОВВ як до заінтересованого органу;

інформацію про визначені Міністром внутрішніх справ України пріоритетні напрями роботи ЦОВВ;

затверджені Міністром внутрішніх справ України плани роботи ЦОВВ;

погоджені Міністром внутрішніх справ України проекти структури апарату ЦОВВ;

погоджені Міністром внутрішніх справ України подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ЦОВВ;

погоджені Міністром внутрішніх справ України подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів ЦОВВ;

методичні та інформаційні матеріали, спрямовані на формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах;

пропозиції щодо вдосконалення діяльності ЦОВВ, включаючи рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни у ЦОВВ.

8.3. Питання взаємодії між Міністерством та ЦОВВ передбачають за дорученням Міністра внутрішніх справ України:

створення спільних робочих груп, проведення колегій, нарад, консультацій з метою забезпечення ефективного виконання покладених на ЦОВВ завдань і функцій, удосконалення управлінської діяльності;

проведення заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності МВС, ЦОВВ, їх територіальних органів шляхом виконання покладених на них завдань і функцій;

проведення спільних профілактичних заходів та відпрацювань регіонів, спрямованих на покращення оперативної обстановки в державі.

8.4. Міністерство надає ЦОВВ методичну допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з виконанням завдань, покладених на ЦОВВ.

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої

влади та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.05.2013 — 2013 р., № 34, стор. 103, стаття 1225, код акта 66980/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -