<<
>>

Наказ МВС України від 28.08.2019 № 736 "Про затвердження Порядку ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю". МВС України. 2019

Документ актуальний на 16.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2019  № 736

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 вересня 2019 р.

за № 1036/34007

Про затвердження Порядку ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю

Відповідно до вимог статті 52-1 Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про електронні довірчі послуги», пункту 7 Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137, постанов Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 512 «Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг» та від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю, що додається.

2. Головному сервісному центру МВС забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Гончарова С.М.

Міністр

А.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Голова Державного агентства

з питань електронного урядування України

Голова Державної регуляторної служби України

В. Криклій

О. Риженко

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

28 серпня 2019 року № 736

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 вересня 2019 р.

за № 1036/34007

ПОРЯДОК

ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про електронні довірчі послуги», Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137 (далі - Порядок проведення ОТК), Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 512 (далі - Порядок формування бази даних), постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Цей Порядок визначає механізм ведення Головним сервісним центром МВС реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі - реєстр СОТК).

2. Реєстр СОТК є складовою частиною Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі - ЄДР ТЗ).

3. Реєстр СОТК - функціональна підсистема ЄДР ТЗ, яка містить дані про суб’єкта проведення обов’язкового технічного контролю (далі - виконавець), його пункти технічного контролю та відокремлені підрозділи (за наявності), матеріально-технічну базу і персонал, категорії та призначення транспортних засобів, які виконавець має право перевіряти, адреси місця проведення обов’язкового технічного контролю.

4. Головний сервісний центр МВС є адміністратором реєстру СОТК, що забезпечує його ведення відповідно до цього Порядку, розміщення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС зазначеної у підпунктах 1-13 пункту 1 розділу III цього Порядку інформації про виконавців.

5. Адміністратор забезпечує виконання своїх функцій через визначених працівників Головного сервісного центру МВС.

6. Головний сервісний центр МВС забезпечує технічне та інформаційне супроводження програмного забезпечення реєстру СОТК, збереження і захист даних, що містяться в реєстрі СОТК, а також виконує інші функції, передбачені Порядком проведення ОТК та цим Порядком.

7. Реєстр СОТК ведеться державною мовою.

8. Головний сервісний центр МВС забезпечує відповідність даних про виконавця, що вносяться до реєстру СОТК, даним документів, що надійшли з Мінінфраструктури, на підставі яких здійснюється їх внесення.

II. Внесення даних про виконавця до реєстру СОТК

1. Унесення даних про виконавця до реєстру СОТК здійснюють визначені адміністратором відповідальні за ведення реєстру працівники Головного сервісного центру МВС.

2. Підставами для внесення даних про виконавця до реєстру СОТК є:

1) письмова інформація Мінінфраструктури про відповідність поданих суб’єктом господарювання документів вимогам пунктів 5, 6 Порядку проведення ОТК;

2) повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі - повідомлення про МТБ) за формою, установленою додатком 1 до Порядку проведення ОТК, а також копії правовстановлюючих документів на право володіння чи користування земельною ділянкою та виробничими будівлями, у разі використання пересувного устатковання - копії документів на транспортний засіб, що використовується для забезпечення діяльності, та завірені суб’єктом господарювання (фізичною особою - підприємцем) кольорові фотографії (13 × 18 сантиметрів) з відображенням усіх місць надання послуги (загальний вигляд території з виробничим приміщенням, робочі місця з установленим обладнанням та вигляд обладнаного місця прийому громадян);

3) засвідчена підписом суб’єкта господарювання та скріплена печаткою (за наявності) копія атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності згідно із Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» разом зі сферою акредитації, наведеної в додатку до атестата про акредитацію, що є його невід’ємною частиною, а також паспортом, що містить інформацію про устатковання та персонал (далі - паспорт виконавця), відповідно до додатка 1 до Порядку проведення ОТК.

3. У разі надходження до Головного сервісного центру МВС від Мінінфраструктури документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів з дня їх надходження вносить дані про виконавця в обсягах, установлених розділом III цього Порядку, до реєстру СОТК, присвоює суб’єкту господарювання порядковий номер у реєстрі СОТК, про що інформує виконавця.

Документи, що стали підставою для внесення даних про виконавця, зберігаються в Головному сервісному центрі МВС протягом строку дії атестата про акредитацію виконавця.

4. Унесення даних про виконавця до реєстру СОТК працівником Головного сервісного центру МВС, що здійснює ведення реєстру СОТК, здійснюється за допомогою команд системи електронної бази даних реєстру СОТК.

5. Якщо немає одного або декількох документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, що унеможливлює внесення у визначені законодавством строки до реєстру СОТК достовірних та повних даних про виконавця, Головний сервісний центр МВС уживає заходів щодо їх отримання чи уточнення шляхом надсилання до Мінінфраструктури письмового запиту на отримання відповідних документів.

6. Під час унесення даних про виконавця до реєстру СОТК база даних реєстру СОТК автоматично фіксує інформацію про працівника Головного сервісного центру МВС, відповідального за ведення реєстру СОТК, який уніс дані про виконавця до реєстру СОТК, час та дату внесення.

III. Дані, які вносяться до реєстру СОТК

1. До реєстру СОТК уносяться такі дані про виконавця:

1) організаційно-правова форма виконавця;

2) скорочене найменування виконавця;

3) повне найменування виконавця (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи);

4) код згідно з ЄДРПОУ виконавця;

5) тип лабораторії (стаціонарне або пересувне устатковання тощо);

6) номер виконавця за реєстром СОТК;

7) дата внесення даних про виконавця до реєстру СОТК (уноситься автоматично);

8) статус виконавця (діючий, заблокований, виключений з реєстру СОТК тощо);

9) місцезнаходження (місце проживання) виконавця (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (за наявності - корпус будинку, літера)), номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти;

10) адреса(и) місця (місць) проведення обов’язкового технічного контролю згідно з установчими документами та атестатом про акредитацію (поштовий індекс, область, район, населений пункт, назва вулиці, номер будинку (за наявності - корпус будинку, літера), номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти);

11) дані про матеріально-технічну базу (матеріально-технічні бази) виконавця (інформація про обладнання згідно з додатком 2 до Порядку проведення ОТК із зазначенням назви обладнання, його призначення, заводських номерів);

12) дані про атестат акредитації (номер атестата акредитації, дата видачі, строк дії, ким виданий, категорії та призначення транспортних засобів, дозволених для проведення ОТК);

13) дані про можливі обмеження щодо проведення ОТК певних параметрів, категорій, призначення транспортних засобів тощо;

14) дані про персонал виконавця згідно з повідомленням про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

15) дані про керівника та/або заступника керівника виконавця, які матимуть (отримали) доступ до реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі - реєстр ОТК), подані виконавцем до Головного сервісного центру МВС відповідно до вимог пунктів 9, 10 Порядку формування бази даних;

16) скановані фотографії (13 × 18 сантиметрів) загального вигляду території з виробничим приміщенням, робочих місць з установленим обладнанням та обладнаного місця прийому громадян;

17) дані про внесення виконавця до реєстру СОТК, блокування або розблокування доступу користувача, виключення з реєстру СОТК (дата внесення, блокування або розблокування доступу користувача, виключення з реєстру СОТК з вихідним номером повідомлення Головного сервісного центру МВС, надісланого виконавцю).

2. До реєстру СОТК вносяться дані про виконавця, визначені:

1) підпунктами 1-5, 8, 9, 11, 12 пункту 1 цього розділу, - на підставі повідомлення про МТБ, атестата про акредитацію, паспорта виконавця, копій правовстановлюючих документів на право володіння чи користування земельною ділянкою та/або виробничими будівлями;

2) підпунктами 6, 15 пункту 1 цього розділу, - шляхом зазначення номера за порядком у реєстрі СОТК, дати внесення даних про виконавця, вихідного номера повідомлення Головного сервісного центру МВС про внесення даних про виконавця до реєстру СОТК або зміну даних, блокування доступу користувача чи виключення з реєстру СОТК, із зазначенням дати та вихідних номерів Головного сервісного центру МВС;

3) підпунктом 7 пункту 1 цього розділу, - автоматично один раз після збереження внесених даних;

4) підпунктом 10 пункту 1 цього розділу, - на підставі паспорта виконавця, копій правовстановлюючих документів на право володіння чи користування земельною ділянкою та/або виробничими будівлями та фотографій загального вигляду території з виробничим приміщенням, робочих місць з установленим обладнанням та обладнаного місця прийому громадян;

5) підпунктами 13, 14 пункту 1 цього розділу, - на підставі паспорта виконавця.

3. У разі внесення даних про виконавця до реєстру СОТК та встановлення факту використання такого самого обладнання, виробничого приміщення, персоналу іншим раніше внесеним до реєстру СОТК виконавцем, працівником Головного сервісного центру МВС, який здійснює ведення реєстру СОТК, здійснюються заходи, передбачені пунктом 5 розділу II цього Порядку.

IV. Зміна даних у реєстрі СОТК

1. Зміну внесених до реєстру СОТК даних про виконавця, передбачених розділом III цього Порядку, здійснює працівник Головного сервісного центру МВС, який веде реєстр СОТК, виключно на підставі письмової інформації Мінінфраструктури протягом трьох робочих днів з дня надходження такої інформації до Головного сервісного центру МВС.

2. Інформація щодо зміни даних про виконавця в реєстрі СОТК зазначається на підставі документів, що надійшли з Мінінфраструктури до Головного сервісного центру МВС у порядку, установленому розділом III цього Порядку.

3. Після зміни даних про виконавця в реєстрі СОТК Головний сервісний центр МВС того самого дня письмово інформує про внесені зміни виконавця, а також розміщує оновлену інформацію на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС.

4. Допускається внесення змін даних про виконавця в реєстрі СОТК на підставі листів виконавця до Головного сервісного центру МВС про зміну номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти або виправлення помилок, допущених під час унесення даних до реєстру СОТК, для приведення внесених даних у відповідність до даних, зазначених у поданих документах.

V. Виключення виконавця з реєстру СОТК

1. Виключення виконавця з реєстру СОТК здійснює Головний сервісний центр МВС відповідно до вимог пункту 7 Порядку проведення ОТК.

2. Після виключення виконавця з реєстру СОТК Головний сервісний центр МВС протягом робочого дня письмово інформує виконавця та Мінінфраструктури про виключення виконавця з реєстру СОТК, а також видаляє розміщену на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС інформацію про виконавця.

Перший заступник начальника

Головного сервісного центру

Міністерства внутрішніх справ

України

О. Князюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.10.2019 — 2019 р., № 77, стор. 26, стаття 2663, код акта 96211/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -