<<
>>

Наказ МВС України від 29.11.2010 N 903/586/595/1433 " Про затвердження Порядку передачі та перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин до органів, установ, закладів Держприкордонслужби, МВС, СБУ та Держмитслужби, що забезпечують дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин". МВС України. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2010 N 903/586/595/1433
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2011 р.

за N 102/18840

Про затвердження Порядку передачі
та перевезення наркотичних засобів
і психотропних речовин до органів,
установ, закладів Держприкордонслужби,
МВС, СБУ та Держмитслужби, що забезпечують
дресирування службових собак
для розшуку таких засобів і речовин

Відповідно до пункту 6 Порядку використання наркотичних
засобів і психотропних речовин під час дресирування службових
собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 831
( 831-2009-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок передачі та перевезення наркотичних
засобів і психотропних речовин до органів, установ, закладів
Держприкордонслужби, МВС, СБУ та Держмитслужби, що забезпечують
дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин,
що додається.
2. Департаменту охорони державного кордону Адміністрації
Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників керівників Державної прикордонної служби України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та
Державної митної служби України відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова
Державної прикордонної служби
України М.М.Литвин
Міністр
внутрішніх справ України А.В.Могильов
Голова
Служби безпеки України В.І.Хорошковський
Голова
Державної митної служби України І.Г.Калєтнік
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Генерального прокурора України В.Пшонка
Заступник Міністра
охорони здоров'я України С.С.Буніна
В.о.
Голови Державної
судової адміністрації України І.І.Балаклицький
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Служби безпеки України,
Державної митної служби
України
29.11.2010
N 903/586/595/1433
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2011 р.
за N 102/18840

ПОРЯДОК
передачі та перевезення наркотичних засобів
і психотропних речовин до органів,
установ, закладів Держприкордонслужби,
МВС, СБУ та Держмитслужби, що забезпечують
дресирування службових собак
для розшуку таких засобів і речовин

1. Цей Порядок визначає правила передачі для подальшого
використання у дресируванні службових собак вилучених з
незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, що є
речовими доказами (далі - підконтрольні речовини), а також їх
перевезення до уповноважених органів. Уповноваженим є орган,
визначений пунктом 3 Порядку використання наркотичних засобів і
психотропних речовин під час дресирування службових собак для
розшуку таких засобів і речовин, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.07.2009 N 831 ( 831-2009-п ) (далі -
Порядок використання наркотичних засобів і психотропних речовин).
2. Підставою для передачі підконтрольних речовин
уповноваженому органові, який отримав ліцензію на здійснення
діяльності, відповідно до частини другої та пункту 19
частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (далі - Ліцензія) є
вирок, ухвала чи постанова суду або постанова органу дізнання,
слідчого, прокурора про закриття справи у частині, що стосується
передачі речових доказів згідно із запитом уповноваженого органу.
3. Запит уповноваженого органу про передачу підконтрольних
речовин (далі - запит) надсилається до органу досудового слідства
або дізнання за формою згідно з додатком 1 до Порядку використання
наркотичних засобів і психотропних речовин ( 831-2009-п ). До запиту додається завірена керівником уповноваженого органу
копія Ліцензії. Уповноважений орган може надсилати запит на будь-якій стадії
досудового слідства чи дізнання. Запит повинен надійти до органу
досудового слідства або дізнання до прийняття рішення по
кримінальній справі судом або прийняття рішення про закриття
справи.
4. Рішення про передачу підконтрольних речовин уповноваженим
органам для подальшого використання у дресируванні собак приймає
суд на заключній стадії розгляду кримінальної справи, а прокурор,
слідчий (за згодою начальника слідчого відділу) або орган
дізнання - під час винесення постанови про закриття справи з
урахуванням мотивів, викладених у запиті, та наявності Ліцензії.
Копія або витяг із вироку, ухвали суду, постанови прокурора,
слідчого або органу дізнання про закриття справи у частині, що
стосується вирішення питання про речові докази, надсилається для
виконання в орган, який забезпечує зберігання підконтрольних
речовин. Після отримання зазначеного рішення орган, який
забезпечує зберігання підконтрольних речовин, зобов'язаний
повідомити про прийняте рішення уповноважений орган, який надіслав
запит щодо отримання підконтрольних речовин. Якщо підконтрольні речовини зберігаються суб'єктом
господарювання на підставі укладених відповідно до чинного
законодавства договорів, то копія або витяг з вироку, ухвали,
постанови, у яких ідеться про передачу цих речовин, ним
надсилається також і до суб'єкта господарювання.
5. Підконтрольні речовини передаються уповноваженому органові
на безоплатній основі. Передача підконтрольних речовин відповідальній особі
уповноваженого органу (далі - відповідальна особа) здійснюється за
довіреністю на одержання цінностей за формою, визначеною
додатком 1 до Інструкції про порядок реєстрації виданих,
повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96
N 99 ( z0293-96 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
12.06.96 за N 293/1318 (із змінами). Довіреність на одержання
підконтрольних речовин видається відповідальній особі під підпис і
реєструється в журналі реєстрації довіреностей. Отримуючи
підконтрольні речовини, відповідальна особа пред'являє службове
посвідчення або паспорт громадянина України, що посвідчує особу,
на яку виписано доручення. Передача підконтрольних речовин відповідальній особі
здійснюється у присутності не менш як двох визначених керівником
органу досудового слідства або дізнання працівників, про що
складається акт прийняття-передачі наркотичних засобів
(психотропних речовин) у трьох примірниках за формою, наведеною в
додатку 2 до Порядку використання наркотичних засобів і
психотропних речовин ( 831-2009-п ). Перший примірник акта
залишається в органі досудового слідства або дізнання, другий
примірник надсилається до Державного комітету України з питань
контролю за наркотиками, третій примірник - до уповноваженого
органу, який отримав підконтрольні речовини. Передача підконтрольних речовин може здійснюватись із
залученням відповідних спеціалістів, які мають певні навички
точної фіксації їх вагових та якісних властивостей, індивідуальних
ознак та визначення вартості. Під час передачі (відпуску, приймання) підконтрольних речовин
відповідальна особа зобов'язана перевірити відповідність кількості
зазначених підконтрольних речовин відомостям, наведеним у
супровідних документах, правильність їх пакування та підписати
відповідні документи.
6. Перевезення підконтрольних речовин уповноваженим органом
здійснюється на підставі Ліцензії у межах наданих органу
повноважень та відповідно до вимог цього Порядку. Перевезення підконтрольних речовин здійснюється
автомобільним, повітряним або водним транспортом. Перевезення підконтрольних речовин здійснюється у супроводі
відповідальної особи, призначеної керівником уповноваженого
органу. Питання охорони підконтрольних речовин у дорозі
вирішується керівником уповноваженого органу відповідно до
законодавства та з огляду на конкретні обставини. Керівник уповноваженого органу організовує перевезення
підконтрольних речовин відповідно до чинного законодавства.
7. Керівник уповноваженого органу зобов'язаний повідомити
особі, відповідальній за перевезення підконтрольних речовин, мету,
місце і термін відрядження, які з цих речовин, у якій кількості та
куди доставити, який транспорт для їх перевезення використовувати,
як організувати їх приймання, перевезення та охорону, коли і кому
доповідати під час перевезення та коли і кому їх передати.
8. Прийняття підконтрольних речовин здійснюється в день їх
надходження до уповноваженого органу особою, відповідальною за їх
облік та зберігання, у присутності комісії. Під час прийняття
підконтрольних речовин комісія уповноваженого органу перевіряє
відповідність даних, зазначених у акті прийняття-передачі
наркотичних засобів (психотропних речовин), визначеному додатком 2
до Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин
( 831-2009-п ). За результатами прийняття цих речовин складається
акт прийняття наркотичних засобів і психотропних речовин за формою
згідно з додатком до цього Порядку. Про прийняття підконтрольних
речовин відповідальна особа уповноваженого органу робить запис у
журналі обліку за формою, визначеною додатком 5 до Порядку
використання наркотичних засобів і психотропних речовин. Прийняті для зберігання підконтрольні речовини упаковуються
та опечатуються. На кожне паковання прикріпляється ярлик, на якому
зазначаються реєстраційний номер переданої підконтрольної речовини
відповідно до журналу обліку уповноваженого органу, найменування
органу дізнання, досудового слідства або суду, за рішенням якого
отримано підконтрольну речовину, найменування і вага (нетто,
брутто) підконтрольної речовини, вид терезів (механічні,
електронні), ставиться підпис голови комісії, який завіряється
печаткою уповноваженого органу.
Перший заступник Голови
Державної прикордонної
служби України П.А.Шишолін
Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України С.П.Черних
Заступник Голови
Служби безпеки України В.М.Породько
Заступник Голови
Державної митної служби
України Г.В.Георгієнко

Додаток
до Порядку передачі
та перевезення наркотичних
засобів і психотропних
речовин до органів, установ,
закладів
Держприкордонслужби, МВС,
СБУ та Держмитслужби,
що забезпечують дресирування
службових собак для розшуку
таких засобів і речовин
ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________ (найменування посади
керівника уповноваженого
органу)
___________ ________ ____________ (військове, (підпис) (ініціали спеціальне та прізвище) звання)
"__" _______________ 20_____ року

АКТ
прийняття наркотичних засобів
і психотропних речовин

Комісія _____________________________________________________
(найменування уповноваженого органу)
у складі ________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові
_________________________________________________________________
голови та кожного члена комісії)
__ _________________ 20___ року здійснила приймання наркотичних
засобів (психотропних речовин), отриманих _______________________
(найменування органу
_________________________________________________________________
дізнання, досудового слідства або суду, у якому зберігалися
отримані наркотичні засоби (психотропні речовини))
на постійне зберігання.
Під час перевірки доставлених наркотичних засобів
(психотропних речовин) установлено таке:
--------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Найменування |Одиниця| Кількість |Інформація|Примітка| | номер |наркотичного |виміру | (вага) | про | | | | засобу | | наркотичного |паковання | | | |(психотропної| | засобу | та інші | | | | речовини) | |(психотропної |відомості | | | | | | речовини) | | | | | | |--------------| | | | | | |брутто |нетто | | | ---------------------------------------------------------------------
Висновок комісії ____________________________________________
Голова комісії _____________ __________ _________________
(посада) (підпис) (ініціали та
прізвище)
Члени комісії: _____________ __________ _________________
(посада) (підпис) (ініціали та
прізвище)
_____________ __________ _________________
(посада) (підпис) (ініціали та
прізвище)
Здав _____________ __________ _________________
(посада) (підпис) (ініціали та
прізвище)
Отримав
на постійне
зберігання _____________ __________ _________________
(посада) (підпис) (ініціали та
прізвище)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.02.2011 — 2011 р., № 6, стор. 186, стаття 304, код акта 54642/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -