<<
>>

Наказ МВС України від 29.11.2018 № 968 "Про затвердження Інструкції про порядок направлення представників Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол". МВС України. 2018

Документ актуальний на 17.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2018  № 968


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2018 р.
за № 1447/32899

Про затвердження Інструкції про порядок направлення представників Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол

Відповідно до статті 4 Закону України «Про Національну поліцію», підпунктів 32, 33, 38 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2004 року № 1043 «Про представників Національного центрального бюро Інтерполу в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол» (зі змінами), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами) та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок направлення представників Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 квітня 2016 року № 319 «Про затвердження Інструкції про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 травня 2016 року за № 749/28879.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 358 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2004 р. № 1043».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції УкраїниС.М. Князєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
29 листопада 2018 року № 968


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2018 р.
за № 1447/32899

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок направлення представників Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок направлення працівників Національної поліції України до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол (далі - МОКП - Інтерпол).

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію», постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2004 року № 1043 «Про представників Національного центрального бюро Інтерполу в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол», інших актів законодавства України, а також Статуту та актів МОКП - Інтерпол.

3. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються в таких значеннях:

направлення представників Національного центрального бюро Інтерполу до МОКП - Інтерпол (далі - направлення Представників) - здійснення представництва в Генеральному секретаріаті МОКП - Інтерпол (далі - Генеральний секретаріат Інтерполу), м. Ліон, Французька Республіка;

представники Національного центрального бюро Інтерполу в МОКП - Інтерпол (далі - Представники) - працівники Національної поліції України, які направлені в представництво до Генерального секретаріату Інтерполу;

представництво - перебування працівників Національної поліції України в Генеральному секретаріаті Інтерполу за принципом ротації у строки, передбачені цією Інструкцією.

II. Порядок направлення Представників

1. Направлення Представників оформлюється наказом Національної поліції України організаційно-розпорядчого характеру. У наказі вказуються період представництва із зазначенням конкретних дат його початку та закінчення, що визначаються відповідно до пропозиції Генерального секретаріату Інтерполу, а також кількість та статус членів сім’ї кожного Представника, які перебуватимуть разом з ними.

2. Строк направлення Представників установлюється до трьох років.

3. Рішення про дострокове відкликання Представників або продовження строку здійснення ними представництва погоджується Національною поліцією України та Генеральним секретаріатом Інтерполу й оформлюється наказом Національної поліції України організаційно-розпорядчого характеру.

4. Службові відрядження Представників у межах держави перебування, а також в Україну в період представництва за рішенням керівництва Національної поліції України погоджуються Генеральним секретаріатом Інтерполу та оформлюються наказами Національної поліції України організаційно-розпорядчого характеру.

III. Забезпечення Представників

1. На період направлення на Представників поширюються соціальні гарантії, передбачені законодавством України.

2. Для забезпечення належних умов проживання та роботи Представників на території Французької Республіки під час представництва Національна поліція України:

1) закріплює за Представниками службові автомобілі;

2) відшкодовує Представникам кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, пов’язані із соціальним страхуванням, у розмірі, що не перевищує 2500 євро на рік на кожного;

3) виплачує Представникам кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, у розмірі 3500 євро на місяць на кожного;

4) відшкодовує Представникам кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, пов’язані із соціальним страхуванням кожного члена сім’ї (дружина/чоловік, неповнолітні діти), який перебуває разом із ними, у розмірі, що не перевищує 2500 євро на рік.

3. Національна поліція України також відшкодовує Представникам у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами) (далі - Постанова № 98) та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за № 218/2658 (зі змінами) (далі - Інструкція № 59):

витрати, пов’язані з переїздом Представників до Французької Республіки, а також поверненням в Україну;

витрати, пов’язані зі службовими відрядженнями Представників в Україну або в межах держави перебування.

4. У разі службового відрядження Представників у межах держави перебування Національна поліція України відшкодовує їм добові витрати в розмірі 80 відсотків від суми добових витрат, зазначених у додатку 1 до Постанови № 98. У разі службового відрядження Представників у межах держави перебування строком на одну добу Національна поліція України відшкодовує їм добові витрати в розмірі 40 відсотків від суми добових витрат, зазначених у додатку 1 до Постанови № 98, для відповідної держави.

5. Представники подають до Національної поліції України авансовий звіт та підтвердні документи, що підтверджують здійснені витрати, пов’язані зі службовим відрядженням, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного після здійснення такого відрядження, а у разі відрядження Представника у місяці завершення представництва - не пізніше робочого дня, наступного за днем повернення в Україну.

6. Представники подають до Національної поліції України документи, що підтверджують здійснені ними витрати, пов’язані з їх соціальним страхуванням та соціальним страхуванням кожного члена сім’ї, який перебуває разом із ними, щороку до 05 січня року, наступного за звітним.

IV. Організація роботи Представників

1. Завданням Представників у Генеральному секретаріаті Інтерполу є координація взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами іноземних держав з питань, що належать до компетенції МОКП - Інтерпол.

2. Функціональні обов’язки Представників визначає начальник структурного підрозділу центрального органу управління поліції, який забезпечує реалізацію повноважень Національної поліції України як Національного центрального бюро Інтерполу.

3. Координацію діяльності Представників здійснює структурний підрозділ центрального органу управління поліції, який забезпечує реалізацію повноважень Національної поліції України як Національного центрального бюро Інтерполу.

4. Контроль за діяльністю Представників здійснює Голова Національної поліції України.

5. Звіти про результати своєї роботи в Генеральному секретаріаті Інтерполу Представники подають Голові Національної поліції України до 15 січня року, наступного за звітним.

Начальник
Управління взаємодії
з Національною поліцією
Міністерства внутрішніх
справ України

О.О. Соколовський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.01.2019 — 2019 р., № 3, стор. 65, стаття 85, код акта 92876/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -