<<
>>

Наказ МВС України від 29.12.2015 № 1641 "Про затвердження Положення про Центральну житлову комісію Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2015

Документ актуальний на 23.03.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2015  № 1641


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2016 р.
за № 114/28244

Про затвердження Положення про Центральну житлову комісію Міністерства внутрішніх справ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 445 від 31.05.2016
№ 57 від 26.01.2017}

Згідно із Житловим кодексом Української РСР, пунктом 3 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», з метою забезпечення дотримання принципів соціальної справедливості при розгляді житлових питань працівників, пенсіонерів апарату МВС України, членів їх сімей та приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральну житлову комісію Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Департаменту забезпечення та зв’язку МВС (Шалієвська Л.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 27 серпня 2014 року № 873 «Про затвердження положень про Центральну житлову комісію та комісію з розподілу житлової площі в гуртожитках Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2014 року за № 1117/25894 (зі змінами).

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Тахтая О.В.

Т. в. о. Міністра

С.А. Яровий

ПОГОДЖЕНО:

Голова Первинної профспілкової організації
атестованих працівників МВС України
І.О. ТкаченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
29.12.2015  № 1641


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2016 р.
за № 114/28244

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну житлову комісію Міністерства внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційно-правові основи діяльності Центральної житлової комісії МВС (далі – ЦЖК) щодо надання жилих приміщень працівникам, пенсіонерам апарату МВС, членам їх сімей (далі – працівники).

2. ЦЖК є колегіальним органом, утвореним для вирішення житлових питань працівників.

3. ЦЖК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

4. Склад ЦЖК затверджується відповідним наказом МВС.

Головою ЦЖК (далі – Голова) є державний секретар.

бзац другий пункту 4 розділу І в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 57 від 26.01.2017}

Секретарем ЦЖК є працівник Департаменту державного майна та ресурсів МВС.

бзац третій пункту 4 розділу І в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 445 від 31.05.2016}

Перший заступник Голови, заступник Голови (далі – Заступники) та члени ЦЖК є працівниками із числа керівного складу структурних підрозділів апарату МВС.

До складу ЦЖК входять представники профспілкових та громадських організацій (за згодою).

5. ЦЖК здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться не менше ніж два рази на рік.

6. Засідання ЦЖК є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин її складу.

Рішення ЦЖК приймається більшістю голосів (кожен член ЦЖК має право одного голосу) і оформляється протоколом, який підписує Голова або Заступники.

7. Підготовку матеріалів на розгляд ЦЖК здійснює Департамент державного майна та ресурсів МВС разом зі структурними підрозділами апарату МВС.

бзац перший пункту 7 розділу І в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 445 від 31.05.2016}

Питання виноситься на розгляд ЦЖК тільки після отримання позитивного або негативного висновку Департаменту юридичного забезпечення МВС щодо відповідності матеріалів чинному законодавству.

8. У своїй діяльності ЦЖК взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями відповідно до чинного законодавства.

9. У разі незгоди з рішенням ЦЖК окрема думка члена комісії зазначається в протоколі засідання.

10. Рішення (доручення) ЦЖК є обов’язковими для виконання структурними підрозділами апарату МВС, їх оскарження здійснюється відповідно до чинного законодавства.

II. Основні завдання та функції ЦЖК МВС

1. Основними завданнями у ЦЖК є:

1) забезпечення ведення квартирного обліку працівників, які потребують поліпшення житлових умов, в апараті МВС;

2) розгляд рапортів (заяв), контроль за повнотою та якістю формування квартирних справ працівників;

3) прийняття рішення про взяття на квартирний облік в апараті МВС, внесення змін до квартирних справ, зняття з квартирного обліку працівників відповідно до чинного законодавства;

4) прийняття рішення про надання жилих приміщень працівникам;

5) розгляд пропозицій, заяв і скарг з питань, які належать до компетенції ЦЖК;

6) здійснення контролю за веденням квартирного обліку працівників в апараті МВС, надходженням жилих приміщень, правильністю ведення їх обліку.

2. З метою виконання завдань ЦЖК:

1) забезпечує розгляд заяв (рапортів) працівників, звернень структурних підрозділів апарату МВС щодо взяття на квартирний облік працівників в апараті МВС, внесення змін до квартирних справ, зняття з квартирного обліку, надання жилих приміщень, а також прийняття відповідних рішень за результатами їх розгляду;

2) розглядає питання про внесення працівників пільгових категорій до списків осіб, які відповідно до чинного законодавства мають право на першочергове або позачергове отримання житла, виключення осіб із зазначених списків, виключення осіб зі списків осіб, які перебувають на квартирному обліку в апараті МВС, переведення осіб з однієї черги в іншу;

3) здійснює додаткове опрацювання матеріалів щодо правомірності перебування працівників на квартирному обліку в апараті МВС та перегляд рішень стосовно надання їм житла в порядку, установленому чинним законодавством;

4) приймає рішення щодо надання службових жилих приміщень працівникам відповідно до чинного законодавства;

5) розглядає документи та забезпечує розподіл жилих приміщень відповідно до вимог чинного законодавства;

6) вносить пропозиції до МВС щодо звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають житловий фонд, з питання передачі МВС жилої площі в установленому законодавством порядку;

7) на підставі матеріалів Департаменту юридичного забезпечення МВС опрацьовує питання щодо виконання судових рішень стосовно житлового забезпечення працівників, а також їх перебування на квартирному обліку в апараті МВС;

8) організовує ведення в апараті МВС квартирного обліку працівників, які потребують поліпшення житлових умов;

9) розглядає питання щодо клопотання про виключення (включення) житла зі (до) списку службового.

IІІ. Голова ЦЖК МВС

1. Голова зобов’язаний:

1) здійснювати керівництво діяльністю ЦЖК та вести її засідання;

2) визначати дату та затверджувати порядок денний проведення засідань ЦЖК;

3) попередньо розглядати матеріали, які будуть обговорюватися на засіданні ЦЖК;

4) затверджувати рішення ЦЖК;

5) покладати письмово виконання своїх функцій на Заступників з правом затвердження ними протоколів засідання (у разі відсутності Голови на засіданні);

6) щороку звітувати Міністрові внутрішніх справ України за результатами діяльності ЦЖК;

7) забезпечувати дотримання вимог законодавства України в діяльності ЦЖК.

2. Голова має право:

1) позачергово скликати засідання ЦЖК;

2) уносити пропозиції на засіданні ЦЖК для прийняття рішень з питань, які відповідно до цього Положення належать до компетенції ЦЖК;

3) вимагати від керівників структурних підрозділів апарату МВС виконання рішень ЦЖК;

4) звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо необхідності надання роз’яснень з питань застосування законодавства в роботі ЦЖК;

5) доручати членам ЦЖК підготовку матеріалів з окремих питань для винесення їх на розгляд ЦЖК.

ІV. Заступники Голови ЦЖК МВС

1. Заступники виконують доручення Голови.

2. Перший заступник Голови в разі відсутності Голови виконує його обов’язки.

3. Заступник Голови в разі відсутності Голови та першого заступника Голови виконує обов’язки Голови.

4. На Заступників поширюються права та обов’язки членів ЦЖК.

V. Члени ЦЖК МВС

1. Член ЦЖК зобов’язаний бути присутнім на всіх засіданнях ЦЖК.

2. Член ЦЖК за дорученням Голови здійснює підготовку матеріалів з окремих питань для розгляду їх на засіданні ЦЖК.

3. Член ЦЖК має право висловлювати свої думки, пропозиції з питань, які опрацьовуються на засіданні, та голосувати за відповідне рішення.

4. Член ЦЖК вносить пропозиції стосовно організації роботи ЦЖК, внесення до порядку денного окремих питань, що стосуються поліпшення житлових умов працівників, ведення квартирного обліку в апараті МВС, та інших питань, які належать до компетенції ЦЖК.

Директор
Департаменту забезпечення
та зв’язку МВСЛ.І. Шалієвська


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.02.2016 — 2016 р., № 13, стор. 547, стаття 128, код акта 80722/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -