Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Наказ МВС України від 30.01.2018 № 256/5/65 "Про затвердження Порядку взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження". МВС України. 2018

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2018  № 256/5/65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 лютого 2018 р.

за № 133/31585

Про затвердження Порядку взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції

№ 2907/5/745 від 11.09.2018

№ 890/5/198 від 20.03.2019}

Відповідно до статей 18, 39, 40, 71, 77 Закону України «Про виконавче провадження», статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», статей 13, 22 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пункту 1 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Порядок взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження (далі - Порядок), що додається.

2. Визначити адміністраторами обміну інформацією, які забезпечують та здійснюють технічне супроводження процедури передачі інформації, державне підприємство «Національні інформаційні системи» та Державну прикордонну службу України.

3. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» разом із Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити  підготовку та затвердження протоколів обміну інформацією.

4. До запровадження взаємодії відповідно до розділів ІІ, IV Порядку обмін документами між державними, приватними виконавцями та Державною прикордонною службою України здійснюється у паперовому вигляді засобами поштового зв’язку.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2014 року № 288/5/102 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2014 року за № 273/25050.

6. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С.В. та Голову Державної прикордонної служби України Цигикалa П.О.

Перший заступник

Міністра юстиції України

Н. Бернацька

Міністр внутрішніх

справ України

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор

державного підприємства

"Національні інформаційні системи"

Голова Державної

прикордонної служби України

С.С. Лур'є

П. Цигикал

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України,

Міністерства внутрішніх

справ України

30.01.2018 № 256/5/65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 лютого 2018 р.

за № 133/31585

ПОРЯДОК

взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою узгодження дій органів та осіб, які відповідно до закону здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) у разі застосування щодо осіб заходів тимчасового обмеження у праві виїзду з України або заборони в'їзду в Україну з використанням відповідної бази даних Держприкордонслужби (далі - база даних).

2. Регламент передачі даних, формат, структура та обсяг інформації, що передається, вимоги щодо захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для взаємообміну інформацією визначаються відповідними спільними рішеннями Міністерства юстиції України та Держприкордонслужби, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

3. Цей Порядок не поширюється на взаємодію органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Держприкордонслужби під час здійснення виконавчого провадження, якщо воно пов’язане з виконанням вироку суду.

{Пункт 4 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2907/5/745 від 11.09.2018}

4. У разі невиконання іноземцем, особою без громадянства чи іноземною юридичною особою рішення про накладення штрафів за правопорушення, розгляд справ за якими законом віднесено до компетенції Держприкордонслужби або Державної міграційної служби України (далі - ДМС), державний виконавець у тридцятиденний строк з моменту відкриття виконавчого провадження звертається до відповідного органу охорони державного кордону чи ДМС з поданням про заборону в’їзду в Україну таких осіб відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

5. Інформаційна взаємодія здійснюється в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних».

{Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 890/5/198 від 20.03.2019}

ІІ. Порядок отримання інформації щодо перетинання боржником державного кордону України

1. Запит на отримання інформації про перетинання боржником державного кордону України формує державний, приватний виконавець в автоматизованій системі виконавчого провадження (далі - Система) та надсилає за допомогою Системи до бази даних уповноваженого органу Держприкордонслужби.

2. Уповноважений орган Держприкордонслужби на запити державних, приватних виконавців забезпечує передачу до Системи відповідей про перетинання боржником державного кордону України.

ІІІ. Порядок оформлення подань державними, приватними виконавцями

1. Подання формуються в Системі на бланку відповідного органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.

Подання обов’язково має містити:

для встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи - найменування суду, до якого направляється подання;

для встановлення заборони в’їзду в Україну іноземців або осіб без громадянства - найменування відповідного органу охорони державного кордону;

відомості про виконавче провадження (найменування, дата, номер виконавчого документа, на підставі якого відкрито виконавче провадження, орган (посадова особа), який (яка) видав(ла) виконавчий документ, резолютивна частина рішення, номер виконавчого провадження в Системі, дата відкриття виконавчого провадження тощо);

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) боржника - фізичної особи, дату народження (число, місяць та рік);

громадянство боржника - фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію і номер паспорта боржника - фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України);

інформацію про перетинання боржником державного кордону України.

У разі виконання зведеного виконавчого провадження у поданні зазначаються його номер в Системі, реквізити виконавчих документів, що входять до зведеного виконавчого провадження, суми стягнення за кожним виконавчим документом, загальна сума стягнення з урахуванням суми виконавчого збору та витрат виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця тощо;

обґрунтування наявності фактів ухилення боржника - фізичної особи від виконання своїх зобов’язань;

резолютивну частину подання.

До подання додаються копії виконавчого документа, постанови про відкриття виконавчого провадження. У разі виконання зведеного виконавчого провадження до подання додається облікова картка на зведене виконавче провадження. За потреби до подань державного виконавця, приватного виконавця можуть додаватися копії інших документів.

У поданні також зазначаються (за наявності) інформація про місце проживання/перебування, адресу місця реєстрації проживання/перебування та інші відомості про боржника - фізичну особу, що відомі державному виконавцю, приватному виконавцю.

2. Для забезпечення чіткого контролю осіб та проведення однозначної ідентифікації осіб під час перетинання ними державного кордону України в поданні зазначаються прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові боржника - фізичної особи:

громадянина України - тільки українською мовою;

іноземця або особи без громадянства - тільки латиницею (дані або зацифровані в машинозчитувальній зоні сторінки паспортного документа, або надруковані на цій сторінці), громадянина Російської Федерації або громадянина Республіки Білорусь - російською мовою з дублюванням латиницею.

У разі відсутності даних, визначених в абзацах другому, третьому цього пункту, державний або приватний виконавець на письмовий запит отримує їх в органі, який видав виконавчий документ, або в ДМС.

Оформлення державними виконавцями подань про заборону в’їзду в Україну осіб відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» здійснюється з урахуванням вимог цього розділу.

ІV. Прийняття до виконання, внесення та вилучення інформації з бази даних

1. Засвідчена судом копія судового рішення про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України з відміткою про дату набрання законної сили не пізніше наступного робочого дня після її надходження до державного або приватного виконавця сканується у кольоровому зображенні та вноситься до Системи.

Державний або приватний виконавець формує в Системі супровідний лист на адресу уповноваженого органу Держприкордонслужби з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання (далі - кваліфікований електронний підпис), до якого додається сканована копія судового рішення про тимчасове обмеження особи у праві виїзду за межі України, та передає за допомогою Системи до бази даних уповноваженого органу Держприкордонслужби для опрацювання.

{Абзац другий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 890/5/198 від 20.03.2019}

Уповноважений орган Держприкордонслужби не пізніше наступного робочого дня після надходження судового рішення приймає його до виконання та вносить інформацію до бази даних, про що надсилає повідомлення до відповідного органу державної виконавчої служби, приватного виконавця протягом трьох робочих днів через Систему.

У разі отримання неналежним чином оформленої або засвідченої копії судового рішення уповноважений орган Держприкордонслужби відмовляє у прийнятті до виконання такого судового рішення, про що надсилає повідомлення до відповідного органу державної виконавчої служби, приватного виконавця протягом трьох робочих днів через Систему з обов'язковим направленням листа на поштову або електронну адресу відповідного органу державної виконавчої служби, приватного виконавця із зазначенням причин відмови.

2. Постанова про заборону в’їзду в Україну, винесена ДМС або органом охорони державного кордону на підставі подання державного виконавця, наступного робочого дня після її винесення направляється до уповноваженого органу Держприкордонслужби відповідно до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 280, та до органу державної виконавчої служби.

3. Вмотивована постанова державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України за виконавчими документами про стягнення аліментів направляється до виконання після закінчення строку, визначеного частиною п’ятою статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон), для оскарження рішення, дій виконавця, якщо рішення, дії виконавця не було оскаржено.

Після реєстрації в Системі постанови державного виконавця та супровідного листа на адресу уповноваженого органу Держприкордонслужби з використанням кваліфікованого електронного підпису зазначена інформація передається за допомогою Системи до бази даних уповноваженого органу Держприкордонслужби для опрацювання.

{Абзац другий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 890/5/198 від 20.03.2019}

Уповноважений орган Держприкордонслужби не пізніше наступного робочого дня після надходження вмотивованої постанови державного виконавця приймає її до виконання та вносить інформацію до бази даних, про що надсилає повідомлення до відповідного органу державної виконавчої служби протягом трьох робочих днів через Систему.

4. Інформацію про встановлення тимчасового обмеження боржника - фізичної особи у праві виїзду з України уповноважений орган Держприкордонслужби вилучає з бази даних на підставі отриманої засвідченої судом копії судового рішення про скасування тимчасового обмеження особи у праві виїзду з України, що набрало законної сили та має відповідну відмітку про дату набрання законної сили.

Засвідчена судом копія судового рішення про скасування тимчасового обмеження особи у праві виїзду з України з відміткою про дату набрання законної сили у разі її надходження до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця не пізніше наступного робочого дня після надходження сканується у кольоровому зображенні та вноситься до Системи.

Виконавець формує в Системі супровідний лист на адресу уповноваженого органу Держприкордонслужби з використанням кваліфікованого електронного підпису, до якого додається сканована копія судового рішення про скасування тимчасового обмеження особи у праві виїзду з України, та передає за допомогою Системи до бази даних уповноваженого органу Держприкордонслужби для опрацювання.

{Абзац третій пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 890/5/198 від 20.03.2019}

5. Інформацію про особу, стосовно якої діє тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, уповноважений орган Держприкордонслужби вилучає (знімає з контролю) з бази даних у разі:

винесення постанови про закінчення виконавчого провадження на підставі пунктів 1-3, 5-7, 9-12, 14, 15 частини першої статті 39 Закону;

винесення постанови про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України у разі погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

скасування постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України за виконавчим документом про стягнення аліментів.

У разі якщо судовим рішенням особу тимчасово обмежено у праві виїзду з України до виконання зобов’язань за зведеним виконавчим провадженням, інформацію про особу, стосовно якої діє тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, уповноважений орган Держприкордонслужби вилучає з бази даних на підставі постанов державного або приватного виконавця, зазначених у цьому пункті, за кожним виконавчим провадженням (виконавчим документом), що входить до складу зведеного виконавчого провадження та зазначено у судовому рішенні про тимчасове обмеження особи у праві виїзду з України.

Після реєстрації в Системі документа, на підставі якого здійснюється вилучення інформації з бази даних, та супровідного листа на адресу уповноваженого органу Держприкордонслужби з використанням кваліфікованого електронного підпису зазначена інформація передається виконавцем за допомогою Системи до бази даних уповноваженого органу Держприкордонслужби для опрацювання.

{Абзац шостий пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 890/5/198 від 20.03.2019}

{Пункт 5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2907/5/745 від 11.09.2018}

6. Уповноважений орган Держприкордонслужби після розгляду документів, зазначених у пунктах 4, 5 цього розділу, приймає їх до виконання та вилучає інформацію про особу з бази даних або обґрунтовано відмовляє у прийнятті до виконання не пізніше трьох робочих днів.

7. У разі вилучення інформації про особу з бази даних на підставі надісланої судом копії судового рішення про скасування тимчасового обмеження особи у праві виїзду з України уповноважений орган Держприкордонслужби протягом трьох робочих днів листом інформує суд, який виніс відповідне рішення, відповідний орган державної виконавчої служби, приватного виконавця на поштову або електронну адресу.

У разі відмови у прийнятті до виконання судового рішення про скасування тимчасового обмеження особи у праві виїзду з України (через неналежне оформлення копії цього рішення, надісланої судом) уповноважений орган Держприкордонслужби протягом трьох робочих днів листом інформує суд, який виніс відповідне рішення, відповідний орган державної виконавчої служби, приватного виконавця на поштову або електронну адресу із зазначенням причин відмови.

Про вилучення інформації щодо особи з бази даних уповноважений орган Держприкордонслужби надсилає повідомлення органу державної виконавчої служби, державний виконавець якого виніс відповідну постанову, приватному виконавцю через Систему протягом трьох робочих днів.

У разі відмови у прийнятті документів, зазначених у пунктах 3, 4 цього розділу (допущення виконавцем граматичної чи арифметичної помилки, відсутність посилання на номер судової справи, дати винесення судового рішення про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду з України, неналежне оформлення (засвідчення) копії судового рішення про скасування тимчасового обмеження особи у праві виїзду з України), посадова особа уповноваженого органу Держприкордонслужби надсилає повідомлення відповідному органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю, який зареєстрував у Системі таку постанову або таке судове рішення, протягом трьох робочих днів через Систему з обов'язковим направленням листа на поштову або електронну адресу відповідного органу державної виконавчої служби, приватного виконавця із зазначенням причин відмови.

Державний або приватний виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення уповноваженого органу Держприкордонслужби про відмову у прийнятті до виконання документів, зазначених у пунктах 4, 5 цього розділу, вживає заходів щодо усунення причин відмови.

8. У разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють інформаційний обмін згідно із цим Порядком, уповноважений орган Держприкордонслужби надсилає інформацію в паперовому вигляді на поштові адреси органу державної виконавчої служби, державний виконавець якого виніс відповідну постанову, приватного виконавця з подальшим обов'язковим унесенням такої інформації до Системи в день усунення причин, що перешкоджали інформаційному обміну.

Директор Департаменту

з питань правосуддя

та національної безпеки

Міністерства юстиції України

О.М. Олійник

Т.в.о. Директора Департаменту

формування політики

щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу Міністерства

внутрішніх справ України

С.Є. Житняк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.02.2018 — 2018 р., № 11, стор. 153, стаття 407, код акта 89082/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -