<<
>>

Наказ МВС України від Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 р. за N 73/17368 " ІНСТРУКЦІЯ про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів". МВС України. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

07 грудня 2009 року № 515

(у редакції наказу

Міністерства внутрішніх

справ України

від 27 грудня 2019 року № 1110)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 лютого 2020 р.

за № 139/34422

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію та здійснення моніторингу за підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ

№ 604 від 22.08.2011

№ 325 від 27.04.2016

№ 665 від 01.08.2017

№ 345 від 26.04.2018

№ 1110 від 27.12.2019}

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає процедуру організації та здійснення територіальними органами з надання сервісних послуг МВС моніторингу процесу підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів закладами, їх філіями (іншими відокремленими підрозділами), які проводять таку підготовку (далі - заклади).

2. Ця Інструкція поширюється на заклади, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування, проводиться акредитованими у визначеному законодавством порядку закладами, що зареєстровані в територіальних сервісних центрах МВС (далі - ТСЦ МВС) за їх місцезнаходженням. У разі якщо зазначена діяльність здійснюється філією (іншим відокремленим підрозділом), така філія (інший відокремлений підрозділ) обліковується в ТСЦ МВС за її (його) місцезнаходженням.

4.

Заклади розробляють на основі типових навчальних програм, затверджених Кабінетом Міністрів України, робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що погоджуються з регіональними сервісними центрами МВС (далі - РСЦ МВС) за місцезнаходженням закладів.

Заклади, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, розробляють та затверджують свої робочі плани й освітні програми на підставі державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Вимоги до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року № 255/369/132/344, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за № 672/28802.

6. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв можуть проводитися за денною або вечірньою (змінною) формою, з відривом і без відриву від виробництва.

II. Порядок організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладі

1. Підготовка водіїв транспортних засобів проводиться із числа осіб, які на час закінчення закладу досягнуть:

для керування транспортними засобами категорій A1, A - 16-річного віку;

для керування транспортними засобами категорій B1, B, С1, С - 18-річного віку;

для керування транспортними засобами категорії Т - 21-річного віку.

Перепідготовка водіїв транспортних засобів проводиться із числа осіб, які мають посвідчення водія і на час закінчення закладу досягнуть:

для керування транспортними засобами категорій С1, С з категорії В - 18-річного віку;

для керування транспортними засобами категорій BE, C1E, CE - 19-річного віку;

для керування транспортними засобами категорій D1, D, D1Е, DE - 21-річного віку.

Вищі, професійно-технічні навчальні заклади та заклади загальної середньої освіти протягом не менш як одного навчального року можуть навчати студентів та учнів, які на час закінчення закладу досягнуть 17-річного віку, керування транспортними засобами категорій А1, А, B1, B, C1, C за умови, що це передбачено відповідними програмами підготовки студентів та учнів.

2. Перепідготовка водіїв транспортних засобів категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DЕ проводиться із числа осіб, які мають посвідчення водія категорій В, С1, С, D1, D відповідно або кількох з них та навички керування транспортними засобами категорій В, С1, С, D1, D (однієї або кількох з наявних діючих категорій) більше одного року протягом останнього часу з максимально допустимою перервою не більше ніж три місяці.

Перепідготовка водіїв транспортних засобів категорії D1 проводиться із числа осіб, які мають посвідчення водія категорій В, С1, С (однієї або кількох з них) та навички керування транспортним засобом відповідної категорії більше ніж три роки протягом останнього часу з максимально допустимою перервою не більше ніж три місяці.

Перепідготовка водіїв транспортних засобів категорії D проводиться із числа осіб, які мають посвідчення водія категорій В, С1, С, D1 (однієї або кількох з них) та навички керування транспортним засобом відповідної категорії більше ніж три роки протягом останнього часу з максимально допустимою перервою не більше ніж три місяці.

До періоду часу, зазначеного в абзацах першому - третьому цього пункту, не зараховується час, упродовж якого особу було позбавлено права на керування транспортними засобами.

3. Підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з ручним керуванням із числа осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення заклад проводить за спеціальними навчальними планами і програмами.

У разі проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з ручним керуванням із числа осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення кабінети (класи) обладнують з урахуванням їх потреб.

Транспортні засоби, що використовуються для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з ручним керуванням із числа осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення, мають відповідати додатковим конструкційним вимогам з безпеки дорожнього руху.

4. Для вступу до закладу особа подає на ім’я керівника закладу:

заяву із зазначенням місця проживання та категорії транспортного засобу, право на керування яким особа бажає отримати;

копію паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності у відповідних базах даних МВС) або інформацію про серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідної категорії;

одну кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

Для перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, крім зазначених документів, подається засвідчена в установленому порядку копія посвідчення водія та у разі потреби документ, що підтверджує навички керування транспортним засобом відповідної категорії (однієї або кількох діючих категорій), а для осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення – позитивний висновок медико-соціальної експертної комісії закладу охорони здоров’я.

Для вступу до закладу особа подає документи особисто або в електронній формі за умови її ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших альтернативних способів ідентифікації особи.

5. Для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв закладом комплектуються окремі групи слухачів чисельністю не більше 30 осіб.

Допускається проходження підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв у закладі в індивідуальному порядку (однією особою, не у складі групи) за умови виконання відповідних робочих програм і планів.

6. Заклад зобов’язаний зареєструвати до початку занять списки груп або особу, яка проходить в індивідуальному порядку підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (у тому числі 20-годинний курс навчання керування транспортним засобом та повний курс підготовки керування відповідним транспортним засобом), у ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу.

Реєстрація проводиться шляхом унесення закладом до Єдиного державного реєстру МВС (далі - ЄДР МВС) в електронній формі списку групи згідно з формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

У разі прийняття акредитаційною комісією РСЦ МВС за місцезнаходженням закладу рішення щодо тимчасового припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу (далі - Сертифікат) або його анулювання реєстрація списків груп не проводиться.

7. Заняття з теоретичної підготовки, що передбачені робочими програмами і планами, проводяться відповідно до розкладу, а з практичного керування транспортними засобами - відповідно до графіків черговості.

Відомості про проведені заняття з теоретичної підготовки, практичного керування транспортними засобами та результати складення іспитів уносяться закладом в електронній формі згідно з формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції до ЄДР МВС, не пізніше ніж на десятий день після проведення відповідного заняття та іспиту.

У разі проведення занять з 20-годинного курсу навчання керування транспортним засобом та повного курсу підготовки керування відповідним транспортним засобом, закладом вносяться відомості до ЄДР МВС лише про заняття з практичного керування транспортними засобами та результати складення іспитів.

8. За наявності відповідної акредитації заклади здійснюють перепідготовку водіїв транспортних засобів за 20-годинним курсом навчання з практичного керування відповідним транспортним засобом для відкриття водіями нижчих категорій.

До нижчих категорій належать:

D1 - стосовно категорії D;

C - стосовно категорій D1, D;

C1 - стосовно категорій C, D1, D;

B - стосовно категорій C1, C, D1, D;

B1 - стосовно категорій B, C1, C, D1, D;

A - стосовно категорій B1, B, C1, C, D1, D;

A1 - стосовно категорій A, B1, B, C1, C, D1, D.

За результатами проходження 20-годинного курсу навчання з практичного керування транспортним засобом відповідної категорії заклад видає особі свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв (далі - свідоцтво), з унесенням до свідоцтва кількості годин, відведених на практичне керування транспортним засобом з перепідготовки для отримання права на керування транспортним засобом.

9. Після закінчення навчання за робочими програмами і планами з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів особи допускаються до складення заліків та іспитів у закладі.

Для складення заліків та іспитів наказом керівника закладу призначається екзаменаційна комісія у складі голови і двох членів. До складу екзаменаційної комісії можуть залучатися представники підприємств, установ, організацій, державної служби зайнятості, для яких здійснюється підготовка водіїв.

10. Іспити з теоретичної підготовки в закладі проводяться за екзаменаційними білетами, що формуються з тестових питань, затверджених Головним сервісним центром МВС (далі - ГСЦ МВС).

Іспити з практичного керування транспортними засобами в закладі проводяться у два етапи (за винятком іспитів з практичного керування транспортними засобами категорій A1, A, В1):

на майданчику для навчання з початкового керування;

на контрольному маршруті в умовах дорожнього руху.

Іспити з практичного керування транспортними засобами категорій A1, A та В1 у закладі проводяться тільки на майданчику для навчання з початкового керування.

Результати складення іспитів у закладі оформлюються протоколом складення іспитів особами, що закінчили підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів згідно з формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції (далі - протокол іспитів).

11. На підставі протоколу іспитів заклад видає свідоцтво, що вноситься закладом в електронній формі до ЄДР МВС або документ про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка (за наявності в закладу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти).

На підставі заяви особи заклад повторно видає свідоцтво.

Свідоцтво має містити облікову серію, яка складається з трьох літер латинського алфавіту «МВС», та номер з десяти цифр (наприклад: МВС № 12345678-19). Перші вісім цифр свідоцтва відповідають порядковому номеру його видачі, дві останні - року видачі.

Облікова серія та номер свідоцтва є унікальними й автоматично формуються і присвоюються програмними засобами в ЄДР МВС.

12. До складення іспитів у ТСЦ МВС допускаються особи, що успішно склали заліки та іспити в закладі.

13. Заклади, акредитовані за програмами підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідних категорій, проводять повний курс підготовки керування відповідним транспортним засобом для осіб, які з третього разу не склали іспит з практичного керування транспортним засобом у ТСЦ МВС.

За результатами проходження повного курсу підготовки керування відповідним транспортним засобом заклад видає особам свідоцтво з унесенням до свідоцтва кількості годин, відведених на практичне керування транспортним засобом з підготовки для отримання права на керування транспортним засобом.

14. Документи, пов’язані з підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, та оформлені екзаменаційною комісією закладу протоколи іспитів зберігаються в такому закладі протягом трьох років.

III. Моніторинг дотримання закладами порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

1. Моніторинг дотримання закладами порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та вимог законодавства у цій сфері (далі - моніторинг) здійснюють ТСЦ МВС, а також акредитаційні та атестаційні комісії РСЦ МВС за місцем реєстрації закладів.

2. Моніторинг здійснюється шляхом:

аналізу правильності та повноти відомостей у поданих закладом електронних формах документів, за формою згідно з додатками 1 та 2 до цієї Інструкції, ТСЦ МВС за місцем реєстрації такого закладу, шляхом порівняння інформації, що зазначена в електронних формах документів з інформацією в інших документах закладу, базами даних, якими користуються ТСЦ МВС, а також відкритої інформації, що міститься в реєстрах та базах даних;

присутності членів атестаційної комісії РСЦ МВС на заняттях та іспитах у закладах (за їх згодою) для аналізу якості їх проведення без утручання в господарську діяльність.

3. У разі виявлення за результатами моніторингу (у тому числі під час розгляду звернень і скарг) порушення закладом вимог законодавства у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів голова акредитаційної комісії РСЦ МВС за місцезнаходженням закладу ініціює засідання акредитаційної комісії для прийняття рішення про тимчасове припинення дії або анулювання Сертифіката про державну акредитацію (за наявності документальних підтверджень фактів таких порушень).

IV. Порядок внесення закладами, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, відомостей до ЄДР МВС

1. Доступ закладів до інформаційних ресурсів ЄДР МВС здійснюється згідно з вимогами законодавства, у тому числі у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

2. Розголошення закладом персональних даних слухачів, які проходять підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв, забороняється, крім випадків, передбачених законом. Заклади та ГСЦ МВС уживають у межах компетенції відповідні заходи для забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації з ЄДР МВС.

3. Внесення відомостей до ЄДР МВС здійснюється уповноваженою особою закладу, яку визначає керівник цього закладу (далі - уповноважена особа закладу).

4. Уповноважена особа закладу вносить в електронній формі відомості до ЄДР МВС шляхом заповнення електронних форм документів, за формою згідно з додатками 1 та 2 до цієї Інструкції, за допомогою накладення кваліфікованого електронного підпису відповідно до законодавства.

5. На підставі електронних форм документів, за формою згідно з додатками 1 та 2 до цієї Інструкції, до ЄДР МВС вносяться відомості про:

1) список групи:

повне найменування закладу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

код згідно з ЄДРПОУ;

номер групи;

назва відповідної підготовки;

категорія транспортного засобу, за якою здійснюється відповідна підготовка водіїв транспортних засобів;

відомості про слухача, який проходитиме підготовку (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серію та номер паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус, серію та номер посвідчення водія (за наявності), серію та номер медичної довідки, серію та номер документа, що підтверджує навички керування (за наявності);

місце проведення теоретичних занять;

місце проведення практичних занять (майданчик для навчання з початкового керування);

дати початку та закінчення занять;

розклад теоретичних занять;

спеціалістів закладу (прізвище, власне ім’я, серію і номер атестата спеціаліста);

навчальних транспортних засобів (марка, номерний знак);

уповноважену особу закладу, яка внесла відомості до ЄДР МВС (прізвище, власне ім’я).

Дата внесення відомостей до ЄДР МВС уноситься автоматично.

2) проведені заняття з теоретичної підготовки, практичного керування транспортними засобами та результати складення іспитів:

повне найменування закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

код згідно з ЄДРПОУ

номер групи;

назву відповідної підготовки;

категорію транспортного засобу, за якою здійснюється відповідна підготовка водіїв транспортних засобів;

дату початку та закінчення занять;

теоретичну підготовку (прізвище, ім’я, по батькові слухача, дату та години проведення занять, загальну кількість годин, дані про спеціаліста закладу (прізвище, ім’я, по батькові), місце проведення теоретичних занять);

практичне керування транспортними засобами (прізвище, ім’я, по батькові слухача, дати та години проведення занять, загальна кількість годин, дані про спеціаліста закладу (прізвище, ім’я, по батькові), навчальний транспортний засіб (марка, номерний знак), місце проведення практичних занять);

результати підготовки водіїв транспортних засобів (прізвище, ім’я, по батькові слухача, назву виду підготовки та результати складених іспитів, підсумковий результат іспитів, номер і дату протоколу іспитів, серію та номер свідоцтва/документа про професійну (професійно-технічну) освіту, прізвище, ім’я, по батькові голови та членів комісії);

уповноважену особу закладу, яка внесла відомості до ЄДР МВС (прізвище, власне ім’я);

Дата внесення відомостей до ЄДР МВС уноситься автоматично.

6. Відомості до ЄДР МВС не вносяться у разі:

1) внесення не у повному обсязі відомостей до електронних форм документів, за формою згідно з додатками 1 та 2 до цієї Інструкції;

2) розбіжностей у відомостях, внесених до електронних форм документів, за формою згідно з додатками 1 та 2 до цієї Інструкції, з відомостями, що містяться в ЄДР МВС та інших базах даних, якими користуються ТСЦ МВС, а також відкритої інформації, що міститься у державних реєстрах та базах даних;

3) наявності факту:

позбавлення спеціаліста з навчання керуванню транспортними засобами права на керування транспортними засобами або встановлення щодо такого спеціаліста тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами;

одночасного використання закладом матеріально-технічної бази для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв у межах цього закладу або декількома закладами, що унеможливлює виконання робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

проведення занять одночасно спеціалістом закладу в декількох групах у межах одного закладу або в декількох закладах, що унеможливлює виконання робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

закінчення строку дії або припинення дії атестата спеціаліста закладу;

тимчасове припинення дії або анулювання Сертифіката;

анулювання ліцензії Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);

припинення діяльності цього закладу на дату внесення відомостей до ЄДР МВС.

7. Відомості, що вносяться закладом до ЄДР МВС, вважаються внесеними з моменту їх підписання за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

8. Уповноважений працівник ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу здійснює аналіз поданих закладом електронних форм документів та за наявності підстав, передбачених пунктом 6 цього розділу, повертає закладу електронні форми документів на доопрацювання із зазначенням недоліків, враховуючи строки початку занять, шляхом використання інформаційних ресурсів ЄДР МВС відповідно до законодавства.

9. Після усунення закладом недоліків уповноважена особа закладу повторно подає електронні форми документів згідно з пунктом 4 цього розділу.

10. Коригування допущених закладом помилок у внесених до ЄДР МВС відомостях, здійснюється шляхом надсилання закладом письмового листа до ТСЦ МВС за місцезнаходженням такого закладу, із зазначенням допущених помилок та додаванням копій підтвердних документів (за потреби).

11. Коригування допущених закладом помилок здійснюється уповноваженим працівником ТСЦ МВС за місцем знаходження цього закладу, на якого згідно з посадовою інструкцією покладено обов’язки коригування таких помилок.

Коригування здійснюється виключно на підставі письмового листа закладу, протягом трьох робочих днів з дня надходження такого листа до ТСЦ МВС з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженим працівником ТСЦ МВС відповідно до законодавства.

12. Інформація про уповноваженого працівника ТСЦ МВС, який здійснив коригування допущених закладом помилок, час та дата коригування автоматично фіксується в ЄДР МВС.

13. Інформація про уповноважену особу закладу, яка вносила в електронній формі відомості до ЄДР МВС шляхом заповнення електронних форм документів, за формою згідно з додатками 1 та 2 до цієї Інструкції, зберігається в ЄДР МВС.

14. Унесені закладом до ЄДР МВС відомості зберігаються протягом 50 років. Після закінчення строку зберігання унесених закладом до ЄДР МВС відомостей вони підлягають видаленню. Видалення відомостей здійснюється ЄДР МВС автоматично.

{Інструкція в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1110 від 27.12.2019}

Директор Департаменту

юридичного забезпечення

Міністерства внутрішніх

справ України

Д. Горбась

Додаток 1

до Інструкції про організацію

та здійснення моніторингу

за підготовкою, перепідготовкою

і підвищенням кваліфікації водіїв

транспортних засобів

(пункт 6 розділу II)

СПИСОК ГРУПИ

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1110 від 27.12.2019}

Додаток 2

до Інструкції про організацію

та здійснення моніторингу

за підготовкою, перепідготовкою

і підвищенням кваліфікації водіїв

транспортних засобів

(пункт 7 розділу II)

ВІДОМОСТІ

про проведені заняття з теоретичної підготовки, практичного керування транспортними засобами та результати складення іспитів

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1110 від 27.12.2019}

Додаток 3

до Інструкції про організацію

та здійснення моніторингу

за підготовкою, перепідготовкою

і підвищенням кваліфікації водіїв

транспортних засобів

(пункт 10 розділу II)

ПРОТОКОЛ

складення іспитів особами, що закінчили підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1110 від 27.12.2019}


Документи та файли

Сигнальний документ — f313563n154.doc
Сигнальний документ — f313563n155.doc
Сигнальний документ — f313563n156.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.02.2010 — 2010 р., № 8, стор. 311, стаття 415

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -