<<
>>

ПОЛОЖЕННЯ про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
18.02.2016 № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2016 р.
за № 323/28453

ПОЛОЖЕННЯ
про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 408 від 23.05.2016}

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 490 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів» та визначає основні завдання, повноваження та організаційні засади діяльності атестаційної комісії з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - атестаційна комісія).

2. Атестаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, що створений територіальним органом з надання сервісних послуг МВС.

3. Атестаційна комісія створюється з метою визначення відповідності спеціалістів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв  (далі - спеціалісти) кваліфікаційним вимогам за напрямом підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

4. Атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.

ІІ.

Основні завдання та склад атестаційної комісії

1. До основних завдань атестаційної комісії належить визначення:

відповідності спеціалістів кваліфікаційним вимогам за напрямом підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

якості та рівня підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, проведених за участю спеціаліста, що атестується.

2. До складу атестаційної комісії входять: голова, його заступник, секретар та члени комісії.

Склад атестаційної комісії формується із працівників територіального органу з надання сервісних послуг МВС із залученням представників Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України.

На засідання атестаційної комісії можуть запрошуватися представники закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклади), та громадських організацій, діяльність яких пов’язана з підготовкою водіїв та безпекою дорожнього руху  (за їх згодою).

3. Кількісний та персональний склад атестаційної комісії визначається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС.

Зміни до кількісного та персонального складу атестаційної комісії можуть вноситися за поданням її голови.

Голова атестаційної комісії, його заступник та секретар обираються на першому засіданні атестаційної комісії з числа її членів.

4. Територіальним органом з надання сервісних послуг МВС можуть створюватися декілька атестаційних комісій.

ІІІ. Повноваження атестаційної комісії

1. До повноважень атестаційної комісії належать:

розгляд заяв та матеріалів з питань атестації спеціалістів закладів;

проведення усного або письмового іспиту, або іспиту з використанням комп'ютерних тестів для визначення відповідності спеціаліста кваліфікаційним вимогам за напрямом підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

прийняття рішення про атестацію або відмову в атестації спеціалістів;

видача або відмова у видачі атестата спеціаліста за визначеним напрямом підготовки;

видача дубліката атестата спеціаліста за визначеним напрямом підготовки;

проведення переатестації спеціаліста за поданням керівника закладу або керівника відповідного підрозділу територіального органу з надання сервісних послуг МВС;

анулювання атестата спеціаліста за результатами переатестації;

здійснення аналізу якості проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів шляхом звірки інформації, наявної в базах даних, якими користуються територіальні органи з надання сервісних послуг МВС, з поданими суб’єктами господарювання документами;

{Абзац дев’ятий пункту 1 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 408 від 23.05.2016}

участь у прийнятті заліків та іспитів, що проводяться в закладах.

2. У рамках здійснення моніторингу якості проведення спеціалістами підготовки голова атестаційної комісії, його заступник та члени атестаційної комісії можуть бути присутніми у закладах на заняттях, що проводяться атестованими спеціалістами.

ІV. Повноваження голови, секретаря та членів атестаційної комісії

1. Голова атестаційної комісії:

організовує роботу та здійснює керівництво роботою атестаційної комісії, безпосередньо бере участь у голосуванні щодо атестації спеціалістів;

вносить керівнику територіального органу з надання сервісних послуг МВС вмотивовані пропозиції про зміну кількісного або персонального складу атестаційної комісії;

підписує протоколи засідання атестаційної комісії, атестати спеціалістів та інші документи, підготовлені за результатами роботи атестаційної комісії;

здійснює контроль за належним виконанням членами атестаційної комісії покладених на них обов'язків та своєчасністю оформлення атестатів спеціалістів.

2. Заступник голови атестаційної комісії:

виконує обов'язки голови атестаційної комісії в разі його відсутності;

бере участь у роботі атестаційної комісії.

3. Секретар атестаційної комісії:

інформує членів атестаційної комісії про час та місце проведення засідання атестаційної комісії;

приймає документи, що подаються для атестації, та оформляє атестаційний лист за формою згідно з додатком до цього Положення;

бере участь у роботі атестаційної комісії;

веде протокол засідання атестаційної комісії;

здійснює підготовку проектів документів територіального органу з надання сервісних послуг МВС за результатами засідання;

оформляє атестати спеціалістів;

видає атестати спеціалістам під підпис у журналі обліку виданих атестатів;

надає інформацію про видані атестати спеціалістів до територіального органу з надання сервісних послуг МВС;

веде реєстр атестованих спеціалістів за напрямами підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

4. Члени атестаційної комісії беруть участь у роботі атестаційної комісії та прийнятті рішень атестаційною комісією.

V. Порядок роботи атестаційної комісії та оформлення результатів атестації

1. Формою роботи атестаційної комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови комісії не рідше ніж один раз на 10 робочих днів.

2. Члени атестаційної комісії мають право ініціювати проведення позачергового засідання.

3. Заява про атестацію та додані до неї матеріали повинні бути розглянуті атестаційною комісією протягом 10 робочих днів з дня їх реєстрації.

За результатами розгляду поданих документів і складення особою усного чи письмового іспиту, або іспиту з використанням комп'ютерних тестів атестаційна комісія приймає протягом 10 робочих днів рішення про атестацію спеціаліста чи відмову в його атестації.

4. До прийняття рішення атестаційною комісією спеціаліст має право відкликати свою заяву про атестацію.

5. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням.

Засідання атестаційної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.

Результати голосування визначаються простою більшістю голосів присутніх членів.

У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» вирішальним є голос головуючого на засіданні (зазначене правило не поширюється на випадок обрання голови атестаційної комісії).

У випадку відсутності можливості у члена атестаційної комісії взяти участь у її засіданні (у разі відпустки, відрядження та з інших поважних причин, що підтверджуються документально) він повідомляє про це секретаря не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення засідання.

За відсутності достатньої для кворуму кількості членів атестаційної комісії її голова вносить пропозицію щодо заміни персонального складу комісії.

6. Головуючим на засіданні атестаційної комісії є голова атестаційної комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

7. У разі відсутності заступника голови або секретаря атестаційної комісії їх обов'язки виконують члени атестаційної комісії, які обираються більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії.

8. Результати засідання атестаційної комісії оформляються протоколом, який підписують голова та секретар атестаційної комісії.

Рішення атестаційної комісії про атестацію спеціаліста або відмову в його атестації затверджується керівником територіального органу з надання сервісних послуг МВС або особою, яка виконує його обов’язки.

У рішенні атестаційної комісії зазначаються:

відомості про спеціаліста, стосовно якого розглядалося питання про атестацію;

прийняте атестаційною комісією рішення про атестацію спеціаліста або відмову в його атестації;

строк дії атестата спеціаліста;

перелік напрямів підготовки, на здійснення яких атестований спеціаліст.

9. Член атестаційної комісії, який не підтримує схвалене комісією рішення, може викласти в письмовій формі окрему думку, яка додається до протоколу.

10. Особам, які успішно пройшли атестацію, протягом трьох робочих днів після прийняття рішення атестаційною комісією видається атестат спеціаліста, строк дії якого становить 5 років.

11. Копія виданого атестата спеціаліста долучається до справи з матеріалами, що стали підставами для проходження атестації спеціаліста в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС та зберігається упродовж строку дії атестата.

В.о. директора
Головного сервісного
центру МВСВ.А. КриклійДодаток
до Положення про атестаційну
комісію з атестації спеціалістів закладів,
що проводять підготовку, перепідготовку
і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів
(пункт 3 розділу IV)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Документи та файли

Сигнальний документ — f454144n81.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2016 — 2016 р., № 21, стор. 304, стаття 844, код акта 81082/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 7. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 8. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 9. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 10. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 11. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 14. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 07.02.2019 № 90 "Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 04.02.2019 № 82 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 120 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 119 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 118 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 19.02.2019 № 112 "Про застосування на території України міжнародних авіаційних метеорологічних кодів Всесвітньої метеорологічної організації". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -