<<
>>

ПОЛОЖЕННЯ про Медичний реабілітаційний центр «Тополя» Національної гвардії України. МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

29.07.2015  № 916

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 серпня 2015 р.

за № 1001/27446

ПОЛОЖЕННЯ

про Медичний реабілітаційний центр «Тополя» Національної гвардії України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, основні завдання, функції, правовий статус Медичного реабілітаційного центру «Тополя» Національної гвардії України (далі - Медичний реабілітаційний центр).

2. Медичний реабілітаційний центр є неприбутковим, бюджетним, що заснований на державній формі власності, лікувально-профілактичним закладом, який призначений для реалізації права військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей на охорону здоров’я та медичну допомогу відповідно до законодавства, а також забезпечує лікування та здійснює реабілітацію хворих на хвороби загальнотерапевтичного профілю.

3. У своїй діяльності Медичний центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, в тому числі цим Положенням.

4. При виконанні завдань Медичний центр взаємодіє з закладами охорони здоров’я МВС, Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України інших військових формувань, правоохоронних органів, а також органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, громадськими об’єднаннями, організаціями та населенням.

ІІ. Завдання та функції Медичного реабілітаційного центру

1. Основними завданнями Медичного реабілітаційного центру є:

1) надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям Національної гвардії України, військовозобов'язаним та резервістам, які призвані на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори до підрозділів Національної гвардії України;

2) забезпечення санаторно-курортного лікування та відпочинку військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей відповідно до законодавства;

3) безоплатне медичне забезпечення військовослужбовців Національної гвардії України, державних службовців, працівників, осіб, звільнених з військової служби за віком, станом здоров’я, та ветеранів військової служби Національної гвардії України (внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України).

Медичний реабілітаційний центр під час виконання завдань:

дотримується вимог медичних стандартів, якості та обсягу медико-санітарної допомоги, що надається;

приймає та розміщує осіб, які прибули на лікування та реабілітацію, призначає їм курс лікування та тип харчування з урахуванням стану здоров’я, віку та наданих пільг;

проводить необхідні діагностичні дослідження, організовує спеціалізоване обстеження хворих за показаннями;

виявляє хворих, що прибули на лікування та реабілітацію, а в разі необхідності приймає рішення щодо повернення їх до місця проходження служби або проживання, госпіталізації до закладів охорони здоров’я;

забезпечує лікування та реабілітацію осіб, які мають протипоказання.

2.

Медичний реабілітаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги відповідно до законодавства;

2) організовує санаторно-курортне лікування та відпочинок військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей, інших осіб у порядку та на підставах, передбачених законодавством України;

3) уживає інших заходів щодо реалізації права військовослужбовців та членів їх сімей на охорону здоров’я та медичну допомогу;

4) надає лікувально-профілактичним закладам консультативну та організаційно-методичну допомогу;

5) упроваджує в практику роботи підрозділів Медичного реабілітаційного центру досягнення науки, техніки і передового досвіду;

6) надає платні послуги населенню (медичні, лікувально-оздоровчі) відповідно до законодавства України;

7) організовує фахову підготовку військовослужбовців та працівників Медичного реабілітаційного центру, проведення семінарів, науково-практичних конференцій з питань охорони здоров’я тощо;

8) здійснює господарську діяльність згідно з вимогами чинного законодавства України;

9) підтримує взаємодію із закладами охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я України, Збройних Сил України та інших військових формувань, утвореними відповідно до законів України, та правоохоронних органів;

10) здійснює документальне оформлення проходження служби (роботи) військовослужбовцями (працівниками) у Медичному реабілітаційному центрі, контролює виконання законодавства з питань проходження військової служби;

11) забезпечує правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей і працівників у Медичному реабілітаційному центрі;

12) забезпечує розгляд звернень і скарг, що надійшли до Медичного реабілітаційного центру від юридичних та фізичних осіб, у межах своєї компетенції;

13) організовує проведення протиепідемічних та карантинних заходів у структурних підрозділах;

14) організовує в межах компетенції роботу в структурних підрозділах з питань охорони праці та протипожежного нагляду;

15) здійснює заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці;

16) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на Медичний реабілітаційний центр завдань.

3. Медичний реабілітаційний центр має право:

1) залучати фахівців органів державної влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати ліцензію (дозвіл) на право здійснення окремих видів діяльності;

3) одержувати від органів державної влади, підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

4) відповідно до вимог чинного законодавства України отримувати добровільні пожертвування, благодійну та волонтерську допомогу.

ІІІ. Організація управління і забезпечення діяльності Медичного реабілітаційного центру

1. Безпосереднє керівництво Медичним реабілітаційним центром здійснює начальник Медичного реабілітаційного центру, який є прямим начальником особового складу Медичного реабілітаційного центру. Начальник Медичного реабілітаційного центру підпорядковується безпосередньо командувачеві Національної гвардії України, а з питань організації діяльності Медичного реабілітаційного центру - начальникові військово-медичного управління Головного управління Національної гвардії України.

2. Начальник Медичного реабілітаційного центру та його заступники призначаються на посади і звільняються з посад командувачем Національної гвардії України.

3. Керівництво Медичним реабілітаційним центром здійснює начальник Медичного реабілітаційного центру особисто, через своїх заступників та управління Медичного реабілітаційного центру.

4. Начальник Медичного реабілітаційного центру:

відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, успішне виконання Медичним реабілітаційним центром завдань, бойову та спеціальну підготовку, за морально-психологічний стан особового складу, внутрішній порядок, збереження техніки та інших матеріальних засобів Медичного реабілітаційного центру, технічне, матеріальне, медичне, фінансове забезпечення, соціальний та правовий захист працівників, військовослужбовців Медичного реабілітаційного центру та членів їх сімей;

керує Медичним реабілітаційним центром на принципах єдиноначальності відповідно до законодавства України;

особисто відповідає за виконання покладених на Медичний реабілітаційний центр завдань;

здійснює керівництво військовим господарством Медичного реабілітаційного центру;

представляє інтереси Медичного реабілітаційного центру у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями;

контролює виконання військовослужбовцями та працівниками покладених на них обов’язків;

видає накази та розпорядження з питань діяльності Медичного реабілітаційного центру;

організовує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій Медичного реабілітаційного центру та складання фінансової звітності;

укладає в установленому законодавством України порядку договори;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

ІV. Організаційно-штатна структура та місцезнаходження Медичного реабілітаційного центру

1. Структура Медичного реабілітаційного центру, у тому числі на особливий період, затверджується Міністром внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

2. Штат Медичного реабілітаційного центру, у тому числі на особливий період, затверджується командувачем Національної гвардії України.

3. Місцезнаходження Медичного реабілітаційного центру: бульвар Золотий берег, 97, смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, 67772.

V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Медичного реабілітаційного центру

1. Фінансування діяльності Медичного реабілітаційного центру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законом.

2. Медичний реабілітаційний центр є юридичною особою, державна реєстрація якої здійснюється в установленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

3. Медичний реабілітаційний центр укладає та виконує цивільно-правові та господарські договори відповідно до законодавства України.

4. За Медичним реабілітаційним центром з метою забезпечення його діяльності та якісного виконання покладених завдань закріплюються в установленому порядку на праві оперативного управління будинки, споруди, передавальні пристрої, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв'язку тощо.

5. Матеріально-технічне забезпечення Медичного реабілітаційного центру здійснюється Головним управлінням Національної гвардії України через органи і підрозділи забезпечення Національної гвардії України в межах коштів, передбачених на зазначені цілі.

6. Медичний реабілітаційний центр  має право на  реалізацію путівок та курсівок  за  договірними цінами. Кошти, отримані від їх реалізації, є одним з джерел фінансування видатків на його утримання.

Т.в.о. командувача

Національної гвардії України

генерал-лейтенант

М.І. Балан


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.09.2015 — 2015 р., № 69, стор. 189, стаття 2285, код акта 78300/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -