<<
>>

ПОЛОЖЕННЯ про військовий госпіталь Національної гвардії України (військову частину 3080). МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

29.07.2015  № 916

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 серпня 2015 р.

за № 1002/27447

ПОЛОЖЕННЯ

про військовий госпіталь Національної гвардії України (військову частину 3080)

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, основні завдання, функції, правовий статус військового госпіталю Національної гвардії України (військової частини 3080) (далі - військовий госпіталь).

2. Військовий госпіталь є неприбутковим, бюджетним, що заснований на державній формі власності, медичним закладом Національної гвардії України, який призначений для виконання завдань із збереження життя та охорони здоров’я військовослужбовців та резервістів Національної гвардії України і є лікувально-профілактичним закладом, який надає кваліфіковану медичну допомогу.

3. У своїй діяльності Медичний центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, в тому числі цим Положенням.

4. При виконанні завдань Медичний центр взаємодіє з закладами охорони здоров’я МВС, Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України інших військових формувань, правоохоронних органів, а також органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, громадськими об’єднаннями, організаціями та населенням.

ІІ. Завдання та функції військового госпіталю

1. Основним завданням військового госпіталю є збереження життя та охорона здоров’я військовослужбовців та резервістів Національної гвардії України.

Військовий госпіталь під час виконання завдань у мирний час, в особливий період, під час правового режиму надзвичайного та воєнного стану здійснює медичне забезпечення військовослужбовців та резервістів Національної гвардії України та членів їх сімей, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірні) і спеціальні збори до підрозділів Національної гвардії України відповідно до чинного законодавства України.

2.

Військовий госпіталь відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює медичну практику;

2) надає кваліфіковану медичну допомогу:

військовослужбовцям та резервістам Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ;

особам, звільненим з військової служби в Національній гвардії України (у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України) за віком, станом здоров’я або вислугою років, та ветеранам військової служби Національної гвардії України (внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України);

особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які звільнені зі служби за віком, хворобою або вислугою років;

особам, які відповідно до Законів України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають право на користування при виході на пенсію та зміні місця роботи (служби) закладами охорони здоров’я, до яких вони були прикріплені під час роботи або проходження служби;

членам сімей військовослужбовців Національної гвардії України (крім військовослужбовців строкової військової служби) та членам сімей осіб, звільнених з військової служби за віком, станом здоров’я, які мають вислугу 20 років і більше;

3) надає лікувально-профілактичним закладам консультативну та організаційно-методичну допомогу;

4) упроваджує в практику роботи відділень військового госпіталю досягнення науки, техніки і передового досвіду;

5) проводить госпітальну та гарнізонну військово-лікарську експертизу;

6) надає платні послуги населенню згідно з вимогами чинного законодавства України;

7) організовує фахову підготовку військовослужбовців та працівників Національної гвардії України, проведення семінарів, науково-практичних конференцій з питань охорони здоров’я тощо;

8) здійснює придбання, перевезення, зберігання, відпуск і знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, дозволених для використання в Україні;

9) здійснює господарську діяльність згідно з вимогами чинного законодавства України;

10) здійснює заходи щодо готовності до переходу з мирного на воєнний стан, вивчення мобілізаційних ресурсів, їх якісного відбору за призначенням та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення приведення у вищі ступені бойової готовності під час мобілізації;

11) відповідно до законодавства України проводить роботу з добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом на посади осіб рядового, сержантського, старшинського складу;

12) здійснює документальне оформлення проходження служби військовослужбовцями у військовому госпіталі, контролює виконання законодавства з питань проходження військової служби;

13) здійснює заходи щодо забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки особового складу військового госпіталю;

14) узагальнює, опрацьовує та подає пропозиції до Головного управління Національної гвардії України щодо ефективного використання організаційно-штатної структури військового госпіталю;

15) забезпечує правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей і працівників у військовому госпіталі;

16) забезпечує розгляд звернень і скарг, що надійшли до військового госпіталю від юридичних та фізичних осіб, у межах своєї компетенції;

17) планує господарську діяльність і здійснює забезпечення військового госпіталю належними матеріально-технічними засобами;

18) здійснює заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці;

19) проводить заходи морально-психологічного забезпечення особового складу військового госпіталю;

20) здійснює роботу з питань охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів;

21) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на військовий госпіталь завдань.

3. Військовий госпіталь має право:

1) залучати фахівців органів державної влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати ліцензію (дозвіл) на право здійснення окремих видів діяльності;

3) одержувати від органів державної влади, підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

4) відповідно до вимог чинного законодавства України отримувати добровільні пожертвування, благодійну та волонтерську допомогу.

ІІІ. Організація управління і забезпечення діяльності військового госпіталю

1. Безпосереднє керівництво військовим госпіталем здійснює начальник військового госпіталю Національної гвардії України, який є прямим начальником особового складу військового госпіталю. Начальник військового госпіталю Національної гвардії України підпорядковується безпосередньо командувачеві Національної гвардії України, а з питань організації діяльності військового госпіталю - начальникові військово-медичного управління Головного управління Національної гвардії України.

2. Начальник військового госпіталю Національної гвардії України та його заступники призначаються на посади і звільняються з посад командувачем Національної гвардії України.

3. Керівництво військовим госпіталем здійснює начальник військового госпіталю Національної гвардії України особисто, через своїх заступників та управління військового госпіталю.

4. Начальник військового госпіталю Національної гвардії України:

відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, успішне виконання військовим госпіталем службово-бойових завдань, бойову та спеціальну підготовку, за морально-психологічний стан особового складу, внутрішній порядок, збереження техніки та інших матеріальних засобів військового госпіталю, технічне, матеріальне, медичне, фінансове забезпечення, соціальний та правовий захист військовослужбовців військового госпіталю та членів їх сімей;

керує військовим госпіталем на принципах єдиноначальності відповідно до законодавства України;

особисто відповідає за виконання покладених на військовий госпіталь завдань;

здійснює керівництво військовим господарством військового госпіталю;

представляє інтереси військового госпіталю у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями;

контролює виконання військовослужбовцями та працівниками військового госпіталю покладених на них обов’язків;

видає накази та розпорядження з питань діяльності військового госпіталю;

організовує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій Медичного центру та складання фінансової звітності;

укладає в установленому законодавством України порядку договори;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

ІV. Організаційно-штатна структура та підпорядкування військового госпіталю

1. Структура військового госпіталю, у тому числі на особливий період, затверджується Міністром внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

2. Штат військового госпіталю, у тому числі на особливий період, затверджується командувачем Національної гвардії України.

3. Військовий госпіталь має своє умовне та дійсне найменування.

Дійсне найменування - “Військовий госпіталь Національної гвардії України”.

Умовне найменування - “Військова частина 3080 Національної гвардії України”.

4. Місцезнаходження військового госпіталю: вул. Січових Стрільців, 2, м. Золочів, Львівська область, 80700.

V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення військового госпіталю

1. Фінансування діяльності військового госпіталю здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законом.

2. Військовий госпіталь є юридичною особою, державна реєстрація якої здійснюється в установленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

3. Військовий госпіталь укладає та виконує цивільно-правові та господарські договори відповідно до законодавства України.

4. За військовим госпіталем з метою забезпечення його діяльності та якісного виконання покладених завдань закріплюються в установленому порядку на праві оперативного управління будинки, споруди, передавальні пристрої, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв'язку тощо.

5. Матеріально-технічне забезпечення військового госпіталю здійснюється Головним управлінням Національної гвардії України через органи і підрозділи забезпечення Національної гвардії України в межах коштів, передбачених на зазначені цілі.

Т.в.о. командувача

Національної гвардії України

генерал-лейтенант

М.І. Балан


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.09.2015 — 2015 р., № 69, стор. 193, стаття 2285, код акта 78300/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -