<<
>>

Угода між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Латвійської Республіки про співробітництво в сфері боротьби з організованою злочинністю "Дата підписання: 21.11.1995"Дата набрання чинності: 21.11.1995. МВС України. 1995

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 
між Міністерством внутрішніх справ України
та Міністерством внутрішніх справ Латвійської
Республіки про співробітництво в сфері
боротьби з організованою злочинністю

Дата підписання: 21.11.1995 Дата набрання чинності: 21.11.1995
Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство
внутрішніх справ Латвійської Республіки, далі "Сторони",
надаючи важливе значення міжнародному співробітництву в
боротьбі із злочинністю та бажаючи з цією метою сприяти якомога
ширше один одному й підвищувати ефективність співробітництва в цій
області, враховуючи відповідні конвенції і резолюції Організації
Об'єднаних Націй, а також рішення інших міжнародних організацій
щодо боротьби із злочинністю та приймаючи до уваги Договір між
Україною й Латвійською Республікою про правову допомогу і правові
відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах від
23.05.95 року ( 428_627 ),
погодились про таке:
СТАТТЯ 1
Діючи в межах своєї компетенції з додержанням законодавства
та міжнародних договорів своїх держав. Сторони зобов'язуються на
підставі положень цієї Угоди співробітничати в справі
попередження, виявлення, припинення та розслідування злочинів, що
вчинюються організованими групами.
СТАТТЯ 2
Співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю буде
здійснюватися в наступних формах:
1) обмін оперативно-розшуковою, довідковою, криміналістичною
та іншою інформацією, що становить взаємний інтерес, зокрема щодо:
- будь-яких злочинів, вчинених чи тих, що готуються, на
території держави іншої Сторони в складі організованої групи;
- конкретних фактів і подій, фізичних і юридичних осіб,
причетних чи тих, які підозрюються в причетності до організованої
злочинності;
- структури, персонального складу, сфери діяльності,
організації управління, структурних і зовнішніх зв'язків
кримінальних угруповань, діяльність яких має міжнародний характер;
- контактів, що мали місце або припускається, що мають місце
між злочинними групами, які діють в державах Сторін;
- форм і методів здійснення організованими групами злочинної
діяльності, в тому числі "відмивання" доходів, які отримані
внаслідок такої діяльності, а також найбільш ефективних заходів
протидії організованій злочинності;
2) проведення відповідно до запитів оперативно-розшукових
заходів та окремих процесуальних дій по справах, які пов'язані з
організованою злочинністю;
3) обмін досвідом роботи, в тому числі шляхом проведення
нарад, конференцій і семінарів з питань боротьби з організованою
злочинністю;
4) планування й здійснення скоординованих заходів, що
спрямовані на попередження, виявлення й припинення злочинної
діяльності організованих груп, включаючи в необхідних випадках
проведення "контрольованих поставок";
5) обмін законодавчими та іншими нормативно-правовими актами,
методичними рекомендаціями з питань боротьби з організованою
злочинністю, а також сприяння в придбанні навчальної і наукової
літератури з цих питань;
6) сприяння на договірній основі в підготовці й підвищенні
кваліфікації кадрів, в тому числі організації стажувань в
спеціалізованих підрозділах по боротьбі з організованою
злочинністю;
7) проведення спільних наукових досліджень з проблем боротьби
з організованою злочинністю, що становлять взаємний інтерес.

Ця Угода не перешкоджає Сторонам у визначенні й розвитку
інших взаємоприпустимих форм співробітництва.
СТАТТЯ 3
Обмін інформацією, що передбачено в пункті 1 статті 2 цієї
Угоди, провадиться на підставі запитів. Інформація може бути
надана іншій Стороні також без запиту, якщо є підстави вважати, що
вона становить інтерес для цієї Сторони.
СТАТТЯ 4
Запити про сприяння та відповіді на них складаються в
письмовій формі. У невідкладних випадках запити можуть бути
зроблені в усній формі, але вони мають бути негайно підтверджені
письмово, в тому числі з використанням технічних засобів передачі
текста.
Запит про сприяння має бути підписаний керівником органу
внутрішніх справ (регіональної або центральної служби), скріплений
гербовою печаттю та містити такі реквізити:
- назву органу внутрішніх справ, від якого надходить запит,
та назву органу внутрішніх справ, до якого він звернений;
- найменування справи або матеріали, по якому направлено
запит;
- прізвища та імена свідків, потерпілих, підозрюваних,
звинувачених, підсудних та засуджених, їх громадянство, рід
діяльності та постійне місце проживання або перебування, а у разі
необхідності, прізвища, імена та адреси їх законних представників;
- опис правопорушення та текст норм закону, що мають
відношення до справи і встановлюють відповідальність за вчинення
цього правопорушення;
- зміст запиту, а також інші відомості, необхідні для його
виконання.
До запиту також додаються належним чином оформлені постанови,
необхідні для здійснення санкціонованих дій. У разі необхідності
до постанов додаються їх належним чином завірені переклади на
російську мову.
СТАТТЯ 5
Співробітництво в межах цієї Угоди здійснюється через
центральні служби, що призначені Сторонами відповідальними за
організацію виконання положень цієї Угоди та зазначені в додатку
до цієї Угоди.
У разі термінової необхідності запит про сприяння може бути
направлений безпосередньо до місцевого (регіонального) підрозділу
Сторони, яку запитують, компетентного виконати цей запит, однак
при цьому про запит одночасно інформується центральна служба
Сторони, яку запитують.
Направлення запитів про виконання окремих процесуальних дій
здійснюється у порядку, встановленому законодавством та
міжнародними договорами держав Сторін.
СТАТТЯ 6
При здійсненні запиту застосовується законодавство держави
Сторони, яка запитує.
СТАТТЯ 7
У виконанні запиту відмовляється, якщо Сторона, яку
запитують, вважає, що його виконання може нанести шкоду
суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим важливим
інтересам її держави або суперечить законодавству її держави. У
разі прийняття рішення про відмову у виконанні запиту Сторона, яка
запитує, інформується письмово із зазначенням причини відмови.
СТАТТЯ 8
Сторони в межах законодавства своїх держав будуть здійснювати
узгоджені заходи з метою захисту осіб (у разі потреби - їх
близьких родичів), свідчення чи дії яких мають або можуть мати
важливе значення для попередження або припинення діяльності
організованих злочинних груп чи розслідування або судового
розгляду справ, пов'язаних з організованою злочинністю.
СТАТТЯ 9
Сторони забезпечують конфіденційність відомостей, отриманих у
відповідності до цієї Угоди, якщо Сторона, що передає, вважає
небажаним їх розголошення.
У разі необхідності передачі третій Стороні відомостей,
отриманих в межах цієї Угоди, потрібна згода Сторони, що передала
ці відомості.
СТАТТЯ 10
З метою забезпечення ефективного співробітництва в боротьбі з
організованою злочинністю Сторони протягом одного місяця після
підписання цієї Угоди обміняються через свої центральні служби
необхідною інформацією про свої спеціалізовані структурні
підрозділи, які компетентні виконувати запити про сприяння згідно
з цією Угодою, в тому числі про канали зв'язку з ними.
СТАТТЯ 11
Сторони самостійно несуть витрати, які будуть виникати під
час реалізації цієї Угоди, якщо не буде встановлений інший
порядок.
СТАТТЯ 12
Сторони при здійсненні співробітництва на підставі положень
цієї Угоди користуються російською мовою. У разі використання
інших мов Сторони забезпечують письмовий і усний переклад на
російську мову або за взаємною згодою Сторін на іншу мову.
СТАТТЯ 13
Положення цієї Угоди не зачіпають зобов'язань Сторін за
іншими міжнародними договорами.
СТАТТЯ 14
Сторони будуть вирішувати шляхом консультацій і переговорів
всі спірні питання, які можуть виникнути в зв'язку з тлумаченням
або використанням положень цієї Угоди.
СТАТТЯ 15
Ця Угода вступає в силу з моменту її підписання й буде чинною
протягом п'яти років. Якщо одна із Сторін у письмовій формі за
шість місяців до закінчення терміну дії Угоди не повідомить про
намір вийти з цієї Угоди, то термін дії Угоди автоматично
продовжується на новий п'ятирічний період.
Здійснено в м. Києві 21 листопада 1995 року в двох
примірниках українською, латвійською та російською мовами, причому
всі тексти автентичні.
Міністр внутрішніх справ Міністр внутрішніх справ
України Латвійської Республіки
(підпис) (підпис)
Юрій КРАВЧЕНКО Яніс АДАМСОНС


Публікації документа

 • Зібрання чинних міжнародних договорів України від 2006 — 2006 р., № 5, / Книга 2 /, стор. 495, стаття 1278
 • Офіційний вісник України від 19.10.2007 — 2007 р., № 76, стор. 129, стаття 2842, код акта 41160/2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -