<<
>>

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації. МВС України. 2009

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 

про співробітництво

між Міністерством внутрішніх справ України

та Міністерством внутрішніх справ

Російської Федерації

Дата підписання: 04.06.2009 Дата набрання чинності для України: 04.06.2009

Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство

внутрішніх справ Російської Федерації, далі - Сторони,

надаючи важливе значення розвитку міжнародної співпраці у

сфері боротьби зі злочинністю і охорони правопорядку, забезпеченню

захисту прав і свобод людини,

виходячи з обопільного бажання зміцнювані взаємодію Сторін,

ґрунтуючись на загальновизнаних принципах і нормах

міжнародного права,

домовилися про наступне:

Стаття 1

Домовленість про співпрацю

Сторони будуть співпрацювати відповідно до положень цієї

Угоди, діючи в межах своєї компетенції, з дотриманням

законодавства і міжнародних зобов'язань держав Сторін.

Стаття 2

Напрями співпраці

1. Сторони будуть здійснювати взаємодію в попередженні,

виявленні, припиненні і розкритті злочинів, а саме:

а) насильницьких злочинів проти життя, здоров'я, свободи і

гідності особи;

б) тероризму;

в) злочинів проти власності;

г) корупції і проявам організованої злочинності;

д) злочинів у сфері економіки, в тому числі легалізації

доходів, отриманих злочинним шляхом;

е) торгівлі людьми;

ж) незаконного обороту зброї, боєприпасів, вибухових

пристроїв, вибухових, отруйних і радіоактивних речовин, ядерних

матеріалів;

з) незаконного обороту наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів

і) виготовлення і збуту підроблених грошових знаків,

документів, цінних паперів, а також інших платіжних засобів;

к) злочинів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної

власності;

л) злочинів, пов'язаних з викраденням культурних та

історичних цінностей;

м) злочинів на транспорті;

н) злочинів в сфері інформаційних технологій;

о) злочинів, пов'язаних з незаконною міграцією.

2. Сторони також будуть взаємодіяти по наступних напрямах:

а) охорона громадського порядку;

б) забезпечення безпеки дорожнього руху;

в) ідентифікація невпізнаних трупів та осіб, не здатних за

станом здоров'я чи за віком повідомити дані про свою особистість;

г) матеріально-технічне забезпечення діяльності Сторін;

д) науково-дослідна діяльність, розвиток інформаційних

систем, спеціальних засобів, техніки та устаткування;

е) підготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

ж) розвиток спортивних і культурних зв'язків;

з) сприяння на договірній основі в лікуванні і

санаторно-курортному оздоровленні співробітників Сторін та членів

їх сімей.

Стаття 3

Форми співробітництва

1. З метою реалізації положень статті 2 цієї Угоди Сторони

здійснюватимуть співпрацю в наступних формах:

а) обмін інформацією, що представляє інтерес, про злочини,

які готуються або вже вчинені та про причетних до них осіб;

б) виконання запитів про проведення оперативно-розшукових

заходів;

в) розшук осіб, що переховуються від кримінального

переслідування або виконання вироку, а також без вісті зниклих

осіб;

г) обмін інформацією про нові види наркотичних засобів і

психотропних речовин, що з'явилися в незаконному обороті, про

технології їх виготовлення і речовини, які при цьому

використовувалися, а також про нові методи дослідження і

ідентифікації наркотичних засобів і психотропних речовин;

д) здійснення перевірок за автоматизованими банками даних

дактилоскопічних слідотек та кулегільзотек за запитами Сторін;

е) розшук і повернення в порядку, передбаченому

законодавством держав Сторін предметів (речей), що мають номери

або специфічні ознаки, зокрема автотранспорту і вогнепальної

зброї, а також цінних паперів і паспортів (посвідчень особи);

ж) обмін досвідом роботи, зокрема проведення стажувань,

консультацій і семінарів;

з) проведення міжнародних виставкових заходів та презентацій

найновіших досягнень у правоохоронній сфері;

і) обмін законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;

к) обмін на взаємовигідній основі науково-технічною

літературою та інформацією з питань діяльності Сторін.

2. Ця Угода не стосується питань видачі й надання правової

допомоги по кримінальних справах.

Стаття 4

Розвиток співробітництва

Ця Угода не перешкоджає Сторонам у визначенні і розвитку

інших взаємоприйнятних напрямів і форм співпраці з урахуванням

умов, визначених в статті 1 цієї Угоди.

Стаття 5

Запити про надання сприяння

1. Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється на

підставі запитів зацікавленої Сторони про надання сприяння (далі -

запит) або за ініціативою Сторони, яка припускає, що таке сприяння

представляє інтерес для іншої Сторони.

2. Запит направляється в письмовій формі. У невідкладних

випадках запити можуть передаватися в усній формі, однак не

пізніше ніж через 3 доби їх необхідно підтвердити в письмовій

формі, в тому числі з використанням технічних засобів передачі

тексту.

У разі виникнення сумніву щодо справжності чи змісту запиту

може бути надіслано запит щодо додаткового підтвердження.

3. Запит має містити:

найменування органів, що запитує про сприяння та, якого

запитують про сприяння;

викладення суті справи;

мету і обґрунтування запиту;

опис змісту запитуваного сприяння;

будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисна для належного

виконання запиту.

4. Запит, що передано або підтверджено в письмовій формі,

підписується керівником органу, що запитує або його заступником і

посвідчується печаткою органу, що запитує.

Стаття 6

Відмова у наданні сприяння

1. У наданні сприянні в межах цієї Угоди може бути відмовлено

повністю або частково, якщо Сторона, яку запитують, вважає, що

виконання запиту може завдати шкоди суверенітету, безпеці,

громадському порядку або іншим інтересам її держави, або

суперечити національному законодавству або міжнародним

зобов'язанням її держави.

2. У сприянні може бути відмовлено, якщо діяння, у зв'язку з

яким надійшов запит, не є злочином за національним законодавством

держави Сторони, яку запитують.

3. При нагоді Сторона, яку запитують, до винесення рішення

про відмову в сприянні на підставі пунктів 1 і 2 цієї статті

проводить консультації зі Стороною, яка запитує, для розгляду

питання про те, чи може сприяння бути надано при дотриманні тих

умов, які Сторона, яку запитують, вважає необхідними. Сторона, яка

запитує, дотримується умов, на основі яких їй надається сприяння.

4. Сторона, яка запитує, письмово повідомляється про повну

або часткову відмову у виконанні запиту з зазначенням причин

відмови.

Стаття 7

Виконання запиту

1. Сторона, яку запитують, застосовує всі необхідні заходи

для забезпечення швидкого і якомога повнішого виконання запиту.

Сторона, яка запитує, негайно повідомляється про обставини,

що перешкоджають виконанню запиту або істотно затримують його

виконання.

2. Якщо виконання запиту не входить в компетенцію Сторони,

яку запитують, вона негайно повідомляє про це Сторону, яка

запитує, і на її прохання передає його компетентному органу своєї

держави.

3. Сторона, яку запитують може запросити додаткові відомості,

необхідні, на її думку, для належного виконання запиту.

4. Якщо Сторона, яку запитують, вважає, що негайне виконання

запиту може перешкодити кримінальному переслідуванню або іншому

провадженню, здійснюваному в її державі, вона може відкласти

виконання запиту або пов'язати його виконання з дотриманням умов,

визначених як необхідні після консультацій зі Стороною, яка

запитує. Якщо Сторона, яка запитує, згодна на надання їй сприяння

на запропонованих умовах, вона повинна дотримуватись цих умов.

5. Сторона, яку запитують, на прохання Сторони, яка запитує,

вживає необхідних заходів для забезпечення конфіденційності

надходження запиту, змісту цього запиту і супроводжуючих його

документів, а також факту надання сприяння.

У разі неможливості виконання запиту без збереження

конфіденційності Сторона, яку запитують, інформує про це Сторону,

яка запитує, і та вирішує, чи слід виконувати запит на таких

умовах.

6. Сторона, яку запитують, в можливо коротші терміни інформує

Сторону, яка запитує, про результати виконання запиту.

Стаття 8

Обмеження використання отриманої інформації

та документів

1. Кожна Сторона забезпечує конфіденційність інформації і

документів, отриманих від іншої Сторони, якщо вони носять закритий

характер або, якщо Сторона, що передає вважає недоцільним їх

розголошення. Передача конфіденційної інформації між Сторонами

здійснюється відповідно до національного законодавства держав

Сторін.

2. Результати виконання запиту, отримані на основі цієї

Угоди, без письмової згоди Сторони, що їх надала, не можуть бути

використані з іншою метою ніж та з якою вони запитувалися і були

представлені.

3. Для передачі третій Стороні відомостей, отриманих однією

Стороною на основі цієї Угоди, потрібна письмова згода Сторони,

яка надала ці відомості.

4. Положення цієї статті не виключають використання чи

розголошення інформації і документів, отриманих в результаті

виконання запиту, якщо законодавством держави Сторони, що запитує

передбачене зобов'язання діяти таким чином. Сторона, що запитує

заздалегідь повідомляє Сторону, яку запитують про можливе і

припустиме використання чи розголошення такої інформації та

документів.

Стаття 9

Витрати

Сторони самостійно несуть витрати, які виникатимуть в ході

виконання цієї Угоди, якщо у кожному конкретному випадку не буде

узгоджений інший порядок.

Стаття 10

Мови

Сторони при здійсненні співпраці на підставі цієї Угоди

користуються російською мовою. У разі використання інших мов

Сторони забезпечують усний і письмовий переклад російською мовою.

Стаття 11

Координація співробітництва

1. Координація заходів щодо співпраці Сторін в рамках цієї

Угоди покладається з Української Сторони - на управління

міжнародних зв'язків Департаменту зв'язків з громадськістю та

міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України, з

Російської Сторони на Адміністративний департамент Міністерства

внутрішніх справ Російської Федерації.

2. При необхідності Сторони визначать свої спеціалізовані

оперативні підрозділи, які можуть встановлювати безпосередні

контакти для виконання положень цієї Угоди і канали зв'язку між

ними.

Стаття 12

Робочі зустрічі і консультації

Представники Сторін можуть при необхідності проводити робочі

зустрічі і консультації з метою розгляду питань зміцнення і

підвищення ефективності співпраці на підставі цієї Угоди.

Стаття 13

Вирішення спорів

Розбіжності, що виникають у зв'язку з тлумаченням або

застосуванням положень цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом

консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 14

Вплив на інші міжнародні угоди

Положення цієї Угоди не зачіпають прав і зобов'язань Сторін,

що виникають з інших міжнародних договорів держав Сторін.

Стаття 15

Прикінцеві положення

1. Ця Угода вступає в силу з дати її підписання і діятиме до

моменту закінчення шести місяців з дати отримання однією із Сторін

письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію

цієї Угоди.

2. З письмової згоди Сторін до цієї Угоди можуть вноситися

зміни і доповнення, що оформлюються додатковими протоколами, які

становлять її невід'ємну частину.

3. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання

Сторонами інших домовленостей, узгоджених відповідно до положень

цієї Угоди та незавершених на момент її припинення, якщо Сторони

письмово не домовляться про інше.

4. З дати набуття чинності цією Угодою припиняє свою дію

Угода про співпрацю між Міністерством внутрішніх справ України та

Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації ( 643_701 )

від 28 лютого 1992 року.

Вчинено в м. Ялті 4 червня 2009 року у двох примірниках,

кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти

мають однакову силу.

За Міністерство внутрішніх За Міністерство внутрішніх

справ України справ Російської Федерації

(підпис) (підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.08.2009 — 2009 р., № 57, стор. 210, стаття 2022, код акта 47387/2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -