<<
>>

ІНСТРУКЦІЯ із здійснення органами, підрозділами поліції охорони заходів майнової і особистої безпеки громадян з використанням засобів охоронного призначення. МВС України. 2017

Документ актуальний на 17.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
23.06.2017  № 533


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2017 р.
за № 873/30741

ІНСТРУКЦІЯ
із здійснення органами, підрозділами поліції охорони заходів майнової і особистої безпеки громадян з використанням засобів охоронного призначення

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає загальні положення організації роботи органів, підрозділів поліції охорони при наданні фізичним особам послуг з:

1) обладнання квартир та інших приміщень з особистим майном громадян (будинків, дач, індивідуальних гаражів, приватного автотранспорту та іншого рухомого і нерухомого особистого майна фізичних осіб) (далі – приміщення з ОМГ) комплексами тривожної сигналізації (далі - КТС), у тому числі автономними;

2) централізованого спостереження за станом КТС, установлених у приміщеннях з ОМГ, з повідомленням про їх спрацювання власника (наймача) приміщення з ОМГ або його довіреної особи (далі - замовник послуг);

3) централізованої охорони приміщень з ОМГ за допомогою систем передавання тривожних сповіщень (далі - СПТС) з реагуванням нарядів реагування (далі - НР);

4) експлуатаційного обслуговування та відновлення працездатності КТС, установленого у приміщеннях з ОМГ.

2. Для організації роботи із забезпечення майнової та особистої безпеки громадян в органах, підрозділах поліції охорони визначаються посадові особи, які за своїми посадовими обов'язками відповідають за цей напрям роботи.

3. Штатна чисельність персоналу, який забезпечує здійснення заходів майнової та особистої безпеки громадян, визначається наказами організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України.

4. Комплекс робіт, пов'язаних з обладнанням приміщень з ОМГ КТС, підключенням їх до пунктів централізованого спостереження (далі - ПЦС), експлуатаційним обслуговуванням і відновленням працездатності, виконується працівниками підрозділів поліції охорони за рахунок коштів замовника.

У разі виконання робіт з монтажу КТС іншими виконавцями підключення КТС до ПЦС і прийняття їх в експлуатацію проводяться у порядку, встановленому законодавством України.

5. На приміщення з ОМГ, що охороняються, складається та ведеться документація відповідно до переліків документації на приміщення з ОМГ (додаток 1).

Літерна справа на кожне приміщення з ОМГ, що охороняється, зберігається на ПЦС або у кабінеті відповідальної за цей напрям роботи посадової особи, а після розірвання договору - в архіві. Строк зберігання літерної справи в архіві - три роки.

6. Підставою для проведення робіт з монтажу КТС, прийняття КТС в експлуатацію і укладання договору на охорону (спостереження) приміщення з ОМГ із замовником послуг є його заява (додаток 2).

7. Пільги з оплати за надані послуги органами, підрозділами поліції охорони надаються окремим категоріям громадян згідно із законодавством України.

8. Органи, підрозділи поліції охорони при наданні послуг, зазначених у підпунктах 2, 3 пункту 1 цього розділу, для страхування своєї відповідальності перед замовником послуг залучають страхові компанії.

9. Працівникам органів, підрозділів поліції охорони забороняється розголошувати стороннім особам відомості про канали зв'язку, принципи роботи КТС, що використовуються, шифри, коди, умовні номери приміщень з ОМГ, що охороняються.

10. Контроль за організацією роботи із здійснення заходів, пов'язаних із майновою та особистою безпекою громадян за допомогою КТС, покладається на керівництво органів, підрозділів поліції охорони.

ІІ. Організація обладнання, прийняття під охорону (спостереження) та технічного обслуговування приміщень з ОМГ

1. Порядок прийняття приміщень з ОМГ під охорону (спостереження)

1. Обладнання приміщень з ОМГ КТС та їх підключення до ПЦС здійснюються на підставі письмових заяв замовників послуг.

2. Письмові заяви замовників послуг на обладнання приміщень з ОМГ КТС реєструються в журналі обліку заяв замовників послуг на обладнання приміщень з ОМГ КТС (додаток 3) і розглядаються керівництвом органу, підрозділу поліції охорони в одноденний строк після їх реєстрації.

Перед прийняттям заяви з'ясовується право замовника послуг на приміщення з ОМГ (ордер на житло, свідоцтво на право власності, реєстраційна відмітка в паспорті, інші документи на право володіння). Замовник послуг повинен включити до списку довірених осіб усіх без винятку осіб, зареєстрованих за місцезнаходженням приміщення з ОМГ.

3. Приміщення з ОМГ обстежуються в присутності замовника послуг представником органу, підрозділу поліції охорони (інспектором або інженером, який відповідає за цей напрям роботи). Обстеження проводиться у зручний для замовника час.

4. У ході обстеження приміщення з ОМГ інспектор (інженер) роз'яснює замовнику послуг особливості обладнання КТС, умови охорони та вивчає особливості приміщення з ОМГ, а саме:

1) технічну укріпленість будівельних конструкцій;

2) розташування приміщення в будинку та відносно дороги;

3) місця можливого проникнення зловмисників;

4) можливі шляхи відходу та укриття зловмисників;

5) особливості блокування приміщення з ОМГ НР;

6) місця зосередження матеріальних цінностей (антикваріат, зброя, комп'ютери, відеотехніка тощо);

7) наявність і місця утримання домашніх тварин;

8) розміщення розподільчих телефонних шаф (коробок).

5. За результатом обстеження приміщення з ОМГ складається акт первинного обстеження стану технічної укріпленості та оснащеності КТС (технічне завдання) (далі - акт первинного обстеження), у якому замовнику послуг надаються рекомендації щодо технічної укріпленості та оснащеності КТС і пропонується здати дублікати ключів до підрозділу поліції охорони.

Рекомендації щодо технічної укріпленості приміщень з ОМГ мають відповідати вимогам галузевих і державних стандартів України з цих питань, а з оснащення КТС - положенням глави 5 цього розділу.

Замовник послуг має право відмовитись від виконання запропонованих заходів, про що обов'язково фіксується в акті первинного обстеження.

Акт первинного обстеження складається у двох примірниках, перший з яких зберігається у літерній справі, другий - у замовника послуг.

6. За результатом обстеження приміщення з ОМГ та узгодження із замовником заходів щодо виконання рекомендацій з технічної укріпленості та оснащеності КТС інспектор (інженер) складає схему блокування КТС приміщення з ОМГ, яка розміщується на примірнику акта первинного обстеження, який долучається до літерної справи підрозділу поліції охорони. На примірнику замовника схема блокування не відображається.

7. Відповідно до схеми блокування КТС приміщення з ОМГ інспектор (інженер) складає кошторис на обладнання КТС.

Посадова особа органу, підрозділу поліції охорони узгоджує із замовником послуг час проведення робіт з монтажу КТС. За технічної необхідності оператору телекомунікацій подається заява на проведення кросувальних робіт.

8. Роботи з монтажу КТС виконуються електромонтерами з монтажу органу, підрозділу поліції охорони згідно зі схемою блокування КТС.

Допускається виконання робіт з монтажу КТС електромонтерами охоронно-пожежної сигналізації (далі - електромонтер ОПС) підрозділу поліції охорони у разі їх незначної завантаженості.

Усі зміни та доповнення до схеми блокування КТС погоджуються з інспектором (інженером). Електромонтеру ОПС категорично забороняється самостійно вносити зміни до схеми блокування КТС приміщення з ОМГ.

9. Змонтований КТС приймається в експлуатацію за участю інспектора (інженера). Під час прийняття КТС в експлуатацію перевіряються:

1) відповідність виконаних робіт схемі блокування;

2) якість виконаних робіт та їх відповідність галузевим і державним стандартам України;

3) справність змонтованих КТС в усіх режимах роботи з обов'язковою перевіркою через ПЦС;

4) усунення недоліків у технічній укріпленості будівельних конструкцій, що були виявлені при первинному обстеженні.

10. Під час прийняття КТС в експлуатацію інспектор (інженер) складає акт прийняття КТС в експлуатацію.

11. Після прийняття КТС в експлуатацію інспектор (інженер) проводить із замовником послуг інструктаж про порядок здавання приміщення з ОМГ під охорону та зняття з охорони, а після укладення договору замовнику послуг надається пам'ятка користувача КТС, яка є невід'ємною частиною договору. Для кожного типу апаратури КТС розробляється пам'ятка користувача з урахуванням правил користування, розроблених виробником, а також тактики охорони.

12. Після прийняття КТС в експлуатацію інспектор (інженер) складає оперативну картку на приміщення з ОМГ, що охороняється.

13. Інформація в оперативній картці на приміщення з ОМГ, що охороняється, для НР (схема під'їзних шляхів, місця можливого проникнення зловмисників, шляхи відходу та укриття зловмисників) заповнюється командиром стройового підрозділу поліції охорони.

2. Організація охорони приміщень з ОМГ за допомогою КТС

1. Перед оформленням договору на охорону приміщення з ОМГ замовнику послуг пропонується надати до підрозділу поліції охорони комплект ключів до приміщення з ОМГ, дверей в окремі кімнати, якщо вони замикаються на замок, та вхідних дверей, що закриваються на шляху підходу (двері під'їзду, двері в загальний коридор та інші двері). У тих випадках, коли вищевказані двері мають кодові замки, необхідно внести їхні коди до оперативної картки на приміщення з ОМГ, що охороняється.

Здавання дублікатів ключів від приміщення з ОМГ на збереження до підрозділу поліції охорони є однією з основних умов укладання договору на охорону. Після здавання ключів на зберігання замовник послуг повинен своєчасно проводити заміну ключів і кодів від кодових замків у разі їх зміни.

Якщо замовник відмовився від здавання ключів на зберігання, йому пропонується укласти договір на спостереження за станом КТС, установлених в приміщенні з ОМГ, та їх обслуговування.

2. Договір на охорону (спостереження) приміщення з ОМГ підписують керівник органу, підрозділу поліції охорони та замовник послуг. Після укладення договору видається наказ про прийняття під охорону приміщення з ОМГ, що надсилається до вказаних у ньому структурних підрозділів органу, підрозділу поліції охорони для ознайомлення та виконання.

3. Приміщення з ОМГ приймається під охорону (спостереження) органом, підрозділом поліції охорони на підставі наказу керівника органу (підрозділу) поліції охорони з дати, зазначеної у наказі.

4. Одночасно з наказом про прийняття приміщення з ОМГ під охорону (спостереження) на ПЦС передається оперативна картка у паперовій формі, що долучається до літерної справи на охоронюване приміщення з ОМГ, та електронній формі, що вноситься до єдиної електронної бази даних оперативних карток.

5. Інспектор (інженер), який згідно з наказом про прийняття приміщення з ОМГ під охорону (спостереження) відповідає за обслуговування КТС, установлених у приміщенні з ОМГ, вносить дані до загальної дислокації приміщень з ОМГ, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у тому числі з автономною сигналізацією), та в подальшому своєчасно поновлює дані, що змінились під час надання замовнику послуг.

Загальна дислокація приміщень з ОМГ, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у тому числі з автономною сигналізацією), при незначній їх кількості може об’єднуватись із загальною дислокацією об’єктів, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у тому числі з автономною сигналізацією).

6. Інформація, що міститься в оперативній картці, перевіряється не рідше одного разу на квартал черговим пульту управління (далі - ЧПУ), про що зазначається у журналі перевірки справності КТС і поновлення даних про замовників послуг (додаток 4). Під час перевірки ЧПУ звіряє дані про замовника послуг, членів його сім'ї, довірених осіб і перевіряє їх контактні телефони. У разі виявлення зміни довірених осіб ЧПУ фіксує цей факт у журналі здавання/прийняття чергувань ЧПУ.

Забороняється внесення до оперативної картки на приміщення з ОМГ, що охороняється, фактів зміни довірених осіб без письмової заяви замовника послуг. Письмова заява замовника послуг зберігається в літерній справі.

7. Справність КТС у приміщеннях з ОМГ перевіряється не рідше одного разу на квартал. Під час перевірки, що проводиться ЧПУ, перевіряється справність КТС у всіх режимах: взяття під охорону, зняття з охорони та в режимі сповіщення про тривогу. Результат перевірки заноситься до журналу перевірок справності КТС і поновлення даних про замовників послуг. У разі несправності КТС ЧПУ передає заявку електромонтеру ОПС.

8. Закріплення за приміщенням з ОМГ електромонтера ОПС здійснюється відповідно до наказу керівництва органу, підрозділу поліції охорони про прийняття приміщення з ОМГ під охорону.

9. Сповіщення про тривогу, що надходить з приміщення з ОМГ, ЧПУ передає до НР та чергової частини підрозділу поліції охорони. Інформація про надходження сповіщень про тривогу фіксується ЧПУ у відомостях за добу.

10. З метою з'ясування та усунення причин, що спричинили спрацювання КТС, у тих випадках, коли неможливо терміново викликати замовника послуг або його довірених осіб, здійснюється перезакриття приміщення з ОМГ.

Перезакриття приміщення з ОМГ проводиться інспектором-черговим або помічником чергового, відповідальним підрозділу поліції охорони, а у виняткових випадках - молодшим інспектором НР. Вказані особи здійснюють перезакриття приміщення з ОМГ при обов'язковій присутності двох понятих, якщо інше не визначено умовами укладеного договору. Приміщення з ОМГ відмикається дублікатами ключів, що зберігаються в підрозділі поліції охорони.

При перезакритті приміщення з ОМГ як понятих бажано залучати мешканців різних приміщень з ОМГ за їх згодою.

Замовник послуг має право письмово визначити осіб, які мають переваги при перезакритті приміщення з ОМГ як поняті, дати згоду на перезакриття приміщення з ОМГ з одним понятим з визначеного переліку або довірити перезакриття приміщення з ОМГ працівникам підрозділу поліції охорони.

Перезакриття приміщення з ОМГ оформлюється актом про перезакриття приміщення з ОМГ (додаток 5), який завіряється підписами представника підрозділу поліції охорони та понятих. Перший примірник акта про перезакриття приміщення з ОМГ через канцелярію передається для реагування посадовій особі, яка відповідає за обслуговування КТС та аналіз сповіщень про тривогу, другий - залишається у замовника послуг. Акт про перезакриття приміщення з ОМГ зберігається в літерній справі.

11. Кожне сповіщення про тривогу з приміщення з ОМГ повинно відпрацьовуватись електромонтером ОПС. Сповіщення про тривогу, що надійшли з вини замовника послуг (довіреної особи) або при знеструмленні електромережі, відпрацьовуються інженерним складом до моменту їх усунення. Причина надходження сповіщення про тривогу, що з'ясована електромонтером ОПС, фіксується ЧПУ у відомостях за добу, а посадовою особою, відповідальною за аналіз повторних сповіщень про тривогу, - в журналі аналізу надходження сповіщень про тривогу (додаток 6), який ведеться в електронній формі.

12. Надходження заявок від замовників послуг на відновлення працездатності КТС фіксується ЧПУ в журналі обліку заявок на відновлення працездатності КТС у приміщеннях з ОМГ (додаток 7) або у відомостях за добу в розділі «Заявки» для невеликих за ємністю ПЦС. ЧПУ при надходженні заявки від замовника послуг на відновлення працездатності КТС у приміщенні з ОМГ передає її електромонтеру ОПС, закріпленому наказом керівництва підрозділу поліції охорони за цим приміщенням. У неробочий час заявка передається черговому електромонтеру ОПС. За зверненням замовника послуг виконати відновлення працездатності КТС у день подання заявки необхідно вжити всіх заходів для її термінового виконання. У разі неможливості термінового виконання заявка виконується в інший зручний для замовника послуг час. Порядок списання матеріалів, що витрачаються при виконанні робіт, визначений у главі 4 цього розділу.

13. У приміщеннях з ОМГ може проводитися капітальний ремонт КТС органами (підрозділами) поліції охорони. Підставою для проведення капітального ремонту КТС є заява замовника послуг, що реєструється в журналі обліку заяв замовників послуг на обладнання приміщень з ОМГ КТС. Перед проведенням капітального ремонту інспектор (інженер) складає акт обстеження, за потреби вносить зміни до схеми блокування, якщо остання під час проведення капітального ремонту буде змінена. Інші умови проведення капітального ремонту КТС визначаються договором.

14. Розірвання договору на охорону чи спостереження за приміщенням з ОМГ здійснюється з дотриманням вимог законодавства України та відповідно до умов договору із замовником послуг.

Після розірвання договору видається наказ керівництва органу, підрозділу поліції охорони про зняття приміщення з ОМГ з охорони (спостереження). Посадовою особою підрозділу поліції охорони подається заявка оператору телекомунікацій на відключення абонентської лінії від апаратури СПТС. Із замовником проводяться остаточні взаєморозрахунки та повертаються ключі, що зберігалися в підрозділі поліції охорони. Якщо замовник не забирає ключі протягом одного місяця, останні знищуються у встановленому порядку. Літерна справа на приміщення з ОМГ здається до архіву підрозділу поліції охорони.

15. Органи, підрозділи поліції охорони надають послуги із встановлення КТС автономно з виведенням сповіщень про тривогу на оповіщувачі світлозвукові, що встановлюються безпосередньо в приміщеннях з ОМГ, ззовні або іншому місці для можливості реагування осіб, визначених замовником послуг.

16. При встановленні КТС автономно замовнику послуг пропонується укласти договір на його обслуговування.

17. Органи, підрозділи поліції охорони надають послуги із встановлення в приміщеннях з ОМГ аудіопереговорних (аудіодомофонів) і відеопереговорних (відеодомофонів) пристроїв, а в під'їздах житлових будинків, гуртожитках - систем контролювання доступу. При встановленні вищевказаних систем із замовником послуг укладається договір про їх обслуговування.

18. Монтаж автономних КТС, аудіо-, відеопереговорних пристроїв і систем контролювання доступу виконується за договорами.

19. Після закінчення виконання робіт з монтажу КТС інспектор (інженер) проводить із замовником послуг інструктаж з питань користування КТС, а після укладання договору замовнику послуг видається пам’ятка з питань користування КТС, яка розробляється органом, підрозділом поліції охорони та затверджується керівництвом органу, підрозділу поліції охорони.

20. Обслуговування автономних КТС, аудіо-, відеопереговорних пристроїв і систем контролювання доступу здійснюється працівниками підрозділів поліції охорони за заявками замовників послуг.

3. Порядок реагування на сповіщення про тривогу з приміщень з ОМГ

1. Реагування на сповіщення про тривогу з приміщень з ОМГ, що охороняються, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Національну поліцію», нормативно-правових актів МВС та наказів організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України.

2. За організацію охорони приміщень з ОМГ відповідає безпосередньо керівник або посадова особа органу, підрозділу поліції охорони, визначена відповідальною за цей напрям роботи.

3. Безпосереднє керівництво НР, ЧПУ здійснює черговий і помічник чергового підрозділу поліції охорони, а у разі відсутності в підрозділі поліції охорони чергової частини - відповідальний черговий підрозділу поліції охорони.

4. Керівництво підрозділу поліції охорони розробляє дислокацію маршрутів НР, що забезпечує їх прибуття на сповіщення про тривогу в найкоротший час.

5. За кожним фактом проникнення або скоєння крадіжки з приміщення з ОМГ посадовою особою або керівництвом ПЦС здійснюється прослуховування записів телефонних розмов, розмов по радіостанції та записів фону залу ПЦС, з'ясовується час прийняття приміщення з ОМГ під охорону, час надходження сповіщення про тривогу, час передачі сповіщення про тривогу НР, час прийняття сповіщення про тривогу НР і час прибуття до приміщення з ОМГ НР.

Усі аудіозаписи подій зберігаються на ПЦС протягом 30 діб.

Зазначена інформація рапортом доповідається керівництву підрозділу поліції охорони та використовується при проведенні службового розслідування в порядку, визначеному законодавством України.

6. При надходженні сповіщення про тривогу з приміщення з ОМГ, що охороняється, ЧПУ зобов'язаний:

1) негайно повідомити про це по радіозв'язку НР та телефоном чергову частину підрозділу поліції охорони з обов'язковим зазначенням часу надходження сповіщення про тривогу (у разі відсутності чергової частини - відповідального чергового підрозділу поліції охорони);

2) після отримання від НР підтвердження про отримання сповіщення про тривогу:

передати по радіостанції або в інший спосіб для НР додаткову інформацію про приміщення з ОМГ, що міститься в оперативній картці (номер під'їзду та його розташування (з вулиці або двору), поверх, на який бік будинку виходять вікна, наявність балкона та його розташування, вразливі місця та місця можливого відходу й укриття зловмисників);

поінформувати замовника послуг або його довірену особу про надходження сповіщення про тривогу з охоронюваного приміщення з ОМГ;

3) зафіксувати у відомостях за добу час надходження сповіщення про тривогу та прибуття НР до приміщення з ОМГ;

4) при надходженні на ПЦС повідомлення від замовника послуг або довіреної особи про зняття приміщення з ОМГ з охорони негайно дати відбій НР і повідомити про це чергову частину підрозділу поліції охорони (у разі відсутності чергової частини - відповідального чергового підрозділу поліції охорони);

5) після обстеження приміщення з ОМГ НР отримати від нього інформацію про результати обстеження та причини надходження сповіщення про тривогу та зафіксувати її у відомостях за добу;

6) при прийнятті черговим (відповідальним черговим) підрозділу поліції охорони рішення про перезакриття приміщення з ОМГ з'ясувати прізвище працівника НР, який до перезакриття здійснюватиме охорону, та внести дані до відомостей за добу;

7) після перезакриття приміщення з ОМГ з'ясувати у посадової особи, яка перезакривала приміщення з ОМГ, причину надходження сповіщення про тривогу та зафіксувати її у відомостях за добу.

7. Дії НР щодо відпрацювання сповіщень про тривогу з охоронюваних приміщень з ОМГ мають відповідати вимогам Закону України «Про Національну поліцію», нормативно-правових актів МВС, наказів організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України.

4. Організація обслуговування КТС у приміщеннях з ОМГ

1. Інженерно-технічні працівники й електромонтери ОПС підрозділу поліції охорони, на яких покладено обов'язки з технічної експлуатації КТС, встановлених у приміщеннях з ОМГ, у своїй роботі керуються нормативно-правовими актами МВС та наказами організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України.

2. Посадові обов'язки працівників, зайнятих обслуговуванням КТС у приміщеннях з ОМГ, розробляються та затверджуються керівництвом органу, підрозділу поліції охорони.

3. Для забезпечення технічного обслуговування КТС, встановлених у приміщеннях з ОМГ, в підрозділах поліції охорони вводяться окремі посади електромонтерів ОПС з цього напряму роботи. У разі відсутності в підрозділі поліції охорони цієї штатної посади зазначена робота виконується електромонтерами ОПС, які обслуговують КТС на об'єктах.

4. Електромонтери ОПС виконують роботи з усунення несправностей за заявками замовників послуг у разі невзяття приміщення з ОМГ під охорону, а також після спрацювання КТС, крім випадків, зазначених у пункті 11 глави 2 цього розділу.

5. Режим роботи електромонтерів ОПС, зайнятих технічним обслуговуванням КТС у приміщеннях з ОМГ, встановлюється залежно від їх завантаженості з урахуванням кількості заявок, що надходять на ПЦС, та часу надходження заявок.

6. Вихід електромонтерів ОПС на роботу, отримання завдання на робочий день, перевірка електромонтером ОПС справності КТС через ПЦС, а також контрольні дзвінки електромонтерів ОПС на ПЦС фіксуються в журналі обліку робочого часу електромонтерів ОПС.

Електромонтер ОПС повинен періодично інформувати ЧПУ про своє місцезнаходження, а виконавши заявку, обов'язково перевіряти справність КТС у всіх режимах роботи через ПЦС.

7. Електромонтери ОПС повинні вести журнал електромонтера ОПС з технічного обслуговування КТС, до якого після виконання робіт вносяться відомості про виконану роботу та використані при цьому матеріали.

8. Під час чергування електромонтер ОПС повинен завжди підтримувати зв'язок з ПЦС.

9. Відновлення працездатності КТС виконується електромонтерами ОПС органу, підрозділу поліції охорони.

10. Списання витрачених під час виконання робіт матеріалів проводиться відповідно до законодавства України на підставі таких документів:

1) журнал електромонтера ОПС з технічного обслуговування КТС;

2) акт виконання робіт з відновлення працездатності КТС у приміщенні з ОМГ (додаток 8).

5. Вимоги до технічної оснащеності КТС приміщень з ОМГ

1. Периметр і внутрішні приміщення з ОМГ, розташовані на першому, другому і останньому поверхах, блокуються таким чином:

1) вхідні двері на пролом - сповіщувачами інфрачервоними з діаграмою направленості типу «штора» або сейсмічними, на відкриття - сповіщувачами магнітоконтактними;

2) вікна, балконні двері та кватирки на відчинення - сповіщувачами магнітоконтактними, на розбиття - сповіщувачами ультразвуковими, акустичними або комбінованими, на пролом - сповіщувачами інфрачервоними з діаграмою направленості типу «штора»;

3) некапітальні стіни на пролом - сповіщувачами інфрачервоними з діаграмою направленості типу «штора» або сейсмічними (вібраційними).

2. Допускається спрощення схеми блокування приміщень з ОМГ, розташованих на першому, другому і останньому поверхах, за узгодженням з замовником послуг таким чином:

1) блокування вхідних дверей на відкриття - сповіщувачами магнітоконтактними;

2) блокування коридору біля вхідних дверей або приміщення, де встановлено ППК, - сповіщувачами на рух (об'ємними інфрачервоними, комбінованими);

3) блокування кімнат або внутрішніх приміщень - сповіщувачами на рух (об'ємними інфрачервоними, комбінованими);

4) блокування віконних прорізів, засклених поверхонь балконів, балконних дверей - сповіщувачами комбінованими (на рух та розбиття скла).

3. Спрощення схеми блокування фіксується в акті первинного обстеження стану технічної укріпленості та оснащеності КТС (технічне завдання) та відображається в договірній документації з визначенням розміру майнової відповідальності органу, підрозділу поліції охорони за договором.

4. Вікна та балкони приміщень з ОМГ, що виходять на стаціонарні пожежні драбини, дахи різновисотних будівель та інші будівельні конструкції, а також до насаджень, за допомогою яких можна потрапити до цих приміщень, мають бути обладнані КТС у порядку, визначеному пунктом 1 цієї глави.

5. У приміщеннях з ОМГ, розташованих на інших поверхах, крім зазначених у пунктах 1, 2 і 4 цієї глави, допускається обладнання КТС лише вхідних і перехідних дверей на відкриття сповіщувачами магнітоконтактними, кімнат (приміщень), де розміщено ППК, зберігаються матеріальні цінності, - сповіщувачами інфрачервоними на рух.

6. Приватні (дачні) будинки (перший поверх) оснащуються КТС у порядку, визначеному пунктами 1, 2 цієї глави, другі та наступні поверхи допускається блокувати лише сповіщувачами об’ємними або комбінованими.

7. У гаражах КТС блокуються ворота (розпашні двері) на відкриття сповіщувачами магнітоконтактними або електромеханічними. Також використовуються інші сповіщувачі для блокування об'єму приміщення з урахуванням відповідних температурних режимів і конструктивних особливостей.

ІІІ. Організація приймання, зберігання та повернення ключів від приміщень з ОМГ

1. Порядок приймання ключів від приміщень з ОМГ

1. Комплект ключів від замовника послуг приймає інспектор (інженер), який за своїми посадовими обов'язками відповідає за організацію роботи зі зберігання ключів. Факт прийняття та кількість отриманих на зберігання ключів фіксується в договорі. Подальша фіксація факту заміни ключів і зміни їх кількості відбувається згідно з вимогами глави 6 цього розділу.

2. Інспектор (інженер), прийнявши ключі від замовника послуг, реєструє їх в журналі обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються (додаток 9).

До ключів прикріплюється ярлик з реєстраційним номером і вони вміщуються в пенал, де проставляється визначений реєстраційний номер.

Пенал з ключами в присутності замовника послуг та інспектора-чергового опечатується та кладеться до сейфу в окреме вічко, номер якого відповідає номеру пенала.

3. Черговий підрозділу поліції охорони ставить свій підпис про отримання комплекту ключів у журналі обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, і проставляє кількість отриманих ключів. Після цього сейф (шафа) опечатується та здається під охорону ПЦС.

Для підрозділів поліції охорони, де відсутня чергова частина, дії, які повинен виконувати черговий, виконує відповідальний черговий підрозділу поліції охорони.

2. Порядок зберігання ключів від приміщень з ОМГ

1. У випадках, коли неможливо терміново викликати замовника або довірених осіб для з'ясування та усунення причин, що призвели до спрацювання КТС, необхідно провести перезакриття приміщення з ОМГ. Для перезакриття приміщення з ОМГ використовується комплект ключів, який зберігається в підрозділі поліції охорони.

2. За організацію роботи зі зберігання ключів та їх облік відповідає посадова особа відповідно до посадових обов'язків, затверджених керівництвом підрозділу поліції охорони. Перевірку стану зберігання ключів вищевказана особа повинна проводити один раз на квартал.

3. Зберігання ключів від приміщень з ОМГ забезпечує черговий (у разі відсутності чергової частини - відповідальний черговий підрозділу поліції охорони). При здаванні чергування черговий передає за списком кількість ключів черговому, який заступає на чергування. Кількість ключів, що знаходяться на зберіганні в підрозділі поліції охорони, фіксується в рапорті про здавання-приймання чергування.

4. Ключі від кожного приміщення з ОМГ зберігаються в окремому пеналі, що опечатується. Допускається зберігання ключів в металевих шафах з окремими вічками, пристосованими для опечатування. Залежно від кількості приміщень з ОМГ, що охороняються, пенали з комплектами ключів зберігаються в сейфах або шафах. У разі можливості виділяється окреме приміщення для розміщення сейфів або шаф (далі - кімната зберігання ключів).

5. Кімнати зберігання ключів і розташовані там сейфи та шафи повинні знаходитись у приміщенні чергової частини або ПЦС. Допускається зберігання ключів в окремому приміщенні (окремій металевій шафі), що обладнані КТС з підключенням на ПЦС.

6. Ключі від сейфів, шаф і кімнат зберігання ключів і печатка для їх опечатування знаходяться у чергового (у разі відсутності чергової частини - у відповідального чергового підрозділу поліції охорони) і під час передачі чергування передаються черговому наступної зміни.

7. Сейфи, шафи та кімнати зберігання ключів опечатуються печаткою чергового (у разі відсутності чергової частини - печаткою відповідального чергового підрозділу поліції охорони), а пенали з ключами - печатками посадової особи, яка відповідає за збереження ключів, або начальника ПЦС чи керівництва підрозділу поліції охорони.

8. У черговій частині (у разі відсутності чергової частини - на ПЦС) ведеться журнал обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, в який вноситься інформація про прийняття ключів на зберігання, їх заміну чи тимчасову видачу замовнику послуг (довіреним особам), а також про повернення ключів замовнику (довіреним особам) після розірвання договору.

Журнал обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, заводиться з розрахунку один журнал на один сейф (шафу) та зберігається в цьому сейфі (шафі).

9. Для обліку фактів перезакриття приміщення з ОМГ в черговій частині (у разі відсутності чергової частини - на ПЦС) заводиться журнал видачі ключів для перезакриття приміщень з ОМГ (додаток 10), який є невід'ємною частиною службової документації чергової частини підрозділу поліції охорони (у разі відсутності чергової частини - службової документації ПЦС). Бланки актів про перезакриття приміщення з ОМГ зберігаються в черговій частині (у разі відсутності чергової частини - на ПЦС).

10. Сейфи, шафи та кімнати зберігання ключів обладнуються КТС з підключенням на окремий номер ПЦС.

У разі зберігання ключів на ПЦС вживаються заходи щодо підключення сейфа з ключами (шафи) до СПТС, яка фіксує кожне взяття під охорону та зняття з охорони сейфа з ключами (шафи), або підключення їх до іншого ПЦС підрозділу поліції охорони.

11. Відмітки про зняття з охорони та прийняття під охорону сейфів (шаф) і кімнат зберігання ключів фіксуються на ПЦС.

3. Порядок передавання ключів, що знаходяться на зберіганні, черговими змінами

1. Під час приймання-здавання чергування в журналі рапортів приймання-здавання чергування окремим абзацом вказується кількість прийнятих на зберігання комплектів ключів, кількість виданих комплектів ключів, а також номери пеналів, які були розпечатані черговим підрозділу поліції охорони (старшим чергової зміни ПЦС) під час чергування з причини перезакриття приміщення з ОМГ, тимчасової видачі ключів, їх заміни чи доповнення. Наприкінці рапорту вказується загальна кількість ключів, що зберігаються в підрозділі поліції охорони.

2. Черговий підрозділу поліції охорони (старший чергової зміни ПЦС), який закінчив чергування, передає, а черговий підрозділу поліції охорони (старший чергової зміни ПЦС), який заступає на чергування, приймає під охорону ключі, що зберігаються в підрозділі поліції охорони.

Черговий підрозділу поліції охорони (старший чергової зміни ПЦС), який заступає на чергування, перевіряє відповідність кількості комплектів ключів, що вказана в рапорті приймання-здавання, дійсній кількості комплектів ключів, що зберігаються.

3. Пенали з ключами, які використовувалися для перезакриття приміщень з ОМГ, тимчасової видачі ключів, їх заміни чи доповнення, опечатуються під час ранкового інструктажу особистою печаткою посадової особи, яка відповідає за організацію роботи зі зберігання ключів, а у разі її відсутності - особистою печаткою начальника ПЦС або керівника підрозділу поліції охорони. Водночас особа, яка опечатує ключі, перевіряє оформлення актів на перезакриття приміщень з ОМГ і заповнення журналу видачі ключів для перезакриття приміщень з ОМГ, а також звіряє кількість ключів з даними, що містяться в журналі обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються.

Категорично забороняється опечатувати пенали печаткою чергової частини.

4. Черговий підрозділу поліції охорони, який заступає на чергування, вміщує пенали з ключами в сейф (шафу), після чого сейф опечатується і здається під охорону ПЦС.

4. Порядок видавання ключів для перезакриття приміщень з ОМГ

1. Для перезакриття приміщення з ОМГ черговий або помічник чергового з'ясовує у ЧПУ номер пенала (відображений в оперативній картці на приміщення з ОМГ, що охороняється) і знімає з охорони ПЦС місце зберігання ключів.

2. Черговий відмикає сейф і за номером у журналі обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, звіряє місцезнаходження приміщення з ОМГ, що відповідає номеру пенала, з місцезнаходженням приміщення з ОМГ, яке необхідно перезакрити. Якщо дані збігаються, береться пенал з відповідним номером. Одночасно перевіряється печатка, якою був опечатаний пенал. Потім відчиняється пенал, кількість ключів у ньому звіряється з даними, які містяться у журналі обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються.

У випадку, якщо пенал не опечатаний або опечатаний печаткою чергової частини, а кількість ключів у пеналі не відповідає кількості ключів, яка проставлена в журналі обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, черговий негайно доповідає про це керівництву підрозділу поліції охорони.

3. Після взяття пенала з ключами сейф опечатується та здається під охорону ПЦС.

4. Черговий видає ключі і номерний акт про перезакриття приміщення з ОМГ посадовій особі, яка буде перезакривати приміщення з ОМГ. Перед видачею ключів черговий заповнює журнал видачі ключів для перезакриття приміщення з ОМГ, в якому фіксує дату та час видачі ключів, номер пенала, адресу приміщення з ОМГ, що перезакривається, прізвище посадової особи, яка видала і отримала ключі.

Приміщення з ОМГ мають право перезакривати: черговий, помічник чергового, відповідальний підрозділу поліції охорони, інспектор (інженер) квартирної групи, начальник ПЦС, а також молодший інспектор НР.

5. Після перезакриття приміщення з ОМГ посадова особа, яка його перезакривала, здає ключі та акт про перезакриття приміщення з ОМГ до чергової частини. Черговий фіксує в журналі видачі ключів для перезакриття приміщень з ОМГ час і дату повернення ключів, номер акта про перезакриття приміщення з ОМГ, причину спрацювання КТС і ставить свій підпис про отримання ключів. Комплект ключів вміщується у пенал, опечатується печаткою чергового та кладеться на зберігання до сейфу чергової частини до того моменту, коли він буде переопечатаний посадовою особою.

6. Пенал з ключами після опечатування посадовою особою черговий кладе в сейф (шафу) для зберігання ключів.

5. Порядок видавання ключів замовнику послуг у тимчасове користування

1. Для отримання ключів від приміщення з ОМГ у тимчасове користування замовник послуг (довірена особа) подає до підрозділу поліції охорони заяву (додаток 11).

Категорично забороняється видавання ключів у тимчасове користування неповнолітнім та особам, які не включені до списку довірених осіб.

2. Після резолюції керівництва підрозділу поліції охорони про дозвіл на видавання ключів черговий приймає заяву, перевіряє документи, що посвідчують особу, отримує від ЧПУ інформацію з оперативної картки про замовника послуг і осіб, зареєстрованих за цим місцезнаходженням, і, переконавшись, що ця особа має право на отримання ключів, знімає з охорони місце зберігання ключів і дістає пенал з ключами.

У нічний час заяву погоджує відповідальний по підрозділу поліції охорони.

3. Черговий розпечатує пенал, звіряє кількість ключів з даними журналу обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, вносить дані особи, яка отримує ключі, до цього журналу і під її підпис видає ключі.

4. Черговий вміщує замість ключів у пенал або у вічко сейфа заяву, після чого здає сейф під охорону на ПЦС.

5. При поверненні ключів черговий перевіряє документи особи, яка їх повернула, наявність усіх ключів, заповнює журнал обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, і ставить свій підпис в ньому та заяві. Особа, яка повернула ключі, ставить свій підпис в цьому журналі про їх повернення.

У випадку, якщо кількість повернутих ключів змінилась, черговий вносить зміни до журналу обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються. Черговий та особа, яка повернула ключі, ставлять свої підписи в журналі обліку ключів.

6. Заява на отримання ключів у тимчасове користування зберігається у літерній справі.

7. Отримані ключі вміщуються у пенал, який опечатується посадовою особою.

8. Пенал з ключами, опечатаний посадовою особою, черговий кладе в сейф (шафу), в якому (якій) зберігаються ключі.

6. Порядок заміни ключів від приміщень з ОМГ

1. Для заміни ключів черговий перевіряє документи особи, яка виявила бажання їх замінити, отримує від ПЦС дані про право цієї особи на заміну ключів, знімає з охорони місце зберігання ключів і дістає пенал з ключами.

Категорично забороняється замінювати ключі неповнолітнім та особам, не включеним до списку довірених осіб.

2. Черговий розпечатує пенал, звіряє кількість ключів з даними журналу обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, заповнює цей журнал і під підпис особи, яка хоче замінити ключі, видає їх для заміни. Після цього приймає нові ключі, у журналі обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, проставляє нову кількість ключів і ставить свій підпис про їх отримання.

3. У випадку, якщо замовник послуг (довірена особа) бажає доповнити кількість ключів, черговий вносить їх до відповідного пенала, в журналі обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, вносить зміни щодо їх кількості та ставить свій підпис про їх отримання.

4. Отримані ключі вміщуються в пенал, після чого його опечатує посадова особа підрозділу поліції охорони.

5. Пенал з ключами після опечатування посадовою особою черговий кладе в сейф (шафу), в якому (якій) зберігаються ключі.

7. Порядок повернення ключів від приміщень з ОМГ замовнику послуг

1. Після розірвання договору на охорону (спостереження) приміщення з ОМГ ключі від приміщення з ОМГ повертаються замовнику послуг.

2. Черговий видає ключі лише після отримання наказу про розірвання договору.

3. Черговий перед видачею ключів записує в журналі обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, паспортні дані замовника послуг і ставить свій підпис в ньому про видачу ключів. Замовник послуг ставить свій підпис про отримання ключів і проставляє їх кількість. При поверненні ключів у журналі обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються, у графі «Примітка» робиться запис «розірвання договору».

4. У разі закінчення місячного строку після повідомлення замовнику послуг про необхідність забрати ключі від приміщення з ОМГ вони знищуються у встановленому порядку.

Для знищення ключів створюється комісія, склад якої затверджується наказом керівництва підрозділу поліції охорони. За фактом знищення ключів складається акт знищення ключів від приміщень з ОМГ (додаток 12), який підписується членами комісії. На обкладинці літерної справи вказуються номер акта знищення ключів від приміщень з ОМГ і дата його складання.

Акт знищення ключів від приміщень з ОМГ зберігається в архіві канцелярії протягом трьох років.

8. Контроль за зберіганням і використанням ключів від приміщень з ОМГ

1. Для здійснення контролю за зберіганням і використанням ключів від приміщень з ОМГ проводяться щодобовий та вибірковий контролі, а також інвентаризація.

2. Щодобовий контроль проводиться під час здавання чергування черговою зміною. Під час щодобового контролю перевіряються пенали з ключами, які були розпечатані черговим під час його чергування (пенали від ключів приміщень з ОМГ, що перезакривалися, пенали від ключів, які відкривались для тимчасової видачі, і пенали від ключів, які відкривались для заміни або доповнення). Під час перевірки звертається увага на дотримання правил заповнення журналів та актів, які використовуються під час видачі ключів, а також відповідність кількості ключів, що знаходяться в пеналах, кількості, вказаній у журналах. Щодобовий контроль проводить під час ранкового інструктажу посадова особа, яка відповідає за зберігання ключів в підрозділі поліції охорони, начальник ПЦС або керівники підрозділу поліції охорони.

3. Вибіркова перевірка проводиться не рідше одного разу на квартал. Її проводить посадова особа, яка відповідає за зберігання ключів у підрозділі поліції охорони, або начальник ПЦС. Під час перевірки вибірково беруться кілька пеналів з ключами (не менше 10 % від загальної кількості ключів), перевіряються печатки на пеналах і відповідність кількості ключів у пеналі кількості, вказаній у журналі обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються. Після закінчення вибіркової перевірки посадова особа, яка її проводила, доповідає керівництву підрозділу охорони рапортом про результати перевірки.

4. Інвентаризація здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом керівництва підрозділу поліції охорони, і проводиться один раз на півроку. Під час інвентаризації проводиться перевірка наявності ключів, що зберігаються в підрозділі поліції охорони, їх відповідність обліковим даним у реєстраційних журналах, а також виконання вимог цієї Інструкції. Результати інвентаризації та висновки комісії оформляються протоколом засідання інвентаризаційної комісії, який затверджується керівництвом підрозділу поліції охорони.

5. Факти втрати ключів або відкриття пенала з ключами без потреби фіксуються в протоколі засідання інвентаризаційної комісії, за результатами якого проводиться службове розслідування у встановленому законодавством України порядку.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 5 розділу І)

ПЕРЕЛІКИ
документації на приміщення з ОМГ

І. Перелік документації на приміщення з ОМГ, яка знаходиться у літерній справі

1. Заява замовника послуг.

2. Наказ про прийняття під охорону приміщення з ОМГ.

3. Акт первинного обстеження стану технічної укріпленості та оснащеності КТС (технічне завдання).

4. Акт прийняття КТС в експлуатацію.

5. Договір на охорону (спостереження) приміщення з ОМГ.

6. Акти про перезакриття приміщення з ОМГ.

7. Матеріали листування із замовником послуг.

ІІ. Перелік документації на приміщення з ОМГ, яка знаходиться на ПЦС

1. Оперативна картка на приміщення з ОМГ, що охороняється.

2. Журнал перевірки справності КТС та поновлення даних про замовника послуг.

3. Журнал обліку заявок на відновлення працездатності КТС у приміщеннях з ОМГ. Для малих ПЦС замість цього журналу використовується таблиця «Заявки» у відомостях за добу.

4. Журнал обліку робочого часу електромонтерів ОПС.

5. Журнал обліку приміщень з ОМГ, зданих під охорону на тривалий час (ведеться у довільній формі).

ІІІ. Перелік документації на приміщення з ОМГ, яка знаходиться у канцелярії підрозділу поліції охорони

1. Журнал обліку заяв замовників послуг на обладнання приміщень з ОМГ КТС.

2. Акти знищення ключів від приміщень з ОМГ.

IV. Перелік документації на приміщення з ОМГ, яка знаходиться у черговій частині підрозділу поліції охорони

1. Журнал видачі ключів для перезакриття приміщень з ОМГ. У разі відсутності чергової частини цей журнал знаходиться на ПЦС.

2. Журнал обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються. Журнал знаходиться у сейфі, де зберігаються ключі.

3. Бланки заяв замовників послуг про тимчасове користування ключами. Заяви до повернення ключів зберігаються у пеналі для ключів, а після повернення ключів додаються до літерних справ.

4. Бланки актів про перезакриття приміщення з ОМГ.

V. Перелік документації на приміщення з ОМГ, яка знаходиться у посадових осіб

1. Заповнена форма загальної дислокації приміщень з ОМГ, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у тому числі з автономною сигналізацією) (знаходиться у керівника ПЦС або інспектора (інженера)).

2. Журнал аналізу надходження сповіщень про тривогу (знаходиться у керівника ПЦС або інспектора (інженера)).

3. Журнал електромонтера ОПС з технічного обслуговування КТС (знаходиться у електромонтера ОПС).Додаток 2
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 6 розділу І)

ЗАЯВАДодаток 3
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 2 глави 1 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку заяв замовників послуг на обладнання приміщень з ОМГ КТС

№ реєстрації

Дата постановки на облік

Прізвище та ініціали замовника послуг

Місце проживання/перебування замовника послуг

Контактний телефон (домашній - за наявності) замовника послуг

Дата обстеження приміщення з ОМГ

Дата укладання договору

Примітка


Додаток 4
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 6 глави 2 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
перевірки справності КТС і поновлення даних про замовників послуг

Пультовий номер

Прізвище та ініціали, місце проживання/ перебування замовника послуг

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Примітка
__________
Примітки:


1. При перевірці справності КТС проставляється дата перевірки та прізвище ЧПУ, який її проводив.
2. У разі зміни замовника послуг (довірених осіб) вносяться їх уточнені прізвище, ім'я та по батькові.


Додаток 5
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 10 глави 2 розділу ІІ)

АКТ
про перезакриття приміщення з ОМГДодаток 6
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 11 глави 2 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
аналізу надходження сповіщень про тривогу

Пультовий номер

Сповіщення про тривогу

дата надходження

час надходження

причина надходження

__________
Примітка.


Цей журнал може вестися в електронній формі.


Додаток 7
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 12 глави 2 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку заявок на відновлення працездатності КТС у приміщеннях з ОМГ

Дата

Прізвище та ініціали електромонтера ОПС

Заявки

місцезнаходження приміщення з ОМГ

час надходження заявки

час, на який замовник послуг викликає електромонтера ОПС

час передачі заявки електромонтеру ОПС__________
Примітки:


1. Вказується час надходження заявки, час, на який замовник послуг викликає електромонтера ОПС, місцезнаходження приміщення з ОМГ і час передачі заявки електромонтеру ОПС.
2. Замість цього журналу можна використовувати таблицю «Заявки» у відомостях за добу.


Додаток 8
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 12 глави 4 розділу ІІ)

АКТ
виконання робіт з відновлення працездатності КТС у приміщенні з ОМГДодаток 9
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 8 глави 2 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються

№ з/п

Номер пенала

Місцезнаходження приміщення з ОМГ

Прізвище та ініціали замовника послуг

Кількість ключів у пеналі

Дата прийняття та кількість ключів

Прізвище, ініціали та підпис посадової особи, яка прийняла ключі

Дата видачі та кількість ключів

Прізвище, ініціали, паспортні дані та підпис особи, яка отримала ключі

Примітка__________
Примітка.


Журнал знаходиться у сейфі (шафі) для зберігання ключів.


Додаток 10
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 9 глави 2 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
видачі ключів для перезакриття приміщень з ОМГ

Дата видачі ключів

Пульто вий номер

Мізцезнаходження приміщення з ОМГ

Прізвище та ініціали чергового, який видав ключі

Час видачі ключів

Кількість ключів, підпис чергового, який видав ключі

Прізвище та ініціали особи, яка отримала ключі

Кількість ключів, підпис особи, яка отримала ключі

Номер акта на перезакриття

Причина спрацювання, яка вказана в акті

Прізвище та ініціали чергового, який отримав ключі

Час отримання ключів

Кількість ключів, підпис чергового, який отримав ключі


__________
Примітка.


Журнал зберігається в черговій частині (у разі відсутності чергової частини - на ПЦС).


Додаток 11
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 1 глави 5 розділу ІІІ)

ЗАЯВА


Додаток 12
до Інструкції із здійснення органами,
підрозділами поліції охорони заходів
майнової і особистої безпеки
громадян з використанням засобів
охоронного призначення
(пункт 4 глави 7 розділу ІІІ)

АКТ
знищення ключів від приміщень з ОМГ


Документи та файли

Сигнальний документ — f468827n267.doc
Сигнальний документ — f468827n281.doc
Сигнальний документ — f468827n279.doc
Сигнальний документ — f468827n277.doc
Сигнальний документ — f468827n278.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.08.2017 — 2017 р., № 66, стор. 97, стаття 1966, код акта 86831/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -