Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Угода між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Грузії про підготовку дипломатичних працівників. МЗС України. 2007

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 

між Міністерством закордонних справ України

і Міністерством закордонних справ Грузії

про підготовку дипломатичних працівників

Дата підписання: 04.04.2006 Дата набуття чинності: 04.04.2006

Міністерство закордонних справ України і Міністерство

закордонних справ Грузії, (далі - Сторони),

керуючись Протоколом про співробітництво між Міністерством

закордонних справ України та Міністерством закордонних справ

Республіки Грузія від 13 квітня 1993 року ( 268_022 );

визначаючи важливу роль співробітництва у підготовці

дипломатичних працівників, заснованого на взаємній повазі, довірі

та врахуванні інтересів кожної із Сторін;

враховуючи необхідність взаємодії у сфері підготовки

дипломатичних працівників,

домовилися про таке:

Стаття 1

Мета

Виходячи з потреб дипломатичної служби держав, Сторони

здійснюватимуть узгоджені дії, направлені на підготовку своїх

дипломатичних працівників (далі - Слухачі) у навчальних закладах

Сторін, на умовах, визначених цією Угодою та Додатковими

протоколами до неї (далі - Додаткові протоколи).

Стаття 2

Організація співробітництва

2.1. Навчання слухачів проводитиметься в Україні українською

мовою, в Грузії - грузинською мовою за планами та програмами,

прийнятими у навчальних закладах Сторін з урахуванням рівня

підготовки слухачів.

У разі необхідності, плани та програми навчання будуть

узгоджуватись Сторонами.

2.2. Сторони не вимагатимуть від слухачів виконання завдань,

що не пов'язані з їх навчанням у навчальних закладах та виходять

за межі виконання ними обов'язків як слухачів.

2.3. Слухачі отримують щорічну відпустку у терміни відповідно

до навчального плану.

Стаття 3

Додаткові протоколи

3.1. Додаткові протоколи будуть укладатися Сторонами до 10

листопада року, що передує початку навчання. Протоколи

набуватимуть чинності з дати підписання та становитимуть

невід'ємну частину даної Угоди.

3.2. У Додаткових протоколах вказуються:

- назва навчальних закладів;

- кількість слухачів, окремо на повний термін навчання і

короткотермінові курси;

- спеціальність та спеціалізація навчання;

- посади, ім'я та прізвище, дипломатичний ранг та рівень

освіти слухачів;

- умови забезпечення житлом;

- терміни навчання;

- необхідність проведення підготовчого мовного курсу, що

включає спеціальну термінологію;

- умови фінансових розрахунків Сторін.

Стаття 4

Обов'язки слухачів

4.1. Слухачі, по прибутті до навчальних закладів, повинні при

собі мати:

- автобіографію;

- завірені копії документів (про вищу освіту);

- паспорт для виїзду за кордон;

- довідку про стан здоров'я, строком давності не більш двох

місяців;

- документ про негативні результати обстеження на СНІД;

- страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

- завірену копію свідоцтва про народження;

- 6 фотокарток (40 х 60 мм);

- зворотний квиток з відкритою датою повернення на

батьківщину терміном до одного року.

4.2. Якщо слухач не прибуде на навчання до навчального

закладу без поважних причин протягом 15 діб від встановленого

терміну початку навчання, він відраховується з навчального

закладу, про що повідомляється Сторона, що направляє.

4.3. Слухачі повинні дотримуватись законодавства держави

перебування, шанувати звичаї та традиції її народу.

Стаття 5

Обов'язки Сторони, що приймає

Сторона, що приймає слухачів на навчання, забезпечує їх:

- викладацьким складом та допоміжним персоналом;

- підручниками, посібниками, обладнанням класів та

лабораторій, та іншими засобами для практичних занять, а також

іншим обладнанням та матеріалами, необхідними в навчальному

процесі згідно з навчальними планами та програмами;

- можливістю користуватись бібліотеками, читальними залами,

спортивними залами та іншими приміщеннями, необхідними в процесі

навчання;

- житловими приміщеннями згідно з її нормами, встановленими

для відповідних категорій фахівців (якщо інший порядок не

передбачений Додатковим протоколом).

Стаття 6

Обов'язки Сторони, що направляє

6.1. Сторона, що направляє слухачів на навчання, забезпечує:

- вчасне прибуття слухачів на навчання до навчальних

закладів, а також переїзд слухачів, перевезення їх багажу до місць

навчання і в зворотному напрямку, включаючи забезпечення слухачів

квитками та проживання під час переїзду;

- визначення порядку проведення відпустки слухачами, проїзд

до місця проведення відпустки та повернення у терміни, вказані у

Додаткових протоколах;

- виплату слухачам грошового утримання (заробітної плати чи

стипендії).

У всіх інших випадках оплата проїзду, не пов'язаного з

навчанням, проводиться слухачами за їхні власні кошти.

6.2. Сторона, що направляє, вживає відповідних заходів для

забезпечення виконання своїми слухачами всіх рекомендацій

викладачів під час їх навчання у навчальних закладах.

Стаття 7

Відповідальність слухачів

7.1. Слухачі, які скоїли у період навчання правопорушення,

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством держави

перебування.

7.2. На слухачів, які порушують законодавство держави

перебування, не дотримуються правил громадського порядку та правил

внутрішнього розпорядку навчальних закладів, не виконують вимог

навчальної програми, а також вважаються за станом здоров'я

непридатними для подальшого продовження навчання, Стороною, що

приймає, подаються документи Стороні, що направляє, для прийняття

рішення щодо відрахування їх з навчальних закладів та відкликання

на батьківщину.

Стаття 8

Медичне забезпечення

Сторона, що приймає, забезпечує слухачам медичну допомогу, а

у необхідних випадках і госпіталізацію, відповідно до

національного законодавства держав Сторін.

Стаття 9

Трагічні випадки

9.1. У разі смерті слухача, під час перебування на території

держави приймаючої Сторони, Сторона, що направила його на

навчання, за свій рахунок забезпечить проведення заходів,

пов'язаних із відправкою померлого на батьківщину.

9.2. Про смерть слухача Сторона, що приймає, невідкладно

інформує Сторону, що направила його на навчання, а причини смерті

будуть з'ясовуватись компетентними органами. Приймаюча Сторона

надасть копії матеріалів стосовно смерті слухача Стороні, що

направила його на навчання.

Стаття 10

Завершення навчання

10.1. Слухачу, що засвоїв навчальну програму, склав іспити та

захистив дипломну роботу (проект, завдання), присвоюється

кваліфікація згідно із спеціальністю, вручається диплом і

нагрудний знак державного зразка.

10.2. Слухачу, який закінчив короткострокові курси, видається

свідоцтво.

Стаття 11

Передача навчальних матеріалів

Наукові та дипломні роботи, магістерські праці слухачів

можуть бути передані Стороні, що направляє, відповідно до

законодавства держави приймаючої Сторони, протягом одного року

після закінчення їх навчання.

Стаття 12

Інші положення

Жодна із Сторін не має права передавати свої права та

обов'язки третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

Стаття 13

Відповідальні органи

Для реалізації цієї Угоди Сторони уповноважують:

а) від Міністерства закордонних справ України - Департамент

кадрів Міністерства закордонних справ України;

б) від Міністерства закордонних справ Грузії - Департамент

управління людськими ресурсами Міністерства закордонних справ

Грузії.

Стаття 14

Заключні положення

14.1. Ця Угода набуває чинності з дати її підписання.

14.2. Ця Угода може бути змінена та доповнена за взаємною

письмовою згодою Сторін, які оформлюються окремими протоколами та

являють собою невід'ємну частину даної Угоди. Вищеназвані

протоколи набувають чинності у відповідності з правилами,

викладеними у пункті 14.1 даної статті.

14.3. Ця Угода укладається на невизначений термін. Кожна із

Сторін має право припинити дію цієї Угоди, але не раніше ніж через

шість місяців після отримання письмового повідомлення про цей

намір іншою Стороною.

14.4. У разі припинення дії Угоди її положення

продовжуватимуть застосовуватися по відношенню до слухачів, які

проходили підготовку у рамках цієї Угоди і на момент припинення

дії не завершили повної програми навчання чи короткострокового

курсу.

Вчинено в м. Київ 4 квітня 2006 року у двох примірниках,

кожний українською та грузинською мовами, при цьому всі тексти є

автентичними.

За Міністерство закордонних За Міністерство закордонних

справ України справ Грузії

(підпис) (підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.05.2006 — 2006 р., № 19, стор. 194, стаття 1406, код акта 36246/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 08.06.2021 № 234 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188". МЗС України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 17.05.2021 № 199 "Про затвердження Положення про забезпечення закордонних дипломатичних установ України службовими транспортними засобами". МЗС України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 02.07.2021 № 279 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.07.2021 № 293 "Про затвердження Порядку надання відпусток, здійснення відряджень та погодження приватних поїздок працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 15. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 16. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -