<<
>>

НАКАЗ N 104 від 25.05.2001 "Про затвердження Інструкції про порядок підготовки інформації згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення". МЗС України. 2001

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 104 від 25.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2001 р.
за N 513/5704

Про затвердження Інструкції про порядок
підготовки інформації згідно з Конвенцією
про заборону розробки, виробництва, накопичення
і застосування хімічної зброї та про її знищення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
закордонних справ
N 385 ( z1554-11 ) від 12.12.2011 }

Відповідно до пункту 11 Положення про порядок підготовки
національних декларацій згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її
знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2001 року N 109 ( 109-2001-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок підготовки інформації
згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення
(далі - Інструкція), що додається.
2. Управлінню контролю над озброєнням та військово-технічного
співробітництва передати Інструкцію на реєстрацію до Міністерства
юстиції України згідно з постановою КМУ від 28.12.92 N 731
( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер".
3. Наказ розіслати заінтересованим міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук
України, Академії медичних наук України.
Міністр А.М.Зленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних
справ України 25.05.2001 N 104
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2001 р.
за N 513/5704
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок підготовки інформації згідно з Конвенцією про
заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування
хімічної зброї та про її знищення
1.
Ця Інструкція, розроблена на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 109 ( 109-2001-п ) "Про
затвердження Положення про порядок підготовки національних
декларацій згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення",
визначає порядок підготовки інформації, що підлягає декларуванню
згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення
( 995_182 ) (далі - Конвенція). 2. У цій Інструкції поняття вживаються у такому значенні: токсичний хімікат - будь-який хімікат, який за рахунок свого
хімічного впливу на життєві процеси може мати смертельний
наслідок, призводити до тимчасової непрацездатності або заподіяти
довготривалу шкоду людям чи тваринам. До них належать усі такі
хімікати, незалежно від їх походження чи способу їх виробництва і
незалежно від того, чи вироблені вони на об'єктах, містяться у
боєприпасах чи десь в іншому місці. З метою виконання цієї Інструкції токсичні хімікати, які
визначені для декларування, перелічуються у Списках 1, 2 та 3
Додатка з хімікатів до Конвенції ( 995_182 ) (додаток 1 до цієї
Інструкції); прекурсор - будь-який хімічний реагент, що будь-яким чином
бере участь у будь-якій стадії виробництва токсичного хімікату.
Сюди входить будь-який ключовий компонент бінарної чи
багатокомпонентної хімічної системи; ключовий компонент бінарних чи багатокомпонентних хімічних
систем - прекурсор, що має найважливіше значення у визначенні
токсичних властивостей кінцевого продукту і який швидко реагує з
іншими хімікатами бінарної чи багатокомпонентної системи; хімічний засіб боротьби із заворушеннями - будь-який не
включений до Списків 1, 2 та 3 Додатка з хімікатів до Конвенції
( 995_182 ) (додаток 1 до цієї Інструкції) хімікат, здатний швидко
викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні
розлади, які зникають через короткий відрізок часу після
закінчення його дії; конкретний органічний хімікат (далі - КОХ) - будь-який
хімікат, що належить до класу органічних хімічних сполук. До КОХ
належать усі сполуки вуглецю (за винятком його оксидів, сульфідів
і металокарбонатів), які ідентифікуються за допомогою хімічної
назви, структурної формули, якщо вона відома, та реєстраційного
номера за "Кемікл Абстрактс Сервіс" (КАС), якщо такий присвоєно.
Олігомери та полімери до КОХ не належать; ФСФ-хімікат - конкретний органічний хімікат, що містить один
або більше атомів елементів фосфору, сірки або фтору; мета, що не забороняється Конвенцією ( 995_182 ), означає: а) промислова, сільськогосподарська, дослідна, медична,
фармацевтична або інша мирна мета; б) захисна мета, а саме мета, безпосередньо пов'язана із
захистом від токсичних хімікатів та із захистом від хімічної
зброї; в) воєнна мета, не пов'язана із застосуванням хімічної зброї
і яка не залежать від використання токсичних властивостей
хімікатів як засобів ведення війни; г) правоохоронна мета, включаючи боротьбу із заворушеннями в
країні; об'єкт - будь-яка з визначених нижче промислових зон: а) "виробнича зона" (завод, фабрика), що означає локальне
об'єднання одного або більше підприємств (з будь-якими проміжними
адміністративними ланками), які перебувають під єдиним оперативним
контролем та мають спільну інфраструктуру, а саме: адміністративні та інші служби; цехи для ремонту та технічного обслуговування; медичний пункт; комунікації; центральну аналітичну лабораторію; експериментально-дослідницькі лабораторії; ділянку централізованого очищення стоків та відходів; складське сховище; б) "підприємство" (виробничий об'єкт, цех), що означає
відносно автономну ділянку, структуру або споруду, що містить одну
або декілька установок з допоміжною або зв'язаною інфраструктурою,
наприклад: невеликий адміністративний відділ; ділянки для зберігання/обробки сировини та продукції; ділянку обробки/очищення стоків/відходів; контрольно-аналітичну лабораторію; службу першої медичної допомоги/відповідний медичний
підрозділ; облікові документи, відповідно, про надходження у зону, рух у
зоні та вивезення із зони оголошених хімікатів та їх початкової
сировини або вироблених з неї готових хімікатів; в) "установка" (виробнича установка, технологічна установка),
що означає комбінацію предметів обладнання, включаючи реакційні
посудини та їх системи, необхідні для виробництва, переробки або
споживання хімікатів; об'єкти Списку 1, 2, 3 - об'єкти, які пов'язані з
виробництвом, переробкою або споживанням хімікатів Списків 1, 2
або 3 Додатка з хімікатів до Конвенції ( 995_182 ) (додаток 1 до
цієї Інструкції); попередні повідомлення про експорт/імпорт - повідомлення про
заплановані міжнародні передачі хімікату Списку 1 Додатка з
хімікатів до Конвенції ( 995_182 ) (додаток 1 до цієї Інструкції),
на здійснення яких отримані дозволи Державної служби експортного
контролю; виробнича потужність - річний кількісний потенціал для
виробництва конкретного хімікату на основі технологічного процесу,
що фактично використовується або якщо процес ще не
використовується, то запланований для використання на відповідному
об'єкті. Вона вважається рівною номінальній потужності або, якщо
така відсутня, - проектній потужності; номінальна потужність - випуск продукції в умовах, які
оптимально розраховані на максимальний обсяг виробництва стосовно
виробничого об'єкта за даними одного або кількох пробних прогонів; проектна потужність - відповідний випуск продукції за даними
теоретичних розрахунків; виробництво хімікату - його утворення шляхом хімічної
реакції; переробка хімікату - фізичний процес, наприклад екстракція чи
очищення, під час якого хімікат не перетворюється на інший
хімікат; споживання хімікату - його перетворення в інший хімікат
шляхом хімічної реакції; тонна - метрична тонна, тобто 1000 кг.
3. Загальні вимоги Конвенції ( 995_182 ) щодо підготовки
декларацій та строки подання інформації 3.1. Відповідно до Конвенції ( 995_182 ) національні
декларації включають такі види інформації щодо діяльності,
пов'язаної з хімікатами:
зі Списку 1: первісне декларування нових об'єктів Списку 1; щорічні декларації щодо хімікатів Списку 1 та діяльності
об'єктів Списку 1 за попередній календарний рік; щорічні декларації про заплановані діяльність та виробництво
на об'єктах Списку 1 на наступний календарний рік; щорічні декларації імпорту/експорту хімікатів Списку 1; попередні повідомлення про запланований експорт/імпорт
хімікатів Списку 1; повідомлення про заплановані зміни у порівнянні з первісною
декларацією діяльності об'єктів Списку 1;
зі Списку 2: сукупні національні дані про вироблені, перероблені, спожиті,
імпортовані та експортовані хімікати Списку 2 за попередній
календарний рік; кількісні параметри імпорту та експорту хімікатів Списку 2
щодо кожної відповідної країни; декларації виробничих зон, які виробляють, переробляють або
споживають хімікати Списку 2; щорічні декларації про заплановану діяльність на наступний
рік; повідомлення про додатково заплановану діяльність після
надання щорічної декларації.
зі Списку 3: сукупні національні дані про вироблені, імпортовані та
експортовані кількості кожного хімікату Списку 3 за попередній
календарний рік; кількісні параметри імпорту та експорту хімікатів Списку 3
щодо кожної відповідної країни; декларації виробничих зон, які виробляють хімікати Списку 3; щорічні декларації про заплановану діяльність на наступний
рік; повідомлення про додатково заплановану діяльність після
надання щорічної декларації;
КОХ та ФСФ-хімікатів: щорічна інформація про виробничі зони, на яких здійснюється
виробництво позаспискових конкретних органічних хімікатів.
3.2. Повідомлення про вироблені, перероблені та спожиті
хімікати Списків 1, 2 та 3 Додатка з хімікатів Конвенції
( 995_182 ) (додаток 1 до цієї Інструкції), а також КОХ та
ФСФ-хімікати готуються згідно з Пороговими межами для підготовки
повідомлень щодо виробництва, переробки та споживання хімікатів
Списків 1, 2 та 3 Додатка з хімікатів до Конвенції, КОХ та
ФСФ-хімікатів, викладеними в додатку 2 до Інструкції. Повідомлення щодо експорту та імпорту хімікатів Списків 1, 2
та 3 Додатка з хімікатів до Конвенції ( 995_182 ) (додаток 1 до
Інструкції) готуються для будь-яких кількостей хімікатів. 3.3. Повідомлення про вироблені, перероблені та спожиті
хімікати Списків 1, 2 та 3 Додатка з хімікатів до Конвенції
( 995_182 ), включаючи повідомлення про їх експорт/імпорт, КОХ та
ФСФ-хімікати, а також про засоби боротьби із заворушеннями,
готуються згідно з установленими формами (додатки 3-7 до цієї
Інструкції): для хімікатів Списку 1 - додаток 3; для хімікатів Списку 2 - додаток 4; для хімікатів Списку 3 - додаток 5; для КОХ та ФСФ-хімікатів - додаток 6; для хімічних засобів боротьби із заворушеннями - додаток 7. 3.4. Для заповнення форм (там, де це потрібно)
використовуються коди груп продуктів (додаток 8 до цієї
Інструкції). 3.5. Подання інформації для забезпечення проведення
декларування здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Положення про порядок підготовки
Національних декларацій згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її
знищення" від 7 лютого 2001 року N 109 ( 109-2001-п ).
Начальник Управління контролю над озброєнням
та військово-технічного співробітництва А.А.Щерба
Додаток 1
до Інструкції про порядок підготовки інформації
згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування
хімічної зброї та про її знищення

Список 1
(Реєстраційний номер за КАС)
А. Токсичні хімікати:
1) O-алкіл (<= C , включаючи циклоалкіл)
10 алкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) - фторфосфонати, наприклад, зарин: O-ізопропілметилфторфосфонат (107-44-8)
зоман: O-пінаколілметилфторфосфонат (96-64-0)
2) O-алкіл (< = C включаючи циклоалкіл)
10 -N,N-діалкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) амідоціанфосфати, наприклад, табун: O-етил -N,N -диметиламідоціанфосфат (77-81-6)
3) O-алкіл (H або < = C , включаючи циклоалкіл)
10 -S-2-діалкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) - аміноетилалкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) тіофосфонати і відповідні алкіловані або протоновані солі, наприклад, VX: O-етил-S-2-діізопропіламіноетил- метилтіофосфонат (50782-69-9)
4) Сірчисті іприти: 2-хлоретилхлорметилсульфід (2625-76-5) іприт: біс(2-хлоретил)сульфід (505-60-2) біс(2-хлоретилтіо)метан (63869-13-6) сесквііприт: 1,2-біс(2-хлоретилтіо)етан (3563-36-8) 1,3-біс(2-хлоретилтіо)-n-пропан (63905-10-2) 1,4-біс(2-хлоретилтіо)-n-бутан (142868-93-7) 1,5-біс(2-хлоретилтіо)-n-пентан (142868-94-8) біс(2-хлоретилтіометил)ефір (63918-90-1) O-іприт: біс(2-хлоретилтіоетил)ефір (63918-89-8)
5) Люїзити: Люїзит 1: 2-хлорвінілдихлорарсин (541-25-3) Люїзит 2: біс(2-хлорвініл)хлорарсин (40334-69-8) Люїзит 3: три(2-хлорвініл)арсин (40334-70-1)
6) Азотисті іприти: HN1: біс(2-хлоретил)етиламін (538-07-8) HN2: біс(2-хлоретил)метиламін (51-75-2) HN3: три(2-хлоретил)амін (555-77-1)
7) Сакситоксин (35523-89-8)
8) Рицин (9009-86-3)
В. Прекурсори:
9) Алкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) фосфонілдифториди, наприклад, DF: метилфосфонілдифторид (676-99-3)
10) O-алкіл (H або < = C , включаючи циклоалкіл)
10 -O-2-диалкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) - аміноетилалкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) фосфоніти і відповідні алкіловані та протоновані солі, наприклад, QL: O-етил-O-2-діізопропіламіноетил- метилфосфоніт (57856-11-8)
11) Хлорзарин: O-ізопропілметилхлорфосфонат (1445-76-7)
12) Хлорзоман: O-пінаколілметилхлорфосфонат (7040-57-5)
Список 2
А. Токсичні хімікати:
1) Амітон: 0,0-діетил-S-[2-(діетиламіно)етил] тіофосфат і відповідні алкіловані та протоновані солі (78-53-5)
2) PFIB: 1,1,3,3,3- пентафтор-2-(трифторметил)-1-пропен (382-21-8)
3) BZ: 3-хінуклідинілбензилат (*) (6581-06-2)
В. Прекурсори:
4) Хімікати, крім хімікатів, які включені в Список 1, що містять атом фосфору, з яким зв'язана одна метильна, етильна або пропільна (нормальна чи ізо-) група, але не інші атоми вуглецю,
наприклад, метилфосфонілдихлорид (676-97-1)
диметилметилфосфонат (756-79-6) Виняток: фонофос: O-етил S-фенілетилфосфонтіолтіонат (944-22-9)
5) N,N-діалкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) амідодигалоїдфосфати
6) Діалкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr)-N,N-діалкіл (Me, Et, n-Pr або і-Pr)-амідофосфати
7) Трихлористий арсен (7784-34-1)
8) 2,2-дифеніл-2-оксіоцтова кислота (76-93-7)
9) Хінуклідин-3-ол (1619-34-7)
10) N,N-діалкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) аміноетил-2-хлориди і відповідні протоновані солі
11) N,N-діалкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) аміноетан-2-оли і відповідні протоновані солі, виняток: N,N-диметиламіноетанол і відповідні протоновані солі (108-01-0)
N,N-діетиламіноетанол (100-37-8) і відповідні протоновані солі
12) N,N-діалкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) аміноетан-2-тіоли і відповідні протоновані солі
13) Тіодигліколь: біс(2-гідроксіетил) сульфід (111-48-8)
14) Пінаколиловий спирт: 3,3-диметилбутан-2-ол (464-07-3)
Список 3
А. Токсичні хімікати:
1) Фосген: дихлорангідрид вугільної кислоти (75-44-5) 2) Хлорціан (506-77-4) 3) Ціанистий водень (74-90-8) 4) Хлорпікрин: трихлорнітрометан (76-06-2)
В. Прекурсори
5) Хлорокис фосфору (10025-87-3) 6) Трихлористий фосфор (7719-12-2) 7) П'ятихлористий фосфор (10026-13-8) 8) Триметилфосфіт (121-45-9) 9) Триетилфосфіт (122-52-1) 10) Диметилфосфіт (868-85-9) 11) Діетилфосфіт (762-04-9) 12) Монохлориста сірка (10025-67-9) 13) Двохлориста сірка (10545-99-0) 14) Хлористий тіоніл (7719-09-7) 15) Етилдіетаноламін (139-87-7) 16) Метилдіетаноламін (105-59-9) 17) Триетаноламін (102-71-6)

Додаток 2
до Інструкції про порядок підготовки інформації
згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування
хімічної зброї та про її знищення
ПОРОГОВІ МЕЖІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОГОЛОШЕНЬ
ЩОДО ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ ТА СПОЖИВАННЯ
ХІМІКАТІВ СПИСКІВ 1, 2 та 3 ДОДАТКА З ХІМІКАТІВ ДО
КОНВЕНЦІЇ, КОХ ТА ФСФ-ХІМІКАТІВ
---------------------------------------------------------------- | Вид |Список|Список|Список |Список |Список| КОХ | ФСФ | |діяльності | 1 | 2 А | 2 А* | 2 В | 3 | | | |------------+------+------+-------+--------+------+-----+-----| |Виробництво |100 г | 1 т | 10 кг | 1 т | 30 т |200 т|30 т | | (у рік) | | | | | | | | |------------+------+------+-------+--------+------+-----+-----| |Переробка |Не | 1 т | 10 кг | 1 т | Не | Не | Не | | (у рік) |декл. | | | | декл.|декл.|декл.| |------------+------+------+-------+--------+------+-----+-----| |Споживання |100 г | 1 т | 10 кг | 1 т | Не | Не | Не | | (у рік) | | | | | декл.|декл.|декл.| ----------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
закордонних справ N 385 ( z1554-11 ) від 12.12.2011 }

Додаток 3
до Інструкції про порядок підготовки інформації
згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування
хімічної зброї та про її знищення
ФОРМИ ПОВІДОМЛЕНЬ
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ХІМІКАТАМИ СПИСКУ 1
Форма 1
Первісне декларування нових об'єктів Списку 1
1. Зазначити, якого об'єкта Списку 1 стосується ця інформація
(зайве закреслити): єдиний маломасштабний об'єкт; інший об'єкт для захисної мети; інший об'єкт для дослідницьких, медичних або фармацевтичних
потреб. 2. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з
Конвенцією ( 995_182 ) (зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високо захищено (H); не захищено. 3. Назва об'єкта Списку 1: 4. Назва організації, що експлуатує об'єкт: 5. Номер будівлі або споруди, якщо є: 6. Поштова адреса об'єкта: 7. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 8. Навести в додатку таку інформацію: опис об'єкта; детальні схеми об'єкта; інвентарний перелік обладнання; об'єм у літрах найбільшої реакційної посудини; загальний об'єм у літрах усіх реакційних посудин об'ємом
понад 5 літрів.
Форма 2
Щорічне оголошення хімікатів Списку 1 та діяльності об'єктів
Списку 1 за попередній календарний рік
(заповнюється щодо кожного хімікату Списку 1)
1. Зазначити, якої діяльності або об'єкта Списку 1 стосується
ця інформація (зайве закреслити): хімікат Списку 1, що був переданий; єдиний маломасштабний об'єкт; інший об'єкт для захисної мети; інший об'єкт для дослідницької, медичної або фармацевтичної
потреб. 2. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з
Конвенцією ( 995_182 ) (зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високо захищено (H); не захищено. 3. Назва об'єкта Списку 1: 4. Назва організації, що експлуатує об'єкт: 5. Номер будівлі або споруди, якщо є: 6. Поштова адреса об'єкта: 7. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 8. Навести в додатку, у разі здійснення будь-яких змін, таку
інформацію: опис об'єкта; детальні схеми об'єкта; інвентарний перелік обладнання; об'єм у літрах найбільшої реакційної посудини; загальний об'єм у літрах усіх реакційних посудин об'ємом
понад 5 літрів. 9. Щорічне оголошення щодо кожного хімікату Списку 1, який
вироблявся, споживався або зберігався на єдиному маломасштабному
об'єкті або на інших об'єктах Списку 1 (заповнюється щодо кожного
хімікату Списку 1): хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): структурна формула хімікату, якщо вона не міститься у
Посібнику з хімікатів: реєстраційний номер за КАС: 10. Загальні обсяги хімікату Списку 1, який вироблявся,
споживався або зберігався на об'єкті Списку 1: кількість, що була вироблена: методи виробництва, що застосовувалися (тільки для єдиного
маломасштабного об'єкта та "іншого об'єкта для захисних цілей"): кількість, що була спожита: мета споживання (зайве закреслити):
дослідницька;
медична;
фармацевтична;
захисна;
видалення відходів;
виробництво інших хімікатів Списку 1: загальна кількість, що була отримана від інших об'єктів в
Україні: загальна кількість, що була поставлена іншим об'єктам в
Україні: максимальна кількість хімікату Списку 1, що зберігався у
будь-який час протягом попереднього календарного року: кількість хімікату Списку 1, що зберігався на кінець
попереднього календарного року: 11. Найменування та кількість прекурсорів, що містяться в
Списках хімікатів 1, 2 або 3 Конвенції ( 995_182 ) і що
використовувалися для виробництва хімікату Списку 1 (заповнюється
щодо кожного хімікату-прекурсору, що використовувався для
виробництва хімікату Списку 1): хімічна назва виробленого хімікату Списку 1 за ЮПАК
(класифікацією Міжнародного союзу чистої і прикладної хімії
(IUPAC): реєстраційний номер за КАС виробленого хімікату Списку 1: хімічна назва за ЮПАК кожного списочного хімікату-прекурсору,
який використовувався для виробництва хімікату Списку 1: реєстраційний номер за КАС списочного хімікату-прекурсору: кількість списочного хімікату-прекурсору, яку було
використано: 12. Інформація про передачу хімікату Списку 1 іншим об'єктам
або іншими об'єктами в межах України (заповнюється щодо кожної
передачі хімікату Списку 1): хімічна назва за ЮПАК: реєстраційний номер за КАС: відправка, отримання об'єктом (зайве закреслити); кількість: найменування об'єкта передачі: поштова адреса такого об'єкта: мета передачі (зайве закреслити):
дослідницька;
медична;
фармацевтична;
захисна;
видалення відходів;
виробництво інших хімікатів Списку 1.
Форма 3
Щорічне оголошення про заплановані діяльність та виробництво на
об'єктах Списку 1 на наступний календарний рік
(заповнюється щодо кожного хімікату Списку 1, що планується
виробляти, споживати або зберігати на єдиному маломасштабному
об'єкті або інших об'єктах Списку 1)
1. Зазначити, якого об'єкта Списку 1 стосується ця інформація
(зайве закреслити): єдиний маломасштабний об'єкт; інший об'єкт із захисною метою; інший об'єкт для дослідницьких, медичних або фармацевтичних
потреб. 2. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з
Конвенцією ( 995_182 ) (зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високо захищено (H); не захищено. 3. Назва об'єкта Списку 1: 4. Назва організації, що експлуатує об'єкт: 5. Номер будівлі або споруди, якщо є: 6. Поштова адреса об'єкта: 7. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 8. Навести в додатку, у разі здійснення будь-яких змін, таку
інформацію: опис об'єкта; детальні схеми об'єкта; інвентарний перелік обладнання; об'єм у літрах найбільшої реакційної посудини; загальний об'єм у літрах усіх реакційних посудин об'ємом
понад 5 літрів. 9. Щорічне оголошення про заплановані діяльність та
виробництво на об'єктах Списку 1 щодо кожного хімікату Списку 1,
який планується виробляти, споживати або зберігати на єдиному
маломасштабному об'єкті або на інших об'єктах Списку 1
(заповнюється щодо кожного хімікату Списку 1): хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): структурна формула хімікату, якщо вона не міститься у
Посібнику з хімікатів: реєстраційний номер за КАС: передбачається, що цей хімікат Списку 1 буде (зайве
закреслити):
вироблено;
спожито;
зберігатися. 10. Кількість хімікату, що передбачається виробити: 11. Мета виробництва, що передбачається (зайве закреслити):
дослідницька;
медична;
фармацевтична;
захисна;
видалення відходів;
виробництво інших хімікатів Списку 1. 12. Заплановані періоди виробництва (тільки для інших
об'єктів Списку 1).
Форма 4
Оголошення про заплановані зміни в порівнянні з первісною
декларацією діяльності об'єктів Списку 1
1. Зазначити, якого об'єкта Списку 1 стосується ця інформація
(зайве закреслити): єдиний маломасштабний об'єкт; інший об'єкт із захисною метою; інший об'єкт для дослідницьких, медичних або фармацевтичних
потреб. 2. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з КХЗ
(зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високо захищено (H); не захищено. 3. Назва об'єкта Списку 1: 4. Назва організації, що експлуатує об'єкт: 5. Номер будівлі або споруди, якщо є: 6. Поштова адреса об'єкта: 7. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 8. Навести в додатку таку інформацію для зазначення змін, що
плануються у порівнянні з первісною декларацією: опис об'єкта; детальні схеми об'єкта; інвентарний перелік обладнання; об'єм у літрах найбільшої реакційної посудини; загальний об'єм у літрах усіх реакційних посудин об'ємом
понад 5 літрів.
Форма 5
Щорічні декларації імпорту/експорту хімікатів Списку 1
(заповнюється щодо кожного переданого хімікату Списку 1)
1. Хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): 2. Структурна формула хімікату, якщо вона не міститься у
Посібнику з хімікатів: 3. Реєстраційний номер за КАС: 4. (Повторюється для кожної країни щодо даного хімікату
Списку 1): назва країни-(зайве закреслити) експортера/імпортера: загальна кількість експорту: загальна кількість імпорту: 5. Детальна інформація про кожну передачу хімікату Списку 1
(заповнюється про кожну окрему передачу хімікату Списку 1): експорт, імпорт (зайве закреслити); хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): реєстраційний номер за КАС: країна-експортер/імпортер (зайве закреслити): назва отримувача, джерела (зайве закреслити): поштова адреса: мета передачі (зайве закреслити):
дослідницька;
медична;
фармацевтична;
захисна;
видалення відходів;
виробництво інших хімікатів Списку 1; кількість хімікату, що передана: дата передачі.
Форма 6
Попереднє повідомлення про запланований
імпорт/експорт хімікату Списку 1
1. Оголошення запланованого імпорту, експорту (зайве
закреслити): 2. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з
Конвенцією ( 995_182 ) (зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високо захищено (H); не захищено. 3. (Заповнюється про кожну окрему заплановану передачу): хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): структурна формула хімікату, якщо вона не міститься у
Посібнику з хімікатів: реєстраційний номер за КАС: кількість: запланована дата передачі: мета передачі (зайве закреслити):
дослідницька;
медична;
фармацевтична;
захисна;
видалення відходів;
виробництво інших хімікатів Списку 1. назва країни-імпортера/експортера (зайве закреслити): назва отримувача, джерела (зайве закреслити): поштова адреса.

Додаток 4
до Інструкції про порядок підготовки інформації
згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування
хімічної зброї та про її знищення
ФОРМИ ПОВІДОМЛЕНЬ
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ХІМІКАТАМИ СПИСКУ 2
Форма 1
Оголошення про вироблені, перероблені, спожиті, імпортовані та
експортовані хімікати Списку 2 за попередній календарний рік
(заповнюється про кожний хімікат Списку 2)
1. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з
Конвенцією ( 995_182 ) (зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високо захищено (H); не захищено. 2. Назва об'єкта Списку 2: 3. Назва організації, що експлуатує об'єкт: 4. Номер будівлі або споруди, якщо є: 5. Поштова адреса об'єкта: 6. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 7. Хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): 8. Структурна формула хімікату, якщо вона не міститься у
Посібнику з хімікатів: 9. Реєстраційний номер за КАС: 10. Сукупна кількість хімікату Списку 2 за попередній
календарний рік: вироблено: перероблено: спожито: імпортовано: експортовано.
Форма 2
Оголошення імпорту/експорту хімікатів Списку 2 за попередній
календарний рік
(заповнюється про кожну передачу хімікату Списку 2)
1. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з
Конвенцією ( 995_182 ) (зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високо захищено (H); не захищено. 2. Назва об'єкта: 3. Назва організації, що експлуатує об'єкт: 4. Поштова адреса об'єкта: 5. Хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): 6. Реєстраційний номер за КАС: 7. (Повторюється для кожної країни за даним хімікатом Списку
2). назва країни експортера/імпортера (зайве закреслити): загальна кількість експорту: загальна кількість імпорту.
Форма 3
Оголошення виробничих зон хімікатів Списку 2 та їх
діяльності за попередній календарний рік
(заповнюється про кожну виробничу зону)
1. Назва виробничої зони Списку 2: 2. Назва власника, організації або підприємства, що
експлуатує виробничу зону: 3. Поштова адреса виробничої зони: 4. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 5. Кількість підприємств Списку 3 у виробничій зоні: 6. Кількість підприємств, що розміщені у виробничій зоні і
виробляли, переробляли або споживали відповідні хімікати протягом
будь-яких попередніх трьох років, або підприємств, які, як
передбачається, будуть виробляти, переробляти або споживати такі
хімікати у наступному календарному році в розмірах, що перевищують
пороги перевірки: 7. Оголошення підприємств Списку 2 (заповнюється щодо кожного
підприємства): назва підприємства: назва виробничої зони: назва власника, організації або підприємства, що експлуатує
виробничу зону: місцезнаходження підприємства у виробничій зоні: конкретний номер споруди, якщо є: конкретний номер будівлі, якщо є: опис основної діяльності підприємства (зайве закреслити):
виробництво;
переробка;
споживання;
зберігання;
перепакування, розподілення;
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи; указати групи продуктів, що виробляються в ході основної
продукції: зазначити, чи вироблявся або виробляється на підприємстві як
неминучий побічний продукт хімікат, що наведений у підпункті 8
"а", "і" статті II Конвенції ( 995_182 ) в кількості не більше
трьох відсотків усієї продукції (зайве закреслити): так, ні. 8. Оголошення діяльності підприємства, пов'язаної з
хімікатами Списку 2, що декларуються (заповнюється щодо кожного
підприємства Списку 2, розміщеного у виробничій зоні): назва підприємства: назва виробничої зони: діяльність щодо хімікатів Списку 2, що декларуються (зайве
закреслити):
виробництво;
переробка;
споживання; зазначити, чи це підприємство (зайве закреслити):
призначене для таких видів діяльності;
є багатоцільовим; зазначити інші види діяльності, пов'язані з хімікатами Списку
2, що декларуються (зайве закреслити):
зберігання;
перепакування, розподілення;
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи. 9. Оголошення виробничої потужності підприємства щодо кожного
хімікату Списку 2, що декларується (заповнюється для зазначення
виробничої потужності підприємства щодо кожного хімікату Списку 2,
який на ньому виробляється, переробляється або споживається): назва підприємства: назва виробничої зони: хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): реєстраційний номер за КАС: виробнича потужність: метод розрахунку виробничої потужності (зайве закреслити):
номінальна;
проектна. 10. Інформація про кожний хімікат Списку 2 вище порогу
оголошення у виробничій зоні (заповнюється щодо кожного хімікату
Списку 2 у виробничій зоні): назва виробничої зони: зазначити календарний рік, до якого належить ця інформація: хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): звичайна або торговельна назва хімікату, що використовується
об'єктом: структурна формула хімікату, якщо вона не міститься у
Посібнику з хімікатів: реєстраційний номер за КАС: 10.1. Зазначити загальні обсяги виробництва, переробки,
споживання, імпорту або експорту виробничою зоною хімікату
Списку 2: кількість виробленого хімікату: кількість переробленого хімікату: кількість спожитого хімікату: кількість імпортованого хімікату: кількість експортованого хімікату: 10.2. Зазначити мету виробництва, переробки або споживання
хімікату: переробка, споживання хімікату Списку 2 на місці (зайве
закреслити); тип продукту згідно з додатком 8 до цієї Інструкції; прямий експорт з виробничої зони (якщо "так", то зазначити
відповідні країни); продаж чи поставка хімікату Списку 2 в межах України або в
інше місце під її юрисдикцією чи контролем (зайве закреслити):
інша галузь;
торгова фірма;
інше місце призначення; типи кінцевого продукту, отриманого з проданих/поставлених
хімікатів, якщо вони відомі, згідно з додатком 8 до цієї
Інструкції: інша мета (зазначити), з якою хімікат Списку 2 був
вироблений, перероблений або спожитий.
Форма 4
Щорічне оголошення про заплановані діяльність та виробництво на
об'єктах Списку 2 на наступний календарний рік
(заповнюється щодо кожної виробничої зони)
1. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з
КХЗ ( 995_182 ) (зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високо захищено (H); не захищено. 2. Назва виробничої зони Списку 2: 3. Назва власника, організації або підприємства, що
експлуатує виробничу зону: 4. Поштова адреса виробничої зони: 5. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 6. Кількість підприємств Списку 3 у виробничій зоні: 7. Кількість підприємств, що розміщені у виробничій зоні, що
виробляли, переробляли або споживали відповідні хімікати протягом
будь-яких попередніх трьох років, або підприємств, які, як
передбачається, будуть виробляти, переробляти або споживати такі
хімікати в наступному календарному році в розмірах, що перевищують
пороги перевірки: 8. Оголошення підприємств Списку 2 (заповнюється про кожне
підприємство): назва підприємства: назва виробничої зони: назва власника, організації або підприємства, що експлуатує
виробничу зону: місцезнаходження підприємства у виробничій зоні: конкретний номер споруди, якщо є: конкретний номер будівлі, якщо є: опис основної діяльності підприємства (зайве закреслити):
виробництво;
переробка;
споживання;
зберігання;
перепакування, розподілення;
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи; вказати групи продуктів, що виробляються в ході основної
продукції, згідно з додатком 8 до цієї Інструкції; зазначити, чи вироблявся або виробляється на підприємстві як
неминучий побічний продукт хімікат, що наведений в підпункті 8
"а", "і" статті II Конвенції ( 995_182 ), у кількості не більше
трьох відсотків усієї продукції (зайве закреслити): так, ні. 9. Оголошення діяльності підприємства, пов'язаної з
хімікатами Списку 2, що декларуються (заповнюється щодо кожного
підприємства Списку 2, що розміщено у виробничій зоні): назва підприємства: назва виробничої зони: діяльність щодо хімікатів Списку 2, що декларуються (зайве
закреслити):
виробництво;
переробка;
споживання; зазначити, чи це підприємство (зайве закреслити):
призначене для таких видів діяльності;
є багатоцільовим; зазначити інші види діяльності, пов'язані з хімікатами Списку
2, що декларуються (зайве закреслити):
зберігання;
перепакування; розподілення;
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи. 10. Оголошення виробничої потужності підприємства щодо
кожного хімікату Списку 2, що декларується (заповнюється для
зазначення виробничої потужності підприємства щодо кожного
хімікату Списку 2, який на ньому виробляється, переробляється або
споживається): назва підприємства: назва виробничої зони: хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): реєстраційний номер за КАС: виробнича потужність: метод розрахунку виробничої потужності (зайве закреслити):
номінальна;
проектна. 11. Запланована діяльність, пов'язана з хімікатами Списку 2
вище порогу оголошення у виробничій зоні (заповнюється стосовно
кожного виду діяльності, пов'язаного з кожним хімікатом Списку 2 у
виробничій зоні): назва виробничої зони: хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): реєстраційний номер за КАС: 11.1. Виробництво: загальний обсяг хімікату Списку 2, що передбачається виробити
протягом наступного календарного року: періоди: 11.2. Переробка: загальний обсяг хімікату Списку 2, що передбачається
переробити протягом наступного календарного року: періоди: 11.3. Споживання: загальний обсяг хімікату Списку 2, що передбачається спожити
протягом наступного календарного року: періоди: 11.4. Зазначити мету, з якою буде вироблятися, перероблятись
або споживатися даний хімікат: переробка, споживання хімікату Списку 2 на місці (зайве
закреслити); тип продукту згідно з додатком 8 до цієї Інструкції: прямий експорт з виробничої зони (якщо "так", то зазначити
відповідні країни): продаж чи поставка хімікату Списку 2 в межах України або в
інше місце під її юрисдикцією чи контролем (зайве закреслити):
інша галузь;
торгова фірма;
інше місце призначення; типи кінцевого продукту, який буде отримано з
проданих/поставлених хімікатів, якщо вони відомі, згідно з
додатком 8 до цієї Інструкції: інша мета (зазначити), з якою хімікат Списку 2 буде
вироблятися, перероблятись або споживатися.
Форма 5
Щорічне оголошення про додатково заплановану діяльність та
виробництво на об'єктах Списку 2 після надання
щорічної декларації
(заповнюється щодо кожної виробничої зони)
1. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з
КХЗ ( 995_182 ) (зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високозахищено (H), не захищено. 2. Назва виробничої зони Списку 2: 3. Назва власника, організації або підприємства, що
експлуатує виробничу зону: 4. Поштова адреса виробничої зони: 5. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 6. Кількість підприємств Списку 3 у виробничій зоні: 7. Кількість підприємств, що розміщені у виробничій зоні, що
виробляли, переробляли або споживали відповідні хімікати протягом
будь-яких попередніх трьох років, або підприємств, які, як
передбачається, будуть виробляти, переробляти або споживати такі
хімікати в наступному календарному році в розмірах, що перевищують
пороги перевірки: 8. Оголошення підприємств Списку 2 (заповнюється стосовно
кожного підприємства): назва підприємства: назва виробничої зони: назва власника, організації або підприємства, що експлуатує
виробничу зону: місцезнаходження підприємства у виробничій зоні: конкретний номер споруди, якщо є: конкретний номер будівлі, якщо є: опис основної діяльності підприємства (зайве закреслити):
виробництво;
переробка;
споживання;
зберігання;
перепакування, розподілення;
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи; указати коди груп продуктів, що виробляються в ході основної
продукції, згідно з додатком 8 до цієї Інструкції: зазначити, чи вироблявся або виробляється на підприємстві як
неминучий побічний продукт хімікат, що наведений в підпункті 8
"а", "і" статті II Конвенції ( 995_182 ), у кількості не більше
трьох відсотків усієї продукції (зайве закреслити): так, ні. 9. Оголошення діяльності підприємства, пов'язаної з
хімікатами Списку 2, що декларуються (заповнюється про кожне
підприємство Списку 2, що розміщено у виробничій зоні): назва підприємства: назва виробничої зони: діяльність щодо хімікатів Списку 2, що декларуються (зайве
закреслити):
виробництво;
переробка;
споживання; зазначити, чи це підприємство (зайве закреслити):
призначене для таких видів діяльності;
є багатоцільовим; зазначити інші види діяльності, пов'язані з хімікатами Списку
2, що декларуються (зайве закреслити):
зберігання;
перепакування, розподілення;
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи. 10. Оголошення виробничої потужності підприємства щодо
кожного хімікату Списку 2, що декларується (заповнюється для
зазначення виробничої потужності підприємства щодо кожного
хімікату Списку 2, який на ньому виробляється, переробляється або
споживається): назва підприємства: назва виробничої зони: хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): реєстраційний номер за КАС: виробнича потужність: метод розрахунку виробничої потужності (зайве закреслити):
номінальна;
проектна. 11. Запланована діяльність, пов'язана з хімікатами Списку 2
вище порогу оголошення у виробничій зоні (заповнюється щодо
кожного виду діяльності, пов'язаного з кожним хімікатом Списку 2 у
виробничій зоні): назва виробничої зони: хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): реєстраційний номер за КАС: 11.1. Виробництво: загальний обсяг хімікату Списку 2, що передбачається виробити
протягом наступного календарного року: періоди: 11.2. Переробка: загальний обсяг хімікату Списку 2, що передбачається
переробити протягом наступного календарного року: періоди: 11.3. Споживання: загальний обсяг хімікату Списку 2, що передбачається спожити
протягом наступного календарного року: періоди: 11.4. Зазначити мету, з якою буде вироблятись, перероблятись
або споживатись даний хімікат: переробка, споживання хімікату Списку 2 на місці (зайве
закреслити); тип продукту, згідно з додатком 8 до цієї Інструкції: прямий експорт з виробничої зони (якщо "так", то зазначити
відповідні країни): продаж або поставка хімікату Списку 2 в межах України або в
інше місце під її юрисдикцією або контролем (зайве закреслити):
інша галузь;
торгова фірма;
інше місце призначення; типи кінцевого продукту, який буде отримано з
проданих/поставлених хімікатів, якщо вони відомі, згідно з
додатком 8 до цієї Інструкції: інша мета (зазначити), з якою хімікат Списку 2 буде
вироблятися, перероблятись або споживатися:

Додаток 5
до Інструкції про порядок підготовки інформації
згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування
хімічної зброї та про її знищення
ФОРМИ ПОВІДОМЛЕНЬ
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ХІМІКАТАМИ СПИСКУ 3
Форма 1
Оголошення про вироблені, імпортовані та експортовані
хімікати Списку 3 за попередній календарний рік
(заповнюється на кожний хімікат Списку 3)
1. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з
Конвенцією ( 995_182 ) (зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високозахищено (H); не захищено. 2. Назва об'єкта Списку 3: 3. Назва організації, що експлуатує об'єкт: 4. Номер будівлі або споруди, якщо є: 5. Поштова адреса об'єкта: 6. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 7. Хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): 8. Структурна формула хімікату, якщо вона не міститься у
Посібнику з хімікатів: 9. Реєстраційний номер за КАС: 10. Сукупна кількість хімікату Списку 3 за попередній
календарний рік: вироблено: імпортовано: експортовано.
Форма 2
Оголошення імпорту/експорту хімікатів Списку 3 за попередній
календарний рік
(заповнюється про кожну передачу хімікату Списку 3)
1. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з КХЗ
(зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високо захищено (H); не захищено. 2. Назва об'єкта: 3. Назва організації, що експлуатує об'єкт: 4. Поштова адреса об'єкта: 5. Хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): 6. Реєстраційний номер за КАС: 7. (Повторюється для кожної країни щодо даного хімікату
Списку 3). назва країни-експортера/імпортера (зайве закреслити); загальна кількість експорту: загальна кількість імпорту:
Форма 3
Оголошення виробничих зон хімікатів Списку 3 та їх діяльності
за попередній календарний рік
(заповнюється щодо кожної виробничої зони)
1. Назва виробничої зони Списку 3: 2. Назва власника, організації або підприємства, що
експлуатує виробничу зону: 3. Поштова адреса виробничої зони: 4. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 5. Кількість підприємств Списку 3 у виробничій зоні: 6. Зазначити, чи вироблявся в цій виробничій зоні протягом
попереднього календарного року та чи планується виробляти протягом
наступного календарного року будь-який хімікат Списку 3 обсягом
понад 200 тонн у сукупності вище порогу декларації 30 тонн (зайве
закреслити): так, ні. 7. Оголошення підприємств Списку 3 (заповнюється щодо кожного
підприємства): назва виробничої зони: назва підприємства: назва власника, організації або підприємства, що експлуатує
виробничу зону: місцезнаходження підприємства у виробничій зоні: конкретний номер споруди, якщо є: конкретний номер будівлі, якщо є: опис основної діяльності підприємства (зайве закреслити):
виробництво;
переробка;
споживання;
зберігання;
перепакування, розподілення;
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи; указати коди груп продуктів, що виробляються в ході основної
продукції, згідно з додатком 8 до цієї Інструкції: зазначити, чи вироблявся або виробляється на підприємстві як
неминучий побічний продукт хімікат, що наведений у підпункті 8
"а", "і" статті II Конвенції ( 995_182 ), у кількості не більше
трьох відсотків усієї продукції (зайве закреслити): так, ні. 8. Інформація про кожний хімікат Списку 3 вище порогу
оголошення у виробничій зоні (заповнюється стосовно кожного
хімікату Списку 3 у виробничій зоні): назва виробничої зони: хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): звичайна або торговельна назва хімікату, що використовується
виробничою зоною: структурна формула хімікату, якщо вона не міститься у
Посібнику з хімікатів: реєстраційний номер за КАС: 8.1. Зазначити діапазон виробництва хімікату Списку 3 (зайве
закреслити, P - означає річний обсяг виробництва хімікату Списку
3): 30 < = P < = 200 т; 200 < = P < = 1000 т; 1000 < = P < = 10 000 т; 10 000 < = P < = 100 000 т; P > 100 000 т. 8.2. Зазначити мету виробництва хімікату Списку 3 (зайве
закреслити): внутрішньоциклове споживання продукту (проміжне
використання); зберігання та/або використання на місці синтетичних похідних
продуктів; передача іншим галузям.
Форма 4
Щорічне оголошення про заплановані діяльність та виробництво на
об'єктах Списку 3 на наступний календарний рік
(заповнюється стосовно кожної виробничої зони)
1. Назва виробничої зони Списку 3: 2. Назва власника, організації або підприємства, що
експлуатує виробничу зону: 3. Поштова адреса виробничої зони: 4. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 5. Кількість підприємств Списку 3 у виробничій зоні: 6. Зазначити, чи вироблявся в цій виробничій зоні протягом
попереднього календарного року та чи планується виробляти протягом
наступного календарного року будь-який хімікат Списку 3 обсягом
понад 200 тонн у сукупності понад поріг декларації 30 тонн (зайве
закреслити): так, ні. 7. Оголошення підприємств Списку 3 (заповнюється щодо кожного
підприємства): назва підприємства: назва власника, організації або підприємства, що експлуатує
виробничу зону: місцезнаходження підприємства у виробничій зоні: конкретний номер споруди, якщо є: конкретний номер будівлі, якщо є: опис основної діяльності підприємства (зайве закреслити):
виробництво;
переробка;
споживання;
зберігання;
перепакування, розподілення;
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи; указати коди груп продуктів, що виробляються в ході основної
продукції, згідно з додатком 8 до цієї Інструкції: зазначити, чи вироблявся або виробляється на підприємстві як
неминучий побічний продукт хімікат, що зазначений в підпункті 8
"а", "і" статті II Конвенції ( 995_182 ), у кількості не більше
трьох відсотків усієї продукції (зайве закреслити): так, ні. 8. Інформація про кожний хімікат Списку 3 вище порогу
оголошення у виробничій зоні (заповнюється стосовно кожного
хімікату Списку 3 у виробничій зоні): хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): звичайна або торговельна назва хімікату, що використовується
виробничою зоною: структурна формула хімікату, якщо вона не міститься у
Посібнику з хімікатів: реєстраційний номер за КАС: 8.1. Зазначити діапазон виробництва хімікату Списку 3 (зайве
закреслити, P - означає річний обсяг виробництва хімікату Списку
3): 30 < = P < = 200 т; 200 < = P < = 1000 т; 1000 < = P < = 10 000 т; 10 000 < = P < = 100 000 т; P > 100 000 т. 8.2. Зазначити мету виробництва хімікату Списку 3 (зайве
закреслити): внутрішньоциклове споживання продукту (проміжне
використання); зберігання та/або використання на місці синтетичних похідних
продуктів; передача іншим галузям.
Форма 5
Щорічне оголошення про додатково заплановану діяльність та
виробництво на об'єктах Списку 3 після надання щорічної декларації
(заповнюється щодо кожної виробничої зони)
1. Назва виробничої зони Списку 3: 2. Назва власника, організації або підприємства, що
експлуатує виробничу зону: 3. Поштова адреса виробничої зони: 4. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 5. Кількість підприємств Списку 3 у виробничій зоні: 6. Зазначити, чи вироблявся в цій виробничій зоні протягом
попереднього календарного року та чи планується виробляти протягом
наступного календарного року будь-який хімікат Списку 3 обсягом
понад 200 тонн у сукупності (зайве закреслити): так, ні. 7. Оголошення підприємств Списку 3 (заповнюється про кожне
підприємство): назва виробничої зони: назва підприємства: назва власника, організації або підприємства, що експлуатує
виробничу зону: місцезнаходження підприємства у виробничій зоні: конкретний номер споруди, якщо є: конкретний номер будівлі, якщо є: опис основної діяльності підприємства (зайве закреслити):
виробництво;
переробка;
споживання;
зберігання;
перепакування, розподілення;
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи. указати групи продуктів, що виробляються в ході основної
продукції, згідно з додатком 8 до цієї Інструкції: зазначити, чи вироблявся або виробляється на підприємстві як
неминучий побічний продукт хімікат, що зазначений в підпункті 8
"а", "і" статті II Конвенції ( 995_182 ), у кількості не більше
трьох відсотків усієї продукції (зайве закреслити): так, ні. 8. Інформація про кожний хімікат Списку 3 вище порогу
оголошення у виробничій зоні (заповнюється щодо кожного хімікату
Списку 3 у виробничій зоні): назва виробничої зони: хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): звичайна або торговельна назва хімікату, що використовується
виробничою зоною: структурна формула хімікату, якщо вона не міститься у
Посібнику з хімікатів: реєстраційний номер за КАС: 8.1. Зазначити діапазон виробництва хімікату Списку 3 (зайве
закреслити, P - означає річний обсяг виробництва хімікату Списку
3): 30 < = P < = 200 т; 200 < = P < = 1000 т; 1000 < = P < = 10 000 т; 10 000 < = P < = 100 000 т; P > 100 000 т. 8.2. Зазначити мету виробництва хімікату Списку 3 (зайве
закреслити): внутрішньоциклове споживання продукту (проміжне
використання); зберігання та/або використання на місці синтетичних похідних
продуктів; передача іншим галузям.

Додаток 6
до Інструкції про порядок підготовки інформації
згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування
хімічної зброї та про її знищення
ФОРМИ ПОВІДОМЛЕНЬ
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З КОХ та ФСФ-ХІМІКАТАМИ
Форма 1
Оголошення виробничих зон, на яких здійснюється виробництво
позаспискових конкретних органічних хімікатів*
1. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з
КХЗ ( 995_182 ) (зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високо захищено (H); не захищено. 2. Назва виробничої зони: 3. Найменування власника підприємства, що експлуатує
виробничу зону: 4. Поштова адреса об'єкта: 5. Географічні координати (широта, довгота) або детальне
місце розташування: 6. Зазначити коди груп продуктів, що виробляються у ході
основної діяльності згідно з додатком 8 цього Положення: 7. Для виробничих зон, які виробляють більше 200 тонн
конкретних органічних хімікатів: сукупний обсяг виробництва позаспискових конкретних
органічних хімікатів (зайве закреслити, R - означає річний обсяг
виробництва позаспискового конкретного органічного хімікату):
200 < = R < 1000 т;
1000 < = R < 10 000 т;
R > 10 000 т; кількість підприємств (цехів), що виробляють позаспискові
конкретні органічні хімікати, включаючи ФСФ-хімікати, у виробничій
зоні: 8. Для виробничих зон, що включають одне або більше
підприємств, які виробляють більше 30 тонн ФСФ-хімікату: кількість ФСФ-підприємств у виробничій зоні: зазначити, чи було вироблено в цій виробничій зоні більше 200
тонн ФСФ-хімікату протягом попереднього календарного року (зайве
закреслити): так, ні; 8.1. Сукупний обсяг виробництва ФСФ-хімікатів на кожному
ФСФ-підприємстві: кількість підприємств, що виробляють менше 200 т: кількість підприємств, що виробляють від 200 до 1000 т: кількість підприємств, що виробляють від 1000 до 10 000 т: кількість підприємств, що виробляють понад 10 000 т: 8.2. Зазначити, чи вироблявся або виробляється на
підприємстві як неминучий побічний продукт хімікат, що зазначений
в підпункті 8 "а", "і" статті II Конвенції ( 995_182 ), у
кількості не більше трьох відсотків усієї продукції (зайве
закреслити): так, ні.
_______________
* До конкретних органічних хімікатів не належать олігомери і
полімери, незалежно від того, чи вміщують вони сірку, фосфор або
фтор.

Додаток 7
до Інструкції про порядок підготовки інформації
згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування
хімічної зброї та про її знищення
ФОРМИ ПОВІДОМЛЕНЬ
ЩОДО ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАВОРУШЕННЯМИ
Форма 1
Оголошення про хімічні засоби боротьби із заворушеннями
(заповнюється на кожний хімікат з метою боротьби із
заворушеннями)
1. Чи є інформація конфіденційною? Якщо "так", то зазначити гриф конфіденційності згідно з
Конвенцією ( 995_182 ) (зайве закреслити): обмежений доступ (R); захищено (P); високо захищено (H); не захищено. 2. Загальна назва: 3. Хімічна назва за ЮПАК (класифікацією Міжнародного союзу
чистої і прикладної хімії (IUPAC): 4. Структурна формула хімікату: 5. Реєстраційний номер за КАС:

Додаток 8
до Інструкції про порядок підготовки інформації
згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування
хімічної зброї та про її знищення
КОДИ ГРУП ПРОДУКТІВ
------------------------------------------------------------------ |Код | Хімікати та пов'язані з ними групи продуктів | |----+-----------------------------------------------------------| |511 |Вуглеводні та їх галогено-, сульфо- і нітропохідні | |----+-----------------------------------------------------------| |512 |Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо- або | | |нітропохідні | |----+-----------------------------------------------------------| |513 |Карбонові кислоти та їх ангідриди, галіди, пероксиди і | | |пероксикислоти; їх галогено-, сульфо- або нітропохідні | |----+-----------------------------------------------------------| |514 |Сполуки, які вміщують функціональну азотну групу | |----+-----------------------------------------------------------| |515 |Органо-неорганічні сполуки, гетероциклічні сполуки, | | |нуклеїнові кислоти та їх солі і сульфонаміди | |----+-----------------------------------------------------------| |516 |Інші органічні хімікати | |----+-----------------------------------------------------------| |522 |Неорганічні хімічні сполуки, окиси і солі галогенів | |----+-----------------------------------------------------------| |523 |Солі металів і пероксисолі неорганічних кислот | |----+-----------------------------------------------------------| |524 |Інші неорганічні хімікати; органічні і неорганічні сполуки | | |дорогоцінних металів | |----+-----------------------------------------------------------| |525 |Радіоактивні та пов'язані з ними матеріали | |----+-----------------------------------------------------------| |531 |Синтетичні органічні барвники та лаки і препарати на їх | | |основі | |----+-----------------------------------------------------------| |532 |Фарбувальні і дубильні екстракти й синтетичні дубильні | | |матеріали | |----+-----------------------------------------------------------| |533 |Пігменти, фарби, лаки і відповідні матеріали | |----+-----------------------------------------------------------| |541 |Медичні і фармацевтичні вироби (за винятком лікарських | | |засобів групи 542) | |----+-----------------------------------------------------------| |542 |Лікарські засоби (включаючи ветеринарні лікарські засоби) | |----+-----------------------------------------------------------| |551 |Основні масла, духмяні й ароматичні матеріали | |----+-----------------------------------------------------------| |553 |Парфуми, косметичні або гігієнічні препарати (за винятком | | |мила) | |----+-----------------------------------------------------------| |554 |Мило, мийні і полірувальні засоби | |----+-----------------------------------------------------------| |562 |Добрива (за виняткомм добрив групи 272) | |----+-----------------------------------------------------------| |571 |Полімери етилену в первісних формах | |----+-----------------------------------------------------------| |572 |Полімери стиролу в первісних формах | |----+-----------------------------------------------------------| |573 |Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів у | | |первісних формах | |----+-----------------------------------------------------------| |574 |Поліацетали, інші поліефіри і епоксидні смоли в первісних | | |формах; полікарбонати; алкідні смоли, поліалілові ефіри та | | |інші поліефіри | |----+-----------------------------------------------------------| |575 |Інші пластмаси в первісних формах | |----+-----------------------------------------------------------| |579 |Пластмасові відходи, обрізки тощо | |----+-----------------------------------------------------------| |581 |Пластмасові труби, шланги й арматура до них | |----+-----------------------------------------------------------| |582 |Пластмасові плити, листи, плівка, фольга і смуги | |----+-----------------------------------------------------------| |583 |Пластмасове волокно з поперечним перерізом, що не перевищує| | |в будь-якій частині одного міліметра, стрижні, дротики і | | |фасонні вироби з обробленою та необробленою поверхнею, але | | |такі, що не підлягали ніякій іншій обробці | |----+-----------------------------------------------------------| |591 |Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, інші | | |хімічні засоби захисту рослин; дезінфекційні засоби й | | |аналогічні препарати, які розфасовані або упаковані для | | |роздрібної торгівлі як препарати або товари (наприклад, | | |оброблені сіркою смуги, гноти, свічки, паперові рулони для | | |боротьби з мухами тощо) | |----+-----------------------------------------------------------| |592 |Крохмалі, інулін, пшенична клейковина; альбуміни; клеї | |----+-----------------------------------------------------------| |593 |Вибухові речовини і піротехнічні вироби | |----+-----------------------------------------------------------| |597 |Присадки до мінеральних масел та інші аналогічні матеріали;| | |рідини для гідравлічної трансмісії; антифризи і рідини для | | |боротьби з обледенінням; мастильні речовини | |----+-----------------------------------------------------------| |598 |Інші хімічні продукти | |----+-----------------------------------------------------------| |599 |Інше | ------------------------------------------------------------------


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.07.2001 — 2001 р., № 25, стор. 119, стаття 1136, код акта 19170/2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -