<<
>>

НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019

Документ актуальний на 01.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2019  № 353

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 серпня 2019 р.

за № 971/33942

Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1137 «Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм» та з метою врахування змін у порядку проїзду та паркування транспортних засобів, що розміщуються на території біля адміністративного будинку МЗС, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2017 року № 560, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 січня 2018 року за № 44/31496 (із змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Управлінню режиму та захисту інформації забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.

Т.в.о. Міністра

В.М. Боднар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління

державної охорони України

підполковник

О.Я. Оцерклевич


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

19 грудня 2017 року № 560

(у редакції наказу

Міністерства закордонних

справ України

від 02 серпня 2019 року № 353)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 серпня 2019 р.

за № 971/33942

ПРАВИЛА

пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України

I.

Загальні положення

1. Ці Правила визначають єдині вимоги щодо організації та здійснення пропускного режиму до адміністративного будинку МЗС та на територію, яка прилягає до нього, працівників МЗС, посадових і службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян України, іноземців та осіб без громадянства, порядок в’їзду/виїзду транспортних засобів та ввезення/вивезення, внесення/винесення матеріальних цінностей.

2. Терміни, що вжито у цих Правилах, мають такі значення:

відвідувач - фізична особа, яка не є працівником МЗС, але має потребу та підставу в тимчасовому перебуванні в адміністративному будинку МЗС;

державна охорона - система організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів, що здійснюються спеціально уповноваженим державним органом з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об’єктів;

заборонені для внесення/винесення, ввезення/вивезення речі - холодна чи вогнепальна зброя, вибухові речовини, засоби підриву, боєприпаси всіх видів і зразків, навчальні чи імітаційні боєприпаси, легкозаймисті рідини чи займисті тверді речовини, піротехнічні засоби, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя й здоров’я колючо-ріжучі предмети і речовини, які може бути використано для вчинення диверсійно-терористичного акту, посягання на честь і гідність посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, а також працівників МЗС, проведення масових заходів, які порушують громадський порядок та можуть призвести до непередбачуваних наслідків, або речі, які викликають підозру, тощо;

контроль на безпеку - заходи щодо запобігання внесенню/винесенню, ввезенню/вивезенню до адміністративного будинку МЗС заборонених речей та їх розміщення в ньому;

матеріальна перепустка - документ, який надає право внесення/винесення товарно-матеріальних цінностей та іншого майна до/з адміністративного будинку МЗС;

огляд - технологічний процес контролю на безпеку, в тому числі із застосуванням спеціальних технічних та інших засобів (зокрема рентгенотелевізійного інтроскопа), призначених для виявлення заборонених для внесення/винесення, ввезення/вивезення речей;

пропускний режим - сукупність правил, що визначають порядок входу/виходу працівників МЗС та відвідувачів, в’їзду/виїзду транспортних засобів, внесення/винесення, ввезення/вивезення матеріальних цінностей до адміністративного будинку та на прибудинкову територію / з території МЗС, а також заходи щодо реалізації цих правил;

пост охорони (пост оперативного наряду) - усе доручене майно, надане військовослужбовцю Управління державної охорони України (далі - УДО) для охорони та оборони, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов’язки. До постів також належать об’єкти та ділянки місцевості, що їх охороняють військовослужбовці УДО, на яких встановлено технічні засоби охорони;

постійна перепустка - документ (електронна картка, виготовлена відповідно до встановленого зразка), який посвідчує особу працівників установ та організацій, що належать до сфери управління МЗС (далі - установи та організації МЗС), та надає право входу до адміністративних будівель МЗС та в’їзду на прибудинкову територію МЗС;

разова перепустка - документ (електронна картка, виготовлена відповідно до встановленого зразка), що надає відвідувачу право на разовий вхід до відповідного службового приміщення адміністративного будинку МЗС протягом робочого дня;

речі - майно фізичних та юридичних осіб;

службове посвідчення МЗС - документ (електронна картка, виготовлена за зразком та технічним описом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1137 «Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм»), який є службовим посвідченням посадових осіб та працівників дипломатичної служби апарату МЗС, посвідчує їх особу та дає право входу до адміністративних будівель МЗС та в’їзду на прибудинкову територію МЗС;

тимчасова перепустка - документ (електронна картка, виготовлена відповідно до встановленого зразка), що надає право відвідування адміністративного будинку МЗС у робочий час або в інший час, визначений рішенням Державного секретаря МЗС;

технічні засоби охорони - засоби керування доступом, спостереження, збирання, оброблення та надання інформації, що використовуються в системі охорони адміністративного будинку МЗС.

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування, затвердженому наказом Управління державної охорони України від 27 травня 2011 року № 210, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 червня 2011 року за № 700/19438, та інших нормативно-правових актах.

3. Пропускний режим у МЗС запроваджується з метою запобігання:

протиправним посяганням на посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та припинення;

несанкціонованому доступу сторонніх осіб до адміністративного будинку МЗС та приміщень;

здійснення злочинних посягань, терористичних актів, а також інших протиправних дій, спрямованих на адміністративну будівлю МЗС та працівників МЗС;

несанкціонованому винесенню (вивезенню) за межі адміністративного будинку МЗС, а також внесенню (ввезенню) до нього речей;

внесенню (ввезенню) до адміністративного будинку МЗС аудіо,- відео,-фотоапаратури, інших технічних засобів без відповідного дозволу;

пронесенню сторонніми особами до адміністративного будинку МЗС без спеціального дозволу заборонених для пронесення (провезення) речей.

4. Загальне керівництво щодо організації пропускного режиму у МЗС покладається на Державного секретаря МЗС.

5. Організація пропускного режиму, координація та контроль за його дотриманням у МЗС покладається на Управління режиму та захисту інформації (далі - УРЗІ).

6. УРЗІ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

координацію діяльності між підрозділами УДО та структурними підрозділами апарату МЗС щодо забезпечення й додержання пропускного режиму;

облік, оформлення, видачу службових посвідчень МЗС, постійних та тимчасових перепусток;

забезпечення бюро перепусток потрібною кількістю бланків разових перепусток;

замовлення бланків службових посвідчень МЗС із безконтактним електронним носієм, електронних карток для постійних, тимчасових та разових перепусток в Адміністративному департаменті (далі - АДЕП) у достатній кількості для забезпечення ними працівників дипломатичної служби, працівників установ та організацій, відвідувачів;

внесення до бази даних інформації про номери втрачених службових посвідчень МЗС, постійних, тимчасових та разових перепусток, прізвищ їх власників, а також їх блокування;

своєчасне інформування бюро перепусток про зміну в переліку осіб, які мають право замовляти разові перепустки за телефоном;

погодження заяв, які надходять від сторонніх організацій, на прохід до адміністративного будинку МЗС та проїзд на прибудинкову територію МЗС;

контроль за дотриманням встановлених правил пропускного режиму до адміністративного будинку МЗС.

7. Цілодобову державну охорону адміністративного будинку МЗС, території в межах відповідальності, місць постійного перебування осіб, які охороняються відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», забезпечення роботи бюро перепусток, виконання інших режимних заходів із метою забезпечення безпечного функціонування МЗС здійснює структурний підрозділ охорони УДО.

8. Для забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів на територію та до приміщень адміністративного будинку МЗС задіюються сили та засоби підрозділу охорони УДО, визначені єдиною дислокацією (табелем) постів, а також системи контролю доступу та відеоспостереження.

9. Законні вимоги військовослужбовців підрозділу охорони УДО під час виконання ними службових обов’язків є обов’язковими для виконання усіма працівниками МЗС та відвідувачами.

10. Оснащення підрозділу охорони УДО канцелярською продукцією, технічними засобами охорони та комп’ютерною технікою, а також їх ремонт, заміна, модернізація та обслуговування здійснюються за рахунок коштів, передбачених на утримання МЗС.

11. У разі виявлення під час забезпечення пропускного режиму службових посвідчень МЗС або перепусток, які не відповідають встановленим зразкам, чи підозри щодо їх підроблення, а також невідповідності особи зображенню на фотографії, що відтворюється на моніторі системи контролю доступу, військовослужбовці підрозділу охорони УДО мають право вилучити документ та діяти відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів. Про кожен такий випадок підрозділ охорони повідомляє УРЗІ.

12. Під час виконання службових обов’язків військовослужбовці підрозділу охорони мають право:

вимагати від усіх осіб, що перебувають в адміністративній будівлі МЗС, дотримання встановлених вимог щодо пропускного режиму;

здійснювати в установленому порядку огляд транспортних засобів і вантажів, що перевозяться, а також особистих речей громадян, які проходять через пости з метою виявлення у них кіно-, відео-, фото-, радіоапаратури, інших заборонених до внесення/винесення речей. За потреби огляд може проводитися із застосуванням спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення/провезення речей;

ініціювати проведення перевірок за фактами виявлених порушень встановленого пропускного режиму, за потреби - затримувати порушників і передавати їх правоохоронним органам для подальшого реагування;

повідомляти керівництво підрозділу охорони для подальшого інформування УРЗІ та Державного секретаря МЗС про спроби відвідувачів проникнути до адміністративного будинку МЗС на незаконних підставах (без службового посвідчення МЗС, перепустки, використовуючи чужу перепустку, з відмовою пред’являти службове посвідчення МЗС, перепустку або документ, що посвідчує особу), образи ними військовослужбовця підрозділу охорони;

застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і табельну зброю у випадках і порядку, визначених законодавством України.

II. Порядок пропускного режиму до адміністративного будинку МЗС

1. Прохід до адміністративного будинку МЗС здійснюється через 1-7 під’їзди у терміни:

1 під’їзд (вхід до бюро перепусток) - працює з 09:00 до 17:45;

2 під’їзд - працює з 07:45 до 20:00. Час роботи під’їзду може бути продовжено на період перебування в адміністративній будівлі МЗС осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, керівництва МЗС або осіб та делегацій, перебування яких передбачено протокольними заходами;

3 під’їзд (центральний вхід) - працює з 06:00 до 23:00. Час роботи під’їзду може бути продовжено на період перебування в адміністративному будинку МЗС осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, керівництва МЗС або осіб та делегацій, перебування яких передбачено протокольними заходами;

4 під’їзд - термін визначається за рішенням Міністра;

5 під’їзд - термін визначається окремим наказом або дорученням Державного секретаря МЗС;

6 під’їзд (вихід до спеціально відведеного місця для паління на прибудинковій території паркової зони, яке відділено від іншої території паркової зони окремим металевим парканом) - працює з 08:00 до 20:00;

7 під’їзд (рампа) - працює за потреби ввезення (вивезення) матеріально-технічних цінностей, вантажів тощо. Підрозділ охорони відчиняє його з дозволу керівництва МЗС, директора АДЕП або його заступника, начальника УРЗІ або його заступника.

2. Під час перебування працівників МЗС та відвідувачів на спеціально відведеному місці для паління на прибудинковій території паркової зони їм заборонено:

порушувати межі території, відведеної для паління;

виносити службові документи;

користуватися засобами фото-, відеофіксації;

передавати або приймати через огорожу від будь-яких осіб будь-які речі (документи) тощо;

вживати алкогольні напої;

смітити та/або залишати будь-які речі без нагляду.

3. У вихідні, святкові та неробочі дні прохід до адміністративного будинку МЗС здійснюється через 3 під’їзд з 06:00 до 23:00.

4. Роботу турнікетів (зчитувачів) електронної системи контролю управління доступом до адміністративного будинку МЗС у неробочий час (з 23:00 до 06:00 ранку) може блокувати військовослужбовець поста охорони.

Доступ у цей час будь-яких осіб до адміністративного будинку МЗС здійснюється через 1 або 3 під’їзд із дозволу чергового підрозділу охорони УДО після реєстрації на посту охорони в постовому журналі із зазначенням прізвища, часу входу/виходу, серії та номера службового посвідчення МЗС або перепустки.

5. У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з необхідністю термінової евакуації працівників МЗС, майна та матеріальних носіїв інформації з адміністративного будинку МЗС, за вказівкою чергового підрозділу охорони УДО здійснюється негайне вимикання турнікетів (зчитувачів) електронної системи контролю управління доступом до адміністративного будинку МЗС, відкриття дверей під’їздів та посилення охорони будинку.

6. У разі аварій, пожежі, виходу з ладу технічних комунікацій допуск співробітників відповідних служб до адміністративного будинку МЗС здійснюється у супроводі військовослужбовця підрозділу охорони УДО та працівника АДЕП або працівника Державного підприємства «Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об’єктів дипломатичної служби» (далі - ДП «ГУКОБ»), за потреби - чергового інспектора пожежної охорони із занесенням потрібних даних до книги обліку на посту охорони та подальшим інформуванням керівництва АДЕП та УРЗІ.

7. Рішення про допуск співробітників відповідних служб до адміністративного будинку МЗС на проведення невідкладних аварійних робіт приймає керівництво АДЕП або черговий підрозділу охорони УДО з подальшим інформуванням АДЕП та УРЗІ.

8. Ремонтні, технічні та будівельні роботи (зварювальні тощо) в приміщеннях адміністративного будинку МЗС виконуються з дозволу й у присутності інспектора пожежної охорони та відповідального працівника АДЕП або ДП «ГУКОБ».

9. Доступ усіх категорій посадових осіб, працівників МЗС та відвідувачів до адміністративного будинку МЗС здійснюється:

1) без проходження контролю на безпеку:

посадових осіб, щодо яких відповідно до статей 5-7 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» здійснюється державна охорона, без пред’явлення службового посвідчення;

глав дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, глав представництв міжнародних організацій в Україні, які згідно із законами та міжнародними договорами України користуються дипломатичним імунітетом і привілеями та акредитовані у Департаменті державного протоколу (далі - ДДП),- за замовленням, затвердженим наказом МЗС, у робочий час через 2 і 3 під’їзди;

2) з обов’язковим проходженням контролю на безпеку та за такими документами:

працівників МЗС - за службовими посвідченнями МЗС у робочий час через 3 під’їзд;

Надзвичайних і Повноважних Послів - за дипломатичними паспортами у робочий час через 3 під’їзд;

працівників закордонних дипломатичних установ України (далі - ЗДУ) - за дипломатичними (службовими) паспортами у робочий час через 3 під’їзд;

працівників МЗС, які працюють за цивільно-правовими угодами,- за тимчасовими перепустками у робочий час через 3 під’їзд;

працівників Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ», державної установи «Український інститут» - за постійними перепустками у робочий час через 3 під’їзд;

працівників ДП «ГУКОБ» - за постійними перепустками у робочі дні з 06:00 до 20:00 через 3 під’їзд. У неробочий час, вихідні та святкові дні - відповідно до графіка чергувань, погодженого з УРЗІ та АДЕП;

відвідувачів - за тимчасовими та разовими перепустками у робочий час через 3 під’їзд з перевіркою документів, що посвідчують особу;

осіб, які проходять практику або стажування у структурних підрозділах апарату МЗС,- за разовими перепустками у робочий час через 3 під’їзд з перевіркою документів, що посвідчують особу, на строк, визначений наказом МЗС, копію якого подає Департамент менеджменту персоналу (далі - ДП) до бюро перепусток;

кандидатів, які беруть участь у конкурсі на заміщення посад,- за списками, підписаними керівником ДП, погодженими з УРЗІ та переданими до підрозділу охорони, у робочий час через 3 під’їзд з перевіркою документів, що посвідчують особу;

осіб, які проходять стажування для направлення у довготермінові закордонні відрядження,- за аркушами стажування, підписаними керівником ДП, у робочий час через 3 під’їзд з перевіркою документів, що посвідчують особу;

посадових осіб, визначених у переліку посадових осіб, які мають право входити до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України з пред’явленням на постах охорони службових посвідчень органів державної влади та органів місцевого самоврядування (додаток 1),- за службовими посвідченнями у робочий час, якщо іншого не визначено законом, через 2 і 3 під’їзди;

помічників-консультантів народних депутатів України поточного скликання - за посвідченнями помічників-консультантів у робочий час через 3 під’їзд;

працівників державних органів, підприємств, установ та організацій - за разовими або за тимчасовими перепустками, які виписуються за рішенням Державного секретаря МЗС на підставі заявок цих органів, у робочий час через 3 під’їзд;

дипломатичних кур’єрів, які доставляють кореспонденцію (із числа співробітників Головного управління Державної фельд’єгерської служби України), кур’єрів державних органів, працівників фельд’єгерсько-поштової служби та інкасаторів - за списками, які складаються УРЗІ на підставі заявок державних і правоохоронних органів, погоджених Державним секретарем МЗС, після пред’явлення посвідчення дипкур’єра, старшого дипкур’єра, інспектора (старшого інспектора, офіцера фельдзв’язку) чи іншого документа, що посвідчує особу та відповідну посаду, цілодобово зі зброєю через 3 під’їзд;

учасників засідань, нарад, робочих груп та колегій - за списком, підписаним керівником самостійного структурного підрозділу апарату МЗС та погодженим з УРЗІ, із пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу, у супроводі представника структурного підрозділу апарату МЗС, що забезпечує проведення заходу, у робочий час через 3 під’їзд;

представників вітчизняних засобів масової інформації з відео-, фото-, звукозаписувальною та звукопідсилювальною апаратурою, персональними портативними електронними засобами тощо - за списком, підписаним керівником самостійного структурного підрозділу апарату МЗС та погодженим з УРЗІ, із пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу, у супроводі представника структурного підрозділу, що забезпечує взаємодію зі ЗМІ, у робочий час через 3 під’їзд;

робітників та інженерно-технічних працівників підприємств, установ, організацій, що проводять будівельні, ремонтні, аварійні, технічні та інші господарські роботи у приміщеннях адміністративного будинку МЗС, обслуговування комунікацій на горищі, у підвалах тощо,- за списками, підписаними директором АДЕП (його заступником) та погодженими з УРЗІ, або за разовими перепустками після перевірки документів, що посвідчують особу, через 3 під’їзд;

іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (далі - іноземці) - за замовленням, затвердженим наказом МЗС, із пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу, у супроводі представника структурного підрозділу апарату МЗС, що забезпечує проведення заходу, у робочий час через 2 і 3 під’їзди;

співробітників Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності в державних установах Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві, співробітників відділень представництв компаній, що відповідають за забезпечення поштового зв’язку, кореспонденції тощо,- за тимчасовими перепустками або за списками, що погоджуються з УРЗІ та надаються підрозділу охорони з дозволу Державного секретаря МЗС, на підставі письмових звернень керівників зазначених підприємств (організацій) у робочий час через 3 під’їзд;

працівників Акціонерного товариства «Укрпошта» (далі - АТ «Укрпошта»), які здійснюють інкасацію готівки відділення поштового зв’язку Київ-18,- за списком, що складається УРЗІ на підставі рішення Державного секретаря МЗС про доступ, після пред’явлення службового посвідчення, зі зброєю у робочий час через 1 під’їзд;

працівників прокуратури, органів державної виконавчої служби та правоохоронних органів за наявності у них рішення суду або ордера - за разовими перепустками на підставі рішення Державного секретаря МЗС у робочий час через 3 під’їзд із пред’явленням службових посвідчень.

10. У вихідні, святкові та неробочі дні вхід до адміністративного будинку МЗС дозволяється керівництву МЗС, керівникам структурних підрозділів апарату МЗС та їх заступникам, Послам з особливих доручень, працівникам МЗС, які згідно з графіком здійснюють чергування у структурних підрозділах через 3 під’їзд з 09:00 до 23:00.

11. У разі проведення міжвідомчих нарад, робочих груп, семінарів, конференцій тощо вхід до адміністративного будинку МЗС може здійснюватися за списком, який складається структурним підрозділом апарату МЗС, відповідальним за організацію заходів, затверджується керівником підрозділу та після погодження з УРЗІ передається до підрозділу охорони УДО.

У списках зазначаються прізвища та ініціали відвідувачів та перелік фото-, відеозйомок, інших матеріалів щодо діяльності МЗС, наявність відео-, кіно-, фото-, звукозаписувальної та звукопідсилювальної апаратури, персональних комп’ютерів (типу «ноутбук», планшетного, кишенькового, настільного типу, а також комунікаторів) тощо, які будуть задіяні під час проведення заходу.

У разі проведення заходу за участю Міністра списки додатково погоджують з керівником підрозділу охорони Міністра.

12. Під час проходження через пости охорони іноземці пред’являють документи, що посвідчують особу, окрім глав дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, глав представництв міжнародних організацій в Україні, які згідно із законами та міжнародними договорами України користуються дипломатичним імунітетом та акредитовані у ДДП, у супроводі працівника ДДП або структурного підрозділу, до якого прибувають іноземці.

13. Іноземців, щодо яких було зроблено замовлення на прохід, супроводжує представник структурного підрозділу, з якого було зроблено замовлення, від входу до адміністративного будинку МЗС до приміщення, в якому відбуватиметься зустріч, а після її закінчення - до виходу з адміністративного будинку МЗС. Під час перебування іноземців в адміністративному будинку МЗС заборонено залишати їх без супроводу.

14. У разі проведення зустрічі у неробочий час, у вихідні та святкові дні прохід іноземців здійснюється за ініціативою структурного підрозділу після погодження з УРЗІ та керівництвом підрозділу охорони УДО.

15. До адміністративного будинку МЗС не допускаються особи:

зі зброєю (крім військовослужбовців УДО, працівників АТ «Укрпошта» та дипломатичних кур’єрів під час виконання ними службових обов’язків), боєприпасами, вибуховими речовинами та пристроями;

щодо яких не здійснено заходів з контролю на безпеку або які відмовилися від здійснення щодо них таких заходів контролю, крім випадків, передбачених цими Правилами;

які відмовилися від проходження контролю на безпеку;

з аудіо-, відео-, радіо-, фотоапаратурою, іншими технічними засобами без відповідного дозволу;

з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 × 40 × 20 см), без дозволу керівництва МЗС, директора АДЕП або його заступника, начальника УРЗІ або його заступника;

з гучномовцями, плакатами, транспарантами та іншими предметами, які може бути використано для створення перешкод у діяльності МЗС;

із тваринами (крім службових собак УДО та поліції);

у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, у вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль;

з неповнолітніми дітьми, які не досягли 14-річного віку.

16. У разі виявлення в адміністративному будинку МЗС або на території паркової зони будь-яких сторонніх речей (сумок, пакетів, електронних пристроїв, інших предметів), належність яких невідома (у тому числі залишених без нагляду), працівники МЗС або відвідувачі, не торкаючись цих речей, зобов’язані негайно повідомити про це підрозділ охорони УДО.

17. Підрозділ охорони може оглянути сторонні речі за відсутності їх власника або користувача.

III. Порядок проїзду та паркування транспортних засобів

1. Транспортні засоби розміщуються на території біля адміністративного будинку МЗС відповідно до схеми зон паркування автомобільного транспорту (додаток 2), а саме:

у зоні № 1 - службові автомобілі МЗС, ЗДУ;

у зоні № 2 (тимчасова стоянка) - службові автомобілі МЗС, автомобілі посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, чергового та службових автомобілів МЗС, послів іноземних держав та членів офіційних іноземних делегацій, автомобілі Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації, УДО, кур’єрів Головного управління Державної фельд’єгерської служби, органів державної влади, які доставляють кореспонденцію для МЗС, підприємств поштового зв’язку, інкасаторів тощо, з якими МЗС має чинний договір про надання послуг, спеціальних автомобілів, що залучаються для усунення аварійних ситуацій та рятувальних робіт;

у зоні № 3 - приватні автомобілі працівників МЗС, представництв МЗС на території України, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

у зоні № 4 - службові автомобілі працівників МЗС з дозволу директора АДЕП, погодженого з керівником апарату охорони Міністра;

2. Заїзд транспортних засобів у зони паркування здійснюється цілодобово в робочі, вихідні, святкові та неробочі дні таким чином:

службові автомобілі МЗС, автомобілі працівників МЗС - за службовими посвідченнями МЗС або постійними перепустками з використанням автоматизованої системи допуску;

службові автомобілі представництв МЗС на території України - за списком, складеним АДЕП і переданим до підрозділу охорони УДО;

службові автомобілі ЗДУ, які тимчасово прибули до МЗС,- за дипломатичними (службовими) паспортами водіїв;

службові автомобілі державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відвідувачів МЗС, кур’єрів Головного управління Державної фельд’єгерської служби, які доставляють кореспонденцію для МЗС, тощо - за списком, складеним УРЗІ на підставі письмових звернень керівників зазначених установ та затвердженим Державним секретарем МЗС.

3. Транспортні засоби, не включені до списків, допускаються в зони № 3, № 4 строком до 5 діб на підставі службової записки, яка підписується керівником структурного підрозділу апарату МЗС, погоджується з АДЕП та передається підрозділу охорони УДО. У службовій записці зазначаються марка транспортного засобу, його державний номер, прізвище власника (водія), номер його телефону, мета в’їзду на територію біля адміністративного будинку МЗС.

4. За потреби разове замовлення на пропуск транспортних засобів до зон № 1-4 без складання списків мають право надавати:

перший заступник Міністра, заступник Міністра з питань європейської інтеграції, заступники Міністра, Державний секретар МЗС, Спеціальний представник України з питань Придністровського врегулювання, а також працівники груп (секторів) із забезпечення роботи керівництва МЗС;

директор Департаменту стратегічних комунікацій (далі - ДК) та його заступник;

директор АДЕП та його заступник;

начальник УРЗІ та його заступник;

керівник охорони Міністра або особа, яка виконує його обов’язки;

начальник підрозділу охорони УДО та його заступник;

черговий приймальні Міністра за погодженням із директором ДК або його заступником.

Заявка на пропуск таких транспортних засобів здійснюється у телефонному режимі через чергового підрозділу охорони УДО.

5. Працівники МЗС з метою отримання дозволу на стоянку власного автомобіля біля адміністративного будинку МЗС подають на АДЕП замовлення через електронну базу даних. АДЕП після розгляду замовлення передає до УРЗІ дані на власника автомобіля для активації службового посвідчення МЗС.

6. Заїзд транспортних засобів на стоянку в зоні № 2 у кожному окремому випадку здійснюється з дозволу першого заступника Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступників Міністра, Державного секретаря МЗС, директора ДК або його заступника, директора АДЕП.

7. Транспортні засоби установ, підприємств та організацій, з якими МЗС має чинний договір про надання послуг, допускаються на стоянку до зони № 3 у робочі дні з 05:00 до 18:00.

8. У зоні № 1 дозволяється тимчасова стоянка автомобілів посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та службових автомобілів МЗС за списком, складеним АДЕП, погодженим УРЗІ та переданим до підрозділу охорони УДО.

Заїзд інших транспортних засобів у зону № 1 у кожному окремому випадку здійснюється з дозволу першого заступника Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступників Міністра, Державного секретаря МЗС, директора ДК або його заступника, директора АДЕП або його заступника, начальника УРЗІ або його заступника, начальника підрозділу охорони УДО або його заступника.

9. Заїзд автотранспорту підприємства, який обслуговує їдальню МЗС, у зону № 1 здійснюється за списком, який надає керівник цього підприємства до підрозділу охорони УДО, погодженим з АДЕП та УРЗІ, у робочі дні з 07:00 до 18:00 у супроводі автомобіля працівником підприємства та перевіркою підрозділом охорони УДО автотранспорту на безпеку.

10. Працівникам МЗС заборонено передавати видані на їх ім’я службові посвідчення МЗС іншим працівникам та стороннім особам для проїзду автомобіля на місця стоянки.

11. У разі порушення цих Правил або Правил дорожнього руху, зокрема, якщо таке порушення призвело до виникнення небезпечних для життя чи здоров’я пішоходів ситуацій, зіткнення з іншими транспортними засобами, заїзд таких автомобілів з використанням автоматизованої системи допуску припиняється. Рішення щодо його поновлення приймаються за результатами з’ясування усіх обставин, які призвели до порушення.

IV. Порядок внесення/винесення, ввезення/вивезення матеріальних цінностей

1. Організація робіт щодо внесення/винесення, ввезення/вивезення до/з адміністративного будинку МЗС матеріальних цінностей покладається на АДЕП та здійснюється за матеріальною перепусткою, зразок якої затверджується наказом МЗС.

2. Військовослужбовці підрозділу охорони УДО зобов’язані перевіряти правильність оформлення матеріальної перепустки, відповідність матеріальних цінностей до даних, які містяться в матеріальній перепустці.

На звороті матеріальної перепустки військовослужбовець підрозділу охорони УДО записує час і дату ввезення/вивезення, внесення/винесення матеріальних цінностей, своє прізвище та ініціали, ставить свій підпис.

3. Матеріальна перепустка вилучається у супроводжувача вантажу та передається військовослужбовцем підрозділу охорони УДО до бюро перепусток, де зберігається протягом року.

4. Внесення/винесення до/за межі адміністративного будинку МЗС меблів, картин, скульптур, а також інших творів мистецтва проводиться за матеріальною перепусткою тільки в присутності працівника АДЕП.

5. Внесення/винесення до / за межі адміністративного будинку МЗС кореспонденції, дипломатичної пошти, дипломатичного вантажу здійснюють працівники МЗС згідно з реєстрами або кур’єрськими чи супровідними листами.

V. Порядок поводження з постійними, тимчасовими та разовими перепустками

1. Облік, зберігання та видача постійних, тимчасових та разових перепусток із використанням карток електронної системи контролю доступу встановленого зразка на прохід громадян України до адміністративного будинку МЗС покладається на УРЗІ.

Порядок обліку, зберігання, видачі та поводження зі службовими посвідченнями МЗС та постійними перепустками визначається наказом МЗС.

2. Тимчасові перепустки на прохід до адміністративного будинку МЗС посадових осіб та працівників державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів видаються на підставі письмового звернення керівників цих установ за рішенням Державного секретаря МЗС.

3. Особам, які працюють за цивільно-правовими договорами у структурних підрозділах апарату МЗС, тимчасові перепустки на прохід до адміністративного будинку МЗС видаються на підставі договору на строк його дії або службових записок керівників структурних підрозділів апарату МЗС на термін до одного місяця.

4. Працівники, які отримали постійні, тимчасові та разові перепустки, забезпечують належне їх використання та зберігання.

5. У разі втрати (пошкодження) постійної або тимчасової перепустки працівник повинен негайно повідомити про це УРЗІ та підрозділ охорони УДО для виключення картки з електронного обліку системи контролю управління доступом. Загублені службове посвідчення МЗС та перепустка вважаються недійсними.

6. Для оформлення нової перепустки на заміну втраченої керівник структурного підрозділу апарату МЗС або керівник установи подає Державному секретарю МЗС службову записку з письмовими поясненнями щодо факту втрати перепустки та клопотання про видачу нової. Нова перепустка видається за рішенням Державного секретаря МЗС на підставі службової записки.

7. У разі втрати (пошкодження) тимчасової перепустки працівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів керівники цих установ письмово інформують Державного секретаря МЗС про її втрату (пошкодження). У таких випадках разом із письмовим зверненням подаються матеріали щодо з’ясування обставин втрати перепустки.

8. Разові перепустки на прохід до адміністративного будинку МЗС видаються бюро перепусток на підставі письмового замовлення керівників структурних підрозділів апарату МЗС або замовлень за телефоном. Разові перепустки за телефоном замовляються на відвідувачів до 5 осіб. У всіх інших випадках робиться письмове замовлення.

9. Разова перепустка дає право відвідувачу на разовий вхід тільки до відповідного службового приміщення на термін, зазначений у перепустці.

Відвідувачам за цією перепусткою не дозволяється відвідувати інші приміщення та структурні підрозділи апарату МЗС. Про це відвідувача повідомляє під час вручення перепустки військовослужбовець бюро перепусток.

Під час виходу з адміністративного будинку МЗС відвідувач залишає разову перепустку на посту охорони 3 під’їзду.

10. Забезпечення відвідувачів разовими перепустками покладається на бюро перепусток, яке підпорядковане керівнику підрозділу охорони УДО.

11. Бюро перепусток розміщене на першому поверсі будівлі МЗС (1 під’їзд) і працює в робочі дні з 09:00 до 17:30, у п’ятницю та передсвяткові дні - з 09:00 до 16:45 (перерва - з 13:00 до 14:00).

12. Бюро перепусток здійснює:

оформлення та видачу разових перепусток на прохід до адміністративного будинку МЗС відповідно до встановлених правил з використанням карток електронної системи контролю доступу та здійснення контролю за своєчасним їх поверненням;

облік та зберігання бланків разових перепусток;

складення щорічного звіту про стан використання та поводження з разовими перепустками;

отримання в УРЗІ достатньої кількості бланків разових перепусток для забезпечення відвідувачів, а також заміну бланків у разі їх пошкодження;

невідкладне повідомлення УРЗІ та пости охорони про втрачені відвідувачами разові перепустки та внесення їх до бази даних.

Про осіб, які не здали разову перепустку, співробітник бюро перепусток повідомляє керівництво підрозділу охорони УДО та керівника структурного підрозділу апарату МЗС, до якого прибував відвідувач, для вжиття заходів щодо повернення разової перепустки.

13. Право підпису письмових замовлень та замовлень разових перепусток за телефоном через бюро перепусток мають:

перший заступник Міністра, заступник Міністра з питань європейської інтеграції, заступники Міністра, Державний секретар МЗС, Спеціальний представник України з питань Придністровського врегулювання, а також працівники секторів із забезпечення роботи заступників Міністра та Державного секретаря МЗС;

директори департаментів та їх заступники, начальники управлінь у складі департаментів та їх заступники або особи, які їх заміщують;

начальники самостійних управлінь, відділів, секторів та їх заступники або особи, які виконують їх обов’язки;

начальники відділів ДП;

чергові приймальні Міністра;

керівник охорони Міністра або особа, яка виконує його обов’язки;

працівники МЗС, письмовий дозвіл яким на замовлення перепусток надано керівниками структурних підрозділів апарату МЗС, за погодженням із УРЗІ.

14. У неробочий час замовлення перепусток на відвідувачів здійснюється за телефоном через чергового підрозділу охорони УДО.

15. Черговий підрозділу охорони УДО, співробітники бюро перепусток за потреби мають право здійснити перевірку особи, яка замовила перепустку за телефоном, використавши зворотний телефонний зв’язок із абонентом.

16. Документами, що посвідчують особу та надають право відвідувачам отримувати разову перепустку на вхід до адміністративного будинку МЗС, є:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України у вигляді ID-картки;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

службове посвідчення органу державної влади, органу місцевого самоврядування;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідчення особи на повернення в Україну;

посвідчення особи моряка (з підтвердженням громадянства України);

посвідчення члена екіпажу (з підтвердженням громадянства України);

посвідчення військовослужбовців Збройних Сил України, Служби безпеки України, особи начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України та інших військових формувань України;

військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби).

17. Разова перепустка дає право відвідувачу на разовий вхід до відповідного службового приміщення адміністративного будинку МЗС протягом однієї доби. Разова перепустка на відвідувача видається щодня.

18. Під час виходу з адміністративного будинку МЗС відвідувач зобов’язаний повернути разову перепустку військовослужбовцю підрозділу охорони УДО на посту охорони.

19. Бюро перепусток щодня проводить звірку повернення відвідувачами разових перепусток з обліком їх видачі. Про осіб, які не здали разову перепустку, бюро перепусток повідомляє керівництво підрозділу охорони УДО, УРЗІ та керівника структурного підрозділу апарату МЗС, до якого прибував відвідувач, для вжиття заходів щодо її повернення.

20. Зразки постійних, тимчасових та разових перепусток розробляються УРЗІ та затверджуються наказом МЗС.

21. УРЗІ разом із керівництвом підрозділу охорони УДО за результатами аналізу виконання цих Правил вживають заходів щодо поліпшення пропускного режиму до адміністративного будинку МЗС та вносять керівництву МЗС спільні пропозиції щодо його удосконалення.

Начальник Управління

режиму та захисту інформації

О.І. Ящук

Додаток 1

до Правил пропускного режиму

до адміністративного будинку

Міністерства закордонних

справ України

(підпункт 2 пункту 9 розділу II)

ПЕРЕЛІК

посадових осіб, які мають право входити до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України з пред’явленням на постах охорони службових посвідчень органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1. Верховна Рада України:

Перший заступник Голови Верховної Ради України, Заступник Голови Верховної Ради України, Керівник Апарату Верховної Ради України, Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами, заступники Керівника Апарату Верховної Ради України;

штатні Радники Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступників Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України;

керівники головних управлінь та управлінь, їх перші заступники та їх заступники;

народні депутати України діючого скликання та їх помічники-консультанти;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

2. Кабінет Міністрів України та Секретаріат Кабінету Міністрів України:

Віце-прем’єр-міністри України, міністри України, Державні секретарі міністерств, Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники;

керівник протоколу, прес-секретар, керівник групи радників, штатні радники, перший помічник та помічники Прем’єр-міністра України;

керівник Служби Першого віце-прем’єр-міністра України, його заступник та радники;

керівник Служби Віце-прем’єр-міністра України, його заступник та радники;

керівник Служби Міністра Кабінету Міністрів України;

Урядові уповноважені;

директори департаментів, начальники управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступники.

3. Офіс Президента України:

Керівник Офісу Президента України, Перший заступник та заступники Керівника Офісу Президента України, Перший помічник, помічники, штатні Радники Президента України, керівники головних департаментів, департаментів, управлінь та відділів Офісу Президента України та їх заступники, Прес-секретар Президента України, Уповноважені та Представники Президента України.

4. Рада національної безпеки і оборони України:

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, перші заступники та заступник Секретаря РНБО, керівник Апарату РНБО та його заступники, керівники Служб Апарату РНБО та їх заступники;

директори департаментів, начальники управлінь та їх заступники.

5. Рахункова палата:

Голова Рахункової палати України, перший заступник та заступники Голови Рахункової палати, Члени та Секретар Рахункової палати.

6. Суди:

Голова, заступники Голови, судді Конституційного Суду України та Верховного Суду;

Голова Вищого антикорупційного суду, його заступник та Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, судді Вищого антикорупційного суду;

Голова, заступники Голови Вищої ради правосуддя;

Голова Державної судової адміністрації України та його заступники.

7. Генеральна прокуратура України:

Перший заступник та заступники Генерального прокурора України.

8. Служба безпеки України:

Голова Служби безпеки України, Перший заступник та заступники Голови Служби безпеки України, начальники департаментів.

9. Державні органи:

начальник Генерального штабу Збройних Сил України та його заступники;

Голови й заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

Голова Національного банку України та його заступники;

Голова Фонду державного майна України та його заступники;

Голова Державної прикордонної служби України та його заступники;

Голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники;

Начальник Управління державної охорони України та його заступники;

Голова Центральної виборчої комісії України та його заступники, Члени ЦВК;

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та його заступники;

Голова Державної казначейської служби України та його заступники;

Голова Державної аудиторської служби України та його заступники;

Керівник Державного управління справами та його заступники;

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України та його заступники;

Командувач Національної гвардії України та його заступники;

Керівник Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Директор Державного бюро розслідувань, Перший заступник та заступники Директора Державного бюро розслідувань;

Директор Національного інституту стратегічних досліджень та його заступники;

Директор Національного антикорупційного бюро України, його перший заступник та заступники;

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступники та члени НАЗК.

10. Інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства.


Додаток 2

до Правил пропускного режиму

до адміністративного будинку

Міністерства закордонних

справ України

(пункт 1 розділу ІІІ)

СХЕМА

зон паркування автомобільного транспорту


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.09.2019 — 2019 р., № 70, стор. 396, стаття 2496, код акта 95919/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 9. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 10. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -